Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২১ শুক্রবার ২৮ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
হিউজের লড়াই শেষ ।। প্রয়াত ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরি ।। বাবুলকে কটাক্ষমমতার: অন্ডালে ঝামেলা করছে বাইরের লোক ।। সি বি আই তো জানে আমি বাড়িতে আছি: মদন ।। আজ তৃণমূলের বুদ্ধিজীবীদের মিছিল ।। ৩০ নভেম্বর অনুমতি পেল না বি জে পি ।। ওড়িশায় সিল রোজভ্যালির ২৮০৭ অ্যাকাউন্ট, আটক ২৯৫ কোটি ।। এখন এস এম এসে ঢালাও সদস্য হলেও পরে কঠিন ঝাড়াই-বাছাই ।। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের দাবিতে আমরণ অনশন আন্দোলন মতুয়াদের ।। যেমন দল, তেমন সরকার, দিশা নেই কারও: বিমান ।। অবশেষে হাত মেলালেন মোদি-শরিফ ।। অমিত শাহর সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে--অভিজিৎ বসাক
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

û±Âóò@2012

qö±¿úü äÂËA±Âó±ñɱûþ

Îß õËù¿åù Ûî î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ õÅ¿ëÂÿËûþ ÎûËî· Îß õËù¿åù Õ¿ôÂü-éÅÂ-õ±¿ëÂÿ Õ±õþ õ±¿ëÂÿ-éÅÂ-Õ¿ôÂü Ûß ßÂËõþ æÏõò-ÎûÌõòËß ¿ü¿ùÑ ôÂɱËò ùéÂËß ¿ðËî· Îß õËù¿åù ÎûÌï Âó¿õþõ±Ëõþõþ ð±ûþ ÷±ï±ûþ ¿òËûþ ‘ú¿ýð’ ýËî· ðɱËÃౠ߱߱, Õ±÷±Ëðõþ ðɱËÃà±¼ ÷±S ¿î¿õþú-õ¿SËúý× Õ±÷õþ± ÎßÂ÷ò ¿òËæËß ¿òËæõþ ÷Ëî± &¿åËûþ ¿òËûþ¿å¯ ý÷ Îð±Ëò± Îð± Λ¶÷Ï Îðú ö±Ëáõþ ÷Ëî± ÎßÂ÷ò ý±ùß± ßÂËõþ ö±á ýËûþ Îá¿å ÕíÅ-Âó¿õþõ±Ëõþ¯ ù±ý×ËôÂõþ ùɱ`Â˦¨ËÂó Ûàò qñÅ õþÑ Õ±õþ õþѼ ôÅÂùÄ ä±/±¼ ôÅÂùÄ ßÂËÂóDZËõþé¼ áù±ûþ Õ±ý× ß±ëÂÇ, ÂóËßÂËé ÎS¿ëÂé ß±ëÂÇ, ý±Ëî Îüù Îô±ò, ß±Ëò Îýë Îô±ò, ü±÷Ëò ùɱÂóéÂÂó¼ åÅÒËî ä±ý× ÆõöÂËõõþ éÂÂó¼ é±ËáÇé é±ËáÇé Õɱ` é±ËáÇé¼

Îü±æ± ßÂï±, Ûàò Õ±÷±Ëðõþ æ÷±ò±¼ ﱿéÇ ›Â¡±ü Îæò±Ëõþúò¼ ù±ý×ôÂËß ձõþÝ ô±ˆÂ ßÂõþËî ýËõ¼ ßÂùß±î±Ëß ù`Âò õ±ò±Ëî ýËõ¯ ›¶äÅÂõþ ä±Âó¼ î±ý× ýÒ±¿ä ÎïËß ý±¿ü üõ ¿ßÂåÅËîÂý× Ûàò Îö±ùõðËùõþ ˆÂ±ý×ù¼ ý×òˆÂɱKé â¶É±¿é¿ôÂËßÂúò¼ ÷±Ëò, Ûক্ষÅ¿ò îÅ¿©† ä±ý×¼ Ûক্ষÂÅ¿ò¼ ÂóËõþ òûþ¼ ›Â¡±¿ˆÂß ý×ßÂò¿÷¼ ÷±Ëò, é±ß± Îòý× Îî± ßÂϯ ß±ëÂÇ Îî± Õ±Ëå¼ ö¿õøÉîÂËß õgÂß ÎõþËà ôÅ¿îÂǼ ßÂÏ Õ±Ëå ßÂÂó±Ëù, Îðà± û±Ëõ ß±ù üß±Ëù¼ ßÂò¿¦óËß±ûþ±ü ßÂòæ±¥óúò¼ ÷±Ëò, çÂÒ±-äÂßÂäÂËß ¿æ¿òËüõþ æòÉ ÃÂóËßÂé àÅËù àõþä¼ Û-üõý× ýù Âó¿}¿÷ ÷ËëÂù¼ Îòú± ñõþ±Ëò±õþ Îàù±¼ ßÂÏ õÅçÂËù¯ Õ±õþÝ ä±ý×¼ Õ±õþÝ Õ±õþݼ õëÂÿ ᱿ëÂÿ¼ õëÂÿ õ±¿ëÂÿ¼ ¿ëÂæ±ý×ò±õþ Õ±üõ±õ¼ õªÉ±Ë`Âë ÎEü¼ ›¶Ëûþ±æò Îòý×, îÂõÅ ä±ý×¼ ßÂÏ ßÂõþ± û±Ëõ¼ Ûé±ý× Îî± ù±ý×ôˆ±ý×ù¯ ò±-ýËù âËõþ-õ±ý×Ëõþ ÷Åà Îðà±õ ßÂÏ ßÂËõþ· ö±Ëõ± ò±, ý±ËîÂ-Îá±ò± ðÅ-ä±õþËé ß±áæ å±ëÂÿ± Îü¿ðò ßÂÏ ¿åù Îî±÷±Ëðõþ· Õ±æ ðɱËÃà± Îî±, ðú õþßÂË÷õþ ß±áæ, ¿õú õþßÂË÷õþ äÂɱËòù¼ Îúûþ±õþ õ±æ±Ëõþ ñü ÎïËß Îõþù õ±Ëæé ¿òËûþ E±÷±õ±¿æ– ÷ÅýÓËîÂÇ Õ±ÂóËëÂé Î÷±õ±ý×Ëùõþ öÂɱùÅ-ÕɱËëÂë ü±¿öÂÇËü¼ ÕËé±ûþ Ûô Û÷¼ ¿õj±üÄ ¿õËò±ðò¼ Õ±õ±õþ ßÂϯ Îî±÷±Ëðõþ ù±ý×ô Îî± ¿åù Ýý× ñòñ±ËòÉ ÂóÅË©ó öÂõþ± á±òé±õþ ÷î¼ á±Ý ò±, üÅËõþ á±Ý¼

ü±ð±-ß±Ëù± ¿ôÂË{œ öÂõþ±

Õ¿ôÂü ßÂõþ±, Îõþúò ñõþ±

î±ý±õþ ÷±Ëç üËgÂÉ ýËùý× õþËß õü±õþ î±ëÂÿ±

Ý Îü ÷±i§±-úɱ÷ù-Îý÷™LËðõþ õ±Ñù± á±Ëò Îâõþ±

Õïä ðɱËÃà± Õ±÷õþ± Õ±¿å õþËã Ý ÎßÂÌúËù

Õ±÷õþ± ÎôÂüõÅËßÂËî Îë¿éÂÑ ß¿õþ âÅ¿õþ ú¿ÂóÑ ÷Ëù

Õ±÷õþ± âÅ¿õþ ðËù ðËù.....

Õ±÷õþ± âÅ¿õþ ú¿ÂóÑ ÷Ëù.....Îî±÷õþ± Îî± õü™L Îß¿õò å±ëÂÿ± Õ±õþ ¿ßÂåÅý× ¿äÂòËî ò± Îᱯ Õ±÷±Ëðõþ Õ±Ëå õ±¿õþ™¦±¼ ðÅ’ß±Âó ßÂɱÂóÅ¿äÂËò± ¿òËûþ Û¿ü-Îî õËü û±õ¼ õÉüļ Î÷æ±Ëæ ðÅ’â°I×±¼ ßÂÏ õùËù· åÅ¿éÂå±é±· Û-üõ Îõ±Ëù± ò±¼ Ûý×ä ձõþ ß±Ëß õËù æ±Ëò±· â°I×±ûþ â°I×±ûþ ß±Ëæõþ ¿ýËüõ ¿ðËûþå ßÂàòÝ· ÷±Ëüõþ ÎúËø Î÷±é± à±÷ ÎòËõ, ßÂËÂóDZËõþé ù±ý×ô Î÷ËKéÂý×ò ßÂõþËõ, Õ±õ±õþ ä±õþËé õ±æËî ò± õ±æËîÂý× â¿ëÂÿ ÎðàËõ– ÝüËõõþ Îß±òÝ ¿üò Îòý× ß±ß±¼ Õ±÷±Ëðõþ Õ¿ôÂËü Îì±ß±õþ é±ý×÷ Õ±Ëå, ÎõËõþ±Ëò±õþ Îòý×¼ î± ýËù Âó¿õþõ±õþ· Ýé±ý× Îî± ኼ Îî±÷õþ± Õ±Ëá Âó¿õþõ±õþ ÎðàËîÂ, ÂóËõþ Îß¿õþûþ±õþ¼ Õ±õþ Õ±÷õþ± Õ±Ëá Îß¿õþûþ±õþ Îð¿à, ÂóËõþ Âó¿õþõ±õþ¼ Õ±Ëá ¿òËæ õÒ±äÂõ, î±õþ Âóõþ Îî±÷±Ëß õÒ±ä±õ¼ û¿ð é±ý×÷ Âó±ý×¼ é±ý×÷é±ý× Îî± ›¶õËù÷, ߱߱¼ üß±ù ÎïËß õþ±î ¿éÂËò õÒ±ñ± æÏõò¼ ß±æ Õ±õþ ßÂ±æ¼ î±õþ ÷ËñÉý× ¿ôÂá±Ëõþõþþ ûP, QËßÂõþ ûP, äÅÂËùõþþ ûP¼ Õ±Ëå ¦ó±¼ Õ±Ëå ¿æ÷¼ Õ±Ëå ý±¿õõ’ü¼ Îî±÷±Ëðõþ ÷Ëî± ò±¿ß· Îù±¿õþËûþù, ᱿òÇËûþõþþ ï±ßÂËî æái§±ï ÎüùÅËò õËü äÅÂËù ßÂùÂó ßÂõþõ¯ ý±ëÂ× ô±¿ò¯ ÎðËౠ߱߱, õÅËß ձ÷±Ëðõþ ÎôªÂú ý+ðûþ ò± ï±ßÂ, üõ±õþ ¿ßÂc ÛßÂé± ßÂËõþ ÎôÂüõÅß ձËå¯ Õ±÷õþ± Îüà±Ëò ß¿÷ëÂ׿ò¿é ß¿õþ, Îë¿éÂÑ ß¿õþ, õ±ïÇËë ëÂ×ý×ú ß¿õþ, ßÂË÷Ké ß¿õþ, ù±ý×ß ß¿õþ, ÎôªÂ` ¿õþËß±ËûþˆÂ ß¿õþ, ÎðËúõþ &¿©†õþþ îÅ¿©† ß¿õþ, ö±ùõ±ü± Îúûþ±õþ ß¿õþ¼ ý×òËô±-õ±Ëòõþ ßÂùɱËí ðÅ¿òûþ± Îû ÛÃàò ý±ËîÂõþ ÷ÅËê±ûþ ߱߱¯ îÂËõ Îî±÷±Ëðõþ ÛßÂé± õëÂÿ ›¶õËù÷ ßÂÏ õËù± Îî±· ¿ßÂåÅ õùËùý× ÎðËà¿å Îüý× Ûß ß±Òüõþâ°I×±¼ 汿òü Îî±, Õ±÷±Ëðõþ ü÷Ëûþ ðÅ¿òûþ± Îðà±õþ Ûî üÅËû±á ¿åù ò±¼ Ûî ÎöÂ±á ¿åù ò±, Ûî Îõþ±á ¿åù ò±¼ Ûé± ¿åù ò±, Ýé± ¿åù ò±¼ ï±ßÂËùý× õ± ßÂÏ ßÂõþËî· Îî±÷õþ± Îî± Îß±òÝ¿ðò æÏõòé±Ëß ¿ôÂËõþÝ ÎðÃà¿ò¼ ö±ùý× õ±Ëü±¿ò¼ ü÷Ëûþõþ üË/ î±ù Î÷ù±Ëõ ¿ß Î÷ù±Ëõ ò±, Ûý× ¿òËûþý× Îî± ðúõ±õþ ›¶Ÿ îÅÂËùå ¿òËæõþ ß±Ëåý×¼ ÷j-ö±ùõþ ¿òÐús äÅÂËù±äÅ¿ùËîÂý× Îî± ù±ý×ËôÂõþ ù±é±ý× ¿ð Û`¼ÂßÂî ü±ñù±÷, ÛßÂé± Îù±-ÝËûþˆÂ ¿æòÄü ÂóËõþÝ Îß±òÝ ¿ðò Õ±ûþò±õþ ü±÷Ëò ðÒ±¿ëÂÿËûþ ÎðàËù ò± ¿òËæËß¼ ß±¿ßÂ÷±Ëß ÛßÂé± ü±Ëù±ûþ±õþ-ßÅÂîÂÇ±Ý ¿òËæõþ ý±Ëî ¿ßÂËò Âóõþ±Ý¿ò Îß±òÝ ¿ðò¼ Õïä ðɱËÃà±, Õ±÷±Ëðõþ Ûý× ï±¿éÇ ›Â¡±ü Îæò±ËõþúËòõþ Î÷Ëûþõþ± Ý-üõ ÂóËõþ±ûþ± ßÂËõþ ò±¼ Îù¿áÑËüõþ üË/ üË/ Ûàò Îæ¿áÑüÝ ÂóõþËî ¿ð¿äå ÝËðõþ¼ Õ±õþÝ ¦œ±éÇÂ, Õ±õþÝ Õɱ¿Âó¿ùѼ Îá±é±é±ý× ¿æòÄËüõþ¼ ÝÂóËõþ qñÅ ÛßÂé± úéÇ éÂÂó¼ äÅÂËùõþ ˆÂ±ý×Ëù Õù-ý×ò-Ýûþ±ò é±ä¼ ÷ɱ¿æß ß±éÂļ úÒ±à±, ¿üÒðÅõþ, Îò±ûþ±, Âóù±, Õ±ùî±õþ üîÂÏ÷±î± ý×Ë÷æ· Îü Îî± ðÅËûþ±õþ±òÏ ýËûþ ÎáËå ßÂËõýׯ õɱ/ùÄü Õ±õþ ÎôªÂ`¿úÂó õɱ`Âý× Ûàò Î÷ËûþËðõþ ÎùË鈠ÎC`¼ Õ±õþ Îî±÷±Ëðõþ ü÷Ëûþ Îû õÅËëÂÿ± Õ±ãÅù õª±îÂÉ ¿åù, Ûàò Îüý× Õ±ãÅËùõþ ¿ðËß î±ß±ݼ ÎéÂõþ Âó±Ëõ ôÂɱúò¼ Î÷ËûþËðõþ ÎðËà ÎåËùõþ±Ý Ûàò õùËå, Ýõþ± û¿ð Õ±÷±Ëðõþ ôÂËù± ßÂËõþ, î± ýËù Õ±÷õþ±Ý ý±Ëî äÅ¿ëÂÿ, ß±Ëò ðÅù Âóõþ¿å, Âóõþõ¼ ÎêÂÒ±é ձ÷±ËðõþÝ Õ±Ëå, î±ý× ¿ùÂó¿ˆÂËß ÎêÂÒ±é ձ÷õþ±Ý õþ±ã±õ¼ Î÷Ëûþõþ± õùËå, Ý.ÎßÂ, ë±òļ î± ýËù äÅÂ÷Åé± Õ±÷õþ± ¿üá±ËõþéÂËßÂý× Îðõ¼ ߱߱, ßÂÏ ýù Îᱯ ÎýÒä¿ß îÅÂùå ÎßÂò· ù±ý×ôˆ±ý×Ëùõþ ô±`± qËò· Õ±Ëõþ ÛßÅÂú úîÂËßÂõþ æÏõòäÂäÂDZûþ Ûé±ý× Îî± ÎC`¯ Îú±Ëò± ߱߱, Îî±÷õþ± ¿åËù ýɱö òéÂÄü-Ûõþ ðËù¼ Õ±÷õþ± Ûý× ¿î¿õþËúõþ ÎåËùË÷Ëûþõþ± ¿êÂß î±õþ ëÂ×ˌ±¼ Õ±÷±Ëðõþ ü±÷Ëò Ûàò õëÂÿ ýÝûþ±õþ ÕËòß ÕÂóúò¼ ÕËòß ÝËÂó¿òѼ ÕËòß ¦¤›Ÿ¼ ¿õËðËúõþ ý±îÂ屿ò¼ ¦¨±ý× ý×æ ðÉ ¿ù¿÷é¼

Îß¿õþûþ±õþ õùËî Îî±÷õþ± Îî± qñÅ õÅçÂËî ë±M±õþ-ý׿?¿òûþ±õþ òûþî õɱ¿õþˆÂ±õþ¼ Û÷ ßÂ÷, ¿õ ßÂ÷– Ûý× Î qËò õþ±Ëà±, Ûàò ëÂé ßÂË÷õþ ûÅá¼ îÂïÉ›¶ûÅ¿Mõþ ûÅá¼ Îæé ûÅá¼ Õ±÷õþ± ÕËòß Îõ¿ú Âó¿æ¿éÂö¼ ÎýËõþ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá ý±¿õþ ò±¼ ¿õ¿ßÂËûþ û±ý×, îÂõŠΈÂé±ü Õ±ÂóËëÂé õþ±¿à ÎôÂüõÅËß¼ Î÷Ì÷±¿å Î÷Ì÷±¿å, ÎßÂ±ï± û±Ý ò±¿ä ò±¿ä· ÕɱËß±ûþ±¿éÂß±¯ Ýûþ±¯ ¿ëÂ˦¨± çÂõþò±ûþ ò±ä±ò±¿ä¯ õɱÂóß ÷¿™¦¯ ÎßÂûþ± ù±ý×ô ýɱûþ¯ æ±Ëò± ¿ßÂ, ü±ëÂ×ï ¿ü¿éÂ, ¿ü¿é ÎüKé±õþ å±ëÂÿ± Õ±÷õþ± ú¿ÂóÑ ß¿õþ ò±¼ òùõò, ¿òË!± Âó±ßÂÇ å±ëÂÿ± Õ±÷±Ëðõþ ö±î ýæ÷ ýûþ ò±¼ æ±Ëò± ¿ßÂ, Îß Ûô ¿ü Õ±÷±Ëðõþ Îð¿àËûþËå ô±ˆÂôÅÂËëÂõþ òîÅÂò ôÂõþ÷Åù±¼ æ±Ëò± ¿ßÂ, Õ±÷±Ëðõþ õ±¿ëÂÿõþ à±õ±õþ à±ûþ ß±Ëæõþ Îù±ß ÃÕ±õþ Õ±÷õþ± à±ý× ëÂò ¿æËûþ±ö±¿òæ-Ûõþ Îý±÷ Îë¿ùö±¿õþ¼ æ±Ëò± ¿ßÂ, Õ±÷õþ± ÎðëÂÿ ù±¿à ë±ûþ÷` Îüé ÎïËß ÎðëÂÿ ù±¿à ÷¿ëÂëÂ×ù±õþ ¿ßÂËäÂò– ÎðàËù ¿ßÂåÅý× å±¿ëÂÿ ò±¼ å±ëÂÿõ ÎßÂò õËù±Ëî±· ÆõöÂËõ-Æõ¿äÂËSÉ ¿Âó¿åËûþ û±Ýûþ± ö±ù, ò±¿ß ðÅàÏ-ðÅàÏ ÷Åà ßÂËõþ Îù±ßÂËß õËù ÎõëÂÿ±õ, ÝËá± Õ±÷±õþ ¿ßÂåÅ Îòý× Îá±¼ î±õþ ÎäÂËûþ Ûý× ö±ù¼ ÂóËõþ±ûþ± Îî± Îòý× ðÅ-ðú ù±à ýûþ û¿ð Îý±ß Îðò±, Ûß¿é æÏõò Îö±Ëáõþ ›Â¡±õò Îù±ò ¿òËûþ û±ß ÎßÂò±¼ ¿æÝ ß±!±¼ ÎßÂ÷ò ¿ðù±÷ õËù±¯ ÕÉü±÷¼ Îù±ò ò±Ý, ù±ý×ô õò±Ý¼ Îù±Ëòõþ ÝÂóËõþý× Îî± Õ±¿å Õ±÷õþ±¼ Îý±÷ Îù±ò, ß±õþ Îù±ò, áɱËæéÂÄü Îù±ò, Âó±ËüDZò±ù Îù±ò¼... õÅËç ðɱËÃౠ߱߱, Îù±ò-ý× Îù±ò¿ùËòü ß±é±Ëò±õþ ¿ßÂc Îüõþ± ß¿õþëÂõþ¯ Ûý× ðɱËÃà± ò±, ß±ùËßÂý× ÛßÂé± Âó±¿éÇ ձËå¼ ÎûËîÂý× ýËõ¼ õɱÂóß ÷¿™¦ Îüà±Ëò¼ ¿ë Îæ ÎïËß ¿EÑßÂü¼ õ±gÂõÏËðõþ üË/ ò±äÂõ¼ Õ±÷±õþ õëÂ×Ý ò±äÂËõ î±õþ õËüõþ üË/¼ õüÄ õùËõ ‘ò±ý×é ý×æ éÅ ý×ûþ±Ñ’¼ Õ±¿÷ ú±ù± ÎðËàÝ ò± Îðà±õþ ö±ò ßÂõþõ¼ ý×ò¿SË÷ËKéÂõþ ÎßÂü Õ±Ëå ߱߱¼ Û-üõ æ¿éÂù Õɱùæɱõõþ± Îî±÷±Ëðõþ ¿åù· ¿åù ò±¼ î±õþ Âóõþ· ÷±çÂõþ±Ëî ÕɱùÄ ýËûþ õ±¿ëÂÿ ¿ôÂËõþ æëÂÿ±Ëò± áù±ûþ ý×ÑËõþ¿æËî çÂáëÂÿ± ßÂõþõ õëÂ×Ëûþõþ üË/ý×¼ ý±ëÂ× ÎëÂûþ±õþ ý×ëÂ× õv±¿ëÂ... Îý±‹ ý×Ëûþ±õþ é±Ñ.... üß±ù ýËùý× ð±¿ëÂÿËî Îô±÷ âËø õùõ, õþ±î á¿ûþ, õ±î á¿ûþ¼ Îò± ýÉ±Ñ Ýö±õþ¼ Îò± ¿÷üÕ±`±õþˆÂɱ¿`ÂѼ æù¿ð à±ò± ù±á±Ý¼ ðɱËÃౠ߱߱, Ûö±Ëõ äÂù¿å õËéÂ, ÷±Ëò û±Ëß Îî±÷õþ± õËù± Õ±Âó±î üÅÃ༠üõý× ¿êÂßÂê±ß¼ ᱿ëÂÿ äÂëÂÿ¿å, ôvÂɱé ¿ßÂò¿å, Õ¿ôÂü ßÂõþ¿å, ò±ý×é ßv±õ û±¿äåÃ, Âó±¿éÇ ÕɱËéÂò ßÂõþ¿å... ý±æ±õþ ý±æ±õþ é±ß± Ãàõþä ßÂËõþ ÎåËù-Î÷ËûþËß ý×Ñ¿ùú ¿÷¿ëÂûþ±Ë÷ ÂóëÂÿ±¿äåü ¿ßÂc.... ¿ßÂc ßÂÏ· ß±ëÂ×Ëß Îõ±ùò± ¿ßÂc ߱߱, ¿›Â¡ý×æ¼ ÷Ëòõþ ßÂï±é± qñÅ Îî±÷±õþ üË/ý× Îúûþ±õþ ßÂõþËî ä±ý×¼ ß±Ëò ß±Ëò¼ Õ±ý± õù ò±, ßÂÏ ßÂï±· Ûî ä±Âó ßÂÏËüõþ· ä±Âó õËù ä±Âó· Õ±üËù, Îî±÷±Ëðõþ Îðà±Ëú±ò±, Îùà±ÂóëÂÿ±, Îî±÷±Ëðõþ òÏ¿îÂ-Õ±ðúÇ, ù±ý×ôˆ±ý×ù Îô¿õþÝûþ±ù± ÎëÂËß ÂóÅõþ±ò± Îù±ý±õþ ðËõþ ÎõËä ¿ðËûþ¿å õËùý× ¿ß ÎöÂîÂËõþ-ÎöÂîÂËõþ Ûî ä±Âó± ÎéÂòúò¯ ëÂ×ˌ±Âó±ŒÂ± ÎÃàËûþ ÎÃàËûþ ¿ùö±õþéÂ±Ý ÕËõù±ûþ ¿ðËûþ ¿ðËûþ¿å ¿ýjŦš±ò ¿ùö±õþËß¼ ßÂÏ õùõ, âÅË÷õþ ÝøÅñ ÎàËûþÝ õþ±Ëî âÅ÷ Õ±Ëü ò±, æ±Ëò±· õëÂ×Ëß õ¿ù ò±¼ öÂËûþ¼ õËù Îî± ù±öÂÝ Îòý×¼ ÎßÂò õËù± Îî± Û-õþßÂ÷ ýûþ· ÛßÂé± ä±Âó± öÂûþ¯ Õ±ëÂÿ±ý×× ûÅËá ù±ý×ôˆ±ý×Ëùõþ Õ±ðùé± ûîÂ× Âó±ŒÂ±ËäåÃ, ¿ÂóåÅ ¿ÂóåÅ ÛßÂé± öÂûþÝ ¿ßÂc î±ëÂÿ± ßÂõþËå¼ ÷±Ëò îÂïÉ›¶ûÅ¿Mõþ Ûý× Îû ý×òËô±-õ±ò, Ûõþ üÅÂó±õþ ý±ý×ÝËûþ ñËõþ Ûý×-Îû Õ±÷õþ± åÅé¿å Õ±õþ åÅé¿å, Ûõþ Îúø Îß±ï±ûþ õËù± Îî±· ý±ý×ÝËûþõþ ßÂù±õþ Îà±ü±ûþ Âó± ¿ÂóåËù ÂóëÂÿËù ý±î ñËõþ îÅÂËù ñõþ±õþ ÷Ëî± Âó±Ëú ¿ß ß±ëÂ×Ëß Âó±õ îÂàò· ò±¿ß Îû-ÎðËú ÕõËýù±ûþ ¿úq÷ÔîÅÂÉ ýûþ, ÙËíõþ Îõ±ç± ¿òËûþ ßÔÂøßÂËß ÷õþËî ýûþ, ÎõþÂóëÂÄ ýËûþ Âó±ßÂÇ ¿¦†˜ËéÂõþ ôÅÂéÂÂó±Ëï ù±¿Ãï ÎÃàËûþ Î÷ËûþËðõþ ÂóëÂÿËî ýûþ ¿ßÂÑõ± Õ±Ëõþ±áÉ ¿òËßÂîÂò ýËûþ ÝËê æîÅÂáÔý– Îü ÎðËú ÎõËëÂÿ Ýê±õþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± ¿ß ձËðÌ ¿êÂßÂê±ß ձËå· ò±¿ß üõý× Îù±ß ÎðÃà±Ëò± Îä±Ãà Îñ±ù±ýׯ Õ±äåñ ߱߱, õÏËõþf äÂËA±Âó±ñɱËûþõþ Îüý× ß¿õî±é± Îî±÷±õþ ÷Ëò Õ±Ëå·

...õþ±æ± Õ±Ëü û±ûþ, Õ±Ëü Õ±õþ û±ûþþ... qñÅ ÎÂó±ú±ËßÂõþ õþÑ õðù±ûþ...qñÅ ÷ÅËÃà±Ëúõþ ìÂÑ õðù±ûþ...üõ çÅÂé ýɱûþ, üõ çÅÂé ýɱûþ...¿ðò õðù±ûþ ò±¼...ü¿îÂÉ ¿ß õðù±ûþ ò±?· õËù± ò± ߱߱, ¿›Â¡ý×ý×æ¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited