Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ চৈত্র ১৪২১ সোমবার ৩০ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রূপকথার গল্প--দেবাশিস দত্ত, মেলবোর্ন ।। সিস্টেমের জয়--সুনীল গাভাসকার ।। সুন্দরবনের লজে ডাকাতি--গৌতম চক্রবর্তী ।। বিষ্ণুপুরে চোলাই মদের প্রতিবাদ--নৃশংস খুন যুবক, ভাঙচুর-আগুন ।। ফের ঋণের দায়ে আত্মঘাতী আলু চাষী, এবার গাজোলে ।। ভোটে নাকি হারানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন যোগেন্দ্ররা! ।। গুরুদাস সি পি আইয়ের উপসাধারণ সম্পাদক ।। হকার আর পার্কিংয়ে হোঁচট খেয়ে পথচলা ।। রবিবার কলকাতায় ভোট-প্রচার জমজমাট ।। আজ থেকে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ।। তৃণমূল বাঁচাও কমিটি গড়লেন বিক্ষুব্ধরা! ।। জমি বিল রুখতে জয়ারও দ্বারস্হ কং
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

ú±™LòÅ äÂSõîÂÇÏ

ÂóÅõþËò± Î÷üõ±¿ëÂÿõþ õþã-äÂé±, å±î±ÂóëÂÿ± ÎðÝûþ±ùÝûþ±ù± âÅÂó¿ä âõþ¼ ÎüÃà±Ëò ñÅ¿îÂ-ú±éÇÂ, ñÅ¿îÂ-Âó±?±¿õ, ñÅ¿îÂ-ôÂîÅÂûþ±, ôÂîÅÂûþ±-ùÅ¿/, ý±î±Ýûþ±ù± Îá¿?-ñÅ¿î Âóõþ± ü±ð±-ß±Ëù± õ±ã±¿ù ÎûÌõò ðÅ ý±î ðÅ Âó±Ëú å¿ëÂÿËûþ Îô±ß±Ëü ñËõþËåò îÂÒ±Ëðõþ ¿ï÷ üÑT ‘Õ±÷±õþ Û ÎûÌõò¼äÂ¥ó± ä±Ë÷ùÏ õò’¯ ß±õþ ò-Õ±ò±-å-Õ±ò± äÅÂËùõþ åÒ±Ëé õ±ý±¿õþ Õɱùõ±éÇ Îé¿õþ¼ ß±õþÝ ßÂÂó±Ëùõþ ü±÷Ëò ôÂÒ±Âó±Ëò± ¿üã±ëÂÿ±¼ ß±õþ Õ±õ±õþ ¿òÃàÅÒî õɱßÂõª±ú¼ üõþù, ý±¿üÃàÅ¿ú, Û÷¿òËî ¿ðùËÃà±ù±, ÷±ËçÂ÷±Ëç ¿ýÑüÅËé Ûý× ÎûÌõòË÷ù±ûþ ûÅõîÂÏ Î÷Ëûþõþ± Î÷±é±÷Å¿é ¿öÂòâ¶Ëýõþ õ±¿üj±¼ îÂõÅ ÛßÂ-Õ±ñæò ‘Φóü’ öÅÂËù Î÷üõ±¿ëÂÿËî ‘ùɱ`Â’ ßÂËõþ ÎáËù, ßÂÏ ß±GÂé± ýûþ, Îüé± Îî± ‘ü±ËëÂÿ äÅÂûþ±Mõþ’-Ûý× ÎðÃà± ÎáËå¼ Îá±é± Î÷üõ±¿ëÂÿõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõò ÎÂóËé ¿ÃàËð, ÷ÅËÃà ù±æ³ß ëÂ×ð±üÏò åÅÒßÂåÅÒß±¿ò Õ±õþ Îä±ûþ±Ëù çÅÂù™L ýɱÑù±Ë÷± ¿òËûþ Îð±îÂù±-¿îÂòîÂù±õþ õ±õþ±j± ÎïËß å±Ëðõþ ¿üÒ¿ëÂÿ Õõ¿ñ ù±ý×ò ¿ðËûþ ðÒ±¿ëÂÿËûþ û±ûþ¼ û¿ðÝ ‘÷±¿ü÷± ÷±ùËÂó± Ãà±÷Å’ õËù qñÅ ÛßÂæòý× Ý-âËõþõþ ÎäÂÌß±ê ÎÂóõþËò±õþ ‘ü±ýü’ Îð¿ÃàËûþ¿åù, ÷Ëò ÷Ëò ý×Ëäåà ¿åù üõW±õþ¯ ÛõÑ ÷±ùËÂó±-üg±òÏ Îüý× ‘ðÅÐü±ýüÏ’ ‘ÕɱëÂËöÂ=±¿õþ’ ûÅõßÂ-üÅX î±Ëðõþ ÎßÂëÂ×ý× Î÷üõ±¿ëÂÿõþ å±Ëðõþ âËõþõþ Îüý× õþ+ÂóßÂï±õþ ßÂËòÉ¿éÂõþ ò±á±ù Âó±ûþ¿ò¯

Î÷üõ±¿ëÂÿõþ ä±ßÂõþ ÷ðò-ðÓîÂËß ¿ðËûþ ¿ä¿ê ä±ù±ä±¿ù ßÂõþËî ßÂõþËîÂý× õþ+Âóß ձõþ Ýý× ßÂòɱ¿é Î÷üõ±¿ëÂÿõþý× Õ±õþ Ûß ûÅõßÂ-õþ±æÂóÅËSõþ •õþ±æÂóÅSõþ± õÔXÂÝ ýò ¿ßÂc, Îû÷ò ¿›¶k ä±ùÇü— Λ¶Ë÷ ¿ÂóåËù û±ò¼ ÷±Ëò ¿üËò÷±ûþ Îû÷ò ýûþ Õ±õþ ßÂϯ Ýý× ûÅõß ëÂ×M÷ßÅÂ÷±õþ Õ±õþ îíÏ üÅ¿äÂS± Îüò ÕõúÉ îÂÃàòÝ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ Õ±ý×ßÂò òò¼ õ±ã±¿ù ûÅõß îÂÃàòÝ Î›¶¿÷ß±õþ ý±î ñõþËî ù#± Âó±ò, Û÷ò¿ß ÂóðDZËîÂݯ ò±¿ûþß±Ëß Î÷±éÂõþõ±ý×ËßÂõþ ÎÂóåËò õ¿üËûþ ‘Ûý× Âóï û¿ð ò± Îúø ýûþ’ á±ý×Ëî á±ý×Ëî ùÑ E±ý×öÂ-Û ÎûËî õ±ã±¿ù ò±ûþËßÂõþ îÂÃàòÝ Îõú ßÂ-õåõþ Îð¿õþ Õ±Ëå¼ ¿ßÂc ‘ülÂóðÏ’-õþ Ýý× ÕîÂé± Âóï ÎÂó¿õþËûþ ÛËüÝ õ±ã±¿ù ò±ûþßÂ-ò±¿ûþß±õþ± ÃàÅõ ¿ß ¿ßÂåÅ ‘ÎõÂóïÅ’ ýÝûþ±õþ ü±ýü Îð¿ÃàËûþ¿åËùò· î± å±ëÂÿ± ÎðÃà±Ëõòý×-õ± ßÂÏ ßÂËõþ· Ýý× ø±ËéÂõþ ðúËßÂÝ Îî± ßÂËùæ-ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂËî ÎåËùõþ±-Î÷Ëûþõþ± ÛßÂüË/ ßv±ü ßÂõþËùÝ Õ±ù±ð±-Õ±ù±ð± õüî¯ ßÂɱ¿KéÂËò-ÎÂó±¿éÇÂËß±ûþ-ùËò-¿üÒ¿ëÂÿËî æ¿÷Ëûþ Õ±D± ÷±õþ± ðÓËõþ ï±ßÂ, ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà ßÂï±-éÂï±ý× ÎîÂ÷ò ýî ò±¯ ýËùÝ Îä±Ãà ò±¿÷Ëûþ ù±æ³ßÂ-ù±æ³ß ձÂó¿ò-Õ±Ë: äÂùî¯ ßÂɱæ³ûþ±ù îÅÂý×-Îî±ß±¿õþõþ ß¿÷ëÂ׿òËßÂúò ¿õ›Â¡õ îÂÃàòÝ õU ðÓõþ¯ üÅîÂõþ±Ñ, ÂóðDZõþ ò±ûþßÂ-ò±¿ûþß±õþ±ý× õ± ‘ÎõÂóËõþ±ûþ±’ ýò ßÂÏ ßÂËõþ· ëÂ×M÷-üÅ¿äÂS±õþ ›¶±ûþ üõ å¿õõþ ßv±ý×-÷ɱˑ ðÅæËòõþ ÛßÂé± ‘á±ìÂÿ’ Õ±¿ù/ò õ±Òñ± ¿åù¼ üÅ¿äÂS± ëÂ×MË÷õþ Âó±?±¿õ õ± ú±ËéÇÂõþ õÅß ÂóËßÂËé ձùËî± ÷±ï± õþ±ÃàËîÂò¯ ëÂ×MË÷õþ ý±ËîÂõþ Õ±ãÅùÝ üÅ¿äÂS±õþ ÎÃà±ÒÂó± Ý ¿ÂóËêÂõþ ü±÷±òÉ ÎÃà±ù± ÕÑúéÅÂßÅ ›¶±íÂóËí õ±Ò¿äÂËûþ, õv±ëÂ×Ëæõþ ÝÂóõþ Õ±ùËî± ä±Âó ¿ðî¯ õ±ðõ±¿ß û± ¿ßÂåÅ Âóɱúò-õɱüò-õ±üò±-é±üò±, Îü üõ ðÅæËòõþ âò ýËûþ Õ±ü± áù±õþ ¦¤Ëõþ, Îä±ËÃàõþ òõþ÷-áõþ÷ ä±ëÂ׿òËî ձõþ ëÂ×MË÷õþ öÅÂõòË÷±ýò ý±¿üõþ ձ߱Ëú, ÎæɱȦ§±õþ ÷Ëî± å¿ëÂÿËûþ û±Ýûþ± üÅ¿äÂS±õþ ù±æ³ß ëÂ×BåW±Ëüõþ ù„íËõþÃà± ¿ëÂËã±î ò±¼

‘¿îÂò öÅÂõËòõþ Âó±Ëõþ’-ûþ Âó±ëÂÿ±õþ õÃà± ÎåËù ÎüÌ¿÷S á¿ùõþ Î÷±ËëÂÿ éÅÂÉý׈ ÎòËä ý±ùß± ÛßÂéÅ ý×ö¿é¿æÑ ßÂËõþÝ Îúø Õõ¿ñ Îüý× ð¿ÂóÇî± ò¿jòÏõþý× Î›¶Ë÷ ÂóËëÂÿò ÛõÑ Î›¶¿÷ß±Ëß ¿òËûþ á/±õþ ñ±Ëõþ ‘ýûþî Îî±÷±õþý× æòɼýËûþ¿å Λ¶Ë÷ý× õòÉ’ Îá±Ëåõþ á±ò á±ý×ËùÝ, ‘õòÉ’ Õ±õþ ßÂîÂé± ýËî Âó±Ëõþò· î±ý× õ±Ñù± ¿üËò÷±õþ õ±ã±¿ù ÎûÌõò õõþ±õõþý× ÛßÂé± ÷õþ±ù, õþক্ষÂíúÏù, ¿äÂõ±áÏú æùý±Ýûþ±ûþ ÎïËß ÎáËåT ÎõËëÂÿ ëÂ×ËêÂËå¼ ÎüÃà±Ëò üÅ¿äÂS± Îüò ÂóðDZûþ ÛËü û±Ýûþ±õþ ÂóËõþÝ ëÂ×M÷ßÅÂ÷±õþ Û-ò±õþÏ, Ý-ò±õþÏ ëÂ×ËëÂÿ ÎõëÂÿ±ËäåÃò õ± ëÂ×M÷Ëß ý+ðËûþõþ î±Ëß ÎõþËÃàÝ üÅ¿äÂS± ÂóõþßÂÏûþ± ßÂõþËåòT Û ÕüyÂõ¼ î±ý× ‘Îõë÷’ å¿õËî ձ÷õþ± ûÃàò ØøüÏ äÂSõîÂÇÏËß üðÉ úõþÏõþÏ ¿÷ùò ÎüËõþ ëÂ×ËêÂý× Ûî¿ðËòõþ úûɱü/Ï¿éÂËß æ±÷±õþ ý±î± ÎïËß ÎÂó±ß± ç±ëÂÿ±õþ ÷Ëî± ßÂËõþ Ûß éÅÂü¿ßÂËî ÎçÂËëÂÿ ôÂùËî Îð¿Ãà, Õ±÷±Ëðõþ ÕËöÂÉËü ÛßÂéÅ ç±ÒßÅ¿ò ù±Ëá¼ Õ±÷õþ± Õõ±ß ýËûþ ö±õËî ﱿßÂ, ÂóðDZûþ õ±ã±¿ù ÎûÌõò ßÂËõ ÛîÂé± Âó±ËŒÂ Îáù, ÎéÂõþ ÎÂóù±÷ ò± Î ÃàõËõþõþ ß±áËæõþ Âó±î±ûþ ÎõëË÷õþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂõþËî ¿áËûþ Ûý× ü÷Ëûþõþ Ûß òõÏò õ±ã±¿ù Îù¿ÃàßÂ±Ý Û õþßÂ÷ õËù¿åËùò, Îæò-Ýûþ±ý× õ±ã±¿ùõþ æÏõòû±ÂóËòõþ üË/ û±Ëðõþ Âó¿õþäÂûþ Îòý×, Û å¿õõþ ßÂòËéÂKéÂé± î±Ëðõþ ß±Ëå Õ¾Åî ÎêÂßÂËî Âó±Ëõþ¯ î±õþ ÷±Ëò é¿ùëÂ×ËëÂõþ ÎûÌõòË÷ù± üîÂÉ, ÎSî±, Z±Âóõþ ÎÂó¿õþËûþ ß¿ùß±Ëù ÎÂóÌÒËå ÎáËå¯ ÛõÑ Ûý× ß¿ùûÅËáõþ Îß©†-õþ±ñ±õþ± qñÅ ¿æÈ á±/Å¿ùõþ üÅËõþ, ð¿ক্ষÂíÏ ¿ö¿ëÂÝ ÎðËÃà ÎðËÃà ¿ëÂ˦¨±ËïßÂ-Û ë±ký× ßÂËõþ ò±T Õ±õþÝ ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ âéÂò±Ý âé±ûþ, Îû&¿ù Ûý× òõÉ-΢¡±õ±ù õ±ã±¿ù æÏõËò Îõþ±æ-ßÂîÂ-¿ßÂ-âËéÂ-û±ý±-î±ý±¯ î±ý±ý×¼

î± ýËù Îî± õù±ý× û±ûþ, ‘Îõë÷’ ý×îÂɱ¿ð å¿õ&Ëù± Ûý× ü÷Ëûþõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ ÷ò ÛßÂð÷ ¿êÂßÂê±ß ÂóËëÂÿ ÎôÂùËå¼ Îû÷ò Îõë÷-Û õ±Ñù± ß±áËæõþ ü±Ñõ±¿ðß ØøüÏ Î›¶÷-ÎC÷, Îõþ±÷±k-Îé±÷±Ëkõþ ÷Ëî± ¿õú úîÂßÂÏûþ ÷±g±î± ßÂòËüË›I× ¿õùßÅÂù ¿õ«±ü õþ±ËÃàò ò±¯ î±õþ ðúÇò ÛßÂð÷ ‘ßÅÂù’¼ ÃàõËõþõþ ß±áËæ ß¿êÂò ß¿êÂò ÎÂó±ˆÂ-Ûë ÎùÃàT î±õþÂóõþ Îû ÎåËùé±Ëß Îõú Îü¿‘ Îü¿‘ ù±áËå î±õþ üË/ Îë¿éÂÑ ÷±Ëò ¿õå±ò±ûþ äÂùT ü÷ûþé± Ûòæûþ ßÂõþT î±õþÂóõþ é± é± õ±ý× õ±ý×¼ õ±¿Âó õ±¿ëÂÿ û±, Õ±¿÷Ý õ±¿ëÂÿ û±ý×¼ Îò± ôÂÒɱäÂËôÂÒËäÂ, ¿åÒäÂßÂÒ±ðÅËò ¿ÂóåÅé±òT Îò± Îü¿KéÂË÷Ké±ù ÎêÂÒ±éÂ-Îô±ù±Ëò±¯ Ûý× ØøüÏõþ üË/ ß±áËæ ÛßÂé± Õɱü±ý×òË÷ËKéÂõþ üÓËSý× ÎðÃà± ýûþ õ±Ñù± ¿üËò÷±õþ 뱿kÑ-ô±ý׿éÂÑ-Îõþ±÷±¿kÑ üÅÂó±õþ ˆÂ±õþ Îðõ õ÷ÇËòõþ üË/¼ û¿ðÝ ¿òî±™L âéÂò± •õ± ß±¿ˆÂÑ— äÂËS Ûý× üÅÂó±õþˆÂ±õþ öÂ^Ëù±ß¿éÂËß UõU ^òÏù Îâ±Ëøõþ ÷Ëî± ÎðÃàËîÂ, îÂõÅÝ Ø×øüÏõþ üË/ î±õþ ü¥óßÂÇé± ü±Ñõ±¿ðßÂ Ý î±õþ ‘ü±õËæ’’-Ûõþ ÎäÂËûþÝ Îõ¿ú âò ýûþ ÛõÑ ðÅæËò ¿÷Ëù ÎõëË÷Ý û±ò¯ ß±õþ õ±¿ëÂÿõþ Îõë÷, Îüé± ßÂÃàòÝý× õëÂÿ ßÂï± òûþT âéÂò± ýËäåÃ, ØøüÏõþ ÷Ëî±ý× Ûý× Îðõ õ÷ÇòÝ Î›¶Ë÷ òûþ, úõþÏËõþõþ ü¥óËßÂÇý× ¿õ«±ü ßÂËõþò¼ Õïä ðÅæËòý× ëÂ×M÷-üÅ¿äÂS± ûÅËáõþ ûÅõßÂ-ûÅõîÂÏËðõþ ÷Ëî±ý× ÂóëÂÿõ-ò± ÂóëÂÿõ ò± ßÂËõþÝ Îüý× ¿äÂõþËßÂËù Λ¶Ë÷ ÂóËëÂÿ û±ò¼ ¿ßÂc ÎßÂ-›¶ï÷-ß±Ëå-ÛËü¿å-ÎßÂ-›¶ï÷-ö±ùËõËü¿å-ÎßÂ-›¶ï÷-÷ò õþ±ã±Ëù±, Îüé± Îß ›¶ï÷ ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËõò, Îüý× ý×Ëá±õþ ü÷üɱ Î÷é±Ëî ò± ÎÂóËõþ ÎßÂëÂ× ß±ëÂ×Ëß ¿ßÂäåÃÅ õùËùòý× ò±¯ ú±¿ëÂÿ-áûþò±ûþ Cɱ¿ëÂúò±ù õ/ò±õþÏ ÎüËæ ¿áËûþÝ ØøüÏËß Ã౿ù Õ±ÒäÂËùý× ¿ôÂõþËî ýù¼

ÛÃàò Õ±ñÅ¿òß õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ Ûý× Îû õÅßÂ-ô±ËéÂ-îÂõÅ-÷ÅÃà-Îô±ËéÂ-ò± Îá±Ëåõþ ‘CɱËæ¿ëÂ’, Âó¿õþä±ùß Æ÷ò±ß ÎöÂÌ¿÷ß îÂÒ±õþ å¿õËî ÎðÃà±Ëùò, Îüé± ßÂîÂé± õ±™¦õ· Æ÷ò±ßÂ, ûÒ±õþ õûþü ÷±S 31 •ÛËßÂõ±Ëõþý× Õ±æß±ù-Ûõþ ü÷õûþüÏ—, ¿î¿ò å¿õ ßÂõþËî ÛËü îÂÒ±õþ ü÷ü÷ûþ Õ±õþ Îüý× ü÷Ëûþõþ ÂóÅSßÂòɱËðõþý× áŠ õËùËåò, Õ±÷õþ± ¿õ«±ü ßÂõþËîÂý× Âó±¿õþ¼ ‘Îõë÷’ å¿õËîÂý× Õ±÷õþ± û¿ð Õ±õþ ÛßÂé± õ±¿ëÂÿõþ ÎõëË÷ ëÂ×Ò¿ß ¿ðý×, î± ýËùý× ÎÂóËûþ û±õ õþ±Uù Õ±õþ Âó±ËòDZ ¿÷SËß¼ Ûõþ± ðÅæò ¿õËûþ ò± ßÂËõþ ‘¿ùö ý×ò’ ßÂËõþò ÛõÑ ûî î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ üyÂõ ¿õËûþ-ï± ßÂËõþ ‘Õ¿ô¿üûþ±ù’ üÑü±õþ Âó±î±õþ ¦¤›Ÿ ÎðËÃàò ¿õËúø ßÂËõþ Âó±ËòDZ ¿÷S¼ õþ±Uù Îüé± ä±ò ò±¼ ôÂËù õõþ-õëÂ× ò± ýËûþÝ ðÅæËò ‘ÕüÅÃàÏ ð¥ó¿îÂ’-õþ ¿ˆÂ¿õþÝ é±ý×Âó ÎüËæ ¿äÂõþî± Ãà±Ýûþ± ¿îÂîÂßÅÂËé ÷ò Õ±õþ Î÷æ±æ ¿òËûþ ü±õþ±ক্ষÂí ¿Ãàé¿Ãàé ßÂËõþ äÂËùò¯ Ûý× ¿îÂîÂßÅÂËé ÷ÅÃà õðù±ËîÂý× ôÂɱúò-ôÂËé±â¶±ô±õþ Âó±ËòDZ î±õþ ÎäÂËûþ õûþËü Îõú Îå±é Ûß¿é îí ÷ËëÂËùõþ üË/ ßÂé± ¿ðò ÛßÂéÅ úõþÏõþ-ÎöÂù±ûþ ÎöÂËü-ÎéÂËü Õ±õ±õþ ¿ùöÂ-ý×ò-Ûõþ ßÅÂËù ÎôÂËõþò¼ Ý¿ðËßÂ, Õ±õ±õþ ýî±ú ¦†˜±áù±õþ Õ¿öÂËòî± õþ±Uù Õ±Ëõþß ¦†˜±áù±õþ-Õ¿öÂËòSÏ-ß±÷-Âó±éÇÂé±ý×÷ ÛüßÂéÇÂ-ßÂòɱ îÂòÅÀõþ üË/ ÕËòß ðÓõþ Û¿áËûþ û±ò¼ ¿ßÂc Îúø Õõ¿ñ ðÅ Îõù± ÎÃàËî Âó±Ýûþ±õþ ¿ü¿ßÂëÂ׿õþ¿éÂõþ æòÉ Âó±ËòDZõþ üË/ý× âõþ ÎõÒËñ ÎôÂËùò¼ Õ±õþ îÂòÅÀ î±õþ Îúø ÛüßÂéÇ Õɱü±ý×òË÷KéÂé± ÎïËß ßÂËòõþ ü±Ëæ ÎüËæ õþ±UËùõþ æòÉ ÕËÂóক্ষ± ßÂËõþò ÛõÑ õþ±UËùõþ äÂõþ÷ Îõý×÷±¿òËî Îúø Õõ¿ñ Õ±RýîÂɱ ßÂËõþ Âó±Âó-æÏõËòõþ æ;±ù± æ³ËëÂÿ±ò¼ Õ±õþ Õ±RýîÂɱõþ ü÷ËûþÝ î±õþ Âó±Ëûþ Âóõþ± ï±Ëß Îüý× ù±ù ¿ˆÂËùËé± æ³Ëî±, Îûé± õþ±Uù î±Ëß ¿ßÂËò ÎðËõò õËùÝ Îðò¿ò¼

¿ßÂc ÛîÂVW±õþ± Æ÷ò±ß ßÂÏ ›¶÷±í ßÂõþËî ä±ý×Ëùò· õ±ã±¿ùõþ Îæò-Îò‘é õ/ö±øÏ Î¢Â¡±õ±ù-ÎûÌõò, úõþÏõþ Õ±õþ Λ¶Ë÷õþ é±ò±ËÂó±ËëÂÿËò ¿ðËúý±õþ±· îÂõÅ úõþÏõþ-Âóü±¿õþíÏ ß±õþ ý+ðËûþ õþ±æù„Ï-äÂf÷ÅÃàÏ Cɱ¿ëÂúò- ÷±¿ôÂß ÛÃàòÝ ÛßÂéÅ Λ¶÷ ÎïËß ÎáËå· Õ±üËù Ûý×é±ý× ü÷üɱ ýËäåü 31 õåËõþõþ Æ÷ò±ß õ± 34 õåËõþõþ üÔ¿æî ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ õ± îÂÒ±Ëðõþ ß±å±ß±¿å õËûþËüõþ Õ±õþÝ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ×, ûÒ±õþ± îÂÒ±Ëðõþ å¿õËî Ûý× ü÷Ëûþõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ î±Âó, Õ±Ëù±, Õ±Òñ±õþ, úÏîÂùî±, ëÂ×BåW±ü, ¿õøKŸî± Ûý× üõ ñõþËî ä±ý×Ëåò, îÂÒ±õþ± Îß±ï±Ý ¿ß ÛßÂé± å¿õõþ ÎöÂîÂõþ Õ±éÂËß û±¿äåÃËùò· ÛÃàòß±õþ ÎåËùË÷ËûþËðõþ ¿ò榤 ‘¿ùË/±’ õ± ö±ø±, î±Ëðõþ õ¿ëÂ-ùɱË/±Ëûþæ, î±Ëðõþ ü¥óßÂÇ ¿õ¿ò÷Ëûþõþ ö¿/, Û&Ëù± ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ ÃàÅõ æɱ™L ÎäÂý±õþ±ËîÂý× ‘ÕËé±â¶±ôÂ’, ‘Îõë÷’, ‘õ±ý×Ëú |±õí, Û÷ò¿ß õÏõþü± ð±ú&Ëlõþ üÅÂó±õþ ôvÂÂó ‘033’-õþ ÷Ëî± å¿õËî ëÂ×Ëê ձËü¼ ¿ßÂc Îúø Õõ¿ñ Îß±ï±Ý ÂóðDZõþ Ûý× üõ ÎåËùË÷Ëûþõþ± æ÷±ò± 2000-Ûõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ ÛßÂé± Õñ-ÃàÒɱäÂëÂÿ± Φ¨ä ýËûþý× ÎïËß û±ûþ¯ ä¿õþS&Ëù± ü÷Ëûþõþ S±ý׿üü, õÉ¿Máî S±ý׿üËüõþ አõùËî ¿áËûþ, ¿òËæõþ±ý× Îß±ï±ûþ Îûò ÛßÂé± ü‚ÂËéÂõþ áËîÂÇ ÂóËëÂÿ û±Ëäåï ü÷üɱ&Ëù± ÎûËýîÅ Ûý× ûÅõß Âó¿õþä±ùßÂËðõþ ÕËòßÂé±ý× Õæ±ò±, î±ý× îÂÒ±õþ±Ý ¿òËæËðõþ ä¿õþSËðõþ æòÉ ¿êÂßÂê±ß ü±ý±ËûÉõþ ý±î õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðËî Âó±õþËåò ò±¯ Ûý× ÎûÌõò ùý×ûþ± ßÂÏ ß¿õþõ, Îüé±ý× ÛÃàò ü÷üɱ ýËûþ ðÒ±ëÂÿ±Ëäåü


kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited