Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ বৈশাখ ১৪২২ শনিবার ১৮ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কলকাতায় ভোটের বোধন--সব্যসাচী সরকার, তারিক হাসান ও কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। কংগ্রেসের সঙ্গে সুসম্পর্কের পথ খোলা রাখছে সি পি এম--দেবারুণ রায় ।। তৃণমূলের নেতারা খোশমেজাজে রয়েছেন--দীপঙ্কর নন্দী ।। পড়ে গিয়ে কপাল ফাটল বিমান বসুর--ভোলানাথ ঘড়ই ।। প্রতিবন্ধী স্কুলে ইট, জখম কাম্তি ।। কাশীপুরে তুলকালাম, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ।। গ্রেটার-মামলায় বেকসুর বংশীবদন-সহ ৪৩! ।। বোঝাপড়া, তাই কেন্দ্র বাহিনী পাঠায়নি: অধীর ।। পার্টিকে আকর্ষণীয় করার ডাক প্রভাত পটনায়েকের--গৌতম রায় ।। রাহুলকে সামনে রেখেই কৃষকদের লড়াইয়ে কং ।। শালিমার কাণ্ড ।। আজ গোপন ক্যামেরায় সি পি এমের নজরদারি
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

Îä±Ëà æù

üÅõþ¿æÈ Îüò&l

æ±îÂÏûþ Âóî±ß± Îû ßÂàòÝ Õ±÷±ûþ î±õþ &Q õÅ¿çÂËûþ ÎðËõ, î± Õ±¿÷ ¦Å¨ù æÏõËò ö±ùö±Ëõ ÎéÂõþ Âó±ý׿ò¼ 26 æ±òÅûþ±¿õþ Õ±õþ 15 Õ±áˆÂ ¦Å¨Ëù Õ±÷±Ëðõþ Îýë ÷±ˆÂ±õþ÷ú±ý× ÎîÂõþã± Âóî±ß± ëÂ×ËM±ùò ßÂõþËîÂò, Õ±õþ-ÛßÂé± 10-12 ù±ý×Ëòõþ úÂóïõ±ßÂÉ Âó±ê ßÂõþ±ËîÂò¼ ÎýëÂüɱõþ ÛßÂé± ßÂËõþ ù±ý×ò õùËîÂò Õ±õþ å±Sõþ± Îüý× ù±ý×ò ¿õþ¿Âóé ßÂõþî¼ Û÷¿òËî ձ÷±Ëðõþ ÎýëÂüɱõþ õþ±úö±õþÏ ÷±òÅø ¿åËùò, ¦Å¨Ëùõþ üõ å±S îÂÒ±Ëß ›¶õù |X±ö¿M ßÂõþî¼ ¿ßÂc Ûý× úÂóïÂó±ê ÂóõÇé± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ¿ßÂåÅé± ý±¿üõþ Îà±õþ±ßÂý× Îæ±á±î¼ ÕàG 汿îÂ, ÜßÂÉ, ¦¤±ñÏòî±– Ûý× æ±îÂÏûþ &QÂóÓíÇ ßÂï± Îü úÂóï¿ù¿ÂóËî ¿åù, û± Õ±÷±Ëðõþ ö±õþîÂõ±üÏ ¿ýËüËõ ÎáÌõþõ±¿i¤î ýÝûþ±ûþ ëÂ×ZÅX ßÂõþËî Âó±õþî¼ ¿ßÂc ›¶¿î õåõþ ¿òûþ÷ ßÂËõþ Ûý× ¿ðòðÅËé±Ëî ձ÷±Ëðõþ ¦¤±ñÏòî±Ëß ΢¡±¿õþô±ý× ßÂõþ±õþ Î䩆± ßÂõþ± ýîÂ, Õ±õþ õ±¿ß ü÷ûþ Îü õɱÂó±Ëõþ Îß±òÝ ëÂ×BäÂõ±äÂÉ Îòý×¼ ôÂËù Ûý× ¿éÂò ¦¤±ñÏòî± Âó±ùò Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ý±üÉßÂõþ ÎêÂßÂî¼ ò±, îÂàòÝ ÎðËúõþ ¦¤±ñÏò ýÝûþ±õþ õɱÂó±Ëõþ ¿õõþ+Âó ÷™LõÉ Ý ¿õΝùøí&Ëù± qòËî q ß¿õþ¿ò, qòËùÝ î±õþ ÷÷Ç õÅçÂËî q ß¿õþ¿ò¼ ¦¤±ñÏòî± Õ±Ëj±ùËò ûÒ±õþ± ûÅM ¿åËùò îÂÒ±Ëðõþ ü¥óËßÂÇ ÂóëÂÿ±õþ õ± æ±ò±õþ üÅËû±á ¦Å¨Ëù ûË渚ý× ¿åù, îÂËõ ¦¤±ñÏòî± Õ±Ëj±ùËòõþ ý׿îÂý±ü ¦Å¨Ëùõþ Îå±é ßv±Ëü ÂóëÂÿ±õ±õþ Îß±òÝ õÉõ¦š± ¿åù ò±¼ Ûý× üõ ò±ò± ß±õþËí ÎðËúõþ ¦¤±ñÏòî± ¿òËûþ Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëò Õ±ù±ð± ßÂËõþ Îß±òÝ Õý‚±õþ Æî¿õþ ýûþ¿ò¼ î±õþ ÷ËñÉ Õ±õ±õþ ýêÂ±È Ûß¿ðò Îú±ò± Îáù, ¿üËò÷± ýËù æ±îÂÏûþ Âóî±ß±õþ ü±÷Ëò ëÂ×Ëê ðÒ±ëÂÿ±Ëò± ÛõÑ æ±îÂÏûþ ü/Ïî Îúø ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™L ðÒ±¿ëÂÿËûþ ï±ß± õ±ñÉî±÷Óùß ýù¼ ýûþŨËùõþ ÝÂóËõþõþ ßv±Ëüõþ ÎåËùõþ± ¦Å¨ù Âó±¿ùËûþ ú±¿¥œ ß±ÂóÅõþ õ± Îðõ Õ±òËjõþ å¿õ ÎðàËî ÎáËå, å¿õõþ ÎúËø î±Ëðõþ ÷ò›¶±í ÎåËûþ Õ±Ëå ÷ý¥œð õþ¿ô õ± ùî± ÷Ë/úß±Ëõþõþ á±ò¼ õ±ñÉî±õþ ß±õþËí Îüý× ü÷ûþ æ±îÂÏûþ ü/Ïî qòËùÝ î±Ëî ëÂ×ZÅX ýÝûþ±õþ ÷±ò¿üßÂî± ï±ß±õþ ßÂï± òûþ¼ Î÷±é ßÂï±, ßÂËùËæõþ ô±ˆÂÇ ý×ûþ±õþ ÂóûÇ™LÝ Õ±÷±õþ ß±Ëå æ±îÂÏûþ Âóî±ß± õ± æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ Îß±òÝ ¿õËúø î±ÈÂóûÇ ¿åù ò±¼ Õ±õ±õþ Îüý× ÕËïÇ æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ›¶¿î Îß±òÝ Õü¥œ±òÝ ¿åù ò±¼ õþõÏfò±ï ê±ßÅÂËõþõþ Æî¿õþ á±Ëò Îû Õ¿òõ±ûÇ |n¿îÂ÷ñÅõþî±éÅÂßÅÂ, ÎüéÅÂßÅÂý× ¿åù æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ â¶ýíËû±áÉî±¼ Îüý× ß±õþËíý× ûàò Õ¿ñß±Ñú ÷±òÅø ëÂ×Bä±õþí ßÂõþËîÂò ‘ëÂ×äåÃùæù¿ñËî±õþ/’ Õïõ± ‘æòáí÷/ùñ±ûþßÂ’ •ÛàòÝ õU &QÂóÓíÇ õÉ¿M Ûý× ëÂ×Bä±õþËíý× ÎáËûþ ï±ËßÂò— îÂàò ß±Ëò àéÂß± ù±áî ձõþ ý±ü±ý±¿ü ýî¼ ýêÂ±È Ûß¿ðò ÎéÂõþ ÎÂóù±÷ æ±îÂÏûþ Âóî±ß±, æ±îÂÏûþ ü/Ïî úõþÏËõþ ¿úýõþò üÔ¿©† ßÂõþËå¼

ðúäÂËS ôÅÂéÂõù ÎàËù±ûþ±ëÂÿ ¿ýËüËõ Õ±÷±õþ ¿õËúø Âó¿õþ¿ä¿î ýù¼ ’72 ü±Ëù ÎðËúõþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ üÅËû±á ÎÂóù±÷ Û¿úûþ±ò ý×ëÂ×ï äÂɱ¿¥óûþò¿úËÂó¼ æÏõËò ›¶ï÷ ¿õËðúû±S±, õɱ‚ÂËßÂõþ ÂóûÇéÂßÂ-Õ±ßÂøÇíÏûþ ò±ò± ëÂ×Âó±ð±ò, ü±îÂî±õþ± Îý±ËéÂËùõþ Î÷±ý÷ûþ Õ¿öÂ:î± Ýý× õûþËü Õ±÷±Ëß ö±ùö±Ëõ õÅçÂËî ¿ðù ò± ÎðËúõþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ ßÂÏ ÷¿ý÷±¯ ¿ôÂËõþ Õ±ü±õþ Âóõþ Õ¿öÂö±õßÂËðõþ ß±Ëå qòËî qòËî ÎéÂõþ ÎÂóù±÷, üõ±ý× Õ±÷±ûþ Ûý× ›¶ï÷ ÎðËúõþ ÷±ý±RÉ Îõ±ç±Ëò±õþ Î䩆± ßÂõþËåò¼ ÎåËùËõù± ÎïËß qò¿å ‘ÎðËúõþ ÛßÂæò, ðËúõþ ÛßÂæò’ ýÝûþ±õþ ßÂï±, Îüö±Ëõ ÷ò ¿ðý׿ò¼ ÎðËúõþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ Âóõþ ð±¿ûþQ, ð±ûþõXÂî± õ±ëÂÿËî q ßÂõþù õþ±î±õþ±¿î¼ ÎðËúõþ ¿ü¿òûþõþ ôÅÂéÂõù ¿éÂË÷ æ±ûþá± ßÂËõþ ÎòÝûþ±õþ Îæð ÎõËëÂÿ Îáù¼ ðÅ’õåõþ Âóõþ ÛËü Îáù üÅËû±á¼

¿ú¿õËõþ Õõ¿ú©† ›¶±ûþ 40æò ÎàËù±ûþ±ëÂÿ ÕËÂóক্ষ± ßÂõþ¿åù±÷ ÕñÏõþ ձâ¶Ëý, Îõ/±ùŏËî ß±¿™Lõþ±ö± Έ¿ëÂûþ±Ë÷õþ ßÂòô±Ëõþk Ë÷ ¿òõDZäÂßÂ÷GÂùÏ ’74-Ûõþ Û¿úûþ±ò Îá÷Ëüõþ æòÉ ¿òõDZ¿äÂî ðù Îâ±øí± ßÂõþËåò¼ Õ±¿÷ Õ±õþ úɱ÷ù Îâ±ø Âó±ú±Âó±¿ú õËü, ðËù ï±ßÂõ ¿ßÂò± Îü õɱÂó±Ëõþ ¿õjÅ÷±S àõõþ Îòý×¼ ðù Îâ±øí± q ýù Îá±ù¿ßÂÂó±õþ ÎïËß¼ ¿ëÂËôÂËkõþ Λ¡ûþ±õþ úɱ÷Ëùõþ ò±÷ Îâ±øí± ýËîÂý× Õ±÷õþ± Âóõþ¦óËõþõþ ý±Ëî ä±Âó ¿ðù±÷¼ Õ±÷±õþ ò±÷ Îú±ò±õþ æòÉ ÕËÂóক্ষ± ßÂõþËî ýù ÕËòßÂক্ষÂí¼ ß±õþí Õ±¿÷ ÎùôÂé ձëÂ×é¼ Õ±¿÷ Õ±õþ úɱ÷ù ÛßÂý× üË/ Îé¿ùⶱ÷ ßÂËõþ õ±¿ëÂÿËî àõõþ ¿ðù±÷¼ Îõú õÅçÂËî Âó±õþ¿åù±÷, Ûî ¿ðËò ›¶ßÔÂîÂý× ÎðËúõþ Ûß ýù±÷¼

ßÂËûþß ¿ðò ñËõþ äÂùù ›¶d¿î¼ Û¿úûþ±ò Îá÷ü ÷±Ëò Îî± Õ±õþ qñÅ ôÅÂéÂõù òûþ, ÕòɱòÉ Îàù±õþ ðùÝ Õ±Ëå¼ ¿ð¿{¡ Ûûþ±õþËÂó±ËéÇ ûàò ¿áËûþ ÎÂóÒÌåù±÷, õÅçÂù±÷ ðËù 180 æò üðüÉ, ›¶ËîÂÉËßÂõþ ÂóõþËò ÛßÂý× õþËãõþ üÅÉéÂ, ›¶ËîÂÉËßÂõþ ý±Ëî ÛßÂý× õþßÂË÷õþ üÅÉéÂËßÂü¼ üßÂËùý× û±Ëäåà ü±ôÂËùÉõþ ëÂ×ËVËúÉ, õÉ¿Máî ü±ôÂùÉ òûþ, ÎðËúõþ ü±ôÂùɼ î±õþý× ÷ËñÉ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Õ±Ëå û±õþ± ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý× ¦¤íÇÂóðß Îæî±õþ æòÉ û±Ëäåü Ûß¿é ¿õËúø ¿õ÷±Ëò Õ±÷±Ëðõþ û±Ýûþ±õþ õÉõ¦š±, û±Ëß õù± ýûþ ä±éDZëÂÇ ôv±ý×é¼ ýêÂ±È ÷Ëò ÂóëÂÿ¿åù ¦Å¨Ëù Îýë ÷±ˆÂ±õþ÷ú±ý×Ëûþõþ Îüý× úÂóïõ±ßÂÉ– ‘Ûß ÕàG 汿î¼...’ ÎîÂËýõþ±ò ¿õ÷±òõjËõþ ÎÂóÒÌËå Õ±÷±Ëðõþ æòÉ ¿ò¿ðÇ©† õ±Ëü ëÂ×Ëê õüù±÷¼ ÕËòß ᱿ëÂÿ, ÕËòß õ±ü– üËõËîÂý× ö±õþîÂÏûþ ðËùõþ üðüÉõþ±¼ ßÂòöÂûþ äÂùËî q ßÂõþ±õþ Âóõþ &ëÂÿ&ëÂÿ úËs úɱ÷ù Õ±÷±Ëß ›¶±ûþ à±÷Ëä ñËõþ õùù, ‘õgÅÂ, ðɱ௒ ձ߱Ëúõþ ¿ðËß ÎäÂËûþ Îðàù±÷ ðÅËé± Îý¿ùß›I×±õþ Õ±÷±Ëðõþ á±ëÂÇ Õô Õò±õþ ¿ðËûþ ¿òËûþ û±ËäåÃ, î±Ëðõþ ý±Ëî ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß± ëÂ×ëÂÿËå Âóî Âóî ßÂËõþ¼ Õ±ËõËá, ëÂ×ËMæò±ûþ Îä±à ÎôÂËé æù ÛËü Îáù¼ ÎðËúõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß± Ûö±Ëõ Õ±÷±Ëß ëÂ×ËZù ßÂËõþ îÅÂùËî Âó±Ëõþ î± Ûõþ Õ±Ëá ßÂàòÝ ö±¿õ¿ò¼

Ûà±Ëòý× Îúø òûþ¼ Õ±÷õþ± ßÅ¿ëÂÿ ¿ðò ¿åù±÷ ÎîÂýõþ±Ëò Û¿úûþ±ò Îá÷ü ¿öÂËùËæ¼ Îõþ±æ ›¶±ûþ ›¶¿î ÷ÅýÓËîÂÇ ÎéÂõþ Âó±¿äåÃù±÷ 汿îÂõþ ÜßÂɼ ôÅÂéÂõù ðËùõþ æòÉ ëÂ×Èü±ý ¿ðËäåà Õɱï¿ùéÂõþ±, õɱë¿÷KéÂËòõþ æòÉ ¿äÂÈß±õþ ßÂõþ¿å Õ±÷õþ±¼ õ±ý±ðÅõþ ¿üÑ úéÂÂó±Ëé Îü±ò± Âó±Ýûþ±õþ Âóõþ åÅËé ¿áËûþ î±Ëß æ¿ëÂÿËûþ ñõþ¿å– ö±õþî Îûò ü¿îÂÉý× Ûß 汿î¼ 20 ¿ðËò 28 õ±õþ Û¿úûþ±õþ ÕËòß ÎðúËß ÎÂóåËò ÎôÂËù ëÂ×ëÂÿù ö±õþËîÂõþ æ±îÂÏûþ Âóî±ß±, üË/ ÎõËæ ëÂ×êÂù æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ üÅõþ¼ Õ±Ëõá ¿ðËûþ, ÕòÅöÓ¿î ¿ðËûþ, ¿úýõþò ¿ðËûþ ëÂ×Âóù¿t ýù æ±îÂÏûþ Âóî±ß±õþ, æ±îÂÏûþ ü/ÏËîÂõþ ÷±ý±Rɼ

Îàù±õþ æáÈ Îûö±Ëõ ¿SõíÇ Âóî±ß±Ëß ÜËßÂÉõþ ß±Ëæ, üÑý¿îÂõþ ß±Ëæ õÉõý±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþ, ÎîÂ÷ò ßÂËõþ Îî± Õ±õþ ¿ßÂåÅý× Âó±Ëõþ ò± 汿îÂËß ÜËßÂÉ õÒ±ñËî¼ îÂõÅ ÎßÂò Îàù±ñÅËù± Û ÎðËú &Q Âó±ûþ ò±· ÎßÂò ö±õþîÂõþËPõþ ùß±ûþ Îàù±õþ æáËîÂõþ ›¶Ëõú Îòý×·


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited