Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ চৈত্র ১৪২১ মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দুই চিটফান্ডের জোড়া ধাক্কা হাইকোর্টে ।। দিন যাচ্ছে, তৃণমূলের লক্ষ্য এখন ১৩০ ।। সরকার ও পুরসভা একদলের হাতে থাকলে উন্নয়ন ভাল হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।। ‘মালদার’ টুরিস্ট এসেছে!--খবর দিয়েছিল স্হানীয় যুবক ।। ছিল বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ছক! ।। দেড় দিনের বৃষ্টিতে বন্যা কাশ্মীরে ।। কলকাতার সব ওয়ার্ডে নারী বাহিনী বামেদের ।। ক্যাম্পাসে এ কী কাণ্ড! তদম্ত কমিটি যাদবপুরে ।। রাহুল ফিরছেন! ১৯ এপ্রিল দেখা যাবে কিসান সমাবেশে ।। বসিরহাট পুরসভা: লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে সি পি এমের ।। কেজরিওয়াল: সব ঠিক আছে ।। অকেজো মন্ত্রী ছাঁটবেন মোদি
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

Õ±õÅù õ±ú±õþ

¿õ¿ú©† Ûß ôÂõþ±¿ü ö±õÅËßÂõþ ßÂï± ¿ðËûþý× üÓäÂò±-õ±ßÂÉ¿é ¿ù¿Ãà; ¿î¿ò ûËïË©†õþÝ Õ¿ñß ÎöÂËõ õËùËåò, ‘û±ý± 汿òõ±õþ ý×Bå± ¿åù î±ý± ¿úক্ষ± ß¿õþËî õÔX õûþËüõþ ›¶Ëûþ±æò ýý×ù, ¿ßÂc û±ý± 汿òûþ±¿å î±ý± ö±Ëù±õþ+ËÂó ›¶ß±ú ß¿õþËî ÎûÌõËòõþ ›¶Ëûþ±æò ÕòÅöÂõ ß¿õþ¼’

ßÂÏ Õß±éÂÉ ßÂﱯ ü¿îÂÉý× Îî±, ÎûÌõò ÷±òÅËøõþ ›¶±íËß ¿òîÂÉòõÏòî± ð±ò ßÂËõþ¼ õÏËæõþ ëÂ×lî±ú¿Mõþ ò±÷ ¿ðý× ›¶±í– ü÷™¦ ü=±õþ ›¶±Ëíõþ ëÂ×Èü±õþ ¿õËò ýÝûþ±õþ Îæ± Îß±ï±ûþ¯ û± ü›¶±í Ý ¦¤îÂЦ£ÓÂîÂÇ, î±ý×-ý× Îî± ÎûÌõò¼ ÷±òÅø õÅëÂÿ± ýËù ÕËòËß îÂÒ±õþ Õ¿öÂõÉ¿Mõþ ¦¤Ëî±Èü±õþ ý±¿õþËûþ ÎôÂËùò¼ îÂÃàò ÷Ëò ýûþ, ›¶±íé±ý× õÅ¿ç õÅ¿ëÂÿËûþ ÂóËëÂÿËå¼

õþËüõþ üË/ ›¶±Ëíõþ ü¥¤gÂ, î± ¿òËûþ ÷±òÅËøõþ æÏõòú¿Mõþ üÅjõþ ›¶ß±ú ÛõÑ î±ý× ¿òËûþ ü±¿ýËîÂÉõþ ¿öÂËûþò¼ Õ±õþ î±ý× ¿òËûþý× ü±¿ýËîÂÉõþ úËîÂß ձðõþ± îÂËûþõþ ýËûþ äÂËù¼

›¶±í ÛõÑ ÎûÌõò¼ Ûý× ðÅý×Ëûþ ¿÷Ëù õþü ›¶ß±ú¼ Ûý× ðÅý×Ëß Âó±ú±Âó±¿ú ÎõþËÃà õþËüõþ ßÂï± ÎÂóËëÂÿËåò õþõÏfò±ï¼ ›¶±í, ÎûÌõò Ý ÎüÌjûǼ

õþõÏfò±ï õþüñ÷Ç Îõ±ç±Ëî æÏõñ±SÏ ÂóÔ¿ïõÏõþ ›¶ü/ ÛËò ÎùËÃàò, ‘Ûý× æÏõñ±SÏ ÂóÔ¿ïõÏ ÃàÅõ úM õËé– Ûõþ ¿ö¿M ÕËòß Âó±ïËõþõþ ™¦õþ ¿ðËûþ áëÂÿ±¼ Ûý× ß¿êÂò ðÔìÂÿî± ò± ï±ßÂËù Ûõþ ëÂ×Âóõþ Õ±÷õþ± Û÷ò ¿òÐüÑúËûþ öÂõþ ¿ðËî Âó±õþîÅÂ÷ ò±¼... Ûý× ü÷™¦ ß±¿êÂËòÉõþ ëÂ×ÂóËõþ Ûß¿é õþËüõþ ¿õß±ú Õ±Ëå– Îüý×ËéÂý× Ûõþ äÂõþ÷ Âó¿õþí¿î¼ Îü¿é Îß±÷ù, Îü¿é üÅjõþ, Îü¿é ¿õ¿äÂS±¼.. ÂóÔ¿ïõÏõþ ü±ïÇß õþ+Âó¿é Ûý×Ãà±Ëòý× ›¶ß±ú ÎÂóËûþËå¼’

õþõÏfò±ï ÂóÔ¿ïõÏõþ ¿òîÂÉ¿¦š¿îÂõþ ßÂï± õù±õþ Âóõþ ¿òîÂÉá¿îÂõþ ßÂï± õËùò¼ Ûß¿é á¿îÂ-›¶õ±Ëýõþ ßÂï± ñ¿õþËûþ Îðò Õ±÷±Ëðõþ ÎäÂîÂò±ûþ¼

õþõÏfò±ï õûþ±ò ßÂËõþò Ûý× õËù Îû, ‘ÂóÔ¿ïõÏõþ ñ±îÅÂÂó±ïËõþõþ ÕäÂù ¿ö¿Mõþ üËõDZBä îÂù±ûþ Ûý× á¿îÂõþ ›¶õ±ý äÂËùËå, ›¶±Ëíõþ ›¶õ±ý, ÎûÌõËòõþ ›¶õ±ý, ÎüÌjËûÇõþ ›¶õ±ý–’¼

Û ßÂï± õù±õþ Âóõþý× õþõÏfò±ï õùËùò, ‘õþü ¿æ¿òü¿é üäÂù– Îü ß¿êÂò òûþ õËù, ò¥Ú õËù, üõÇS î±õþ Ûß¿é ü=±õþ Õ±Ëå; Ûý×æËòÉý× Îü Æõ¿äÂËSÉõþ ÷ËñÉ ¿ýË{¡±¿ùî ýËûþ ëÂ×Ëê æáÈËß ÂóÅù¿ßÂî ßÂËõþ îÅÂùËå– Ûý×æËòÉý× ÎßÂõùý× Îü Õ±Âóò±õþ ÕÂóÓõÇî± ›¶ß±ú ßÂõþËå, Ûý×æËòÉý× î±õþ òõÏòî±õþ Õ™L Îòý×¼’

¿ßÂc î± ýËù Õ™L ßÂÃàò ýûþ· ýûþ õý׿߯

¿êÂßÂý× õùËùò õþõÏfò±ï:

‘Ûý× õþü¿é ÎûÃà±Ëò q¿ßÂËûþ û±ûþ ÎüÃà±Ëò Õ±õ±õþ Îüý× ¿ò}Âù ß¿êÂòî± Îõ¿õþËûþ ÂóËëÂÿ, ÎüÃà±Ëò ›¶±Ëíõþ Ý ÎûÌõËòõþ ò÷òÏûþî± ßÂ÷òÏûþî± äÂËù û±ûþ, æõþ± Ý ÷ÔîÅÂÉõþ Îû Õ±ëÂÿ©†î± î±ý× ëÂ×ÈßÂé ýËûþ ÝËê¼’

üÅîÂõþ±Ñ ÎûÌõËòõþ ™¦õ ßÂõþ± å±ëÂÿ± ß¿õ Ý ßÂï±ß±õþ Ý ¿úŠÏõþ áîÂÉ™Lõþ Îòý×¼ æ³Ëõûþ±õþ ¿åËùò Û÷òý× ö±õÅß Îû, Õ±™¦ ßÂﱿé ¿î¿ò ›¶ß±ú ßÂËõþ ÎõþËÃà Îðò îÂÒ±õþ Îðõþ±Ëæ¼ Õ±üËù ü±¿ýËîÂÉõþ ÷Óù ùëÂÿ±ý× æõþ± Ý ÷ÔîÅÂÉõþ ¿õËXÂ; ÎûÌõò ›¶õ±ýËß Îü ßÂõþËî ä±ûþ ¿äÂõþ™Lò Õ÷õþ±õîÂÏõþ îÂÏËõþ õþüü=±¿õþî Ûß ¿õ¦œûþâò ›¶ú±¿™Lõþ å¿õ õ± ëÂ×ËZ¿ùî õþü-ëÂ׿Bå˜î æÏõò ›¶õ±Ëýõþ Âó±¿ïÇõ üÑËõðò±õþ üÅâ®±î õ±ü÷îÂÏõþ Õi§òÏ¿ù÷±õþ á±ò¼ Õ±¿÷ ÎûÌõËòõþ ëÂ×Âó±üß¼ æõþ±Ëù±ù âÔí± ß¿õþ¼ õÅËëÂÿ± ýËî ä±ý× ò±¼ Õïä ÎûÌõËòõþ Øø±ß±ù, ð*ðÅÂóÅõþ ßÂÏ ßÂË©†ý× ò± ÎßÂËéÂËå Õ±÷±õþ¯ ÷±S Õò±ý±Ëõþ õ± ÕñDZý±Ëõþ ÎßÂËéÂËå ÎûÌõËòõþ ÎõþÌÂóÉ ¿ðò Ý ß±Ëù± õþ±¿S¼

ÎäÂÌV õåõþ õËûþËü ß¿õî±ûþ ý±ËîÂÃà¿ëÂÿ ýù– Îø±Ëù±-Õ±ê±Ëõþ±ûþ ÎÂóÌÒËå, Õ±÷±õþÝ ÷Ëò ¿ß ýûþ¿ò, ‘Õ±ê±Ëõþ± õåõþ õûþü ßÂÏ ðÅÐüý¯’ ýËûþËå Õ¿õ¿úɼ Õ±õþ ÎöÂËõ¿å, Ãà±ËðÉõþ ü±¿õþËî ›¶îÂÏক্ষ±õþî ðÅ¿öÂÇËক্ষÂõþ ß¿õ üÅß±™L– Ûý× ðÔúÉâò ð±¿õþ^É Õ±÷±ËßÂÝ üý×Ëî ýËûþËå ðÅÐüý Õ±ê±Ëõþ±ûþ¼ 1968 ü±Ëù ðÅ¿öÂÇক্ষ ýûþ, õ±æõþ±-ßÅ¿M-÷±ý×Ëù±-ÎßÂò±õþ ü±ñÉÝ Îî± ù±Ëá, Îüý×éÅÂßÅ Îæ±á±ëÂÿ ßÂõþËîÂÝ õ±õ±õþ ¿æö çÅÂËù ÂóëÂÿî¼ Õïä Ýý× ðÅõþõ¦š± üËNÝ õ±õ± Õ±÷±Ëß ÕïÇ±È ¿ßÂËú±õþ õ±ú±õþËß Ãà±áëÂÿ± ¿òËûþ ¿áËûþ ‘Îõ/ù õÅß ¿ëÂËÂó±’ ÎïËß ¿îÂòæò ß¿õõþ 5 Ãà±ò± ß¿õî±õþ õý× ¿ßÂËò Îðò¼ ðÅ¿öÂÇক্ষÂý× Îû Îúø ßÂï± òûþ, î±õþý× õ±îÂDZ ÎⱿøî ýûþ õ±õ±õþ Ýý× õý× ÎßÂò±õþ Õ±äÂõþËí¼ õý×&¿ù ¿åù, üÅß±™Lõþ ‘å±ëÂÿÂóS’ Õ±õþ ‘âÅ÷ Îòý×’¼ æÏõò±òËjõþ ‘õòùî± Îüò’ Õ±õþ ‘õþ+ÂóüÏ õ±Ñù±’¼ Õ±õþ ¿åù Λ¶Ë÷f ¿÷ËSõþ ‘ü±áõþ ÎïËß ÎôÂõþ±’¼ Õò±ý±õþ ßÂÃàòÝ ÛßÂËõù±, Û÷òé± ýËûþËå õ±õ± õ±æ±õþ ÎïËß ÷±ý×Ëù± Õ±òËî Îð¿õþ ßÂõþ±ûþ– ðÅÂóÅõþ áëÂÿ±Ëù ýÒ±¿ëÂÿ äÂËëÂÿËå¼ îÂËõ ÕñDZý±õþ ¿åù ¿õËõäÂò±õþ õɱÂó±õþ¼

ö±ËîÂõþ ï±ù±ûþ ö¿îÂÇ ßÂËõþ ö±î 1968-Îî Ûß›¶ß±õþ ¿ò¿øXÂý× ¿åù¼ ï±ù± ü±÷Ëò Õ±õþÝ ÖøÈ ÎêÂËù ¿ðËûþ ÷± õùËîÂò, Õ±{¡±õþ õþüÅù õËùËåò, ÎÂóËéÂõþ ÛßÂËß±ò± Ã౿ù ÎõþËÃà Õ±ý±õþ ß¿õþݼ Ýý× Ûß Îß±ò± Âó±¿ò ¿ðûþ± öÂõþõ±¼ Û ¿æ¿òü òõÏ-õþüÅËùõþ üÅi§È ýûþ õ±õż îÅ¿÷ ö±ý×Ëõ±Ëòõþ ÷ËñÉ üõ±õþ õëÂÿ, îÅ¿÷ üÅi§È õÅçÂËù, õ±¿ß ö±ý×Ëõ±ò õÅçÂËõ ýûþî¼ î±ý× ò±·

Õ±¿÷ ÕËñ±÷ÅÃà ýî±÷ Îä±ËÃàõþ ক্ষÂÏí Õ|n ùÅËß±Ëî ձõþ ÷±ï± ëÂ×Âóõþ-¿òËä ÷ÔðÅ ðÅ¿ùËûþ õùî±÷, ýÒɱ ÷±¼ ÎÂóËéÂõþ Îß±ò± Ã౿ù ï±ßÂËõ¼ ¿ä™L± ßÂ’Ëõþ± ò±¼

ö±ËîÂõþ ï±ù± ü±÷Ëò ÎõþËÃà ¿õü¿÷{¡±ýÄ õù±õþ Âóõþ ß¿õî± Õ±ëÂ×ËëÂÿ Îûî±÷:

‘Õ±ê±Ëõþ± õåõþ õûþËü Õ±â±î ձËü

Õ¿õ|±™L; ÛËß ÛËß ýûþ æËëÂÿ±,

Û õûþü ß±Ëù± ùক্ষ ðÏâǝ«±Ëü

Û õûþü ßÂÒ±ËÂó Îõðò±ûþ ïËõþ±ïËõþ±¼’

÷± õùËîÂò, Õ±¿÷ Õ±â±î ßÂý× ¿ðù±÷ õëÂÿõ±õů üÅi§È ßÂý×ù±÷ Îü±ò±¯

÷±Ëûþõþ ßÂï±õþ üõþ±ü¿õþ æõ±õ ò± ¿ðËûþ ÛßÂéÅ ¿õõþ¿î ¿ðËûþ Õ±ëÂ×ËëÂÿ Îûî±÷:

‘îÂõÅ Õ±ê±Ëõþ±õþ qËò¿å æûþñW¿ò,

Û õûþü õÒ±Ëä ðÅËûDZËá Õ±õþ çÂËëÂÿ,

¿õÂóËðõþ ÷ÅËÃà Û õûþü Õâ¶íÏ

Û õûþü îÂõÅ òîÅÂò ¿ßÂåÅ Îî± ßÂËõþ¼’

÷± õùËîÂò, ¿ùÃà±õþ ¿öÂîÂõþ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ß¿õþÝ; ÕòÉ æ±ûþá±ûþ ò±ý× õ± ýù ÎîÂ÷ò¯ Õ±¿÷ Îð±ûþ± ßÂõþ¿å Õö±õÏ ÷±; Îî±÷±õþ ö±ù Îý±ß õëÂÿ ÎÃà±ß±¯

ÎÂóËé ¿ÃàËð, ÕñDZý±Ëõþ ÎßÂ÷ò ÛßÂé± ÃàÒ±-ÃàÒ± ýûþ; òõþ÷ ÛßÂé± æ;±ù± éÂý× Îðûþ üõDZË/ Ý ÎÂóËé¼ ðÅý×úî õÈüõþ æÏ¿õî ûÅõß Îß±òÝ ß±¿å÷ æËùõþ ÷ËñÉ î¿ùËûþ ÎïËß õÅæßÅ¿ëÂÿ Îðûþ; ¦¤äåà æËùõþ ¿öÂîÂËõþ î±Ëß ÎðËÃà ÷Ëò ýËûþ¿åù, Ýý× õÅæßÅ¿ëÂÿ Ýõþ ¿ÃàËðõþ ùক্ষÂí; Îõé± ý± Õi§, ý± Õi§ ßÂõþËå¯

û± Îý±ß¼ ðÅ¿öÂÇËক্ষÂõþ õåõþ ﱿù¿é ýËûþ ¿áËûþ¿åù ßÂËûþð-¿é¼ ý±ËîÂõþ î±ùÅ-›¶÷±í¼ î±ý×-ý× ßÂî ¿÷Ëê ù±áî ÎÃàËî¼ õþ±ËS Ûß Îáù±ü æðDZágÂÏ ä± üýËû±Ëá ¿îÂò-ä±õþ¿é ßÂËûþð-¿éÂ; Îüé± ÛßÂé± Ãà±ü ¿ëÂò±õþ ¿åù Õ±éÂø¿Aõþ ðÅ¿öÂÇËক্ষ¼ ¿ëÂò±õþ ßÂõþËî ßÂõþËî ‘õòùî± Îüò’ Âó±ê ßÂõþ± ÛßÂé± ëÂ×Âó±Ëðûþ ÕöÂɱü ¿åù Õ±÷±õþ¼

Îû÷ò ýêÂ±È ÎáËûþ ëÂ×êÂî±÷–

‘ÎõËîÂõþ ôÂËùõþ ÷Ëî± òÏù±ö õÉ¿ïî Îî±÷±õþ ðÅý× Îä±Ãà

ÃàÅÒËæ¿å òক্ষÂËS Õ±¿÷ – ßÅÂûþ±ú±õþ Âó±Ãàò±ûþ–

ügÂɱõþ òðÏõþ æËù ò±Ë÷ Îû Õ±Ëù±ßÂ

Îæ±ò±¿ßÂõþ Îðý ýËî – ÃàÅÒËæ¿å Îî±÷±Ëß Îüý×Ãà±Ëò–’

î±õþÂóõþý× õËù ëÂ×Ëê¿å, ‘Îß±ï±ûþ ßÂϯ’ îÂÃàò õËûþü ÂóÒ¿äÂú¼ ðÅ¿öÂÇক্ষ ÎáËå¼ ÕñDZý±õþ û±ûþ¿ò¼

Û ßÂï± Õ±æß±ù ¿ùÃàËî ձ÷±õþ Õ±õþ ù#± ßÂËõþ ò±¼ ß±õþí ÛËðËú 77úî±Ñú Îù±ËßÂõþ Æð¿òß Îõþ±æá±õþ 20 é±ß±õþÝ ßÂ÷¼ ÎðËúõþ 9¼10 ðú÷±Ñú ÕñDZý±õþϼ îÂõÅ ÷± Õ±÷±Ëß ձ÷±õþ ÎûÌõò üý±Ëûþ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ßÂõþËî õËùËåò¼ ‘ôÅÂùõëÂ×’ Îî± ÎûÌõËòõþý× ß±õɼ

ð±¿õþ^É ›¶±Ëíõþ á¿î›¶õ±ý ÃàËî Âó±Ëõþ ò± ßÂÃàòݼ Õ±¿÷ õ±™¦¿õßÂý× ÕñDZý±Ëõþ ÎïËßÂÝ æÏõò±òËjõþ Λ¶÷ Ý ›¶ßÔ¿îÂõþ ß¿õî± Âó±ê ßÂËõþ Îá¿å– Îß±òÝ ýÏòî± ÎûÌõò-›¶õ±ý ™¦t ßÂËõþ¿ò¼ ð±¿õþ^É üõÇð± Îû ýÏò÷òÉî±õþ æiœ Îðûþ, Û ßÂï± ¿êÂß òûþ¼ ‘Îý ð±¿õþ^ îÅ¿÷ Î÷±Ëõþ ßÂËõþå ÷ý±ò’– ß±æÏ òæËùõþ Ûý× æÏõËò±Âóù¿t üîÂɼ ßÂï±é± Õ±÷õþ± q ßÂËõþ¿åù±÷, ÎûÌõò ¿õøËûþ ÛõÑ õ±ñÇßÂÉ õɱÂó±Ëõþ¼ ð±¿õþ^ÉÝ ÛËü ÂóëÂÿù ÕòÅøË/¼

æÏõò-Õ¿öÂ:î±õþ Õ±ù±ð± ÷Óùɼ Îü¿é û±õþ ûî õɱÂóß ýûþ îÂîÂý× ö±ù¼ ÷±¿éÂ-ÎâÒø± Õ¿öÂ:î±õþ ð±÷ ÕËòß¼ õþõÏfò±Ëïõþ æ¿÷ð±¿õþõþ ÕòòÉ Õ¿öÂ:î± îÂÒ±Ëß ¿ðËûþ¿åù ÕòòÉ Îå±éÂአõþäÂò±õþ áð Ý ›¶ßÂøÇ; Ý å±ëÂÿ± áŠ&äåà ýîÂý× ò±¼ îÂËõ, ôÂÒ±¿ßÂõþ Õ¿öÂ:î± ¿ðËûþ ü±¿ýîÂÉ õ± Õ±éÇ ýËõ ò±¼ Õ¿öÂ:î±õþ ôÂұߠõ± ôÂÒ±¿ß ì±ù± ¿ÃàäÅ¿ëÂÿõþ Õ±ËüX ë±Ëùõþ ÷Ëî± Îá±é±-Îá±é±ö±Ëõ Âó±êÂËßÂõþ ÷ÅËÃàõþ ¿ðËß ëÂɱõËë¿õËûþ ÎäÂËûþ ï±Ëß¼ Õ¿öÂ:î±õþ ôÂÒ±¿ß ü±¿ýËîÂÉ ÕîÂÉ™L ðÅøɼ ÛõÑ î±Ëî ÎûÌõò-›¶õ±ý ÷Ëõþ q¿ßÂËûþ ¿äÂé± ýËûþ û±ûþ¼

õþõÏfò±ï îÂÒ±õþ Õ¿öÂ:î±õþ öÓ¿÷ß± õ±îÂËùËåò Ûý×ö±Ëõ:

‘•¿úù±ý×ðËý Âó½±õþ— Îõ±Ëé ¿åù±÷ Õ±¿÷ ÛßÂù±, üË/ ¿åù Ûß õÅËëÂÿ± ÷±¿çÂ, Õ±÷±õþ ÷Ëî± äÅÂÂóä±Âó ›¶ßÔ¿îÂõþ, Õ±õþ ¿åù Ûß ä±ßÂõþ– ô¿éÂß î±õþ ò±÷, ÎüÝ ¦£Â¿éÂËßÂõþ ÷Ëî±ý× ¿òÐús¼ ¿òæÇËò òðÏõþ õÅËß ¿ðò õËûþ Îûî òðÏõþ ñ±õþ±õþý× ÷Ëî± üýËæ¼ Îõ±é õÒ±ñ± ï±ßÂî Âó½±õþ äÂËõþ¼ Îü ¿ðËß ñÓ ñÓ ßÂõþî ¿ðá™L ÂóûÇ™L Âó±GÂÅõíÇ õ±ùÅõþ±¿ú, æòýÏò, îÔÂíúüÉýÏò¼ ÷±ËçÂ-÷±Ëç æù ÎõËñ Õ±Ëå, ÎüÃà±Ëò úÏî ÙîÅÂõþ Õ±÷¿Laî æùäÂõþ Âó±¿Ãàõþ ðù¼ òðÏõþ ÝÂó±Ëõþ á±åÂó±ù±õþ âò å±ûþ±ûþ ⶱË÷õþ æÏõòû±S±¼’

ÛõþÂóõþ õþõÏfò±ï ¿ùËÃàËåò ßÂÏö±Ëõ âéÂî ÷±òÅËøõþ üË/ Õ±ù±Âó Ý üÑËû±á ¿ßÂÑõ± õù± û±ûþ, æÏõËò æÏõòËû±á ýîÂ, ßÂÏö±Ëõ¯ îÂËõ îÂÒ±õþ æùÂóËïõþ ¿õõõþí Ûß ձ}ÂûÇ ‘â¿ò÷±’¼ î±ËîÂÝ Âó±ý× Õ¿öÂ:î±õþ öÓ¿÷ß±¼

ß¿õ ¿ùËÃàËåò, ‘Îõ±é ö±¿üËûþ äÂËù ÎûîÅÂ÷ Âó½± ÎïËß Âó±õò±õþ Îß±Ëùõþ ý×å±÷îÂÏËîÂ, ý×å±÷îÂÏ ÎïËß õëÂÿËù, UËëÂÿ± ü±áËõþ, äÂùò ¿õËù, Õ±S±ý×Ëûþ, ò±áõþ òðÏËîÂ, û÷Åò± ÎÂó¿õþËûþ ü±æ±ðÂóÅËõþõþ Ãà±ù ÎõËûþ ü±æ±ðÂóÅËõþ¼ ðÅý× ñ±Ëõþ ßÂî ¿éÂËòõþ-å±ð-Ýûþ±ù± á?, ßÂî ÷ý±æòÏ ÎòÌß±õþ ¿öÂËëÂÿõþ ¿ßÂò±õþ±ûþ ý±éÂ, ßÂî ö±ãò-ñõþ± îÂéÂ, ßÂî õ¿ñÇøãŠâ¶±÷¼ ÎåËùËðõþ ðùÂó¿î õª±pí õ±ùßÂ, Îá±ä±õþËíõþ ÷±Ëê õþ±Ãà±ù ÎåËùõþ æéÂù±, õòç±ëÂ×-Õ±äåÃi§ Âó½±îÂÏËõþõþ ëÂ×ÒäÅ Âó±¿ëÂÿõþ Îß±éÂËõþ Îß±éÂËõþ á±ãú±¿ùËßÂõþ ëÂ×Âó¿òËõú¼ Õ±÷±õþ áŠ&ËäåÃõþ ôÂüù ôÂËùËå Õ±÷±õþ ⶱ÷-ⶱ÷±™LËõþõþ ÂóËï-ÎôÂõþ± Ûý× ¿õ¿äÂS Õ¿öÂ:î±õþ öÓ¿÷ß±ûþ¼’

¿õ¿äÂS Õ¿öÂ:î±¼ æɱ™L õɱÂó±õþ ä±ý×¼ ä±ý× ü™LÂóÇí, Õ¿î ¿òæÇò ÷Ëòõþ ÂóûÇËõক্ষÂí¼ ä±ý× ü±¿îÂúûþ ¿õÂóÅù æÏõò±Ã¢¶ý Õ±õþ ä±ý× Âó±áù±¿÷ ôÂù±õ±õþ üîÂî± Ý ¦§±ûþż ö±ø±-¦§±ûþż Õ±õþ ä±ý× ›¶õ±ý¼ ÎûÌõËòõþ, æÏõËòõþ, ÎüÌjËûÇõþ¼ á¿îÂ-äÂ=ù ‘Îü±ò±õþ îÂõþÏ’ ä±ý×¼

¦¤±÷Ï ¿õËõß±òj õËù¿åËùò, ‘æáËî ðÅ’õþßÂË÷õþ Îù±ß ձËå¼ Ûß õþßÂ÷ ýù– õ¿ù‡Â, ú±¿™L¿›¶ûþ, ›¶ßÔ¿îÂõþ ß±Ëå ò¿î¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ, Îõ¿ú ߊò±õþ ñ±õþ ñ±Ëõþ ò±, ¿ßÂc üÈ üý+ðûþ ÷ñÅõþ¦¤ö±õ ý×îÂɱ¿ð¼ î±Ëðõþý× æòÉý× Ûý× ÂóÔ¿ïõÏ, î±õþ±ý× üÅÃàÏ ýËî æËiœËå¼ Õ±õ±õþ ÕòÉ õþßÂË÷õþ Îù±ß ձËå, û±Ëðõþ ¦§±ûþÅ&¿ù ëÂ×ËMæò±›¶õí, û±õþ± öÂûþ±òß õþßÂ÷ ߊò±¿›¶ûþ, îÂÏõª ÕòÅöÓ¿îÂü¥ói§ ÛõÑ üõÇð± Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ ëÂ×ÒäÅÂËî ëÂ×êÂËå ÛõÑ ÂóËõþõþ ÷ÅýÓËîÂÇ î¿ùËûþ û±Ëäåü î±Ëðõþ õõþ±Ëî üÅÃà Îòý×¼ ›¶ï÷ Î|íÏõþ Îù±ËßÂõþ± ÷±ç±÷±¿ç ÛßÂé± üÅËÃàõþ üÅËõþ ÎöÂËü û±ûþ¼ ÎúËø±ËMõþ± Õ±òj Ý Îõðò±õþ ÷ËñÉ åÅé±åÅ¿é ßÂËõþ¼ ¿ßÂc Ûõþ± ýù ›¶¿îÂö±õþ ëÂ×Âó±ð±ò¼ ‘›¶¿îÂö± Ûß õþßÂË÷õþ Âó±áù±¿÷’– Õ±ñÅ¿òß Ûý× ÷îÂõ±Ëðõþ ÷ËñÉ Õ™Lî ¿ßÂåÅ üîÂÉ ¿ò¿ýî ձËå¼’

Îõ±ñýûþ Îüý× Âó±áù±¿÷õþ ÖøÈ Îð±ø Õ±÷±õþÝ Õ±Ëå¼ ÎûÌõËòõþ ëÂ×Ëiœøß±Ëù ò±ò±ò ÎÃàÂó±¿÷ ¿åù– Îû÷ò ÕüŦš õ±õ±õþ ß¿õõþ±¿æ ¿ä¿ßÂÈü±ûþ õ±üßÂå±ù Õ±õþ ß¿KéÂß±¿õþõþ Âó±î±÷Óùæù üõý× ù±áî¼ Îüý× üõ Õ±÷±ËßÂý× ò±ò±ò æ±ûþá± ìÅÂÒËëÂÿ Îæ±á±ëÂÿ ßÂËõþ Õ±òËî ýî¼ ÆöÂõþõ òðÏõþ äÂËõþ ß¿KéÂß±¿õþ ¿÷ùî¼ ß¿KéÂß±¿õþ ¿õõþù ›¶æ±¿îÂõþ ëÂ׿¾ð¼ î±õþ ôÅÂù Ûß ¿õ¦œûþ¼ õþõÏfò±Ëïõþ ßÂï±ûþ, òÏù ôÅÂù, î±õþ õÅËß Îü±ò±õþ ÎôÂұ鱼 Õ™¦õþ±Ëáõþ ü÷ûþ¼ ձ߱Ëú äÂÒ±ðé± Õ±ñÃà±ò±õþÝ ßÂ÷¼ î±õþ Îß±ùî±õþ±¿é æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îß±òÝ Ûß ÂóÓõÇæËiœõþ ¦œÔ¿îÂõþ ÷îÂò¼ äÂÒ±ð Õ±õþ î±õþ±õþ Õ±Ëù± ÛßÂüË/ ¿÷Ëù ÛËü ÂóËëÂÿËå ß¿KéÂß±¿õþõþ Âó±î±õþ Âó±Ëú ôÅÂù ðÅ¿éÂõþ ëÂ×Âóõþ¼ ßÂÏ ¿õ¦œûþ¯ ßÂÏ ¿õ¦œûþ¯ ßÂËûþ ÎðÃà¿å äÂËõþõþ ձ߱ú ßÂÏ ¿õú±ù, ßÂÏ îÂÏõª òÏù Õ±õþ ¿ðá™L ßÂÏ ðÓõþ¯ ÕËòßÂé± ð±õËëÂÿ ¿ôÂËõþ Ûý× Ûî ðÓõþ ÛËü îÂËõý× ò± Ûß¿é ß¿KéÂß±¿õþ á±å ¿÷ËùËå¼ õ±î±Ëü ô±‰³¿ò ý±Ýûþ±ûþ ä±Âó± õ±ü™LÏ Õ±Ëù± çÂù÷ù ßÂõþËå; ÎûÌõò Ûß±ßÂÏ ›¶÷M ýËûþËå Õ±Ëù±-ձ߱ú-¿ßÂõþí-÷±Ãà± ôÅÂù ðÅ¿éÂõþ ¿õ¦œËûþ; ý± ÎÃà±ð±, ý± ֝«õþ¯ Ûý× ôÅÂù Îî± á±Ëåõþ ¿úßÂëÂÿüÅËV± ëÂ×ÂóËëÂÿ ÎßÂËé ÎòÝûþ± ýËõ¼ ¿òËîÂý× ýËõ, ß±õþí Û ôÅÂù, Ûõþ ë±ùÂó±î±-¿úßÂëÂÿ Îû õ±õ±õþ ÝøÅñ¼ Âó±áù±¿÷ ßÂËõþ äÂËù ÎáËù Îî± äÂùËõ ò±¼ ›¶¿îÂö± ÖøÈ ï±Ëß û¿ð ï±ßÂ; Õ±Ëá ß¿KéÂß±¿õþËß ÝÂóëÂÿ±Ëò± ýù ÎöÂ񱔱 Îå±õþ±Ãà±ò± ¿ðËûþ¼

òðÏõþ æËùõþ ág úɱÝù±õþ áËgÂõþ ÷Ëî± ö±õþϼ ü±õþ± õÅß öÂËõþ ¿áËûþ ð÷ Õ±éÂËß ձüËî ä±ûþ¼ á±åé± Îå±õþ± ¿ðËûþ õ±¿ù÷±¿é ÃàÅÒ¿äÂËûþ ëÂ×ÂóËëÂÿ Îî±ù± ýù Õ±õþ Õ±÷±õþ ß±i§± ÎÂóËûþ Îáù¼ úõþÏËõþ îÂÃàò Îø±Ëù±-üËîÂËõþ± õ± ÂóËòËõþ±õþ ÎûÌõò ÎßÂõùý× ðù Î÷ËùËå¼ õþõÏfò±Ëïõþ ‘õù±ý×’ ¿åù ¦Å¨ùÂó±êÂÉ áŠ¼ ò±ý×ò-ÎéÂò-Û ÂóëÂÿ±Ëò± ýî¼ õ±õ± Õ±÷±Ëß õù±ý×-Ûõþ ¿òüáÇ›¶Ï¿î Îõ±ç±Ëî Îõ±ç±Ëî ß¿KéÂ×ß±¿õþõþ æ±ûþá±ûþ ÛËü ï÷Ëß ï±÷Ëùò¼

Îõú Ã౿òßÂé± ü÷ûþ äÅÂÂó ßÂËõþ õþý×Ëùò¼ Õ±¿æ÷áË?õþ ò±÷Ï ß¿õõþ±æ Õò±ïò±ï õþ±ûþ õ±üßÂ-ß¿KéÂ×ß±¿õþõþ $±ï Æî¿õþ ßÂËõþ îÂÒ±õþ ÎðÝûþ± 5 ›¶ß±õþ õ¿ëÂÿüý ÎÃàËî õËùËåò, òîÅÂõ± õ±õ±õþ õÒ±ä±õþ Õ±ú± ò±ý×¼ ¿ßÂc õù±ý× áËŠ ß¿KéÂß±¿õþ ëÂ×ÈÂó±éÂËòõþ Îõðò±îÂÇ ¿õõõþí Õ±Ëå¼ î±ý× õ±õ± ÎïË÷ ÂóËëÂÿ õùËùò, Õ±õþ Îß±òÝ ò±÷ ÎÂóËùò ò± ß¿õ¯ ¿ßÂc $±Ëïõþ ßÂÏ ýËõ· õ±üß ձõþ ß¿KéÂ×ß±¿õþ¯

õ±õ±õþ ÷ËñÉ Õ¾Åî Ûß ÕÂóõþ±ñËõ±ñ ÎðËÃà¿åù±÷ Îü¿ðò¼ õ±õ± òõþ÷ ßÂËõþ, Ãà±Ëðõþ áù±ûþ õùËùò, äÂßÂæ÷±õþ äÂËõþ ß¿KéÂ×ß±¿õþ Âó±Ëõ; òÏù ôÅÂù¼ ‘ôÅÂËùõþ õÅËßÂõþ ÷±çÂÃà±ò¿éÂËî Îå±A ÛßÂéÅÂÃ౿ò Îü±ò±õþ ÎôÂұ鱼’ ‘õù±ý×’ áËŠ Îû÷òé± Õ±Ëå ÎîÂ÷òé±ý×¼ ÎðÃà, ¿äÂòËî Îûò öÅÂù ò± ýûþ¯ Õ±÷±õþ õ±õ± ÛßÂæò ¿úক্ষÂßÂ÷ú±ý×¼

ß¿KéÂ×ß±¿õþ ëÂ×ÂóëÂÿ±Ëò± ýËù, î±õþ ÎúßÂËëÂÿõþ üË/ æëÂÿ±Ëò± Ûß¿é ú±÷Åß ëÂ×Ëê Ûù¼ Âó¿ùõ±¿ù-÷±Ãà± î±õþ á±¼ ÷±òÅø ßÂÃàò Îû &ËòýÄá±õþ ýûþ, î±õþ ¿êÂß Îòý×¼ Õ±÷±õþ ÷Ëò ýù ú±÷ÅßÂé± ÷õþ±¼ Âó±Ëûþ Õ±÷±õþ ý±Ýûþ±ý× äÂmù, ÎåÒëÂÿ± ¿ôÂËî ÛßÂé± Îüô¿éÂ-¿ÂóËò Õ±éÂß±Ëò±; ð¿õþ^ ÷±òÅËøõþ üõ Ûý× õþßÂ÷¼ õüò ¿åÒëÂÿËù ¿õþôÅÂËî äÂËù¼ û± Îý±ßÂ; ö±õù±÷, ÎÃà±ùé± ÎöÂËã ¿ð¼ ügÂɱ ò±÷Ëå Õ˝«õþ á¿îÂËî¼

ý±Ýûþ±ý× äÂmËùõþ ù±¿ï ú±÷ÅËßÂõþ ÎÃà±Ëù ÂóëÂÿõ±õþ Õ±Ëá õþõÏfò±Ëïõþ ‘çÅÂùò’ ß¿õéÂõþ Õ±}ÂûÇ ÕÑú ÎáËûþ ëÂ׿ê ձõÔ¿Mõþ üÅËõþ-á÷ËßÂ:

‘î±ý× ÎöÂËõ¿å Õ±¿æËß ÎÃà¿ùËî ýý×Ëõ òÓîÂò ÎÃàù±

õþ±¿SËõù±

÷õþíËð±ù±ûþ ñ¿õþ õþ±¿ú᱿å

õ¿üõ ðÅæËò õËëÂÿ± ß±å±ß±¿å,

çÂ@± Õ±¿üûþ± ÕA ý±¿üûþ± ÷±¿õþËõ ÎêÂù±;

Õ±÷±Ëî ›¶±ËíËî ÎÃà¿ùõ ðÅæËò çÅÂùòËÃàù±

¿òúÏïËõù±¼’

î±õþÂóõþ äÂËõþ çÂëÂÿ ëÂ×êÂù Õ±ëÂ×ù±-õ±ëÂ×ù±; ñÓ¿ùÂó¿ùõþ âÓ¿íÇ; û± á¿îÂ÷ûþ ^n¿î ¿òËûþ ñ±ý×Ëå¼ ÎÃà±ù ¿áËûþËå ÎöÂËã; õÅßÂé± åÒÉ±È ßÂËõþ ßÂË©†õþ ÛßÂé± Î÷±äÂëÂÿ ¿ðËù¼ Îð¿Ãà, ú±÷ÅËßÂõþ ÎÃà±ù ÎåÒËä ÎáËå Õ±õþ ÷ý±-Õ±}ÂûÇ, ÷õþ±ËÃà±Ëùõþ ÕöÂÉ™LËõþ-¿öÂîÂËõþ ÎõÒËä ¿åù ú±÷ÅßÂé±; Îü æËùõþ ¿ðËß ۿáËûþ äÂùù¼ âÓ¿íÇ Õ±÷±Ëß ¿âËõþËå; Ãà±õù±-ñÓ¿ùÂó¿ù ðÅ’Îä±ËÃà ìÅÂËß ÎáËå, ¿ßÂåÅক্ষÂí ›¶±ûþ-Õg Õõ¦š±¼ âÓ¿íÇ äÂËù ÎáËù òðÏõþ æËùõþ ¿ðËß åÅËé û±ý×; ß±õþí Âó¿ùõ±¿ù Îä±ËÃà î±õþ çÂËëÂÿõþ ›¶ý±Ëõþ òîÂæ±òÅ ýËûþ ï±ßÂËî ýËûþËå ¿÷¿òé ßÂûþ¼ âÓ¿íÇ ÎÂó¿õþËûþ ÎáËå¼ Õ±¿÷ åÅËé û±ý×¼

Îð¿Ãà, æËù ÎòË÷ û±Ëäåà ú±÷ÅßÂé±õþ Õõþ¿ক্ষÂî úõþÏõþ¼ ÷Ëò ÂóëÂÿù ÷ý±¿õ:±òÏ Õ±ý×òˆÂ±ý×Ëòõþ ßÂï±¼ ¿î¿ò ÛßÂð± îÂÒ±õþ ý×U¿ð ñ÷Ç ü¥¤Ëg õùËî ¿áËûþ õËù¿åËùò Îû-ßÂï±, î± Õ±¿÷ Õ±÷±õþ õûþ±Ëò ¿ð¿äåü ¿õ:±òÏ õËù¿åËùò, ý×U¿ð ñ÷Ç Õ±üËù ßÂÏ· ëÂ×MËõþ õù± û±ûþ, ú±÷Åß ßÂÏ· ú±÷Åß ýËäåà Û÷ò Ûß ›¶±íÏ Îû î±õþ ÎÃà±Ëùõþ ÷ËñÉ ï±Ëß¼ ÎÃà±ùé± Îß±òÝ ß±õþËí ÎöÂËã ÎáËùÝ ú±÷Åß ú±÷ÅßÂý× ÎïËß û±ûþ¼ Îüý× õþßÂ÷ úî ¿õÂóûÇËûþÝ ý×U¿ð ñ÷Ç ¿éÂËß ï±ËßÂ; Îúø ýËûþ û±ûþ ò±¼

ú±÷ÅßÂé± ÎÃà±ùýÏò¼ qñÅ úõþÏõþ¼ Îûò ü÷™¦é±ý× ›¶±í¼ æËù ÎòË÷ Îáù¼ ý± ÃàÅ𱯠ý± ֝«õþ¯ Õ±õþ ßÂÏ ßÂõþËî Âó±õþî±÷¯ Õ±ý×òˆÂ±ý×ò üý±ûþ, ›¶±íÏé± ÎôÂõþ ÎÃà±ù áËëÂÿ ÎòËõ¼

¿õ¿äÂS Õ¿öÂ:î± üËjý Îòý×¼

ÎáËûþ ëÂ×êÂù±÷:

‘›¶±ËíËî ձ÷±Ëî ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà Õ±æ

¿ä¿ò ùõ ÎðÒ±Ëý 屿ëÂÿ öÂûþ ù±æ,

õËক্ষ õËক্ষ Âóõþ¿úõ ÎðÒ±Ëý ö±Ëõ ¿õËö±ù¼

Îð Îð±ùÄ Îð±ùļ

¦¤›Ÿ éÅ¿éÂûþ± õ±¿ý¿õþËå Õ±æ ðÅËé± Âó±áù¼

Îð Îð±ùÄ Îð±ùÄ G’’

Îû ü±¿ýËîÂÉ Û÷ò ›¶±í Õ±Ëå¼ Âó±áù Õ±Ëå¼ î±ý× ýûþ ü±¿ýËîÂÉõþ ý×fæ±ù-÷¿GÂî ¿õ¦œûþ¼ òÏù ձ߱Ëú Õ™¦õþ±á; Îüý× Õ±Ëù±ûþ Õ±ñÃà±ò± Î÷±¿îÂüðÔú äÂÒ±ð Õ±õþ üÅËäÂîÂò±÷±Ãà± äÂÒ±Ëðõþ Îß±ùî±õþ± Õ±õþ òðÏæËù ÎòË÷ û±Ëäåà ›¶±í, û±õþ á±Ëûþ òÏù ôÅÂËùõþ õÔM¿õjÅËî Îü±ò± éÂý×éÂý× ßÂõþËå¼

Õ±¿÷ Õ±õþ Õ±÷±õþ ›¶±í¼ ÎðÒ±Ëý Âó±áù ò± ýËù ¿ùÃàËî Ûù±÷ ÎßÂò· ßÂÏ õù, ¦œõþí¿æÈ-îÂ÷±ù-ßÔÂËøãjÅ· Õ±õþ Ýý× Îû ß¿õî± ¿ùËÃàËå Î÷Ëûþ¿é¼ î±ËßÂÝ Îî± á±ý×Ëî ýËõ ðÅý× Âó±áËùõþ á±ò¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited