Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ বৈশাখ ১৪২২ শনিবার ১৮ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কলকাতায় ভোটের বোধন--সব্যসাচী সরকার, তারিক হাসান ও কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। কংগ্রেসের সঙ্গে সুসম্পর্কের পথ খোলা রাখছে সি পি এম--দেবারুণ রায় ।। তৃণমূলের নেতারা খোশমেজাজে রয়েছেন--দীপঙ্কর নন্দী ।। পড়ে গিয়ে কপাল ফাটল বিমান বসুর--ভোলানাথ ঘড়ই ।। প্রতিবন্ধী স্কুলে ইট, জখম কাম্তি ।। কাশীপুরে তুলকালাম, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ।। গ্রেটার-মামলায় বেকসুর বংশীবদন-সহ ৪৩! ।। বোঝাপড়া, তাই কেন্দ্র বাহিনী পাঠায়নি: অধীর ।। পার্টিকে আকর্ষণীয় করার ডাক প্রভাত পটনায়েকের--গৌতম রায় ।। রাহুলকে সামনে রেখেই কৃষকদের লড়াইয়ে কং ।। শালিমার কাণ্ড ।। আজ গোপন ক্যামেরায় সি পি এমের নজরদারি
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

Îðõ±¿úü ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ

äÂjòò Îû÷ò ôÂõþ±¿üËðõþ ëÂ×Âó¿òËõú ¿ýËüËõ Âó¿õþ¿äÂî ¿åù ÎîÂ÷¿ò qñÅ õ±Ñù± òø, Îá±é± ö±õþËîÂõþ ß±Ëåý× úýõþ¿é ¿åù ¿õ›Â¡õÏËðõþ ÂóÏꦚ±ò¼ Ûý× úýËõþý× ›¶ï÷ üÓäÂò± Îý¿ûþåù ý×ÑËõþæËðõþ ¿õËX Æõ›Â¡¿õß ß±Ëæõþ¼ 1905 ü±Ëùõþ õ/ËöÂ/õþ ›¶¿îÂõ±Ëð Îá±é± õ±Ñù±õþ Îü/ äÂjòòáõþÝ ü±¿÷ù ýËûþ¿åù¼ áËëÂÿ ëÂ×Ëê¿åù ¦¤ËðúÏ ^õÉ ¿õSûþ ÎßÂf¼ ÷¿îÂù±ù õþ±ûþ, 䱏äÂf õþ±Ëûþõþ õ±¿ëÂÿ äÂfòáËõþõþ Îõ±ëÂÿ±ý×äÂGÂÏîÂù±, ––Âó±ëÂÿ± Õ=Ëù Æî¿õþ ýËûþ¿åù ¿õ›Â¡õÏËðõþ &lËßÂf¼ 䱏äÂfý× äÂjòòáËõþõþþ ûÅõßÂËðõþ ëÂ×ZÅX ßÂËõþ¿åËùò Æõ›Â¡¿õß üÑⶱË÷¼ Õ±æ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæõþ ›¶¿î‡±î± õþ±ü¿õý±õþÏ üÅõþ æiœ Ý õ±ü¦š±ò ¿åù Ûý× äÂjòòáËõþý×¼ äÂAⶱ÷ Õ¦a±á±õþ ùÅFËòõþ õÏõþ ¿õ›Â¡õËðõþ ßÂËûþßÂæò ÛËü äÂjòòáËõþ Õ±|ûþ ¿òËûþ¿åËùò¼ Õ±|ûþ ¿òËûþ¿åËùò ¦š±òÏûþ ß±úϝ«õþÏ Âó±êÂú±ù±õþ ¿ú¿ক্ষÂûþSÏ üý±¿üòÏ á±/Å¿ùõþ õ±¿ëÂÿËî¼ ôÂõþ±¿ü üõþß±Ëõþõþ ¿òËðÇú Õ÷±òÉ ßÂËõþ ý×ÑËõþæ üõþß±Ëõþõþ ÂóÅ¿ùü ß¿÷úò±õþ ä±ùÇü ÎéÂá±éÇ ÷ñÉõþ±Ëî ձ|ûþ¦šù Õ±S÷í ßÂËõþ ¿õ›Â¡õÏ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ùËß ýîÂɱ ßÂËõþ¼

äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù± ›¶¿î õåõþ î±Ûðõþ õý×Ë÷ù±õþ Õ±òÅø¿/ß ò±ò±ò ÕòұËòõþ Âó±ú±Âó±¿ú |X± æ±ò±ûþ äÂjòòáËõþõþ áËõÇõþ Îß±òÝ ÛßÂæò Ãàɱ¿îÂ÷±ò õÉ¿Mõþ æÏõò Âó¿õþäÂûþ¼ 2002 ü±Ëù î±õþ± |X±âÇÉ æ±ò±ò äÂjòòáËõþõþ Ü¿îÂý±¿üß ü±¿ý¿îÂÉßÂ Ý ü÷±æËüõÏ ý¿õþýõþ ÎúêÂËß¼ ÂóËõþõþ õåõþ î±Òõþ± ¿êÂß ßÂËõþò ¿õ›Â¡õîÂÏïÇ äÂjòòáËõþõþ Ûß ÛßÂæò ¿õ›Â¡õÏõþ æÏõòÏ î±Òõþ± Âó±êÂßÂ-ðúÇßÂËðõþ ü±÷Ëò îÅÂËù Õ±òËõò ›¶ðúÇòÏ Ý ÂóÅ™¦ß ›¶ß±Ëúõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ¼ ›¶ï÷ õåõþ î±Òõþ± ›¶ß±ú ßÂËõþò ¿õ›Â¡õ & 䱏äÂf õþ±ûþ-Ûõþ æÏõò Ý ß±ûDZõ¿ù¼ Û õåõþ î±ÒËðõþ |X±âÇÉ ú¿ýð ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù¼

‘Îû ñªnõî±õþ±’ â¶Lš÷±ù±õþ ò’ò¥¤õþ õý× ú¿ýð ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù¼ õþæî äÂSîÂÇÏ ü¥ó±¿ðî õý׿éÂËî ¿õ«ò±ï õËjɱÂó±ñɱûþ, ¿õ÷ËùjÅ õËjɱÂó±ñɱûþ Ý õþæî äÂSõîÂÇÏõþ ¿îÂò¿é üÅ¿ù¿Ãàî ›¶õg å±ëÂÿ±Ý Õ÷ùßÅÂ÷±õþ ¿÷S Ý ßŠò± ðMõþ ðÅ¿é ÎùÃà±õþ ÂóÅò÷ÇÅ^Ëí îÅÂËù ñõþ± ýËûþËå äÂAⶱ÷ ¿õË^±ý Ý äÂjòòáËõþõþ Îüý× Ü¿îÂý±¿üß âéÂò±õþ ¿õõõþí¼ õý׿é ÂóëÂÿËùý× æ±ò± û±Ëõ äÂjòòáËõþõþ ÎáÌõþõ ß±¿ýòϼ Âó¿}Â÷õË/õþ ¿õ¿öÂi§ Õ±=¿ùß õý×Ë÷ù±ûþ Û÷ò ð±¿ûþËQõ±ñ Ý Õ±=¿ùß ý׿îÂý±Ëüõþ Âó¿õþË›¶¿ক্ষÂËî Û÷ò &QÂóÓíÇ ß±æ Õ±õþ Îß±ï±Ý ýûþ ¿ßÂò± æ±ò± Îòý×¼ ÛßÂý×üË/ õý×Ë÷ù± ßÂîÂÇÔÂóক্ষ Î÷ù±õþ ¿ï÷ ¿ýËüËõ ÎõËå Îòò Ûß¿é ¿õøûþ¼ ÂóÅ¿™¦ß± Ý ›¶ðúÇòÏõþ ÷±ñÉË÷ îÅÂËù ð± ýûþ Î÷ù±õþ ¿ï÷¼ w÷í, ü÷õþõ±ð, ÂóËïõþ Âó±Ò䱿ù, ¿úqü±ý×ýîÂÉ ›¶öÔ¿î ¿õËøûþõþ Âóõþ Û õå î±Òõþ± ¿ï÷ ¿ýËüËõ ¿òõDZäÂò ßÂËõþËåò ‘ß±õþ± ü±¿ýîÂÉ, Ûß¿é ÷÷ǦóúÇÏ ¿õøËûþõþ üg±Ëò ¿õ›Â¡õÏËðõþ ¿ôÂËõþ ÎðÃà±¼ æÝýõþù±ù Îòý, Õõþ¿õj Îâ±ø, õÏí± ð±ú, ߊò± ðM, üîÂÏò±ï ö±ðÅ¿ëÂÿ ›¶÷ÅÃà Ãàɱ¿îÂ÷±ò õÉ¿Mõþ± ÎæËù ï±ß±ß±ùÏò Õ± Îæù ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÛËü õþäÂò± ßÂËõþ¿åËùò Îõú ¿ßÂåÅ &QÂóÓíÇ Ã¢¶Lš¼ æÝýõþù±ù Îòý ÎæËù ï±ß±ß±ùÏòý× ¿ùËÃà¿åËùò ‘¿ëÂüßÂö±¿õþ Õô ý׿`Âûþ±’¼ õþ±æÍò¿îÂß õjÏ ¿ýËüËõ ö±áùÂóÅõþ ÎæËù Õ±éÂß ï±ß±ß±ùÏò ÎùËÃàò õþ±æÍò¿îÂß ձËj±ùËòõþ ÂóéÂöÓ¿÷Ëî ‘æ±áõþÏ’ ëÂ×Âóòɱü¼ Õõþ¿õj Îâ±Ëøõþ ÎùÃà± ‘ß±õþ±ß±¿ýòÏ’ õ± ßÂ÷ù± ð±ú&lõþ ‘õþËMõþ Õক্ষÂËõþ’ õþ¿äÂî ýËûþËå Îüý× ü÷Ëûþõþ Îæù æÏõËòõþ å¿õ¼ ‘ß±õþ±ü±¿ýîÂÉ’ ÂóÅ¿™¦ß±õþ ¿õ«ò±ï õËjɱÂó±ñɱûþ Ý Îðõ±¿úü &lõþ ÎùÃà±ûþ ¿õ›Â¡õÏËðõþ ßÂù÷ ÎïËß õþ¿äÂî Û÷¿ò ¿ßÂåÅ ß±õþ±-ü±¿ýËîÂÉõþ ßÂï± ÙX ßÂõþËõ Âó±êÂßÂËß¼ ü±÷±òÉ ÕËïÇõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ ÂóÅ¿™¦ß± ðÅ¿é õý×Ë÷ù±õþ ðúÇßÂËðõþ ¿ßÂòËî ձòÅËõþ±ñ æ±ò±ò Î÷ù± ßÂîÂÇÔÂóক্ষ¼

äÂjòòáõþ õùËî qñÅ æáX±SÏ ÂóÅËæ± õ± Õ±Ëù±õþ æ±ðÅ òûþ, Ü¿îÂý±¿üß &ËQ ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ܿîÂËýÉ úýõþ¿é Îû ÕòɱòÉ úýËõþõþ îÅÂùò±ûþ ÕòÉ ÕòòÉ, Îüé±ý× îÅÂËù ñõþËî ä±ò ‘äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±’ ß¿÷¿é¼ ›¶ËîÂÉ ¿ðò ò±ò±ò Õ±Ëù±äÂò±, ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ÕòұËò Îüé±ý× ÕòÅöÂõ ßÂËõþò ðúÇËßÂõþ±¼ ÛõÑ Îüý× ß±õþËíý× î±Òõþ± úýËõþõþ ›¶ËîÂÉ߿頦ŨËù ¿õò±÷ÓËùÉ ›¶ËõúÂóS ¿ðËûþ Õ±Ëüò¼ Î÷ù±õþ ðúÇßÂËðõþ î±Òõþ±Ö ÕòÅËõþ±ñ ßÂËõþò, Õ±üÅò ÛõÑ ßÂ÷ËÂóক্ষ Ûß¿é õý× ¿ßÂòÅò¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited