Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ চৈত্র ১৪২১ মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দুই চিটফান্ডের জোড়া ধাক্কা হাইকোর্টে ।। দিন যাচ্ছে, তৃণমূলের লক্ষ্য এখন ১৩০ ।। সরকার ও পুরসভা একদলের হাতে থাকলে উন্নয়ন ভাল হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।। ‘মালদার’ টুরিস্ট এসেছে!--খবর দিয়েছিল স্হানীয় যুবক ।। ছিল বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ছক! ।। দেড় দিনের বৃষ্টিতে বন্যা কাশ্মীরে ।। কলকাতার সব ওয়ার্ডে নারী বাহিনী বামেদের ।। ক্যাম্পাসে এ কী কাণ্ড! তদম্ত কমিটি যাদবপুরে ।। রাহুল ফিরছেন! ১৯ এপ্রিল দেখা যাবে কিসান সমাবেশে ।। বসিরহাট পুরসভা: লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে সি পি এমের ।। কেজরিওয়াল: সব ঠিক আছে ।। অকেজো মন্ত্রী ছাঁটবেন মোদি
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

Îðõ±¿úü äÂj

ä¿{¡Ëúõþ ðúËßÂõþ ›¶¿îÂõ±ðÏ üM±, ø±ËéÂõþ ðúß ÂóûÇ™L î±ëÂÿ± ßÂõþ± ö±õþîÂÏûþ Õ±ý×Ëë¿Ké¿éÂ-ü‚Âé ÎÂó¿õþËûþ òîÅÂò úîÂËßÂõþ ¿õ«±ûþò, á±ûþSÏ äÂSõîÂÇÏ ¿¦óö±ËßÂõþ ö±ø±ûþ ‘Îá±Ëù±ß±ûþò’-Ûõþ Φڱî¼ Îüý× üË/ ‘õ±æ±õþ’-Ûõþ Õ±Ëù±ëÂÿò¼ Õ¿ùËîÂ-á¿ùËî áɱù±¿õþ-¿õ˦£Â±õþí¯ Îá±Ëù±ß±ûþò, õ±æ±õþ, ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ æ¿éÂù æÑúËò ðÒ±¿ëÂÿËûþ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× ¿úŠßÂù±ûþ òîÅÂò ü÷±æõ±™¦õî±, ÷ÓùÉËõ±Ëñõþ ¿õ™¦±õþ¼ 1980-õþ ðúß ÂóûÇ™L õ±Ñù±õþ ¿úŠßÂù± ÷Óùî ÕõûþõÏ, Õ±Ãàɱò÷Óùß õþ+Âó¿ò÷DZíËß ¿ö¿M ßÂËõþ Û¿áËûþËå¼ üÅß±™L õüÅ, õÒ±ñò ð±üËðõþ ÷Ëî± ðÅ’ÛßÂæËòõþ ¿õ÷ÓîÂÇ å¿õ õ±ð ¿ðËù¼ Âó¿}Â÷õË/õþ Ûý× üÔæò-üëÂÿËß ձ÷Óù Âó¿õþõîÂÇËòõþ ÎìÂëÂ× ù±áù áî úîÂËßÂõþ òõWý×Ëûþõþ ðúËß¼ Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ õÒ±ñö±㱠ΦڱîÂ, üÑËû±á ¿õ›Â¡õ, Õ±™LæDZËùõþ ¿õ™¦±õþ, ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ›¶ö±Ëõ ëÂ×Ëê Ûù òîÅÂò Õ±¿/ßÂ, ›¶ßÂõþí¼ Âó±ËŒÂ Îáù ÎäÂò± Âó¿õþËõú¼ û±õþ ¿ò¿õþËÃà q ýù Õ±æËßÂõþ õ±™¦õËß ÎðÃà±, Îõ±ç±, ¿õΝùøí¼ Îðúö±á, ð±/±, ÷i¤™LËõþõþ ðÅЦ¤›Ÿ ÎÂó¿õþËûþ ¦¤±ñÏòî±õþ Âóõþ ÕËòß ýî±ú±õþ ÷ËñÉ ÕòÉËðõþ ÷Ëî± ¿úŠÏËðõþÝ ¦¤›Ÿ, Õ±ú± ¿åù òîÅÂò æÏõò Ý ü÷±Ëæõþ¼ ¦¤±ñÏò ÎðËú æÏõò±òËjõþ ö±ø±ûþ ‘Õ±÷±Ëðõþ S÷÷Å¿M ýËõ’ õËù ñ±õþí± æ³¿áËûþ¿åù ¿úŠÏ-ö±¦¨õþËðõþ ÷Ëò¼ ø±ËéÂõþ ðúËßÂõþ ¿úŠÏõþ±Ý ò±ò± Õõক্ষÂËûþõþ ÷ËñÉÝ Õ±ú±õþ Âóïû±SÏ ¿åËùò¼

Îüý× ‘Õ±ú±’-ý× Îûò òõWý×Ëûþõþ ðúËß ñ±!± ÎÃàù¼ ûÃàò ÎðÃà± Îáù Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ ò±÷ ëÂ×Mõþ-ÞÂó¿òËõ¿úß ëÂ×Âó¿òËõ¿úßÂî± ß±Ëù± å±ûþ± ÎåËûþ ÎôÂùù¼ õ±æ±õþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ ձⶱüÏ ßÂr±ûþ ü÷ÂóÇí ßÂõþù ÎðËúõþ ý±éÂâ±éÂ÷±ê¼ òîÅÂò úîÂËß ÛËü Ûß¿SËúõþ íÉ ßÂÏ ÎðÃàËå· îÂÒ±õþ± ÎðÃàËåò, ›¶ï÷ ¿õ˝«õþ 䱿ÂóËûþ ÎðÝûþ± òûþ± ëÂ×Âó¿òËõúõ±ð, ß±ùä±õþ±ù Îý¿æ÷¿ò– ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ձ¿ñÂóËîÂÉõþ ä±ËÂó ¿õÂói§ ÎðËúõþ üѦ¨Ô¿îÂ Ý Ü¿îÂýɼ õ±ëÂÿËå ñòÏ-ð¿õþË^ Æõø÷É, îÂï±ß¿ïî ëÂ×i§ûþËòõþ ò±Ë÷ äÂùËå Õ±¿ðõ±üÏ ëÂ×ÈÃà±îÂ, æ÷Ëå ß±Ëù± é±ß±õþ Âó±ý±ëÂÿ, õþ±æòÏ¿î¿õð Ý õÉõü±ûþÏËðõþ ðÅòÇÏ¿îÂËî ÎðËúõþ ÕïÇòÏ¿î òëÂÿõËëÂÿ¼ Îüý× üË/ üLa±Ëüõþ ß±Ëù± Î÷Ëâ S÷ú ÎìÂËß û±Ëäåà ü±õþ± ÂóÔ¿ïõϼ üLa±ü, ûÅXÂ, ð±/±õþ ý±î ñËõþ ÛËüËå ¦š±òäÅÂÉî ýÝûþ±õþ, ¿öÂËéÂ÷±¿é ÎïËß ëÂ×ÈÃà±î ýÝûþ±õþ Îõðò±, ü‚Âé¼ û±õþ æòÉ Ûý× ü÷ûþËß õù± ýËäåà ‘Ûæ Õô ÷±ý×Ëâ¶úò Õɱ` ۑ±ý×ù¼’ ÛËë±ûþ±ëÂÇ üÖð û±Ëß õùËåò, ‘¿ð Ûæ Õô ðÉ ¿õþôÅÂý׿æ, ðÉ ¿ëÂü˛¡üë Âó±üÇò, ÷±ü ý׿÷Ëâ¶úò¼’ ÎöÂËã ÎáËå Õ±=¿ùßÂî±õþ ÎõëÂÿ±æ±ù¼ ÛÃàò ä¿{¡Ëúõþ ðúËßÂõþ Îðúæ Õ±ý×Ëë¿Ké¿éÂõþ ¿õîÂßÂÇÝ ÕïÇýÏò¼ Ûý× òîÅÂò Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà ðÒ±¿ëÂÿËûþ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× Õ±æËßÂõþ ¿úŠÏËðõþ ¿ä™L±ö±õò±, Õ±¿/ËßÂÝ ÛËüËå Õ±÷Óù Âó¿õþõîÂÇò¼

òîÅÂò úîÂËßÂõþ ¿ZîÂÏûþ ðúËß òîÅÂò Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÒ±¿ëÂÿËûþ ÎßÂ÷ò ß±æ ßÂõþËå Ûß¿SËúõþ íÉ· ßÂÏö±Ëõ ÛËá±ËäåÃ, ßÂÏ ö±õËå· õ¿SËúõþ ËíÉ åéÂôÂ鱿ò Õ±Ëå, ëÂ×ËMæò±õþ äÂëÂÿ± Âó±õþð Õ±Ëå¼ ëÂ×Bä±ß±º± Õ±Ëå¼ ¿ßÂc î±õþ ÎäÂËûþÝ õëÂÿ ßÂï±, Âó¿õþõ¿îÂÇî Âó¿õþ¿¦š¿îÂ, ü÷±æõ±™¦õî±õþ üË/ Îõ±ç±ÂóëÂÿ± ßÂËõþ òîÅÂò ›¶æiœ Æî¿õþ ßÂËõþ ¿òËäåÃò ¿òËæËðõþ ¦¤±îÂLaɼ û±Ëß ›¶±äÂÉ-Âó±}±ËîÂÉõþ ÎäÂò± åËß ձõþ ÎôÂù± û±Ëõ ò±¼ ÎäÂò± åËß ÎðÃàËî ÎáËùÝ ¿õÂóð, ÷Ëò ýËõ ñõþ± Îûò Îü Îðûþ ò±ý×, Îðûþ ò±ý×¼ ¿úŠßÂù± ÛÃàò ÷ò™¦ËNõþ áöÂÏõþ õþ+Âóü±áËõþ ëÅÂõ ¿ðËäåü òîÅÂò òîÅÂò ÷±ñÉ÷, Õ±¿/ß ¿òËûþ ÂóõþÏক্ষ±-¿òõþÏক্ষ±õþ ÂóËï îÂÒ±Ëðõþ ß±Ëå Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× ÕäåÃÅÈ òûþ¼ Õ±æËßÂõþ îÂí ›¶æËiœõþ ¿úŠÏËðõþ ß±Ëå üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ¼ ôÂËù ü¥¤õþí ð±ü, üÅ÷La ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ, ñªnÂóðÏ Îâ±øËðõþ ß±áæ, ßÂɱòö±Ëüõþ ¿äÂõþ±ä¿õþî ÷±ñÉË÷õþ Âó±ú±Âó±¿ú ý×òˆÂËùúò õ± üѦš±Âóò ¿úËŠ õ± Âó±õþôÂõþË÷Ëk ý±î ¿ðËî Îß±òÝ õ±ñ± Îòý×¼ ßÂù±öÂõò ›¶±MòÏ, ú±¿™L¿òËßÂîÂËòý× ¿ïîÅ üæù ß±ý׿î Ûý× üLa±ü ßÂõ¿ùî ÂóÔ¿ïõÏËî ›¶ï÷ ¿õ˝«õþ ä±ùõ±¿æ, Îú±øí ý×îÂɱ¿ðõþ ›¶¿îÂõ±ð Îû÷ò ›¶ï±áî ßÂɱòö±Ëü ßÂõþËåò, ÎîÂ÷òý× ÷±¿ŒÂ-¿÷¿ëÂûþ±õþ ü±ý±ûÉÝ ¿òËäåÃò¼

ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî± ôÂ÷Ç õ± Û‘Ë›¶úËòõþ &Q ùâÅ ßÂËõþ Îæ±õþ Îðûþ ö±õò± õ± ßÂòËüË›I×õþ ÝÂóõþ¼ ¿Z÷±¿SßÂ, ¿S÷±¿SËßÂõþ Âó¿õþ¿äÂî ÎßÂûþ±¿õþ ßÂõþ± õ±á±Ëòõþ üÏ÷± Õ¿îÂS÷ ßÂËõþ ¿úŠ áëÂÿ±õþ Î䩆± ßÂËõþ¼ Îû Îß±òÝ ¿æ¿òü ¿ðËûþý× ¿úŠ üÔæò üyÂõ¼ Ûõþ üÓäÂò± 1917-Îî ÷±ËüÇù ðÅÉËü± ûÃàò ¿òëÂ× ý×ûþËßÂÇ Ûß¿é ÷ÓS±ñ±õþËß ¿úŠ ¿ýËüËõ ›¶ð¿úÇî ßÂõþËùò¼ Ûý× ‘Îõþ¿ëÂË÷ëÂ’-Ûõþ Âóï ñËõþý× ÛËüËå ý×òˆÂËùúò õ± üѦš±Âóò ¿úŠ¼ ›¶ï±áî áɱù±¿õþ, õ±æ±Ëõþõþ ¿õËX ›¶¿îÂõ±ð ¿ýËüËõ¼ Õ±õþ Ûý× üѦš±Âóò ¿úËŠõþ ý±î ñËõþ Õ±Ëù±ß¿äÂS, ¿ö¿ëÂÝⶱ¿ôÂ, ò±éÂßÂ, ¿üËò÷±õþ ›¶Ëõú ¿úŠßÂù±ûþ¼ ÷±ñÉ÷ Ý ö±õò± ›¶ß±Ëú ¿ðá™L ÃàÅËù Îáù ›¶ï±áî ß±áæ-ßÂɱòö±Ëüõþ õ±ý×Ëõþ¼ áî úîÂËßÂõþ òõWý× ðúËß ö±õþîÂõËøÇ îÂïÉ›¶ûÅ¿Mõþ ¿õ™¦±õþ üy±õò±õþ ðõþæ± Õ±õþÝ ›¶ü±¿õþî ßÂõþù¼ ¿úŠßÂù±ûþ ù±áù ¿ë¿æé±ù ›¶ûÅ¿Mõþ ÎìÂëÂ×¼

Îüý× üË/ îÂÒ±Ëðõþ ùëÂÿ±ý× Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ üÅò±¿÷Ëß ձéÂß±Ëò±õþ¼ Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ ùক্ষÂÉý× ýËäåà ÂóÔ¿ïõÏõþ ü÷™¦ ¿ßÂåÅËß Ûß åÒ±Ëä ÎôÂù±¼ 汿îÂáîÂ, õÉ¿Máî ձ=¿ùß Æõ¿ú©†É, üѦ¨Ô¿îÂËß ÷ÅËå ÎôÂù±¼ ÕòÉ¿ðËßÂ, ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ùëÂÿ±ý× ›¶¿î‡±Ëòõþ ¿õËX¼ õ±æ±Ëõþõþ ¿õËX¼ Ûý× é±ò±-ýÒɱäÂëÂÿ±õþ ÷ËñÉ ðÒ±¿ëÂÿËûþ Ûß¿SËúõþ íÉ îÂÒ±Ëðõþ Âóï ÃàÅÒËæ ÎôÂõþ±õþ Î䩆± ßÂõþËåò¼ û±õîÂÏûþ ü‚ÂéÂ, ZËeõþ üÅëÂÿ/ ÎïËß Îõ¿õþËûþ ¿ò榤 öÅÂõò, ¿úËŠõþ ›¶±¿ïÇî öÅÂõò áëÂÿËî ä±ý×Ëåò¼ ¿ò榤 ¿úক্ষ±ðÏক্ষ±, üѦ¨Ô¿îÂËî 汿õþî ýËûþ ¿õ«-üѦ¨Ô¿îÂõþ ö±ù ¿ßÂåÅ ¿òËûþ å¿ëÂÿËûþ ÂóëÂÿËåò¼ ÃàËåò ü±Ñ¦¨Ô¿îÂß ձ¿ñÂóîÂÉõ±ð¼ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËåò ձⶱüÏ õ±æ±Ëõþõþ¼ Îû÷ò õ¿SËúõþ ËíÉõþ Õ±Ëáõþ ›¶æËiœõþ ¿úŠÏ õåõþ ÛßÂä¿{¡Ëúõþ ¿÷êÅ Îüò ßÂËõþ¿åËùò îÂÒ±õþ ‘õþ±ò ôªÂ÷ ¿ôÂûþ±õþ’ úÏøÇß üѦš±Âóò ¿úËŠ¼ Ûß¿é ÕgÂß±õþ ›¶Ëß±ˇ ðÒ±ëÂÿ±Ëù Âó±ú±Âó±¿ú ÎðÃà± û±ûþ ›¶±ûþ ÛßÂý×õþßÂ÷ ðÅ¿é å¿õ¼ Õ±õþ ¿úŠÏõþ ßÂËF ÎöÂËü Õ±Ëü, ‘Õ±ý× ßÂòËôÂü, Õ±ý× ß¿Âóë ÷±ý× Ýûþ±ßÂÇ ÛËáò Õɱ` ÛËáò’¼ 2004 ÎïËß 2007-Û ûÃàò ÎðËúõþ å¿õõþ õ±æ±õþ Õ±äÂ÷ß± Õ¿õ«±üÉ õþßÂ÷ ôÅÂËùËôÂÒËÂó ëÂ×Ëê¿åù, îÂÃàò õ±æ±Ëõþõþ 䱿ýð± Î÷é±Ëî ¿áËûþ ÕËòËßÂý× Îß±òÝ ö±õò±¿ä™L± ò± ßÂËõþ ÛßÂý× ß±æ ßÂËõþ ÎáËåò ü±›Â¡±ûþ±Ëõþõþ ÷Ëî±¼ ¿÷êÅÂõþ ›¶¿îÂõ±ð ¿åù Ûý× ‘ü±›Â¡±ûþ±õþ ¿úŠÏËðõþ’ ¿õËX¼ üæù ß±ý׿î îÂÒ±õþ ‘ý×ò ¿õéÅÂý×ò’ å¿õËî Îð¿ÃàËûþËåò ›¶ï÷ ¿õ˝«õþ õÅËúõþ± ßÂÏö±Ëõ ù±ËðËòõþ ÷Ëî± ôªÂɱ˂ÂòˆÂ±ý×Ëòõþ ßÂõËù ÂóËëÂÿò¼ ¦¤±ö±¿õß ðÓõþQ ÎïËß ÎðÃàËù ÎðÃà± û±Ëõ õÅËúõþ ÎÂó±ËCÇé¼ ß±Ëå ÛËù ÎðÃà± û±Ëõ &¿éÂõüË™Lõþ ÷Ëî± ÕüÑÃàÉ ù±ËðËòõþ å¿õ ¿ðËûþ Æî¿õþ Îüý× ÎÂó±ËCÇé¼ õÅúËß Îûò ßÅÂËõþ ßÅÂËõþ ক্ষÂî¿õক্ষÂî ßÂõþËå ù±Ëðò¼ îÂÒ±õþ Õ±Ëõþß¿é å¿õ ‘¿Ã¢¶ò ÎéÂËõþ±¿õþæ÷’-Û üæù Îð¿ÃàËûþËåò üLa±Ëü qñÅ ÷±òÅËøõþ æÏõò òûþ, Ûý× ÂóÔ¿ïõÏÝ ¿õÂói§¼ Õ±õ±õþ Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ ö±ù ¿ðßÂ&Ëù±Ý îÂÒ±õþ± ÎÃà±ù± ÷Ëò â¶ýí ßÂõþËåò¼ Õ±™LæDZù ðÅûþ±Ëõþ Îõþ±ð ÎÂó±ý±Ëäåü ôÂËù ÂóÔ¿ïõÏ ÛÃàò ý±ËîÂõþ ÷ÅËê±ûþ¼ Õ±ð±ò-›¶ð±ò õ±ëÂÿ±ûþ, Âó¿õþüõþ õ±ëÂÿ±ûþ ü÷ÔX ýËäåÃò ¿úŠÏõþ±¼ Â

Âó¿}Â÷õË/õþ õ¿SËúõþ ËíÉõþ ›¶úÑüòÏûþ ¿ðß ýù îÂÒ±õþ± Õ±™LæDZËùõþ ßÅÂýßÂî±ûþ õ± Îá±Ëù±ß±ûþËòõþ Îá±Ëù±ßÂñÒ±ñ±ûþ ý±¿õþËûþ û±ò¿ò¼ Âó±õþ¦ó¿õþß Îõ±ç±ÂóëÂÿ±, â¶ýí-õæÇËòõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Û¿áËûþ äÂËùËåò¼ üõ¿ßÂåÅËß ձR¦š ßÂËõþ¼ ÷±ñÉ÷, ›¶ßÂõþí– üõ¼ ¿òËæËðõþ ÷áæ ¿÷é±Ëõþ ò± ÎåÒËß ¿ßÂåÅý× ¿òËäåÃò ò±¼ ö±õò± õ± ßÂòËü›I×ý× üõ, E¿ûþÑ, ÎéÂß¿òËßÂõþ ðõþß±õþ Îòý×– Âó¿}Â÷ ö±õþî ÎïËß åëÂÿ±Ëò± Ûý× ëÂ×¾éÂ, ÕÍõ:±¿òß ñ±õþí±Ëß ðÓËõþ ü¿õþËûþ ÎõþËÃà Õ‚Âò Ý ß±¿õþá¿õþ ðক্ষÂî± ÕæÇò ßÂËõþ ¿òËæõþ Ü¿îÂËýÉ ¿ïîÅ ýËûþ ß±æ ßÂõþËåò õ±Ñù±õþ Ûý× ›¶æiœ¼ ÕïÇ±È õ¿Sú õåËõþõþ Õ±úÂó±Ëúõþ ¿äÂSÏ, ö±¦¨õþ, ÷±¿ŒÂ¿÷¿ëÂûþ±õþ ¿úŠÏõþ±¼ ¿õÃàɱî ¦šÂó¿î ßÂùß±î±ûþ ¿ò÷ÇÏûþ÷±í Õ±™LæDZ¿îÂß ÷±Ëòõþ ¿÷ëÂ׿æûþ±÷ ßÂùß±î± ¿÷ëÂ׿æûþ±÷ Õô ÷ë±òÇ Õ±ËéÇÂõþ õþ+Âóß±õþ ýɱ¿õþ &á±õþ õËù¿åËùò, ΢¡±õ±ù Ý Îù±ß±Ëùõþ ÷±çÂÃà±Ëò ÛÃàò Ûß¿é ús Æî¿õþõþ ü÷ûþ ÛËüËå¼ Î¢Â¡±ß±ù¼ û±õþ ÷ËñÉ Î¢Â¡±õ±ù ÛõÑ Îù±ß±ù ðÅý×-ý× Õ±Ëå¼ õ±Ñù±õþ Ûß¿SËúõþ íÉ ¿ßÂc Ûý× Î¢Â¡±ß±Ëùý× ëÂ×#;ù¼ Ü¿îÂýÉ Ý ëÂ×Mõþ Õ±ñÅ¿òßÂî±õþ ¿÷ËúËùõþ ôÂËùý× ÎßÂÌdö ò±á æùõþËãõþ ÷Ëî± Ûß¿é ÕñÅò± õ±¿îÂù ß¿êÂò ÷±ñÉË÷ ß±æ ßÂõþ±õþ ü±ýü ÎðÃà±Ëî Âó±Ëõþò¼ õþ±Ëæú Îðõ ëÂ׿òú úîÂËßÂõþ ß±ê ÎÃà±ð±ý×Ëî òîÅÂò ›¶±í ü=±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ Û÷ò¿ß áõþ±òý±é±õþ ß±êÂËÃà±ð±ý× å¿õõþ üË/ ¿Âóß±Ëü±õþ &Ëûþ¿òÇß±õþ Ûß¿é ÕÑú æ³ËëÂÿ Æî¿õþ ßÂËõþò òîÅÂò ðÔúÉ ö±ø± îÂÒ±õþ ‘öÅÂõËò«õþÏ’-Îî¼ ÛõÑ üõý× ßÂõþËåò ¿ýëÂ×÷±Ëõþõþ ÷±ñÉË÷¼ õ±ã±¿ùõþ ¿äÂSö±ø±ûþ ý±üÉõþü ¿ô¿õþËûþ Õ±ò± õþ±ËæËúõþ õëÂÿ Õõð±ò¼ Î|ûþ± üõþß±õþ ¿ùËò± Ý ß±êÂËÃà±ð±ý×Ëß ձæËßÂõþ ÷±¿ŒÂ¿÷¿ëÂûþ±õþ Âó¿õþüËõþ îÅÂËù Õ±Ëòò¼ ü¥¤õþí ð±Ëüõþ Îæ±õþ îÂÒ±õþ Õ‚ÂòÍúùÏËî¼ ûî üÅjõþý× Îý±ß ò± ÎßÂò ›¶¿îÂ÷±, ß±ê±Ë÷± úM ò± ýËù ÎöÂËã ÂóëÂÿËõ UëÂÿ÷ÅëÂÿ ßÂËõþ¼ Ûý× å¿õ ÕÒ±¿ßÂËûþõþ ß±æ Û ßÂï± ÷Ëò ßÂõþ±Ëò±õþ üË/ üË/ Âó¿õþËî±ø ÎüËòõþ Ûß¿é ßÂï±õþ ›¶¿îÂñW¿ò ßÂËõþ– qñÅ ßÂòËü›I× õ± ö±õò± ¿ðËûþ å¿õ ýûþ ò±¼ Îö±áõ±ð, Õ±ñÅ¿òß æÏõËòõþ ÎéÂòúò Îû ÷±òÅøËß ßÂËõþ îÅÂùËå ¿õÂóûÇ™¦, Õ™LýÏò 䱿ýð±õþ SÏîÂð±ü-æÏõËò ý±¿õþËûþ û±Ëäåà ÷±ò¿õßÂî±, îÂÒ±õþ ¦£ÂÏî Âóŏø ÕõûþËõõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Îü ßÂï±ý× îÅÂËù Õ±Ëòò ÷Ôí±ù Îð¼ ÷Ôí±Ëùõþ ¿÷» ÷±ñÉË÷õþ ö±¦¨ËûÇÝ Îüý× ¿ä™L±õþ ›¶¿îÂäåÿõ¼ Ûõ±õþ ý±î ¿ðËäåÃò ¿ö¿ëÂÝ Õ±ËéǼ ›¶ï±áî å¿õ Õұ߱õþ Âó±ú±Âó±¿ú ¿òËæËß ¿úõ ü±¿æËûþ Õ±Ëù±ß¿äÂS îÅÂËù îÂÒ±õþ üË/ Õ±ßÂDZý×ö±ù Î÷¿é¿õþûþ±ù æ³ËëÂÿ Âóõþ÷±íÅ ú¿Mõþ ¿õËX ›¶¿îÂõ±ð æ±ò±ò üÅ÷La ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ¼ üõ ÷±ñÉË÷ý× ß±Ëæ ձâ¶ýÏ üÅ÷La ¿õ«±ü ßÂËõþò ò± ¿úŠßÂù±õþ Îß±òÝ Î|íÏ ¿õö±á õ± ›¶Ëß±‡ÂßÂõþí¼ Îæò ðúÇËò ¿õ«±üÏ ðÏÂóß õþ±æöÂõþ ¿õ÷ÓîÂÇ ö±ø±ûþ Ûß ՙL÷ÇÅÃàÏ üÔæËò ÷¢Ÿ ÎûÃà±Ëò Îõþ±æß±õþ æÏõËòõþ ò±ò± ¿ðßÂ, îÂÒ±õþ ¿úŠ-¿úক্ষ±¦šù ú±¿™L¿òËßÂîÂËòõþ ¿òüáÇ å±ûþ± ÎôÂËù¼ ò±KéÂÅ¿õý±õþÏ ð±ü ä±õþÂó±Ëúõþ ÂóËëÂÿ ï±ß±, õÉõý±õþ ßÂõþ±, Âó¿õþîÂÉM õæÇÉ ¿ðËûþ ßÂõþËåò ö±¦¨ûǼ òKéÂÅ Ûý× ‘ô±ëÂ×` ÕõËæ’’ ö±¦¨ËûÇ ü÷±Ëæõþ ò±ò± ¿Z䱿õþî±Ëß îÅÂËù ñËõþ Ûß õU™¦õþÏûþ ü±÷±¿æß ö±øÉ õþäÂò± ßÂËõþò¼ Û å±ëÂÿ± ÕòÉËðõþ ÷ËñÉ ¿÷êÅÂò ð±ú&l, Õ¿òõDZí Îâ±ø, ›¶ðÏÂó Âó±S, ÕòÅÂó ÷GÂù, ÷Ôí±ù ÷GÂù, Âó±ïÇ›¶¿îÂ÷ ð±ü, Îðõõªî üõþß±õþ, Õ?ò Î÷±ðßÂËðõþ ý±Ëî ¿úŠßÂù±õþ òîÅÂò òîÅÂò üy±õò± ëÂ×Ëiœ±¿äÂî ýËäåü ü±ëÂ×` ձËéÇ ۿáËûþ äÂËùËåò õÅñ±¿ðîÂÉ äÂËA±Âó±ñɱûþ¼ Õ¿òõDZí ðËMõþ ÂóõþÏক্ষ±÷Óùß ¿ôÂË{œ ò±ò± üy±õò±õþ ý׿/î¼ ¿ö¿ëÂÝ Õ±ËéÇÂõþ ¿ú¿Šî üy±õò± ¿õß¿úî ýËäåà ÆüßÂî üÅõþ±ý×, ßÔÂøã÷Åõþ±õþÏ, üÅæûþ ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ, üÅ÷ò± äÂSõîÂÇÏËðõþ ý±Ëî¼ ß¿¥óëÂ×é±õþ ⶱ¿ôÂË‘ ö±ù ß±æ ßÂõþËåò ü±ûþß ¿÷S¼ ¿üõþ±¿÷ßÂü ÷±ñÉË÷ òîÅÂò ö±õò±ûþ Û¿áËûþ äÂËùËåò ßÔÂøãËá±Âó±ù &å±ý×îÂ, ¿úõõþ±÷ ð±ü, á±áÇÏ Îâ±øõþ±¼ ÛõþßÂ÷ Õ±õþÝ ÕËòËß¼

¿ù/ ¿õö±æËò ¿õ«±üÏ ò± ýËûþÝ õùËî ýûþ õ¿SËúõþ ËíÉ éÂáõá õ/Ïûþ ¿úŠßÂù±ûþ ÛßÂçÂұߠîíÏõþ üÔæò ÷ÅÃàõþ Õ±¿õöÂDZõ ›¶ü±¿õþî ßÂËõþËå ¿úŠßÂù±õþ üÏ÷±ò±¼ ¿îÂø± ÷GÂù, ÷Ïò±ক্ষÂÏ Îüò&l, üÅðÏl± ð±ü, á±ûþSÏ õü±ßÂ, üÑ¿ýî± Îâ±ËøËðõþ ¿õ¿öÂi§ ÷±ñÉË÷ ü±ýüÏ Õâ¶üõþ õU÷ÅÃàÏ üy±õò±õþ ðõþæ± ÃàÅËù ¿ðËûþËå¼ ¿ðËäåü

Ûý× õU÷ÅÃàÏ üy±õò±ý× Æõ¿äÂËSÉõþ ôv±ëÂËáé ÃàÅËù ¿ðËûþËå, ü÷ÔX ßÂõþËå ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ Âó¿}Â÷õË/õþ ¿úŠßÂù±Ëß õËù ÷Ëò ßÂËõþò ¿ßÂëÂ×ËõþéÂõþ, ¿úŠÏ ÷±òü Õ±ä±ûǼ ÷±òüý× Âó¿}Â÷õË/õþ ÛßÂ÷±S ¿ßÂëÂ×ËõþéÂõþ, ¿û¿ò üy±õò±÷ûþ òîÅÂò ¿úŠÏËðõþ ¿òËûþý× qñÅ ß±æ ßÂõþËåò Îõú ßÂËûþß õåõþ ñËõþ¼ îÂËïÉõþ Õ±ð±ò›¶ð±ò, Îû±á±Ëû±á, ¿õ›Â¡õ, ¦š±òäÅÂÉî ýÝûþ±, ¿úŠ ü±÷¿ûþßÂÏõþ ¿òûþ¿÷î ›¶ß±ú, Õ±Ëù±äÂò±üö± ÕòÅâéÂËßÂõþ ß±æ ßÂõþËå, ëÂ×Èü±ý Îæ±á±Ëäåà îíîÂõþ ›¶æiœËß ü±ýüÏ ÂóðËক্ষÂÂó ÎòÝûþ±ûþ, ›¶ü±¿õþî ßÂËõþËå ÷Ëòõþ æ±òù±¼ õùËåò ÷±òü¼

îÂËõ Ûý× òîÅÂòîÂõþ ›¶¿îÂö±Ëðõþ, ¿õËúø ßÂËõþ ¿òëÂ× ¿÷¿ëÂûþ± ¿òËûþ ûÒ±õþ± ß±æ ßÂõþËåò, îÂÒ±Ëðõþ ÂóÔ‡ÂËÂó±øßÂî±õþ Õö±õ ðÅÐÃàæòß¼ Õ±÷±Ëðõþ Îòý× ÎðõÏ ô±ëÂ×Ë`Âúò, ¿ßÂõþí ò±ð±õþ ¿÷ëÂ׿æûþ±÷ Õô ÷ë±òÇ Õ±ËéÇÂõþ ÷Ëî± ›¶¿î‡±ò¼ ôÂËù Ûß¿SËúõþ íÉËߠßÂËûþ ï±ßÂËî ýûþ ¿ð¿{¡, õËõþ±ð±, ÷Å¥¤ý×, Îõ/±ùŏõþ ¿ðËß¼ ý׿îÂ÷ËñÉ áî ðÅ-ä±õþ õåËõþ ßÂùß±î±, ú±¿™L¿òËßÂîÂò ÎåËëÂÿ äÂËù ÎáËåò ÕËòËßÂý×¼ Ûé± Õ±éÂß±Ëî ò± Âó±õþËù ক্ষ¿î õþ±ËæÉõþ¼ ক্ষ¿î ßÂùß±î±õþ¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited