Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ বৈশাখ ১৪২২ শনিবার ১৮ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কলকাতায় ভোটের বোধন--সব্যসাচী সরকার, তারিক হাসান ও কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। কংগ্রেসের সঙ্গে সুসম্পর্কের পথ খোলা রাখছে সি পি এম--দেবারুণ রায় ।। তৃণমূলের নেতারা খোশমেজাজে রয়েছেন--দীপঙ্কর নন্দী ।। পড়ে গিয়ে কপাল ফাটল বিমান বসুর--ভোলানাথ ঘড়ই ।। প্রতিবন্ধী স্কুলে ইট, জখম কাম্তি ।। কাশীপুরে তুলকালাম, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ।। গ্রেটার-মামলায় বেকসুর বংশীবদন-সহ ৪৩! ।। বোঝাপড়া, তাই কেন্দ্র বাহিনী পাঠায়নি: অধীর ।। পার্টিকে আকর্ষণীয় করার ডাক প্রভাত পটনায়েকের--গৌতম রায় ।। রাহুলকে সামনে রেখেই কৃষকদের লড়াইয়ে কং ।। শালিমার কাণ্ড ।। আজ গোপন ক্যামেরায় সি পি এমের নজরদারি
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

Õ±õÅù õ±ú±õþ

¿õ¿ú©† Ûß ôÂõþ±¿ü ö±õÅËßÂõþ ßÂï± ¿ðËûþý× üÓäÂò±-õ±ßÂÉ¿é ¿ù¿Ãà; ¿î¿ò ûËïË©†õþÝ Õ¿ñß ÎöÂËõ õËùËåò, ‘û±ý± 汿òõ±õþ ý×Bå± ¿åù î±ý± ¿úক্ষ± ß¿õþËî õÔX õûþËüõþ ›¶Ëûþ±æò ýý×ù, ¿ßÂc û±ý± 汿òûþ±¿å î±ý± ö±Ëù±õþ+ËÂó ›¶ß±ú ß¿õþËî ÎûÌõËòõþ ›¶Ëûþ±æò ÕòÅöÂõ ß¿õþ¼’

ßÂÏ Õß±éÂÉ ßÂﱯ ü¿îÂÉý× Îî±, ÎûÌõò ÷±òÅËøõþ ›¶±íËß ¿òîÂÉòõÏòî± ð±ò ßÂËõþ¼ õÏËæõþ ëÂ×lî±ú¿Mõþ ò±÷ ¿ðý× ›¶±í– ü÷™¦ ü=±õþ ›¶±Ëíõþ ëÂ×Èü±õþ ¿õËò ýÝûþ±õþ Îæ± Îß±ï±ûþ¯ û± ü›¶±í Ý ¦¤îÂЦ£ÓÂîÂÇ, î±ý×-ý× Îî± ÎûÌõò¼ ÷±òÅø õÅëÂÿ± ýËù ÕËòËß îÂÒ±õþ Õ¿öÂõÉ¿Mõþ ¦¤Ëî±Èü±õþ ý±¿õþËûþ ÎôÂËùò¼ îÂÃàò ÷Ëò ýûþ, ›¶±íé±ý× õÅ¿ç õÅ¿ëÂÿËûþ ÂóËëÂÿËå¼

õþËüõþ üË/ ›¶±Ëíõþ ü¥¤gÂ, î± ¿òËûþ ÷±òÅËøõþ æÏõòú¿Mõþ üÅjõþ ›¶ß±ú ÛõÑ î±ý× ¿òËûþ ü±¿ýËîÂÉõþ ¿öÂËûþò¼ Õ±õþ î±ý× ¿òËûþý× ü±¿ýËîÂÉõþ úËîÂß ձðõþ± îÂËûþõþ ýËûþ äÂËù¼

›¶±í ÛõÑ ÎûÌõò¼ Ûý× ðÅý×Ëûþ ¿÷Ëù õþü ›¶ß±ú¼ Ûý× ðÅý×Ëß Âó±ú±Âó±¿ú ÎõþËÃà õþËüõþ ßÂï± ÎÂóËëÂÿËåò õþõÏfò±ï¼ ›¶±í, ÎûÌõò Ý ÎüÌjûǼ

õþõÏfò±ï õþüñ÷Ç Îõ±ç±Ëî æÏõñ±SÏ ÂóÔ¿ïõÏõþ ›¶ü/ ÛËò ÎùËÃàò, ‘Ûý× æÏõñ±SÏ ÂóÔ¿ïõÏ ÃàÅõ úM õËé– Ûõþ ¿ö¿M ÕËòß Âó±ïËõþõþ ™¦õþ ¿ðËûþ áëÂÿ±¼ Ûý× ß¿êÂò ðÔìÂÿî± ò± ï±ßÂËù Ûõþ ëÂ×Âóõþ Õ±÷õþ± Û÷ò ¿òÐüÑúËûþ öÂõþ ¿ðËî Âó±õþîÅÂ÷ ò±¼... Ûý× ü÷™¦ ß±¿êÂËòÉõþ ëÂ×ÂóËõþ Ûß¿é õþËüõþ ¿õß±ú Õ±Ëå– Îüý×ËéÂý× Ûõþ äÂõþ÷ Âó¿õþí¿î¼ Îü¿é Îß±÷ù, Îü¿é üÅjõþ, Îü¿é ¿õ¿äÂS±¼.. ÂóÔ¿ïõÏõþ ü±ïÇß õþ+Âó¿é Ûý×Ãà±Ëòý× ›¶ß±ú ÎÂóËûþËå¼’

õþõÏfò±ï ÂóÔ¿ïõÏõþ ¿òîÂÉ¿¦š¿îÂõþ ßÂï± õù±õþ Âóõþ ¿òîÂÉá¿îÂõþ ßÂï± õËùò¼ Ûß¿é á¿îÂ-›¶õ±Ëýõþ ßÂï± ñ¿õþËûþ Îðò Õ±÷±Ëðõþ ÎäÂîÂò±ûþ¼

õþõÏfò±ï õûþ±ò ßÂËõþò Ûý× õËù Îû, ‘ÂóÔ¿ïõÏõþ ñ±îÅÂÂó±ïËõþõþ ÕäÂù ¿ö¿Mõþ üËõDZBä îÂù±ûþ Ûý× á¿îÂõþ ›¶õ±ý äÂËùËå, ›¶±Ëíõþ ›¶õ±ý, ÎûÌõËòõþ ›¶õ±ý, ÎüÌjËûÇõþ ›¶õ±ý–’¼

Û ßÂï± õù±õþ Âóõþý× õþõÏfò±ï õùËùò, ‘õþü ¿æ¿òü¿é üäÂù– Îü ß¿êÂò òûþ õËù, ò¥Ú õËù, üõÇS î±õþ Ûß¿é ü=±õþ Õ±Ëå; Ûý×æËòÉý× Îü Æõ¿äÂËSÉõþ ÷ËñÉ ¿ýË{¡±¿ùî ýËûþ ëÂ×Ëê æáÈËß ÂóÅù¿ßÂî ßÂËõþ îÅÂùËå– Ûý×æËòÉý× ÎßÂõùý× Îü Õ±Âóò±õþ ÕÂóÓõÇî± ›¶ß±ú ßÂõþËå, Ûý×æËòÉý× î±õþ òõÏòî±õþ Õ™L Îòý×¼’

¿ßÂc î± ýËù Õ™L ßÂÃàò ýûþ· ýûþ õý׿߯

¿êÂßÂý× õùËùò õþõÏfò±ï:

‘Ûý× õþü¿é ÎûÃà±Ëò q¿ßÂËûþ û±ûþ ÎüÃà±Ëò Õ±õ±õþ Îüý× ¿ò}Âù ß¿êÂòî± Îõ¿õþËûþ ÂóËëÂÿ, ÎüÃà±Ëò ›¶±Ëíõþ Ý ÎûÌõËòõþ ò÷òÏûþî± ßÂ÷òÏûþî± äÂËù û±ûþ, æõþ± Ý ÷ÔîÅÂÉõþ Îû Õ±ëÂÿ©†î± î±ý× ëÂ×ÈßÂé ýËûþ ÝËê¼’

üÅîÂõþ±Ñ ÎûÌõËòõþ ™¦õ ßÂõþ± å±ëÂÿ± ß¿õ Ý ßÂï±ß±õþ Ý ¿úŠÏõþ áîÂÉ™Lõþ Îòý×¼ æ³Ëõûþ±õþ ¿åËùò Û÷òý× ö±õÅß Îû, Õ±™¦ ßÂﱿé ¿î¿ò ›¶ß±ú ßÂËõþ ÎõþËÃà Îðò îÂÒ±õþ Îðõþ±Ëæ¼ Õ±üËù ü±¿ýËîÂÉõþ ÷Óù ùëÂÿ±ý× æõþ± Ý ÷ÔîÅÂÉõþ ¿õËXÂ; ÎûÌõò ›¶õ±ýËß Îü ßÂõþËî ä±ûþ ¿äÂõþ™Lò Õ÷õþ±õîÂÏõþ îÂÏËõþ õþüü=±¿õþî Ûß ¿õ¦œûþâò ›¶ú±¿™Lõþ å¿õ õ± ëÂ×ËZ¿ùî õþü-ëÂ׿Bå˜î æÏõò ›¶õ±Ëýõþ Âó±¿ïÇõ üÑËõðò±õþ üÅâ®±î õ±ü÷îÂÏõþ Õi§òÏ¿ù÷±õþ á±ò¼ Õ±¿÷ ÎûÌõËòõþ ëÂ×Âó±üß¼ æõþ±Ëù±ù âÔí± ß¿õþ¼ õÅËëÂÿ± ýËî ä±ý× ò±¼ Õïä ÎûÌõËòõþ Øø±ß±ù, ð*ðÅÂóÅõþ ßÂÏ ßÂË©†ý× ò± ÎßÂËéÂËå Õ±÷±õþ¯ ÷±S Õò±ý±Ëõþ õ± ÕñDZý±Ëõþ ÎßÂËéÂËå ÎûÌõËòõþ ÎõþÌÂóÉ ¿ðò Ý ß±Ëù± õþ±¿S¼

ÎäÂÌV õåõþ õËûþËü ß¿õî±ûþ ý±ËîÂÃà¿ëÂÿ ýù– Îø±Ëù±-Õ±ê±Ëõþ±ûþ ÎÂóÌÒËå, Õ±÷±õþÝ ÷Ëò ¿ß ýûþ¿ò, ‘Õ±ê±Ëõþ± õåõþ õûþü ßÂÏ ðÅÐüý¯’ ýËûþËå Õ¿õ¿úɼ Õ±õþ ÎöÂËõ¿å, Ãà±ËðÉõþ ü±¿õþËî ›¶îÂÏক্ষ±õþî ðÅ¿öÂÇËক্ষÂõþ ß¿õ üÅß±™L– Ûý× ðÔúÉâò ð±¿õþ^É Õ±÷±ËßÂÝ üý×Ëî ýËûþËå ðÅÐüý Õ±ê±Ëõþ±ûþ¼ 1968 ü±Ëù ðÅ¿öÂÇক্ষ ýûþ, õ±æõþ±-ßÅ¿M-÷±ý×Ëù±-ÎßÂò±õþ ü±ñÉÝ Îî± ù±Ëá, Îüý×éÅÂßÅ Îæ±á±ëÂÿ ßÂõþËîÂÝ õ±õ±õþ ¿æö çÅÂËù ÂóëÂÿî¼ Õïä Ýý× ðÅõþõ¦š± üËNÝ õ±õ± Õ±÷±Ëß ÕïÇ±È ¿ßÂËú±õþ õ±ú±õþËß Ãà±áëÂÿ± ¿òËûþ ¿áËûþ ‘Îõ/ù õÅß ¿ëÂËÂó±’ ÎïËß ¿îÂòæò ß¿õõþ 5 Ãà±ò± ß¿õî±õþ õý× ¿ßÂËò Îðò¼ ðÅ¿öÂÇক্ষÂý× Îû Îúø ßÂï± òûþ, î±õþý× õ±îÂDZ ÎⱿøî ýûþ õ±õ±õþ Ýý× õý× ÎßÂò±õþ Õ±äÂõþËí¼ õý×&¿ù ¿åù, üÅß±™Lõþ ‘å±ëÂÿÂóS’ Õ±õþ ‘âÅ÷ Îòý×’¼ æÏõò±òËjõþ ‘õòùî± Îüò’ Õ±õþ ‘õþ+ÂóüÏ õ±Ñù±’¼ Õ±õþ ¿åù Λ¶Ë÷f ¿÷ËSõþ ‘ü±áõþ ÎïËß ÎôÂõþ±’¼ Õò±ý±õþ ßÂÃàòÝ ÛßÂËõù±, Û÷òé± ýËûþËå õ±õ± õ±æ±õþ ÎïËß ÷±ý×Ëù± Õ±òËî Îð¿õþ ßÂõþ±ûþ– ðÅÂóÅõþ áëÂÿ±Ëù ýÒ±¿ëÂÿ äÂËëÂÿËå¼ îÂËõ ÕñDZý±õþ ¿åù ¿õËõäÂò±õþ õɱÂó±õþ¼

ö±ËîÂõþ ï±ù±ûþ ö¿îÂÇ ßÂËõþ ö±î 1968-Îî Ûß›¶ß±õþ ¿ò¿øXÂý× ¿åù¼ ï±ù± ü±÷Ëò Õ±õþÝ ÖøÈ ÎêÂËù ¿ðËûþ ÷± õùËîÂò, Õ±{¡±õþ õþüÅù õËùËåò, ÎÂóËéÂõþ ÛßÂËß±ò± Ã౿ù ÎõþËÃà Õ±ý±õþ ß¿õþݼ Ýý× Ûß Îß±ò± Âó±¿ò ¿ðûþ± öÂõþõ±¼ Û ¿æ¿òü òõÏ-õþüÅËùõþ üÅi§È ýûþ õ±õż îÅ¿÷ ö±ý×Ëõ±Ëòõþ ÷ËñÉ üõ±õþ õëÂÿ, îÅ¿÷ üÅi§È õÅçÂËù, õ±¿ß ö±ý×Ëõ±ò õÅçÂËõ ýûþî¼ î±ý× ò±·

Õ±¿÷ ÕËñ±÷ÅÃà ýî±÷ Îä±ËÃàõþ ক্ষÂÏí Õ|n ùÅËß±Ëî ձõþ ÷±ï± ëÂ×Âóõþ-¿òËä ÷ÔðÅ ðÅ¿ùËûþ õùî±÷, ýÒɱ ÷±¼ ÎÂóËéÂõþ Îß±ò± Ã౿ù ï±ßÂËõ¼ ¿ä™L± ßÂ’Ëõþ± ò±¼

ö±ËîÂõþ ï±ù± ü±÷Ëò ÎõþËÃà ¿õü¿÷{¡±ýÄ õù±õþ Âóõþ ß¿õî± Õ±ëÂ×ËëÂÿ Îûî±÷:

‘Õ±ê±Ëõþ± õåõþ õûþËü Õ±â±î ձËü

Õ¿õ|±™L; ÛËß ÛËß ýûþ æËëÂÿ±,

Û õûþü ß±Ëù± ùক্ষ ðÏâǝ«±Ëü

Û õûþü ßÂÒ±ËÂó Îõðò±ûþ ïËõþ±ïËõþ±¼’

÷± õùËîÂò, Õ±¿÷ Õ±â±î ßÂý× ¿ðù±÷ õëÂÿõ±õů üÅi§È ßÂý×ù±÷ Îü±ò±¯

÷±Ëûþõþ ßÂï±õþ üõþ±ü¿õþ æõ±õ ò± ¿ðËûþ ÛßÂéÅ ¿õõþ¿î ¿ðËûþ Õ±ëÂ×ËëÂÿ Îûî±÷:

‘îÂõÅ Õ±ê±Ëõþ±õþ qËò¿å æûþñW¿ò,

Û õûþü õÒ±Ëä ðÅËûDZËá Õ±õþ çÂËëÂÿ,

¿õÂóËðõþ ÷ÅËÃà Û õûþü Õâ¶íÏ

Û õûþü îÂõÅ òîÅÂò ¿ßÂåÅ Îî± ßÂËõþ¼’

÷± õùËîÂò, ¿ùÃà±õþ ¿öÂîÂõþ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ß¿õþÝ; ÕòÉ æ±ûþá±ûþ ò±ý× õ± ýù ÎîÂ÷ò¯ Õ±¿÷ Îð±ûþ± ßÂõþ¿å Õö±õÏ ÷±; Îî±÷±õþ ö±ù Îý±ß õëÂÿ ÎÃà±ß±¯

ÎÂóËé ¿ÃàËð, ÕñDZý±Ëõþ ÎßÂ÷ò ÛßÂé± ÃàÒ±-ÃàÒ± ýûþ; òõþ÷ ÛßÂé± æ;±ù± éÂý× Îðûþ üõDZË/ Ý ÎÂóËé¼ ðÅý×úî õÈüõþ æÏ¿õî ûÅõß Îß±òÝ ß±¿å÷ æËùõþ ÷ËñÉ î¿ùËûþ ÎïËß õÅæßÅ¿ëÂÿ Îðûþ; ¦¤äåà æËùõþ ¿öÂîÂËõþ î±Ëß ÎðËÃà ÷Ëò ýËûþ¿åù, Ýý× õÅæßÅ¿ëÂÿ Ýõþ ¿ÃàËðõþ ùক্ষÂí; Îõé± ý± Õi§, ý± Õi§ ßÂõþËå¯

û± Îý±ß¼ ðÅ¿öÂÇËক্ষÂõþ õåõþ ﱿù¿é ýËûþ ¿áËûþ¿åù ßÂËûþð-¿é¼ ý±ËîÂõþ î±ùÅ-›¶÷±í¼ î±ý×-ý× ßÂî ¿÷Ëê ù±áî ÎÃàËî¼ õþ±ËS Ûß Îáù±ü æðDZágÂÏ ä± üýËû±Ëá ¿îÂò-ä±õþ¿é ßÂËûþð-¿éÂ; Îüé± ÛßÂé± Ãà±ü ¿ëÂò±õþ ¿åù Õ±éÂø¿Aõþ ðÅ¿öÂÇËক্ষ¼ ¿ëÂò±õþ ßÂõþËî ßÂõþËî ‘õòùî± Îüò’ Âó±ê ßÂõþ± ÛßÂé± ëÂ×Âó±Ëðûþ ÕöÂɱü ¿åù Õ±÷±õþ¼

Îû÷ò ýêÂ±È ÎáËûþ ëÂ×êÂî±÷–

‘ÎõËîÂõþ ôÂËùõþ ÷Ëî± òÏù±ö õÉ¿ïî Îî±÷±õþ ðÅý× Îä±Ãà

ÃàÅÒËæ¿å òক্ষÂËS Õ±¿÷ – ßÅÂûþ±ú±õþ Âó±Ãàò±ûþ–

ügÂɱõþ òðÏõþ æËù ò±Ë÷ Îû Õ±Ëù±ßÂ

Îæ±ò±¿ßÂõþ Îðý ýËî – ÃàÅÒËæ¿å Îî±÷±Ëß Îüý×Ãà±Ëò–’

î±õþÂóõþý× õËù ëÂ×Ëê¿å, ‘Îß±ï±ûþ ßÂϯ’ îÂÃàò õËûþü ÂóÒ¿äÂú¼ ðÅ¿öÂÇক্ষ ÎáËå¼ ÕñDZý±õþ û±ûþ¿ò¼

Û ßÂï± Õ±æß±ù ¿ùÃàËî ձ÷±õþ Õ±õþ ù#± ßÂËõþ ò±¼ ß±õþí ÛËðËú 77úî±Ñú Îù±ËßÂõþ Æð¿òß Îõþ±æá±õþ 20 é±ß±õþÝ ßÂ÷¼ ÎðËúõþ 9¼10 ðú÷±Ñú ÕñDZý±õþϼ îÂõÅ ÷± Õ±÷±Ëß ձ÷±õþ ÎûÌõò üý±Ëûþ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ßÂõþËî õËùËåò¼ ‘ôÅÂùõëÂ×’ Îî± ÎûÌõËòõþý× ß±õɼ

ð±¿õþ^É ›¶±Ëíõþ á¿î›¶õ±ý ÃàËî Âó±Ëõþ ò± ßÂÃàòݼ Õ±¿÷ õ±™¦¿õßÂý× ÕñDZý±Ëõþ ÎïËßÂÝ æÏõò±òËjõþ Λ¶÷ Ý ›¶ßÔ¿îÂõþ ß¿õî± Âó±ê ßÂËõþ Îá¿å– Îß±òÝ ýÏòî± ÎûÌõò-›¶õ±ý ™¦t ßÂËõþ¿ò¼ ð±¿õþ^É üõÇð± Îû ýÏò÷òÉî±õþ æiœ Îðûþ, Û ßÂï± ¿êÂß òûþ¼ ‘Îý ð±¿õþ^ îÅ¿÷ Î÷±Ëõþ ßÂËõþå ÷ý±ò’– ß±æÏ òæËùõþ Ûý× æÏõËò±Âóù¿t üîÂɼ ßÂï±é± Õ±÷õþ± q ßÂËõþ¿åù±÷, ÎûÌõò ¿õøËûþ ÛõÑ õ±ñÇßÂÉ õɱÂó±Ëõþ¼ ð±¿õþ^ÉÝ ÛËü ÂóëÂÿù ÕòÅøË/¼

æÏõò-Õ¿öÂ:î±õþ Õ±ù±ð± ÷Óùɼ Îü¿é û±õþ ûî õɱÂóß ýûþ îÂîÂý× ö±ù¼ ÷±¿éÂ-ÎâÒø± Õ¿öÂ:î±õþ ð±÷ ÕËòß¼ õþõÏfò±Ëïõþ æ¿÷ð±¿õþõþ ÕòòÉ Õ¿öÂ:î± îÂÒ±Ëß ¿ðËûþ¿åù ÕòòÉ Îå±éÂአõþäÂò±õþ áð Ý ›¶ßÂøÇ; Ý å±ëÂÿ± áŠ&äåà ýîÂý× ò±¼ îÂËõ, ôÂÒ±¿ßÂõþ Õ¿öÂ:î± ¿ðËûþ ü±¿ýîÂÉ õ± Õ±éÇ ýËõ ò±¼ Õ¿öÂ:î±õþ ôÂұߠõ± ôÂÒ±¿ß ì±ù± ¿ÃàäÅ¿ëÂÿõþ Õ±ËüX ë±Ëùõþ ÷Ëî± Îá±é±-Îá±é±ö±Ëõ Âó±êÂËßÂõþ ÷ÅËÃàõþ ¿ðËß ëÂɱõËë¿õËûþ ÎäÂËûþ ï±Ëß¼ Õ¿öÂ:î±õþ ôÂÒ±¿ß ü±¿ýËîÂÉ ÕîÂÉ™L ðÅøɼ ÛõÑ î±Ëî ÎûÌõò-›¶õ±ý ÷Ëõþ q¿ßÂËûþ ¿äÂé± ýËûþ û±ûþ¼

õþõÏfò±ï îÂÒ±õþ Õ¿öÂ:î±õþ öÓ¿÷ß± õ±îÂËùËåò Ûý×ö±Ëõ:

‘•¿úù±ý×ðËý Âó½±õþ— Îõ±Ëé ¿åù±÷ Õ±¿÷ ÛßÂù±, üË/ ¿åù Ûß õÅËëÂÿ± ÷±¿çÂ, Õ±÷±õþ ÷Ëî± äÅÂÂóä±Âó ›¶ßÔ¿îÂõþ, Õ±õþ ¿åù Ûß ä±ßÂõþ– ô¿éÂß î±õþ ò±÷, ÎüÝ ¦£Â¿éÂËßÂõþ ÷Ëî±ý× ¿òÐús¼ ¿òæÇËò òðÏõþ õÅËß ¿ðò õËûþ Îûî òðÏõþ ñ±õþ±õþý× ÷Ëî± üýËæ¼ Îõ±é õÒ±ñ± ï±ßÂî Âó½±õþ äÂËõþ¼ Îü ¿ðËß ñÓ ñÓ ßÂõþî ¿ðá™L ÂóûÇ™L Âó±GÂÅõíÇ õ±ùÅõþ±¿ú, æòýÏò, îÔÂíúüÉýÏò¼ ÷±ËçÂ-÷±Ëç æù ÎõËñ Õ±Ëå, ÎüÃà±Ëò úÏî ÙîÅÂõþ Õ±÷¿Laî æùäÂõþ Âó±¿Ãàõþ ðù¼ òðÏõþ ÝÂó±Ëõþ á±åÂó±ù±õþ âò å±ûþ±ûþ ⶱË÷õþ æÏõòû±S±¼’

ÛõþÂóõþ õþõÏfò±ï ¿ùËÃàËåò ßÂÏö±Ëõ âéÂî ÷±òÅËøõþ üË/ Õ±ù±Âó Ý üÑËû±á ¿ßÂÑõ± õù± û±ûþ, æÏõËò æÏõòËû±á ýîÂ, ßÂÏö±Ëõ¯ îÂËõ îÂÒ±õþ æùÂóËïõþ ¿õõõþí Ûß ձ}ÂûÇ ‘â¿ò÷±’¼ î±ËîÂÝ Âó±ý× Õ¿öÂ:î±õþ öÓ¿÷ß±¼

ß¿õ ¿ùËÃàËåò, ‘Îõ±é ö±¿üËûþ äÂËù ÎûîÅÂ÷ Âó½± ÎïËß Âó±õò±õþ Îß±Ëùõþ ý×å±÷îÂÏËîÂ, ý×å±÷îÂÏ ÎïËß õëÂÿËù, UËëÂÿ± ü±áËõþ, äÂùò ¿õËù, Õ±S±ý×Ëûþ, ò±áõþ òðÏËîÂ, û÷Åò± ÎÂó¿õþËûþ ü±æ±ðÂóÅËõþõþ Ãà±ù ÎõËûþ ü±æ±ðÂóÅËõþ¼ ðÅý× ñ±Ëõþ ßÂî ¿éÂËòõþ-å±ð-Ýûþ±ù± á?, ßÂî ÷ý±æòÏ ÎòÌß±õþ ¿öÂËëÂÿõþ ¿ßÂò±õþ±ûþ ý±éÂ, ßÂî ö±ãò-ñõþ± îÂéÂ, ßÂî õ¿ñÇøãŠâ¶±÷¼ ÎåËùËðõþ ðùÂó¿î õª±pí õ±ùßÂ, Îá±ä±õþËíõþ ÷±Ëê õþ±Ãà±ù ÎåËùõþ æéÂù±, õòç±ëÂ×-Õ±äåÃi§ Âó½±îÂÏËõþõþ ëÂ×ÒäÅ Âó±¿ëÂÿõþ Îß±éÂËõþ Îß±éÂËõþ á±ãú±¿ùËßÂõþ ëÂ×Âó¿òËõú¼ Õ±÷±õþ áŠ&ËäåÃõþ ôÂüù ôÂËùËå Õ±÷±õþ ⶱ÷-ⶱ÷±™LËõþõþ ÂóËï-ÎôÂõþ± Ûý× ¿õ¿äÂS Õ¿öÂ:î±õþ öÓ¿÷ß±ûþ¼’

¿õ¿äÂS Õ¿öÂ:î±¼ æɱ™L õɱÂó±õþ ä±ý×¼ ä±ý× ü™LÂóÇí, Õ¿î ¿òæÇò ÷Ëòõþ ÂóûÇËõক্ষÂí¼ ä±ý× ü±¿îÂúûþ ¿õÂóÅù æÏõò±Ã¢¶ý Õ±õþ ä±ý× Âó±áù±¿÷ ôÂù±õ±õþ üîÂî± Ý ¦§±ûþż ö±ø±-¦§±ûþż Õ±õþ ä±ý× ›¶õ±ý¼ ÎûÌõËòõþ, æÏõËòõþ, ÎüÌjËûÇõþ¼ á¿îÂ-äÂ=ù ‘Îü±ò±õþ îÂõþÏ’ ä±ý×¼

¦¤±÷Ï ¿õËõß±òj õËù¿åËùò, ‘æáËî ðÅ’õþßÂË÷õþ Îù±ß ձËå¼ Ûß õþßÂ÷ ýù– õ¿ù‡Â, ú±¿™L¿›¶ûþ, ›¶ßÔ¿îÂõþ ß±Ëå ò¿î¦¤Ïß±õþ ßÂËõþ, Îõ¿ú ߊò±õþ ñ±õþ ñ±Ëõþ ò±, ¿ßÂc üÈ üý+ðûþ ÷ñÅõþ¦¤ö±õ ý×îÂɱ¿ð¼ î±Ëðõþý× æòÉý× Ûý× ÂóÔ¿ïõÏ, î±õþ±ý× üÅÃàÏ ýËî æËiœËå¼ Õ±õ±õþ ÕòÉ õþßÂË÷õþ Îù±ß ձËå, û±Ëðõþ ¦§±ûþÅ&¿ù ëÂ×ËMæò±›¶õí, û±õþ± öÂûþ±òß õþßÂ÷ ߊò±¿›¶ûþ, îÂÏõª ÕòÅöÓ¿îÂü¥ói§ ÛõÑ üõÇð± Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ ëÂ×ÒäÅÂËî ëÂ×êÂËå ÛõÑ ÂóËõþõþ ÷ÅýÓËîÂÇ î¿ùËûþ û±Ëäåü î±Ëðõþ õõþ±Ëî üÅÃà Îòý×¼ ›¶ï÷ Î|íÏõþ Îù±ËßÂõþ± ÷±ç±÷±¿ç ÛßÂé± üÅËÃàõþ üÅËõþ ÎöÂËü û±ûþ¼ ÎúËø±ËMõþ± Õ±òj Ý Îõðò±õþ ÷ËñÉ åÅé±åÅ¿é ßÂËõþ¼ ¿ßÂc Ûõþ± ýù ›¶¿îÂö±õþ ëÂ×Âó±ð±ò¼ ‘›¶¿îÂö± Ûß õþßÂË÷õþ Âó±áù±¿÷’– Õ±ñÅ¿òß Ûý× ÷îÂõ±Ëðõþ ÷ËñÉ Õ™Lî ¿ßÂåÅ üîÂÉ ¿ò¿ýî ձËå¼’

Îõ±ñýûþ Îüý× Âó±áù±¿÷õþ ÖøÈ Îð±ø Õ±÷±õþÝ Õ±Ëå¼ ÎûÌõËòõþ ëÂ×Ëiœøß±Ëù ò±ò±ò ÎÃàÂó±¿÷ ¿åù– Îû÷ò ÕüŦš õ±õ±õþ ß¿õõþ±¿æ ¿ä¿ßÂÈü±ûþ õ±üßÂå±ù Õ±õþ ß¿KéÂß±¿õþõþ Âó±î±÷Óùæù üõý× ù±áî¼ Îüý× üõ Õ±÷±ËßÂý× ò±ò±ò æ±ûþá± ìÅÂÒËëÂÿ Îæ±á±ëÂÿ ßÂËõþ Õ±òËî ýî¼ ÆöÂõþõ òðÏõþ äÂËõþ ß¿KéÂß±¿õþ ¿÷ùî¼ ß¿KéÂß±¿õþ ¿õõþù ›¶æ±¿îÂõþ ëÂ׿¾ð¼ î±õþ ôÅÂù Ûß ¿õ¦œûþ¼ õþõÏfò±Ëïõþ ßÂï±ûþ, òÏù ôÅÂù, î±õþ õÅËß Îü±ò±õþ ÎôÂұ鱼 Õ™¦õþ±Ëáõþ ü÷ûþ¼ ձ߱Ëú äÂÒ±ðé± Õ±ñÃà±ò±õþÝ ßÂ÷¼ î±õþ Îß±ùî±õþ±¿é æ;ùæ;ù ßÂõþËå Îß±òÝ Ûß ÂóÓõÇæËiœõþ ¦œÔ¿îÂõþ ÷îÂò¼ äÂÒ±ð Õ±õþ î±õþ±õþ Õ±Ëù± ÛßÂüË/ ¿÷Ëù ÛËü ÂóËëÂÿËå ß¿KéÂß±¿õþõþ Âó±î±õþ Âó±Ëú ôÅÂù ðÅ¿éÂõþ ëÂ×Âóõþ¼ ßÂÏ ¿õ¦œûþ¯ ßÂÏ ¿õ¦œûþ¯ ßÂËûþ ÎðÃà¿å äÂËõþõþ ձ߱ú ßÂÏ ¿õú±ù, ßÂÏ îÂÏõª òÏù Õ±õþ ¿ðá™L ßÂÏ ðÓõþ¯ ÕËòßÂé± ð±õËëÂÿ ¿ôÂËõþ Ûý× Ûî ðÓõþ ÛËü îÂËõý× ò± Ûß¿é ß¿KéÂß±¿õþ á±å ¿÷ËùËå¼ õ±î±Ëü ô±‰³¿ò ý±Ýûþ±ûþ ä±Âó± õ±ü™LÏ Õ±Ëù± çÂù÷ù ßÂõþËå; ÎûÌõò Ûß±ßÂÏ ›¶÷M ýËûþËå Õ±Ëù±-ձ߱ú-¿ßÂõþí-÷±Ãà± ôÅÂù ðÅ¿éÂõþ ¿õ¦œËûþ; ý± ÎÃà±ð±, ý± ֝«õþ¯ Ûý× ôÅÂù Îî± á±Ëåõþ ¿úßÂëÂÿüÅËV± ëÂ×ÂóËëÂÿ ÎßÂËé ÎòÝûþ± ýËõ¼ ¿òËîÂý× ýËõ, ß±õþí Û ôÅÂù, Ûõþ ë±ùÂó±î±-¿úßÂëÂÿ Îû õ±õ±õþ ÝøÅñ¼ Âó±áù±¿÷ ßÂËõþ äÂËù ÎáËù Îî± äÂùËõ ò±¼ ›¶¿îÂö± ÖøÈ ï±Ëß û¿ð ï±ßÂ; Õ±Ëá ß¿KéÂß±¿õþËß ÝÂóëÂÿ±Ëò± ýù ÎöÂ񱔱 Îå±õþ±Ãà±ò± ¿ðËûþ¼

òðÏõþ æËùõþ ág úɱÝù±õþ áËgÂõþ ÷Ëî± ö±õþϼ ü±õþ± õÅß öÂËõþ ¿áËûþ ð÷ Õ±éÂËß ձüËî ä±ûþ¼ á±åé± Îå±õþ± ¿ðËûþ õ±¿ù÷±¿é ÃàÅÒ¿äÂËûþ ëÂ×ÂóËëÂÿ Îî±ù± ýù Õ±õþ Õ±÷±õþ ß±i§± ÎÂóËûþ Îáù¼ úõþÏËõþ îÂÃàò Îø±Ëù±-üËîÂËõþ± õ± ÂóËòËõþ±õþ ÎûÌõò ÎßÂõùý× ðù Î÷ËùËå¼ õþõÏfò±Ëïõþ ‘õù±ý×’ ¿åù ¦Å¨ùÂó±êÂÉ áŠ¼ ò±ý×ò-ÎéÂò-Û ÂóëÂÿ±Ëò± ýî¼ õ±õ± Õ±÷±Ëß õù±ý×-Ûõþ ¿òüáÇ›¶Ï¿î Îõ±ç±Ëî Îõ±ç±Ëî ß¿KéÂ×ß±¿õþõþ æ±ûþá±ûþ ÛËü ï÷Ëß ï±÷Ëùò¼

Îõú Ã౿òßÂé± ü÷ûþ äÅÂÂó ßÂËõþ õþý×Ëùò¼ Õ±¿æ÷áË?õþ ò±÷Ï ß¿õõþ±æ Õò±ïò±ï õþ±ûþ õ±üßÂ-ß¿KéÂ×ß±¿õþõþ $±ï Æî¿õþ ßÂËõþ îÂÒ±õþ ÎðÝûþ± 5 ›¶ß±õþ õ¿ëÂÿüý ÎÃàËî õËùËåò, òîÅÂõ± õ±õ±õþ õÒ±ä±õþ Õ±ú± ò±ý×¼ ¿ßÂc õù±ý× áËŠ ß¿KéÂß±¿õþ ëÂ×ÈÂó±éÂËòõþ Îõðò±îÂÇ ¿õõõþí Õ±Ëå¼ î±ý× õ±õ± ÎïË÷ ÂóËëÂÿ õùËùò, Õ±õþ Îß±òÝ ò±÷ ÎÂóËùò ò± ß¿õ¯ ¿ßÂc $±Ëïõþ ßÂÏ ýËõ· õ±üß ձõþ ß¿KéÂ×ß±¿õþ¯

õ±õ±õþ ÷ËñÉ Õ¾Åî Ûß ÕÂóõþ±ñËõ±ñ ÎðËÃà¿åù±÷ Îü¿ðò¼ õ±õ± òõþ÷ ßÂËõþ, Ãà±Ëðõþ áù±ûþ õùËùò, äÂßÂæ÷±õþ äÂËõþ ß¿KéÂ×ß±¿õþ Âó±Ëõ; òÏù ôÅÂù¼ ‘ôÅÂËùõþ õÅËßÂõþ ÷±çÂÃà±ò¿éÂËî Îå±A ÛßÂéÅÂÃ౿ò Îü±ò±õþ ÎôÂұ鱼’ ‘õù±ý×’ áËŠ Îû÷òé± Õ±Ëå ÎîÂ÷òé±ý×¼ ÎðÃà, ¿äÂòËî Îûò öÅÂù ò± ýûþ¯ Õ±÷±õþ õ±õ± ÛßÂæò ¿úক্ষÂßÂ÷ú±ý×¼

ß¿KéÂ×ß±¿õþ ëÂ×ÂóëÂÿ±Ëò± ýËù, î±õþ ÎúßÂËëÂÿõþ üË/ æëÂÿ±Ëò± Ûß¿é ú±÷Åß ëÂ×Ëê Ûù¼ Âó¿ùõ±¿ù-÷±Ãà± î±õþ á±¼ ÷±òÅø ßÂÃàò Îû &ËòýÄá±õþ ýûþ, î±õþ ¿êÂß Îòý×¼ Õ±÷±õþ ÷Ëò ýù ú±÷ÅßÂé± ÷õþ±¼ Âó±Ëûþ Õ±÷±õþ ý±Ýûþ±ý× äÂmù, ÎåÒëÂÿ± ¿ôÂËî ÛßÂé± Îüô¿éÂ-¿ÂóËò Õ±éÂß±Ëò±; ð¿õþ^ ÷±òÅËøõþ üõ Ûý× õþßÂ÷¼ õüò ¿åÒëÂÿËù ¿õþôÅÂËî äÂËù¼ û± Îý±ßÂ; ö±õù±÷, ÎÃà±ùé± ÎöÂËã ¿ð¼ ügÂɱ ò±÷Ëå Õ˝«õþ á¿îÂËî¼

ý±Ýûþ±ý× äÂmËùõþ ù±¿ï ú±÷ÅËßÂõþ ÎÃà±Ëù ÂóëÂÿõ±õþ Õ±Ëá õþõÏfò±Ëïõþ ‘çÅÂùò’ ß¿õéÂõþ Õ±}ÂûÇ ÕÑú ÎáËûþ ëÂ׿ê ձõÔ¿Mõþ üÅËõþ-á÷ËßÂ:

‘î±ý× ÎöÂËõ¿å Õ±¿æËß ÎÃà¿ùËî ýý×Ëõ òÓîÂò ÎÃàù±

õþ±¿SËõù±

÷õþíËð±ù±ûþ ñ¿õþ õþ±¿ú᱿å

õ¿üõ ðÅæËò õËëÂÿ± ß±å±ß±¿å,

çÂ@± Õ±¿üûþ± ÕA ý±¿üûþ± ÷±¿õþËõ ÎêÂù±;

Õ±÷±Ëî ›¶±ËíËî ÎÃà¿ùõ ðÅæËò çÅÂùòËÃàù±

¿òúÏïËõù±¼’

î±õþÂóõþ äÂËõþ çÂëÂÿ ëÂ×êÂù Õ±ëÂ×ù±-õ±ëÂ×ù±; ñÓ¿ùÂó¿ùõþ âÓ¿íÇ; û± á¿îÂ÷ûþ ^n¿î ¿òËûþ ñ±ý×Ëå¼ ÎÃà±ù ¿áËûþËå ÎöÂËã; õÅßÂé± åÒÉ±È ßÂËõþ ßÂË©†õþ ÛßÂé± Î÷±äÂëÂÿ ¿ðËù¼ Îð¿Ãà, ú±÷ÅËßÂõþ ÎÃà±ù ÎåÒËä ÎáËå Õ±õþ ÷ý±-Õ±}ÂûÇ, ÷õþ±ËÃà±Ëùõþ ÕöÂÉ™LËõþ-¿öÂîÂËõþ ÎõÒËä ¿åù ú±÷ÅßÂé±; Îü æËùõþ ¿ðËß ۿáËûþ äÂùù¼ âÓ¿íÇ Õ±÷±Ëß ¿âËõþËå; Ãà±õù±-ñÓ¿ùÂó¿ù ðÅ’Îä±ËÃà ìÅÂËß ÎáËå, ¿ßÂåÅক্ষÂí ›¶±ûþ-Õg Õõ¦š±¼ âÓ¿íÇ äÂËù ÎáËù òðÏõþ æËùõþ ¿ðËß åÅËé û±ý×; ß±õþí Âó¿ùõ±¿ù Îä±ËÃà î±õþ çÂËëÂÿõþ ›¶ý±Ëõþ òîÂæ±òÅ ýËûþ ï±ßÂËî ýËûþËå ¿÷¿òé ßÂûþ¼ âÓ¿íÇ ÎÂó¿õþËûþ ÎáËå¼ Õ±¿÷ åÅËé û±ý×¼

Îð¿Ãà, æËù ÎòË÷ û±Ëäåà ú±÷ÅßÂé±õþ Õõþ¿ক্ষÂî úõþÏõþ¼ ÷Ëò ÂóëÂÿù ÷ý±¿õ:±òÏ Õ±ý×òˆÂ±ý×Ëòõþ ßÂï±¼ ¿î¿ò ÛßÂð± îÂÒ±õþ ý×U¿ð ñ÷Ç ü¥¤Ëg õùËî ¿áËûþ õËù¿åËùò Îû-ßÂï±, î± Õ±¿÷ Õ±÷±õþ õûþ±Ëò ¿ð¿äåü ¿õ:±òÏ õËù¿åËùò, ý×U¿ð ñ÷Ç Õ±üËù ßÂÏ· ëÂ×MËõþ õù± û±ûþ, ú±÷Åß ßÂÏ· ú±÷Åß ýËäåà Û÷ò Ûß ›¶±íÏ Îû î±õþ ÎÃà±Ëùõþ ÷ËñÉ ï±Ëß¼ ÎÃà±ùé± Îß±òÝ ß±õþËí ÎöÂËã ÎáËùÝ ú±÷Åß ú±÷ÅßÂý× ÎïËß û±ûþ¼ Îüý× õþßÂ÷ úî ¿õÂóûÇËûþÝ ý×U¿ð ñ÷Ç ¿éÂËß ï±ËßÂ; Îúø ýËûþ û±ûþ ò±¼

ú±÷ÅßÂé± ÎÃà±ùýÏò¼ qñÅ úõþÏõþ¼ Îûò ü÷™¦é±ý× ›¶±í¼ æËù ÎòË÷ Îáù¼ ý± ÃàÅ𱯠ý± ֝«õþ¯ Õ±õþ ßÂÏ ßÂõþËî Âó±õþî±÷¯ Õ±ý×òˆÂ±ý×ò üý±ûþ, ›¶±íÏé± ÎôÂõþ ÎÃà±ù áËëÂÿ ÎòËõ¼

¿õ¿äÂS Õ¿öÂ:î± üËjý Îòý×¼

ÎáËûþ ëÂ×êÂù±÷:

‘›¶±ËíËî ձ÷±Ëî ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà Õ±æ

¿ä¿ò ùõ ÎðÒ±Ëý 屿ëÂÿ öÂûþ ù±æ,

õËক্ষ õËক্ষ Âóõþ¿úõ ÎðÒ±Ëý ö±Ëõ ¿õËö±ù¼

Îð Îð±ùÄ Îð±ùļ

¦¤›Ÿ éÅ¿éÂûþ± õ±¿ý¿õþËå Õ±æ ðÅËé± Âó±áù¼

Îð Îð±ùÄ Îð±ùÄ G’’

Îû ü±¿ýËîÂÉ Û÷ò ›¶±í Õ±Ëå¼ Âó±áù Õ±Ëå¼ î±ý× ýûþ ü±¿ýËîÂÉõþ ý×fæ±ù-÷¿GÂî ¿õ¦œûþ¼ òÏù ձ߱Ëú Õ™¦õþ±á; Îüý× Õ±Ëù±ûþ Õ±ñÃà±ò± Î÷±¿îÂüðÔú äÂÒ±ð Õ±õþ üÅËäÂîÂò±÷±Ãà± äÂÒ±Ëðõþ Îß±ùî±õþ± Õ±õþ òðÏæËù ÎòË÷ û±Ëäåà ›¶±í, û±õþ á±Ëûþ òÏù ôÅÂËùõþ õÔM¿õjÅËî Îü±ò± éÂý×éÂý× ßÂõþËå¼

Õ±¿÷ Õ±õþ Õ±÷±õþ ›¶±í¼ ÎðÒ±Ëý Âó±áù ò± ýËù ¿ùÃàËî Ûù±÷ ÎßÂò· ßÂÏ õù, ¦œõþí¿æÈ-îÂ÷±ù-ßÔÂËøãjÅ· Õ±õþ Ýý× Îû ß¿õî± ¿ùËÃàËå Î÷Ëûþ¿é¼ î±ËßÂÝ Îî± á±ý×Ëî ýËõ ðÅý× Âó±áËùõþ á±ò¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited