Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ চৈত্র ১৪২১ সোমবার ৩০ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রূপকথার গল্প--দেবাশিস দত্ত, মেলবোর্ন ।। সিস্টেমের জয়--সুনীল গাভাসকার ।। সুন্দরবনের লজে ডাকাতি--গৌতম চক্রবর্তী ।। বিষ্ণুপুরে চোলাই মদের প্রতিবাদ--নৃশংস খুন যুবক, ভাঙচুর-আগুন ।। ফের ঋণের দায়ে আত্মঘাতী আলু চাষী, এবার গাজোলে ।। ভোটে নাকি হারানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন যোগেন্দ্ররা! ।। গুরুদাস সি পি আইয়ের উপসাধারণ সম্পাদক ।। হকার আর পার্কিংয়ে হোঁচট খেয়ে পথচলা ।। রবিবার কলকাতায় ভোট-প্রচার জমজমাট ।। আজ থেকে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ।। তৃণমূল বাঁচাও কমিটি গড়লেন বিক্ষুব্ধরা! ।। জমি বিল রুখতে জয়ারও দ্বারস্হ কং
æûÿ Îý ...

æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îðú

æòáËíõþ á±ò

ý׿îÂý±Ëüõþ Õ±Ëù±ûþ

汿îÂõþ æ±áõþí-÷La

12 õåËõþ äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±

æòáíý× ö±õþîÂö±áÉ¿õñ±î±

Îä±Ëà æù

ÎáÌõþõáÏ¿îÂ

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

æ±Ã¢¶î æòáËíõþ á±ò

áõÇé± Ûß±™Lý× Õ±÷±õþ ¿ò榤

ÝÒõÿ± ¿ß õùËåò

Ûß Â òæÎõþ

Û÷ò üyÂõî ¿õ˝«õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý âËé¿ò

ÝÒõþ± ßÂÏ õùËåò

ü¥óÓíÇ æòáí÷ò ÎáËûþËåò, õ±¿æËûþËåò

Ûõ±Ëõþõþ ‘|X±âÇÉ’ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù’ Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù

Îðõ±¿úü ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ

äÂjòò Îû÷ò ôÂõþ±¿üËðõþ ëÂ×Âó¿òËõú ¿ýËüËõ Âó¿õþ¿äÂî ¿åù ÎîÂ÷¿ò qñÅ õ±Ñù± òø, Îá±é± ö±õþËîÂõþ ß±Ëåý× úýõþ¿é ¿åù ¿õ›Â¡õÏËðõþ ÂóÏꦚ±ò¼ Ûý× úýËõþý× ›¶ï÷ üÓäÂò± Îý¿ûþåù ý×ÑËõþæËðõþ ¿õËX Æõ›Â¡¿õß ß±Ëæõþ¼ 1905 ü±Ëùõþ õ/ËöÂ/õþ ›¶¿îÂõ±Ëð Îá±é± õ±Ñù±õþ Îü/ äÂjòòáõþÝ ü±¿÷ù ýËûþ¿åù¼ áËëÂÿ ëÂ×Ëê¿åù ¦¤ËðúÏ ^õÉ ¿õSûþ ÎßÂf¼ ÷¿îÂù±ù õþ±ûþ, 䱏äÂf õþ±Ëûþõþ õ±¿ëÂÿ äÂfòáËõþõþ Îõ±ëÂÿ±ý×äÂGÂÏîÂù±, ––Âó±ëÂÿ± Õ=Ëù Æî¿õþ ýËûþ¿åù ¿õ›Â¡õÏËðõþ &lËßÂf¼ 䱏äÂfý× äÂjòòáËõþõþþ ûÅõßÂËðõþ ëÂ×ZÅX ßÂËõþ¿åËùò Æõ›Â¡¿õß üÑⶱË÷¼ Õ±æ±ð ¿ýj ÎôÂÌËæõþ ›¶¿î‡±î± õþ±ü¿õý±õþÏ üÅõþ æiœ Ý õ±ü¦š±ò ¿åù Ûý× äÂjòòáËõþý×¼ äÂAⶱ÷ Õ¦a±á±õþ ùÅFËòõþ õÏõþ ¿õ›Â¡õËðõþ ßÂËûþßÂæò ÛËü äÂjòòáËõþ Õ±|ûþ ¿òËûþ¿åËùò¼ Õ±|ûþ ¿òËûþ¿åËùò ¦š±òÏûþ ß±úϝ«õþÏ Âó±êÂú±ù±õþ ¿ú¿ক্ষÂûþSÏ üý±¿üòÏ á±/Å¿ùõþ õ±¿ëÂÿËî¼ ôÂõþ±¿ü üõþß±Ëõþõþ ¿òËðÇú Õ÷±òÉ ßÂËõþ ý×ÑËõþæ üõþß±Ëõþõþ ÂóÅ¿ùü ß¿÷úò±õþ ä±ùÇü ÎéÂá±éÇ ÷ñÉõþ±Ëî ձ|ûþ¦šù Õ±S÷í ßÂËõþ ¿õ›Â¡õÏ ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ùËß ýîÂɱ ßÂËõþ¼

äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù± ›¶¿î õåõþ î±Ûðõþ õý×Ë÷ù±õþ Õ±òÅø¿/ß ò±ò±ò ÕòұËòõþ Âó±ú±Âó±¿ú |X± æ±ò±ûþ äÂjòòáËõþõþ áËõÇõþ Îß±òÝ ÛßÂæò Ãàɱ¿îÂ÷±ò õÉ¿Mõþ æÏõò Âó¿õþäÂûþ¼ 2002 ü±Ëù î±õþ± |X±âÇÉ æ±ò±ò äÂjòòáËõþõþ Ü¿îÂý±¿üß ü±¿ý¿îÂÉßÂ Ý ü÷±æËüõÏ ý¿õþýõþ ÎúêÂËß¼ ÂóËõþõþ õåõþ î±Òõþ± ¿êÂß ßÂËõþò ¿õ›Â¡õîÂÏïÇ äÂjòòáËõþõþ Ûß ÛßÂæò ¿õ›Â¡õÏõþ æÏõòÏ î±Òõþ± Âó±êÂßÂ-ðúÇßÂËðõþ ü±÷Ëò îÅÂËù Õ±òËõò ›¶ðúÇòÏ Ý ÂóÅ™¦ß ›¶ß±Ëúõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ¼ ›¶ï÷ õåõþ î±Òõþ± ›¶ß±ú ßÂËõþò ¿õ›Â¡õ & 䱏äÂf õþ±ûþ-Ûõþ æÏõò Ý ß±ûDZõ¿ù¼ Û õåõþ î±ÒËðõþ |X±âÇÉ ú¿ýð ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù¼

‘Îû ñªnõî±õþ±’ â¶Lš÷±ù±õþ ò’ò¥¤õþ õý× ú¿ýð ÷±Ãàòù±ù Îâ±ø±ù Ý üÅý±¿üòÏ á±/Å¿ù¼ õþæî äÂSîÂÇÏ ü¥ó±¿ðî õý׿éÂËî ¿õ«ò±ï õËjɱÂó±ñɱûþ, ¿õ÷ËùjÅ õËjɱÂó±ñɱûþ Ý õþæî äÂSõîÂÇÏõþ ¿îÂò¿é üÅ¿ù¿Ãàî ›¶õg å±ëÂÿ±Ý Õ÷ùßÅÂ÷±õþ ¿÷S Ý ßŠò± ðMõþ ðÅ¿é ÎùÃà±õþ ÂóÅò÷ÇÅ^Ëí îÅÂËù ñõþ± ýËûþËå äÂAⶱ÷ ¿õË^±ý Ý äÂjòòáËõþõþ Îüý× Ü¿îÂý±¿üß âéÂò±õþ ¿õõõþí¼ õý׿é ÂóëÂÿËùý× æ±ò± û±Ëõ äÂjòòáËõþõþ ÎáÌõþõ ß±¿ýòϼ Âó¿}Â÷õË/õþ ¿õ¿öÂi§ Õ±=¿ùß õý×Ë÷ù±ûþ Û÷ò ð±¿ûþËQõ±ñ Ý Õ±=¿ùß ý׿îÂý±Ëüõþ Âó¿õþË›¶¿ক্ষÂËî Û÷ò &QÂóÓíÇ ß±æ Õ±õþ Îß±ï±Ý ýûþ ¿ßÂò± æ±ò± Îòý×¼ ÛßÂý×üË/ õý×Ë÷ù± ßÂîÂÇÔÂóক্ষ Î÷ù±õþ ¿ï÷ ¿ýËüËõ ÎõËå Îòò Ûß¿é ¿õøûþ¼ ÂóÅ¿™¦ß± Ý ›¶ðúÇòÏõþ ÷±ñÉË÷ îÅÂËù ð± ýûþ Î÷ù±õþ ¿ï÷¼ w÷í, ü÷õþõ±ð, ÂóËïõþ Âó±Ò䱿ù, ¿úqü±ý×ýîÂÉ ›¶öÔ¿î ¿õËøûþõþ Âóõþ Û õå î±Òõþ± ¿ï÷ ¿ýËüËõ ¿òõDZäÂò ßÂËõþËåò ‘ß±õþ± ü±¿ýîÂÉ, Ûß¿é ÷÷ǦóúÇÏ ¿õøËûþõþ üg±Ëò ¿õ›Â¡õÏËðõþ ¿ôÂËõþ ÎðÃà±¼ æÝýõþù±ù Îòý, Õõþ¿õj Îâ±ø, õÏí± ð±ú, ߊò± ðM, üîÂÏò±ï ö±ðÅ¿ëÂÿ ›¶÷ÅÃà Ãàɱ¿îÂ÷±ò õÉ¿Mõþ± ÎæËù ï±ß±ß±ùÏò Õ± Îæù ÎïËß Îõ¿õþËûþ ÛËü õþäÂò± ßÂËõþ¿åËùò Îõú ¿ßÂåÅ &QÂóÓíÇ Ã¢¶Lš¼ æÝýõþù±ù Îòý ÎæËù ï±ß±ß±ùÏòý× ¿ùËÃà¿åËùò ‘¿ëÂüßÂö±¿õþ Õô ý׿`Âûþ±’¼ õþ±æÍò¿îÂß õjÏ ¿ýËüËõ ö±áùÂóÅõþ ÎæËù Õ±éÂß ï±ß±ß±ùÏò ÎùËÃàò õþ±æÍò¿îÂß ձËj±ùËòõþ ÂóéÂöÓ¿÷Ëî ‘æ±áõþÏ’ ëÂ×Âóòɱü¼ Õõþ¿õj Îâ±Ëøõþ ÎùÃà± ‘ß±õþ±ß±¿ýòÏ’ õ± ßÂ÷ù± ð±ú&lõþ ‘õþËMõþ Õক্ষÂËõþ’ õþ¿äÂî ýËûþËå Îüý× ü÷Ëûþõþ Îæù æÏõËòõþ å¿õ¼ ‘ß±õþ±ü±¿ýîÂÉ’ ÂóÅ¿™¦ß±õþ ¿õ«ò±ï õËjɱÂó±ñɱûþ Ý Îðõ±¿úü &lõþ ÎùÃà±ûþ ¿õ›Â¡õÏËðõþ ßÂù÷ ÎïËß õþ¿äÂî Û÷¿ò ¿ßÂåÅ ß±õþ±-ü±¿ýËîÂÉõþ ßÂï± ÙX ßÂõþËõ Âó±êÂßÂËß¼ ü±÷±òÉ ÕËïÇõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ ÂóÅ¿™¦ß± ðÅ¿é õý×Ë÷ù±õþ ðúÇßÂËðõþ ¿ßÂòËî ձòÅËõþ±ñ æ±ò±ò Î÷ù± ßÂîÂÇÔÂóক্ষ¼

äÂjòòáõþ õùËî qñÅ æáX±SÏ ÂóÅËæ± õ± Õ±Ëù±õþ æ±ðÅ òûþ, Ü¿îÂý±¿üß &ËQ ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ܿîÂËýÉ úýõþ¿é Îû ÕòɱòÉ úýËõþõþ îÅÂùò±ûþ ÕòÉ ÕòòÉ, Îüé±ý× îÅÂËù ñõþËî ä±ò ‘äÂjòòáõþ õý×Ë÷ù±’ ß¿÷¿é¼ ›¶ËîÂÉ ¿ðò ò±ò±ò Õ±Ëù±äÂò±, ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ÕòұËò Îüé±ý× ÕòÅöÂõ ßÂËõþò ðúÇËßÂõþ±¼ ÛõÑ Îüý× ß±õþËíý× î±Òõþ± úýËõþõþ ›¶ËîÂÉ߿頦ŨËù ¿õò±÷ÓËùÉ ›¶ËõúÂóS ¿ðËûþ Õ±Ëüò¼ Î÷ù±õþ ðúÇßÂËðõþ î±Òõþ±Ö ÕòÅËõþ±ñ ßÂËõþò, Õ±üÅò ÛõÑ ßÂ÷ËÂóক্ষ Ûß¿é õý× ¿ßÂòÅò¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited