Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ চৈত্র ১৪২১ মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দুই চিটফান্ডের জোড়া ধাক্কা হাইকোর্টে ।। দিন যাচ্ছে, তৃণমূলের লক্ষ্য এখন ১৩০ ।। সরকার ও পুরসভা একদলের হাতে থাকলে উন্নয়ন ভাল হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।। ‘মালদার’ টুরিস্ট এসেছে!--খবর দিয়েছিল স্হানীয় যুবক ।। ছিল বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ছক! ।। দেড় দিনের বৃষ্টিতে বন্যা কাশ্মীরে ।। কলকাতার সব ওয়ার্ডে নারী বাহিনী বামেদের ।। ক্যাম্পাসে এ কী কাণ্ড! তদম্ত কমিটি যাদবপুরে ।। রাহুল ফিরছেন! ১৯ এপ্রিল দেখা যাবে কিসান সমাবেশে ।। বসিরহাট পুরসভা: লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে সি পি এমের ।। কেজরিওয়াল: সব ঠিক আছে ।। অকেজো মন্ত্রী ছাঁটবেন মোদি
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

Îä±Ëà æù

üÅõþ¿æÈ Îüò&l

æ±îÂÏûþ Âóî±ß± Îû ßÂàòÝ Õ±÷±ûþ î±õþ &Q õÅ¿çÂËûþ ÎðËõ, î± Õ±¿÷ ¦Å¨ù æÏõËò ö±ùö±Ëõ ÎéÂõþ Âó±ý׿ò¼ 26 æ±òÅûþ±¿õþ Õ±õþ 15 Õ±áˆÂ ¦Å¨Ëù Õ±÷±Ëðõþ Îýë ÷±ˆÂ±õþ÷ú±ý× ÎîÂõþã± Âóî±ß± ëÂ×ËM±ùò ßÂõþËîÂò, Õ±õþ-ÛßÂé± 10-12 ù±ý×Ëòõþ úÂóïõ±ßÂÉ Âó±ê ßÂõþ±ËîÂò¼ ÎýëÂüɱõþ ÛßÂé± ßÂËõþ ù±ý×ò õùËîÂò Õ±õþ å±Sõþ± Îüý× ù±ý×ò ¿õþ¿Âóé ßÂõþî¼ Û÷¿òËî ձ÷±Ëðõþ ÎýëÂüɱõþ õþ±úö±õþÏ ÷±òÅø ¿åËùò, ¦Å¨Ëùõþ üõ å±S îÂÒ±Ëß ›¶õù |X±ö¿M ßÂõþî¼ ¿ßÂc Ûý× úÂóïÂó±ê ÂóõÇé± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ¿ßÂåÅé± ý±¿üõþ Îà±õþ±ßÂý× Îæ±á±î¼ ÕàG 汿îÂ, ÜßÂÉ, ¦¤±ñÏòî±– Ûý× æ±îÂÏûþ &QÂóÓíÇ ßÂï± Îü úÂóï¿ù¿ÂóËî ¿åù, û± Õ±÷±Ëðõþ ö±õþîÂõ±üÏ ¿ýËüËõ ÎáÌõþõ±¿i¤î ýÝûþ±ûþ ëÂ×ZÅX ßÂõþËî Âó±õþî¼ ¿ßÂc ›¶¿î õåõþ ¿òûþ÷ ßÂËõþ Ûý× ¿ðòðÅËé±Ëî ձ÷±Ëðõþ ¦¤±ñÏòî±Ëß ΢¡±¿õþô±ý× ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂõþ± ýîÂ, Õ±õþ õ±¿ß ü÷ûþ Îü õɱÂó±Ëõþ Îß±òÝ ëÂ×BäÂõ±äÂÉ Îòý×¼ ôÂËù Ûý× ¿éÂò ¦¤±ñÏòî± Âó±ùò Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ý±üÉßÂõþ ÎêÂßÂî¼ ò±, îÂàòÝ ÎðËúõþ ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ õɱÂó±Ëõþ ¿õõþ+Âó ÷™LõÉ Ý ¿õΝùøí&Ëù± qòËî q ß¿õþ¿ò, qòËùÝ î±õþ ÷÷Ç õÅçÂËî q ß¿õþ¿ò¼ ¦¤±ñÏòî± Õ±Ëj±ùËò ûÒ±õþ± ûÅM ¿åËùò îÂÒ±Ëðõþ ü¥óËßÂÇ ÂóëÂÿ±õþ õ± æ±ò±õþ üÅËû±á ¦Å¨Ëù ûË渚ý× ¿åù, îÂËõ ¦¤±ñÏòî± Õ±Ëj±ùËòõþ ý׿îÂý±ü ¦Å¨Ëùõþ Îå±é ßv±Ëü ÂóëÂÿ±õ±õþ Îß±òÝ õÉõ¦š± ¿åù ò±¼ Ûý× üõ ò±ò± ß±õþËí ÎðËúõþ ¦¤±ñÏòî± ¿òËûþ Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëò Õ±ù±ð± ßÂËõþ Îß±òÝ Õý‚±õþ Æî¿õþ ýûþ¿ò¼ î±õþ ÷ËñÉ Õ±õ±õþ ýêÂ±È Ûß¿ðò Îú±ò± Îáù, ¿üËò÷± ýËù æ±îÂÏûþ Âóî±ß±õþ ü±÷Ëò ëÂ×Ëê ðÒ±ëÂÿ±Ëò± ÛõÑ æ±îÂÏûþ ü/Ïî Îúø ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™L ðÒ±¿ëÂÿËûþ ï±ß± õ±ñÉî±÷Óùß ýù¼ ýûþŨËùõþ ÝÂóËõþõþ ßv±Ëüõþ ÎåËùõþ± ¦Å¨ù Âó±¿ùËûþ ú±¿¥œ ß±ÂóÅõþ õ± Îðõ Õ±òËjõþ å¿õ ÎðàËî ÎáËå, å¿õõþ ÎúËø î±Ëðõþ ÷ò›¶±í ÎåËûþ Õ±Ëå ÷ý¥œð õþ¿ô õ± ùî± ÷Ë/úß±Ëõþõþ á±ò¼ õ±ñÉî±õþ ß±õþËí Îüý× ü÷ûþ æ±îÂÏûþ ü/Ïî qòËùÝ î±Ëî ëÂ×ZÅX ýÝûþ±õþ ÷±ò¿üßÂî± ï±ß±õþ ßÂï± òûþ¼ Î÷±é ßÂï±, ßÂËùËæõþ ô±ˆÂÇ ý×ûþ±õþ ÂóûÇ™LÝ Õ±÷±õþ ß±Ëå æ±îÂÏûþ Âóî±ß± õ± æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ Îß±òÝ ¿õËúø î±ÈÂóûÇ ¿åù ò±¼ Õ±õ±õþ Îüý× ÕËïÇ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ›¶¿î Îß±òÝ Õü¥œ±òÝ ¿åù ò±¼ õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ Æî¿õþ á±Ëò Îû Õ¿òõ±ûÇ |n¿îÂ÷ñÅõþî±éÅÂßÅÂ, ÎüéÅÂßÅÂý× ¿åù æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ â¶ýíËû±áÉî±¼ Îüý× ß±õþËíý× ûàò Õ¿ñß±Ñú ÷±òÅø ëÂ×Bä±õþí ßÂõþËîÂò ‘ëÂ×äåÃùæù¿ñËî±õþ/’ Õïõ± ‘æòáí÷/ùñ±ûþßÂ’ •ÛàòÝ õU &QÂóÓíÇ õÉ¿M Ûý× ëÂ×Bä±õþËíý× ÎáËûþ ï±ËßÂò— îÂàò ß±Ëò àéÂß± ù±áî ձõþ ý±ü±ý±¿ü ýî¼ ýêÂ±È Ûß¿ðò ÎéÂõþ ÎÂóù±÷ æ±îÂÏûþ Âóî±ß±, æ±îÂÏûþ ü/Ïî úõþÏËõþ ¿úýõþò üÔ¿©† ßÂõþËå¼

ðúäÂËS ôÅÂéÂõù ÎàËù±ûþ±ëÂÿ ¿ýËüËõ Õ±÷±õþ ¿õËúø Âó¿õþ¿ä¿î ýù¼ ’72 ü±Ëù ÎðËúõþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ üÅËû±á ÎÂóù±÷ Û¿úûþ±ò ý×ëÂ×ï äÂɱ¿¥óûþò¿úËÂó¼ æÏõËò ›¶ï÷ ¿õËðúû±S±, õɱ‚ÂËßÂõþ ÂóûÇéÂßÂ-Õ±ßÂøÇíÏûþ ò±ò± ëÂ×Âó±ð±ò, ü±îÂî±õþ± Îý±ËéÂËùõþ Î÷±ý÷ûþ Õ¿öÂ:î± Ýý× õûþËü Õ±÷±Ëß ö±ùö±Ëõ õÅçÂËî ¿ðù ò± ÎðËúõþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ ßÂÏ ÷¿ý÷±¯ ¿ôÂËõþ Õ±ü±õþ Âóõþ Õ¿öÂö±õßÂËðõþ ß±Ëå qòËî qòËî ÎéÂõþ ÎÂóù±÷, üõ±ý× Õ±÷±ûþ Ûý× ›¶ï÷ ÎðËúõþ ÷±ý±RÉ Îõ±ç±Ëò±õþ Î䩆± ßÂõþËåò¼ ÎåËùËõù± ÎïËß qò¿å ‘ÎðËúõþ ÛßÂæò, ðËúõþ ÛßÂæò’ ýÝûþ±õþ ßÂï±, Îüö±Ëõ ÷ò ¿ðý׿ò¼ ÎðËúõþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ Âóõþ ð±¿ûþQ, ð±ûþõXÂî± õ±ëÂÿËî q ßÂõþù õþ±î±õþ±¿î¼ ÎðËúõþ ¿ü¿òûþõþ ôÅÂéÂõù ¿éÂË÷ æ±ûþá± ßÂËõþ ÎòÝûþ±õþ Îæð ÎõËëÂÿ Îáù¼ ðÅ’õåõþ Âóõþ ÛËü Îáù üÅËû±á¼

¿ú¿õËõþ Õõ¿ú©† ›¶±ûþ 40æò ÎàËù±ûþ±ëÂÿ ÕËÂóক্ষ± ßÂõþ¿åù±÷ ÕñÏõþ ձâ¶Ëý, Îõ/±ùŏËî ß±¿™Lõþ±ö± Έ¿ëÂûþ±Ë÷õþ ßÂòô±Ëõþk Ë÷ ¿òõDZäÂßÂ÷GÂùÏ ’74-Ûõþ Û¿úûþ±ò Îá÷Ëüõþ æòÉ ¿òõDZ¿äÂî ðù Îâ±øí± ßÂõþËåò¼ Õ±¿÷ Õ±õþ úɱ÷ù Îâ±ø Âó±ú±Âó±¿ú õËü, ðËù ï±ßÂõ ¿ßÂò± Îü õɱÂó±Ëõþ ¿õjÅ÷±S àõõþ Îòý×¼ ðù Îâ±øí± q ýù Îá±ù¿ßÂÂó±õþ ÎïËß¼ ¿ëÂËôÂËkõþ Λ¡ûþ±õþ úɱ÷Ëùõþ ò±÷ Îâ±øí± ýËîÂý× Õ±÷õþ± Âóõþ¦óËõþõþ ý±Ëî ä±Âó ¿ðù±÷¼ Õ±÷±õþ ò±÷ Îú±ò±õþ æòÉ ÕËÂóক্ষ± ßÂõþËî ýù ÕËòßÂক্ষÂí¼ ß±õþí Õ±¿÷ ÎùôÂé ձëÂ×é¼ Õ±¿÷ Õ±õþ úɱ÷ù ÛßÂý× üË/ Îé¿ùⶱ÷ ßÂËõþ õ±¿ëÂÿËî àõõþ ¿ðù±÷¼ Îõú õÅçÂËî Âó±õþ¿åù±÷, Ûî ¿ðËò ›¶ßÔÂîÂý× ÎðËúõþ Ûß ýù±÷¼

ßÂËûþß ¿ðò ñËõþ äÂùù ›¶d¿î¼ Û¿úûþ±ò Îá÷ü ÷±Ëò Îî± Õ±õþ qñÅ ôÅÂéÂõù òûþ, ÕòɱòÉ Îàù±õþ ðùÝ Õ±Ëå¼ ¿ð¿{¡ Ûûþ±õþËÂó±ËéÇ ûàò ¿áËûþ ÎÂóÒÌåù±÷, õÅçÂù±÷ ðËù 180 æò üðüÉ, ›¶ËîÂÉËßÂõþ ÂóõþËò ÛßÂý× õþËãõþ üÅÉéÂ, ›¶ËîÂÉËßÂõþ ý±Ëî ÛßÂý× õþßÂË÷õþ üÅÉéÂËßÂü¼ üßÂËùý× û±Ëäåà ü±ôÂËùÉõþ ëÂ×ËVËúÉ, õÉ¿Máî ü±ôÂùÉ òûþ, ÎðËúõþ ü±ôÂùɼ î±õþý× ÷ËñÉ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Õ±Ëå û±õþ± ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý× ¦¤íÇÂóðß Îæî±õþ æòÉ û±Ëäåü Ûß¿é ¿õËúø ¿õ÷±Ëò Õ±÷±Ëðõþ û±Ýûþ±õþ õÉõ¦š±, û±Ëß õù± ýûþ ä±éDZëÂÇ ôv±ý×é¼ ýêÂ±È ÷Ëò ÂóëÂÿ¿åù ¦Å¨Ëù Îýë ÷±ˆÂ±õþ÷ú±ý×Ëûþõþ Îüý× úÂóïõ±ßÂÉ– ‘Ûß ÕàG 汿î¼...’ ÎîÂËýõþ±ò ¿õ÷±òõjËõþ ÎÂóÒÌËå Õ±÷±Ëðõþ æòÉ ¿ò¿ðÇ©† õ±Ëü ëÂ×Ëê õüù±÷¼ ÕËòß ᱿ëÂÿ, ÕËòß õ±ü– üËõËîÂý× ö±õþîÂÏûþ ðËùõþ üðüÉõþ±¼ ßÂòöÂûþ äÂùËî q ßÂõþ±õþ Âóõþ &ëÂÿ&ëÂÿ úËs úɱ÷ù Õ±÷±Ëß ›¶±ûþ à±÷Ëä ñËõþ õùù, ‘õgÅÂ, ðɱ௒ ձ߱Ëúõþ ¿ðËß ÎäÂËûþ Îðàù±÷ ðÅËé± Îý¿ùß›I×±õþ Õ±÷±Ëðõþ á±ëÂÇ Õô Õò±õþ ¿ðËûþ ¿òËûþ û±ËäåÃ, î±Ëðõþ ý±Ëî ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß± ëÂ×ëÂÿËå Âóî Âóî ßÂËõþ¼ Õ±ËõËá, ëÂ×ËMæò±ûþ Îä±à ÎôÂËé æù ÛËü Îáù¼ ÎðËúõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß± Ûö±Ëõ Õ±÷±Ëß ëÂ×ËZù ßÂËõþ îÅÂùËî Âó±Ëõþ î± Ûõþ Õ±Ëá ßÂàòÝ ö±¿õ¿ò¼

Ûà±Ëòý× Îúø òûþ¼ Õ±÷õþ± ßÅ¿ëÂÿ ¿ðò ¿åù±÷ ÎîÂýõþ±Ëò Û¿úûþ±ò Îá÷ü ¿öÂËùËæ¼ Îõþ±æ ›¶±ûþ ›¶¿î ÷ÅýÓËîÂÇ ÎéÂõþ Âó±¿äåÃù±÷ 汿îÂõþ ÜßÂɼ ôÅÂéÂõù ðËùõþ æòÉ ëÂ×Èü±ý ¿ðËäåà Õɱï¿ùéÂõþ±, õɱë¿÷KéÂËòõþ æòÉ ¿äÂÈß±õþ ßÂõþ¿å Õ±÷õþ±¼ õ±ý±ðÅõþ ¿üÑ úéÂÂó±Ëé Îü±ò± Âó±Ýûþ±õþ Âóõþ åÅËé ¿áËûþ î±Ëß æ¿ëÂÿËûþ ñõþ¿å– ö±õþî Îûò ü¿îÂÉý× Ûß 汿î¼ 20 ¿ðËò 28 õ±õþ Û¿úûþ±õþ ÕËòß ÎðúËß ÎÂóåËò ÎôÂËù ëÂ×ëÂÿù ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß±, üË/ ÎõËæ ëÂ×êÂù æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ üÅõþ¼ Õ±Ëõá ¿ðËûþ, ÕòÅöÓ¿î ¿ðËûþ, ¿úýõþò ¿ðËûþ ëÂ×Âóù¿t ýù æ±îÂÏûþ Âóî±ß±õþ, æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷±ý±Rɼ

Îàù±õþ æáÈ Îûö±Ëõ ¿SõíÇ Âóî±ß±Ëß ÜËßÂÉõþ ß±Ëæ, üÑý¿îÂõþ ß±Ëæ õÉõý±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþ, ÎîÂ÷ò ßÂËõþ Îî± Õ±õþ ¿ßÂåÅý× Âó±Ëõþ ò± 汿îÂËß ÜËßÂÉ õÒ±ñËî¼ îÂõÅ ÎßÂò Îàù±ñÅËù± Û ÎðËú &Q Âó±ûþ ò±· ÎßÂò ö±õþîÂõþËPõþ ùß±ûþ Îàù±õþ æáËîÂõþ ›¶Ëõú Îòý×·


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited