Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২১ শুক্রবার ২১ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বেলভিউ ছেড়ে হঠাৎ এস এস কে এমে ভর্তি হলেন মদন ।। পাড়ুইয়ে তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে আগুন, লুটপাট, অভিযুক্ত বি জে পি ।। তল্লাশিতে সি বি আই পেল সুদীপ্তর পুরনো পাসপোর্ট ।। অবসরের মুখে ২জি তদম্ত থেকে অপসৃত রঞ্জিত সিন‍্হা ।। কলকাতা বিমানবন্দরে জঙ্গি হামলার ছক, বাড়ল নিরাপত্তা ।। অমিতের সভা: আজ হাইকোর্টকে সিদ্ধাম্ত জানাবে কলকাতা পুলিস ।। সম্প্রীতি রক্ষায় বাম, কংগ্রেস, তৃণমূল সহমত ।। একশো দিনের কাজের বকেয়া চেয়ে এককাট্টা তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস ।। ৮ ফুট বরফের নিচে বাফেলো শহর--মৃত ৭, মোকাবিলায় জরুরি অবস্হা ।। বাংলার ধাঁচে ওড়িশা সরকারও গড়ল তহবিল--বরেন্দ্রকৃষ্ণ ধল, ভুবনেশ্বর ।। বাম ছাত্র-যুবর মিছিলে পুলিসের বেপরোয়া লাঠি ।। জেলায় শীত এসেই গেল
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

ÕîÂÏú ð±ú&l

¦¤±ñÏò ö±õþîÂõËøÇõþ æ±îÂÏûþ ü/Ïî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ Îý ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±’ á±ò¿éÂõþ &Q ›¶üË/ ¿ùÃàõ±õþ Λ¶¿ক্ষÂËîÂ, õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ æ±îÂÏûþî±õ±Ëðõþ ¦¤ßÂÏûþ Õ±ðúÇ ÕòÅñ±õËòõþ ›¶Ëûþ±æËò ¿ßÂåÅ ›¶±ï¿÷ß îÂïÉ Âó¿õþËõúò ßÂõþõ¼ ¿õª¿éÂú ÞÂó¿òËõ¿úß ú±üËòõþ ›¶îÅÂÉMËõþ, ö±õþîÂõËøÇõþ Õ¿ñõ±üÏËðõþ ÎäÂîÂò± Ý üÑ˝¡Ëøõþ Ûß±¿ñß տöÂ÷ÅÃà Âó¿õþù¿ক্ষÂî ýËûþ¿åù¼ ý×ÑËõþæ ú±üòËß î±Òõþ± ßÂÃàòÝ Ã¢¶ýí ßÂËõþ¿åËùò, üý±õ¦š±Ëòõþ Î䩆± ßÂËõþ¿åËùò, Õ±õ±õþ ›¶¿îÂõ±ðÝ ßÂËõþ¿åËùò¼ ÞÂó¿òËõ¿úß ú±üò-›¶üÓî âéÂò±›¶õ±ýËß õþõÏfò±ï ÎðÃàËî ÎäÂËûþ¿åËùò ¿ò榤 ðÔ¿©†ö¿/ ¿òËûþ¼ ûÃàò ¿î¿ò ›¶¿îÂõ±ð ßÂËõþËåò, îÂÃàòÝ õþõÏfò±Ëïõþ ö±ø± Ý ›¶ß±úö¿/ ÎïËßÂËå îÂÏক্ষ®Â, Õïä üûËP Âó¿õþúÏ¿ùî¼ õþ±æÍò¿îÂß âéÂò±õþ Âó¿õþË›¶¿ক্ষÂËî õþõÏfò±ï ðÅ¿é ü÷±ËõËú ¿õËúøö±Ëõ æòü÷Ëক্ষ ëÂ×Â󿦚î ýËûþ¿åËùò¼ ›¶ï÷¿é ¿åù ý×ÑËõþæ ú±üËòõþ üÔ©† õ/öÂË/õþ ¿õËX î±Òõþ ðÔìÂÿ Õõ¦š±ò¼ Õ±õþ ¿ZîÂÏûþ âéÂò±õþ ÂóéÂöÓ¿÷ ¿ò¿÷Çî ýËûþ¿åù Âó±?±Ëõõþ 汿ùûþ±òÝûþ±ù±õ±Ëá ›¶¿îÂõ±ðÏ Îðúõ±üÏõþ ÝÂóËõþ õ¿øÇî ¿õª¿éÂú ú±üßÂËðõþ ¿ò÷Ç÷ ÕîÂɱä±õþ¼ üË/ üË/, õþõÏfò±ï ձâ¶ýÏ ¿åËùò ÎðËúõþ ü±÷±¿æß Õòɱûþ Ý ¿õËöÂËðõþ ›¶ú÷Ëòõþ ›¶üË/¼ Ûý× ðÅý×÷ÅÃàÏ Î¦Ú±ËîÂõþ â±îÂ-›¶¿îÂâ±î ÎïËßÂ, õþõÏfò±ï æ±îÂÏûþî±õ±ð ›¶üË/, ¿òËæõþ ¦¤ßÂÏûþ Õõ¦š±ò â¶ýí ßÂËõþ¿åËùò¼

õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ æiœÃ¢¶ýí ßÂËõþ¿åËùò õ±Ñù±õþ Ûß ÕîÂÏõ üÔæòúÏù Âó¿õþõ±Ëõþ, û±õþ ›¶¿ü¿X S÷ú ¿õ™¦Ôî ýËûþ¿åù Îðú æ³ËëÂÿ¼ õþõÏfò±Ëïõþ ¿Âóî± ÎðËõfò±ï ê±ßÅÂõþ õª±pü÷±æ ›¶¿î‡± ßÂËõþ¿åËùò¼ õþõÏfò±Ëïõþ ÝÂóËõþ î±õþ ›¶ö±õ ÂóËëÂÿ¿åù ÆßÂËú±õþ æÏõËò¼ ÎûÌõËòõþ qËîÂ, ¿î¿ò ý×ÑùɱË` ¿áËûþ¿åËùò 1880 ü±Ëù¼ ÎðËú ¿ôÂËõþ ÛËü õþõÏfò±ï ÕòÉ öÓ¿÷ß±ûþ Õ±¿õöÂÇÓî ýËûþ¿åËùò¼ ¿î¿ò ¿òËæ ß¿õî± ¿ùËÃà¿åËùò ÛõÑ î± Âó±ê ßÂËõþ¿åËùò ¿ýjÅË÷ù±ûþ¼ îÂÃàòÝ ÂóûÇ™L õþõÏfò±Ëïõþ üË/ æ±îÂÏûþ ßÂÑËâ¶Ëüõþ Îû±á±Ëû±á ¿åù ক্ষÂÏí¼ îÂËõ î±Òõþ ß¿õ-›¶¿îÂö±õþ ëÂ×ËiœËøõþ ü±ëÂÿ± ÂóËëÂÿ¿åù ÕòÉS¼ õ/öÂË/õþ ¿õËX ¿î¿ò ¿ýjÅ Ý ÷Åüù÷±Ëòõþ ü¥xÏ¿îÂõþ ÎðɱîÂß ¿ýËüËõ ›¶™¦±õ ¿ðËûþ¿åËùò õþ±¿ÃàõgÂËòõþ¼ ¿ùËÃà¿åËùò ¦¤Ëðú ÂóûDZËûþõþ á±ò, û± ëÂ×ËZ¿ùî ßÂËõþ¿åù õ±Ñù±õþ ûÅõü÷±æËß¼ ÛßÂý× üË/ ¿î¿ò ¦¤Ëð¿ú Õ±Ëj±ùËòõþ áêÂò÷Óùß տöÂ÷ÅËÃàõþ ¿õ¿öÂi§ ¿ðß¿òËðÇú ëÂ×Ëiœ±¿äÂî ßÂËõþ¿åËùò¼ ñÏËõþ ñÏËõþ ú±¿™L¿òËßÂîÂËò ¿õ«ö±õþîÂÏõþ áêÂò-›¶¿Sûþ± q ßÂËõþ¿åËùò, üÓäÂò±ÂóËõÇõþ û±S± q ýËûþ¿åù À¿òËßÂîÂËòõþ¼ Ûý× ñ±õþ±õ±¿ýß ßÂ÷ÇûË:õþ ¿ö¿MËî ü¥óÔM ýËûþ¿åù üÔæò÷ÅÃàÏ õ±™¦õËõ±ñ ÛõÑ ¿õ«÷±ò¿õßÂî±õþ õgÂò¼ ûî ¿ðò ÛËá±Ëî ï±ßÂù, õþõÏfò±ï ^nîÂùËûþ õɱÂóÔî ýËùò ¦¤±Ëð¿úßÂî± Ý Õ±™LæDZ¿îÂß üý÷¿÷Çî±õþ Î÷ùõgÂËòõþ ßÂ÷ÇÂóËï¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþß æûþ ýËûþ ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±’ ü/Ïî¿é õþõÏfò±ï ¿ùËÃà¿åËùò 1912 ü±Ëù¼ ü/Ïî¿é ›¶ï÷ ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù ‘ö±õþîÂ-¿õñ±î±’ ¿úËõþ±ò±Ë÷, ÷ý¿øÇ ÎðËõfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ ›¶¿î¿‡Âî ‘îÂNËõ±¿ñòÏ ›¶¿Sß±ûþ’, 1912 ü±Ëùõþ æ±òÅûþ±¿õþ ÷±Ëü¼ õþõÏfò±ï Îüý× ü÷ûþ Õ±¿ð õª±pü÷±Ëæõþ ÷ÅÃàÂóS¿éÂõþ ü¥ó±ðß ¿åËùò¼ Îüý× ›¶ß±¿úî ü/Ïî¿éÂõþ îÂÃàò üý-¿úËõþ±ò±÷ ¿åù ‘õªpü/ÏîÂ’¼ ÂóËõþ ü/Ïî¿é ՙLöÂÇÅM ýËûþ¿åù õþõÏfò±Ëïõþ ñ÷Ç-ü¥ó¿ßÂÇî ‘ñ÷Çü/ÏîÂ’ ü‚Âùò â¶ËLš¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é ›¶ï÷ Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù 1911 ü±Ëùõþ ¿ëÂËü¥¤õþ ÷±Ëü, ßÂùß±î±ûþ ÕòÅ¿‡Âî ö±õþîÂÏûþ æ±îÂÏûþ ßÂÑËâ¶Ëüõþ 26îÂ÷ Õ¿ñËõúËòõþ ü÷ûþ¼ Îüý× Õ¿ñËõúËòõþ ß±ûÇ¿õõõþíÏ ÎïËß æ±òËî Âó±õþ± û±ûþ Îû, Õ¿ñËõúËòõþ ëÂ×ËZ±ñòÏ ü/ÏîÂõþ+ËÂó Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ õþ¿äÂî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ á±ò¿é¼ õþ±©†˜& üÅËõþfò±ï õɱò±¿æÇ ¿åËùò Îüý× Õ¿ñËõúËòõþ ÷Óù üÑáêÂß¼ Ûý× ¿õõõþí¿é î±Òõþ ü¥ó±¿ðî ‘Îõ/ùÏ’ Âó¿Sß±ûþ ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù¼ ü/Ïî¿é ÂóËõþ Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù õª±pü÷±Ëæõþ õ±¿øÇß ÕòұËò, 1912 ü±Ëùõþ 25 æ±òÅûþ±¿õþ, Îæ±ëÂÿ±ü±ÒËß±ûþ Õõ¿¦šî ê±ßÅÂõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ Ü¿îÂýÉ÷¿GÂî õ±üöÂõËò¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂõþ Âó¿õþËõúËòõþ Îক্ষÂËS Ûß¿é w±™L ñ±õþí±õþ üÔ¿©† ýËûþ¿åù 1911-12 ü±Ëù¼ Ûß¿é Âó¿Sß±ûþ ÎùÃà± ýËûþ¿åù Îû, ü/Ïî¿éÂõþ ÕòÅË›¶õþí± ò±¿ß ¿åù ý×ÑùɱË`Âõþ õþ±æ± Âó=÷ æËæÇõþ 1911 ü±Ëùõþ ¿ëÂËü¥¤õþ ÷±Ëü ¿ð¿{¡Ëî ձá÷ò¼ õþõÏfò±ï ¿òËæý×, ÂóËõþ 20 òËöÂ¥¤õþ, 1937 ü±Ëù ‘¿õ¿äÂS±’ Âó¿Sß±õþ ÎÂóÌø üÑÃàɱûþ, Ûý× w±™L ñ±õþí±õþ ›¶¿îÂõ±ð ßÂËõþ¿åËùò¼ Âó=÷ æËæÇõþ ¿ð¿{¡Ëî ձá÷ò ›¶üË/ ‘¿ð ¿ýˆÂ¿õþß±ù ÎõþßÂëÂÇ Õô ¿ð ý×Ë¥ó¿õþûþ±ù ¿ö¿æé éÅ ý׿`Âûþ±, 1911’ â¶ËLš ÎùÃà± ýËûþ¿åù, û±õþ ›¶ß±úß ¿åËùò æò ÷±Ëõþ¼ â¶Lš¿é ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù 1914 ü±Ëù îÂð±òÏ™Lò ö±ý×üõþËûþõþ Âóক্ষ ÎïËß¼ Îüý× ›¶ß±úò±ûþ ëÂ×ÂóËõþ±M ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂõþ ëÂ×Ë{¡Ãàý× ¿åù ò± Âó=÷ æËæÇõþ ÕòұËòõþ ¿õõõþíÏËî¼ ëÂ×Âóõþc ¿õª¿éÂú ú±üßÂõþ± õþõÏfò±Ëïõþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂËß üËjËýõþ Îä±ËÃà ÎðËÃà¿åËùò¼ î±õþ ¿ßÂåÅ ý׿/î Âó±Ýûþ± û±Ëõ îÂð±òÏ™Lò ÂóÓõÇõ/ ÛõÑ Õ±ü±Ë÷õþ ¿ëÂËõþ’õþ Õô Âó±õ¿ùß ý×ò¦†˜±ßÂúËòõþ Ûß¿é Îá±Âóò ¿òËðÇúò±÷±ûþ, û± ›¶ß±¿úî ýËûþ¿åù ‘Îõ/ùÏ’ Âó¿Sß±ûþ, 1912 ü±Ëùõþ 26 æ±òÅûþ±¿õþ¼

‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ á±ò¿éÂËß æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZ𱠛¶ï÷ ¿ðËûþ¿åËùò Îòæ üÅö±øäÂf õüÅ, ö±õþîÂõøÇ ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ Õ±Ëá¼ üÅö±øäÂf æ±÷DZ¿òËî ÎÂóÌÒËå¿åËùò 1941 ü±Ëù ÛõÑ Îüý× õåËõþ òËöÂ¥¤õþ ÷±Ëü, æ±÷DZ¿òõþ õò úýËõþ ‘¿ð ý׿`Âûþ±ò ý׿`ÂËÂóË`Âk ¿ùá’-Ûõþ ß±ûDZùûþ ¦š±Âóò ßÂËõþ¿åËùò¼ ‘¿ð ý׿`Âûþ±ò ý׿`ÂËÂóË`Âk ¿ùá’-Ûõþ ›¶ï÷ Õ¿ñËõúò¿é ÕòÅ¿‡Âî ýËûþ¿åù 1941 ü±Ëùõþ 2 òËöÂ¥¤õþ¼ Îüý× Õ¿ñËõúËòý× áÔýÏî ýËûþ¿åù ¿õª¿éÂú-¿õËõþ±ñÏ ûÅËXÂõþ úÂóï ‘æûþ ¿ýj’, Îüý× ûÅËXÂõþ æ±îÂÏûþ Îòî± üÅö±øäÂf õüÅ ‘Îòî±æÏ’ ÛõÑ æ±îÂÏûþ ü/Ïî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’¼ æ±îÂÏûþ ü/ÏîÂ-üÑS±™L ¿õøûþ¿é ¿åù Õ¿ñËõúËòõþ ÕòÉîÂ÷ ÷Óù Õ±Ëù±äÂÉ ¿õøûþ¼ Ûý× Ü¿îÂý±¿üß âéÂò±¿é æ±ò± û±ûþ Îòæõþ â¿ò‡Â üýËû±áÏ ÛõÑ Ûò ¿æ áíÂóÅËùõþ ü÷ü±÷¿ûþß õíÇò±ûþ¼ ëÂ×ÂóËõþ±M Õ¿ñËõúò¿é ÕòÅ¿‡Âî ýËûþ¿åù õ±¿ùÇò úýËõþ¼ Ýý× ÕòұËò ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿éÂõþ &Q ÕòÅñ±õò ßÂËõþ Îâ±øí± ßÂõþ± ýËûþ¿åù Îû, Ýý× ü/ÏËî ›¶¿îÂô¿ùî ýËûþ¿åù ö±õþËîÂõþ ü÷™¦ ñ÷Ç Ý ›¶ËðËúõþ ¿÷ùò-ÎßÂËfõþ Õ±ðúǼ Îüý× Õ±ðËúÇõþ æòÉý× á±ò¿éÂËß ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð± ÎðÝûþ±õþ ›¶ü/¿é ¿ò¿ðÇ©†ö±Ëõ ëÂ×B䱿õþî ýËûþ¿åù¼ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð±ûþ á±ò¿é ûLaü/Ïî üýËû±Ëá ›¶ï÷ Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù 1942 ü±Ëù¼ ‘ý×Ëj±-æ±÷DZò ß±ùä±õþ±ù Îü±ü±ý׿éÂ’õþ ëÂ×ËZ±ñòÏ ÕòұËò, ýɱ÷õ±ËáǼ Ûý× Ü¿îÂý±¿üß ¿ðËòý× ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß± ¿õËðËú ›¶ï÷ ëÂ×ËM±¿ùî ýËûþ¿åù¼ Õ±æ±ð ¿ýj üõþß±Ëõþõþ ü¿äÂõ Õ±òjË÷±ýò üý±ûþ ¿ùËÃà¿åËùò Îû, ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ ü/ÏîÂõþ+ËÂó Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù æ±÷DZ¿òËîÂ, Îòæ üÅö±øäÂf õüÅõþ ÎòîÔÂËQ, ÛõÑ Îòî±¿æ ¦¤ûþÑ Õ±æ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæõþ ü÷õþ ü/ÏËîÂõþ á±ûþßÂËðõþ ¿òËðÇú ¿ðËûþ¿åËùò ü/Ïî¿é ûËﱿäÂî ÷ûDZð±ûþ Âó¿õþËõúËòõþ æòɼ Îòî±¿æ ¿òËæý× æ±îÂÏûþ ü/Ïî¿é á±ý×ËîÂò, ¦¤±ñÏòî± üÑⶱË÷õþ Λ¶õþí±õþ ëÂ×Èü ¿ýËüËõ¼ ÂóõþõîÂÇÏß±Ëù, æÝýõþù±ù Îòý ¿òËæÝ õËù¿åËùò Îû, ð¿ক্ষÂí-ÂóÓõÇ Û¿úûþ±ûþ Õ±æ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæõþ üÑⶱË÷õþ ü÷ûþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð±ûþ Îüò±òÏõþ± õ±õþÑõ±õþ ÎáËûþ¿åËùò õþíËক্ষÂËSõþ ¿õ¿öÂi§ âéÂò±ûþ¼ •Õ±õþ ¿é ò±ûþ±õþ: ‘ý׿`Âûþ±ò òɱúò±ù üãü Õɱ` ¿ü¥¤ùü’, ›¶ß±úß±ù 1987¼

1947 ü±Ëùõþ 14 Õ±áˆÂ, ö±õþËîÂõþ ¦¤±ñÏòî± ÕæÇËòõþ ü¿gÂক্ষÂËí, ÷ñÉõþ±Ëî ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/ÏËîÂõþ ›¶ï÷ ÕÑú¿é ¿òËæ ÎáËûþ¿åËùò À÷îÂÏ üÅËäÂî± ßÔÂÂó±ùòϼ 1948 ü±Ëùõþ 25 Õ±áˆÂ, ö±õþËîÂõþ ›¶ï÷ ›¶ñ±ò÷LaÏ æÝýõþù±ù Îòý ‘ßÂò¿ˆÂéÅÂËûþKé ÕɱËü¥¤¿ù’õþ üö±ûþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/ÏîÂËß ÎðËúõþ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð±õþ &Q ›¶üË/ ¦¤äåö±Ëõ õËù¿åËùò Îû, ü/Ïî¿é üÅõþ炱Ëõþõþ ÷±ñÅËûÇõþ üË/ ëÂ×¾±¿üî ßÂËõþ¿åù ö±õþîÂõËøÇõþ ü÷™¦ ›¶Ëðú, ñ÷Ç Ý üѦ¨Ô¿îÂõþ ¿÷ùòËßÂËfõþ ö¿õøÉËîÂõþ ÂóËïõþ ¿ðß¿òËðÇú¼ 1948 ü±Ëùõþ 15 æ³ò õþÃà, ëÂ. ¿õñ±òäÂf õþ±ûþËß ¿ù¿Ãàî ÂóËS, Îòý ¿ùËÃà¿åËùò 1947 ü±Ëùõþ ÕË’±õõþ ÷±Ëü ÕòÅ¿‡Âî ‘ý×ëÂ×ò±ý×ËéÂë ÎòúòüÄ’ õ± õþ±©†˜üËãâõþ üö±ûþ ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ ü/Ïî¿é Âó¿õþËõ¿úî ýËûþ¿åù ÕîÂÏõ ¿òÂóÅíî±ûþ ÛõÑ î± ›¶úÑ¿üî ýËûþ¿åù ü÷Ëõî ¿õ¿öÂi§ ÎðËúõþ ¿õ¿ú©† ›¶¿î¿ò¿ñËðõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂËî¼ 1948 ü±Ëùý× ö±õþî üõþß±õþ ¿üX±™L â¶ýí ßÂËõþ¿åù Îû, ÎðËú Ý ¿õËðËú ›¶¿î¿é ü±÷¿õþßÂ Ý Õü±÷¿õþß &QÂóÓíÇ ÕòұËò ‘æòáí÷ò-Õ¿ñò±ûþßÂ’ æ±îÂÏûþ ü/Ïî¿é ëÂ×ÂóûÅM ÷ûDZð±ûþ Âó¿õþËõ¿úî ýËõ¼

¿õª¿éÂú õþ±©†˜›¶ñ±ò Âó=÷ æËæÇõþ ¿ð¿{¡Ëî ձá÷ò ëÂ×ÂóùËক্ষ Îû w±™L ñ±õþí± 1911-12 ü±Ëù üÔ¿©† ýËûþ¿åù, Îü ü¥óËßÂÇ õþõÏfò±ï ê±ßÅÂõþ ¦¤ûþÑ ¿ùËÃà¿åËùò: ‘ÎðËúõþ ÕüÑûî õþäÂò± ¿äÂõþ¿ðò qñÅ Õ±÷±õþ ëÂ×ËVËúÉ ¿õøý× ëÂ×ðÄá±õþ ßÂËõþ äÂËùËå.... Îß±Ëò± ÛßÂé± ¿õøËûþ û¿ð ÷Ëòõþ ÷Ëî± ýËûþ äÂùËî ò± Âó±õþù±÷, î± ýËùý× ü±õþ± æÏõËò û±-¿ßÂåÅ ßÂËõþ¿å, üË/ üË/ î± ñÓ¿ùü±È ßÂËõþ ¿ðËî ß±Ëõþ± õ±Ëñ ò±¼ ÎûÌõËò ¿ùËÃà¿åù±÷, ü±ïÇß æò÷ Õ±÷±õþ æËiœ¿å Ûý× ÎðËú– û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Ü Âóã¿M¿é ÎßÂËé ¿ðËûþ û±õ Õ±÷±õþ õþäÂò± ÎïËß¼’

•‘ß±Ëåõþ ÷±òÅø õþõÏfò±ï’: òjËá±Âó±ù Îüò&l, ›¶ï÷ õ±Ñù± ձ߱Ëð¿÷ üѦ¨õþí, 2004—¼

õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ Îðú-¿õËðËúõþ ¦¤ÏßÔ¿î ¿ò¿ýî ¿åù î±Òõþ áöÂÏõþ ÷±ò¿õßÂî±Ëõ±Ëñõþ ðÏâǦš±ûþÏ Õ±ËõðËò¼ üöÂÉî±õþ ü‚ÂËéÂõþ Õ¿¢ŸÂó¿õþ¿ñõþ ÷±Ëç ð±Ò¿ëÂÿËûþ ß¿õ õ±õþÑõ±õþ ëÂ×Bä±õþí ßÂËõþ¿åËùò ›¶¿î¿é ÎðËúõþ Ý Îðúõ±üÏü÷ÓËýõþ ¦¤ßÂÏûþî± Ý ¦¤±ñÏòî±õþক্ষ±õþ ðÔìÂÿ Õ/Ïß±õþ¼ õþõÏfò±Ëïõþ á±ò, ö±õþîÂõøÇ Ý õ±Ñù±ËðËú, ðÅý× ÎðËúõþý× æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷ûDZð± ù±ö ßÂËõþËå¼ ö±õþîÂõøÇ ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ ÂóÓËõÇ, õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ ›¶ûþ±í âËé¼ ÕòÉ áöÂÏõþ ÕËïÇ, õþõÏfò±ï ¦¤±ñÏòî±õþ ÂóðñW¿ò qËò¿åËùò Õ±õþÝ Õ±Ëá¼ ü÷™¦ ձ߱Ëú õɱl ¿åù î±Òõþ ¦¤±ñÏòî±õþ Âó¿õþ¿ñ¼ Îüý× Õ¿òÐËúø Âó¿õþ¿ñËßÂ, ß¿õ õ±õþÑõ±õþ ¦óúÇ ßÂõþËî ÎäÂËûþ¿åËùò î±Òõþ ü±õþ±æÏõËòõþ Âó¿õþüÏ÷±ûþ¼ î±Òõþ ¿äÂM ¿åù öÂûþúÓòÉ, ¦¤±ñÏò¼ Ûß õgÂòýÏò ÷±ò¿õßÂî±õþ ðúÇËò, ß¿õ ¿ò榤 ü±ñò±ûþ Âó¿õþúÏ¿ùîÂ Ý ¿¦šî ÎïËßÂËåò, î±Òõþ æÏõò æ³ËëÂÿ¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited