Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ বৈশাখ ১৪২২ সোমবার ২০ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সি পি এম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম--দেবারুণ রায়, ভোলানাথ ঘড়ই ।। কেন্দ্রীয় কমিটিতে বাংলার ৪--দেবারুণ রায়, ভোলানাথ ঘড়ই ।। সুরজিতের কাছে রাজনীতি শেখা ।। সৈকতে আছড়ে পড়ল লাল ঢেউ ।। জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, না পাওয়ার আক্ষেপ নেই: মমতা ।। পুলিসকে গুলি: ৬ তৃণমূল কর্মী গ্রেপ্তার--অপারেশন করে বের করা হল গুলি ।। পাকুড়ে বন্ধুদের খোঁজ নিতে এসে ধৃত ইব্রাহিম--সব্যসাচী সরকার ।। জেতা আসনে হারবে তৃণমূল! কাম্তির দাবি--গৌতম রায় ।। রোড শো করে সিউড়ি মাতালেন রূপা, শতাব্দী ।। কলকাতাকে ছাড়াবে রাজ্যের অন্য পুরসভা ভোটের সন্ত্রাস ।। সুর বদল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ।। দেব দর্শনের উচ্ছ্বাসে ভাসল ঘাটাল
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

Õ±õÅù õ±ú±õþ

ÂóðDZûþ ôÅÂËé ëÂ×êÂù, ‘ü÷±l’¼ ÕïÇ±È ‘å¿õ’ Îúø¼ å¿õ õùËî ¿üËò÷±õþ å¿õ¼ îÂàò ÕõúÉ äÂù¿BäÂSËß õù± ýî ‘õý×’¼ Îüý× ‘õý×’ Îðà±õþ ¿æ¿òü¼ ‘õý×’ õùËù õù, òîÅÂõ± õù ‘Îú±’¼ ‘ü÷±l’ ÷±Ëò ‘Îú±’ Îúø ýËûþ Îáù¼ ô±ˆÂÇ ‘Îú±’¼ Ûõ±õþ ÎüËßÂ` ‘Îú±’ q ýËõ¼ ô±ˆÂÇ Îú± 6-9é±¼ ÎüËßÂ` Îú± 9-12é±¼ ‘÷ɱ¿é¿ò’ Îú± ýî ò±¼ î±õþ ß±õþí Õ±Ëå¼ ýõþý¿õþîÂù±õþ ‘õþ+Âó±ùÏ é¿ßÂæ’ ýù îÂÒ±õÅ Ãà±é±Ëò± Λ¶ক্ষ±áÔý¼ õÒ±úõ±î±õþ ÎõëÂÿ± ¿ðËûþ Îâõþ±¼ ú±ùß±ËêÂõþ ß±ê±Ë÷±õþ ëÂ×Âóõþ ¿SÂóù é±ã±Ëò±– ձ߱ú ÎïËß ›¶ßÔ¿î Îæ±õþ ý±Ýûþ± ¿ðËù Îüý× ¿SÂóù ÎòÌËß±õþ Âó±Ëùõþ ÷Ëî± ÎôÂÒËÂó-ôÅÂËù ëÂ×Ëê ÎßÂ÷ò ÛßÂé± ý±-UËî±ú q ßÂËõþ ¿ðî¼ ß±ùÍõú±ÃàÏ ÷±îÂù±Ë÷± q ßÂõþËù ‘Îú±’ ¿ßÂc ÷±çÂÂóËï õgÂ; ü±ý×Ëß Îâ±øí±– ‘ÎåÒëÂÿ± ¿é¿ßÂé Îð¿àËûþ ß±ëÂ×Ké±õþ ÎïËß Âóûþü± ÎôÂõþî ¿òËõò, ‘Îú±’ Õ±õþ ä±ù±Ëò± û±Ëäåà ò± õgÅÂáí¼’ Ûý× é¿ßÂËæý× ‘õý×’ ü÷±l ýËù ¿ßÂÑõ± ‘Îú±’– Îú±ò±Ëò± ýî æ±îÂÏûþ ü/Ïî– ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ Îý’¼

‘÷ɱ¿é¿ò’ ýûþ ò±¼ ß±õþí ÎõëÂÿ±õþ ôÂÒ±ßÂËô±ßÂõþ ¿ðËûþ üÓËûÇõþ Õ±Ëù± ìÅÂËß ÂóËëÂÿ; î±Ëî ÂóðDZûþ å¿õ ö±ù ßÂËõþ ôÅÂéÂËî Âó±ûþ ò±¼ î± å±ëÂÿ±, ›¶ñ±òî ä±øÏõ±üÏõþ æ±ûþá± õËù ügÂɱûþ ‘Îú±’ ñõþ±Ëî ýûþ, ¿ðò÷±ò Îî± ß±Ëæ ï±Ëß Îù±Ëß¼

Λ¶ক্ষ±áÔËý ‘ßv±ü’ ¿îÂòËé¼ ›¶ï÷ Î|íÏõþ ¿é¿ßÂéÂ-÷ÓùÉ Âóұ䠿üß±¼ ÎäÂûþ±Ëõþ õüËî Âó±Ýûþ± û±ûþ¼ îÂËõ î±-Ý Îå±é ü±ý×Ëæõþ ÎäÂûþ±õþ¼ ÛßÂé± ßÂ񱊱 ýùÅð õþËãõþ Âó±¿ùú-ÎðÝûþ±¼ ü±ßÅÂËùÉ ÎäÂûþ±Ëõþõþ üÑàɱ 10-12é±õþ Îõ¿ú ò±¼ ÎôÂõþ Îüý× ÎäÂûþ±õþÝ öÂËõþ ò±¼ á¿õþõ æ±ûþá± Î ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ ¿é¿ßÂé 50 òûþ±Âóûþü± •îÂàò Âóûþü±Ëß òûþ±Âóûþü± ë±ß± ýî—¼ Õ±õþ ï±ëÂÇ ßv±ü ÝõþËô á±gÂÏ-ßv±ü¼ ¿é¿ßÂéÂ-÷ÓùÉ 19 òûþ±Âóûþü±¼ 19 ÎßÂò· ßÅ¿ëÂÿ ¿ß ýËî Âó±õþî ò±· ò±, Âó±õþî ò±¼ 20 òûþ± ßÂõþËù ¿õËò±ðò-éÂɱ‘ õËü û±Ëõ Îû¯ 19 Âóûþü± ÷±Ëò äÂéÂ-Âó±î± ÷±¿éÂõþ ëÂ×Âóõþ; ¿õ¿ëÂÿÂó±î±õþ çÂɱùËçÂËù äÂËéÂõþ Õ±üò¼ á±-ÎâÒø±Ëâ¿ø ßÂËõþ ⶱ÷Ïí ðúÇßÂ-ü÷±æ õËüËå äÂø±-ÛõËëÂÿ±ËàõËëÂÿ± ÷±êÂËß ðÅõþ÷Åú ÎäÂÌõþü ßÂËõþ ¿òËûþ¼

ñ±òËÃàîÂËß ÕôÂüù± ÎõþËà áË? ¿üËò÷± õËüËå¼ ÷±ü 8-9 äÂùËõ¼ û±õþ ÎÃàî î±Ëß ö±ëÂÿ± õ±õð ¿ßÂåÅ õþ+ËÂóûþ± ÕõúÉ ¿üËò÷±Õù± úÏîÂùõ±õÅ ¿ðËõò– ÕɱëÂö±kÝ ¿ßÂåÅ ¿ðËûþËåò îÂõ±õþß ú±-ÎßÂ; 汿îÂËî ä±øÏ Ý ßÂùÅ; áõþ Îä±Ëà êÅ¿ù-ÎõÒËñ Ɀòá±å Îâ±õþ±Ëò± ûÒ±õþ ÎÂóú±; ¿î¿òý× Îù±ßÂËß q¿òËûþ õËùò, é¿ß Îðà ÷òüÅõþ, Îä±à àÅùËõ¼ ý×Ëðõþ Õ±ßÂøÇí ÷Åâù Û Õ±æ÷, õ±ð ¿ðÝ ò±, Âó±õþËù õ±õþ ÂóÒ±ËäÂß Îð¿àÝ, ßÂÏ á±ò Îû ¿ðËûþËå Îà±ß± ÷Åò¿ú, ßÂÏ õùõ ö±ýׯ qñÅ á±ò qòËõò õËù äÂËßÂõþ ÂóÅõþÏõ±õÅ áî üò ÷Ïõþ± •¿üËò÷±ýù—-ûþ 11 õ±õþ ¿é¿ßÂé ÎßÂËéÂËåò¼ î±õþ Âóõþý× ù±ý×Ëò Õ±Ëå üÅ¿äÂS±-ëÂ×M÷¯ úÏîÂùõ±õÅõþ õ±å±ý× Õ¿îÂëÂ×M÷ î±õþ±Âóð; Õ±ò±õþß¿ùÝ Õ±òËõò õËùËåò¼ ôÂüùÂó±¿ò ö±ù ýËù, æõõþ üõ ‘õý×’ Îì¿ëÂÿ ÎùËá ÂóëÂÿËõ üðõþâ±ËéÂõþ Ûý× áË?¯ Õ±õþ ßÂï± ýËäåà Ûý× Îû, Îõþ±æ±õþ ÷±ü, úÏîÂß±ù, î±ý× Îú± q ü±ËëÂÿ åûþé±ûþ¼ ý×ôÂî±õþ õ±Ëð ÂóðDZûþ ÎéÂùõþ q, î±õþ Âóõþ õý× ù±á±Ëõ ÕÂó±Ëõþé±õþ¼

Î÷ËûþËðõþÝ õüõ±õþ õÉõ¦š± ¿åù¼ ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ ù±Ëá±ûþ± ¿é¿ßÂé 50 òûþ±Âóûþü±¼ ô±ˆÂÇ ßv±üËß õù± ýî õ±õÅ ßv±ü¼ Î÷ËûþËðõþ ûÒ±õþ± ‘õ±õÅ ßv±Ëü’ õüËîÂò, îÂÒ±õþ± õ±õÅ üË/ ßÂËõþ Õ±üËîÂò– ÕïÇ±È äÂß õ± ý×üù±÷ÂóÅËõþõþ õ±õÅõþ± ¿õ¿õ üË/ ÷±ËçÂ-¿÷ËúËù ÛËü ô±ˆÂÇ ßv±Ëü õüËù õþ+Âó±ùÏ é¿ßÂËæõþ ÷ûDZð± ÎõËëÂÿ Îûî¼ Âó±ËéÂõþ Õ±ëÂÿîÂð±õþ ÷±ËëÂÿ±ûþ±¿õþõþ õëÂ×-Î÷Ëûþõþ±Ý $¿äÂÈ õ±õÅ ßv±Ëü ÎÂóÌõþ±¿íß å±ûþ±å¿õ ÎðËà ÎûËîÂò¼ õþ±÷±ûþËíõþ áŠßÂï±õþ ¿üËò÷±ýËù ÷±ËëÂÿ±ûþ±¿õþ õ±õÅ-¿õ¿õËðõþ Îðà± Îûî¼

¿ßÂc Õ±üù ßÂï± Ûý× Îû, ÂóðDZûþ ‘ü÷±l’ õ± ‘The End’ ÎöÂËü ëÂ×êÂËùý× á±gÂÏ ßv±Ëüõþ Õ±÷õþ± äÂé ÎåËëÂÿ ëÂ×êÂî±÷¼ ¿ÂóåËò ÎõëÂÿ±õþ ÎüËßÂ` ßv±üÝ ðÒ±¿ëÂÿËûþ ëÂ×êÂî¼ ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ á±-ù±á± Â󱝫ÇõîÂÇÏ Î÷ËûþËðõþ ‘Õ±üò’, ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ ÷Ëî±ý× Îõ¿=õþ Õ±üò¼ îÂô±î ýù ÷±S Ûß¿é õ±î±-ÎõëÂÿ±õþ Âóùß± õÉõñ±ò– î±ËðõþÝ ðÒ±¿ëÂÿËûþ ëÂ×êÂËî ýîÂ, ÂóðDZûþ Ûàò æ±îÂÏûþ Âóî±ß± ‘ùý¿õþîÂ’ ýËäåà üÅjõþ õ±î±Ëü¼

õþ+Âó±ùÏ é¿ßÂËæõþ ÎáéÂ÷ɱò ðÅæò¼ ô±ˆÂÇ Õ±õþ ÎüËßÂ` ßv±Ëüõþ Îáé ÛßÂé±ý×– ÎüÃà±Ëò ðÒ±ëÂÿ±ËîÂò ÷±ñõ áëÂÿ±ý× ëÂ×ËôÂÇ ÷ñż ÛõÑ 80 úî±Ñú ðúÇËßÂõþ Îáé ï±ëÂÇ ßv±ü ëÂ×ËôÂÇ á±gÂÏ ßv±Ëüõþ ÎáËé Îðà± Îûî 6 ôÅÂé 2 ý׿?õþ îÂõ±õþß æ÷±ð±õþËß •õ±ËÂóõþ üÓËS æ÷±ð±õþ é±ý×ËéÂù—¼ Ýý× õþßÂ÷ î±áëÂÿ±ý× ò± ýËù ÎáéÂ÷ɱËòõþ ä±ß¿õþËî õý±ù ýÝûþ± û±ûþ ò±¼ á±gÂÏ ßv±Ëüõþ UË#±îÂ-ç±Ë÷ù± ¿õ™¦õþ¼

Ûý× ß±õ±ý× ÂóðDZûþ ü÷±l– The End ÎöÂËü ëÂ×êÂËùý× ú±ù àÅÒ¿éÂõþ üË/ ÎäÂõþ± õÒ±Ëúõþ õ±î±õþ úM ›¶ËõúZ±Ëõþ Ûß Âó± îÅÂËù ÎêÂü ¿ðËûþ ðÒ±ëÂÿ±ËîÂò; îÂÒ±õþ ¿Âóê ú±ùß±ËêÂõþ àÅÒ¿éÂËî ÕîÂÉ™L úM ßÂËõþ Îýù±Ëò±, ¿î¿ò Ûß Âó±Ëûþ à±ëÂÿ±– ÕòÉ Âó± Õ±õþ-Ûß àÅÒ¿éÂËî ðÔìÂÿö±Ëõ î±ùÅËî ÎêÂü ¿ðËûþ Õ±éÂß±Ëò±¼ ß±õ±õþ Ûý× Õ±äÂõþí äÂùî ÎðëÂÿ-ðÅý× ¿÷¿òé¼ æ±îÂÏûþ ü/Ïî Îúø ýËùý× Âó±Ëûþõþ õ±ñ± ü¿õþËûþ ¿òËûþ ¿üËñ ðÒ±¿ëÂÿËûþ ß±õ± õùËîÂò, û±Ý Âó±õ¿ùß û±Ý, ‘Îú±’ ¿îÂò âËKé ß± ÷±÷Å, û± ö±ý×ûþ±, âõþ û± qßÅ¿V ôÅÂÂó±, û±Ý Õ¿ù ö±ý×, û± ÷KéÂÅ, û± ÷±àò &Òý×, û± îÅÂý×¼ ‘Îú±’ ¿îÂò âËKé ß±¼

ß±õ± ¿åËùò ÕñÇ-¿òõþক্ষÂõþ¼ îÂõÅ Îü æ±îÂÏûþ Âóî±ß± Õ±õþ î±õþ æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂËß |X± æ±ò±Ëî Âó±õ¿ùß Îûò ßÂüÅõþ ò± ßÂËõþ, Îüý× ¿ðËß îÂÒ±õþ Îàûþ±ù ¿åù Ûߠⶱ÷É ¿õË:õþ ÷Ëî± üîÂßÂǼ Û÷ò ›¶ýõþÏ ßÂËõ Õ±õþ ÎðËà¿å¯

¿üËò÷±õþ Ýý× îÂÒ±õÅîÂËùõþ üMõþ úî±Ñú ÷±òÅøý× ¿åËùò õ±ã±¿ù ÷Åüù÷±ò¼ õþõÏfò±ï Õ±Ëক্ষÂÂó ßÂËõþËåò Ûý× õËù Îû, ÷Åüù÷±Ëòõþ Îðú±RËõ±ñ Îòý× ÛõÑ Õ±õþÝ ßí üÅËõþ Îàð ßÂËõþËåò, ¿ýjÅõþÝ Õ±Ëå ¿ß¯

ü±ð± õ±Ñù±ûþ õùËî ýËù, ÎðúËß ö±ùõ±ü±õþ Îß±òÝ ü±÷±¿æß ¿úক্ষ± ÎîÂ÷ò ßÂý× Õ±õþ ÎÂóËûþ¿å Õ±÷õþ±¯ Õ±÷±õþ ÎûÌõò Îõù±õþ ›¶ï÷ ›¶ýõþ ÎßÂËéÂËå ù±ù Îüù±÷ Îðõ±õþ ›¶Ëí±ðò±ûþ õ± Λ¶õþí±ûþ¼ æ±îÂÏûþî±õ±ð ò±¿ß ձ™LæDZ¿îÂßÂî±õ±ð– Ze ÎõËñ¿åù Ûý× ðÅý×Ëûþ¼

Î|íÏ-ðÔ¿©† õËù Ûß ܿîÂý±¿üß õdõ±ð¿ö¿Mß Æõ:±¿òßÂ Ý ð±úÇ¿òß ðÔ¿©†Ëõð-Ûõþ ÕË÷±âî± Õ±ûþM ßÂõþ±õþ ßÂï± æÏõòäÂûDZõþ Õ/ÏöÓÂî ýËûþ¿åù¼ Ûß ¿ðËß Î|íÏ-ðÔ¿©†, ÕÂóõþ ¿ðËß õþü-ðÔ¿©†– Õ±õþ-Ûß Ze¼ õþü-ðÔ¿©† Õ±ûþM ßÂõþ±é± ¿åù Õ±÷±õþ ¿òî±™L Õ±láõþ¿æ õɱÂó±õþ¼ Õ±÷±õþ ß±Ëå Õ±Ëá õþü-ðÔ¿©†, î±õþ Âóõþ ðÔ¿©†ö¿/; ¿êÂß Îû÷ò Õ±Ëá ÷±, î±õþ ÂóËõþ õ±õ±¼ ß±õþí Õ±¿÷ ÎäÂÌV õåõþ õËûþü ÎïËß ü±¿ýîÂÉ õɱÂó±Ëõþ õÉⶠÛß ñõþËòõþ æÏõ; Îâ±Ëù±ûþ ßÂùß±î±õþ Âó¿Sß±ûþ ß¿õî± ÎåËÂó Îõ¿õþËûþËå¼ Æ÷ËSûþÏ ÎðõÏõþ ‘òõæ±îÂßÂ’ ò±Ë÷õþ Âó¿Sß±ûþ Ýý× ÆßÂËú±Ëõþý× ß¿õî± ›¶ß±ú ÎÂóËûþËå¼ Ûý× ÎåËùõþ ÂóËক্ষ õþü-ðÔ¿©† Õ±ûþM ßÂõþ±é± ù±ùò ô¿ßÂËõþõþ ðË÷õþ Îàù±õþ ÷Ëî±ý× ßÂ{¤ðÅ౿ò, «±üöÂõþ¿ò ÕËúø üÅ౿ò Îàù±– Âó±¿õþ ò±, îÂõÅ ð÷ 屿ëÂÿ ò±¼

îÂËõ ðÅ’ý±æ±õþ Ûá±Ëõþ±õþ ¿ëÂËü¥¤Ëõþ ü÷üɱ õùËîÂ Û ÷ÅýÓËîÂÇ õùËî ¿ßÂ, Îüý× ¿î¿òý×, ß±õ±îÅÂ{¡± æ÷±ð±õþ¼ ¿üËò÷± ò± ï±ßÂËù ö±ã¿ëÂÿ-õÉõü±õþ áÒ±Ýûþ±¿ù ßÂËõþò; òûþî ßÂËõþò õþ¿õàËjõþ ÷æ³îÂ; òûþî Âó±é õ± ¿ëÂË÷õþ Îå±é ձëÂÿîÂð±¿õþ¼ õËü ï±ß±õþ ÷±òÅø ò±¼ Õ±ôÂ᱿ò ÎäÂý±õþ±; Õ±}ÂûÇ üÅjõþ; Îä±à ðÅ¿é õ±ðú±-Âóûþᥤõþ üÅËù÷±Ëòõþ ÷Ëî± üÅËù÷±¿ò ßÂûþõþ± Õ±õþ ßÂF¦¤õþ ÷ñÅõþ– òðÏõþ ÎìÂëÂ×-ö±ü±¿ò ßÂËõþ äÂ÷Èß±õþ Îý÷™L-÷±i§± ßÂËõþ Îðò¼ ¿î¿òý× Õ±÷±õþ ÕõËäÂîÂò±õþ Õüõ±õþîÂÏËî Õ÷õþ Âó±ù¼

¿î¿òý× á±ý×ËîÂò:

‘ß±æù òðÏõþ æËù

öÂõþ± ÎìÂëÂ× åùåËù

›¶ðÏÂó ö±ü±Ý

ß±Ëõþ ¦œ¿õþûþ±¼..’¼

ÛõÑ ¿î¿ò Ûß Âó± îÅÂËù ðúÇßÂËß ձéÂËß ÎõþËàËåò ÎðëÂÿ ¿÷¿òéÂ, û±Ëî ö±õþîÂ-汿îÂõþ Õõ÷±òò± ò± ýûþ¼ Õ±÷±õþ õþËMõþ Õ™LáÇîÂ Û Ûß ձ}ÂûÇ ß±õ±, ‘᱿ýûþ±-ò±¿ýû±’ Îàù± ßÂËõþ Õ±æÝ, ÆöÂõþËõõþ îÂÏËõþ ýõþý¿õþîÂù±ûþ¼ á?â±é üðËõþ¼

îÂËõ ýÒɱ, ÷±S 19 Âóûþü±õþ æòáí÷ò; Û ö±õþÏ Õ±}ÂËûÇõþ ÷Ô¿Mß±ágÂÏ ¿üËò÷±– ÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ ¿ðËûþ äÂËùËå æ±òù± ¿ðËûþ Õ±ü± Îö±Ëõþõþ Õ±Ëù±õþ ÷Ëî± Õ±Ëù±ßÂ-›¶õ±ý, î±ËîÂý× æ¿ëÂÿËûþ ¿áËûþËå ‘îÂõ qö ò±Ë÷ æ±Ëá,¼îÂõ qö ձ¿úü ÷±Ëá...’

÷Ëò Õ±Ëå, ¿õ¿ëÂÿÂó±î±õþ Îû õ™¦±, î±õþ äÂé ÕîÂÉ™L çÂɱùËçÂËù; ßÂ񱊱 ÷±¿éÂõþ ö±Âó, î±õþ õþü Ýý× äÂé ÎöÂð ßÂËõþ ›¶ïË÷ Âó±å± ÛõÑ Âó½±üò Õõ¦š±õþ ðÅ’Âó±Ëûþõþ Qß åÅÒËûþ ÎûîÂ; ðÅý× Õ±ëÂÿ±ý× â°I×±õþ ‘Îú±’– üÅîÂõþ±Ñ Âó±Ëûþõþ Qß åÅÒËûþ üõDZË/ ÎüÒ±ð± ÷±¿éÂõþ ÎöÂæ±-ÎöÂæ± ágÂõþü 䱿õþËûþ ¿áËûþ Õ±÷±Ëß õ±¿òËûþ îÅÂùî Ûß¿é ágÂõþËüõþ ÷Åõþ¿îÂ; ÷±¿éÂõþ ÷±òÅø¼ î±ý× Îõ±ñýûþ Õ±¿÷ ¿äÂõþß±ùý× ágÂõþü-÷Ô¿Mß±õþ á±gÂÏ ßv±Ëüõþ ÷±òÅø¼

õþõÏfò±Ëïõþ ö±áÉ¿õñ±î± 1318 ü±Ëù õþ¿äÂî¼ ÛßÂËú± õåõþ ýËûþ Îáù¼ Û¿é ÛÃàò ‘ü=¿ûþî±’-õþ üÑËû±¿æî ÕÑËúõþ ›¶ï÷ ß¿õî± ¿ýËüËõ Âó±êÂɼ Îáûþ ÕÑúéÅÂßÅ Ûý× ß¿õî±õþ ›¶ï÷ ™¦õß¼ ýûþî î± ÎðëÂÿ òûþ, ÛßÂÝ òûþ, Õ±ñ ¿÷¿òËé Îúø ýËûþ û±ûþ¼ á±ý×ËîÂ-á±ý×Ëî¼ ö±õþîÂ-汿îÂËß Ûý× Õ±ñ ¿÷¿òËéÂõþ æûþá±ò ò± ¿ðËù äÂËù¯

¿ßÂc ‘ö±áÉ¿õñ±î±’ Îûà±Ëò á±ò¦¤õþ+Âó ýËûþÝ á±ò-Õ¿îÂS±™L ß¿õî±, Îüà±Ëòý× Îá±äÂõþ ßÂõþ±õþ ÷Ëî± ßÂîÂß üîÂÉ õɱÂó±õþ Îð¿à¼ ›¶ïË÷ý× û± ÷Ëò±Ëá±äÂõþ ýûþ, î± ýù, ‘ö±áÉ¿õñ±î±’ á±Ëòõþ Îõù±ûþ ÂóŏøüM±õþ ö±õþîÂõøÇ; ß¿õî±ûþ õþËûþËå Ûý× ¿õñ±î±õþ ò±õþÏüM± îÂï± ÷±îÔÂõþ+Âó; Îüà±Ëò ÷±îÔÂõþ+ÂóÏ ö±õþîÂϼ Õ±÷±õþ Îðú.Â

õþõÏfò±ï Ýý× ß¿õî±õþ äÂîÅÂïÇ ™¦õËß ¿ùËàËåò:

‘Îâ±õþ¿î¿÷õþâò ¿ò¿õëÂÿ ¿òúÏËï ÂóÏ¿ëÂÿî ÷Ó¿åÇî ÎðËú

æ±Ã¢¶î ¿åù îÂõ Õ¿õäÂù ÷/ù òîÂòûþËò Õ¿òË÷Ëø¼

ðÅЦ¤Ë›Ÿ Õ±îÂË‚Â õþক্ষ± ß¿õþËù ÕË‚Â

Φ§ý÷ûþÏ îÅ¿÷ ÷±î±

æòáíðÅÐàS±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¼’

›¶ï÷ ™¦õßÂ, û± á±ò ýËûþËå, û±õþ æòÉ ß±õ±îÅÂ{¡±õþ Ûî Îæð Ý ý±/±÷±, ÛéÂ±Ý Îä±ËÃàõþ ü±÷Ëò õþ±Ãà± û±ßÂ:

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¼

Âó?±õ ¿ügÅ &æõþ±é ÷õþ±é± ^±¿õëÂÿ ëÂ×ÈßÂù õ/

¿õgÂÉ ¿ý÷±äÂù û÷Åò± á/± ëÂ×äåÃùæù¿ñ îÂõþ/

îÂõ qö ò±Ë÷ æ±Ëá, îÂõ qö ձ¿úü ÷±Ëá,

á±Ëý îÂõ æûþá±ï±¼

æòáí÷/ùð±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¯

æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ æûþ æûþ, æûþ Îý..’

Û¿é õdî ö±õþîÂ-÷±Ëûþõþ üÅËûDZðËûþõþ ߏí±-÷±/¿ùßÂ,

á±ï±– î±Ëî üËjý ï±Ëß ò±, ûÃàò ß¿õéÂõþ Îúø ™¦õËß ÎÂóÌÒå±ý×:

‘õþ±¿S ›¶ö±¿õîÂ, ëÂ׿ðù õþ¿õäåÿõ ÂóÓõÇ-ëÂ×ðûþ¿á¿õþ-ö±Ëù–

á±Ëý ¿õý/÷, ÂóÅíÉ ü÷Ïõþí òõæÏõòõþü ì±Ëù¼

îÂõ ßÂí±íõþ±Ëá ¿ò¿^î ö±õþî æ±Ëá

îÂý äÂõþËí òî ÷±ï±¼

æûþ æûþ æûþ Îý, æûþ õþ±Ë杫õþ ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±¼

æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ Îý, æûþ æûþ æûþ, æûþ Îý..’ Ûý× Õõ¿ñ Õ±ü±õþ Âóõþ Îð¿Ãà, ‘ëÂ׿ðù õþ¿õäåÿõ’–

Û îÂËõ õþõÏfò±Ëïõþý× ÷Ëò±ß±÷ò±õþ ¿äÂSߊ õ± ›¶¿îÂäåÿõ; ö±õþîÂÏûþ ÎæËá Ýê±õþ æûþá±ï±¼

õþõÏfò±ï ÛßÂS ¿ùËÃàËåò, ‘Õ±÷±Ëðõþ ÎðúËß ձ÷õþ± û¿ð ÷±îÔÂöÓ¿÷ õËùý× æ±¿ò î± ýËù üõÇS ÷±î±Ëß ëÂ×Âóù¿t ßÂõþ± Îî± ä±ý×¼’ ¿ßÂc ß±õ± ¿ß æ±òËîÂò Îðú ßÂÏ; ß±Ëß õËù Îðú· ö±õþî¿õñ±î± ß¿õî±ûþ Îû ÷±îÂöÓ¿÷õþ õþõÏfò±Ëïõþ Õ±Ãàɱî ÎöÂÌË᱿ùß ÷Ó¿îÂÇõþ õþ+Âó ôÅÂËé ëÂ×ËêÂËå, î±ËßÂÝ ¿ß ÎäÂËòò ß±õ±· ¿ý÷±ùûþ ÎïËß ßÂòɱßÅÂ÷±¿õþß±õþ îÂùõ Îî± îÂÒ±õþ æ±ò± Îòý×¼

ß±õ± ÎäÂËòò ⶱ÷Ëðú¼ ¿ò榤 ¿ðáõþ¼ ö±õþî 汿î õËù ß±ëÂ×ËßÂý× ¿î¿ò ÎäÂËòò ò±¼ ÕõúÉ ß±õ±ËîÂ-Õ±÷±Ëî îÂô±î ¿ß ձËå Îß±òÝ· Î÷±ËéÂÝ ò±¼ Õ±÷±õþ Õõ¦š±ý× õ± ßÂϯ î± õùËî ÎáËù ÷ý±ß¿õ æÏõò±òËjõþ ¦œõþí Îòõ¼

‘‘Îî±÷õþ± ÎûÃà±Ëò ü±ñ äÂËù û±Ý– Õ±¿÷ Ûý× õ±Ñù±õþ ÂóËõþ õþ’Îûþ û±õ’’¼

Õïõ±

‘‘õ±Ñù±õþ ÷ÅÃà Õ±¿÷ Îð¿Ãàûþ±¿å, î±ý× Õ±¿÷ ÂóÔ¿ïõÏõþ õþ+Âó ÃàÅÒ¿æËî û±ý× ò± Õ±õþ:’’¼

Õïõ±

‘‘æÏõò Õïõ± ÷ÔîÅÂÉ Îä±ËÃà õþ’Îõ– Õ±õþ Ûý× õ±Ñù±õþ â±ü õþ’Îõ õÅËßÂ; Ûý× â±ü:’’¼ Ûõþ Îõ¿ú ö±õËî ÎÂóËõþ¿å ¿ß¯ ¿ßÂc õþõÏfò±ï õ±ã±¿ùõþ ß±Ëò ÕòÉ÷La ¿ðËùò:

‘‘õ±ã±¿ùõþ Âóí õ±ã±¿ùõþ Õ±ú±

õ±ã±¿ùõþ ß±æ õ±ã±¿ùõþ ö±ø±

üîÂÉ ýëÂ×ßÂ, üîÂÉ ýëÂ×ßÂ, üîÂÉ ýëÂ×ß Îý öÂáõ±ò¼

õ±ã±¿ùõþ ›¶±í õ±ã±¿ùõþ ÷ò

õ±ã±¿ùõþ âËõþ ûî ö±ý× Îõ±ò

Ûß ýëÂ×ßÂ, Ûß ýëÂ×ßÂ, Ûß ýëÂ×ß Îý öÂáõ±ò¼’’

õþõÏfò±ï Ýý× á±ò ÎúËø õùËùò, ‘‘Îüý× üË/ Û ßÂï± Îû±á ßÂõþ± Îý±ß õ±ã±¿ùõþ õ±U ö±õþËîÂõþ õ±õÅËß õù ¿ðßÂ, õ±ã±¿ùõþ õ±íÏ ö±õþËîÂõþ õ±íÏËß üîÂÉ ßßÂ, ö±õþËîÂõþ ÷Å¿Mü±ñò±ûþ õ±ã±¿ù Ʀ¤õþõÅ¿XÂËî ¿õ¿äåÃi§ ýËûþ Îß±òÝ ß±õþËíý× ¿òËæËß ÕßÔÂî±ïÇ Îûò ò± ßÂËõþ¼’’

Û ßÂï±&Ëù± ÎùÃàõ±õþ 18 õåõþ Õ±Ëá õþõÏfò±ï ö±õþî ¿õñ±î± ¿ùËÃàËåò¼ ÎöÂÌË᱿ùß ÷±îÔÂ÷Ó¿îÂÇõþ Õ™LËõþ Îðú÷±Ëûþõþ Õ±R±õþ ¦ójò &¿?î ßÂËõþËåò À õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ¼ 1318-ûþ ö±õþî ¿õñ±î±, ¿ßÂc ðÅ’õåõþ Õ±Ëá 1316-ûþ ‘Îá±õþ±¼’ ›¶íûþò ßÂËõþËåò ß¿õ¼

ëÂ×Âóòɱü¿é õþõÏfò±ï Îúø ßÂËõþËåò Ûý× õþßÂ÷ Ûß¿é ðÔúÉ-üÑù±ËÂó:

‘Îá±õþ± ügÂɱõþ Âóõþ õ±¿ëÂÿ ¿ô¿õþûþ± Õ±¿üûþ± Îð¿Ãàù–

Õ±òj÷ûþÏ îÂÒ±ý±õþ âËõþõþ ü¥œÅËÃà òÏõþËõ õ¿üûþ± Õ±Ëåò¼ Îá±õþ± Õ±¿üûþ±ý× îÂÒ±ý±õþ ðÅý× Âó± 鱿òûþ± ùý×ûþ± Âó±Ëûþõþ ÝÂóõþ ÷±ï± õþ±¿Ãàù¼ Õ±òj÷ûþÏ ðÅý× ý±î ¿ðûþ± î±ý±õþ ÷±ï± îÅ¿ùûþ± ùý×ûþ± äÅÂ¥¤ò ß¿õþËùò¼

Îá±õþ± ß¿ýù, ‘÷±, îÅ¿÷ý× Õ±÷±õþ ÷±¯ Îû ÷±Ëß ÃàÅÒËæ ÎõëÂÿ±¿äåÃùÅ÷ ¿î¿òý× Õ±÷±õþ âËõþõþ ÷ËñÉ ÛËü õËü¿åËùò¼ Îî±÷±õþ æ±î Îòý×, ¿õä±õþ Îòý×, âÔí± Îòý×– qñÅ îÅ¿÷ ßÂùɱËíõþ ›¶¿îÂ÷±¯ îÅ¿÷ý× Õ±÷±õþ ö±õþîÂõøǼ’

Û÷ò ßÂËõþ ö±õþîÂõøÇËß ÎðÃàõ±õþ ý+ðûþõþü üÑâ¶ý Ý ü=ûþ ßÂõþ±õþ Λ¶õþí± 19 Âóûþü±õþ á±gÂÏ ßv±Ëü õü± Ý ‘õý×’ •äÂù¿BäÂS— ÎðÃà± Îå±ßÂõþ± ÎßÂ±ï± ÎïËß Âó±Ëõ, Îû ¿ßÂò± ÕîÂÉ™L ð¿õþ^ âËõþõþ ü™L±ò ÛõÑ Îòý±îÂý× ¦Å¨ùõûþ; ôÂËî±ûþ± ßÂõ¿ùîÂ; ÕËñÇß Îõ±ûþß±-ì±ß± ⶱË÷õþ ÎåËù; Õïä Îû ß¿õî± ÎùËÃà– Î÷±{¡±-ú±¿üî ü÷±Ëæ ÷±îÔÂõjò± Âó±Âó¼

Õïä üýæ õÅ¿XÂËîÂý× õÅçÂËî Âó±õþî±÷, ÷± õ±™¦¿õßÂý× ßÂùɱËíõþ ›¶¿îÂ÷± ÛõÑ Û ßÂï±Ý æ±òî±÷, ‘÷±Ëûþõþ Âó±Ëûþõþ îÂù±ûþ ü™L±Ëòõþ ¦¤áÇ’– Õ±ù-Îß±õþ±ò¼ Îû Âó±Ëûþ Îúø Õõ¿ñ Ýö±Ëõ ÷±ï± ÎõþËÃà Îá±õþ± õËùËå, •æ±îÂÂó±ËîÂõþ ØËñWÇ— qñÅ îÅ¿÷ ßÂùɱËíõþ ›¶¿îÂ÷±¼ îÅ¿÷ý× Õ±÷±õþ ö±õþîÂõøǼ

ß±õ±îÅÂ{¡± Û ö±õþîÂËß î±õþ ক্ষÅÂ^ õÅ¿X ¿ðËûþ ßÂÏö±Ëõ õÅËç¿åù õùõ±õþ Õ±Ëá, ò±õþÏõþ Õ™LЛ¶ßÔ¿îÂ Ý î±õþ Λ¶õþí±-ü±÷ËïÇÉõþ ßÂï± õþõÏfò±ï ÎïËßÂý× ÎòÝûþ± û±ß¼

õþõÏfò±ï ¿ùËÃàËåò, ‘‘ õîÂÇ÷±ò üöÂÉî± ò±õþÏõþ Îüõ± ýËî õ¿=î ÛõÑ ÎßÂõù ÂóŏËøõþ Î䩆±æ±î õËù î±õþ ÷ËñÉ Îù±öÂ, ðyÂ, ¿ò‡ÂÅõþî± Û üõý× ÎðÃà± ¿ðËûþËå¼ Õ±æ î±ý× üõÇ æáÈ ÂóÏ¿ëÂÿîÂ Ý õÉ¿ïî¼ Âóŏø ÎßÂõù îÂf Ý ûLa ¿òËûþý× ß±æ ßÂËõþ, õÉ¿MËðõþ ¿ðËß ä±ûþ ò±¼ î±ý× ú¿M, ù±ö üõÇ¿õñ ক্ষÅÂ^ ùËক্ষÂÉõþ ß±Ëå Ûý× õÉ¿MQËß õ¿ù ÎðÝûþ± ýûþ¼ õÉ¿MËðõþ ðÅÐÃà Îõ±ç±õ±õþ ÷Ëî± ûË渚 ›¶ú™¦ ý+ðûþ ÂóŏøËðõþ Îòý×¼ î±õþ± ¿õ¿äåÃi§ Õ±ü÷±òÏ îÂN •abstract truths— ÷±S Îõ±Ëç¼’

ò±õþÏõþ Ûý× Õ™LЛ¶ßÔ¿îÂ Ý ú¿MËß ձõþÝ Âó¿õþ¦£ÓÂé ßÂõþËî ÂóŏøËß ßÂé±ক্ষ ßÂËõþ ¿ùËÃàËåò, ‘üöÂÉî±õþ ûËLaõþ ðõþß±õþ Õ±Ëå, îÂËõ î±õþ õÉ¿Máî ðõþð Îõ±ç±õþÝ ðõþß±õþ Õ±Ëå¼ õÉ¿MQ Îûò õ±ð ò± ÂóËëÂÿ, ÛéÂ±Ý î±õþ Îõ±ç± ðõþß±õþ¼’

õþõÏfò±ï î±Òõþ ßÂ÷ÇöÓ¿÷õþ ß±Ëæõþ ý+ðËûþ î±ý× ò±õþÏËßÂý× Õ±ýW±ò ßÂËõþ ¿ùËÃà¿åËùò, ‘ò±õþÏõþ Îû ÷ý±ú¿M Õ±Ëå, î± ÎßÂõù î±ÒËðõþ áÔýüÑü±Ëõþý× ùÅé ýËäåÃ, Îðú Õ±õþ ò±õþÏõþ Îüõ±Ëß Âó±Ëäåà ò±¼ ß±Ëæý× õ¿=î Îðú ð¿õþ^ õþËûþ ¿áËûþËå¼ ý+ðËûþõþ õþü Ý ßÂË÷Çõþ ú¿M âËõþ Ý üÑü±Ëõþý× õþËûþ ¿áËûþËå¼ Ûý× ÎýîÅ Îðú õU ðÅÐÃà⶙¦¼’

ö±õþî ¿õñ±î±, ¿û¿ò Õ¿ñò±ûþßÂ, ¿î¿ò Îî± æòáËíõþ ÷Ëòõþ Õ¿ñò±ûþßÂ; üÅîÂõþ±Ñ îÂÒ±õþ ý+ðûþ, ò±õþÏý+ðûþ ò± ýËûþ û±ûþ ò±, æòáËíõþ ðÅÐÃàýõþíÏ ú¿M ¿î¿ò Âó±Ëõò ßÂÏ ßÂËõþ, ¿û¿ò S±î± î±Òõþ ñ±SÏ&í Õ±õúÉßÂ; Õ±õúÉß ÷±îÔÂý+ðûþ; î±ý× ùক্ষÂÉ ßÂõþËùý× Îõ±ç± û±ûþ, ÎûÃà±Ëò ß¿õ ¿ùËÃàËåò:

‘Îâ±õþ¿î¿÷õþâò ¿ò¿õëÂÿ ¿òúÏËï ÂóÏ¿ëÂÿî ÷Ó¿åÇî ÎðËú

æ±Ã¢¶î ¿åù îÂõ Õ¿õäÂù ÷/ù òîÂòûþËò Õ¿òË÷Ëø¼

ðÅЦ¤Ë›Ÿ Õ±îÂË‚Â õþক্ষ± ß¿õþËù ÕË‚Â’

¿êÂß î±õþÂóõþý× Ûß¿é ëÂ×ýÉ ús ÷Ëò ÷Ëò õ¿üËûþ ¿òËî ýËõ ÛõÑ ¿ùËÃà ¿òËî ýËõ:

•Îûò— ‘‘ Φ§ý÷ûþÏ îÅ¿÷ ÷±î±¼’’

¿ßÂc Û üõ ßÂï± Îî± Î÷±ËéÂÝ õÅçÂËõ ò± ß±õ±îÅÂ{¡± æ÷±ð±õþ¼ î±Ëß Ûß¿ðò qñ±ù±÷, ‘Îòúòù üÑ’-Û Îî±÷±õþ Ûî ÎßÂò ö¿M ö±ý×ûþ±·

ß±õ± õùËùò, û±õþ Ãà±Ý, î±õþ &í á±Ý ÎÃà±ßÂò¼ ðɱËúõþ á±ò, qòËõ ò±· ß±ù æ³¥œ±õ±õþ •qSõ±õþ—, æ³¥œ± ÃàîÂ÷ ýËù ßÂð÷îÂù±ûþ Õ±¿üÝ ÛßÂõ±õþ¼ ñ÷Ç ßÂÏ, ðɱú ßÂÏ õËûþî ¿ðõ¼

æ³¥œ±õ±Ëõþ Îáù±÷ ßÂð÷îÂù±¼ ß±ý±õþÂó±ëÂÿ±õþ ÷ü¿æËð qSõ±Ëõþõþ æ³¥œ± ò±÷±æ Îúø ýËù ß±õ± æ÷±ð±Ëõþõþ üË/ Õ±÷±õþ ÎðÃà± ýËõ¼ æ³¥œ± Îæ±õþð±õþ Îß±òÝ ò±÷±æý× òûþ¼ îÂËõ Îö±õþ ÕïÇ±È ëÂ×ø±õþ ›¶±!±Ëù ‘ôÂæõþ’ ò±Ë÷ Îû ò±÷±æ¿é ýûþ, Îü¿é Îü ›¶îÂÉûþ Õ±ð±ûþ ßÂËõþ¼ Îõþ±æ±õþ ÷±Ëü Îõþ±æ±Ý ßÂËõþ ðÅý×-ðúé±¼ îÂËõ æ³¥œ±õþ ò±÷±æ Âó±õþîÂÂóËক্ষ ß±÷±ûþ Îðûþ ò±¼

ò±÷±Ëæ üS ö±ãù¼ ÷ü¿æð ÎïËß ò±÷±¿æ Îù±ß Ãà±Âóå±ëÂÿ± ýËûþ Îû û±õþ ÷Ëî± õ±õþ ýËûþ Õ±üËå¼ Îß±òÝ ðÅ’æò 揿õþ ßÂï± õùËî õùËî Âó±ú±Âó±¿ú ÛËá±Ëäåü ß± ÷±ï±ûþ éÅ¿Âó îÂÃàòÝ Õ±Ëå, ÎßÂëÂ× õ± ÷±ï± ÎïËß ÃàÅËù ö±Òæ ßÂËõþ ÂóËßÂËé ÎõþËÃà õ±¿ëÂÿõþ Âó±Ëò ñ±ý×Ëå¼ Õ±¿÷ ðÓõþ ÎïËß ß±õ±Ëß ÎðÃàËî ÎÂóù±÷¼

Õ±¿÷ îÂÃàò Ý‹ ý±ûþ±õþ ÎüËßÂ`±¿õþõþ ÎéÂò¼

õËü õþËûþ¿å Ûß¿é ÷™¦ ÎßÂËé ÎôÂù± á±Ëåõþ qÃà± &Ò¿ëÂÿõþ ÝÂóõþ¼ ¿êÂß &Ò¿ëÂÿõþ Ûß›¶±Ë™L¼ ß±õ± ¿üËñ ÛËü õËü ÂóëÂÿËùò Õ±õþ Ûß ›¶±Ë™L¼ ý±î ÎðëÂÿ îÂô±Ëî¼ î±õþÂóõþ â±ëÂÿ õ±Ò¿ßÂËûþ ðÔ¿©† Õ±÷±õþ ÷ÅËÃàõþ ÝÂóõþ ÎîÂõþËå ÎôÂËù ¿ßÂåÅক্ষÂí Îüý× ðÔ¿©† ¿òõg ÎõþËÃà ßÂÏ Îûò ¿ä™L± ßÂËõþ ¿òËûþ õùËùò, îÅ¿÷ ÷Ëòõþ ßÂõþ ձ߱éÂ; ÎùÃà±ÂóëÂÿ± ¿ú¿Ãà ò±ý×, ðÅ’ä±õþé± Õ±ÒäÂëÂÿ ÂóËëÂÿËå ÎÂóËéÂ, õɱü¯ îÂõÅ õÅ¿çÂ, æ±îÂÏûþ á±ò Îú±ò± ÛßÂé± ÂóÅËíÉõþ õɱÂó±õþ ÎÃà±ßÂò¼ Ûý× ÎðÃà, ÷±ï±õþ Îá±ù éÅ¿Âó ÛÃàòÝ ÃàÅ¿ù ò±ý×¼ ßÂÂó±Ëù ¿üæð±õþ ñÅù±¼ ¿üæð± ¿ðù±÷ Îß±ï±ûþ· ÷!±õþ ß±õ±ú¿õþËô ¿üæð± Õ±õþ ßÂÂó±Ëù ù±áù ö±õþËîÂõþ ÷±¿éÂ; Ûý× õ±Ñù±õþ ñÅù±¼ î±ý× ¿ßÂò±¯ ÎöÂËõ ÎðÃà ÎÃà±ßÂò, ßÂﱿé Ãà±Ò¿é ¿ßÂò±¼ Õ±õþ ò±÷±æ ÂóëÂÿ±õþ Õ±üò, æ±ûþò±÷±æ Îá±ßÅÂùÂóÅËõþõþ æ¿÷Ëòõþ ÎÃàæ³õþÂó±î±ûþ ÆîÂûþ±õþ Âó±¿é¼ ‘Ýæ³’ ßÂõù±÷ ¿ßÂËü¯ ß±ý±õþÂó±ëÂÿ± Âó±¿ò¼ Ûý× ÷±¿éÂ, Ûý× æù, Û á±åÂó±ù±ý× Îî± ÎðËúõþ ¿æ¿òü; Õ±÷±õþ ßÂÂó±Ëùõþ ñÅù±ý× Õ±÷±õþ Îðú¼ ¿êÂß ¿ß Îõ±ç± Îáù ö±ý×¼

– Îðú Îî± ÷™¦ õɱÂó±õþ ö±ý×ûþ±¯ ߊò± ßÂõþ ßÂÏö±Ëõ·

– Îû÷ò ÎÃà±ð±Ëß ß¿õþ¼ ¿òõþ±ß±õþ Õ±{¡±Ëß û¿ð ÷Ëòõþ ÷ËñÉ Âó±ý×; ÎðËúõþ Îî± ÛßÂé± Õ±ß±õþ Õ±Ëå ö±ý×¼ Âó±õ ò± ÎßÂò· Õ±ý׿ëÂûþ± ßÂõþ, Âó±ý×õ±¼ Ûý× Îæɱ¿îÂ÷±Ãà± ßÂÂó±Ëùõþ ñÅù±, ö±ù ßÂËõþ ÎðÃà, Îðú ÛÃà±Ëò¼ æ;ùæ;ù ßÂõþËå¼

Õ±¿÷ Îî± ß±õ±õþ ßÂï±ûþ ï¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited