Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৯ ফাল্গুন ১৪২১ বুধবার ৪ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বস্তাবন্দী টাকার গুঁড়ো, জাল টাকার সন্ধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে চিঠি পুলিসের ।। ১১৮-৫৭ক্ক গোহারা মোদি সরকার--পাশে তৃণমূল, ইয়েচুরিদের সংশোধনী পাস ।। মমতাকে আরাবুলের প্রণাম--বিক্ষুব্ধরা ফিরছেন মূল স্রোতে ।। মুকুলকে এড়াচ্ছেন সিদ্ধার্থনাথ--অরুন্ধতী মুখার্জি ।। টিম-ফ্রন্টের নেতা অশোক ।। কলকাতায় আমরাই: মুখ্যমন্ত্রী ।। ফলন বেড়েছে, আলুর দাম বেঁধে দেওয়ার দাবি ।। অমিত: মাত্র ৬০০০ কোটি ঋণ নিয়েছি ।। শচীন, লক্ষ্মণকে মাথায় রেখেই শাস্ত্রী বললেন, অস্ট্রেলিয়ায় কোহলি সেরা ।। গেইলের ওষুধ বলে দিলেন ভারতের প্রাক্তনরা--অগ্নি পান্ডে ।। মুফতির মম্তব্যকে খারিজ মোদির ।। আসছে এফ বি আই
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

û±Âóò@2012

qö±¿úü äÂËA±Âó±ñɱûþ

Îß õËù¿åù Ûî î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ õÅ¿ëÂÿËûþ ÎûËî· Îß õËù¿åù Õ¿ôÂü-éÅÂ-õ±¿ëÂÿ Õ±õþ õ±¿ëÂÿ-éÅÂ-Õ¿ôÂü Ûß ßÂËõþ æÏõò-ÎûÌõòËß ¿ü¿ùÑ ôÂɱËò ùéÂËß ¿ðËî· Îß õËù¿åù ÎûÌï Âó¿õþõ±Ëõþõþ ð±ûþ ÷±ï±ûþ ¿òËûþ ‘ú¿ýð’ ýËî· ðɱËÃౠ߱߱, Õ±÷±Ëðõþ ðɱËÃà±¼ ÷±S ¿î¿õþú-õ¿SËúý× Õ±÷õþ± ÎßÂ÷ò ¿òËæËß ¿òËæõþ ÷Ëî± &¿åËûþ ¿òËûþ¿å¯ ý÷ Îð±Ëò± Îð± Λ¶÷Ï Îðú ö±Ëáõþ ÷Ëî± ÎßÂ÷ò ý±ùß± ßÂËõþ ö±á ýËûþ Îá¿å ÕíÅ-Âó¿õþõ±Ëõþ¯ ù±ý×ËôÂõþ ùɱ`Â˦¨ËÂó Ûàò qñÅ õþÑ Õ±õþ õþѼ ôÅÂùÄ ä±/±¼ ôÅÂùÄ ßÂËÂóDZËõþé¼ áù±ûþ Õ±ý× ß±ëÂÇ, ÂóËßÂËé ÎS¿ëÂé ß±ëÂÇ, ý±Ëî Îüù Îô±ò, ß±Ëò Îýë Îô±ò, ü±÷Ëò ùɱÂóéÂÂó¼ åÅÒËî ä±ý× ÆõöÂËõõþ éÂÂó¼ é±ËáÇé é±ËáÇé Õɱ` é±ËáÇé¼

Îü±æ± ßÂï±, Ûàò Õ±÷±Ëðõþ æ÷±ò±¼ ﱿéÇ ›Â¡±ü Îæò±Ëõþúò¼ ù±ý×ôÂËß ձõþÝ ô±ˆÂ ßÂõþËî ýËõ¼ ßÂùß±î±Ëß ù`Âò õ±ò±Ëî ýËõ¯ ›¶äÅÂõþ ä±Âó¼ î±ý× ýÒ±¿ä ÎïËß ý±¿ü üõ ¿ßÂåÅËîÂý× Ûàò Îö±ùõðËùõþ ˆÂ±ý×ù¼ ý×òˆÂɱKé â¶É±¿é¿ôÂËßÂúò¼ ÷±Ëò, Ûক্ষÅ¿ò îÅ¿©† ä±ý×¼ Ûক্ষÂÅ¿ò¼ ÂóËõþ òûþ¼ ›Â¡±¿ˆÂß ý×ßÂò¿÷¼ ÷±Ëò, é±ß± Îòý× Îî± ßÂϯ ß±ëÂÇ Îî± Õ±Ëå¼ ö¿õøÉîÂËß õgÂß ÎõþËà ôÅ¿îÂǼ ßÂÏ Õ±Ëå ßÂÂó±Ëù, Îðà± û±Ëõ ß±ù üß±Ëù¼ ßÂò¿¦óËß±ûþ±ü ßÂòæ±¥óúò¼ ÷±Ëò, çÂÒ±-äÂßÂäÂËß ¿æ¿òËüõþ æòÉ ÃÂóËßÂé àÅËù àõþä¼ Û-üõý× ýù Âó¿}¿÷ ÷ËëÂù¼ Îòú± ñõþ±Ëò±õþ Îàù±¼ ßÂÏ õÅçÂËù¯ Õ±õþÝ ä±ý×¼ Õ±õþÝ Õ±õþݼ õëÂÿ ᱿ëÂÿ¼ õëÂÿ õ±¿ëÂÿ¼ ¿ëÂæ±ý×ò±õþ Õ±üõ±õ¼ õªÉ±Ë`Âë ÎEü¼ ›¶Ëûþ±æò Îòý×, îÂõÅ ä±ý×¼ ßÂÏ ßÂõþ± û±Ëõ¼ Ûé±ý× Îî± ù±ý×ôˆ±ý×ù¯ ò±-ýËù âËõþ-õ±ý×Ëõþ ÷Åà Îðà±õ ßÂÏ ßÂËõþ· ö±Ëõ± ò±, ý±ËîÂ-Îá±ò± ðÅ-ä±õþËé ß±áæ å±ëÂÿ± Îü¿ðò ßÂÏ ¿åù Îî±÷±Ëðõþ· Õ±æ ðɱËÃà± Îî±, ðú õþßÂË÷õþ ß±áæ, ¿õú õþßÂË÷õþ äÂɱËòù¼ Îúûþ±õþ õ±æ±Ëõþ ñü ÎïËß Îõþù õ±Ëæé ¿òËûþ E±÷±õ±¿æ– ÷ÅýÓËîÂÇ Õ±ÂóËëÂé Î÷±õ±ý×Ëùõþ öÂɱùÅ-ÕɱËëÂë ü±¿öÂÇËü¼ ÕËé±ûþ Ûô Û÷¼ ¿õj±üÄ ¿õËò±ðò¼ Õ±õ±õþ ßÂϯ Îî±÷±Ëðõþ ù±ý×ô Îî± ¿åù Ýý× ñòñ±ËòÉ ÂóÅË©ó öÂõþ± á±òé±õþ ÷î¼ á±Ý ò±, üÅËõþ á±Ý¼

ü±ð±-ß±Ëù± ¿ôÂË{œ öÂõþ±

Õ¿ôÂü ßÂõþ±, Îõþúò ñõþ±

î±ý±õþ ÷±Ëç üËgÂÉ ýËùý× õþËß õü±õþ î±ëÂÿ±

Ý Îü ÷±i§±-úɱ÷ù-Îý÷™LËðõþ õ±Ñù± á±Ëò Îâõþ±

Õïä ðɱËÃà± Õ±÷õþ± Õ±¿å õþËã Ý ÎßÂÌúËù

Õ±÷õþ± ÎôÂüõÅËßÂËî Îë¿éÂÑ ß¿õþ âÅ¿õþ ú¿ÂóÑ ÷Ëù

Õ±÷õþ± âÅ¿õþ ðËù ðËù.....

Õ±÷õþ± âÅ¿õþ ú¿ÂóÑ ÷Ëù.....Îî±÷õþ± Îî± õü™L Îß¿õò å±ëÂÿ± Õ±õþ ¿ßÂåÅý× ¿äÂòËî ò± Îᱯ Õ±÷±Ëðõþ Õ±Ëå õ±¿õþ™¦±¼ ðÅ’ß±Âó ßÂɱÂóÅ¿äÂËò± ¿òËûþ Û¿ü-Îî õËü û±õ¼ õÉüļ Î÷æ±Ëæ ðÅ’â°I×±¼ ßÂÏ õùËù· åÅ¿éÂå±é±· Û-üõ Îõ±Ëù± ò±¼ Ûý×ä ձõþ ß±Ëß õËù æ±Ëò±· â°I×±ûþ â°I×±ûþ ß±Ëæõþ ¿ýËüõ ¿ðËûþå ßÂàòÝ· ÷±Ëüõþ ÎúËø Î÷±é± à±÷ ÎòËõ, ßÂËÂóDZËõþé ù±ý×ô Î÷ËKéÂý×ò ßÂõþËõ, Õ±õ±õþ ä±õþËé õ±æËî ò± õ±æËîÂý× â¿ëÂÿ ÎðàËõ– ÝüËõõþ Îß±òÝ ¿üò Îòý× ß±ß±¼ Õ±÷±Ëðõþ Õ¿ôÂËü Îì±ß±õþ é±ý×÷ Õ±Ëå, ÎõËõþ±Ëò±õþ Îòý×¼ î± ýËù Âó¿õþõ±õþ· Ýé±ý× Îî± ኼ Îî±÷õþ± Õ±Ëá Âó¿õþõ±õþ ÎðàËîÂ, ÂóËõþ Îß¿õþûþ±õþ¼ Õ±õþ Õ±÷õþ± Õ±Ëá Îß¿õþûþ±õþ Îð¿à, ÂóËõþ Âó¿õþõ±õþ¼ Õ±Ëá ¿òËæ õÒ±äÂõ, î±õþ Âóõþ Îî±÷±Ëß õÒ±ä±õ¼ û¿ð é±ý×÷ Âó±ý×¼ é±ý×÷é±ý× Îî± ›¶õËù÷, ߱߱¼ üß±ù ÎïËß õþ±î ¿éÂËò õÒ±ñ± æÏõò¼ ß±æ Õ±õþ ßÂ±æ¼ î±õþ ÷ËñÉý× ¿ôÂá±Ëõþõþþ ûP, QËßÂõþ ûP, äÅÂËùõþþ ûP¼ Õ±Ëå ¦ó±¼ Õ±Ëå ¿æ÷¼ Õ±Ëå ý±¿õõ’ü¼ Îî±÷±Ëðõþ ÷Ëî± ò±¿ß· Îù±¿õþËûþù, ᱿òÇËûþõþþ ï±ßÂËî æái§±ï ÎüùÅËò õËü äÅÂËù ßÂùÂó ßÂõþõ¯ ý±ëÂ× ô±¿ò¯ ÎðËౠ߱߱, õÅËß ձ÷±Ëðõþ ÎôªÂú ý+ðûþ ò± ï±ßÂ, üõ±õþ ¿ßÂc ÛßÂé± ßÂËõþ ÎôÂüõÅß ձËå¯ Õ±÷õþ± Îüà±Ëò ß¿÷ëÂ׿ò¿é ß¿õþ, Îë¿éÂÑ ß¿õþ, õ±ïÇËë ëÂ×ý×ú ß¿õþ, ßÂË÷Ké ß¿õþ, ù±ý×ß ß¿õþ, ÎôªÂ` ¿õþËß±ËûþˆÂ ß¿õþ, ÎðËúõþ &¿©†õþþ îÅ¿©† ß¿õþ, ö±ùõ±ü± Îúûþ±õþ ß¿õþ¼ ý×òËô±-õ±Ëòõþ ßÂùɱËí ðÅ¿òûþ± Îû ÛÃàò ý±ËîÂõþ ÷ÅËê±ûþ ߱߱¯ îÂËõ Îî±÷±Ëðõþ ÛßÂé± õëÂÿ ›¶õËù÷ ßÂÏ õËù± Îî±· ¿ßÂåÅ õùËùý× ÎðËà¿å Îüý× Ûß ß±Òüõþâ°I×±¼ 汿òü Îî±, Õ±÷±Ëðõþ ü÷Ëûþ ðÅ¿òûþ± Îðà±õþ Ûî üÅËû±á ¿åù ò±¼ Ûî ÎöÂ±á ¿åù ò±, Ûî Îõþ±á ¿åù ò±¼ Ûé± ¿åù ò±, Ýé± ¿åù ò±¼ ï±ßÂËùý× õ± ßÂÏ ßÂõþËî· Îî±÷õþ± Îî± Îß±òÝ¿ðò æÏõòé±Ëß ¿ôÂËõþÝ ÎðÃà¿ò¼ ö±ùý× õ±Ëü±¿ò¼ ü÷Ëûþõþ üË/ î±ù Î÷ù±Ëõ ¿ß Î÷ù±Ëõ ò±, Ûý× ¿òËûþý× Îî± ðúõ±õþ ›¶Ÿ îÅÂËùå ¿òËæõþ ß±Ëåý×¼ ÷j-ö±ùõþ ¿òÐús äÅÂËù±äÅ¿ùËîÂý× Îî± ù±ý×ËôÂõþ ù±é±ý× ¿ð Û`¼ÂßÂî ü±ñù±÷, ÛßÂé± Îù±-ÝËûþˆÂ ¿æòÄü ÂóËõþÝ Îß±òÝ ¿ðò Õ±ûþò±õþ ü±÷Ëò ðÒ±¿ëÂÿËûþ ÎðàËù ò± ¿òËæËß¼ ß±¿ßÂ÷±Ëß ÛßÂé± ü±Ëù±ûþ±õþ-ßÅÂîÂÇ±Ý ¿òËæõþ ý±Ëî ¿ßÂËò Âóõþ±Ý¿ò Îß±òÝ ¿ðò¼ Õïä ðɱËÃà±, Õ±÷±Ëðõþ Ûý× ï±¿éÇ ›Â¡±ü Îæò±ËõþúËòõþ Î÷Ëûþõþ± Ý-üõ ÂóËõþ±ûþ± ßÂËõþ ò±¼ Îù¿áÑËüõþ üË/ üË/ Ûàò Îæ¿áÑüÝ ÂóõþËî ¿ð¿äå ÝËðõþ¼ Õ±õþÝ ¦œ±éÇÂ, Õ±õþÝ Õɱ¿Âó¿ùѼ Îá±é±é±ý× ¿æòÄËüõþ¼ ÝÂóËõþ qñÅ ÛßÂé± úéÇ éÂÂó¼ äÅÂËùõþ ˆÂ±ý×Ëù Õù-ý×ò-Ýûþ±ò é±ä¼ ÷ɱ¿æß ß±éÂļ úÒ±à±, ¿üÒðÅõþ, Îò±ûþ±, Âóù±, Õ±ùî±õþ üîÂÏ÷±î± ý×Ë÷æ· Îü Îî± ðÅËûþ±õþ±òÏ ýËûþ ÎáËå ßÂËõýׯ õɱ/ùÄü Õ±õþ ÎôªÂ`¿úÂó õɱ`Âý× Ûàò Î÷ËûþËðõþ ÎùË鈠ÎC`¼ Õ±õþ Îî±÷±Ëðõþ ü÷Ëûþ Îû õÅËëÂÿ± Õ±ãÅù õª±îÂÉ ¿åù, Ûàò Îüý× Õ±ãÅËùõþ ¿ðËß î±ß±ݼ ÎéÂõþ Âó±Ëõ ôÂɱúò¼ Î÷ËûþËðõþ ÎðËà ÎåËùõþ±Ý Ûàò õùËå, Ýõþ± û¿ð Õ±÷±Ëðõþ ôÂËù± ßÂËõþ, î± ýËù Õ±÷õþ±Ý ý±Ëî äÅ¿ëÂÿ, ß±Ëò ðÅù Âóõþ¿å, Âóõþõ¼ ÎêÂÒ±é ձ÷±ËðõþÝ Õ±Ëå, î±ý× ¿ùÂó¿ˆÂËß ÎêÂÒ±é ձ÷õþ±Ý õþ±ã±õ¼ Î÷Ëûþõþ± õùËå, Ý.ÎßÂ, ë±òļ î± ýËù äÅÂ÷Åé± Õ±÷õþ± ¿üá±ËõþéÂËßÂý× Îðõ¼ ߱߱, ßÂÏ ýù Îᱯ ÎýÒä¿ß îÅÂùå ÎßÂò· ù±ý×ôˆ±ý×Ëùõþ ô±`± qËò· Õ±Ëõþ ÛßÅÂú úîÂËßÂõþ æÏõòäÂäÂDZûþ Ûé±ý× Îî± ÎC`¯ Îú±Ëò± ߱߱, Îî±÷õþ± ¿åËù ýɱö òéÂÄü-Ûõþ ðËù¼ Õ±÷õþ± Ûý× ¿î¿õþËúõþ ÎåËùË÷Ëûþõþ± ¿êÂß î±õþ ëÂ×ˌ±¼ Õ±÷±Ëðõþ ü±÷Ëò Ûàò õëÂÿ ýÝûþ±õþ ÕËòß ÕÂóúò¼ ÕËòß ÝËÂó¿òѼ ÕËòß ¦¤›Ÿ¼ ¿õËðËúõþ ý±îÂ屿ò¼ ¦¨±ý× ý×æ ðÉ ¿ù¿÷é¼

Îß¿õþûþ±õþ õùËî Îî±÷õþ± Îî± qñÅ õÅçÂËî ë±M±õþ-ý׿?¿òûþ±õþ òûþî õɱ¿õþˆÂ±õþ¼ Û÷ ßÂ÷, ¿õ ßÂ÷– Ûý× Î qËò õþ±Ëà±, Ûàò ëÂé ßÂË÷õþ ûÅá¼ îÂïÉ›¶ûÅ¿Mõþ ûÅá¼ Îæé ûÅá¼ Õ±÷õþ± ÕËòß Îõ¿ú Âó¿æ¿éÂö¼ ÎýËõþ û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá ý±¿õþ ò±¼ ¿õ¿ßÂËûþ û±ý×, îÂõŠΈÂé±ü Õ±ÂóËëÂé õþ±¿à ÎôÂüõÅËß¼ Î÷Ì÷±¿å Î÷Ì÷±¿å, ÎßÂ±ï± û±Ý ò±¿ä ò±¿ä· ÕɱËß±ûþ±¿éÂß±¯ Ýûþ±¯ ¿ëÂ˦¨± çÂõþò±ûþ ò±ä±ò±¿ä¯ õɱÂóß ÷¿™¦¯ ÎßÂûþ± ù±ý×ô ýɱûþ¯ æ±Ëò± ¿ßÂ, ü±ëÂ×ï ¿ü¿éÂ, ¿ü¿é ÎüKé±õþ å±ëÂÿ± Õ±÷õþ± ú¿ÂóÑ ß¿õþ ò±¼ òùõò, ¿òË!± Âó±ßÂÇ å±ëÂÿ± Õ±÷±Ëðõþ ö±î ýæ÷ ýûþ ò±¼ æ±Ëò± ¿ßÂ, Îß Ûô ¿ü Õ±÷±Ëðõþ Îð¿àËûþËå ô±ˆÂôÅÂËëÂõþ òîÅÂò ôÂõþ÷Åù±¼ æ±Ëò± ¿ßÂ, Õ±÷±Ëðõþ õ±¿ëÂÿõþ à±õ±õþ à±ûþ ß±Ëæõþ Îù±ß ÃÕ±õþ Õ±÷õþ± à±ý× ëÂò ¿æËûþ±ö±¿òæ-Ûõþ Îý±÷ Îë¿ùö±¿õþ¼ æ±Ëò± ¿ßÂ, Õ±÷õþ± ÎðëÂÿ ù±¿à ë±ûþ÷` Îüé ÎïËß ÎðëÂÿ ù±¿à ÷¿ëÂëÂ×ù±õþ ¿ßÂËäÂò– ÎðàËù ¿ßÂåÅý× å±¿ëÂÿ ò±¼ å±ëÂÿõ ÎßÂò õËù±Ëî±· ÆõöÂËõ-Æõ¿äÂËSÉ ¿Âó¿åËûþ û±Ýûþ± ö±ù, ò±¿ß ðÅàÏ-ðÅàÏ ÷Åà ßÂËõþ Îù±ßÂËß õËù ÎõëÂÿ±õ, ÝËá± Õ±÷±õþ ¿ßÂåÅ Îòý× Îá±¼ î±õþ ÎäÂËûþ Ûý× ö±ù¼ ÂóËõþ±ûþ± Îî± Îòý× ðÅ-ðú ù±à ýûþ û¿ð Îý±ß Îðò±, Ûß¿é æÏõò Îö±Ëáõþ ›Â¡±õò Îù±ò ¿òËûþ û±ß ÎßÂò±¼ ¿æÝ ß±!±¼ ÎßÂ÷ò ¿ðù±÷ õËù±¯ ÕÉü±÷¼ Îù±ò ò±Ý, ù±ý×ô õò±Ý¼ Îù±Ëòõþ ÝÂóËõþý× Îî± Õ±¿å Õ±÷õþ±¼ Îý±÷ Îù±ò, ß±õþ Îù±ò, áɱËæéÂÄü Îù±ò, Âó±ËüDZò±ù Îù±ò¼... õÅËç ðɱËÃౠ߱߱, Îù±ò-ý× Îù±ò¿ùËòü ß±é±Ëò±õþ ¿ßÂc Îüõþ± ß¿õþëÂõþ¯ Ûý× ðɱËÃà± ò±, ß±ùËßÂý× ÛßÂé± Âó±¿éÇ ձËå¼ ÎûËîÂý× ýËõ¼ õɱÂóß ÷¿™¦ Îüà±Ëò¼ ¿ë Îæ ÎïËß ¿EÑßÂü¼ õ±gÂõÏËðõþ üË/ ò±äÂõ¼ Õ±÷±õþ õëÂ×Ý ò±äÂËõ î±õþ õËüõþ üË/¼ õüÄ õùËõ ‘ò±ý×é ý×æ éÅ ý×ûþ±Ñ’¼ Õ±¿÷ ú±ù± ÎðËàÝ ò± Îðà±õþ ö±ò ßÂõþõ¼ ý×ò¿SË÷ËKéÂõþ ÎßÂü Õ±Ëå ߱߱¼ Û-üõ æ¿éÂù Õɱùæɱõõþ± Îî±÷±Ëðõþ ¿åù· ¿åù ò±¼ î±õþ Âóõþ· ÷±çÂõþ±Ëî ÕɱùÄ ýËûþ õ±¿ëÂÿ ¿ôÂËõþ æëÂÿ±Ëò± áù±ûþ ý×ÑËõþ¿æËî çÂáëÂÿ± ßÂõþõ õëÂ×Ëûþõþ üË/ý×¼ ý±ëÂ× ÎëÂûþ±õþ ý×ëÂ× õv±¿ëÂ... Îý±‹ ý×Ëûþ±õþ é±Ñ.... üß±ù ýËùý× ð±¿ëÂÿËî Îô±÷ âËø õùõ, õþ±î á¿ûþ, õ±î á¿ûþ¼ Îò± ýÉ±Ñ Ýö±õþ¼ Îò± ¿÷üÕ±`±õþˆÂɱ¿`ÂѼ æù¿ð à±ò± ù±á±Ý¼ ðɱËÃౠ߱߱, Ûö±Ëõ äÂù¿å õËéÂ, ÷±Ëò û±Ëß Îî±÷õþ± õËù± Õ±Âó±î üÅÃ༠üõý× ¿êÂßÂê±ß¼ ᱿ëÂÿ äÂëÂÿ¿å, ôvÂɱé ¿ßÂò¿å, Õ¿ôÂü ßÂõþ¿å, ò±ý×é ßv±õ û±¿äåÃ, Âó±¿éÇ ÕɱËéÂò ßÂõþ¿å... ý±æ±õþ ý±æ±õþ é±ß± Ãàõþä ßÂËõþ ÎåËù-Î÷ËûþËß ý×Ñ¿ùú ¿÷¿ëÂûþ±Ë÷ ÂóëÂÿ±¿äåü ¿ßÂc.... ¿ßÂc ßÂÏ· ß±ëÂ×Ëß Îõ±ùò± ¿ßÂc ߱߱, ¿›Â¡ý×æ¼ ÷Ëòõþ ßÂï±é± qñÅ Îî±÷±õþ üË/ý× Îúûþ±õþ ßÂõþËî ä±ý×¼ ß±Ëò ß±Ëò¼ Õ±ý± õù ò±, ßÂÏ ßÂï±· Ûî ä±Âó ßÂÏËüõþ· ä±Âó õËù ä±Âó· Õ±üËù, Îî±÷±Ëðõþ Îðà±Ëú±ò±, Îùà±ÂóëÂÿ±, Îî±÷±Ëðõþ òÏ¿îÂ-Õ±ðúÇ, ù±ý×ôˆ±ý×ù Îô¿õþÝûþ±ù± ÎëÂËß ÂóÅõþ±ò± Îù±ý±õþ ðËõþ ÎõËä ¿ðËûþ¿å õËùý× ¿ß ÎöÂîÂËõþ-ÎöÂîÂËõþ Ûî ä±Âó± ÎéÂòúò¯ ëÂ×ˌ±Âó±ŒÂ± ÎÃàËûþ ÎÃàËûþ ¿ùö±õþéÂ±Ý ÕËõù±ûþ ¿ðËûþ ¿ðËûþ¿å ¿ýjŦš±ò ¿ùö±õþËß¼ ßÂÏ õùõ, âÅË÷õþ ÝøÅñ ÎàËûþÝ õþ±Ëî âÅ÷ Õ±Ëü ò±, æ±Ëò±· õëÂ×Ëß õ¿ù ò±¼ öÂËûþ¼ õËù Îî± ù±öÂÝ Îòý×¼ ÎßÂò õËù± Îî± Û-õþßÂ÷ ýûþ· ÛßÂé± ä±Âó± öÂûþ¯ Õ±ëÂÿ±ý×× ûÅËá ù±ý×ôˆ±ý×Ëùõþ Õ±ðùé± ûîÂ× Âó±ŒÂ±ËäåÃ, ¿ÂóåÅ ¿ÂóåÅ ÛßÂé± öÂûþÝ ¿ßÂc î±ëÂÿ± ßÂõþËå¼ ÷±Ëò îÂïÉ›¶ûÅ¿Mõþ Ûý× Îû ý×òËô±-õ±ò, Ûõþ üÅÂó±õþ ý±ý×ÝËûþ ñËõþ Ûý×-Îû Õ±÷õþ± åÅé¿å Õ±õþ åÅé¿å, Ûõþ Îúø Îß±ï±ûþ õËù± Îî±· ý±ý×ÝËûþõþ ßÂù±õþ Îà±ü±ûþ Âó± ¿ÂóåËù ÂóëÂÿËù ý±î ñËõþ îÅÂËù ñõþ±õþ ÷Ëî± Âó±Ëú ¿ß ß±ëÂ×Ëß Âó±õ îÂàò· ò±¿ß Îû-ÎðËú ÕõËýù±ûþ ¿úq÷ÔîÅÂÉ ýûþ, ÙËíõþ Îõ±ç± ¿òËûþ ßÔÂøßÂËß ÷õþËî ýûþ, ÎõþÂóëÂÄ ýËûþ Âó±ßÂÇ ¿¦†˜ËéÂõþ ôÅÂéÂÂó±Ëï ù±¿Ãï ÎÃàËûþ Î÷ËûþËðõþ ÂóëÂÿËî ýûþ ¿ßÂÑõ± Õ±Ëõþ±áÉ ¿òËßÂîÂò ýËûþ ÝËê æîÅÂáÔý– Îü ÎðËú ÎõËëÂÿ Ýê±õþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± ¿ß ձËðÌ ¿êÂßÂê±ß ձËå· ò±¿ß üõý× Îù±ß ÎðÃà±Ëò± Îä±Ãà Îñ±ù±ýׯ Õ±äåñ ߱߱, õÏËõþf äÂËA±Âó±ñɱËûþõþ Îüý× ß¿õî±é± Îî±÷±õþ ÷Ëò Õ±Ëå·

...õþ±æ± Õ±Ëü û±ûþ, Õ±Ëü Õ±õþ û±ûþþ... qñÅ ÎÂó±ú±ËßÂõþ õþÑ õðù±ûþ...qñÅ ÷ÅËÃà±Ëúõþ ìÂÑ õðù±ûþ...üõ çÅÂé ýɱûþ, üõ çÅÂé ýɱûþ...¿ðò õðù±ûþ ò±¼...ü¿îÂÉ ¿ß õðù±ûþ ò±?· õËù± ò± ߱߱, ¿›Â¡ý×ý×æ¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited