Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১২ চৈত্র ১৪২১ শুক্রবার ২৭ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বিরাটকে নিয়ে তিল থেকে তাল বানাতে চাইবেন না: ধোনি--দেবাশিস দত্ত, সিডনি ।। ছবি পুড়ল, কেউ কাটলেন জিভ, ধোনির বাড়িতে পুলিস--করবী দত্ত, রাঁচি ।। জামিন খারিজ গৌতম কুণ্ডুর, ই ডি হেফাজত ।। মুম্বই, হাবড়া থেকে রানাঘাট-কাণ্ডে গ্রেপ্তার ২ ।। বি জে পি প্রার্থী এলেন তৃণমূলে--দীপঙ্কর নন্দী ।। রাজনৈতিক দল গঠনের পথে নজরুল ইসলাম--অভিজিৎ বসাক ।। আপ: সরে গেলেন যোগেন্দ্র, প্রশাম্ত--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। বোরোল দলের নির্বাচনী নির্ঘণ্ট--সেপ্টেম্বর-শেষে রাহুল কংগ্রেসের সভাপতি? ।। যাদবপুরে শ্লীলতাহানি: ছাত্র প্রতিনিধি থাকবে না তদম্তে? ।। ককপিটে নিজেকে আটকে ইচ্ছে করে বিমান-ধ্বংস! ।। হাসিনাকে মমতার শুভেচ্ছা ।। ফের বিস্ফোরক কুণাল
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

ÕîÂÏú ð±ú&l

¦¤±ñÏò ö±õþîÂõËøÇõþ æ±îÂÏûþ ü/Ïî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±’ á±ò¿éÂõþ &Q ›¶üË/ ¿ùÃàõ±õþ Λ¶¿ক্ষÂËîÂ, õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ æ±îÂÏûþî±õ±Ëðõþ ¦¤ßÂÏûþ Õ±ðúÇ ÕòÅñ±õËòõþ ›¶Ëûþ±æËò ¿ßÂåÅ ›¶±ï¿÷ß îÂïÉ Âó¿õþËõúò ßÂõþõ¼ ¿õª¿éÂú ÞÂó¿òËõ¿úß ú±üËòõþ ›¶îÅÂÉMËõþ, ö±õþîÂõËøÇõþ Õ¿ñõ±üÏËðõþ ÎäÂîÂò± Ý üÑ˝¡Ëøõþ Ûß±¿ñß տöÂ÷ÅÃà Âó¿õþù¿ক্ষÂî ýËûþ¿åù¼ ý×ÑËõþæ ú±üòËß î±Òõþ± ßÂÃàòÝ Ã¢¶ýí ßÂËõþ¿åËùò, üý±õ¦š±Ëòõþ Î䩆± ßÂËõþ¿åËùò, Õ±õ±õþ ›¶¿îÂõ±ðÝ ßÂËõþ¿åËùò¼ ÞÂó¿òËõ¿úß ú±üò-›¶üÓî âéÂò±›¶õ±ýËß õþõÏfò±ï ÎðÃàËî ÎäÂËûþ¿åËùò ¿ò榤 ðÔ¿©†ö¿/ ¿òËûþ¼ ûÃàò ¿î¿ò ›¶¿îÂõ±ð ßÂËõþËåò, îÂÃàòÝ õþõÏfò±Ëïõþ ö±ø± Ý ›¶ß±úö¿/ ÎïËßÂËå îÂÏক্ষ®Â, Õïä üûËP Âó¿õþúÏ¿ùî¼ õþ±æÍò¿îÂß âéÂò±õþ Âó¿õþË›¶¿ক্ষÂËî õþõÏfò±ï ðÅ¿é ü÷±ËõËú ¿õËúøö±Ëõ æòü÷Ëক্ষ ëÂ×Â󿦚î ýËûþ¿åËùò¼ ›¶ï÷¿é ¿åù ý×ÑËõþæ ú±üËòõþ üÔ©† õ/öÂË/õþ ¿õËX î±Òõþ ðÔìÂÿ Õõ¦š±ò¼ Õ±õþ ¿ZîÂÏûþ âéÂò±õþ ÂóéÂöÓ¿÷ ¿ò¿÷Çî ýËûþ¿åù Âó±?±Ëõõþ 汿ùûþ±òÝûþ±ù±õ±Ëá ›¶¿îÂõ±ðÏ Îðúõ±üÏõþ ÝÂóËõþ õ¿øÇî ¿õª¿éÂú ú±üßÂËðõþ ¿ò÷Ç÷ ÕîÂɱä±õþ¼ üË/ üË/, õþõÏfò±ï ձâ¶ýÏ ¿åËùò ÎðËúõþ ü±÷±¿æß Õòɱûþ Ý ¿õËöÂËðõþ ›¶ú÷Ëòõþ ›¶üË/¼ Ûý× ðÅý×÷ÅÃàÏ Î¦Ú±ËîÂõþ â±îÂ-›¶¿îÂâ±î ÎïËßÂ, õþõÏfò±ï æ±îÂÏûþî±õ±ð ›¶üË/, ¿òËæõþ ¦¤ßÂÏûþ Õõ¦š±ò â¶ýí ßÂËõþ¿åËùò¼

õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ æiœÃ¢¶ýí ßÂËõþ¿åËùò õ±Ñù±õþ Ûß ÕîÂÏõ üÔæòúÏù Âó¿õþõ±Ëõþ, û±õþ ›¶¿ü¿X S÷ú ¿õ™¦Ôî ýËûþ¿åù Îðú æ³ËëÂÿ¼ õþõÏfò±Ëïõþ ¿Âóî± ÎðËõfò±ï ê±ßÅÂõþ õª±pü÷±æ ›¶¿î‡± ßÂËõþ¿åËùò¼ õþõÏfò±Ëïõþ ÝÂóËõþ î±õþ ›¶ö±õ ÂóËëÂÿ¿åù ÆßÂËú±õþ æÏõËò¼ ÎûÌõËòõþ qËîÂ, ¿î¿ò ý×ÑùɱË` ¿áËûþ¿åËùò 1880 ü±Ëù¼ ÎðËú ¿ôÂËõþ ÛËü õþõÏfò±ï ÕòÉ öÓ¿÷ß±ûþ Õ±¿õöÂÇÓî ýËûþ¿åËùò¼ ¿î¿ò ¿òËæ ß¿õî± ¿ùËÃà¿åËùò ÛõÑ î± Âó±ê ßÂËõþ¿åËùò ¿ýjÅË÷ù±ûþ¼ îÂÃàòÝ ÂóûÇ™L õþõÏfò±Ëïõþ üË/ æ±îÂÏûþ ßÂÑËâ¶Ëüõþ Îû±á±Ëû±á ¿åù ক্ষÂÏí¼ îÂËõ î±Òõþ ß¿õ-›¶¿îÂö±õþ ëÂ×ËiœËøõþ ü±ëÂÿ± ÂóËëÂÿ¿åù ÕòÉS¼ õ/öÂË/õþ ¿õËX ¿î¿ò ¿ýjÅ Ý ÷Åüù÷±Ëòõþ ü¥xÏ¿îÂõþ ÎðɱîÂß ¿ýËüËõ ›¶™¦±õ ¿ðËûþ¿åËùò õþ±¿ÃàõgÂËòõþ¼ ¿ùËÃà¿åËùò ¦¤Ëðú ÂóûDZËûþõþ á±ò, û± ëÂ×ËZ¿ùî ßÂËõþ¿åù õ±Ñù±õþ ûÅõü÷±æËß¼ ÛßÂý× üË/ ¿î¿ò ¦¤Ëð¿ú Õ±Ëj±ùËòõþ áêÂò÷Óùß տöÂ÷ÅËÃàõþ ¿õ¿öÂi§ ¿ðß¿òËðÇú ëÂ×Ëiœ±¿äÂî ßÂËõþ¿åËùò¼ ñÏËõþ ñÏËõþ ú±¿™L¿òËßÂîÂËò ¿õ«ö±õþîÂÏõþ áêÂò-›¶¿Sûþ± q ßÂËõþ¿åËùò, üÓäÂò±ÂóËõÇõþ û±S± q ýËûþ¿åù À¿òËßÂîÂËòõþ¼ Ûý× ñ±õþ±õ±¿ýß ßÂ÷ÇûË:õþ ¿ö¿MËî ü¥óÔM ýËûþ¿åù üÔæò÷ÅÃàÏ õ±™¦õËõ±ñ ÛõÑ ¿õ«÷±ò¿õßÂî±õþ õgÂò¼ ûî ¿ðò ÛËá±Ëî ï±ßÂù, õþõÏfò±ï ^nîÂùËûþ õɱÂóÔî ýËùò ¦¤±Ëð¿úßÂî± Ý Õ±™LæDZ¿îÂß üý÷¿÷Çî±õþ Î÷ùõgÂËòõþ ßÂ÷ÇÂóËï¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ ýËûþ ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±’ ü/Ïî¿é õþõÏfò±ï ¿ùËÃà¿åËùò 1912 ü±Ëù¼ ü/Ïî¿é ›¶ï÷ ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù ‘ö±õþîÂ-¿õñ±î±’ ¿úËõþ±ò±Ë÷, ÷ý¿øÇ ÎðËõfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ ›¶¿î¿‡Âî ‘îÂNËõ±¿ñòÏ ›¶¿Sß±ûþ’, 1912 ü±Ëùõþ æ±òÅûþ±¿õþ ÷±Ëü¼ õþõÏfò±ï Îüý× ü÷ûþ Õ±¿ð õª±pü÷±Ëæõþ ÷ÅÃàÂóS¿éÂõþ ü¥ó±ðß ¿åËùò¼ Îüý× ›¶ß±¿úî ü/Ïî¿éÂõþ îÂÃàò üý-¿úËõþ±ò±÷ ¿åù ‘õªpü/ÏîÂ’¼ ÂóËõþ ü/Ïî¿é ՙLöÂÇÅM ýËûþ¿åù õþõÏfò±Ëïõþ ñ÷Ç-ü¥ó¿ßÂÇî ‘ñ÷Çü/ÏîÂ’ ü‚Âùò â¶ËLš¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é ›¶ï÷ Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù 1911 ü±Ëùõþ ¿ëÂËü¥¤õþ ÷±Ëü, ßÂùß±î±ûþ ÕòÅ¿‡Âî ö±õþîÂÏûþ æ±îÂÏûþ ßÂÑËâ¶Ëüõþ 26îÂ÷ Õ¿ñËõúËòõþ ü÷ûþ¼ Îüý× Õ¿ñËõúËòõþ ß±ûÇ¿õõõþíÏ ÎïËß æ±òËî Âó±õþ± û±ûþ Îû, Õ¿ñËõúËòõþ ëÂ×ËZ±ñòÏ ü/ÏîÂõþ+ËÂó Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ õþ¿äÂî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ á±ò¿é¼ õþ±©†˜& üÅËõþfò±ï õɱò±¿æÇ ¿åËùò Îüý× Õ¿ñËõúËòõþ ÷Óù üÑáêÂß¼ Ûý× ¿õõõþí¿é î±Òõþ ü¥ó±¿ðî ‘Îõ/ùÏ’ Âó¿Sß±ûþ ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù¼ ü/Ïî¿é ÂóËõþ Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù õª±pü÷±Ëæõþ õ±¿øÇß ÕòұËò, 1912 ü±Ëùõþ 25 æ±òÅûþ±¿õþ, Îæ±ëÂÿ±ü±ÒËß±ûþ Õõ¿¦šî ê±ßÅÂõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ Ü¿îÂýÉ÷¿GÂî õ±üöÂõËò¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂõþ Âó¿õþËõúËòõþ Îক্ষÂËS Ûß¿é w±™L ñ±õþí±õþ üÔ¿©† ýËûþ¿åù 1911-12 ü±Ëù¼ Ûß¿é Âó¿Sß±ûþ ÎùÃà± ýËûþ¿åù Îû, ü/Ïî¿éÂõþ ÕòÅË›¶õþí± ò±¿ß ¿åù ý×ÑùɱË`Âõþ õþ±æ± Âó=÷ æËæÇõþ 1911 ü±Ëùõþ ¿ëÂËü¥¤õþ ÷±Ëü ¿ð¿{¡Ëî ձá÷ò¼ õþõÏfò±ï ¿òËæý×, ÂóËõþ 20 òËöÂ¥¤õþ, 1937 ü±Ëù ‘¿õ¿äÂS±’ Âó¿Sß±õþ ÎÂóÌø üÑÃàɱûþ, Ûý× w±™L ñ±õþí±õþ ›¶¿îÂõ±ð ßÂËõþ¿åËùò¼ Âó=÷ æËæÇõþ ¿ð¿{¡Ëî ձá÷ò ›¶üË/ ‘¿ð ¿ýˆÂ¿õþß±ù ÎõþßÂëÂÇ Õô ¿ð ý×Ë¥ó¿õþûþ±ù ¿ö¿æé éÅ ý׿`Âûþ±, 1911’ â¶ËLš ÎùÃà± ýËûþ¿åù, û±õþ ›¶ß±úß ¿åËùò æò ÷±Ëõþ¼ â¶Lš¿é ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù 1914 ü±Ëù îÂð±òÏ™Lò ö±ý×üõþËûþõþ Âóক্ষ ÎïËß¼ Îüý× ›¶ß±úò±ûþ ëÂ×ÂóËõþ±M ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂõþ ëÂ×Ë{¡Ãàý× ¿åù ò± Âó=÷ æËæÇõþ ÕòұËòõþ ¿õõõþíÏËî¼ ëÂ×Âóõþc ¿õª¿éÂú ú±üßÂõþ± õþõÏfò±Ëïõþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂËß üËjËýõþ Îä±ËÃà ÎðËÃà¿åËùò¼ î±õþ ¿ßÂåÅ ý׿/î Âó±Ýûþ± û±Ëõ îÂð±òÏ™Lò ÂóÓõÇõ/ ÛõÑ Õ±ü±Ë÷õþ ¿ëÂËõþ’õþ Õô Âó±õ¿ùß ý×ò¦†˜±ßÂúËòõþ Ûß¿é Îá±Âóò ¿òËðÇúò±÷±ûþ, û± ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù ‘Îõ/ùÏ’ Âó¿Sß±ûþ, 1912 ü±Ëùõþ 26 æ±òÅûþ±¿õþ¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ á±ò¿éÂËß æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZ𱠛¶ï÷ ¿ðËûþ¿åËùò Îòæ üÅö±øäÂf õüÅ, ö±õþîÂõøÇ ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ Õ±Ëá¼ üÅö±øäÂf æ±÷DZ¿òËî ÎÂóÌÒËå¿åËùò 1941 ü±Ëù ÛõÑ Îüý× õåËõþ òËöÂ¥¤õþ ÷±Ëü, æ±÷DZ¿òõþ õò úýËõþ ‘¿ð ý׿`Âûþ±ò ý׿`ÂËÂóË`Âk ¿ùá’-Ûõþ ß±ûDZùûþ ¦š±Âóò ßÂËõþ¿åËùò¼ ‘¿ð ý׿`Âûþ±ò ý׿`ÂËÂóË`Âk ¿ùá’-Ûõþ ›¶ï÷ Õ¿ñËõúò¿é ÕòÅ¿‡Âî ýËûþ¿åù 1941 ü±Ëùõþ 2 òËöÂ¥¤õþ¼ Îüý× Õ¿ñËõúËòý× áÔýÏî ýËûþ¿åù ¿õª¿éÂú-¿õËõþ±ñÏ ûÅËXÂõþ úÂóï ‘æûþ ¿ýj’, Îüý× ûÅËXÂõþ æ±îÂÏûþ Îòî± üÅö±øäÂf õüÅ ‘Îòî±æÏ’ ÛõÑ æ±îÂÏûþ ü/Ïî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’¼ æ±îÂÏûþ ü/ÏîÂ-üÑS±™L ¿õøûþ¿é ¿åù Õ¿ñËõúËòõþ ÕòÉîÂ÷ ÷Óù Õ±Ëù±äÂÉ ¿õøûþ¼ Ûý× Ü¿îÂý±¿üß âéÂò±¿é æ±ò± û±ûþ Îòæõþ â¿ò‡Â üýËû±áÏ ÛõÑ Ûò ¿æ áíÂóÅËùõþ ü÷ü±÷¿ûþß õíÇò±ûþ¼ ëÂ×ÂóËõþ±M Õ¿ñËõúò¿é ÕòÅ¿‡Âî ýËûþ¿åù õ±¿ùÇò úýËõþ¼ Ýý× ÕòұËò ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂõþ &Q ÕòÅñ±õò ßÂËõþ Îâ±øí± ßÂõþ± ýËûþ¿åù Îû, Ýý× ü/ÏËî ›¶¿îÂô¿ùî ýËûþ¿åù ö±õþËîÂõþ ü÷™¦ ñ÷Ç Ý ›¶ËðËúõþ ¿÷ùò-ÎßÂËfõþ Õ±ðúǼ Îüý× Õ±ðËúÇõþ æòÉý× á±ò¿éÂËß ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð± ÎðÝûþ±õþ ›¶ü/¿é ¿ò¿ðÇ©†ö±Ëõ ëÂ×B䱿õþî ýËûþ¿åù¼ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð±ûþ á±ò¿é ûLaü/Ïî üýËû±Ëá ›¶ï÷ Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù 1942 ü±Ëù¼ ‘ý×Ëj±-æ±÷DZò ß±ùä±õþ±ù Îü±ü±ý׿éÂ’õþ ëÂ×ËZ±ñòÏ ÕòұËò, ýɱ÷õ±ËáǼ Ûý× Ü¿îÂý±¿üß ¿ðËòý× ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß± ¿õËðËú ›¶ï÷ ëÂ×ËM±¿ùî ýËûþ¿åù¼ Õ±æ±ð ¿ýj üõþß±Ëõþõþ ü¿äÂõ Õ±òjË÷±ýò üý±ûþ ¿ùËÃà¿åËùò Îû, ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ ü/ÏîÂõþ+ËÂó Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù æ±÷DZ¿òËîÂ, Îòæ üÅö±øäÂf õüÅõþ ÎòîÔÂËQ, ÛõÑ Îòî±¿æ ¦¤ûþÑ Õ±æ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæõþ ü÷õþ ü/ÏËîÂõþ á±ûþßÂËðõþ ¿òËðÇú ¿ðËûþ¿åËùò ü/Ïî¿é ûËﱿäÂî ÷ûDZð±ûþ Âó¿õþËõúËòõþ æòɼ Îòî±¿æ ¿òËæý× æ±îÂÏûþ ü/Ïî¿é á±ý×ËîÂò, ¦¤±ñÏòî± üÑⶱË÷õþ Λ¶õþí±õþ ëÂ×Èü ¿ýËüËõ¼ ÂóõþõîÂÇÏß±Ëù, æÝýõþù±ù Îòý ¿òËæÝ õËù¿åËùò Îû, ð¿ক্ষÂí-ÂóÓõÇ Û¿úûþ±ûþ Õ±æ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæõþ üÑⶱË÷õþ ü÷ûþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð±ûþ Îüò±òÏõþ± õ±õþÑõ±õþ ÎáËûþ¿åËùò õþíËক্ষÂËSõþ ¿õ¿öÂi§ âéÂò±ûþ¼ •Õ±õþ ¿é ò±ûþ±õþ: ‘ý׿`Âûþ±ò òɱúò±ù üãü Õɱ` ¿ü¥¤ùü’, ›¶ß±úß±ù 1987¼

1947 ü±Ëùõþ 14 Õ±áˆÂ, ö±õþËîÂõþ ¦¤±ñÏòî± ÕæÇËòõþ ü¿gÂক্ষÂËí, ÷ñÉõþ±Ëî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/ÏËîÂõþ ›¶ï÷ ÕÑú¿é ¿òËæ ÎáËûþ¿åËùò À÷îÂÏ üÅËäÂî± ßÔÂÂó±ùòϼ 1948 ü±Ëùõþ 25 Õ±áˆÂ, ö±õþËîÂõþ ›¶ï÷ ›¶ñ±ò÷LaÏ æÝýõþù±ù Îòý ‘ßÂò¿ˆÂéÅÂËûþKé ÕɱËü¥¤¿ù’õþ üö±ûþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/ÏîÂËß ÎðËúõþ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð±õþ &Q ›¶üË/ ¦¤äåö±Ëõ õËù¿åËùò Îû, ü/Ïî¿é üÅõþ炱Ëõþõþ ÷±ñÅËûÇõþ üË/ ëÂ×¾±¿üî ßÂËõþ¿åù ö±õþîÂõËøÇõþ ü÷™¦ ›¶Ëðú, ñ÷Ç Ý üѦ¨Ô¿îÂõþ ¿÷ùòËßÂËfõþ ö¿õøÉËîÂõþ ÂóËïõþ ¿ðß¿òËðÇú¼ 1948 ü±Ëùõþ 15 æ³ò õþÃà, ëÂ. ¿õñ±òäÂf õþ±ûþËß ¿ù¿Ãàî ÂóËS, Îòý ¿ùËÃà¿åËùò 1947 ü±Ëùõþ ÕË’±õõþ ÷±Ëü ÕòÅ¿‡Âî ‘ý×ëÂ×ò±ý×ËéÂë ÎòúòüÄ’ õ± õþ±©†˜üËãâõþ üö±ûþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù ÕîÂÏõ ¿òÂóÅíî±ûþ ÛõÑ î± ›¶úÑ¿üî ýËûþ¿åù ü÷Ëõî ¿õ¿öÂi§ ÎðËúõþ ¿õ¿ú©† ›¶¿î¿ò¿ñËðõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂËî¼ 1948 ü±Ëùý× ö±õþî üõþß±õþ ¿üX±™L â¶ýí ßÂËõþ¿åù Îû, ÎðËú Ý ¿õËðËú ›¶¿î¿é ü±÷¿õþßÂ Ý Õü±÷¿õþß &QÂóÓíÇ ÕòұËò ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ æ±îÂÏûþ ü/Ïî¿é ëÂ×ÂóûÅM ÷ûDZð±ûþ Âó¿õþËõ¿úî ýËõ¼

¿õª¿éÂú õþ±©†˜›¶ñ±ò Âó=÷ æËæÇõþ ¿ð¿{¡Ëî ձá÷ò ëÂ×ÂóùËক্ষ Îû w±™L ñ±õþí± 1911-12 ü±Ëù üÔ¿©† ýËûþ¿åù, Îü ü¥óËßÂÇ õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ ¦¤ûþÑ ¿ùËÃà¿åËùò: ‘ÎðËúõþ ÕüÑûî õþäÂò± ¿äÂõþ¿ðò qñÅ Õ±÷±õþ ëÂ×ËVËúÉ ¿õøý× ëÂ×ðÄá±õþ ßÂËõþ äÂËùËå.... Îß±Ëò± ÛßÂé± ¿õøËûþ û¿ð ÷Ëòõþ ÷Ëî± ýËûþ äÂùËî ò± Âó±õþù±÷, î± ýËùý× ü±õþ± æÏõËò û±-¿ßÂåÅ ßÂËõþ¿å, üË/ üË/ î± ñÓ¿ùü±È ßÂËõþ ¿ðËî ß±Ëõþ± õ±Ëñ ò±¼ ÎûÌõËò ¿ùËÃà¿åù±÷, ü±ïÇß æò÷ Õ±÷±õþ æËiœ¿å Ûý× ÎðËú– û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Ü Âóã¿M¿é ÎßÂËé ¿ðËûþ û±õ Õ±÷±õþ õþäÂò± ÎïËß¼’

•‘ß±Ëåõþ ÷±òÅø õþõÏfò±ï’: òjËá±Âó±ù Îüò&l, ›¶ï÷ õ±Ñù± ձ߱Ëð¿÷ üѦ¨õþí, 2004—¼

õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ Îðú-¿õËðËúõþ ¦¤ÏßÔ¿î ¿ò¿ýî ¿åù î±Òõþ áöÂÏõþ ÷±ò¿õßÂî±Ëõ±Ëñõþ ðÏâǦš±ûþÏ Õ±ËõðËò¼ üöÂÉî±õþ ü‚ÂËéÂõþ Õ¿¢ŸÂó¿õþ¿ñõþ ÷±Ëç ð±Ò¿ëÂÿËûþ ß¿õ õ±õþÑõ±õþ ëÂ×Bä±õþí ßÂËõþ¿åËùò ›¶¿î¿é ÎðËúõþ Ý Îðúõ±üÏü÷ÓËýõþ ¦¤ßÂÏûþî± Ý ¦¤±ñÏòî±õþক্ষ±õþ ðÔìÂÿ Õ/Ïß±õþ¼ õþõÏfò±Ëïõþ á±ò, ö±õþîÂõøÇ Ý õ±Ñù±ËðËú, ðÅý× ÎðËúõþý× æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð± ù±ö ßÂËõþËå¼ ö±õþîÂõøÇ ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ ÂóÓËõÇ, õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ ›¶ûþ±í âËé¼ ÕòÉ áöÂÏõþ ÕËïÇ, õþõÏfò±ï ¦¤±ñÏòî±õþ ÂóðñW¿ò qËò¿åËùò Õ±õþÝ Õ±Ëá¼ ü÷™¦ ձ߱Ëú õɱl ¿åù î±Òõþ ¦¤±ñÏòî±õþ Âó¿õþ¿ñ¼ Îüý× Õ¿òÐËúø Âó¿õþ¿ñËßÂ, ß¿õ õ±õþÑõ±õþ ¦óúÇ ßÂõþËî ÎäÂËûþ¿åËùò î±Òõþ ü±õþ±æÏõËòõþ Âó¿õþüÏ÷±ûþ¼ î±Òõþ ¿äÂM ¿åù öÂûþúÓòÉ, ¦¤±ñÏò¼ Ûß õgÂòýÏò ÷±ò¿õßÂî±õþ ðúÇËò, ß¿õ ¿ò榤 ü±ñò±ûþ Âó¿õþúÏ¿ùîÂ Ý ¿¦šî ÎïËßÂËåò, î±Òõþ æÏõò æ³ËëÂÿ¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited