Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ মাঘ ১৪২১ শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
ডাকলে ফে র যাবেন মুকুল--সব্যসাচী সরকার ও সোমনাথ মণ্ডল ।। চুপ, কোনও স্লোগান নয়: মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। নিন্দুকেরা নিন্দে করবেই, কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ হবে না: মুখ্যমন্ত্রী ।। আজ বন‍্ধ পাহাড়ে, সাশ্রু বিদায় ঘিসিংকে--সঞ্জয় বিশ্বাস ও অর্ঘ্য দে ।। ক্ষমতায় এসেই যা খুশি করলে মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে: মমতা ।। ৬ই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহামিছিলের ডাক বামফ্রন্টের ।। বি জে পি-তে ঝুঁকে, রাহুলকে দুষে কং ছাড়লেন জয়ম্তী ।। আন্না-কার্টুনে কিরণকেই বেকায়দায় ফেলল বি জে পি ।। আজ থেকে ‘স্মার্ট’ বইমেলা--সম্রাট মুখোপাধ্যায় ।। সঙঘ পরিবার হানাহানি রক্তগঙ্গার পথে নিয়ে যেতে চাইছে দেশকে ।। মুকুল সব বলে দেওয়ায়... ।। মদন ফের জেলেই
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

Õ±õÅù õ±ú±õþ

ÂóðDZûþ ôÅÂËé ëÂ×êÂù, ‘ü÷±l’¼ ÕïÇ±È ‘å¿õ’ Îúø¼ å¿õ õùËî ¿üËò÷±õþ å¿õ¼ îÂàò ÕõúÉ äÂù¿BäÂSËß õù± ýî ‘õý×’¼ Îüý× ‘õý×’ Îðà±õþ ¿æ¿òü¼ ‘õý×’ õùËù õù, òîÅÂõ± õù ‘Îú±’¼ ‘ü÷±l’ ÷±Ëò ‘Îú±’ Îúø ýËûþ Îáù¼ ô±ˆÂÇ ‘Îú±’¼ Ûõ±õþ ÎüËßÂ` ‘Îú±’ q ýËõ¼ ô±ˆÂÇ Îú± 6-9é±¼ ÎüËßÂ` Îú± 9-12é±¼ ‘÷ɱ¿é¿ò’ Îú± ýî ò±¼ î±õþ ß±õþí Õ±Ëå¼ ýõþý¿õþîÂù±õþ ‘õþ+Âó±ùÏ é¿ßÂæ’ ýù îÂÒ±õÅ Ãà±é±Ëò± Λ¶ক্ষ±áÔý¼ õÒ±úõ±î±õþ ÎõëÂÿ± ¿ðËûþ Îâõþ±¼ ú±ùß±ËêÂõþ ß±ê±Ë÷±õþ ëÂ×Âóõþ ¿SÂóù é±ã±Ëò±– ձ߱ú ÎïËß ›¶ßÔ¿î Îæ±õþ ý±Ýûþ± ¿ðËù Îüý× ¿SÂóù ÎòÌËß±õþ Âó±Ëùõþ ÷Ëî± ÎôÂÒËÂó-ôÅÂËù ëÂ×Ëê ÎßÂ÷ò ÛßÂé± ý±-UËî±ú q ßÂËõþ ¿ðî¼ ß±ùÍõú±ÃàÏ ÷±îÂù±Ë÷± q ßÂõþËù ‘Îú±’ ¿ßÂc ÷±çÂÂóËï õgÂ; ü±ý×Ëß Îâ±øí±– ‘ÎåÒëÂÿ± ¿é¿ßÂé Îð¿àËûþ ß±ëÂ×Ké±õþ ÎïËß Âóûþü± ÎôÂõþî ¿òËõò, ‘Îú±’ Õ±õþ ä±ù±Ëò± û±Ëäåà ò± õgÅÂáí¼’ Ûý× é¿ßÂËæý× ‘õý×’ ü÷±l ýËù ¿ßÂÑõ± ‘Îú±’– Îú±ò±Ëò± ýî æ±îÂÏûþ ü/Ïî– ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ Îý’¼

‘÷ɱ¿é¿ò’ ýûþ ò±¼ ß±õþí ÎõëÂÿ±õþ ôÂÒ±ßÂËô±ßÂõþ ¿ðËûþ üÓËûÇõþ Õ±Ëù± ìÅÂËß ÂóËëÂÿ; î±Ëî ÂóðDZûþ å¿õ ö±ù ßÂËõþ ôÅÂéÂËî Âó±ûþ ò±¼ î± å±ëÂÿ±, ›¶ñ±òî ä±øÏõ±üÏõþ æ±ûþá± õËù ügÂɱûþ ‘Îú±’ ñõþ±Ëî ýûþ, ¿ðò÷±ò Îî± ß±Ëæ ï±Ëß Îù±Ëß¼

Λ¶ক্ষ±áÔËý ‘ßv±ü’ ¿îÂòËé¼ ›¶ï÷ Î|íÏõþ ¿é¿ßÂéÂ-÷ÓùÉ Âóұ䠿üß±¼ ÎäÂûþ±Ëõþ õüËî Âó±Ýûþ± û±ûþ¼ îÂËõ î±-Ý Îå±é ü±ý×Ëæõþ ÎäÂûþ±õþ¼ ÛßÂé± ßÂ񱊱 ýùÅð õþËãõþ Âó±¿ùú-ÎðÝûþ±¼ ü±ßÅÂËùÉ ÎäÂûþ±Ëõþõþ üÑàɱ 10-12é±õþ Îõ¿ú ò±¼ ÎôÂõþ Îüý× ÎäÂûþ±õþÝ öÂËõþ ò±¼ á¿õþõ æ±ûþá± Î ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ ¿é¿ßÂé 50 òûþ±Âóûþü± •îÂàò Âóûþü±Ëß òûþ±Âóûþü± ë±ß± ýî—¼ Õ±õþ ï±ëÂÇ ßv±ü ÝõþËô á±gÂÏ-ßv±ü¼ ¿é¿ßÂéÂ-÷ÓùÉ 19 òûþ±Âóûþü±¼ 19 ÎßÂò· ßÅ¿ëÂÿ ¿ß ýËî Âó±õþî ò±· ò±, Âó±õþî ò±¼ 20 òûþ± ßÂõþËù ¿õËò±ðò-éÂɱ‘ õËü û±Ëõ Îû¯ 19 Âóûþü± ÷±Ëò äÂéÂ-Âó±î± ÷±¿éÂõþ ëÂ×Âóõþ; ¿õ¿ëÂÿÂó±î±õþ çÂɱùËçÂËù äÂËéÂõþ Õ±üò¼ á±-ÎâÒø±Ëâ¿ø ßÂËõþ ⶱ÷Ïí ðúÇßÂ-ü÷±æ õËüËå äÂø±-ÛõËëÂÿ±ËàõËëÂÿ± ÷±êÂËß ðÅõþ÷Åú ÎäÂÌõþü ßÂËõþ ¿òËûþ¼

ñ±òËÃàîÂËß ÕôÂüù± ÎõþËà áË? ¿üËò÷± õËüËå¼ ÷±ü 8-9 äÂùËõ¼ û±õþ ÎÃàî î±Ëß ö±ëÂÿ± õ±õð ¿ßÂåÅ õþ+ËÂóûþ± ÕõúÉ ¿üËò÷±Õù± úÏîÂùõ±õÅ ¿ðËõò– ÕɱëÂö±kÝ ¿ßÂåÅ ¿ðËûþËåò îÂõ±õþß ú±-ÎßÂ; 汿îÂËî ä±øÏ Ý ßÂùÅ; áõþ Îä±Ëà êÅ¿ù-ÎõÒËñ Ɀòá±å Îâ±õþ±Ëò± ûÒ±õþ ÎÂóú±; ¿î¿òý× Îù±ßÂËß q¿òËûþ õËùò, é¿ß Îðà ÷òüÅõþ, Îä±à àÅùËõ¼ ý×Ëðõþ Õ±ßÂøÇí ÷Åâù Û Õ±æ÷, õ±ð ¿ðÝ ò±, Âó±õþËù õ±õþ ÂóÒ±ËäÂß Îð¿àÝ, ßÂÏ á±ò Îû ¿ðËûþËå Îà±ß± ÷Åò¿ú, ßÂÏ õùõ ö±ýׯ qñÅ á±ò qòËõò õËù äÂËßÂõþ ÂóÅõþÏõ±õÅ áî üò ÷Ïõþ± •¿üËò÷±ýù—-ûþ 11 õ±õþ ¿é¿ßÂé ÎßÂËéÂËåò¼ î±õþ Âóõþý× ù±ý×Ëò Õ±Ëå üÅ¿äÂS±-ëÂ×M÷¯ úÏîÂùõ±õÅõþ õ±å±ý× Õ¿îÂëÂ×M÷ î±õþ±Âóð; Õ±ò±õþß¿ùÝ Õ±òËõò õËùËåò¼ ôÂüùÂó±¿ò ö±ù ýËù, æõõþ üõ ‘õý×’ Îì¿ëÂÿ ÎùËá ÂóëÂÿËõ üðõþâ±ËéÂõþ Ûý× áË?¯ Õ±õþ ßÂï± ýËäåà Ûý× Îû, Îõþ±æ±õþ ÷±ü, úÏîÂß±ù, î±ý× Îú± q ü±ËëÂÿ åûþé±ûþ¼ ý×ôÂî±õþ õ±Ëð ÂóðDZûþ ÎéÂùõþ q, î±õþ Âóõþ õý× ù±á±Ëõ ÕÂó±Ëõþé±õþ¼

Î÷ËûþËðõþÝ õüõ±õþ õÉõ¦š± ¿åù¼ ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ ù±Ëá±ûþ± ¿é¿ßÂé 50 òûþ±Âóûþü±¼ ô±ˆÂÇ ßv±üËß õù± ýî õ±õÅ ßv±ü¼ Î÷ËûþËðõþ ûÒ±õþ± ‘õ±õÅ ßv±Ëü’ õüËîÂò, îÂÒ±õþ± õ±õÅ üË/ ßÂËõþ Õ±üËîÂò– ÕïÇ±È äÂß õ± ý×üù±÷ÂóÅËõþõþ õ±õÅõþ± ¿õ¿õ üË/ ÷±ËçÂ-¿÷ËúËù ÛËü ô±ˆÂÇ ßv±Ëü õüËù õþ+Âó±ùÏ é¿ßÂËæõþ ÷ûDZð± ÎõËëÂÿ Îûî¼ Âó±ËéÂõþ Õ±ëÂÿîÂð±õþ ÷±ËëÂÿ±ûþ±¿õþõþ õëÂ×-Î÷Ëûþõþ±Ý $¿äÂÈ õ±õÅ ßv±Ëü ÎÂóÌõþ±¿íß å±ûþ±å¿õ ÎðËà ÎûËîÂò¼ õþ±÷±ûþËíõþ áŠßÂï±õþ ¿üËò÷±ýËù ÷±ËëÂÿ±ûþ±¿õþ õ±õÅ-¿õ¿õËðõþ Îðà± Îûî¼

¿ßÂc Õ±üù ßÂï± Ûý× Îû, ÂóðDZûþ ‘ü÷±l’ õ± ‘The End’ ÎöÂËü ëÂ×êÂËùý× á±gÂÏ ßv±Ëüõþ Õ±÷õþ± äÂé ÎåËëÂÿ ëÂ×êÂî±÷¼ ¿ÂóåËò ÎõëÂÿ±õþ ÎüËßÂ` ßv±üÝ ðÒ±¿ëÂÿËûþ ëÂ×êÂî¼ ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ á±-ù±á± Â󱝫ÇõîÂÇÏ Î÷ËûþËðõþ ‘Õ±üò’, ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ ÷Ëî±ý× Îõ¿=õþ Õ±üò¼ îÂô±î ýù ÷±S Ûß¿é õ±î±-ÎõëÂÿ±õþ Âóùß± õÉõñ±ò– î±ËðõþÝ ðÒ±¿ëÂÿËûþ ëÂ×êÂËî ýîÂ, ÂóðDZûþ Ûàò æ±îÂÏûþ Âóî±ß± ‘ùý¿õþîÂ’ ýËäåà üÅjõþ õ±î±Ëü¼

õþ+Âó±ùÏ é¿ßÂËæõþ ÎáéÂ÷ɱò ðÅæò¼ ô±ˆÂÇ Õ±õþ ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ Îáé ÛßÂé±ý×– ÎüÃà±Ëò ðÒ±ëÂÿ±ËîÂò ÷±ñõ áëÂÿ±ý× ëÂ×ËôÂÇ ÷ñż ÛõÑ 80 úî±Ñú ðúÇËßÂõþ Îáé ï±ëÂÇ ßv±ü ëÂ×ËôÂÇ á±gÂÏ ßv±Ëüõþ ÎáËé Îðà± Îûî 6 ôÅÂé 2 ý׿?õþ îÂõ±õþß æ÷±ð±õþËß •õ±ËÂóõþ üÓËS æ÷±ð±õþ é±ý×ËéÂù—¼ Ýý× õþßÂ÷ î±áëÂÿ±ý× ò± ýËù ÎáéÂ÷ɱËòõþ ä±ß¿õþËî õý±ù ýÝûþ± û±ûþ ò±¼ á±gÂÏ ßv±Ëüõþ UË#±îÂ-ç±Ë÷ù± ¿õ™¦õþ¼

Ûý× ß±õ±ý× ÂóðDZûþ ü÷±l– The End ÎöÂËü ëÂ×êÂËùý× ú±ù àÅÒ¿éÂõþ üË/ ÎäÂõþ± õÒ±Ëúõþ õ±î±õþ úM ›¶ËõúZ±Ëõþ Ûß Âó± îÅÂËù ÎêÂü ¿ðËûþ ðÒ±ëÂÿ±ËîÂò; îÂÒ±õþ ¿Âóê ú±ùß±ËêÂõþ àÅÒ¿éÂËî ÕîÂÉ™L úM ßÂËõþ Îýù±Ëò±, ¿î¿ò Ûß Âó±Ëûþ à±ëÂÿ±– ÕòÉ Âó± Õ±õþ-Ûß àÅÒ¿éÂËî ðÔìÂÿö±Ëõ î±ùÅËî ÎêÂü ¿ðËûþ Õ±éÂß±Ëò±¼ ß±õ±õþ Ûý× Õ±äÂõþí äÂùî ÎðëÂÿ-ðÅý× ¿÷¿òé¼ æ±îÂÏûþ ü/Ïî Îúø ýËùý× Âó±Ëûþõþ õ±ñ± ü¿õþËûþ ¿òËûþ ¿üËñ ðÒ±¿ëÂÿËûþ ß±õ± õùËîÂò, û±Ý Âó±õ¿ùß û±Ý, ‘Îú±’ ¿îÂò âËKé ß± ÷±÷Å, û± ö±ý×ûþ±, âõþ û± qßÅ¿V ôÅÂÂó±, û±Ý Õ¿ù ö±ý×, û± ÷KéÂÅ, û± ÷±àò &Òý×, û± îÅÂý×¼ ‘Îú±’ ¿îÂò âËKé ß±¼

ß±õ± ¿åËùò ÕñÇ-¿òõþক্ষÂõþ¼ îÂõÅ Îü æ±îÂÏûþ Âóî±ß± Õ±õþ î±õþ æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂËß |X± æ±ò±Ëî Âó±õ¿ùß Îûò ßÂüÅõþ ò± ßÂËõþ, Îüý× ¿ðËß îÂÒ±õþ Îàûþ±ù ¿åù Ûߠⶱ÷É ¿õË:õþ ÷Ëî± üîÂßÂǼ Û÷ò ›¶ýõþÏ ßÂËõ Õ±õþ ÎðËà¿å¯

¿üËò÷±õþ Ýý× îÂÒ±õÅîÂËùõþ üMõþ úî±Ñú ÷±òÅøý× ¿åËùò õ±ã±¿ù ÷Åüù÷±ò¼ õþõÏfò±ï Õ±Ëক্ষÂÂó ßÂËõþËåò Ûý× õËù Îû, ÷Åüù÷±Ëòõþ Îðú±RËõ±ñ Îòý× ÛõÑ Õ±õþÝ ßí üÅËõþ Îàð ßÂËõþËåò, ¿ýjÅõþÝ Õ±Ëå ¿ß¯

ü±ð± õ±Ñù±ûþ õùËî ýËù, ÎðúËß ö±ùõ±ü±õþ Îß±òÝ ü±÷±¿æß ¿úক্ষ± ÎîÂ÷ò ßÂý× Õ±õþ ÎÂóËûþ¿å Õ±÷õþ±¯ Õ±÷±õþ ÎûÌõò Îõù±õþ ›¶ï÷ ›¶ýõþ ÎßÂËéÂËå ù±ù Îüù±÷ Îðõ±õþ ›¶Ëí±ðò±ûþ õ± Λ¶õþí±ûþ¼ æ±îÂÏûþî±õ±ð ò±¿ß ձ™LæDZ¿îÂßÂî±õ±ð– Ze ÎõËñ¿åù Ûý× ðÅý×Ëûþ¼

Î|íÏ-ðÔ¿©† õËù Ûß ܿîÂý±¿üß õdõ±ð¿ö¿Mß Æõ:±¿òßÂ Ý ð±úÇ¿òß ðÔ¿©†Ëõð-Ûõþ ÕË÷±âî± Õ±ûþM ßÂõþ±õþ ßÂï± æÏõòäÂûDZõþ Õ/ÏöÓÂî ýËûþ¿åù¼ Ûß ¿ðËß Î|íÏ-ðÔ¿©†, ÕÂóõþ ¿ðËß õþü-ðÔ¿©†– Õ±õþ-Ûß Ze¼ õþü-ðÔ¿©† Õ±ûþM ßÂõþ±é± ¿åù Õ±÷±õþ ¿òî±™L Õ±láõþ¿æ õɱÂó±õþ¼ Õ±÷±õþ ß±Ëå Õ±Ëá õþü-ðÔ¿©†, î±õþ Âóõþ ðÔ¿©†ö¿/; ¿êÂß Îû÷ò Õ±Ëá ÷±, î±õþ ÂóËõþ õ±õ±¼ ß±õþí Õ±¿÷ ÎäÂÌV õåõþ õËûþü ÎïËß ü±¿ýîÂÉ õɱÂó±Ëõþ õÉⶠÛß ñõþËòõþ æÏõ; Îâ±Ëù±ûþ ßÂùß±î±õþ Âó¿Sß±ûþ ß¿õî± ÎåËÂó Îõ¿õþËûþËå¼ Æ÷ËSûþÏ ÎðõÏõþ ‘òõæ±îÂßÂ’ ò±Ë÷õþ Âó¿Sß±ûþ Ýý× ÆßÂËú±Ëõþý× ß¿õî± ›¶ß±ú ÎÂóËûþËå¼ Ûý× ÎåËùõþ ÂóËক্ষ õþü-ðÔ¿©† Õ±ûþM ßÂõþ±é± ù±ùò ô¿ßÂËõþõþ ðË÷õþ Îàù±õþ ÷Ëî±ý× ßÂ{¤ðÅ౿ò, «±üöÂõþ¿ò ÕËúø üÅ౿ò Îàù±– Âó±¿õþ ò±, îÂõÅ ð÷ 屿ëÂÿ ò±¼

îÂËõ ðÅ’ý±æ±õþ Ûá±Ëõþ±õþ ¿ëÂËü¥¤Ëõþ ü÷üɱ õùËîÂ Û ÷ÅýÓËîÂÇ õùËî ¿ßÂ, Îüý× ¿î¿òý×, ß±õ±îÅÂ{¡± æ÷±ð±õþ¼ ¿üËò÷± ò± ï±ßÂËù ö±ã¿ëÂÿ-õÉõü±õþ áÒ±Ýûþ±¿ù ßÂËõþò; òûþî ßÂËõþò õþ¿õàËjõþ ÷æ³îÂ; òûþî Âó±é õ± ¿ëÂË÷õþ Îå±é ձëÂÿîÂð±¿õþ¼ õËü ï±ß±õþ ÷±òÅø ò±¼ Õ±ôÂ᱿ò ÎäÂý±õþ±; Õ±}ÂûÇ üÅjõþ; Îä±à ðÅ¿é õ±ðú±-Âóûþᥤõþ üÅËù÷±Ëòõþ ÷Ëî± üÅËù÷±¿ò ßÂûþõþ± Õ±õþ ßÂF¦¤õþ ÷ñÅõþ– òðÏõþ ÎìÂëÂ×-ö±ü±¿ò ßÂËõþ äÂ÷Èß±õþ Îý÷™L-÷±i§± ßÂËõþ Îðò¼ ¿î¿òý× Õ±÷±õþ ÕõËäÂîÂò±õþ Õüõ±õþîÂÏËî Õ÷õþ Âó±ù¼

¿î¿òý× á±ý×ËîÂò:

‘ß±æù òðÏõþ æËù

öÂõþ± ÎìÂëÂ× åùåËù

›¶ðÏÂó ö±ü±Ý

ß±Ëõþ ¦œ¿õþûþ±¼..’¼

ÛõÑ ¿î¿ò Ûß Âó± îÅÂËù ðúÇßÂËß ձéÂËß ÎõþËàËåò ÎðëÂÿ ¿÷¿òéÂ, û±Ëî ö±õþîÂ-汿îÂõþ Õõ÷±òò± ò± ýûþ¼ Õ±÷±õþ õþËMõþ Õ™LáÇîÂ Û Ûß ձ}ÂûÇ ß±õ±, ‘᱿ýûþ±-ò±¿ýû±’ Îàù± ßÂËõþ Õ±æÝ, ÆöÂõþËõõþ îÂÏËõþ ýõþý¿õþîÂù±ûþ¼ á?â±é üðËõþ¼

îÂËõ ýÒɱ, ÷±S 19 Âóûþü±õþ æòáí÷ò; Û ö±õþÏ Õ±}ÂËûÇõþ ÷Ô¿Mß±ágÂÏ ¿üËò÷±– ÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ ¿ðËûþ äÂËùËå æ±òù± ¿ðËûþ Õ±ü± Îö±Ëõþõþ Õ±Ëù±õþ ÷Ëî± Õ±Ëù±ßÂ-›¶õ±ý, î±ËîÂý× æ¿ëÂÿËûþ ¿áËûþËå ‘îÂõ qö ò±Ë÷ æ±Ëá,¼îÂõ qö ձ¿úü ÷±Ëá...’

÷Ëò Õ±Ëå, ¿õ¿ëÂÿÂó±î±õþ Îû õ™¦±, î±õþ äÂé ÕîÂÉ™L çÂɱùËçÂËù; ßÂ񱊱 ÷±¿éÂõþ ö±Âó, î±õþ õþü Ýý× äÂé ÎöÂð ßÂËõþ ›¶ïË÷ Âó±å± ÛõÑ Âó½±üò Õõ¦š±õþ ðÅ’Âó±Ëûþõþ Qß åÅÒËûþ ÎûîÂ; ðÅý× Õ±ëÂÿ±ý× â°I×±õþ ‘Îú±’– üÅîÂõþ±Ñ Âó±Ëûþõþ Qß åÅÒËûþ üõDZË/ ÎüÒ±ð± ÷±¿éÂõþ ÎöÂæ±-ÎöÂæ± ágÂõþü 䱿õþËûþ ¿áËûþ Õ±÷±Ëß õ±¿òËûþ îÅÂùî Ûß¿é ágÂõþËüõþ ÷Åõþ¿îÂ; ÷±¿éÂõþ ÷±òÅø¼ î±ý× Îõ±ñýûþ Õ±¿÷ ¿äÂõþß±ùý× ágÂõþü-÷Ô¿Mß±õþ á±gÂÏ ßv±Ëüõþ ÷±òÅø¼

õþõÏfò±Ëïõþ ö±áÉ¿õñ±î± 1318 ü±Ëù õþ¿äÂî¼ ÛßÂËú± õåõþ ýËûþ Îáù¼ Û¿é ÛÃàò ‘ü=¿ûþî±’-õþ üÑËû±¿æî ÕÑËúõþ ›¶ï÷ ß¿õî± ¿ýËüËõ Âó±êÂɼ Îáûþ ÕÑúéÅÂßÅ Ûý× ß¿õî±õþ ›¶ï÷ ™¦õß¼ ýûþî î± ÎðëÂÿ òûþ, ÛßÂÝ òûþ, Õ±ñ ¿÷¿òËé Îúø ýËûþ û±ûþ¼ á±ý×ËîÂ-á±ý×Ëî¼ ö±õþîÂ-汿îÂËß Ûý× Õ±ñ ¿÷¿òËéÂõþ æûþá±ò ò± ¿ðËù äÂËù¯

¿ßÂc ‘ö±áÉ¿õñ±î±’ Îûà±Ëò á±ò¦¤õþ+Âó ýËûþÝ á±ò-Õ¿îÂS±™L ß¿õî±, Îüà±Ëòý× Îá±äÂõþ ßÂõþ±õþ ÷Ëî± ßÂîÂß üîÂÉ õɱÂó±õþ Îð¿à¼ ›¶ïË÷ý× û± ÷Ëò±Ëá±äÂõþ ýûþ, î± ýù, ‘ö±áÉ¿õñ±î±’ á±Ëòõþ Îõù±ûþ ÂóŏøüM±õþ ö±õþîÂõøÇ; ß¿õî±ûþ õþËûþËå Ûý× ¿õñ±î±õþ ò±õþÏüM± îÂï± ÷±îÔÂõþ+Âó; Îüà±Ëò ÷±îÔÂõþ+ÂóÏ ö±õþîÂϼ Õ±÷±õþ Îðú.Â

õþõÏfò±ï Ýý× ß¿õî±õþ äÂîÅÂïÇ ™¦õËß ¿ùËàËåò:

‘Îâ±õþ¿î¿÷õþâò ¿ò¿õëÂÿ ¿òúÏËï ÂóÏ¿ëÂÿî ÷Ó¿åÇî ÎðËú

æ±Ã¢¶î ¿åù îÂõ Õ¿õäÂù ÷/ù òîÂòûþËò Õ¿òË÷Ëø¼

ðÅЦ¤Ë›Ÿ Õ±îÂË‚Â õþক্ষ± ß¿õþËù ÕË‚Â

Φ§ý÷ûþÏ îÅ¿÷ ÷±î±

æòáíðÅÐàS±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¼’

›¶ï÷ ™¦õßÂ, û± á±ò ýËûþËå, û±õþ æòÉ ß±õ±îÅÂ{¡±õþ Ûî Îæð Ý ý±/±÷±, ÛéÂ±Ý Îä±ËÃàõþ ü±÷Ëò õþ±Ãà± û±ßÂ:

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¼

Âó?±õ ¿ügÅ &æõþ±é ÷õþ±é± ^±¿õëÂÿ ëÂ×ÈßÂù õ/

¿õgÂÉ ¿ý÷±äÂù û÷Åò± á/± ëÂ×äåÃùæù¿ñ îÂõþ/

îÂõ qö ò±Ë÷ æ±Ëá, îÂõ qö ձ¿úü ÷±Ëá,

á±Ëý îÂõ æûþá±ï±¼

æòáí÷/ùð±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¯

æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ æûþ æûþ, æûþ Îý..’

Û¿é õdî ö±õþîÂ-÷±Ëûþõþ üÅËûDZðËûþõþ ߏí±-÷±/¿ùßÂ,

á±ï±– î±Ëî üËjý ï±Ëß ò±, ûÃàò ß¿õéÂõþ Îúø ™¦õËß ÎÂóÌÒå±ý×:

‘õþ±¿S ›¶ö±¿õîÂ, ëÂ׿ðù õþ¿õäåÿõ ÂóÓõÇ-ëÂ×ðûþ¿á¿õþ-ö±Ëù–

á±Ëý ¿õý/÷, ÂóÅíÉ ü÷Ïõþí òõæÏõòõþü ì±Ëù¼

îÂõ ßÂí±íõþ±Ëá ¿ò¿^î ö±õþî æ±Ëá

îÂý äÂõþËí òî ÷±ï±¼

æûþ æûþ æûþ Îý, æûþ õþ±Ë杫õþ ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¼

æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ æûþ æûþ, æûþ Îý..’ Ûý× Õõ¿ñ Õ±ü±õþ Âóõþ Îð¿Ãà, ‘ëÂ׿ðù õþ¿õäåÿõ’–

Û îÂËõ õþõÏfò±Ëïõþý× ÷Ëò±ß±÷ò±õþ ¿äÂSߊ õ± ›¶¿îÂäåÿõ; ö±õþîÂÏûþ ÎæËá Ýê±õþ æûþá±ï±¼

õþõÏfò±ï ÛßÂS ¿ùËÃàËåò, ‘Õ±÷±Ëðõþ ÎðúËß ձ÷õþ± û¿ð ÷±îÔÂöÓ¿÷ õËùý× æ±¿ò î± ýËù üõÇS ÷±î±Ëß ëÂ×Âóù¿t ßÂõþ± Îî± ä±ý×¼’ ¿ßÂc ß±õ± ¿ß æ±òËîÂò Îðú ßÂÏ; ß±Ëß õËù Îðú· ö±õþî¿õñ±î± ß¿õî±ûþ Îû ÷±îÂöÓ¿÷õþ õþõÏfò±Ëïõþ Õ±Ãàɱî ÎöÂÌË᱿ùß ÷Ó¿îÂÇõþ õþ+Âó ôÅÂËé ëÂ×ËêÂËå, î±ËßÂÝ ¿ß ÎäÂËòò ß±õ±· ¿ý÷±ùûþ ÎïËß ßÂòɱßÅÂ÷±¿õþß±õþ îÂùõ Îî± îÂÒ±õþ æ±ò± Îòý×¼

ß±õ± ÎäÂËòò ⶱ÷Ëðú¼ ¿ò榤 ¿ðáõþ¼ ö±õþî 汿î õËù ß±ëÂ×ËßÂý× ¿î¿ò ÎäÂËòò ò±¼ ÕõúÉ ß±õ±ËîÂ-Õ±÷±Ëî îÂô±î ¿ß ձËå Îß±òÝ· Î÷±ËéÂÝ ò±¼ Õ±÷±õþ Õõ¦š±ý× õ± ßÂϯ î± õùËî ÎáËù ÷ý±ß¿õ æÏõò±òËjõþ ¦œõþí Îòõ¼

‘‘Îî±÷õþ± ÎûÃà±Ëò ü±ñ äÂËù û±Ý– Õ±¿÷ Ûý× õ±Ñù±õþ ÂóËõþ õþ’Îûþ û±õ’’¼

Õïõ±

‘‘õ±Ñù±õþ ÷ÅÃà Õ±¿÷ Îð¿Ãàûþ±¿å, î±ý× Õ±¿÷ ÂóÔ¿ïõÏõþ õþ+Âó ÃàÅÒ¿æËî û±ý× ò± Õ±õþ:’’¼

Õïõ±

‘‘æÏõò Õïõ± ÷ÔîÅÂÉ Îä±ËÃà õþ’Îõ– Õ±õþ Ûý× õ±Ñù±õþ â±ü õþ’Îõ õÅËßÂ; Ûý× â±ü:’’¼ Ûõþ Îõ¿ú ö±õËî ÎÂóËõþ¿å ¿ß¯ ¿ßÂc õþõÏfò±ï õ±ã±¿ùõþ ß±Ëò ÕòÉ÷La ¿ðËùò:

‘‘õ±ã±¿ùõþ Âóí õ±ã±¿ùõþ Õ±ú±

õ±ã±¿ùõþ ß±æ õ±ã±¿ùõþ ö±ø±

üîÂÉ ýëÂ×ßÂ, üîÂÉ ýëÂ×ßÂ, üîÂÉ ýëÂ×ß Îý öÂáõ±ò¼

õ±ã±¿ùõþ ›¶±í õ±ã±¿ùõþ ÷ò

õ±ã±¿ùõþ âËõþ ûî ö±ý× Îõ±ò

Ûß ýëÂ×ßÂ, Ûß ýëÂ×ßÂ, Ûß ýëÂ×ß Îý öÂáõ±ò¼’’

õþõÏfò±ï Ýý× á±ò ÎúËø õùËùò, ‘‘Îüý× üË/ Û ßÂï± Îû±á ßÂõþ± Îý±ß õ±ã±¿ùõþ õ±U ö±õþËîÂõþ õ±õÅËß õù ¿ðßÂ, õ±ã±¿ùõþ õ±íÏ ö±õþËîÂõþ õ±íÏËß üîÂÉ ßßÂ, ö±õþËîÂõþ ÷Å¿Mü±ñò±ûþ õ±ã±¿ù Ʀ¤õþõÅ¿XÂËî ¿õ¿äåÃi§ ýËûþ Îß±òÝ ß±õþËíý× ¿òËæËß ÕßÔÂî±ïÇ Îûò ò± ßÂËõþ¼’’

Û ßÂï±&Ëù± ÎùÃàõ±õþ 18 õåõþ Õ±Ëá õþõÏfò±ï ö±õþî ¿õñ±î± ¿ùËÃàËåò¼ ÎöÂÌË᱿ùß ÷±îÔÂ÷Ó¿îÂÇõþ Õ™LËõþ Îðú÷±Ëûþõþ Õ±R±õþ ¦ójò &¿?î ßÂËõþËåò À õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ¼ 1318-ûþ ö±õþî ¿õñ±î±, ¿ßÂc ðÅ’õåõþ Õ±Ëá 1316-ûþ ‘Îá±õþ±¼’ ›¶íûþò ßÂËõþËåò ß¿õ¼

ëÂ×Âóòɱü¿é õþõÏfò±ï Îúø ßÂËõþËåò Ûý× õþßÂ÷ Ûß¿é ðÔúÉ-üÑù±ËÂó:

‘Îá±õþ± ügÂɱõþ Âóõþ õ±¿ëÂÿ ¿ô¿õþûþ± Õ±¿üûþ± Îð¿Ãàù–

Õ±òj÷ûþÏ îÂÒ±ý±õþ âËõþõþ ü¥œÅËÃà òÏõþËõ õ¿üûþ± Õ±Ëåò¼ Îá±õþ± Õ±¿üûþ±ý× îÂÒ±ý±õþ ðÅý× Âó± 鱿òûþ± ùý×ûþ± Âó±Ëûþõþ ÝÂóõþ ÷±ï± õþ±¿Ãàù¼ Õ±òj÷ûþÏ ðÅý× ý±î ¿ðûþ± î±ý±õþ ÷±ï± îÅ¿ùûþ± ùý×ûþ± äÅÂ¥¤ò ß¿õþËùò¼

Îá±õþ± ß¿ýù, ‘÷±, îÅ¿÷ý× Õ±÷±õþ ÷±¯ Îû ÷±Ëß ÃàÅÒËæ ÎõëÂÿ±¿äåÃùÅ÷ ¿î¿òý× Õ±÷±õþ âËõþõþ ÷ËñÉ ÛËü õËü¿åËùò¼ Îî±÷±õþ æ±î Îòý×, ¿õä±õþ Îòý×, âÔí± Îòý×– qñÅ îÅ¿÷ ßÂùɱËíõþ ›¶¿îÂ÷±¯ îÅ¿÷ý× Õ±÷±õþ ö±õþîÂõøǼ’

Û÷ò ßÂËõþ ö±õþîÂõøÇËß ÎðÃàõ±õþ ý+ðûþõþü üÑâ¶ý Ý ü=ûþ ßÂõþ±õþ Λ¶õþí± 19 Âóûþü±õþ á±gÂÏ ßv±Ëü õü± Ý ‘õý×’ •äÂù¿BäÂS— ÎðÃà± Îå±ßÂõþ± ÎßÂ±ï± ÎïËß Âó±Ëõ, Îû ¿ßÂò± ÕîÂÉ™L ð¿õþ^ âËõþõþ ü™L±ò ÛõÑ Îòý±îÂý× ¦Å¨ùõûþ; ôÂËî±ûþ± ßÂõ¿ùîÂ; ÕËñÇß Îõ±ûþß±-ì±ß± ⶱË÷õþ ÎåËù; Õïä Îû ß¿õî± ÎùËÃà– Î÷±{¡±-ú±¿üî ü÷±Ëæ ÷±îÔÂõjò± Âó±Âó¼

Õïä üýæ õÅ¿XÂËîÂý× õÅçÂËî Âó±õþî±÷, ÷± õ±™¦¿õßÂý× ßÂùɱËíõþ ›¶¿îÂ÷± ÛõÑ Û ßÂï±Ý æ±òî±÷, ‘÷±Ëûþõþ Âó±Ëûþõþ îÂù±ûþ ü™L±Ëòõþ ¦¤áÇ’– Õ±ù-Îß±õþ±ò¼ Îû Âó±Ëûþ Îúø Õõ¿ñ Ýö±Ëõ ÷±ï± ÎõþËÃà Îá±õþ± õËùËå, •æ±îÂÂó±ËîÂõþ ØËñWÇ— qñÅ îÅ¿÷ ßÂùɱËíõþ ›¶¿îÂ÷±¼ îÅ¿÷ý× Õ±÷±õþ ö±õþîÂõøǼ

ß±õ±îÅÂ{¡± Û ö±õþîÂËß î±õþ ক্ষÅÂ^ õÅ¿X ¿ðËûþ ßÂÏö±Ëõ õÅËç¿åù õùõ±õþ Õ±Ëá, ò±õþÏõþ Õ™LЛ¶ßÔ¿îÂ Ý î±õþ Λ¶õþí±-ü±÷ËïÇÉõþ ßÂï± õþõÏfò±ï ÎïËßÂý× ÎòÝûþ± û±ß¼

õþõÏfò±ï ¿ùËÃàËåò, ‘‘ õîÂÇ÷±ò üöÂÉî± ò±õþÏõþ Îüõ± ýËî õ¿=î ÛõÑ ÎßÂõù ÂóŏËøõþ Î䩆±æ±î õËù î±õþ ÷ËñÉ Îù±öÂ, ðyÂ, ¿ò‡ÂÅõþî± Û üõý× ÎðÃà± ¿ðËûþËå¼ Õ±æ î±ý× üõÇ æáÈ ÂóÏ¿ëÂÿîÂ Ý õÉ¿ïî¼ Âóŏø ÎßÂõù îÂf Ý ûLa ¿òËûþý× ß±æ ßÂËõþ, õÉ¿MËðõþ ¿ðËß ä±ûþ ò±¼ î±ý× ú¿M, ù±ö üõÇ¿õñ ক্ষÅÂ^ ùËক্ষÂÉõþ ß±Ëå Ûý× õÉ¿MQËß õ¿ù ÎðÝûþ± ýûþ¼ õÉ¿MËðõþ ðÅÐÃà Îõ±ç±õ±õþ ÷Ëî± ûË渚 ›¶ú™¦ ý+ðûþ ÂóŏøËðõþ Îòý×¼ î±õþ± ¿õ¿äåÃi§ Õ±ü÷±òÏ îÂN •abstract truths— ÷±S Îõ±Ëç¼’

ò±õþÏõþ Ûý× Õ™LЛ¶ßÔ¿îÂ Ý ú¿MËß ձõþÝ Âó¿õþ¦£ÓÂé ßÂõþËî ÂóŏøËß ßÂé±ক্ষ ßÂËõþ ¿ùËÃàËåò, ‘üöÂÉî±õþ ûËLaõþ ðõþß±õþ Õ±Ëå, îÂËõ î±õþ õÉ¿Máî ðõþð Îõ±ç±õþÝ ðõþß±õþ Õ±Ëå¼ õÉ¿MQ Îûò õ±ð ò± ÂóËëÂÿ, ÛéÂ±Ý î±õþ Îõ±ç± ðõþß±õþ¼’

õþõÏfò±ï î±Òõþ ßÂ÷ÇöÓ¿÷õþ ß±Ëæõþ ý+ðËûþ î±ý× ò±õþÏËßÂý× Õ±ýW±ò ßÂËõþ ¿ùËÃà¿åËùò, ‘ò±õþÏõþ Îû ÷ý±ú¿M Õ±Ëå, î± ÎßÂõù î±ÒËðõþ áÔýüÑü±Ëõþý× ùÅé ýËäåÃ, Îðú Õ±õþ ò±õþÏõþ Îüõ±Ëß Âó±Ëäåà ò±¼ ß±Ëæý× õ¿=î Îðú ð¿õþ^ õþËûþ ¿áËûþËå¼ ý+ðËûþõþ õþü Ý ßÂË÷Çõþ ú¿M âËõþ Ý üÑü±Ëõþý× õþËûþ ¿áËûþËå¼ Ûý× ÎýîÅ Îðú õU ðÅÐÃà⶙¦¼’

ö±õþî ¿õñ±î±, ¿û¿ò Õ¿ñò±ûþßÂ, ¿î¿ò Îî± æòáËíõþ ÷Ëòõþ Õ¿ñò±ûþßÂ; üÅîÂõþ±Ñ îÂÒ±õþ ý+ðûþ, ò±õþÏý+ðûþ ò± ýËûþ û±ûþ ò±, æòáËíõþ ðÅÐÃàýõþíÏ ú¿M ¿î¿ò Âó±Ëõò ßÂÏ ßÂËõþ, ¿û¿ò S±î± î±Òõþ ñ±SÏ&í Õ±õúÉßÂ; Õ±õúÉß ÷±îÔÂý+ðûþ; î±ý× ùক্ষÂÉ ßÂõþËùý× Îõ±ç± û±ûþ, ÎûÃà±Ëò ß¿õ ¿ùËÃàËåò:

‘Îâ±õþ¿î¿÷õþâò ¿ò¿õëÂÿ ¿òúÏËï ÂóÏ¿ëÂÿî ÷Ó¿åÇî ÎðËú

æ±Ã¢¶î ¿åù îÂõ Õ¿õäÂù ÷/ù òîÂòûþËò Õ¿òË÷Ëø¼

ðÅЦ¤Ë›Ÿ Õ±îÂË‚Â õþক্ষ± ß¿õþËù ÕË‚Â’

¿êÂß î±õþÂóõþý× Ûß¿é ëÂ×ýÉ ús ÷Ëò ÷Ëò õ¿üËûþ ¿òËî ýËõ ÛõÑ ¿ùËÃà ¿òËî ýËõ:

•Îûò— ‘‘ Φ§ý÷ûþÏ îÅ¿÷ ÷±î±¼’’

¿ßÂc Û üõ ßÂï± Îî± Î÷±ËéÂÝ õÅçÂËõ ò± ß±õ±îÅÂ{¡± æ÷±ð±õþ¼ î±Ëß Ûß¿ðò qñ±ù±÷, ‘Îòúòù üÑ’-Û Îî±÷±õþ Ûî ÎßÂò ö¿M ö±ý×ûþ±·

ß±õ± õùËùò, û±õþ Ãà±Ý, î±õþ &í á±Ý ÎÃà±ßÂò¼ ðɱËúõþ á±ò, qòËõ ò±· ß±ù æ³¥œ±õ±õþ •qSõ±õþ—, æ³¥œ± ÃàîÂ÷ ýËù ßÂð÷îÂù±ûþ Õ±¿üÝ ÛßÂõ±õþ¼ ñ÷Ç ßÂÏ, ðɱú ßÂÏ õËûþî ¿ðõ¼

æ³¥œ±õ±Ëõþ Îáù±÷ ßÂð÷îÂù±¼ ß±ý±õþÂó±ëÂÿ±õþ ÷ü¿æËð qSõ±Ëõþõþ æ³¥œ± ò±÷±æ Îúø ýËù ß±õ± æ÷±ð±Ëõþõþ üË/ Õ±÷±õþ ÎðÃà± ýËõ¼ æ³¥œ± Îæ±õþð±õþ Îß±òÝ ò±÷±æý× òûþ¼ îÂËõ Îö±õþ ÕïÇ±È ëÂ×ø±õþ ›¶±!±Ëù ‘ôÂæõþ’ ò±Ë÷ Îû ò±÷±æ¿é ýûþ, Îü¿é Îü ›¶îÂÉûþ Õ±ð±ûþ ßÂËõþ¼ Îõþ±æ±õþ ÷±Ëü Îõþ±æ±Ý ßÂËõþ ðÅý×-ðúé±¼ îÂËõ æ³¥œ±õþ ò±÷±æ Âó±õþîÂÂóËক্ষ ß±÷±ûþ Îðûþ ò±¼

ò±÷±Ëæ üS ö±ãù¼ ÷ü¿æð ÎïËß ò±÷±¿æ Îù±ß Ãà±Âóå±ëÂÿ± ýËûþ Îû û±õþ ÷Ëî± õ±õþ ýËûþ Õ±üËå¼ Îß±òÝ ðÅ’æò 揿õþ ßÂï± õùËî õùËî Âó±ú±Âó±¿ú ÛËá±Ëäåü ß± ÷±ï±ûþ éÅ¿Âó îÂÃàòÝ Õ±Ëå, ÎßÂëÂ× õ± ÷±ï± ÎïËß ÃàÅËù ö±Òæ ßÂËõþ ÂóËßÂËé ÎõþËÃà õ±¿ëÂÿõþ Âó±Ëò ñ±ý×Ëå¼ Õ±¿÷ ðÓõþ ÎïËß ß±õ±Ëß ÎðÃàËî ÎÂóù±÷¼

Õ±¿÷ îÂÃàò Ý‹ ý±ûþ±õþ ÎüËßÂ`±¿õþõþ ÎéÂò¼

õËü õþËûþ¿å Ûß¿é ÷™¦ ÎßÂËé ÎôÂù± á±Ëåõþ qÃà± &Ò¿ëÂÿõþ ÝÂóõþ¼ ¿êÂß &Ò¿ëÂÿõþ Ûß›¶±Ë™L¼ ß±õ± ¿üËñ ÛËü õËü ÂóëÂÿËùò Õ±õþ Ûß ›¶±Ë™L¼ ý±î ÎðëÂÿ îÂô±Ëî¼ î±õþÂóõþ â±ëÂÿ õ±Ò¿ßÂËûþ ðÔ¿©† Õ±÷±õþ ÷ÅËÃàõþ ÝÂóõþ ÎîÂõþËå ÎôÂËù ¿ßÂåÅক্ষÂí Îüý× ðÔ¿©† ¿òõg ÎõþËÃà ßÂÏ Îûò ¿ä™L± ßÂËõþ ¿òËûþ õùËùò, îÅ¿÷ ÷Ëòõþ ßÂõþ ձ߱éÂ; ÎùÃà±ÂóëÂÿ± ¿ú¿Ãà ò±ý×, ðÅ’ä±õþé± Õ±ÒäÂëÂÿ ÂóËëÂÿËå ÎÂóËéÂ, õɱü¯ îÂõÅ õÅ¿çÂ, æ±îÂÏûþ á±ò Îú±ò± ÛßÂé± ÂóÅËíÉõþ õɱÂó±õþ ÎÃà±ßÂò¼ Ûý× ÎðÃà, ÷±ï±õþ Îá±ù éÅ¿Âó ÛÃàòÝ ÃàÅ¿ù ò±ý×¼ ßÂÂó±Ëù ¿üæð±õþ ñÅù±¼ ¿üæð± ¿ðù±÷ Îß±ï±ûþ· ÷!±õþ ß±õ±ú¿õþËô ¿üæð± Õ±õþ ßÂÂó±Ëù ù±áù ö±õþËîÂõþ ÷±¿éÂ; Ûý× õ±Ñù±õþ ñÅù±¼ î±ý× ¿ßÂò±¯ ÎöÂËõ ÎðÃà ÎÃà±ßÂò, ßÂﱿé Ãà±Ò¿é ¿ßÂò±¼ Õ±õþ ò±÷±æ ÂóëÂÿ±õþ Õ±üò, æ±ûþò±÷±æ Îá±ßÅÂùÂóÅËõþõþ æ¿÷Ëòõþ ÎÃàæ³õþÂó±î±ûþ ÆîÂûþ±õþ Âó±¿é¼ ‘Ýæ³’ ßÂõù±÷ ¿ßÂËü¯ ß±ý±õþÂó±ëÂÿ± Âó±¿ò¼ Ûý× ÷±¿éÂ, Ûý× æù, Û á±åÂó±ù±ý× Îî± ÎðËúõþ ¿æ¿òü; Õ±÷±õþ ßÂÂó±Ëùõþ ñÅù±ý× Õ±÷±õþ Îðú¼ ¿êÂß ¿ß Îõ±ç± Îáù ö±ý×¼

– Îðú Îî± ÷™¦ õɱÂó±õþ ö±ý×ûþ±¯ ߊò± ßÂõþ ßÂÏö±Ëõ·

– Îû÷ò ÎÃà±ð±Ëß ß¿õþ¼ ¿òõþ±ß±õþ Õ±{¡±Ëß û¿ð ÷Ëòõþ ÷ËñÉ Âó±ý×; ÎðËúõþ Îî± ÛßÂé± Õ±ß±õþ Õ±Ëå ö±ý×¼ Âó±õ ò± ÎßÂò· Õ±ý׿ëÂûþ± ßÂõþ, Âó±ý×õ±¼ Ûý× Îæɱ¿îÂ÷±Ãà± ßÂÂó±Ëùõþ ñÅù±, ö±ù ßÂËõþ ÎðÃà, Îðú ÛÃà±Ëò¼ æ;ùæ;ù ßÂõþËå¼

Õ±¿÷ Îî± ß±õ±õþ ßÂï±ûþ ï¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
sangskriti || ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited