Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ২০ ফাল্গুন ১৪২১ বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দেশ জুড়ে ৪৩ জায়গায় তল্লাশি, খোঁজ নেই গৌতমের --সোমনাথ মণ্ডল, কলকতা প্ত তাপস দেব, আগরতলা ।। কলকাতায় অরাজনৈতিক প্রার্থী দিচ্ছে না তৃণমূল--দীপঙ্কর নন্দী ।। লোক ঠকানো মুদ্রা! গ্রেপ্তার জি টি এ-র চেয়ারম্যান--অর্ঘ্য দে, শিলিগুড়ি ।। পুরভোটে আসন-সমঝোতা: এস ইউ সি-লিবারেশনের সঙ্গে কথা হবে বামফ্রন্টের ।। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকাম্ত?--অরুন্ধতী মুখার্জি ।। উন্নয়নের জন্য যাচ্ছি দিল্লি, রাজনীতির জন্য নয়, বললেন মমতা ।। বেঙ্কাইয়ার কাছে মুকুল ও স্বপন--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। রোজভ্যালিতে তল্লাশি, সি বি আইয়ের নজর পড়ল আই পি এলেও--সব্যসাচী সরকার ।। অশ্বিন শুরু করতে পারে--সুনীল গাভাসকার ।। গেইল সেঞ্চুরি পেলেও ভারত জিতবে: হোল্ডিং --দেবাশিস দত্ত ।। রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী দোলা ।। রেপো রেট কমল, সুদের হার কমল গৃহঋণেও
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

ú±™LòÅ äÂSõîÂÇÏ

ÂóÅõþËò± Î÷üõ±¿ëÂÿõþ õþã-äÂé±, å±î±ÂóëÂÿ± ÎðÝûþ±ùÝûþ±ù± âÅÂó¿ä âõþ¼ ÎüÃà±Ëò ñÅ¿îÂ-ú±éÇÂ, ñÅ¿îÂ-Âó±?±¿õ, ñÅ¿îÂ-ôÂîÅÂûþ±, ôÂîÅÂûþ±-ùÅ¿/, ý±î±Ýûþ±ù± Îá¿?-ñÅ¿î Âóõþ± ü±ð±-ß±Ëù± õ±ã±¿ù ÎûÌõò ðÅ ý±î ðÅ Âó±Ëú å¿ëÂÿËûþ Îô±ß±Ëü ñËõþËåò îÂÒ±Ëðõþ ¿ï÷ üÑT ‘Õ±÷±õþ Û ÎûÌõò¼äÂ¥ó± ä±Ë÷ùÏ õò’¯ ß±õþ ò-Õ±ò±-å-Õ±ò± äÅÂËùõþ åÒ±Ëé õ±ý±¿õþ Õɱùõ±éÇ Îé¿õþ¼ ß±õþÝ ßÂÂó±Ëùõþ ü±÷Ëò ôÂÒ±Âó±Ëò± ¿üã±ëÂÿ±¼ ß±õþ Õ±õ±õþ ¿òÃàÅÒî õɱßÂõª±ú¼ üõþù, ý±¿üÃàÅ¿ú, Û÷¿òËî ¿ðùËÃà±ù±, ÷±ËçÂ÷±Ëç ¿ýÑüÅËé Ûý× ÎûÌõòË÷ù±ûþ ûÅõîÂÏ Î÷Ëûþõþ± Î÷±é±÷Å¿é ¿öÂòâ¶Ëýõþ õ±¿üj±¼ îÂõÅ ÛßÂ-Õ±ñæò ‘Φóü’ öÅÂËù Î÷üõ±¿ëÂÿËî ‘ùɱ`Â’ ßÂËõþ ÎáËù, ßÂÏ ß±GÂé± ýûþ, Îüé± Îî± ‘ü±ËëÂÿ äÅÂûþ±Mõþ’-Ûý× ÎðÃà± ÎáËå¼ Îá±é± Î÷üõ±¿ëÂÿõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõò ÎÂóËé ¿ÃàËð, ÷ÅËÃà ù±æ³ß ëÂ×ð±üÏò åÅÒßÂåÅÒß±¿ò Õ±õþ Îä±ûþ±Ëù çÅÂù™L ýɱÑù±Ë÷± ¿òËûþ Îð±îÂù±-¿îÂòîÂù±õþ õ±õþ±j± ÎïËß å±Ëðõþ ¿üÒ¿ëÂÿ Õõ¿ñ ù±ý×ò ¿ðËûþ ðÒ±¿ëÂÿËûþ û±ûþ¼ û¿ðÝ ‘÷±¿ü÷± ÷±ùËÂó± Ãà±÷Å’ õËù qñÅ ÛßÂæòý× Ý-âËõþõþ ÎäÂÌß±ê ÎÂóõþËò±õþ ‘ü±ýü’ Îð¿ÃàËûþ¿åù, ÷Ëò ÷Ëò ý×Ëäåà ¿åù üõW±õþ¯ ÛõÑ ÷±ùËÂó±-üg±òÏ Îüý× ‘ðÅÐü±ýüÏ’ ‘ÕɱëÂËöÂ=±¿õþ’ ûÅõßÂ-üÅX î±Ëðõþ ÎßÂëÂ×ý× Î÷üõ±¿ëÂÿõþ å±Ëðõþ âËõþõþ Îüý× õþ+ÂóßÂï±õþ ßÂËòÉ¿éÂõþ ò±á±ù Âó±ûþ¿ò¯

Î÷üõ±¿ëÂÿõþ ä±ßÂõþ ÷ðò-ðÓîÂËß ¿ðËûþ ¿ä¿ê ä±ù±ä±¿ù ßÂõþËî ßÂõþËîÂý× õþ+Âóß ձõþ Ýý× ßÂòɱ¿é Î÷üõ±¿ëÂÿõþý× Õ±õþ Ûß ûÅõßÂ-õþ±æÂóÅËSõþ •õþ±æÂóÅSõþ± õÔXÂÝ ýò ¿ßÂc, Îû÷ò ¿›¶k ä±ùÇü— Λ¶Ë÷ ¿ÂóåËù û±ò¼ ÷±Ëò ¿üËò÷±ûþ Îû÷ò ýûþ Õ±õþ ßÂϯ Ýý× ûÅõß ëÂ×M÷ßÅÂ÷±õþ Õ±õþ îíÏ üÅ¿äÂS± Îüò ÕõúÉ îÂÃàòÝ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ Õ±ý×ßÂò òò¼ õ±ã±¿ù ûÅõß îÂÃàòÝ Î›¶¿÷ß±õþ ý±î ñõþËî ù#± Âó±ò, Û÷ò¿ß ÂóðDZËîÂݯ ò±¿ûþß±Ëß Î÷±éÂõþõ±ý×ËßÂõþ ÎÂóåËò õ¿üËûþ ‘Ûý× Âóï û¿ð ò± Îúø ýûþ’ á±ý×Ëî á±ý×Ëî ùÑ E±ý×öÂ-Û ÎûËî õ±ã±¿ù ò±ûþËßÂõþ îÂÃàòÝ Îõú ßÂ-õåõþ Îð¿õþ Õ±Ëå¼ ¿ßÂc ‘ülÂóðÏ’-õþ Ýý× ÕîÂé± Âóï ÎÂó¿õþËûþ ÛËüÝ õ±ã±¿ù ò±ûþßÂ-ò±¿ûþß±õþ± ÃàÅõ ¿ß ¿ßÂåÅ ‘ÎõÂóïÅ’ ýÝûþ±õþ ü±ýü Îð¿ÃàËûþ¿åËùò· î± å±ëÂÿ± ÎðÃà±Ëõòý×-õ± ßÂÏ ßÂËõþ· Ýý× ø±ËéÂõþ ðúËßÂÝ Îî± ßÂËùæ-ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂËî ÎåËùõþ±-Î÷Ëûþõþ± ÛßÂüË/ ßv±ü ßÂõþËùÝ Õ±ù±ð±-Õ±ù±ð± õüî¯ ßÂɱ¿KéÂËò-ÎÂó±¿éÇÂËß±ûþ-ùËò-¿üÒ¿ëÂÿËî æ¿÷Ëûþ Õ±D± ÷±õþ± ðÓËõþ ï±ßÂ, ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà ßÂï±-éÂï±ý× ÎîÂ÷ò ýî ò±¯ ýËùÝ Îä±Ãà ò±¿÷Ëûþ ù±æ³ßÂ-ù±æ³ß ձÂó¿ò-Õ±Ë: äÂùî¯ ßÂɱæ³ûþ±ù îÅÂý×-Îî±ß±¿õþõþ ß¿÷ëÂ׿òËßÂúò ¿õ›Â¡õ îÂÃàòÝ õU ðÓõþ¯ üÅîÂõþ±Ñ, ÂóðDZõþ ò±ûþßÂ-ò±¿ûþß±õþ±ý× õ± ‘ÎõÂóËõþ±ûþ±’ ýò ßÂÏ ßÂËõþ· ëÂ×M÷-üÅ¿äÂS±õþ ›¶±ûþ üõ å¿õõþ ßv±ý×-÷ɱˑ ðÅæËòõþ ÛßÂé± ‘á±ìÂÿ’ Õ±¿ù/ò õ±Òñ± ¿åù¼ üÅ¿äÂS± ëÂ×MË÷õþ Âó±?±¿õ õ± ú±ËéÇÂõþ õÅß ÂóËßÂËé ձùËî± ÷±ï± õþ±ÃàËîÂò¯ ëÂ×MË÷õþ ý±ËîÂõþ Õ±ãÅùÝ üÅ¿äÂS±õþ ÎÃà±ÒÂó± Ý ¿ÂóËêÂõþ ü±÷±òÉ ÎÃà±ù± ÕÑúéÅÂßÅ ›¶±íÂóËí õ±Ò¿äÂËûþ, õv±ëÂ×Ëæõþ ÝÂóõþ Õ±ùËî± ä±Âó ¿ðî¯ õ±ðõ±¿ß û± ¿ßÂåÅ Âóɱúò-õɱüò-õ±üò±-é±üò±, Îü üõ ðÅæËòõþ âò ýËûþ Õ±ü± áù±õþ ¦¤Ëõþ, Îä±ËÃàõþ òõþ÷-áõþ÷ ä±ëÂ׿òËî ձõþ ëÂ×MË÷õþ öÅÂõòË÷±ýò ý±¿üõþ ձ߱Ëú, ÎæɱȦ§±õþ ÷Ëî± å¿ëÂÿËûþ û±Ýûþ± üÅ¿äÂS±õþ ù±æ³ß ëÂ×BåW±Ëüõþ ù„íËõþÃà± ¿ëÂËã±î ò±¼

‘¿îÂò öÅÂõËòõþ Âó±Ëõþ’-ûþ Âó±ëÂÿ±õþ õÃà± ÎåËù ÎüÌ¿÷S á¿ùõþ Î÷±ËëÂÿ éÅÂÉý׈ ÎòËä ý±ùß± ÛßÂéÅ ý×ö¿é¿æÑ ßÂËõþÝ Îúø Õõ¿ñ Îüý× ð¿ÂóÇî± ò¿jòÏõþý× Î›¶Ë÷ ÂóËëÂÿò ÛõÑ Î›¶¿÷ß±Ëß ¿òËûþ á/±õþ ñ±Ëõþ ‘ýûþî Îî±÷±õþý× æòɼýËûþ¿å Λ¶Ë÷ý× õòÉ’ Îá±Ëåõþ á±ò á±ý×ËùÝ, ‘õòÉ’ Õ±õþ ßÂîÂé± ýËî Âó±Ëõþò· î±ý× õ±Ñù± ¿üËò÷±õþ õ±ã±¿ù ÎûÌõò õõþ±õõþý× ÛßÂé± ÷õþ±ù, õþক্ষÂíúÏù, ¿äÂõ±áÏú æùý±Ýûþ±ûþ ÎïËß ÎáËåT ÎõËëÂÿ ëÂ×ËêÂËå¼ ÎüÃà±Ëò üÅ¿äÂS± Îüò ÂóðDZûþ ÛËü û±Ýûþ±õþ ÂóËõþÝ ëÂ×M÷ßÅÂ÷±õþ Û-ò±õþÏ, Ý-ò±õþÏ ëÂ×ËëÂÿ ÎõëÂÿ±ËäåÃò õ± ëÂ×M÷Ëß ý+ðËûþõþ î±Ëß ÎõþËÃàÝ üÅ¿äÂS± ÂóõþßÂÏûþ± ßÂõþËåòT Û ÕüyÂõ¼ î±ý× ‘Îõë÷’ å¿õËî ձ÷õþ± ûÃàò ØøüÏ äÂSõîÂÇÏËß üðÉ úõþÏõþÏ ¿÷ùò ÎüËõþ ëÂ×ËêÂý× Ûî¿ðËòõþ úûɱü/Ï¿éÂËß æ±÷±õþ ý±î± ÎïËß ÎÂó±ß± ç±ëÂÿ±õþ ÷Ëî± ßÂËõþ Ûß éÅÂü¿ßÂËî ÎçÂËëÂÿ ôÂùËî Îð¿Ãà, Õ±÷±Ëðõþ ÕËöÂÉËü ÛßÂéÅ ç±ÒßÅ¿ò ù±Ëá¼ Õ±÷õþ± Õõ±ß ýËûþ ö±õËî ﱿßÂ, ÂóðDZûþ õ±ã±¿ù ÎûÌõò ßÂËõ ÛîÂé± Âó±ËŒÂ Îáù, ÎéÂõþ ÎÂóù±÷ ò± Î ÃàõËõþõþ ß±áËæõþ Âó±î±ûþ ÎõëË÷õþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂõþËî ¿áËûþ Ûý× ü÷Ëûþõþ Ûß òõÏò õ±ã±¿ù Îù¿ÃàßÂ±Ý Û õþßÂ÷ õËù¿åËùò, Îæò-Ýûþ±ý× õ±ã±¿ùõþ æÏõòû±ÂóËòõþ üË/ û±Ëðõþ Âó¿õþäÂûþ Îòý×, Û å¿õõþ ßÂòËéÂKéÂé± î±Ëðõþ ß±Ëå Õ¾Åî ÎêÂßÂËî Âó±Ëõþ¯ î±õþ ÷±Ëò é¿ùëÂ×ËëÂõþ ÎûÌõòË÷ù± üîÂÉ, ÎSî±, Z±Âóõþ ÎÂó¿õþËûþ ß¿ùß±Ëù ÎÂóÌÒËå ÎáËå¯ ÛõÑ Ûý× ß¿ùûÅËáõþ Îß©†-õþ±ñ±õþ± qñÅ ¿æÈ á±/Å¿ùõþ üÅËõþ, ð¿ক্ষÂíÏ ¿ö¿ëÂÝ ÎðËÃà ÎðËÃà ¿ëÂ˦¨±ËïßÂ-Û ë±ký× ßÂËõþ ò±T Õ±õþÝ ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ âéÂò±Ý âé±ûþ, Îû&¿ù Ûý× òõÉ-΢¡±õ±ù õ±ã±¿ù æÏõËò Îõþ±æ-ßÂîÂ-¿ßÂ-âËéÂ-û±ý±-î±ý±¯ î±ý±ý×¼

î± ýËù Îî± õù±ý× û±ûþ, ‘Îõë÷’ ý×îÂɱ¿ð å¿õ&Ëù± Ûý× ü÷Ëûþõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ ÷ò ÛßÂð÷ ¿êÂßÂê±ß ÂóËëÂÿ ÎôÂùËå¼ Îû÷ò Îõë÷-Û õ±Ñù± ß±áËæõþ ü±Ñõ±¿ðß ØøüÏ Î›¶÷-ÎC÷, Îõþ±÷±k-Îé±÷±Ëkõþ ÷Ëî± ¿õú úîÂßÂÏûþ ÷±g±î± ßÂòËüË›I× ¿õùßÅÂù ¿õ«±ü õþ±ËÃàò ò±¯ î±õþ ðúÇò ÛßÂð÷ ‘ßÅÂù’¼ ÃàõËõþõþ ß±áËæ ß¿êÂò ß¿êÂò ÎÂó±ˆÂ-Ûë ÎùÃàT î±õþÂóõþ Îû ÎåËùé±Ëß Îõú Îü¿‘ Îü¿‘ ù±áËå î±õþ üË/ Îë¿éÂÑ ÷±Ëò ¿õå±ò±ûþ äÂùT ü÷ûþé± Ûòæûþ ßÂõþT î±õþÂóõþ é± é± õ±ý× õ±ý×¼ õ±¿Âó õ±¿ëÂÿ û±, Õ±¿÷Ý õ±¿ëÂÿ û±ý×¼ Îò± ôÂÒɱäÂËôÂÒËäÂ, ¿åÒäÂßÂÒ±ðÅËò ¿ÂóåÅé±òT Îò± Îü¿KéÂË÷Ké±ù ÎêÂÒ±éÂ-Îô±ù±Ëò±¯ Ûý× ØøüÏõþ üË/ ß±áËæ ÛßÂé± Õɱü±ý×òË÷ËKéÂõþ üÓËSý× ÎðÃà± ýûþ õ±Ñù± ¿üËò÷±õþ 뱿kÑ-ô±ý׿éÂÑ-Îõþ±÷±¿kÑ üÅÂó±õþ ˆÂ±õþ Îðõ õ÷ÇËòõþ üË/¼ û¿ðÝ ¿òî±™L âéÂò± •õ± ß±¿ˆÂÑ— äÂËS Ûý× üÅÂó±õþˆÂ±õþ öÂ^Ëù±ß¿éÂËß UõU ^òÏù Îâ±Ëøõþ ÷Ëî± ÎðÃàËîÂ, îÂõÅÝ Ø×øüÏõþ üË/ î±õþ ü¥óßÂÇé± ü±Ñõ±¿ðßÂ Ý î±õþ ‘ü±õËæ’’-Ûõþ ÎäÂËûþÝ Îõ¿ú âò ýûþ ÛõÑ ðÅæËò ¿÷Ëù ÎõëË÷Ý û±ò¯ ß±õþ õ±¿ëÂÿõþ Îõë÷, Îüé± ßÂÃàòÝý× õëÂÿ ßÂï± òûþT âéÂò± ýËäåÃ, ØøüÏõþ ÷Ëî±ý× Ûý× Îðõ õ÷ÇòÝ Î›¶Ë÷ òûþ, úõþÏËõþõþ ü¥óËßÂÇý× ¿õ«±ü ßÂËõþò¼ Õïä ðÅæËòý× ëÂ×M÷-üÅ¿äÂS± ûÅËáõþ ûÅõßÂ-ûÅõîÂÏËðõþ ÷Ëî±ý× ÂóëÂÿõ-ò± ÂóëÂÿõ ò± ßÂËõþÝ Îüý× ¿äÂõþËßÂËù Λ¶Ë÷ ÂóËëÂÿ û±ò¼ ¿ßÂc ÎßÂ-›¶ï÷-ß±Ëå-ÛËü¿å-ÎßÂ-›¶ï÷-ö±ùËõËü¿å-ÎßÂ-›¶ï÷-÷ò õþ±ã±Ëù±, Îüé± Îß ›¶ï÷ ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËõò, Îüý× ý×Ëá±õþ ü÷üɱ Î÷é±Ëî ò± ÎÂóËõþ ÎßÂëÂ× ß±ëÂ×Ëß ¿ßÂäåÃÅ õùËùòý× ò±¯ ú±¿ëÂÿ-áûþò±ûþ Cɱ¿ëÂúò±ù õ/ò±õþÏ ÎüËæ ¿áËûþÝ ØøüÏËß Ã౿ù Õ±ÒäÂËùý× ¿ôÂõþËî ýù¼

ÛÃàò Õ±ñÅ¿òß õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ Ûý× Îû õÅßÂ-ô±ËéÂ-îÂõÅ-÷ÅÃà-Îô±ËéÂ-ò± Îá±Ëåõþ ‘CɱËæ¿ëÂ’, Âó¿õþä±ùß Æ÷ò±ß ÎöÂÌ¿÷ß îÂÒ±õþ å¿õËî ÎðÃà±Ëùò, Îüé± ßÂîÂé± õ±™¦õ· Æ÷ò±ßÂ, ûÒ±õþ õûþü ÷±S 31 •ÛËßÂõ±Ëõþý× Õ±æß±ù-Ûõþ ü÷õûþüÏ—, ¿î¿ò å¿õ ßÂõþËî ÛËü îÂÒ±õþ ü÷ü÷ûþ Õ±õþ Îüý× ü÷Ëûþõþ ÂóÅSßÂòɱËðõþý× áŠ õËùËåò, Õ±÷õþ± ¿õ«±ü ßÂõþËîÂý× Âó±¿õþ¼ ‘Îõë÷’ å¿õËîÂý× Õ±÷õþ± û¿ð Õ±õþ ÛßÂé± õ±¿ëÂÿõþ ÎõëË÷ ëÂ×Ò¿ß ¿ðý×, î± ýËùý× ÎÂóËûþ û±õ õþ±Uù Õ±õþ Âó±ËòDZ ¿÷SËß¼ Ûõþ± ðÅæò ¿õËûþ ò± ßÂËõþ ‘¿ùö ý×ò’ ßÂËõþò ÛõÑ ûî î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ üyÂõ ¿õËûþ-ï± ßÂËõþ ‘Õ¿ô¿üûþ±ù’ üÑü±õþ Âó±î±õþ ¦¤›Ÿ ÎðËÃàò ¿õËúø ßÂËõþ Âó±ËòDZ ¿÷S¼ õþ±Uù Îüé± ä±ò ò±¼ ôÂËù õõþ-õëÂ× ò± ýËûþÝ ðÅæËò ‘ÕüÅÃàÏ ð¥ó¿îÂ’-õþ ¿ˆÂ¿õþÝ é±ý×Âó ÎüËæ ¿äÂõþî± Ãà±Ýûþ± ¿îÂîÂßÅÂËé ÷ò Õ±õþ Î÷æ±æ ¿òËûþ ü±õþ±ক্ষÂí ¿Ãàé¿Ãàé ßÂËõþ äÂËùò¯ Ûý× ¿îÂîÂßÅÂËé ÷ÅÃà õðù±ËîÂý× ôÂɱúò-ôÂËé±â¶±ô±õþ Âó±ËòDZ î±õþ ÎäÂËûþ õûþËü Îõú Îå±é Ûß¿é îí ÷ËëÂËùõþ üË/ ßÂé± ¿ðò ÛßÂéÅ úõþÏõþ-ÎöÂù±ûþ ÎöÂËü-ÎéÂËü Õ±õ±õþ ¿ùöÂ-ý×ò-Ûõþ ßÅÂËù ÎôÂËõþò¼ Ý¿ðËßÂ, Õ±õ±õþ ýî±ú ¦†˜±áù±õþ Õ¿öÂËòî± õþ±Uù Õ±Ëõþß ¦†˜±áù±õþ-Õ¿öÂËòSÏ-ß±÷-Âó±éÇÂé±ý×÷ ÛüßÂéÇÂ-ßÂòɱ îÂòÅÀõþ üË/ ÕËòß ðÓõþ Û¿áËûþ û±ò¼ ¿ßÂc Îúø Õõ¿ñ ðÅ Îõù± ÎÃàËî Âó±Ýûþ±õþ ¿ü¿ßÂëÂ׿õþ¿éÂõþ æòÉ Âó±ËòDZõþ üË/ý× âõþ ÎõÒËñ ÎôÂËùò¼ Õ±õþ îÂòÅÀ î±õþ Îúø ÛüßÂéÇ Õɱü±ý×òË÷KéÂé± ÎïËß ßÂËòõþ ü±Ëæ ÎüËæ õþ±UËùõþ æòÉ ÕËÂóক্ষ± ßÂËõþò ÛõÑ õþ±UËùõþ äÂõþ÷ Îõý×÷±¿òËî Îúø Õõ¿ñ Õ±RýîÂɱ ßÂËõþ Âó±Âó-æÏõËòõþ æ;±ù± æ³ËëÂÿ±ò¼ Õ±õþ Õ±RýîÂɱõþ ü÷ËûþÝ î±õþ Âó±Ëûþ Âóõþ± ï±Ëß Îüý× ù±ù ¿ˆÂËùËé± æ³Ëî±, Îûé± õþ±Uù î±Ëß ¿ßÂËò ÎðËõò õËùÝ Îðò¿ò¼

¿ßÂc ÛîÂVW±õþ± Æ÷ò±ß ßÂÏ ›¶÷±í ßÂõþËî ä±ý×Ëùò· õ±ã±¿ùõþ Îæò-Îò‘é õ/ö±øÏ Î¢Â¡±õ±ù-ÎûÌõò, úõþÏõþ Õ±õþ Λ¶Ë÷õþ é±ò±ËÂó±ËëÂÿËò ¿ðËúý±õþ±· îÂõÅ úõþÏõþ-Âóü±¿õþíÏ ß±õþ ý+ðËûþ õþ±æù„Ï-äÂf÷ÅÃàÏ Cɱ¿ëÂúò- ÷±¿ôÂß ÛÃàòÝ ÛßÂéÅ Λ¶÷ ÎïËß ÎáËå· Õ±üËù Ûý×é±ý× ü÷üɱ ýËäåü 31 õåËõþõþ Æ÷ò±ß õ± 34 õåËõþõþ üÔ¿æî ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ õ± îÂÒ±Ëðõþ ß±å±ß±¿å õËûþËüõþ Õ±õþÝ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ×, ûÒ±õþ± îÂÒ±Ëðõþ å¿õËî Ûý× ü÷Ëûþõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ î±Âó, Õ±Ëù±, Õ±Òñ±õþ, úÏîÂùî±, ëÂ×BåW±ü, ¿õøKŸî± Ûý× üõ ñõþËî ä±ý×Ëåò, îÂÒ±õþ± Îß±ï±Ý ¿ß ÛßÂé± å¿õõþ ÎöÂîÂõþ Õ±éÂËß û±¿äåÃËùò· ÛÃàòß±õþ ÎåËùË÷ËûþËðõþ ¿ò榤 ‘¿ùË/±’ õ± ö±ø±, î±Ëðõþ õ¿ëÂ-ùɱË/±Ëûþæ, î±Ëðõþ ü¥óßÂÇ ¿õ¿ò÷Ëûþõþ ö¿/, Û&Ëù± ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ ÃàÅõ æɱ™L ÎäÂý±õþ±ËîÂý× ‘ÕËé±â¶±ôÂ’, ‘Îõë÷’, ‘õ±ý×Ëú |±õí, Û÷ò¿ß õÏõþü± ð±ú&Ëlõþ üÅÂó±õþ ôvÂÂó ‘033’-õþ ÷Ëî± å¿õËî ëÂ×Ëê ձËü¼ ¿ßÂc Îúø Õõ¿ñ Îß±ï±Ý ÂóðDZõþ Ûý× üõ ÎåËùË÷Ëûþõþ± æ÷±ò± 2000-Ûõþ õ±ã±¿ù ÎûÌõËòõþ ÛßÂé± Õñ-ÃàÒɱäÂëÂÿ± Φ¨ä ýËûþý× ÎïËß û±ûþ¯ ä¿õþS&Ëù± ü÷Ëûþõþ S±ý׿üü, õÉ¿Máî S±ý׿üËüõþ አõùËî ¿áËûþ, ¿òËæõþ±ý× Îß±ï±ûþ Îûò ÛßÂé± ü‚ÂËéÂõþ áËîÂÇ ÂóËëÂÿ û±Ëäåï ü÷üɱ&Ëù± ÎûËýîÅ Ûý× ûÅõß Âó¿õþä±ùßÂËðõþ ÕËòßÂé±ý× Õæ±ò±, î±ý× îÂÒ±õþ±Ý ¿òËæËðõþ ä¿õþSËðõþ æòÉ ¿êÂßÂê±ß ü±ý±ËûÉõþ ý±î õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðËî Âó±õþËåò ò±¯ Ûý× ÎûÌõò ùý×ûþ± ßÂÏ ß¿õþõ, Îüé±ý× ÛÃàò ü÷üɱ ýËûþ ðÒ±ëÂÿ±Ëäåü


kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited