Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৮ চৈত্র ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
ঠিক যেন ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী!--সোমনাথ মণ্ডল ।। টাকা কেটে না নিলে ১০ লক্ষবেকারকে চাকরি দিতাম: মমতা--অম্লানজ্যোতি ঘোষ ।। রাজ্যকে এড়াব না, নরম রাজনাথ ।। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল এম পি এস ।। ভাগবতের অনুষ্ঠানে স্বপনকাম্তি!--অভিজিৎ বসাক ।। কলকাতার প্রচারে বি জে পি-র বিরুদ্ধে আরও আক্রমণের নির্দেশ মমতার ।। সুদীপ্ত শহিদ দিবসে স্মরণসভা, আইনঅমান্য ৪ ছাত্রসংগঠনের ।। যাদবপুর: তদম্ত কমিটি গঠনের প্রতিবাদে আজ মিছিল ক্যাম্পাসে ।। কাশ্মীরে আবার বৃষ্টি, ফের বন্যার আশঙ্কা ।। সরকারি অনুষ্ঠানে যতবার দরকার ততবার যাব: রাহুল ।। তোগাড়িয়া ঢুকলেই গ্রেপ্তার ।। রোজভ্যালির ডিবেঞ্চারে নামও ভুয়ো
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

æiœ¿ðËòõþ áŠ

›¶ËäÂî &l

¿ä ÎõëË÷ ÛËü âÅ÷™L Õ±¿ðîÂÉõþ ¿ÂóËê ý±î ÎõþËÃà ä±Âó± áù±ûþ ë±ßÂù, ‘Õɱý× qòå· Õɱý× Îú±ò¼’

¿äÂõþ áù±ûþ ëÂ×ËMæò±¼ ÛßÂéÅ Îûò ß±ÒÂóËåݼ ¿ä ¿ß Îß±òÝ ß±õþËí öÂûþ ÎÂóËûþËå·

Õ±¿ðîÂÉ ü±ëÂÿ± ¿ðù ò±¼ Û÷ò¿ß ‘ëÂ×’, ‘Õ±’ æ±îÂÏûþ Îß±òÝ Õ±Ýûþ±æ ßÂõþù ò±¼ Îü qËûþ Õ±Ëå õɱã ö¿/Ëî¼ Ãà±é æ³ËëÂÿ ý±îÂ-Âó± ÎïõËëÂÿ¼ ¿äÂõþ ¿õÀ ù±Ëá¼ Îü õUõ±õþ Õ±Âó¿M ßÂËõþËå¼ ÛßÂé± ÎñËëÂÿ Îù±ËßÂõþ Û ßÂÏ ÕËöÂÉü¯ õëÂÿ ýËù ÷±òÅøËß âÅË÷õþ ÷ËñÉÝ öÂ^üöÂÉ ýËûþ ï±ßÂËî ýûþ¼ Õ±¿ðîÂÉ Îõ±ß± Îõ±ß± ÷ÅÃà ßÂËõþ õËù, ‘Õ±¿÷ Îî± âÅË÷õþ ü÷ûþ üöÂÉý× ï±¿ß¼ qñÅ âÅË÷õþ Õ±Ëá ÛßÂéÅ ÕüöÂÉ ýý×¼ î±-Ý Îî±÷±õþ æòɼ Õ±÷±õþ ßÂÏ Îð±ø·’

¿ä Îä±Ãà Âó±¿ßÂËûþ õËù, ‘äÅÂÂó ßÂõþ¼ ß±ù ÎïËß ¿êÂß ßÂËõþ âÅË÷±Ëõ¼ ý±îÂ-Âó± &¿éÂËûþ öÂ^Ëù±ËßÂõþ ÷Ëî±¼ õɱËãõþ ÷Ëî± òûþ¼’

Õ±¿ðîÂÉ Îä±ËÃà÷ÅËÃà ö±õ ÛËò õËù, ‘üß±Ëùõþ ¿ðËß õɱã ö¿/Ëî âÅË÷±Ëò± Îû ßÂÏ Õ±õþ±Ë÷õþ ßÂÏ õùõ¼ á± ÎïËß ä±ðõþ üËõþ û±ûþ¼ úÏî úÏî ßÂËõþ¼ æ±òù± ¿ðËûþ ÛËü âËõþ Õ±Ëù± ÂóËëÂÿ¼ âÅË÷õþ ÷ËñÉ Îüý× Õ±Ëù± ÷Ëò ýËõ å±ûþ±¼ îÅ¿÷ ÷±Ëç ÷ËñÉ ûÃàò âËõþ Õ±ü îÂÃàò ÎðËÃà ö±¿õ å±ûþ±÷±Ãà± ¦¤›ŸüÅjõþϼ âÅË÷õþ ÷ËñÉ Îð¿Ãà Îî± î±ý× ¦¤›ŸüÅjõþϼ’

¿ä î±Òõþ ¦¤±÷Ïõþ ý±î ñËõþ Îæ±Ëõþ ç±ÒßÅ¿ò ¿ðù¼ ÎæËá ï±ß± ÷±òÅËøõþ ý±î ñËõþ ç±ÒßÅ¿ò ¿ðËî ýûþ¼ âÅ¿÷Ëûþ ï±ß± ÷±òÅËøõþ ý±î ñËõþ ç±ÒßÅ¿òõþ Îß±òÝ ÷ÓùÉ Îòý×¼ îÂÃàò î±Òõþ ý±îÂ-Ý û±, Âó±-Ý î±ý×¼ ¿ä ձ¿ðîÂÉõþ ý±î ÎåËëÂÿ ß±Òñ ÎäÂËÂó ò±ëÂÿ± Îðûþ¼ î±Òõþ ä±Âó± áù±ûþ ÎéÂòúò ÎõËëÂÿËå¼

‘Õɱý× qòËõ Îî±¼ Ýê ÛßÂõ±õþ¼ Ýê¼...’

ä±Âó± ÛõÑ ÎéÂòúËòõþ áù± âÅ÷ ö±ã±Ëò±õþ æòÉ ÃàÅõý× ß±ûÇßÂõþ¼ õ±¿ëÂÿËî Îß±òÝ ¿õÂóð-Õ±Âóð ýËù âÅ÷™L ÷±òÅøËß Ûý× ñõþËòõþ áù±ûþ ë±ß± ýûþ¼ Îüý× ¿õÂóð õ±¿ëÂÿËî Îä±õþ-ë±ß±î ÂóëÂÿ± ýËî Âó±Ëõþ, Îé¿ùËô±Ëò Õ±ü± ðÅÐüÑõ±ð ýËî Âó±Ëõþ, Õ±õ±õþ õ±¿ëÂÿÝûþ±ù±õþ Î÷Ëûþ ›¶±ý×ËöÂé ¿éÂëÂ×éÂËõþõþ üË/ Âó±¿ùËûþ û±Ýûþ±Ý ýËî Âó±Ëõþ¼ Ûý× üõ ü÷ûþ ý±ÒßÂë±Ëß ß±æ ýûþ ò±¼ üõ ÎïËß ö±ù ß±æ Îðûþ ¿ôÂü¿ôÂü±¿ò¼ ÎéÂòúËòõþ ¿ôÂü¿ôÂü±¿ò üyÂõî âÅ÷™L ÷¿™¦Ë©¨õþ ¿òëÂ×Ëõþ±Ëò Ûß ñõþËòõþ ßÂ¥óò Æî¿õþ ßÂËõþ¼ ÷±òÅø ñëÂÿôÂëÂÿ ßÂËõþ ëÂ×Ëê õËü¼ ¿õýWùö±Ëõ Û¿ðßÂ-Ý¿ðߠßÂËûþ õËù, ‘ßÂÏ ýù¯ ßÂÏ ýËûþËå· Õ±¿÷ Îß±ï±ûþ·’

Ûý× õ±¿ëÂÿËîÂ Õ±æ ¿ß Îüý× ñõþËòõþ ¿ßÂåÅ ýËûþËå· Îß±òÝ ¿õÂóð· ¿ßÂc ÛÃàò õþ±î òûþ, ÛÃàò üß±ù¼ üß±ù ›¶±ûþ 8é±¼ ü±î ¿÷¿òé õ±¿ß ձËå¼ üß±ù 8é± õ±æËî ü±î ¿÷¿òé ձËá õ±¿ëÂÿËî ë±ß±î ÂóëÂÿËõ ßÂÏ ßÂËõþ¯ ò±¿ß ß±ù õþ±Ëî ¿ßÂåÅ âËéÂËå· ßÂÏ âËéÂËå· õþ±i§±âËõþõþ æ±òù±õþ ¿Ã¢¶ù ÎßÂËé ÎßÂëÂ× ôvÂɱËé Îì±ß±õþ Î䩆± ßÂËõþ¿åù· ò±¿ß ò’߱߱õþ ¿ßÂåÅ ýËûþ Îáù· õÅËëÂÿ± ÷±òÅø ðú ¿ðò ýù ý±üÂó±î±Ëù Õ±Ëåò¼ ÕËòß ü÷ûþ Îõ¿ú õþ±Ëî ¿ßÂåÅ âéÂËù Õ±RÏûþ¦¤æòËß üß±Ëù Ãàõõþ ÎðÝûþ± ýûþ¼ ¿ä ¿ß Îüý× Ãàõõþ ÎÂóËûþËå·

Õ±¿ðîÂÉ Îõù± ÂóûÇ™L âÅË÷±ûþ¼ ¿ä õþ±á±õþ±¿á ßÂËõþ¼ îÂÒ±õþ ÷ËîÂ, Îõù± ÂóûÇ™L âÅË÷±Ëò±õþ ß±õþËí î±Òõþ üÅjõþ üÑü±õþ ò±ò± ñõþËòõþ ›¶Ëûþ±æòÏûþ ÛõÑ Õ±òjð±ûþß ¿õøûþ ÎïËß õ¿=î ýËäåü ý±¿õ汿õ üÑü±Ëõþõþ õ=ò± ÷ÅÃà õÅËæ üýÉ ßÂõþ± û±ûþ, üÅjõþ üÑü±Ëõþõþ õ=ò± üýÉ ßÂõþ± û±ûþ ò±¼ Îü û¿ð æ±òîÂ, Ûý× Îù±ß Îõù± ÂóûÇ™L âÅË÷±ûþ î± ýËù ¿ßÂåÅËîÂý× ¿õËûþËî õþ±¿æ ýî ò±¼ ¿ä ¿ùˆÂ ßÂËõþ ÎðËÃàËå, Õ±¿ðîÂÉ Îð¿õþ ßÂËõþ Ýê±õþ ß±õþËí Ûý× Âó¿õþõ±Ëõþ Îõë ¿é Îòý×, ÷¿òÇÑ Ýûþ±ß Îòý×, üß±ùËõù±õþ õ±æ±õþ Îòý×, é±éÂß± üõ¿æ, æɱ™L ÷±å Îòý×, Õ±Ëûþü ßÂõþ± ÎõªßÂô±ˆÂ Îòý×, æ¿÷Ëûþ ÃàõËõþõþ ß±áæ ÂóëÂÿ± Îòý×, Ûô ÛË÷ õþõÏfü/Ïî Îòý×, üß±Ëùõþ ÎôªÂú ÷±ï±ûþ ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà õËü üÑü±õþ ü¥óËßÂÇ ¦¤±÷Ï-¦aÏõþ ðÅËé± Õ±Ëù±äÂò± Îòý×¼ ÃàÅõ üß±Ëùõþ ¿ðËß ÛÃàòÝ ðÅ-ÛßÂé± Âó±¿Ãà õ±ý×Âó±Ëüõþ ñ±Ëõþ öÅÂù ßÂËõþ äÂËù Õ±Ëü¼ ÷Åë ö±ù ï±ßÂËù ßÂÃàòÝ î±õþ± ë±ß±ë±¿ßÂÝ ßÂËõþ¼ ôvÂɱËéÂõþ õ±õþ±j±ûþ ð±ÒëÂÿ±Ëù Îüý× ë±ß Îú±òõ±õþ ÛßÂé± ä±k ï±Ëß¼ Ûý× Âó¿õþõ±Ëõþ Îüý× ä±k Îòý×¼

Õ±¿ðîÂÉ õª±Ëú ÎÂóˆÂ ù±á±Ëî ù±á±Ëî õËù, ‘ðÅæËòõþ Îî± Î÷±Ëé ôÂɱ¿÷¿ù¼ î±õþ ÝÂóõþ Õ±õ±õþ ôvÂɱé¼ ÛÃà±Ëò üß±ù ÎïËß äÂɱÒÝ öÂɱÒÝ Îß±ï±ûþ Âó±Ëõ ¿ä· ð±ÒëÂÿ±Ý õ±Bä±ß±Bä± Îý±ß¼ ÎðÃàËõ üß±ù ÎïËß ÎßÂ÷ò ¿äÂù¿äÂÈß±õþ q ýûþ¼’

¿ä ð±Òî ¿ßÂëÂÿ¿÷ëÂÿ ßÂËõþ õËù, ‘Õ±¿÷ õ±Bä±ß±Bä±õþ ßÂï± õ¿ù¿ò¼ Õ±¿÷ Âó±¿Ãàõþ ë±ËßÂõþ ßÂï± õËù¿å¼’

Õ±¿ðîÂÉ õª±ú ÷ÅËÃà ÎÂóˈÂõþ ÎôÂò± ü±÷ù±Ëî ü±÷ù±Ëî õËù, ‘îÅ¿÷ qòËùý× Îî± Âó±õþ¼ õ±õþ±j±ûþ ¿áËûþ ð±ÒëÂÿ±Ëõ¼ Âó±¿ÃàËðõþ ÷ËñÉ Û÷ò ¿òûþ÷ Îî± Îòý× Îû ¦¤±÷Ï-¦aÏ ÛßÂüË/ ò± ýËù î±õþ± ë±ß Îú±ò±Ëõ ò±¼’

¿ä ç±ҿçÂËûþ ÝËê¼ õËù, ‘äÅÂÂó ßÂõþ¼ äÅÂÂó ßÂõþ ÛßÂð÷¼ Û õ±¿ëÂÿËî üß±ù õËù ¿ßÂåÅ Õ±Ëå· Õ±Ëå qñÅ î±ëÂÿ±UËëÂÿ±¼ Õ¿ôÂü û±Ýûþ±õþ Îå±é±åÅ¿é¼ ¿ðËòõþ qËî ðÅ’æËò Îû ÛßÂéÅ ßÂï± õËù Îòõ, ÛßÂéÅ ›Â¡É±ò ßÂËõþ Îòõ, Îü ü÷ûþéÅÂßÅÂÝ ÂóûÇ™L ýûþ ò±¼’

á±Ëù Îü¿öÂÑ ¿S÷ Îõ±ù±Ëî Îõ±ù±Ëî ձ¿ðîÂÉ õËù, ‘õù ò± qò¿å Îî±¼ ûîÂক্ষÂí ð±¿ëÂÿ ß±÷±õ é±ý×÷ Õ±Ëå¼’

ÎîÂËëÂÿôÅÂÒËëÂÿ ÝËꠏ¿ä¼ õËù, ‘Õ±÷±õþ é±ý×÷ Îòý×¼ Õ±÷±ËßÂÝ ÎõõþËî ýËõ¼ îÅ¿÷ ð±¿ëÂÿ ß±÷±Ý õËù Õ¿ôÂü qñÅ Îî±÷±õþ Õ±Ëå î± Îî± òûþ, Õ±÷±õþÝ Õ±Ëå¼’

Îî±ûþ±Ëù ý±Ëî õ±ïË÷õþ ¿ðËß åÅéÂËî åÅéÂËî ձ¿ðîÂÉ õËù, ‘õõþÑ Ûß ß±æ ßÂõþ, Õ¿ôÂËü ¿áËûþ ÎôÂüõÅß Õò Îß±Ëõþ±¼ ß±Ëæõþ ô±ÒËß äÂɱé ßÂËõþ Îòõ¼’

‘ßÂÏ ¿òËûþ äÂɱé ßÂõþõ· ä±ù, ë±ù Õ±òËî õùõ· ò±¿ß ¿ÂóüîÅÂËî± Îõ±Ëòõþ ¿õËûþËî ßÂÏ Îðõ æ±òËî ä±ý×õ·’

Õ±}ÂËûÇõþ ¿õøûþ ýù, Ûî õþ±á±õþ±¿áõþ ÂóõþÝ ¿ä Î䩆± ßÂËõþ üß±ùËõù±é± Õ±¿ðîÂÉ Îûò ¿ò¿}ÂË™L âÅË÷±Ëî Âó±Ëõþ¼ Îô±ò ÛËù ¿òäÅ áù±ûþ ßÂï± õËù¼ ß±Ëæõþ Îù±ßÂËß ï±ù±-õ±üËòõþ Õ±Ýûþ±æ ßÂ÷ ßÂõþËî õËù¼ ÎõëË÷ ¿áËûþ æ±òù±õþ ÂóðDZ ÎéÂËò Îðûþ¼ Õ±¿ðîÂÉõþ á± ÎïËß üËõþ û±Ýûþ± ä±ðõþ ¿êÂß ßÂËõþ¼ ÎßÂëÂ× ðÅ÷ ßÂËõþ äÂËù ÛËù õËù, ‘ÂóËõþ Õ±üËõò¼’

¦¤±÷Ï-¦aÏõþ Λ¶÷ õëÂÿ æ¿éÂù õd¼

¿ä ¿ßÂc Õ±æ Õ±¿ðîÂÉõþ âÅ÷ ö±ã±Ëî ä±ý×Ëå¼ ¿÷¿òé Âó±ÒËäÂËßÂõþ ñ±!±ñ±¿!Âõþ Âóõþ Õ±¿ðîÂÉ Îä±Ãà ÃàÅùù¼ ÂóÅËõþ± ÃàÅùù ò±, ÕËñÇß ÃàÅùù¼ âÅ÷ æëÂÿ±Ëò± áù±ûþ õùù, ‘ßÂÏ ýËûþËå·’

¿ä Îä±Ãà õëÂÿ ßÂËõþ õùù, ‘ÛßÂæò ÛËüËå¼’

Õ±¿ðîÂÉ ëÂ×Ëê õüù¼ ¿õõþM áù±ûþ õùù, ‘ÛËüËå¯ Ûý× üß±Ëù Îß ÛËüËå· Õ±Ð ¿äÂ, îÅ¿÷ Îî± æ±ò üß±ùËõù± Õ±¿÷ ß±õþÝ üË/ ÎðÃà± ß¿õþ ò±¼ äÂËù ÎûËî õù¼ Õ¿ôÂËüõþ Îùé ýËûþ û±Ëõ¼’

¿ä ò±öÂDZü áù±ûþ õùù, ‘Îù±ßÂé± á±ð±Ãà±Ëòß ôÅÂù ¿òËûþ ÛËüËå¼ ÛËM± ôÅÂù¯’ ðÅ’ý±î ¿ðËûþ ôÅÂËùõþ Âó¿õþ÷±í ÎðÃà±ù ¿ä¼

Õ±¿ðîÂÉõþ öŏ ßÅÂÒäÂËß Îáù¼ õùù, ‘ôÅÂù ¿òËûþ ÛËüËå· ÷±Ëò¯ ü±îÂüß±Ëù Îß ôÅÂù ¿òËûþ ÛËüË寒

¿ä ¦¤±÷Ïõþ á±Ëûþ ý±î ¿áËûþ ß±ÒÂó± áù±ûþ õùù, ‘õùËå ¿òëÂ× ÷±ËßÂÇËéÂõþ ôÅÂËùõþ Îð±ß±ò ÎïËß ÛËüËå¼’

Õ±¿ðîÂÉ Ûõ±õþ ÎýËü ÎôÂùù¼ Ãà±é ÎïËß ò±÷Ëî ò±÷Ëî õùù, ‘îÅ¿÷ Û÷òö±Ëõ õùå ÷Ëò ýËäåà õjÅß ¿òËûþ ÛËüËå¼ ôÅÂù ¿òËûþ ÛËù áù± ß±ÒÂó±õþ ßÂÏ Õ±Ë寒

¿ä ¿ôÂü¿ô¿üËûþ õùù, ‘ôÅÂËùõþ æòÉ öÂûþ ßÂõþËå ò±¼ ôÅÂËùõþ üË/ ÛßÂé± ß±ëÂÇÝ Õ±Ëå¼ î±Ëî Îá±é± Îá±é± ýõþËô ÎùÃà± ýɱ¿Âó õ±ïÇ Îë éÅ ձ¿ðîÂÉ Îõ±ü¼’

‘Õ±÷±Ëß ýɱ¿Âó õ±ïÇ Îë 汿òËûþ ôÅÂù¯’ Õ±¿ðîÂÉ Õ±ß±ú ÎïËß ÂóëÂÿù¼

¿ä Îì±ß ¿áËù õùù, ‘î±ý× Îî± õù¿å¼ Îî±÷±õþ Îî± Õ±æ æiœ¿ðò òûþ¼ Îî±÷±õþ æiœ¿ðò Îî± Ûß ÷±ü Îð¿õþ Õ±Ëå¼ Ûß ÷±ü Õ±Ëá Îî±÷±Ëß Îß ôÅÂù Âó±ê±Ëõ¯’

Õ±¿ðîÂÉ ÛßÂéÅ Îûò ¿ä¿™Lî ýù¼ Âó±?±¿õ á±Ëûþ áù±Ëî áù±Ëî õùù, ‘ß±ËëÂÇ ò±÷ Îòý×·’

‘ò±, ß±ËëÂÇ ò±÷ Îòý×, Îð±ß±Ëòõþ Îû ¿õùé± ÎðÃà±ù, î±ËîÂÝ ò±÷ Îòý×¼’

Õ±¿ðîÂÉ ðÅ’ý±Ëî äÅÂù ¿êÂß ßÂõþËî ßÂõþËî õùù, ‘ôÅÂù ¿òËûþå·’

¿ä öÂûþ Âó±Ýûþ± áù±ûþ õùù, ‘ÎÃàËÂóå· ß±õþ ò± ß±õþ ôÅÂù¼ ÎåËùé±Ëß õËù¿å, ÛßÂéÅ ð±ÒëÂÿ±Ý¼’

Õ±¿ðîÂÉ Ã౿òßÂé± áyÂÏõþ áù±ûþ õùù, ‘¿ò}Âûþ ¿êÂß±ò± öÅÂù ßÂËõþËå¼ ÕòÉ Îß±òÝ Õ±¿ðîÂÉ Îõ±ü ýËõ¼ ðÅ¿òûþ±ûþ Õ±¿ðîÂÉ Îî± ßÂ÷ Îòý×¼ ¦Å¨Ëù Õ±÷±Ëðõþ ßv±Ëüý× ðÅËé± ¿åù¼ á±ñ± Õ±¿ðîÂÉ, Õ±õþ å±áù Õ±¿ðîÂɼ Õ±¿÷ Îß±òé± ¿åù±÷ õù Îî±·’

¿ä ձ¿ðîÂÉõþ ¿ÂóËê ý±î ¿ðËûþ õùù, ‘ê±A± Îß±Ëõþ± ò±¼ îÅ¿÷ û±Ý, ÎåËùé±õþ üË/ ßÂï± õËù ôÅÂùéÅÂù üË÷î ¿õð±ûþ ßÂõþ¼ Õ±÷±õþ Âóåj ýËäåà ò±¼ Û Õ±õ±õþ ßÂϯ æiœ¿ðò òûþ, îÂõÅ ôÅÂù Âó±¿êÂËûþËå....’

Õ±¿ðîÂÉ éÂß ßÂËõþ ¿äÂõþ á±Ëù ÛßÂé± äÅÂ÷Å ÎÃàËûþ õùù, ‘¿õð±ûþ ßÂËõþ ¿ð¿äåà 뱿ùÇѼ Ûক্ষÅ¿ò ¿õð±ûþ ßÂËõþ ¿ð¿äåü Îë±Ké Ýûþ±¿õþ¼ Õ±ý× ù±ö ý×ëÂ×¼’

¿õð±ûþ ßÂõþ± Îáù ò±¼ ôÅÂù õËûþ Õ±ò± ÎåËùé±õþ õûþü ßÂ÷¼ åéÂôÂËé ձõþ ÂóéÂõþ ÂóéÂõþ ßÂËõþ Îõ¿ú ßÂï± õËù¼ ¿õù ÃàÅËù Îð¿ÃàËûþ ¿ðù ¿êÂß±ò±ûþ öÅÂù Îòý×¼ ôvÂɱé ò¥¤ËõþÝ Îß±òÝ Îá±ù÷±ù Îòý×¼ Õ±¿ðîÂÉõþ üÑúûþ ÎðËÃà Îå±ßÂõþ± ÂóËßÂé ÎïËß ÛßÂé± Îå±é Îò±éÂõÅß Îõõþ ßÂËõþ ôÂõþ ôÂõþ Âó±î± ëÂ×ˌ õùù, ‘¿û¿ò é±ß± ¿ðËûþ ôÅÂËùõþ ÕëÂDZõþ ¿ðËûþËåò, ¿î¿ò ÷ɱÂó ÂóûÇ™L ÛÒËß ¿ðËûþ ÎáËåò¼ Ûý× ÎðÃàÅò üɱõþ¼ Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëæ Îß±òÝ ¿÷üËéÂß Âó±Ëõò ò± üɱõþ¼ ÷±¿ùß üß±Ëù ï±Ëß ò±¼ Õ±¿÷ üɱõþ Ãà±î± Îð¿Ãà Õ±õþ ôÂé±ôÂé ôÅÂù ¿òËûþ Îë¿ùö±¿õþËî Îõ¿õþËûþ û±ý×¼ üË/ ÕɱËEü¼ õþ±Ë÷õþ ¿æ¿òü úɱË÷õþ â±ËëÂÿ ä±Âó±Ëù üɱõþ ä±ß¿õþ äÂËù û±Ëõ¼’

Õ±¿ðîÂÉ Îò±éÂõÅËßÂõþ ÷ɱÂó ÎðÃàù¼ ÎÂóò ¿ðËûþ æ¿ëÂÿËûþ-÷¿ëÂÿËûþ Õ±Òß±¼ õ±æ±õþ, Û ¿é Û÷ ß±ëÂ×Ké±õþ, ÷±ð±õþ ÎëÂûþ±¿õþõþ õÅï... î±õþ Âóõþ õ±Ò ¿ðËß Î÷±ëÂÿ ¿òËù Õ±¿ðîÂÉ Îõ±Ëüõþ ôvÂɱé¼ ¿ùôÂËé ëÂ×Ëê ¿ôÂôÂï Îôv±õþ¼

Õ±¿ðîÂÉ Õ±÷î± Õ±÷î± ßÂËõþ õùù, ‘¿ßÂc ö±ý×....’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± Ûõ±õþ ð±Òî Îõõþ ßÂËõþ ý±üù¼ õùù, ‘Îò± ¿ßÂc üɱõþ¼ ÛÃà±Ëò üý× ßÂËõþ ðúé± é±ß± õÃß¿úú ¿ðò¼ Õ±¿÷ ÎßÂËé Âó¿ëÂÿ¼ Ûõþ Âóõþ ÛßÂé± |±XÂõ±¿ëÂÿËî Îë¿ùö±¿õþ Õ±Ëå¼’

Õ±¿ðîÂÉ Õ±Âó¿M ßÂõþËî ¿áËûþÝ äÅÂÂó ßÂËõþ Îáù¼ Õ±æ Îû î±Òõþ æiœ¿ðò òûþ, î±Òõþ æiœ¿ðò Ûß ÷±ü ÂóËõþ– Ûý× ÎåËùËß Îü-ßÂï± æ±¿òËûþ ßÂÏ ù±ö· ¿õËù üý× ßÂõþËî ßÂõþËî ï÷ïË÷ ÷ÅËÃà õùù, ‘ö±ý×, ß±ˆÂ÷±Ëõþõþ ÎäÂý±õþ±é± õùËî Âó±õþËõ· ÎßÂ÷ò ÎðÃàËî·’

‘ÎÃàËÂóËåò üɱõþ· Ý üõ ÷±¿ùß æ±Ëò¼ Õ±÷õþ± ¿ß Îð±ß±Ëò õ¿ü· ÷±ù ¿òËûþ åÅËé ÷¿õþ¼ æ±ò Îß¿ùËûþ û±ûþ¼ üɱõþ õÃß¿úú ýËõ ò±·’

¿ä ¿ßÂåÅé± ðÓËõþ ð±Ò¿ëÂÿËûþ¿åù¼ ðÅæËòõþ ßÂï± qò¿åù¼ Õ±¿ðîÂÉ ÷ÅÃà âÅ¿õþËûþ õùù, ‘Âó±üÇé± ÛßÂéÅ ձò Îî± ¿ä¼ ¿êÂß ձËå Âó±üÇ ù±áËõ ò±, ßÅ¿ëÂÿé± é±ß± ð±Ý¼’

¿ä é±ß± Õ±òËî äÂËù ÎáËù Õ±¿ðîÂÉ ¿õëÂÿ¿õëÂÿ ßÂËõþ õùù, ‘Õ±üËù ßÂÏ æ±ò, Îß±òÝ ò±÷é±÷ ÎùÃà± Îòý× Îî±¼.. ö±õò± ýËäåü’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± ò±ß ¿ðËûþ ‘ôÅÂü’ ßÂËõþ Ûß ñõþËòõþ Õ±Ýûþ±æ ßÂõþù¼ äåÃùÉ ßÂõþ±õþ Õ±Ýûþ±æ¼

‘ÛõþßÂ÷ ßÂî ýûþ üɱõþ¼ ß±ˆÂ÷±õþ ÕËòß ü÷ûþ ò±÷ ÎäÂËÂó Âó±¿éÇÂËß ý×üÄü±õþ›¶±ý×æ Îðûþ¼ ¿îÂò ¿ðò ÂóËõþ ÎðÃàËõò Îô±ò ßÂËõþ õùËå, ôÅÂù ÎßÂ÷ò ù±áù· ðú õåõþ ôÅÂù ¿òËûþ ß±õþõ±õþ¼ Û üõ ßÂ÷ ÎðÃàù±÷ ò± üɱõþ¼’

ðõþæ± õg ßÂËõþ Õ±¿ðîÂÉ õÅËßÂé± ¿äÂõþ ¿ðËß ۿáËûþ õùù, ‘ò±Ý ÎôÂËù ð±Ý¼’

æiœ¿ðËòõþ ßÂï± qËò ¿ä ûîÂé± â±õËëÂÿ ¿áËûþ¿åù, çÂù÷Ëù ôÅÂù&Ëù± ý±Ëî ¿òËûþ Îüý× ö±õé± ðÅ÷ ßÂËõþ äÂËù Îáù¼ ôÅÂù õɱÂó±õþé± ÛõþßÂ÷ý×¼ åÅÒËù ÎéÂòúò ßÂË÷ û±ûþ¼ ü¿îÂÉ ßÂï± õùËî ßÂÏ ÎéÂòúò ý¿äåÃù õËù ¿äÂõþ Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ ÛßÂéÅ ù#±ý× ßÂõþËå¼ õÅËßÂé±ûþ ò±ò± ñõþËòõþ ôÅÂù Õ±Ëå¼ ¿ä õùù, ‘Ý÷±¯ Ûî üÅjõþ ôÅÂù ÎôÂùõ ÎßÂò·’

Õ±¿ðîÂÉ ¿õõþM áù±ûþ õùù, ‘õ±ëÂÿ±õ±¿ëÂÿ Îß±Ëõþ± ò±¼ Îß ò± Îß Âó±¿êÂËûþËå¼’

¿ä õùù, ‘õ±ëÂÿ±õ±¿ëÂÿõþ ßÂÏ Õ±Ëå· Îû Âó±¿êÂËûþËå Îü ýûþî Îî±÷±õþ æiœ¿ðËòõþ ÎëÂéÂé± &¿ùËûþ ÎôÂËùËå¼ &¿ùËûþ Ûß ÷±ü Õ±Ëáý× ôÅÂù Âó±¿êÂËûþ ¿ðËûþËå¼ ÕËòß ü÷ûþ ÷±òÅø æiœ¿ðò öÅÂËù û±ûþ¼ ÂóËõþ ¿õ ÎùËéÂë ëÂ×ý×ú ßÂËõþ¼ ßÂËõþ ò±· ÛéÂ±Ý ÎüõþßÂ÷¼ Ûß ÷±ü Õ±Ëá ëÂ×ý×ú ßÂËõþ ÎôÂËùËå¼ Õ±¿ùÇ ëÂ×ý×ú¼’

Õ±¿ðîÂÉ Îä±Ãà ÷ÅÃà ßÅÂÒäÂËß õùù, ‘î± ýËù ò±÷ ¿ùÃàËõ ò±·’

¿ä ÎßÂ±ï± ÎïËß ÛßÂé± ôÅÂùð±¿ò ò±¿÷Ëûþ ÎôÂùù¼ ôÅÂù Îá±å±Ëî Îá±å±Ëî õùù, ‘ÎåËùé± Îî± õùù ü±õþ›¶±ý×æ¼ ÷æ± ßÂËõþËå¼’

‘Ûý× ñõþËòõþ ÷æ± Õ±¿÷ Âóåj ß¿õþ ò±¼ Ûý×üõ ÷æ±õþ ÛßÂé± õûþü ï±Ëß¼ û±ßÂ, ô±ùîÅ ¿õøûþ ¿òËûþ ÷±ï± â±÷±Ëò±õþ ü÷ûþ Îòý×¼ Õ±æ Õ¿ôÂËü ÕËòß ßÂ±æ¼ Âóõþ Âóõþ ¿÷¿éÂѼ ÛßÂé±ý× ö±ù ýù, üß±ù üß±ù ëÂ×Ëê ÂóëÂÿù±÷¼’

ôÅÂùüÅX ôÅÂùð±¿òé± õý×Ëûþõþ î±ËßÂõþ Ûß Âó±Ëú ûP ßÂËõþ õþ±ÃàËî õþ±ÃàË¿ä õùù, ‘üß±Ëù ëÂ×êÂËù Õ±õþÝ ö±ù ö±ù ¿æ¿òü ýËõ¼ Õ±÷±õþ ßÂï± Îî± Îú±ò ò±¼’

Õ±¿ðîÂÉ ß±Òñ ç±ҿßÂËûþ õùù, ‘ßÂÏ ýËõ· Õ±õþÝ ôÅÂù Âó±õ· ò±¿ß ôÅÂËùõþ üË/ Ûõ±õþ ôÂùÝ Õ±üËõ· õ±Ëæ ßÂï± õù ò± ¿ä¼ Ûý× Îî± Ã౿òß ձËá öÂËûþ ß±ÒÂó¿åù¼’

¿ä õý×Ëûþõþ î±ß ÎïËß ÛßÂéÅ üËõþ ÛËü â±ëÂÿ ß±î ßÂËõþ ôÅÂùð±¿ò ÎðÃàËî ù±áù¼ ÕËòß ¿ðò ÂóËõþ âËõþ ôÅÂù ü±æ±Ëò± ýù¼ Îúø ßÂËõ ýËûþ¿åù· áî õåõþ ÷ɱËõþæ Õɱ¿òö±¿üÇËî· Ûõ±õþ Îî± î±-Ý ýûþ¿ò¼ ¿õËûþõþ ¿ðò ßÂùß±î±ËîÂý× ¿åù ò±¼ ¿ü÷ù± ¿áËûþ¿åù¼ ÛÃàò ¿ßÂc üÅjõþ ù±áËå¼ ôÅÂËùõþ õþËã âËõþõþ ÎäÂý±õþ±é± õðËù ÎáËå¼ ¦¤±÷Ïõþ ¿ðËߠßÂËûþ Îê±Òé ß±÷ËëÂÿ ¿ä õùù, ‘ýêÂ±È âéÂù õËù â±õËëÂÿ ¿áËûþ¿åù±÷¼ î±õþ Âóõþ îÅ¿÷ Õ±ðõþ ßÂõþËù, õÉü, ÎéÂòúò öÂɱ¿òú¼’

¿äÂõþ ÎéÂòúò Î÷±ËéÂý× öÂɱ¿òú ýù ò±¼ òîÅÂò ßÂËõþ ÎéÂòúò q ýù Õ¿ôÂËü û±Ýûþ±õþ ÂóËï¼ Îüý× ÎéÂòúò Õ¿ôÂËü ¿áËûþ ßÂËûþß &í ÎõËëÂÿÝ Îáù¼

Õ±¿ðîÂÉ Õ±Ëáý× Îõ¿õþËûþ ÎáËå¼ ÕòÉ ¿ðò ¿äÂËß ¿òËûþ Îõõþûþ¼ ¿ä Æî¿õþ ýËî ò± Âó±õþËù ÂóËòËõþ± ßÅ¿ëÂÿ ¿÷¿òé ÕËÂóক্ষ± ßÂËõþ¼ Õ±æ ¿÷¿éÂÑËûþõþ æòÉ ð±ÒëÂÿ±Ëî Âó±õþù ò±¼ é±ý× õ±ÒñËî õ±ÒñËî åÅéÂù¼ ¿ä éÂɱ¿‘ ¿òËûþËå¼ Î÷±õ±ý×ù Îõõþ ßÂËõþ ÷±-Îß ñõþù¼ Ûý× ü÷ûþé± ÷±Ëûþõþ üË/ Ûß õ±õþ ßÂï± õùËî ýûþ¼ ß±Ëæõþ ßÂï± òûþ¼ ý±¿õ汿õ ßÂï±¼ ß±Ëæõþ Îù±ß Îð¿õþ ßÂËõþËå¼ ú±q¿ëÂÿ ¿ð¿{¡ ÎïËß ßÂ’¿ðËòõþ æòÉ Õ±üËõ õùËå¼ Õ±¿ðîÂÉõþ Îä±Òûþ± ÎìÂÒßÅÂËõþõþ ÛßÂé± ü÷üɱ ýËäåü ðÅËé± ú±¿ëÂÿËî ôÂù ¿ÂóËß± õü±Ëî ýËõ¼ ßÂòßÂËðõÏÝ Î÷Ëûþõþ üË/ Õß±Ëæõþ ßÂï± õËùò¼ ÎúËø õËùò, ‘¿õËûþõþ ¿îÂò õåõþ ýËûþ Îáù, Ûõ±õþ õ±Bä±é±Bä±õþ ßÂï± ö±õ ¼ òý×Ëù ü÷üɱ ýËõ¼’ Îõþ±æý× õËùò¼ Ûý× ßÂï±õþ ëÂ×Mõþ ÎðÝûþ±õþ Õ±Ëáý× ¿ä տôÂü ÎÂóÌÒËå û±ûþ¼ Õ±æ Îô±ò ß±Ëò ¿ðËûþ ¿ä õùù, ‘÷±, ÛßÂé± ð±í ß±G ýËûþËå¼’ ¿õ™¦±¿õþîÂö±Ëõ ‘ð±í ß±GÂ’ qËò ßÂòßÂËðõÏ ¿ßÂåÅক্ষÂí äÅÂÂó ßÂËõþ õþý×Ëùò¼ î±õþÂóõþ ï÷ïË÷ áù±ûþ õùËùò, ‘Ûé± Î÷±ËéÂý× ð±í ß±G òûþ, ÛßÂé± ÕùÅক্ষÂËí ß±G ¿ä¼ Îû¿ðËòõþé± Îû¿ðò ýËî ýûþ, òý×Ëù Ãà±õþ±Âó ýûþ¼’

ßÂòßÂËðõÏõþ Ûý× Ûß ¦¤ö±õ¼ ¿î¿ò Î÷Ëûþõþ üË/ ßÂï± õù±õþ ü÷ûþ õ±õþõ±õþ ë±ßÂò±÷ õðù±Ëî ï±ËßÂò¼ ßÂÃàòÝ ‘’, ßÂÃàòÝ ‘¿äÂ’¼ ¿ä ÎýËü õùù, ‘ßÂÏËüõþ ÕùÅক্ষÂËí ÷±· ôÅÂù Õ±õ±õþ ßÂÃàòÝ ÕùÅক্ষÂËí ýûþ ò±¿ß¯ ôÅÂù üõ ü÷ûþ ùক্ষÅÂËí¼’ ¿ä¿™Lî áù±ûþ ßÂòßÂËðõÏ õùËùò, ‘æiœ¿ðËòõþ Õ±Ëá æiœ¿ðò ßÂõþ± ¿êÂß òûþ¼ ÛßÂõ±õþ Îî±õþ õëÂÿËæ¿êÂ÷±õþ òòð ò± òòð±ý×Ëûþõþ Û õþßÂ÷ ýËûþ¿åù¼ æiœ¿ðËòõþ Õ±Ëá Îß Îûò ôÅÂù-¿÷¿©† ¿ðËûþ ›¶í±÷ ßÂËõþ ¿áËûþ¿åù¼ ¿îÂò¿ðËòõþ ÷ËñÉ ÷±òÅøé± ¿üÒ¿ëÂÿ ¿ðËûþ ÂóËëÂÿ ý±î ö±ãù¼’

¿ä ï÷Ëß Îáù¼ Îì±ß ¿áËù õùù, ‘ðÅõþ, ÛßÂé± Õɱ¿‘ËëÂKé ¿òËûþ îÅ¿÷ ÛËßÂõ±Ëõþ ùক্ষÂí Õùক্ষÂí ¿õä±õþ ßÂËõþ õüËù¯’

ßÂòßÂËðõÏ Î÷Ëûþõþ ßÂï±ûþ ß±ò ¿ðËùò ò±¼ ä±Âó± ß±i§± ñõþËòõþ Õ±Ýûþ±æ ßÂËõþ õùËùò, ‘ÛßÂé± òûþ, Õ±õþÝ Õ±Ëå¼ Õ±¿÷ îÂÃàò Îå±éÂ, ¦Å¨Ëù Âó¿ëÂÿ¼ ¿ü‘ ò± ÎüËöÂò¼ îÂÂó± ò±Ë÷ Õ±÷±Ëðõþ ßv±Ëüõþ ÛßÂé± Î÷Ëûþ ¿÷ËïÉ ßÂËõþ æiœ¿ðò õËù¿åù¼ ¿÷ËïÉ õËù õgÅÂËðõþ ß±å ÎïËß ýæ¿÷ &¿ù, ßÅÂËùõþ Õ±ä±õþ ÎÃàù¼ ÎÂó¿kù, ý×Ëõþæ±õþ, äÅÂËùõþ ¿ßvÂÂó ¿áôÂé ¿òù¼ Âóõþ¿ðò õ±ü ÎïËß ò±÷Ëî ¿áËûþ Âó± ö±ãù¼ üõ±ý× õùù, ¿÷ËïÉ æiœ¿ðò ßÂõþËå õËù ¿õÂóð ýËûþËå¼’

‘îÅ¿÷ å±ËëÂÿ± Îî± ÷±¼ ûîÂüõ ëÂ×¾é ßÂï±¼’

Îô±ò ÎåËëÂÿ ¿ðËûþ ¿òËæõþ ÷Ëòý× Îæ±õþ ßÂËõþ ý±üù ¿ä¼ ¿êÂß ßÂõþù ü±õþ±¿ðò ý±¿üö±õé± ñËõþ õþ±ÃàËõ¼ õþ±ÃàËî Âó±õþù ò±¼ ý±¿ü ¿÷¿ùËûþ Îáù Õ¿ôÂËü ¿áËûþ¼ Âó±Ëúõþ ÎëÂ˦¨ æûþîÂÏ õËü¼ î±Ëß ëÂ×Èü±ý ¿òËûþ ýêÂ±È Âó±Ýûþ± ôÅÂËùõþ አõùËîÂý× Îü Îä±Ãà ò±¿äÂËûþ õùù, ‘ÎßÂü áëÂÿõëÂÿ ÷Ëò ýËäåü’

‘áëÂÿõëÂÿ¯ ÎßÂò áëÂÿõëÂÿ ÎßÂò·’

æûþîÂÏ çÅÂÒËß ÂóËëÂÿ, ¿òäÅ áù±ûþ õùù, ‘ß±ËëÂÇõþ ÎùÃà±é± ÎðËÃàå, ¿ä¿ð· ÎåËù ò± Î÷Ëûþõþ ý±ËîÂõþ ÎùÃà±·’

¿ä öŏ ßÅÂÒäÂËß õùù, ‘ÎåËù Î÷Ëûþ ß±õþÝ òûþ¼ é±ý×Âó ßÂõþ±¼ ÎßÂò ßÂÏ ýËûþËå·’

æûþîÂÏ ¿ôÂß ßÂËõþ ÎýËü õùù, ‘î±ýËù ¿üÝõþ áëÂÿõëÂÿ¼ ¿ò}Âûþ Õ±¿ðîÂÉð±õþ Îß±òÝ á±ùÇ ÎôªÂ` Âó±¿êÂËûþËå¼ Û÷¿ò á±ùÇ òûþ, Φóú±ù á±ùǼ ÛßÂ÷±ü Õ±Ëá ýɱ¿Âó õ±ïÇ Îë 汿òËûþ Õ±õþÝ Î¦óú±ù ýËî ÎäÂËûþËå¼ ÛËß õËù òõþÝËûþ ôÂ÷ÇÅù±¼’

¿ä äÂ÷Ëß ëÂ×Ëê õùù, ‘òõþÝËûþ ôÂ÷ÇÅù±¯ Îüé± ßÂϯ’

æûþîÂÏ ¿ü¿õþûþ±ü ÷ÅÃà ßÂËõþ õùù, ‘qËò¿å, òõþÝËûþËî Î÷Ëûþõþ± Û õþßÂ÷ ðÅ©†Å¿÷ ßÂËõþ¼ ¿öÂëÂÿ ÎïËß ձù±ð± ýËî ä±ûþ¼ Ýõþ± ÕõúÉ ß±ËëÂÇ ò±÷ ¿ùËÃà Îðûþ¼ Ûý× Î÷Ëûþ Îî±÷±õþ öÂËûþ ò±÷ ÎùËÃà¿ò¼’

¿äÂõþ õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþé± ñß ßÂËõþ ëÂ×êÂù¼ îÂõÅ Îü ý±¿ü ý±¿ü ÷ÅÃà ßÂËõþ õùù, ‘û±Ð¼ ô±æù±¿÷ ýËäå÷’

æûþîÂÏ ÷ÅËÃà äÅÂß äÅÂß ձÝûþ±æ ßÂËõþ ¿ôÂËäÂù ñõþËòõþ ÎýËü õùù, ‘û±Ð ÎßÂò· Õ±¿ðîÂÉð± ßÂÏ ýɱ`Âü±÷, ßÂÏ õª±ý×é¼ Φóú±ù ÎßÂëÂ× ï±ßÂËîÂý× Âó±Ëõþ¼ ä±k ÎÂóËù Õ±¿÷Ý Î¦óú±ù ýËûþ Îûî±÷¼ ÷Å¥¤ý×Ëî ¿ýËõþ±Ëðõþ Û õþßÂ÷ ýûþ¼ ¿ýËõþ±ý×òõþ± ò±÷ ò± ßÂËõþ æiœ¿ðËòõþ ü÷ûþ õ±¿ëÂÿËî ù¿õþ ßÂËõþ ôÅÂù Âó±ê±ûþ¼ õëÂ× õÅçÂËî Âó±Ëõþ ò±¼’

Ûý× õþ¿üßÂî± ö±ù ù±áù ò± ¿äÂõþ¼ ÷ÅÃà q¿ÃßÂËûþ Îáù¼ õùù, ‘Ûõ±õþ ÷±õþ Ã౿õ æûþîÂϼ’

æûþîÂÏ ý±üËî ý±üËî õùù, ‘Õ±÷±õþ ÷±õþÝ ক্ষ¿î Îòý×, ¿ßÂc ¿òËæ ÷±õþ ÎÃàËûþ ÎûÝ ò± ¿ä¿ð¼ ÛÃàò ÎïËßÂý× õõþËß ú±üò ßÂõþ¼ üõþ±ü¿õþ æ±òËî ä±ݼ’

ßÂï± Îúø ßÂËõ Õ±õ±õþ ÃàÅõ Ûß Îä±é ý±üù æûþîÂϼ ¿é¿ôÂò ÎõªËß ¿ä ձ¿ðîÂÉËß Îô±ò ßÂõþù ß¿õþëÂËõþ ¿áËûþ¼ î±Ëß òõþÝËûþ ôÂ÷ÇÅù±õþ ßÂï±é± ß±ûþð± ßÂËõþ ¿æË:ü ßÂõþËî ýËõ¼

‘ßÂÏ ýËûþËå·’ Õ±¿ðîÂÉõþ áù± ï÷ïË÷¼

¿ä ä±Âó± áù±ûþ õùù, ‘ÛßÂé± ßÂï± ¿åù¼’

‘ßÂÏ ¿õøûþ· ä±ù-ë±ù· ò±¿ß Îî±÷±õþ ¿ÂóüîÅÂËî± Îõ±Ëòõþ ¿õËûþõþ ëÂ×Âóý±õþ·’

¿ä ÛßÂéÅ ÎïË÷ õùù, ‘õþ±á ßÂõþå ÎßÂò·’

ÝÂó±Ëú Õ±¿ðîÂÉ ÷ÅýÓîÂÇÃà±Ëòß äÅÂÂó ßÂËõþ õùù, ‘õþ±á ßÂõþ¿å ò±¼ ßÂÏ ýËûþËå õù¼’

¿ä ß±ÒËð± ß±ÒËð± áù±ûþ õùù, ‘ôÅÂËùõþ õɱÂó±õþé± Õ±÷±õþ ö±ù ù±áËå ò±¼ ÷± õùù, î±õþÂóõþ æûþîÂÏÝ õùù....’

‘ßÂÏ õùù·’ Õ±¿ðîÂÉ áyÂÏõþ áù±ûþ õËù¼

¿äÂõþ ß±i§± ÎÂóËûþ Îáù¼ Õ±¿ðîÂÉËß ¿õõþ¿M ÎðÃà±Ëäåà ÎßÂò· ü¿îÂÉ ¿ß ôÅÂËù Îß±òÝ Îá±ù÷±ù Õ±Ëå· ¿òËæËß ü±÷Ëù õùù, ‘ï±ßÂ, ÛÃàò qòËî ýËõ ò±¼ õ±¿ëÂÿ ¿ôÂËõþ õùõ¼’

Õ±¿ðîÂÉ ÕòÉ÷ò¦¨ áù±ûþ õùù, ‘¿ä ձ÷±õþÝ ÃàéÂß± ù±áËå¼ âéÂò± qËò Îðõ¿›¶ûþ ÛßÂé± ëÂ×¾é ßÂï± õùù¼ qòËù ý±¿ü Âó±Ëõ¼ Õïä ÷Ëò ÎöÂîÂõþ ÃàäÂÃàä ßÂõþËå¼’

¿ä ÛßÂéÅ äÂ÷Ëß õùù, ‘Îðõ¿›¶ûþð±· Îî±÷±õþ ß¿ùá? ßÂÏ õùù·’

Õ±¿ðîÂÉ ÛßÂéÅ ö±õù¼ î±õþÂóõþ Õ±õþÝ Ã౿òßÂé± áù± ò±¿÷Ëûþ õùù, ‘¿ßÂåÅ òûþ¼ õ±¿ëÂÿ ¿ôÂËõþ õùõ¼’

¿äÂõþ öÂûþ ýËäåü Õ±õ±õþ Ãà±õþ±ÂóÝ ù±áËå¼ æûþîÂÏõþ ßÂï± qËò Îü Õ±¿ðîÂÉËß üËjý ßÂËõþ õËü¿åù¼ Õ±¿ðîÂÉõþ ßÂï± qËòý× Îõ±ç± û±Ëäåà Ýüõ ÛßÂð÷ õ±Ëæ üËjý¼

‘Îðõ¿›¶ûþð± ßÂÏ õËùËåò·’

Õ±¿ðîÂÉ ¿ä¿™Lî áù±ûþ õùù, ‘õù¿å Îî± ¿ßÂåÅ ò±¼ ÂóËõþ õùõ¼ ÛÃàò å±ëÂÿ¼ ê±`± ÷±ï±ûþ Õ±÷±Ëß ÛßÂéÅ ö±õËî ð±Ý¼’

¿ä ñõþ± áù±ûþ õùù, ‘Õ±¿ðîÂÉ îÅ¿÷ ¿êÂß ձå Îî±·’

‘÷±Ëò¯’

¿ä Îì±ß ¿áËù õùù, ‘ý±Ëî Âó±Ëûþ Îß±ï±Ý ù±Ëá¿ò Îî±·’

Õ±¿ðîÂÉ Õõ±ß ýËûþ õùù, ‘Îî±÷±õþ ¿ß ÷±ï±éÂ±ï± ÛËßÂõ±Ëõþ ÎáËå ¿ä· ý±ËîÂ-Âó±Ëûþ Ãà±Ë÷±ß± ù±áËî û±Ëõ ÎßÂò· îÅ¿÷ Îô±òé± å±ëÂÿ Îî±¼ ¿ßÂäåÃÅ ýûþ¿ò¼’

ÕõúÉý× ¿ßÂåÅ ýËûþËå¼ Îðõ¿›¶ûþ û± õËùËå Îüé±Ëß ›¶ïË÷ ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËùÝ ûî ü÷ûþ û±ËäåÃ, Õ±¿ðîÂÉõþ ÷±ï±õþ ÷ËñÉ ßÂï±é± âÅõþÂó±ß Ãà±Ëäåü Õ¦¤¿™¦ ÛõÑ ¿ä™L± ðÅËé±ý× ýËäåü ê±`± ÷±ï±ûþ ö±õËùý× Îõ±ç± û±Ëõ, Ûý× ¿ä™L± ÛËßÂõ±Ëõþ ÕïÇýÏò¼ qñÅ ÕïÇýÏò òûþ, ÎåËù÷±òÅ¿ø Õ±õþ Õ±æ&¿õ¼ ÛßÂé± çÂù÷Ëù ôÅÂËùõþ õÅËß ¿òËûþ Ûý×üõ ¿ä™L±õþ Îß±òÝ ÷±Ëòý× ýûþ ò±¼ ÷±ï± ê±`± ßÂõþËî ýËõ¼ Õ±¿ðîÂÉ ÷±ï± ê±`± ßÂËõþËå¼ î±Ëî զ¤¿™¦ ÛõÑ ¿ä™L± ðÅËé±ý× ÎõËëÂÿËå¼ Îðõ¿›¶ûþõþ ßÂï±é± Îú±ò±õþ Âóõþ ý±üËùÝ î±õþÂóõþ ÎïËß ß±Ëæ ÷ò ¿ðËî Âó±õþËå ò±¼

üß±Ëùõþ âéÂò± qËò Îðõ¿›¶ûþ áyÂÏõþ ÷ÅËÃà õËùËå, ‘Õ±÷±õþ ¿êÂß üÅ¿õËñõþ ù±áËå ò± Õ±¿ðîÂɼ Îß±òÝ õþßÂ÷ õvɱßÂË÷ù éÂɱßÂË÷Ëùõþ õɱÂó±õþ Îòý× Îî±·’

‘õvɱßÂË÷ù¯’ ÷±ï±ûþ õ±æ ÎöÂËã ÂóëÂÿù Õ±¿ðîÂÉõþ¼ ôÅÂËùõþ üË/ õvɱßÂË÷Ëùõþ ßÂÏ ü¥óßÂǯ

‘ÎßÂëÂ× ôÅÂù Âó±¿êÂËûþ ýûþî ¿ýKé ¿ðËäåü ÛõþÂóõþ ձ˙¦ ձ˙¦ ÕɱßÂúò ò±÷Ëõ¼ ß±õþÝ üË/ Îî±÷±õþ ÂóÅõþËò± çÂáëÂÿ±éÂáëÂÿ± Õ±Ëå· Ý‹ Û¿ò¿÷· Îß æ±Ëò ýûþî Ûî¿ðò îÂË! îÂË! ¿åù Ûõ±õþ ¿õþËö· ¿òËî ä±ûþ¼ î±õþ Õ±Ëá Îî±÷±õþ üË/ ÛßÂéÅ ›¶É±ß¿éÂß±ù Îæ±ßÂü ßÂËõþ ¿òù¼ Õ±¿÷ ¿üËò÷±ûþ ÎðËÃà¿åù±÷, ÷±ëÂDZõþ±õþ õ±¿ëÂÿËî á±Ëåõþ Âó±î± Âó±ê±î¼ ÷Ëò ýî ëÂ×ËëÂÿ ÛËü ðõþæ±õþ Âó±Ëú ÂóËëÂÿ Õ±Ëå¼ ÎßÂëÂ× õÅçÂËî Âó±Ëõþ¿ò¼ ûÃàò Âó±õþù....’

Õ±¿ðîÂÉ ‘Îý± Îý±’ Õ±Ýûþ±Ëæ ÎýËü ÝËê¼ õùù, ‘îÅ¿÷ Îî± S±ý×÷ ¿ïèù±õþ õùå Îðõ¿›¶ûþ¼ ÛËßÂõ±Ëõþ áËŠõþ õý×, ¿üËò÷±¼’

Îðõ¿›¶ûþ ¿ü¿õþûþ±ü ÷ÅËÃà õùù, ‘ü¿îÂÉß±Ëõþõþ S±ý×÷ áËŠõþ õý×Ëûþõþ ÎïËßÂÝ öÂûþ‚Âõþ ýûþ¼ æiœ¿ðò òûþ Õïä æiœ¿ðËòõþ qËöÂäåñ 汿òËûþ ôÅÂù¯ ßÂÏ Õ¾Åî¯ Îû ÎëÂé öÅÂù ßÂõþËõ, Îü ò±÷ ¿ùÃàËîÂÝ öÅÂù ßÂõþËõ·’

Õ±¿ðîÂÉ ÎýËü õùù, ‘öÅÂù Îî± òûþ, ÷æ± ßÂËõþËå¼ ü±õþ›¶±ý×æ¼’

Îðõ¿›¶ûþ ÎäÂûþ±õþ ÎåËëÂÿ ëÂ×êÂËî ëÂ×êÂËî õùù, ‘÷æ± ßÂõþËùý× ö±ù¼ ¿ˆÂù îÅ¿÷ Õɱù±éÇ ýÝ Õ±¿ðîÂɼ ß¿ðò ÛßÂéÅ ü±õñ±Ëò Îïß¼’

¿ßÂåÅক্ষÂí Âóõþ ÎïËß Ûý× ‘ü±õñ±ò ÎïßÂ’ ßÂï±é±ý× Õ±¿ðîÂÉËß ¿ä™L±ûþ ÎôÂËùËå¼ ü¿îÂÉ ¿ß ß±õþÝ üË/ î±õþ ÂóÅõþËò± úSnî± õþËûþËå· Îü ¿ß ›¶¿îÂËú±ñ ¿òËî ä±ûþ· Îß±òÝ Îá±Âóò ßÂï± æ±Ëò· ôÅÂËùõþ Âóõþ Ûõ±õþ é±ß± ä±ý×Ëõ· ðÅõþ, Ûüõ ý±üÉßÂõþ ö±õò±¼ õÅ¿XÂéÅ¿X üõ Îù±Âó ÎÂóËûþ Îáù ò±¿ß¯ Îðõ¿›¶ûþ Îõé± ß±ҿëÂÿ ß±ҿëÂÿ ¿ïèù±õþ ÂóËëÂÿ Õ±õþ õþ±î ÎæËá ¿üËò÷± ÎðË༠ÝËß õù±é±ý× öÅÂù ýËûþËå¼ ¿äÂËß ձõþ ¿ßÂåÅ õù±õþ ðõþß±õþ Îòý×¼ Îõ䱿õþ Û÷¿òËîÂý× ò±öÂDZü ýËûþ Õ±Ëå, Ûüõ qËò Õ±õþÝ ò±öÂDZü ýËûþ û±Ëõ¼ ò±, üõ öÅÂù ÎûËî ýËõ¼ ß±Ëæ ÷ò ¿ðËî ýËõ¼

Õ±¿ðîÂÉ ß±Ëæ ÷ò ¿ðù ÛõÑ õÉïÇ ýù¼ ô±ý×ù ÃàÅùËîÂý× Îä±ËÃàõþ ü±÷Ëò ÎöÂËü ëÂ×êÂù çÂù÷Ëù ôÅÂËùõþ Îî±ëÂÿ±¼ ëÂ×ôÂį æiœ¿ðËòõþ qËöÂäåñ ÛõþßÂ÷ ç±Ë÷ù±ûþ ÎôÂùËî Âó±Ëõþ· Îù±ßÂé±Ëß ý±ËîÂõþ ß±Ëå ÎÂóËù.... Õ±¿ðîÂÉ ¿êÂß ßÂõþù ß±ù Õ¿ôÂËü Îì±ß±õþ Õ±Ëá ÛßÂõ±õþ ¿òëÂ×÷±ËßÂÇé âÅËõþ Õ±üËõ¼ ôÅÂËùõþ Îð±ß±Ëò ¿áËûþ ÎÃà±Òæ ¿òËî Î䩆± ßÂõþËõ ÷±òÅøé± Îß· î±Ëß ÎðÃàËî ÎßÂ÷ò·

ÎôÂõþ±õþ ü÷ûþ ᱿ëÂÿ âÅ¿õþËûþ ¿äÂËß տôÂü ÎïËß îÅÂËù ¿òù Õ±¿ðîÂɼ Îá±é± Âóï ðÅæËò äÅÂÂó¼ õ±¿ëÂÿõþ ß±Ëå ÛËü Õ±¿ðîÂÉ õùù, ‘ôÅÂùé± ÎôÂËù ¿ðݼ’

¿ä ï÷ïË÷ áù±ûþ õùù, ‘ýÒɱ, ÎôÂËù Îðõ¼’

õ±¿ëÂÿõþ ü±÷Ëò ᱿ëÂÿ ï±÷Ëî äÂ÷Ëß ëÂ×êÂù Õ±¿ðîÂɼ Õ±Ëõþ¯ ÎáËéÂõþ Âó±Ëú á±Ëù ý±î ¿ðËûþ Îß õËü Õ±Ëå· ÎäÂò± ÎäÂò± ù±áËå ò±· ÎäÂò±ý× Î ôÅÂù-Îå±ßÂõþ±¯ Ûý× ÎåËùý× Îî± ü±îÂüß±Ëù ôÅÂù ÛËòËå¼ ÛËò ¿õõþ±é Îá±ù÷±ù Âó±¿ßÂËûþËå¼ Õ±¿ðîÂÉ á±¿ëÂÿõþ ðõþæ± ÎÃà±ù±õþ Õ±Ëáý× îÂÏËõþõþ ÷Ëî± ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± åÅËé Ûù¼ î±õþÂóõþ ýëÂÿõëÂÿ ßÂËõþ õùËî q ßÂõþù ÛßÂéÅÂÝ ò± ÎïË÷¼

‘üɱõþ, ÷™¦ õëÂÿ öÅÂù ýËûþ ÎáËå¼ ÎëÂËéÂõþ ÛßÂ÷±ü Õ±Ëá ôÅÂù Îë¿ùö±¿õþ ßÂËõþ ÎôÂËù¿å¼ ¿÷üËéÂß üɱõþ ñõþ± ÂóëÂÿù ðÅÂóÅËõþ¼ Îð±ß±Ëò õËü Ãà±î± Î÷ù±Ëò±õþ ü÷ûþ¼ ÷±¿ùß üɱõþ ÎÃàËÂó Õ±&ò üɱõþ¼ õùËå, Îûö±Ëõ Âó±¿õþü ÷±ù ÎôÂõþî ¿òËûþ Õ±ûþ¼ òý×Ëù Îî±õþ ä±ß¿õþ òé¼ ß±ˆÂ÷±õþ æ±òËî Âó±õþËù üõÇò±ú ýËûþ û±Ëõ¼ Îð±ß±Ëòõþ ò±÷ ëÅÂõËõ¼ Âó±¿éÇÂõþ ý±ËîÂ-Âó±Ëûþ ñËõþ ক্ষÂ÷± ä±ý׿õ¼ õù¿õ Îü Îûò âéÂò± ß±ëÂ×Ëß ò± õËù¼ Õ±¿÷ üɱõþ õÅçÂËî Âó±¿õþ¿ò üɱõþ, Õ±¿÷ üɱõþ ক্ষÂ÷± ä±ý׿å, üɱõþ, ¿õ«±ü ߏò üɱõþ, ÕëÂDZËõþõþ ÎëÂé ò± ÎðËÃà ÷±ù îÅÂËù ÛËò¿å üɱõþ¼ Îö±Ëõþ î±ëÂÿ±UËëÂÿ± ¿åù üɱõþ, üß±ù ßÂËõþ Ýê±õþ Îð±ø üɱõþ¼ ÷±ï± î±ùËá±ù Âó±¿ßÂËûþ ï±Ëß¼ Îüý× ¿õËßÂù ÎïËß ձÂóò±Ëðõþ æòÉ õËü Õ±¿å üɱõþ.... ðûþ± ßÂËõþ ôÅÂù ÎôÂõþî ¿ðò¼ Õ±÷±Ëß õÒ±ä±ò üɱõþ¼ qñŠõþËÃà öÅÂù òûþ, Õ±õþÝ ¿÷üËéÂß ձËå¼ ôÅÂù Õ±õþ ß±ËëÂÇõþ üË/ ÛßÂé± ¿ä¿ê ÎðÝûþ±õþÝ ßÂï± ¿åù¼ Îû ôÅÂù Âó±¿êÂËûþËå î±õþ ¿ä¿ê¼ ÷±¿ùß îÅÂËù ÎõþËÃà ¿ðËûþ¿åù¼ ö±¿áÉü Îüé± ¿ðËûþ Îô¿ù¿ò, î±ýËù ÛîÂক্ষÂËí Õ±Âóò±õþ± ¿ò}Âûþ Îô±ò ßÂËõþ õüËîÂò¼.. ßÂÏ Îû ýî ձ÷±õþ¯’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± ð÷ ¿òËî ï±÷ù¼ ýîÂöÂ¥¤ ¿ä õùù, ‘¿ä¿êÂ’¯

Õ±¿ðîÂÉ ß¿êÂò áù±ûþ õùù, ‘¿ä¿êÂé± ÛËòËå·’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± õùù, ‘ÛËò¿å üɱõþ¼’

Õ±¿ðîÂÉ ý±î õ±¿ëÂÿËûþ õùù, ‘ð±Ý¼’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± ÎýËü ¿æö ÎßÂËéÂ, ß±Ëò ý±î ¿ðËûþ õùù, ‘Ýé± Âó±õþõ ò± üɱõþ¼ é±ý×Ë÷õþ ¿æ¿òü é±ý×Ë÷ üɱõþ¼ òý×Ëù Îõý×÷±¿ò ýËûþ û±Ëõ¼

ÛßÂ÷±ü ÂóËõþ ûÃàò Õ±õ±õþ ôÅÂù Îë¿ùö±¿õþ ýËõ îÂÃàò Âó±Ëõò¼’

õý×Ëûþõþ î±ß ÎïËß ôÅÂËùõþ õÅËß ò±÷±Ë¿äÂõþ ß©† ý¿äåÃù¼ âËõþõþ çÂù÷Ëù õþãé± ÎßÂ÷ò äÂËù Îáù¯ îÂõÅ ò±÷±Ëî ýù¼ Îå±ßÂõþ± ôÅÂù ÛõÑ õÃß¿úú ¿òËûþ ¿õð±ûþ ¿òËûþËå û±Ýûþ±õþ ü÷ûþ áù± ò±¿÷Ëûþ õËù ÎáËå, ‘¿ä™L± ßÂõþËõò ò± üɱõþ, ¿ä¿ê ձ¿÷ ÎðËÃà ¿òËûþ¿å¼ ò±÷-¿êÂß±ò± üõ Õ±Ëå¼ Îò± ÎéÂòúò¼’

õþ±Ëî ձËù± Îòö±Ëò±õþ Âóõþ ¿ä ձ¿ðîÂÉõþ â¿ò‡Â ýù¼ ß±Ëòõþ ß±Ëå ÷ÅÃà ¿òËûþ ¿ôÂü¿ôÂü ßÂËõþ õùù, ‘ýɱ¿Âó õ±ïÇ ÎëÂ.’ Õ±¿ðîÂÉ î±õþ ¿ðËß ¿ôÂõþËî ¿ôÂõþËî ÎýËü õùù, ‘ðÒ±ëÂÿ±Ý ÎðÃ౿äåà ÷æ±¼’

Ûý× áŠ ÛÃà±Ëò Îúø ýËùý× ö±ù ýî¼ ü÷üɱ ýËäåÃ, አö±ù ÷j ¿õä±õþ ßÂËõþ ò±¼ Îü äÂËù î±õþ ÷Ëî±¼ Ûý× áŠÝ Õ±õþ ÛßÂéÅ äÂËùËå¼

Âóõþ¿ðò üß±ù¼ Õ±éÂé± ÛÃàòÝ õ±Ëæ¿ò¼ ¿÷¿òé ü±î õ±¿ß ձËå¼ ¿ä ÎõëË÷ ÛËü âÅ÷™L Õ±¿ðîÂÉõþ ¿ÂóËê ý±î ÎõþËÃà ä±Âó± áù±ûþ ë±ßÂù, ‘Ûý× qòå· Ûý× Îú±ò¼’ ¿äÂõþ ä±Âó± áù±ûþ ëÂ×ËMæò±¼ ÛßÂéÅ Îûò ß±ÒÂóËåݼ ¿ä ¿ß Îß±òÝ ß±õþËí öÂûþ ÎÂóËûþËå· Õ±¿ðîÂÉ âÅ÷ æëÂÿ±Ëò± áù±ûþ õùù, ‘ßÂÏ ýËûþËå·’

¿ä õùù, ‘ÛßÂé± ÎåËù ÛËüËå¼ ý±Ëî á±ð±Ãà±Ëòß ôÅÂù¼’


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited