Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৭ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সি বি আই ডাকলেই যাব: মদন--দীপঙ্কর নন্দী ।। মডেল পি পি পি শিল্পে লগ্নিতে ডাক মমতার--আবু রাইহান, হলদিয়া ।। সারদার ডিরেক্টরদের নথিই নেই!--সব্যসাচী সরকার ।। হিমম্তকে ৭ ঘণ্টা জেরা, চিঠি সুদীপ্তর লেখা নয়, আগেই মামলা করেছি ।। পুড়ল পুলিসের গাড়ি, লাঠিচার্জ, জখম বহু--রামঘাট এবার রণক্ষেত্র ।। কালো টাকার আলোচনায় সারদা তুলল বি জে পি--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। ফের চেষ্টা: ঘটনার ২ মাস পর তদম্ত কমিটির কথা বললেন মরিয়া অভিজিৎ ।। কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে জেলায় জেলায় আন্দোলন বাম কৃষক সভার ।। এল পি জি ভর্তুকি নগদ হস্তাম্তর নতুন বছরে শুরু হবে দেশ জুড়ে ।। রাজাকারদের বিচারে আপত্তি পাক আইনসভার, ক্ষুব্ধ ঢাকা ।। শিল্পী শুভা কোথায়? ।। ১৪ট্র! আরও নামবে পারদ
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

Îðõ±¿úü äÂj

ä¿{¡Ëúõþ ðúËßÂõþ ›¶¿îÂõ±ðÏ üM±, ø±ËéÂõþ ðúß ÂóûÇ™L î±ëÂÿ± ßÂõþ± ö±õþîÂÏûþ Õ±ý×Ëë¿Ké¿éÂ-ü‚Âé ÎÂó¿õþËûþ òîÅÂò úîÂËßÂõþ ¿õ«±ûþò, á±ûþSÏ äÂSõîÂÇÏ ¿¦óö±ËßÂõþ ö±ø±ûþ ‘Îá±Ëù±ß±ûþò’-Ûõþ Φڱî¼ Îüý× üË/ ‘õ±æ±õþ’-Ûõþ Õ±Ëù±ëÂÿò¼ Õ¿ùËîÂ-á¿ùËî áɱù±¿õþ-¿õ˦£Â±õþí¯ Îá±Ëù±ß±ûþò, õ±æ±õþ, ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ æ¿éÂù æÑúËò ðÒ±¿ëÂÿËûþ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× ¿úŠßÂù±ûþ òîÅÂò ü÷±æõ±™¦õî±, ÷ÓùÉËõ±Ëñõþ ¿õ™¦±õþ¼ 1980-õþ ðúß ÂóûÇ™L õ±Ñù±õþ ¿úŠßÂù± ÷Óùî ÕõûþõÏ, Õ±Ãàɱò÷Óùß õþ+Âó¿ò÷DZíËß ¿ö¿M ßÂËõþ Û¿áËûþËå¼ üÅß±™L õüÅ, õÒ±ñò ð±üËðõþ ÷Ëî± ðÅ’ÛßÂæËòõþ ¿õ÷ÓîÂÇ å¿õ õ±ð ¿ðËù¼ Âó¿}Â÷õË/õþ Ûý× üÔæò-üëÂÿËß ձ÷Óù Âó¿õþõîÂÇËòõþ ÎìÂëÂ× ù±áù áî úîÂËßÂõþ òõWý×Ëûþõþ ðúËß¼ Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ õÒ±ñö±㱠ΦڱîÂ, üÑËû±á ¿õ›Â¡õ, Õ±™LæDZËùõþ ¿õ™¦±õþ, ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ›¶ö±Ëõ ëÂ×Ëê Ûù òîÅÂò Õ±¿/ßÂ, ›¶ßÂõþí¼ Âó±ËŒÂ Îáù ÎäÂò± Âó¿õþËõú¼ û±õþ ¿ò¿õþËÃà q ýù Õ±æËßÂõþ õ±™¦õËß ÎðÃà±, Îõ±ç±, ¿õΝùøí¼ Îðúö±á, ð±/±, ÷i¤™LËõþõþ ðÅЦ¤›Ÿ ÎÂó¿õþËûþ ¦¤±ñÏòî±õþ Âóõþ ÕËòß ýî±ú±õþ ÷ËñÉ ÕòÉËðõþ ÷Ëî± ¿úŠÏËðõþÝ ¦¤›Ÿ, Õ±ú± ¿åù òîÅÂò æÏõò Ý ü÷±Ëæõþ¼ ¦¤±ñÏò ÎðËú æÏõò±òËjõþ ö±ø±ûþ ‘Õ±÷±Ëðõþ S÷÷Å¿M ýËõ’ õËù ñ±õþí± æ³¿áËûþ¿åù ¿úŠÏ-ö±¦¨õþËðõþ ÷Ëò¼ ø±ËéÂõþ ðúËßÂõþ ¿úŠÏõþ±Ý ò±ò± Õõক্ষÂËûþõþ ÷ËñÉÝ Õ±ú±õþ Âóïû±SÏ ¿åËùò¼

Îüý× ‘Õ±ú±’-ý× Îûò òõWý×Ëûþõþ ðúËß ñ±!± ÎÃàù¼ ûÃàò ÎðÃà± Îáù Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ ò±÷ ëÂ×Mõþ-ÞÂó¿òËõ¿úß ëÂ×Âó¿òËõ¿úßÂî± ß±Ëù± å±ûþ± ÎåËûþ ÎôÂùù¼ õ±æ±õþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ ձⶱüÏ ßÂr±ûþ ü÷ÂóÇí ßÂõþù ÎðËúõþ ý±éÂâ±éÂ÷±ê¼ òîÅÂò úîÂËß ÛËü Ûß¿SËúõþ íÉ ßÂÏ ÎðÃàËå· îÂÒ±õþ± ÎðÃàËåò, ›¶ï÷ ¿õ˝«õþ 䱿ÂóËûþ ÎðÝûþ± òûþ± ëÂ×Âó¿òËõúõ±ð, ß±ùä±õþ±ù Îý¿æ÷¿ò– ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ձ¿ñÂóËîÂÉõþ ä±ËÂó ¿õÂói§ ÎðËúõþ üѦ¨Ô¿îÂ Ý Ü¿îÂýɼ õ±ëÂÿËå ñòÏ-ð¿õþË^ Æõø÷É, îÂï±ß¿ïî ëÂ×i§ûþËòõþ ò±Ë÷ äÂùËå Õ±¿ðõ±üÏ ëÂ×ÈÃà±îÂ, æ÷Ëå ß±Ëù± é±ß±õþ Âó±ý±ëÂÿ, õþ±æòÏ¿î¿õð Ý õÉõü±ûþÏËðõþ ðÅòÇÏ¿îÂËî ÎðËúõþ ÕïÇòÏ¿î òëÂÿõËëÂÿ¼ Îüý× üË/ üLa±Ëüõþ ß±Ëù± Î÷Ëâ S÷ú ÎìÂËß û±Ëäåà ü±õþ± ÂóÔ¿ïõϼ üLa±ü, ûÅXÂ, ð±/±õþ ý±î ñËõþ ÛËüËå ¦š±òäÅÂÉî ýÝûþ±õþ, ¿öÂËéÂ÷±¿é ÎïËß ëÂ×ÈÃà±î ýÝûþ±õþ Îõðò±, ü‚Âé¼ û±õþ æòÉ Ûý× ü÷ûþËß õù± ýËäåà ‘Ûæ Õô ÷±ý×Ëâ¶úò Õɱ` ۑ±ý×ù¼’ ÛËë±ûþ±ëÂÇ üÖð û±Ëß õùËåò, ‘¿ð Ûæ Õô ðÉ ¿õþôÅÂý׿æ, ðÉ ¿ëÂü˛¡üë Âó±üÇò, ÷±ü ý׿÷Ëâ¶úò¼’ ÎöÂËã ÎáËå Õ±=¿ùßÂî±õþ ÎõëÂÿ±æ±ù¼ ÛÃàò ä¿{¡Ëúõþ ðúËßÂõþ Îðúæ Õ±ý×Ëë¿Ké¿éÂõþ ¿õîÂßÂÇÝ ÕïÇýÏò¼ Ûý× òîÅÂò Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà ðÒ±¿ëÂÿËûþ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× Õ±æËßÂõþ ¿úŠÏËðõþ ¿ä™L±ö±õò±, Õ±¿/ËßÂÝ ÛËüËå Õ±÷Óù Âó¿õþõîÂÇò¼

òîÅÂò úîÂËßÂõþ ¿ZîÂÏûþ ðúËß òîÅÂò Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÒ±¿ëÂÿËûþ ÎßÂ÷ò ß±æ ßÂõþËå Ûß¿SËúõþ íÉ· ßÂÏö±Ëõ ÛËá±ËäåÃ, ßÂÏ ö±õËå· õ¿SËúõþ ËíÉ åéÂôÂ鱿ò Õ±Ëå, ëÂ×ËMæò±õþ äÂëÂÿ± Âó±õþð Õ±Ëå¼ ëÂ×Bä±ß±º± Õ±Ëå¼ ¿ßÂc î±õþ ÎäÂËûþÝ õëÂÿ ßÂï±, Âó¿õþõ¿îÂÇî Âó¿õþ¿¦š¿îÂ, ü÷±æõ±™¦õî±õþ üË/ Îõ±ç±ÂóëÂÿ± ßÂËõþ òîÅÂò ›¶æiœ Æî¿õþ ßÂËõþ ¿òËäåÃò ¿òËæËðõþ ¦¤±îÂLaɼ û±Ëß ›¶±äÂÉ-Âó±}±ËîÂÉõþ ÎäÂò± åËß ձõþ ÎôÂù± û±Ëõ ò±¼ ÎäÂò± åËß ÎðÃàËî ÎáËùÝ ¿õÂóð, ÷Ëò ýËõ ñõþ± Îûò Îü Îðûþ ò±ý×, Îðûþ ò±ý×¼ ¿úŠßÂù± ÛÃàò ÷ò™¦ËNõþ áöÂÏõþ õþ+Âóü±áËõþ ëÅÂõ ¿ðËäåü òîÅÂò òîÅÂò ÷±ñÉ÷, Õ±¿/ß ¿òËûþ ÂóõþÏক্ষ±-¿òõþÏক্ষ±õþ ÂóËï îÂÒ±Ëðõþ ß±Ëå Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× ÕäåÃÅÈ òûþ¼ Õ±æËßÂõþ îÂí ›¶æËiœõþ ¿úŠÏËðõþ ß±Ëå üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ¼ ôÂËù ü¥¤õþí ð±ü, üÅ÷La ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ, ñªnÂóðÏ Îâ±øËðõþ ß±áæ, ßÂɱòö±Ëüõþ ¿äÂõþ±ä¿õþî ÷±ñÉË÷õþ Âó±ú±Âó±¿ú ý×òˆÂËùúò õ± üѦš±Âóò ¿úËŠ õ± Âó±õþôÂõþË÷Ëk ý±î ¿ðËî Îß±òÝ õ±ñ± Îòý×¼ ßÂù±öÂõò ›¶±MòÏ, ú±¿™L¿òËßÂîÂËòý× ¿ïîÅ üæù ß±ý׿î Ûý× üLa±ü ßÂõ¿ùî ÂóÔ¿ïõÏËî ›¶ï÷ ¿õ˝«õþ ä±ùõ±¿æ, Îú±øí ý×îÂɱ¿ðõþ ›¶¿îÂõ±ð Îû÷ò ›¶ï±áî ßÂɱòö±Ëü ßÂõþËåò, ÎîÂ÷òý× ÷±¿ŒÂ-¿÷¿ëÂûþ±õþ ü±ý±ûÉÝ ¿òËäåÃò¼

ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî± ôÂ÷Ç õ± Û‘Ë›¶úËòõþ &Q ùâÅ ßÂËõþ Îæ±õþ Îðûþ ö±õò± õ± ßÂòËüË›I×õþ ÝÂóõþ¼ ¿Z÷±¿SßÂ, ¿S÷±¿SËßÂõþ Âó¿õþ¿äÂî ÎßÂûþ±¿õþ ßÂõþ± õ±á±Ëòõþ üÏ÷± Õ¿îÂS÷ ßÂËõþ ¿úŠ áëÂÿ±õþ Î䩆± ßÂËõþ¼ Îû Îß±òÝ ¿æ¿òü ¿ðËûþý× ¿úŠ üÔæò üyÂõ¼ Ûõþ üÓäÂò± 1917-Îî ÷±ËüÇù ðÅÉËü± ûÃàò ¿òëÂ× ý×ûþËßÂÇ Ûß¿é ÷ÓS±ñ±õþËß ¿úŠ ¿ýËüËõ ›¶ð¿úÇî ßÂõþËùò¼ Ûý× ‘Îõþ¿ëÂË÷ëÂ’-Ûõþ Âóï ñËõþý× ÛËüËå ý×òˆÂËùúò õ± üѦš±Âóò ¿úŠ¼ ›¶ï±áî áɱù±¿õþ, õ±æ±Ëõþõþ ¿õËX ›¶¿îÂõ±ð ¿ýËüËõ¼ Õ±õþ Ûý× üѦš±Âóò ¿úËŠõþ ý±î ñËõþ Õ±Ëù±ß¿äÂS, ¿ö¿ëÂÝⶱ¿ôÂ, ò±éÂßÂ, ¿üËò÷±õþ ›¶Ëõú ¿úŠßÂù±ûþ¼ ÷±ñÉ÷ Ý ö±õò± ›¶ß±Ëú ¿ðá™L ÃàÅËù Îáù ›¶ï±áî ß±áæ-ßÂɱòö±Ëüõþ õ±ý×Ëõþ¼ áî úîÂËßÂõþ òõWý× ðúËß ö±õþîÂõËøÇ îÂïÉ›¶ûÅ¿Mõþ ¿õ™¦±õþ üy±õò±õþ ðõþæ± Õ±õþÝ ›¶ü±¿õþî ßÂõþù¼ ¿úŠßÂù±ûþ ù±áù ¿ë¿æé±ù ›¶ûÅ¿Mõþ ÎìÂëÂ×¼

Îüý× üË/ îÂÒ±Ëðõþ ùëÂÿ±ý× Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ üÅò±¿÷Ëß ձéÂß±Ëò±õþ¼ Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ ùক্ষÂÉý× ýËäåà ÂóÔ¿ïõÏõþ ü÷™¦ ¿ßÂåÅËß Ûß åÒ±Ëä ÎôÂù±¼ 汿îÂáîÂ, õÉ¿Máî ձ=¿ùß Æõ¿ú©†É, üѦ¨Ô¿îÂËß ÷ÅËå ÎôÂù±¼ ÕòÉ¿ðËßÂ, ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ùëÂÿ±ý× ›¶¿î‡±Ëòõþ ¿õËX¼ õ±æ±Ëõþõþ ¿õËX¼ Ûý× é±ò±-ýÒɱäÂëÂÿ±õþ ÷ËñÉ ðÒ±¿ëÂÿËûþ Ûß¿SËúõþ íÉ îÂÒ±Ëðõþ Âóï ÃàÅÒËæ ÎôÂõþ±õþ Î䩆± ßÂõþËåò¼ û±õîÂÏûþ ü‚ÂéÂ, ZËeõþ üÅëÂÿ/ ÎïËß Îõ¿õþËûþ ¿ò榤 öÅÂõò, ¿úËŠõþ ›¶±¿ïÇî öÅÂõò áëÂÿËî ä±ý×Ëåò¼ ¿ò榤 ¿úক্ষ±ðÏক্ষ±, üѦ¨Ô¿îÂËî 汿õþî ýËûþ ¿õ«-üѦ¨Ô¿îÂõþ ö±ù ¿ßÂåÅ ¿òËûþ å¿ëÂÿËûþ ÂóëÂÿËåò¼ ÃàËåò ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ձ¿ñÂóîÂÉõ±ð¼ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËåò ձⶱüÏ õ±æ±Ëõþõþ¼ Îû÷ò õ¿SËúõþ ËíÉõþ Õ±Ëáõþ ›¶æËiœõþ ¿úŠÏ õåõþ ÛßÂä¿{¡Ëúõþ ¿÷êÅ Îüò ßÂËõþ¿åËùò îÂÒ±õþ ‘õþ±ò ôªÂ÷ ¿ôÂûþ±õþ’ úÏøÇß üѦš±Âóò ¿úËŠ¼ Ûß¿é ÕgÂß±õþ ›¶Ëß±ˇ ðÒ±ëÂÿ±Ëù Âó±ú±Âó±¿ú ÎðÃà± û±ûþ ›¶±ûþ ÛßÂý×õþßÂ÷ ðÅ¿é å¿õ¼ Õ±õþ ¿úŠÏõþ ßÂËF ÎöÂËü Õ±Ëü, ‘Õ±ý× ßÂòËôÂü, Õ±ý× ß¿Âóë ÷±ý× Ýûþ±ßÂÇ ÛËáò Õɱ` ÛËáò’¼ 2004 ÎïËß 2007-Û ûÃàò ÎðËúõþ å¿õõþ õ±æ±õþ Õ±äÂ÷ß± Õ¿õ«±üÉ õþßÂ÷ ôÅÂËùËôÂÒËÂó ëÂ×Ëê¿åù, îÂÃàò õ±æ±Ëõþõþ 䱿ýð± Î÷é±Ëî ¿áËûþ ÕËòËßÂý× Îß±òÝ ö±õò±¿ä™L± ò± ßÂËõþ ÛßÂý× ß±æ ßÂËõþ ÎáËåò ü±›Â¡±ûþ±Ëõþõþ ÷Ëî±¼ ¿÷êÅÂõþ ›¶¿îÂõ±ð ¿åù Ûý× ‘ü±›Â¡±ûþ±õþ ¿úŠÏËðõþ’ ¿õËX¼ üæù ß±ý׿î îÂÒ±õþ ‘ý×ò ¿õéÅÂý×ò’ å¿õËî Îð¿ÃàËûþËåò ›¶ï÷ ¿õ˝«õþ õÅËúõþ± ßÂÏö±Ëõ ù±ËðËòõþ ÷Ëî± ôªÂɱ˂ÂòˆÂ±ý×Ëòõþ ßÂõËù ÂóËëÂÿò¼ ¦¤±ö±¿õß ðÓõþQ ÎïËß ÎðÃàËù ÎðÃà± û±Ëõ õÅËúõþ ÎÂó±ËCÇé¼ ß±Ëå ÛËù ÎðÃà± û±Ëõ &¿éÂõüË™Lõþ ÷Ëî± ÕüÑÃàÉ ù±ËðËòõþ å¿õ ¿ðËûþ Æî¿õþ Îüý× ÎÂó±ËCÇé¼ õÅúËß Îûò ßÅÂËõþ ßÅÂËõþ ক্ষÂî¿õক্ষÂî ßÂõþËå ù±Ëðò¼ îÂÒ±õþ Õ±Ëõþß¿é å¿õ ‘¿Ã¢¶ò ÎéÂËõþ±¿õþæ÷’-Û üæù Îð¿ÃàËûþËåò üLa±Ëü qñÅ ÷±òÅËøõþ æÏõò òûþ, Ûý× ÂóÔ¿ïõÏÝ ¿õÂói§¼ Õ±õ±õþ Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ ö±ù ¿ðßÂ&Ëù±Ý îÂÒ±õþ± ÎÃà±ù± ÷Ëò â¶ýí ßÂõþËåò¼ Õ±™LæDZù ðÅûþ±Ëõþ Îõþ±ð ÎÂó±ý±Ëäåü ôÂËù ÂóÔ¿ïõÏ ÛÃàò ý±ËîÂõþ ÷ÅËê±ûþ¼ Õ±ð±ò-›¶ð±ò õ±ëÂÿ±ûþ, Âó¿õþüõþ õ±ëÂÿ±ûþ ü÷ÔX ýËäåÃò ¿úŠÏõþ±¼ Â

Âó¿}Â÷õË/õþ õ¿SËúõþ ËíÉõþ ›¶úÑüòÏûþ ¿ðß ýù îÂÒ±õþ± Õ±™LæDZËùõþ ßÅÂýßÂî±ûþ õ± Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ Îá±Ëù±ßÂñÒ±ñ±ûþ ý±¿õþËûþ û±ò¿ò¼ Âó±õþ¦ó¿õþß Îõ±ç±ÂóëÂÿ±, â¶ýí-õæÇËòõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Û¿áËûþ äÂËùËåò¼ üõ¿ßÂåÅËß ձR¦š ßÂËõþ¼ ÷±ñÉ÷, ›¶ßÂõþí– üõ¼ ¿òËæËðõþ ÷áæ ¿÷é±Ëõþ ò± ÎåÒËß ¿ßÂåÅý× ¿òËäåÃò ò±¼ ö±õò± õ± ßÂòËü›I×ý× üõ, E¿ûþÑ, ÎéÂß¿òËßÂõþ ðõþß±õþ Îòý×– Âó¿}Â÷ ö±õþî ÎïËß åëÂÿ±Ëò± Ûý× ëÂ×¾éÂ, ÕÍõ:±¿òß ñ±õþí±Ëß ðÓËõþ ü¿õþËûþ ÎõþËÃà Õ‚Âò Ý ß±¿õþá¿õþ ðক্ষÂî± ÕæÇò ßÂËõþ ¿òËæõþ Ü¿îÂËýÉ ¿ïîÅ ýËûþ ß±æ ßÂõþËåò õ±Ñù±õþ Ûý× ›¶æiœ¼ ÕïÇ±È õ¿Sú õåËõþõþ Õ±úÂó±Ëúõþ ¿äÂSÏ, ö±¦¨õþ, ÷±¿ŒÂ¿÷¿ëÂûþ±õþ ¿úŠÏõþ±¼ ¿õÃàɱî ¦šÂó¿î ßÂùß±î±ûþ ¿ò÷ÇÏûþ÷±í Õ±™LæDZ¿îÂß ÷±Ëòõþ ¿÷ëÂ׿æûþ±÷ ßÂùß±î± ¿÷ëÂ׿æûþ±÷ Õô ÷ë±òÇ Õ±ËéÇÂõþ õþ+Âóß±õþ ýɱ¿õþ &á±õþ õËù¿åËùò, ΢¡±õ±ù Ý Îù±ß±Ëùõþ ÷±çÂÃà±Ëò ÛÃàò Ûß¿é ús Æî¿õþõþ ü÷ûþ ÛËüËå¼ Î¢Â¡±ß±ù¼ û±õþ ÷ËñÉ Î¢Â¡±õ±ù ÛõÑ Îù±ß±ù ðÅý×-ý× Õ±Ëå¼ õ±Ñù±õþ Ûß¿SËúõþ íÉ ¿ßÂc Ûý× Î¢Â¡±ß±Ëùý× ëÂ×#;ù¼ Ü¿îÂýÉ Ý ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ¿÷ËúËùõþ ôÂËùý× ÎßÂÌdö ò±á æùõþËãõþ ÷Ëî± Ûß¿é ÕñÅò± õ±¿îÂù ß¿êÂò ÷±ñÉË÷ ß±æ ßÂõþ±õþ ü±ýü ÎðÃà±Ëî Âó±Ëõþò¼ õþ±Ëæú Îðõ ëÂ׿òú úîÂËßÂõþ ß±ê ÎÃà±ð±ý×Ëî òîÅÂò ›¶±í ü=±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ Û÷ò¿ß áõþ±òý±é±õþ ß±êÂËÃà±ð±ý× å¿õõþ üË/ ¿Âóß±Ëü±õþ &Ëûþ¿òÇß±õþ Ûß¿é ÕÑú æ³ËëÂÿ Æî¿õþ ßÂËõþò òîÅÂò ðÔúÉ ö±ø± îÂÒ±õþ ‘öÅÂõËò«õþÏ’-Îî¼ ÛõÑ üõý× ßÂõþËåò ¿ýëÂ×÷±Ëõþõþ ÷±ñÉË÷¼ õ±ã±¿ùõþ ¿äÂSö±ø±ûþ ý±üÉõþü ¿ô¿õþËûþ Õ±ò± õþ±ËæËúõþ õëÂÿ Õõð±ò¼ Î|ûþ± üõþß±õþ ¿ùËò± Ý ß±êÂËÃà±ð±ý×Ëß ձæËßÂõþ ÷±¿ŒÂ¿÷¿ëÂûþ±õþ Âó¿õþüËõþ îÅÂËù Õ±Ëòò¼ ü¥¤õþí ð±Ëüõþ Îæ±õþ îÂÒ±õþ Õ‚ÂòÍúùÏËî¼ ûî üÅjõþý× Îý±ß ò± ÎßÂò ›¶¿îÂ÷±, ß±ê±Ë÷± úM ò± ýËù ÎöÂËã ÂóëÂÿËõ UëÂÿ÷ÅëÂÿ ßÂËõþ¼ Ûý× å¿õ ÕÒ±¿ßÂËûþõþ ß±æ Û ßÂï± ÷Ëò ßÂõþ±Ëò±õþ üË/ üË/ Âó¿õþËî±ø ÎüËòõþ Ûß¿é ßÂï±õþ ›¶¿îÂñW¿ò ßÂËõþ– qñÅ ßÂòËü›I× õ± ö±õò± ¿ðËûþ å¿õ ýûþ ò±¼ Îö±áõ±ð, Õ±ñÅ¿òß æÏõËòõþ ÎéÂòúò Îû ÷±òÅøËß ßÂËõþ îÅÂùËå ¿õÂóûÇ™¦, Õ™LýÏò 䱿ýð±õþ SÏîÂð±ü-æÏõËò ý±¿õþËûþ û±Ëäåà ÷±ò¿õßÂî±, îÂÒ±õþ ¦£ÂÏî Âóŏø ÕõûþËõõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Îü ßÂï±ý× îÅÂËù Õ±Ëòò ÷Ôí±ù Îð¼ ÷Ôí±Ëùõþ ¿÷» ÷±ñÉË÷õþ ö±¦¨ËûÇÝ Îüý× ¿ä™L±õþ ›¶¿îÂäåÿõ¼ Ûõ±õþ ý±î ¿ðËäåÃò ¿ö¿ëÂÝ Õ±ËéǼ ›¶ï±áî å¿õ Õұ߱õþ Âó±ú±Âó±¿ú ¿òËæËß ¿úõ ü±¿æËûþ Õ±Ëù±ß¿äÂS îÅÂËù îÂÒ±õþ üË/ Õ±ßÂDZý×ö±ù Î÷¿é¿õþûþ±ù æ³ËëÂÿ Âóõþ÷±íÅ ú¿Mõþ ¿õËX ›¶¿îÂõ±ð æ±ò±ò üÅ÷La ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ¼ üõ ÷±ñÉË÷ý× ß±Ëæ ձâ¶ýÏ üÅ÷La ¿õ«±ü ßÂËõþò ò± ¿úŠßÂù±õþ Îß±òÝ Î|íÏ ¿õö±á õ± ›¶Ëß±‡ÂßÂõþí¼ Îæò ðúÇËò ¿õ«±üÏ ðÏÂóß õþ±æöÂõþ ¿õ÷ÓîÂÇ ö±ø±ûþ Ûß ՙL÷ÇÅÃàÏ üÔæËò ÷¢Ÿ ÎûÃà±Ëò Îõþ±æß±õþ æÏõËòõþ ò±ò± ¿ðßÂ, îÂÒ±õþ ¿úŠ-¿úক্ষ±¦šù ú±¿™L¿òËßÂîÂËòõþ ¿òüáÇ å±ûþ± ÎôÂËù¼ ò±KéÂÅ¿õý±õþÏ ð±ü ä±õþÂó±Ëúõþ ÂóËëÂÿ ï±ß±, õÉõý±õþ ßÂõþ±, Âó¿õþîÂÉM õæÇÉ ¿ðËûþ ßÂõþËåò ö±¦¨ûǼ òKéÂÅ Ûý× ‘ô±ëÂ×` ÕõËæ’’ ö±¦¨ËûÇ ü÷±Ëæõþ ò±ò± ¿Z䱿õþî±Ëß îÅÂËù ñËõþ Ûß õU™¦õþÏûþ ü±÷±¿æß ö±øÉ õþäÂò± ßÂËõþò¼ Û å±ëÂÿ± ÕòÉËðõþ ÷ËñÉ ¿÷êÅÂò ð±ú&l, Õ¿òõDZí Îâ±ø, ›¶ðÏÂó Âó±S, ÕòÅÂó ÷GÂù, ÷Ôí±ù ÷GÂù, Âó±ïÇ›¶¿îÂ÷ ð±ü, Îðõõªî üõþß±õþ, Õ?ò Î÷±ðßÂËðõþ ý±Ëî ¿úŠßÂù±õþ òîÅÂò òîÅÂò üy±õò± ëÂ×Ëiœ±¿äÂî ýËäåü ü±ëÂ×` ձËéÇ ۿáËûþ äÂËùËåò õÅñ±¿ðîÂÉ äÂËA±Âó±ñɱûþ¼ Õ¿òõDZí ðËMõþ ÂóõþÏক্ষ±÷Óùß ¿ôÂË{œ ò±ò± üy±õò±õþ ý׿/î¼ ¿ö¿ëÂÝ Õ±ËéÇÂõþ ¿ú¿Šî üy±õò± ¿õß¿úî ýËäåà ÆüßÂî üÅõþ±ý×, ßÔÂøã÷Åõþ±õþÏ, üÅæûþ ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ, üÅ÷ò± äÂSõîÂÇÏËðõþ ý±Ëî¼ ß¿¥óëÂ×é±õþ ⶱ¿ôÂË‘ ö±ù ß±æ ßÂõþËåò ü±ûþß ¿÷S¼ ¿üõþ±¿÷ßÂü ÷±ñÉË÷ òîÅÂò ö±õò±ûþ Û¿áËûþ äÂËùËåò ßÔÂøãËá±Âó±ù &å±ý×îÂ, ¿úõõþ±÷ ð±ü, á±áÇÏ Îâ±øõþ±¼ ÛõþßÂ÷ Õ±õþÝ ÕËòËß¼

¿ù/ ¿õö±æËò ¿õ«±üÏ ò± ýËûþÝ õùËî ýûþ õ¿SËúõþ ËíÉ éÂáõá õ/Ïûþ ¿úŠßÂù±ûþ ÛßÂçÂұߠîíÏõþ üÔæò ÷ÅÃàõþ Õ±¿õöÂDZõ ›¶ü±¿õþî ßÂËõþËå ¿úŠßÂù±õþ üÏ÷±ò±¼ ¿îÂø± ÷GÂù, ÷Ïò±ক্ষÂÏ Îüò&l, üÅðÏl± ð±ü, á±ûþSÏ õü±ßÂ, üÑ¿ýî± Îâ±ËøËðõþ ¿õ¿öÂi§ ÷±ñÉË÷ ü±ýüÏ Õâ¶üõþ õU÷ÅÃàÏ üy±õò±õþ ðõþæ± ÃàÅËù ¿ðËûþËå¼ ¿ðËäåü

Ûý× õU÷ÅÃàÏ üy±õò±ý× Æõ¿äÂËSÉõþ ôv±ëÂËáé ÃàÅËù ¿ðËûþËå, ü÷ÔX ßÂõþËå ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ Âó¿}Â÷õË/õþ ¿úŠßÂù±Ëß õËù ÷Ëò ßÂËõþò ¿ßÂëÂ×ËõþéÂõþ, ¿úŠÏ ÷±òü Õ±ä±ûǼ ÷±òüý× Âó¿}Â÷õË/õþ ÛßÂ÷±S ¿ßÂëÂ×ËõþéÂõþ, ¿û¿ò üy±õò±÷ûþ òîÅÂò ¿úŠÏËðõþ ¿òËûþý× qñÅ ß±æ ßÂõþËåò Îõú ßÂËûþß õåõþ ñËõþ¼ îÂËïÉõþ Õ±ð±ò›¶ð±ò, Îû±á±Ëû±á, ¿õ›Â¡õ, ¦š±òäÅÂÉî ýÝûþ±, ¿úŠ ü±÷¿ûþßÂÏõþ ¿òûþ¿÷î ›¶ß±ú, Õ±Ëù±äÂò±üö± ÕòÅâéÂËßÂõþ ß±æ ßÂõþËå, ëÂ×Èü±ý Îæ±á±Ëäåà îíîÂõþ ›¶æiœËß ü±ýüÏ ÂóðËক্ষÂÂó ÎòÝûþ±ûþ, ›¶ü±¿õþî ßÂËõþËå ÷Ëòõþ æ±òù±¼ õùËåò ÷±òü¼

îÂËõ Ûý× òîÅÂòîÂõþ ›¶¿îÂö±Ëðõþ, ¿õËúø ßÂËõþ ¿òëÂ× ¿÷¿ëÂûþ± ¿òËûþ ûÒ±õþ± ß±æ ßÂõþËåò, îÂÒ±Ëðõþ ÂóÔ‡ÂËÂó±øßÂî±õþ Õö±õ ðÅÐÃàæòß¼ Õ±÷±Ëðõþ Îòý× ÎðõÏ ô±ëÂ×Ë`Âúò, ¿ßÂõþí ò±ð±õþ ¿÷ëÂ׿æûþ±÷ Õô ÷ë±òÇ Õ±ËéÇÂõþ ÷Ëî± ›¶¿î‡±ò¼ ôÂËù Ûß¿SËúõþ íÉËߠßÂËûþ ï±ßÂËî ýûþ ¿ð¿{¡, õËõþ±ð±, ÷Å¥¤ý×, Îõ/±ùŏõþ ¿ðËß¼ ý׿îÂ÷ËñÉ áî ðÅ-ä±õþ õåËõþ ßÂùß±î±, ú±¿™L¿òËßÂîÂò ÎåËëÂÿ äÂËù ÎáËåò ÕËòËßÂý×¼ Ûé± Õ±éÂß±Ëî ò± Âó±õþËù ক্ষ¿î õþ±ËæÉõþ¼ ক্ষ¿î ßÂùß±î±õþ¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited