Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৭ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সি বি আই ডাকলেই যাব: মদন--দীপঙ্কর নন্দী ।। মডেল পি পি পি শিল্পে লগ্নিতে ডাক মমতার--আবু রাইহান, হলদিয়া ।। সারদার ডিরেক্টরদের নথিই নেই!--সব্যসাচী সরকার ।। হিমম্তকে ৭ ঘণ্টা জেরা, চিঠি সুদীপ্তর লেখা নয়, আগেই মামলা করেছি ।। পুড়ল পুলিসের গাড়ি, লাঠিচার্জ, জখম বহু--রামঘাট এবার রণক্ষেত্র ।। কালো টাকার আলোচনায় সারদা তুলল বি জে পি--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। ফের চেষ্টা: ঘটনার ২ মাস পর তদম্ত কমিটির কথা বললেন মরিয়া অভিজিৎ ।। কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে জেলায় জেলায় আন্দোলন বাম কৃষক সভার ।। এল পি জি ভর্তুকি নগদ হস্তাম্তর নতুন বছরে শুরু হবে দেশ জুড়ে ।। রাজাকারদের বিচারে আপত্তি পাক আইনসভার, ক্ষুব্ধ ঢাকা ।। শিল্পী শুভা কোথায়? ।। ১৪ট্র! আরও নামবে পারদ
Õ±æß±ù 31

ðÅý× Âó±áËùõþ ÎðÒ±ý±

üõ ¿ßÂåÅËîÂý× ¿úŠ ýûþ

û±Âóò@2012

Õ±÷õþ± òÓîÂò ÎûÌõËòõþý× ðÓîÂ

÷±Ëò ò± Îß±òÝ ÷±ò±

Û ÎûÌõò ùý×ûþ±¼..

çÂõþ± Âó±î± Õ±õþ éÅÂïõª±Ëúõþ ß¿õî±

æiœ¿ðËòõþ áŠ

òîÅÂò ¿ß ձõþ ձ߱ú ÎïËß ÂóËëÂÿ¯

æiœ¿ðËòõþ áŠ

›¶ËäÂî &l

¿ä ÎõëË÷ ÛËü âÅ÷™L Õ±¿ðîÂÉõþ ¿ÂóËê ý±î ÎõþËÃà ä±Âó± áù±ûþ ë±ßÂù, ‘Õɱý× qòå· Õɱý× Îú±ò¼’

¿äÂõþ áù±ûþ ëÂ×ËMæò±¼ ÛßÂéÅ Îûò ß±ÒÂóËåݼ ¿ä ¿ß Îß±òÝ ß±õþËí öÂûþ ÎÂóËûþËå·

Õ±¿ðîÂÉ ü±ëÂÿ± ¿ðù ò±¼ Û÷ò¿ß ‘ëÂ×’, ‘Õ±’ æ±îÂÏûþ Îß±òÝ Õ±Ýûþ±æ ßÂõþù ò±¼ Îü qËûþ Õ±Ëå õɱã ö¿/Ëî¼ Ãà±é æ³ËëÂÿ ý±îÂ-Âó± ÎïõËëÂÿ¼ ¿äÂõþ ¿õÀ ù±Ëá¼ Îü õUõ±õþ Õ±Âó¿M ßÂËõþËå¼ ÛßÂé± ÎñËëÂÿ Îù±ËßÂõþ Û ßÂÏ ÕËöÂÉü¯ õëÂÿ ýËù ÷±òÅøËß âÅË÷õþ ÷ËñÉÝ öÂ^üöÂÉ ýËûþ ï±ßÂËî ýûþ¼ Õ±¿ðîÂÉ Îõ±ß± Îõ±ß± ÷ÅÃà ßÂËõþ õËù, ‘Õ±¿÷ Îî± âÅË÷õþ ü÷ûþ üöÂÉý× ï±¿ß¼ qñÅ âÅË÷õþ Õ±Ëá ÛßÂéÅ ÕüöÂÉ ýý×¼ î±-Ý Îî±÷±õþ æòɼ Õ±÷±õþ ßÂÏ Îð±ø·’

¿ä Îä±Ãà Âó±¿ßÂËûþ õËù, ‘äÅÂÂó ßÂõþ¼ ß±ù ÎïËß ¿êÂß ßÂËõþ âÅË÷±Ëõ¼ ý±îÂ-Âó± &¿éÂËûþ öÂ^Ëù±ËßÂõþ ÷Ëî±¼ õɱËãõþ ÷Ëî± òûþ¼’

Õ±¿ðîÂÉ Îä±ËÃà÷ÅËÃà ö±õ ÛËò õËù, ‘üß±Ëùõþ ¿ðËß õɱã ö¿/Ëî âÅË÷±Ëò± Îû ßÂÏ Õ±õþ±Ë÷õþ ßÂÏ õùõ¼ á± ÎïËß ä±ðõþ üËõþ û±ûþ¼ úÏî úÏî ßÂËõþ¼ æ±òù± ¿ðËûþ ÛËü âËõþ Õ±Ëù± ÂóËëÂÿ¼ âÅË÷õþ ÷ËñÉ Îüý× Õ±Ëù± ÷Ëò ýËõ å±ûþ±¼ îÅ¿÷ ÷±Ëç ÷ËñÉ ûÃàò âËõþ Õ±ü îÂÃàò ÎðËÃà ö±¿õ å±ûþ±÷±Ãà± ¦¤›ŸüÅjõþϼ âÅË÷õþ ÷ËñÉ Îð¿Ãà Îî± î±ý× ¦¤›ŸüÅjõþϼ’

¿ä î±Òõþ ¦¤±÷Ïõþ ý±î ñËõþ Îæ±Ëõþ ç±ÒßÅ¿ò ¿ðù¼ ÎæËá ï±ß± ÷±òÅËøõþ ý±î ñËõþ ç±ÒßÅ¿ò ¿ðËî ýûþ¼ âÅ¿÷Ëûþ ï±ß± ÷±òÅËøõþ ý±î ñËõþ ç±ÒßÅ¿òõþ Îß±òÝ ÷ÓùÉ Îòý×¼ îÂÃàò î±Òõþ ý±îÂ-Ý û±, Âó±-Ý î±ý×¼ ¿ä ձ¿ðîÂÉõþ ý±î ÎåËëÂÿ ß±Òñ ÎäÂËÂó ò±ëÂÿ± Îðûþ¼ î±Òõþ ä±Âó± áù±ûþ ÎéÂòúò ÎõËëÂÿËå¼

‘Õɱý× qòËõ Îî±¼ Ýê ÛßÂõ±õþ¼ Ýê¼...’

ä±Âó± ÛõÑ ÎéÂòúËòõþ áù± âÅ÷ ö±ã±Ëò±õþ æòÉ ÃàÅõý× ß±ûÇßÂõþ¼ õ±¿ëÂÿËî Îß±òÝ ¿õÂóð-Õ±Âóð ýËù âÅ÷™L ÷±òÅøËß Ûý× ñõþËòõþ áù±ûþ ë±ß± ýûþ¼ Îüý× ¿õÂóð õ±¿ëÂÿËî Îä±õþ-ë±ß±î ÂóëÂÿ± ýËî Âó±Ëõþ, Îé¿ùËô±Ëò Õ±ü± ðÅÐüÑõ±ð ýËî Âó±Ëõþ, Õ±õ±õþ õ±¿ëÂÿÝûþ±ù±õþ Î÷Ëûþ ›¶±ý×ËöÂé ¿éÂëÂ×éÂËõþõþ üË/ Âó±¿ùËûþ û±Ýûþ±Ý ýËî Âó±Ëõþ¼ Ûý× üõ ü÷ûþ ý±ÒßÂë±Ëß ß±æ ýûþ ò±¼ üõ ÎïËß ö±ù ß±æ Îðûþ ¿ôÂü¿ôÂü±¿ò¼ ÎéÂòúËòõþ ¿ôÂü¿ôÂü±¿ò üyÂõî âÅ÷™L ÷¿™¦Ë©¨õþ ¿òëÂ×Ëõþ±Ëò Ûß ñõþËòõþ ßÂ¥óò Æî¿õþ ßÂËõþ¼ ÷±òÅø ñëÂÿôÂëÂÿ ßÂËõþ ëÂ×Ëê õËü¼ ¿õýWùö±Ëõ Û¿ðßÂ-Ý¿ðߠßÂËûþ õËù, ‘ßÂÏ ýù¯ ßÂÏ ýËûþËå· Õ±¿÷ Îß±ï±ûþ·’

Ûý× õ±¿ëÂÿËîÂ Õ±æ ¿ß Îüý× ñõþËòõþ ¿ßÂåÅ ýËûþËå· Îß±òÝ ¿õÂóð· ¿ßÂc ÛÃàò õþ±î òûþ, ÛÃàò üß±ù¼ üß±ù ›¶±ûþ 8é±¼ ü±î ¿÷¿òé õ±¿ß ձËå¼ üß±ù 8é± õ±æËî ü±î ¿÷¿òé ձËá õ±¿ëÂÿËî ë±ß±î ÂóëÂÿËõ ßÂÏ ßÂËõþ¯ ò±¿ß ß±ù õþ±Ëî ¿ßÂåÅ âËéÂËå· ßÂÏ âËéÂËå· õþ±i§±âËõþõþ æ±òù±õþ ¿Ã¢¶ù ÎßÂËé ÎßÂëÂ× ôvÂɱËé Îì±ß±õþ Î䩆± ßÂËõþ¿åù· ò±¿ß ò’߱߱õþ ¿ßÂåÅ ýËûþ Îáù· õÅËëÂÿ± ÷±òÅø ðú ¿ðò ýù ý±üÂó±î±Ëù Õ±Ëåò¼ ÕËòß ü÷ûþ Îõ¿ú õþ±Ëî ¿ßÂåÅ âéÂËù Õ±RÏûþ¦¤æòËß üß±Ëù Ãàõõþ ÎðÝûþ± ýûþ¼ ¿ä ¿ß Îüý× Ãàõõþ ÎÂóËûþËå·

Õ±¿ðîÂÉ Îõù± ÂóûÇ™L âÅË÷±ûþ¼ ¿ä õþ±á±õþ±¿á ßÂËõþ¼ îÂÒ±õþ ÷ËîÂ, Îõù± ÂóûÇ™L âÅË÷±Ëò±õþ ß±õþËí î±Òõþ üÅjõþ üÑü±õþ ò±ò± ñõþËòõþ ›¶Ëûþ±æòÏûþ ÛõÑ Õ±òjð±ûþß ¿õøûþ ÎïËß õ¿=î ýËäåü ý±¿õ汿õ üÑü±Ëõþõþ õ=ò± ÷ÅÃà õÅËæ üýÉ ßÂõþ± û±ûþ, üÅjõþ üÑü±Ëõþõþ õ=ò± üýÉ ßÂõþ± û±ûþ ò±¼ Îü û¿ð æ±òîÂ, Ûý× Îù±ß Îõù± ÂóûÇ™L âÅË÷±ûþ î± ýËù ¿ßÂåÅËîÂý× ¿õËûþËî õþ±¿æ ýî ò±¼ ¿ä ¿ùˆÂ ßÂËõþ ÎðËÃàËå, Õ±¿ðîÂÉ Îð¿õþ ßÂËõþ Ýê±õþ ß±õþËí Ûý× Âó¿õþõ±Ëõþ Îõë ¿é Îòý×, ÷¿òÇÑ Ýûþ±ß Îòý×, üß±ùËõù±õþ õ±æ±õþ Îòý×, é±éÂß± üõ¿æ, æɱ™L ÷±å Îòý×, Õ±Ëûþü ßÂõþ± ÎõªßÂô±ˆÂ Îòý×, æ¿÷Ëûþ ÃàõËõþõþ ß±áæ ÂóëÂÿ± Îòý×, Ûô ÛË÷ õþõÏfü/Ïî Îòý×, üß±Ëùõþ ÎôªÂú ÷±ï±ûþ ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà õËü üÑü±õþ ü¥óËßÂÇ ¦¤±÷Ï-¦aÏõþ ðÅËé± Õ±Ëù±äÂò± Îòý×¼ ÃàÅõ üß±Ëùõþ ¿ðËß ÛÃàòÝ ðÅ-ÛßÂé± Âó±¿Ãà õ±ý×Âó±Ëüõþ ñ±Ëõþ öÅÂù ßÂËõþ äÂËù Õ±Ëü¼ ÷Åë ö±ù ï±ßÂËù ßÂÃàòÝ î±õþ± ë±ß±ë±¿ßÂÝ ßÂËõþ¼ ôvÂɱËéÂõþ õ±õþ±j±ûþ ð±ÒëÂÿ±Ëù Îüý× ë±ß Îú±òõ±õþ ÛßÂé± ä±k ï±Ëß¼ Ûý× Âó¿õþõ±Ëõþ Îüý× ä±k Îòý×¼

Õ±¿ðîÂÉ õª±Ëú ÎÂóˆÂ ù±á±Ëî ù±á±Ëî õËù, ‘ðÅæËòõþ Îî± Î÷±Ëé ôÂɱ¿÷¿ù¼ î±õþ ÝÂóõþ Õ±õ±õþ ôvÂɱé¼ ÛÃà±Ëò üß±ù ÎïËß äÂɱÒÝ öÂɱÒÝ Îß±ï±ûþ Âó±Ëõ ¿ä· ð±ÒëÂÿ±Ý õ±Bä±ß±Bä± Îý±ß¼ ÎðÃàËõ üß±ù ÎïËß ÎßÂ÷ò ¿äÂù¿äÂÈß±õþ q ýûþ¼’

¿ä ð±Òî ¿ßÂëÂÿ¿÷ëÂÿ ßÂËõþ õËù, ‘Õ±¿÷ õ±Bä±ß±Bä±õþ ßÂï± õ¿ù¿ò¼ Õ±¿÷ Âó±¿Ãàõþ ë±ËßÂõþ ßÂï± õËù¿å¼’

Õ±¿ðîÂÉ õª±ú ÷ÅËÃà ÎÂóˈÂõþ ÎôÂò± ü±÷ù±Ëî ü±÷ù±Ëî õËù, ‘îÅ¿÷ qòËùý× Îî± Âó±õþ¼ õ±õþ±j±ûþ ¿áËûþ ð±ÒëÂÿ±Ëõ¼ Âó±¿ÃàËðõþ ÷ËñÉ Û÷ò ¿òûþ÷ Îî± Îòý× Îû ¦¤±÷Ï-¦aÏ ÛßÂüË/ ò± ýËù î±õþ± ë±ß Îú±ò±Ëõ ò±¼’

¿ä ç±ҿçÂËûþ ÝËê¼ õËù, ‘äÅÂÂó ßÂõþ¼ äÅÂÂó ßÂõþ ÛßÂð÷¼ Û õ±¿ëÂÿËî üß±ù õËù ¿ßÂåÅ Õ±Ëå· Õ±Ëå qñÅ î±ëÂÿ±UËëÂÿ±¼ Õ¿ôÂü û±Ýûþ±õþ Îå±é±åÅ¿é¼ ¿ðËòõþ qËî ðÅ’æËò Îû ÛßÂéÅ ßÂï± õËù Îòõ, ÛßÂéÅ ›Â¡É±ò ßÂËõþ Îòõ, Îü ü÷ûþéÅÂßÅÂÝ ÂóûÇ™L ýûþ ò±¼’

á±Ëù Îü¿öÂÑ ¿S÷ Îõ±ù±Ëî Îõ±ù±Ëî ձ¿ðîÂÉ õËù, ‘õù ò± qò¿å Îî±¼ ûîÂক্ষÂí ð±¿ëÂÿ ß±÷±õ é±ý×÷ Õ±Ëå¼’

ÎîÂËëÂÿôÅÂÒËëÂÿ ÝËꠏ¿ä¼ õËù, ‘Õ±÷±õþ é±ý×÷ Îòý×¼ Õ±÷±ËßÂÝ ÎõõþËî ýËõ¼ îÅ¿÷ ð±¿ëÂÿ ß±÷±Ý õËù Õ¿ôÂü qñÅ Îî±÷±õþ Õ±Ëå î± Îî± òûþ, Õ±÷±õþÝ Õ±Ëå¼’

Îî±ûþ±Ëù ý±Ëî õ±ïË÷õþ ¿ðËß åÅéÂËî åÅéÂËî ձ¿ðîÂÉ õËù, ‘õõþÑ Ûß ß±æ ßÂõþ, Õ¿ôÂËü ¿áËûþ ÎôÂüõÅß Õò Îß±Ëõþ±¼ ß±Ëæõþ ô±ÒËß äÂɱé ßÂËõþ Îòõ¼’

‘ßÂÏ ¿òËûþ äÂɱé ßÂõþõ· ä±ù, ë±ù Õ±òËî õùõ· ò±¿ß ¿ÂóüîÅÂËî± Îõ±Ëòõþ ¿õËûþËî ßÂÏ Îðõ æ±òËî ä±ý×õ·’

Õ±}ÂËûÇõþ ¿õøûþ ýù, Ûî õþ±á±õþ±¿áõþ ÂóõþÝ ¿ä Î䩆± ßÂËõþ üß±ùËõù±é± Õ±¿ðîÂÉ Îûò ¿ò¿}ÂË™L âÅË÷±Ëî Âó±Ëõþ¼ Îô±ò ÛËù ¿òäÅ áù±ûþ ßÂï± õËù¼ ß±Ëæõþ Îù±ßÂËß ï±ù±-õ±üËòõþ Õ±Ýûþ±æ ßÂ÷ ßÂõþËî õËù¼ ÎõëË÷ ¿áËûþ æ±òù±õþ ÂóðDZ ÎéÂËò Îðûþ¼ Õ±¿ðîÂÉõþ á± ÎïËß üËõþ û±Ýûþ± ä±ðõþ ¿êÂß ßÂËõþ¼ ÎßÂëÂ× ðÅ÷ ßÂËõþ äÂËù ÛËù õËù, ‘ÂóËõþ Õ±üËõò¼’

¦¤±÷Ï-¦aÏõþ Λ¶÷ õëÂÿ æ¿éÂù õd¼

¿ä ¿ßÂc Õ±æ Õ±¿ðîÂÉõþ âÅ÷ ö±ã±Ëî ä±ý×Ëå¼ ¿÷¿òé Âó±ÒËäÂËßÂõþ ñ±!±ñ±¿!Âõþ Âóõþ Õ±¿ðîÂÉ Îä±Ãà ÃàÅùù¼ ÂóÅËõþ± ÃàÅùù ò±, ÕËñÇß ÃàÅùù¼ âÅ÷ æëÂÿ±Ëò± áù±ûþ õùù, ‘ßÂÏ ýËûþËå·’

¿ä Îä±Ãà õëÂÿ ßÂËõþ õùù, ‘ÛßÂæò ÛËüËå¼’

Õ±¿ðîÂÉ ëÂ×Ëê õüù¼ ¿õõþM áù±ûþ õùù, ‘ÛËüËå¯ Ûý× üß±Ëù Îß ÛËüËå· Õ±Ð ¿äÂ, îÅ¿÷ Îî± æ±ò üß±ùËõù± Õ±¿÷ ß±õþÝ üË/ ÎðÃà± ß¿õþ ò±¼ äÂËù ÎûËî õù¼ Õ¿ôÂËüõþ Îùé ýËûþ û±Ëõ¼’

¿ä ò±öÂDZü áù±ûþ õùù, ‘Îù±ßÂé± á±ð±Ãà±Ëòß ôÅÂù ¿òËûþ ÛËüËå¼ ÛËM± ôÅÂù¯’ ðÅ’ý±î ¿ðËûþ ôÅÂËùõþ Âó¿õþ÷±í ÎðÃà±ù ¿ä¼

Õ±¿ðîÂÉõþ öŏ ßÅÂÒäÂËß Îáù¼ õùù, ‘ôÅÂù ¿òËûþ ÛËüËå· ÷±Ëò¯ ü±îÂüß±Ëù Îß ôÅÂù ¿òËûþ ÛËüË寒

¿ä ¦¤±÷Ïõþ á±Ëûþ ý±î ¿áËûþ ß±ÒÂó± áù±ûþ õùù, ‘õùËå ¿òëÂ× ÷±ËßÂÇËéÂõþ ôÅÂËùõþ Îð±ß±ò ÎïËß ÛËüËå¼’

Õ±¿ðîÂÉ Ûõ±õþ ÎýËü ÎôÂùù¼ Ãà±é ÎïËß ò±÷Ëî ò±÷Ëî õùù, ‘îÅ¿÷ Û÷òö±Ëõ õùå ÷Ëò ýËäåà õjÅß ¿òËûþ ÛËüËå¼ ôÅÂù ¿òËûþ ÛËù áù± ß±ÒÂó±õþ ßÂÏ Õ±Ë寒

¿ä ¿ôÂü¿ô¿üËûþ õùù, ‘ôÅÂËùõþ æòÉ öÂûþ ßÂõþËå ò±¼ ôÅÂËùõþ üË/ ÛßÂé± ß±ëÂÇÝ Õ±Ëå¼ î±Ëî Îá±é± Îá±é± ýõþËô ÎùÃà± ýɱ¿Âó õ±ïÇ Îë éÅ ձ¿ðîÂÉ Îõ±ü¼’

‘Õ±÷±Ëß ýɱ¿Âó õ±ïÇ Îë 汿òËûþ ôÅÂù¯’ Õ±¿ðîÂÉ Õ±ß±ú ÎïËß ÂóëÂÿù¼

¿ä Îì±ß ¿áËù õùù, ‘î±ý× Îî± õù¿å¼ Îî±÷±õþ Îî± Õ±æ æiœ¿ðò òûþ¼ Îî±÷±õþ æiœ¿ðò Îî± Ûß ÷±ü Îð¿õþ Õ±Ëå¼ Ûß ÷±ü Õ±Ëá Îî±÷±Ëß Îß ôÅÂù Âó±ê±Ëõ¯’

Õ±¿ðîÂÉ ÛßÂéÅ Îûò ¿ä¿™Lî ýù¼ Âó±?±¿õ á±Ëûþ áù±Ëî áù±Ëî õùù, ‘ß±ËëÂÇ ò±÷ Îòý×·’

‘ò±, ß±ËëÂÇ ò±÷ Îòý×, Îð±ß±Ëòõþ Îû ¿õùé± ÎðÃà±ù, î±ËîÂÝ ò±÷ Îòý×¼’

Õ±¿ðîÂÉ ðÅ’ý±Ëî äÅÂù ¿êÂß ßÂõþËî ßÂõþËî õùù, ‘ôÅÂù ¿òËûþå·’

¿ä öÂûþ Âó±Ýûþ± áù±ûþ õùù, ‘ÎÃàËÂóå· ß±õþ ò± ß±õþ ôÅÂù¼ ÎåËùé±Ëß õËù¿å, ÛßÂéÅ ð±ÒëÂÿ±Ý¼’

Õ±¿ðîÂÉ Ã౿òßÂé± áyÂÏõþ áù±ûþ õùù, ‘¿ò}Âûþ ¿êÂß±ò± öÅÂù ßÂËõþËå¼ ÕòÉ Îß±òÝ Õ±¿ðîÂÉ Îõ±ü ýËõ¼ ðÅ¿òûþ±ûþ Õ±¿ðîÂÉ Îî± ßÂ÷ Îòý×¼ ¦Å¨Ëù Õ±÷±Ëðõþ ßv±Ëüý× ðÅËé± ¿åù¼ á±ñ± Õ±¿ðîÂÉ, Õ±õþ å±áù Õ±¿ðîÂɼ Õ±¿÷ Îß±òé± ¿åù±÷ õù Îî±·’

¿ä ձ¿ðîÂÉõþ ¿ÂóËê ý±î ¿ðËûþ õùù, ‘ê±A± Îß±Ëõþ± ò±¼ îÅ¿÷ û±Ý, ÎåËùé±õþ üË/ ßÂï± õËù ôÅÂùéÅÂù üË÷î ¿õð±ûþ ßÂõþ¼ Õ±÷±õþ Âóåj ýËäåà ò±¼ Û Õ±õ±õþ ßÂϯ æiœ¿ðò òûþ, îÂõÅ ôÅÂù Âó±¿êÂËûþËå....’

Õ±¿ðîÂÉ éÂß ßÂËõþ ¿äÂõþ á±Ëù ÛßÂé± äÅÂ÷Å ÎÃàËûþ õùù, ‘¿õð±ûþ ßÂËõþ ¿ð¿äåà 뱿ùÇѼ Ûক্ষÅ¿ò ¿õð±ûþ ßÂËõþ ¿ð¿äåü Îë±Ké Ýûþ±¿õþ¼ Õ±ý× ù±ö ý×ëÂ×¼’

¿õð±ûþ ßÂõþ± Îáù ò±¼ ôÅÂù õËûþ Õ±ò± ÎåËùé±õþ õûþü ßÂ÷¼ åéÂôÂËé ձõþ ÂóéÂõþ ÂóéÂõþ ßÂËõþ Îõ¿ú ßÂï± õËù¼ ¿õù ÃàÅËù Îð¿ÃàËûþ ¿ðù ¿êÂß±ò±ûþ öÅÂù Îòý×¼ ôvÂɱé ò¥¤ËõþÝ Îß±òÝ Îá±ù÷±ù Îòý×¼ Õ±¿ðîÂÉõþ üÑúûþ ÎðËÃà Îå±ßÂõþ± ÂóËßÂé ÎïËß ÛßÂé± Îå±é Îò±éÂõÅß Îõõþ ßÂËõþ ôÂõþ ôÂõþ Âó±î± ëÂ×ˌ õùù, ‘¿û¿ò é±ß± ¿ðËûþ ôÅÂËùõþ ÕëÂDZõþ ¿ðËûþËåò, ¿î¿ò ÷ɱÂó ÂóûÇ™L ÛÒËß ¿ðËûþ ÎáËåò¼ Ûý× ÎðÃàÅò üɱõþ¼ Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëæ Îß±òÝ ¿÷üËéÂß Âó±Ëõò ò± üɱõþ¼ ÷±¿ùß üß±Ëù ï±Ëß ò±¼ Õ±¿÷ üɱõþ Ãà±î± Îð¿Ãà Õ±õþ ôÂé±ôÂé ôÅÂù ¿òËûþ Îë¿ùö±¿õþËî Îõ¿õþËûþ û±ý×¼ üË/ ÕɱËEü¼ õþ±Ë÷õþ ¿æ¿òü úɱË÷õþ â±ËëÂÿ ä±Âó±Ëù üɱõþ ä±ß¿õþ äÂËù û±Ëõ¼’

Õ±¿ðîÂÉ Îò±éÂõÅËßÂõþ ÷ɱÂó ÎðÃàù¼ ÎÂóò ¿ðËûþ æ¿ëÂÿËûþ-÷¿ëÂÿËûþ Õ±Òß±¼ õ±æ±õþ, Û ¿é Û÷ ß±ëÂ×Ké±õþ, ÷±ð±õþ ÎëÂûþ±¿õþõþ õÅï... î±õþ Âóõþ õ±Ò ¿ðËß Î÷±ëÂÿ ¿òËù Õ±¿ðîÂÉ Îõ±Ëüõþ ôvÂɱé¼ ¿ùôÂËé ëÂ×Ëê ¿ôÂôÂï Îôv±õþ¼

Õ±¿ðîÂÉ Õ±÷î± Õ±÷î± ßÂËõþ õùù, ‘¿ßÂc ö±ý×....’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± Ûõ±õþ ð±Òî Îõõþ ßÂËõþ ý±üù¼ õùù, ‘Îò± ¿ßÂc üɱõþ¼ ÛÃà±Ëò üý× ßÂËõþ ðúé± é±ß± õÃß¿úú ¿ðò¼ Õ±¿÷ ÎßÂËé Âó¿ëÂÿ¼ Ûõþ Âóõþ ÛßÂé± |±XÂõ±¿ëÂÿËî Îë¿ùö±¿õþ Õ±Ëå¼’

Õ±¿ðîÂÉ Õ±Âó¿M ßÂõþËî ¿áËûþÝ äÅÂÂó ßÂËõþ Îáù¼ Õ±æ Îû î±Òõþ æiœ¿ðò òûþ, î±Òõþ æiœ¿ðò Ûß ÷±ü ÂóËõþ– Ûý× ÎåËùËß Îü-ßÂï± æ±¿òËûþ ßÂÏ ù±ö· ¿õËù üý× ßÂõþËî ßÂõþËî ï÷ïË÷ ÷ÅËÃà õùù, ‘ö±ý×, ß±ˆÂ÷±Ëõþõþ ÎäÂý±õþ±é± õùËî Âó±õþËõ· ÎßÂ÷ò ÎðÃàËî·’

‘ÎÃàËÂóËåò üɱõþ· Ý üõ ÷±¿ùß æ±Ëò¼ Õ±÷õþ± ¿ß Îð±ß±Ëò õ¿ü· ÷±ù ¿òËûþ åÅËé ÷¿õþ¼ æ±ò Îß¿ùËûþ û±ûþ¼ üɱõþ õÃß¿úú ýËõ ò±·’

¿ä ¿ßÂåÅé± ðÓËõþ ð±Ò¿ëÂÿËûþ¿åù¼ ðÅæËòõþ ßÂï± qò¿åù¼ Õ±¿ðîÂÉ ÷ÅÃà âÅ¿õþËûþ õùù, ‘Âó±üÇé± ÛßÂéÅ ձò Îî± ¿ä¼ ¿êÂß ձËå Âó±üÇ ù±áËõ ò±, ßÅ¿ëÂÿé± é±ß± ð±Ý¼’

¿ä é±ß± Õ±òËî äÂËù ÎáËù Õ±¿ðîÂÉ ¿õëÂÿ¿õëÂÿ ßÂËõþ õùù, ‘Õ±üËù ßÂÏ æ±ò, Îß±òÝ ò±÷é±÷ ÎùÃà± Îòý× Îî±¼.. ö±õò± ýËäåü’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± ò±ß ¿ðËûþ ‘ôÅÂü’ ßÂËõþ Ûß ñõþËòõþ Õ±Ýûþ±æ ßÂõþù¼ äåÃùÉ ßÂõþ±õþ Õ±Ýûþ±æ¼

‘ÛõþßÂ÷ ßÂî ýûþ üɱõþ¼ ß±ˆÂ÷±õþ ÕËòß ü÷ûþ ò±÷ ÎäÂËÂó Âó±¿éÇÂËß ý×üÄü±õþ›¶±ý×æ Îðûþ¼ ¿îÂò ¿ðò ÂóËõþ ÎðÃàËõò Îô±ò ßÂËõþ õùËå, ôÅÂù ÎßÂ÷ò ù±áù· ðú õåõþ ôÅÂù ¿òËûþ ß±õþõ±õþ¼ Û üõ ßÂ÷ ÎðÃàù±÷ ò± üɱõþ¼’

ðõþæ± õg ßÂËõþ Õ±¿ðîÂÉ õÅËßÂé± ¿äÂõþ ¿ðËß ۿáËûþ õùù, ‘ò±Ý ÎôÂËù ð±Ý¼’

æiœ¿ðËòõþ ßÂï± qËò ¿ä ûîÂé± â±õËëÂÿ ¿áËûþ¿åù, çÂù÷Ëù ôÅÂù&Ëù± ý±Ëî ¿òËûþ Îüý× ö±õé± ðÅ÷ ßÂËõþ äÂËù Îáù¼ ôÅÂù õɱÂó±õþé± ÛõþßÂ÷ý×¼ åÅÒËù ÎéÂòúò ßÂË÷ û±ûþ¼ ü¿îÂÉ ßÂï± õùËî ßÂÏ ÎéÂòúò ý¿äåÃù õËù ¿äÂõþ Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ ÛßÂéÅ ù#±ý× ßÂõþËå¼ õÅËßÂé±ûþ ò±ò± ñõþËòõþ ôÅÂù Õ±Ëå¼ ¿ä õùù, ‘Ý÷±¯ Ûî üÅjõþ ôÅÂù ÎôÂùõ ÎßÂò·’

Õ±¿ðîÂÉ ¿õõþM áù±ûþ õùù, ‘õ±ëÂÿ±õ±¿ëÂÿ Îß±Ëõþ± ò±¼ Îß ò± Îß Âó±¿êÂËûþËå¼’

¿ä õùù, ‘õ±ëÂÿ±õ±¿ëÂÿõþ ßÂÏ Õ±Ëå· Îû Âó±¿êÂËûþËå Îü ýûþî Îî±÷±õþ æiœ¿ðËòõþ ÎëÂéÂé± &¿ùËûþ ÎôÂËùËå¼ &¿ùËûþ Ûß ÷±ü Õ±Ëáý× ôÅÂù Âó±¿êÂËûþ ¿ðËûþËå¼ ÕËòß ü÷ûþ ÷±òÅø æiœ¿ðò öÅÂËù û±ûþ¼ ÂóËõþ ¿õ ÎùËéÂë ëÂ×ý×ú ßÂËõþ¼ ßÂËõþ ò±· ÛéÂ±Ý ÎüõþßÂ÷¼ Ûß ÷±ü Õ±Ëá ëÂ×ý×ú ßÂËõþ ÎôÂËùËå¼ Õ±¿ùÇ ëÂ×ý×ú¼’

Õ±¿ðîÂÉ Îä±Ãà ÷ÅÃà ßÅÂÒäÂËß õùù, ‘î± ýËù ò±÷ ¿ùÃàËõ ò±·’

¿ä ÎßÂ±ï± ÎïËß ÛßÂé± ôÅÂùð±¿ò ò±¿÷Ëûþ ÎôÂùù¼ ôÅÂù Îá±å±Ëî Îá±å±Ëî õùù, ‘ÎåËùé± Îî± õùù ü±õþ›¶±ý×æ¼ ÷æ± ßÂËõþËå¼’

‘Ûý× ñõþËòõþ ÷æ± Õ±¿÷ Âóåj ß¿õþ ò±¼ Ûý×üõ ÷æ±õþ ÛßÂé± õûþü ï±Ëß¼ û±ßÂ, ô±ùîÅ ¿õøûþ ¿òËûþ ÷±ï± â±÷±Ëò±õþ ü÷ûþ Îòý×¼ Õ±æ Õ¿ôÂËü ÕËòß ßÂ±æ¼ Âóõþ Âóõþ ¿÷¿éÂѼ ÛßÂé±ý× ö±ù ýù, üß±ù üß±ù ëÂ×Ëê ÂóëÂÿù±÷¼’

ôÅÂùüÅX ôÅÂùð±¿òé± õý×Ëûþõþ î±ËßÂõþ Ûß Âó±Ëú ûP ßÂËõþ õþ±ÃàËî õþ±ÃàË¿ä õùù, ‘üß±Ëù ëÂ×êÂËù Õ±õþÝ ö±ù ö±ù ¿æ¿òü ýËõ¼ Õ±÷±õþ ßÂï± Îî± Îú±ò ò±¼’

Õ±¿ðîÂÉ ß±Òñ ç±ҿßÂËûþ õùù, ‘ßÂÏ ýËõ· Õ±õþÝ ôÅÂù Âó±õ· ò±¿ß ôÅÂËùõþ üË/ Ûõ±õþ ôÂùÝ Õ±üËõ· õ±Ëæ ßÂï± õù ò± ¿ä¼ Ûý× Îî± Ã౿òß ձËá öÂËûþ ß±ÒÂó¿åù¼’

¿ä õý×Ëûþõþ î±ß ÎïËß ÛßÂéÅ üËõþ ÛËü â±ëÂÿ ß±î ßÂËõþ ôÅÂùð±¿ò ÎðÃàËî ù±áù¼ ÕËòß ¿ðò ÂóËõþ âËõþ ôÅÂù ü±æ±Ëò± ýù¼ Îúø ßÂËõ ýËûþ¿åù· áî õåõþ ÷ɱËõþæ Õɱ¿òö±¿üÇËî· Ûõ±õþ Îî± î±-Ý ýûþ¿ò¼ ¿õËûþõþ ¿ðò ßÂùß±î±ËîÂý× ¿åù ò±¼ ¿ü÷ù± ¿áËûþ¿åù¼ ÛÃàò ¿ßÂc üÅjõþ ù±áËå¼ ôÅÂËùõþ õþËã âËõþõþ ÎäÂý±õþ±é± õðËù ÎáËå¼ ¦¤±÷Ïõþ ¿ðËߠßÂËûþ Îê±Òé ß±÷ËëÂÿ ¿ä õùù, ‘ýêÂ±È âéÂù õËù â±õËëÂÿ ¿áËûþ¿åù±÷¼ î±õþ Âóõþ îÅ¿÷ Õ±ðõþ ßÂõþËù, õÉü, ÎéÂòúò öÂɱ¿òú¼’

¿äÂõþ ÎéÂòúò Î÷±ËéÂý× öÂɱ¿òú ýù ò±¼ òîÅÂò ßÂËõþ ÎéÂòúò q ýù Õ¿ôÂËü û±Ýûþ±õþ ÂóËï¼ Îüý× ÎéÂòúò Õ¿ôÂËü ¿áËûþ ßÂËûþß &í ÎõËëÂÿÝ Îáù¼

Õ±¿ðîÂÉ Õ±Ëáý× Îõ¿õþËûþ ÎáËå¼ ÕòÉ ¿ðò ¿äÂËß ¿òËûþ Îõõþûþ¼ ¿ä Æî¿õþ ýËî ò± Âó±õþËù ÂóËòËõþ± ßÅ¿ëÂÿ ¿÷¿òé ÕËÂóক্ষ± ßÂËõþ¼ Õ±æ ¿÷¿éÂÑËûþõþ æòÉ ð±ÒëÂÿ±Ëî Âó±õþù ò±¼ é±ý× õ±ÒñËî õ±ÒñËî åÅéÂù¼ ¿ä éÂɱ¿‘ ¿òËûþËå¼ Î÷±õ±ý×ù Îõõþ ßÂËõþ ÷±-Îß ñõþù¼ Ûý× ü÷ûþé± ÷±Ëûþõþ üË/ Ûß õ±õþ ßÂï± õùËî ýûþ¼ ß±Ëæõþ ßÂï± òûþ¼ ý±¿õ汿õ ßÂï±¼ ß±Ëæõþ Îù±ß Îð¿õþ ßÂËõþËå¼ ú±q¿ëÂÿ ¿ð¿{¡ ÎïËß ßÂ’¿ðËòõþ æòÉ Õ±üËõ õùËå¼ Õ±¿ðîÂÉõþ Îä±Òûþ± ÎìÂÒßÅÂËõþõþ ÛßÂé± ü÷üɱ ýËäåü ðÅËé± ú±¿ëÂÿËî ôÂù ¿ÂóËß± õü±Ëî ýËõ¼ ßÂòßÂËðõÏÝ Î÷Ëûþõþ üË/ Õß±Ëæõþ ßÂï± õËùò¼ ÎúËø õËùò, ‘¿õËûþõþ ¿îÂò õåõþ ýËûþ Îáù, Ûõ±õþ õ±Bä±é±Bä±õþ ßÂï± ö±õ ¼ òý×Ëù ü÷üɱ ýËõ¼’ Îõþ±æý× õËùò¼ Ûý× ßÂï±õþ ëÂ×Mõþ ÎðÝûþ±õþ Õ±Ëáý× ¿ä տôÂü ÎÂóÌÒËå û±ûþ¼ Õ±æ Îô±ò ß±Ëò ¿ðËûþ ¿ä õùù, ‘÷±, ÛßÂé± ð±í ß±G ýËûþËå¼’ ¿õ™¦±¿õþîÂö±Ëõ ‘ð±í ß±GÂ’ qËò ßÂòßÂËðõÏ ¿ßÂåÅক্ষÂí äÅÂÂó ßÂËõþ õþý×Ëùò¼ î±õþÂóõþ ï÷ïË÷ áù±ûþ õùËùò, ‘Ûé± Î÷±ËéÂý× ð±í ß±G òûþ, ÛßÂé± ÕùÅক্ষÂËí ß±G ¿ä¼ Îû¿ðËòõþé± Îû¿ðò ýËî ýûþ, òý×Ëù Ãà±õþ±Âó ýûþ¼’

ßÂòßÂËðõÏõþ Ûý× Ûß ¦¤ö±õ¼ ¿î¿ò Î÷Ëûþõþ üË/ ßÂï± õù±õþ ü÷ûþ õ±õþõ±õþ ë±ßÂò±÷ õðù±Ëî ï±ËßÂò¼ ßÂÃàòÝ ‘’, ßÂÃàòÝ ‘¿äÂ’¼ ¿ä ÎýËü õùù, ‘ßÂÏËüõþ ÕùÅক্ষÂËí ÷±· ôÅÂù Õ±õ±õþ ßÂÃàòÝ ÕùÅক্ষÂËí ýûþ ò±¿ß¯ ôÅÂù üõ ü÷ûþ ùক্ষÅÂËí¼’ ¿ä¿™Lî áù±ûþ ßÂòßÂËðõÏ õùËùò, ‘æiœ¿ðËòõþ Õ±Ëá æiœ¿ðò ßÂõþ± ¿êÂß òûþ¼ ÛßÂõ±õþ Îî±õþ õëÂÿËæ¿êÂ÷±õþ òòð ò± òòð±ý×Ëûþõþ Û õþßÂ÷ ýËûþ¿åù¼ æiœ¿ðËòõþ Õ±Ëá Îß Îûò ôÅÂù-¿÷¿©† ¿ðËûþ ›¶í±÷ ßÂËõþ ¿áËûþ¿åù¼ ¿îÂò¿ðËòõþ ÷ËñÉ ÷±òÅøé± ¿üÒ¿ëÂÿ ¿ðËûþ ÂóËëÂÿ ý±î ö±ãù¼’

¿ä ï÷Ëß Îáù¼ Îì±ß ¿áËù õùù, ‘ðÅõþ, ÛßÂé± Õɱ¿‘ËëÂKé ¿òËûþ îÅ¿÷ ÛËßÂõ±Ëõþ ùক্ষÂí Õùক্ষÂí ¿õä±õþ ßÂËõþ õüËù¯’

ßÂòßÂËðõÏ Î÷Ëûþõþ ßÂï±ûþ ß±ò ¿ðËùò ò±¼ ä±Âó± ß±i§± ñõþËòõþ Õ±Ýûþ±æ ßÂËõþ õùËùò, ‘ÛßÂé± òûþ, Õ±õþÝ Õ±Ëå¼ Õ±¿÷ îÂÃàò Îå±éÂ, ¦Å¨Ëù Âó¿ëÂÿ¼ ¿ü‘ ò± ÎüËöÂò¼ îÂÂó± ò±Ë÷ Õ±÷±Ëðõþ ßv±Ëüõþ ÛßÂé± Î÷Ëûþ ¿÷ËïÉ ßÂËõþ æiœ¿ðò õËù¿åù¼ ¿÷ËïÉ õËù õgÅÂËðõþ ß±å ÎïËß ýæ¿÷ &¿ù, ßÅÂËùõþ Õ±ä±õþ ÎÃàù¼ ÎÂó¿kù, ý×Ëõþæ±õþ, äÅÂËùõþ ¿ßvÂÂó ¿áôÂé ¿òù¼ Âóõþ¿ðò õ±ü ÎïËß ò±÷Ëî ¿áËûþ Âó± ö±ãù¼ üõ±ý× õùù, ¿÷ËïÉ æiœ¿ðò ßÂõþËå õËù ¿õÂóð ýËûþËå¼’

‘îÅ¿÷ å±ËëÂÿ± Îî± ÷±¼ ûîÂüõ ëÂ×¾é ßÂï±¼’

Îô±ò ÎåËëÂÿ ¿ðËûþ ¿òËæõþ ÷Ëòý× Îæ±õþ ßÂËõþ ý±üù ¿ä¼ ¿êÂß ßÂõþù ü±õþ±¿ðò ý±¿üö±õé± ñËõþ õþ±ÃàËõ¼ õþ±ÃàËî Âó±õþù ò±¼ ý±¿ü ¿÷¿ùËûþ Îáù Õ¿ôÂËü ¿áËûþ¼ Âó±Ëúõþ ÎëÂ˦¨ æûþîÂÏ õËü¼ î±Ëß ëÂ×Èü±ý ¿òËûþ ýêÂ±È Âó±Ýûþ± ôÅÂËùõþ አõùËîÂý× Îü Îä±Ãà ò±¿äÂËûþ õùù, ‘ÎßÂü áëÂÿõëÂÿ ÷Ëò ýËäåü’

‘áëÂÿõëÂÿ¯ ÎßÂò áëÂÿõëÂÿ ÎßÂò·’

æûþîÂÏ çÅÂÒËß ÂóËëÂÿ, ¿òäÅ áù±ûþ õùù, ‘ß±ËëÂÇõþ ÎùÃà±é± ÎðËÃàå, ¿ä¿ð· ÎåËù ò± Î÷Ëûþõþ ý±ËîÂõþ ÎùÃà±·’

¿ä öŏ ßÅÂÒäÂËß õùù, ‘ÎåËù Î÷Ëûþ ß±õþÝ òûþ¼ é±ý×Âó ßÂõþ±¼ ÎßÂò ßÂÏ ýËûþËå·’

æûþîÂÏ ¿ôÂß ßÂËõþ ÎýËü õùù, ‘î±ýËù ¿üÝõþ áëÂÿõëÂÿ¼ ¿ò}Âûþ Õ±¿ðîÂÉð±õþ Îß±òÝ á±ùÇ ÎôªÂ` Âó±¿êÂËûþËå¼ Û÷¿ò á±ùÇ òûþ, Φóú±ù á±ùǼ ÛßÂ÷±ü Õ±Ëá ýɱ¿Âó õ±ïÇ Îë 汿òËûþ Õ±õþÝ Î¦óú±ù ýËî ÎäÂËûþËå¼ ÛËß õËù òõþÝËûþ ôÂ÷ÇÅù±¼’

¿ä äÂ÷Ëß ëÂ×Ëê õùù, ‘òõþÝËûþ ôÂ÷ÇÅù±¯ Îüé± ßÂϯ’

æûþîÂÏ ¿ü¿õþûþ±ü ÷ÅÃà ßÂËõþ õùù, ‘qËò¿å, òõþÝËûþËî Î÷Ëûþõþ± Û õþßÂ÷ ðÅ©†Å¿÷ ßÂËõþ¼ ¿öÂëÂÿ ÎïËß ձù±ð± ýËî ä±ûþ¼ Ýõþ± ÕõúÉ ß±ËëÂÇ ò±÷ ¿ùËÃà Îðûþ¼ Ûý× Î÷Ëûþ Îî±÷±õþ öÂËûþ ò±÷ ÎùËÃà¿ò¼’

¿äÂõþ õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþé± ñß ßÂËõþ ëÂ×êÂù¼ îÂõÅ Îü ý±¿ü ý±¿ü ÷ÅÃà ßÂËõþ õùù, ‘û±Ð¼ ô±æù±¿÷ ýËäå÷’

æûþîÂÏ ÷ÅËÃà äÅÂß äÅÂß ձÝûþ±æ ßÂËõþ ¿ôÂËäÂù ñõþËòõþ ÎýËü õùù, ‘û±Ð ÎßÂò· Õ±¿ðîÂÉð± ßÂÏ ýɱ`Âü±÷, ßÂÏ õª±ý×é¼ Φóú±ù ÎßÂëÂ× ï±ßÂËîÂý× Âó±Ëõþ¼ ä±k ÎÂóËù Õ±¿÷Ý Î¦óú±ù ýËûþ Îûî±÷¼ ÷Å¥¤ý×Ëî ¿ýËõþ±Ëðõþ Û õþßÂ÷ ýûþ¼ ¿ýËõþ±ý×òõþ± ò±÷ ò± ßÂËõþ æiœ¿ðËòõþ ü÷ûþ õ±¿ëÂÿËî ù¿õþ ßÂËõþ ôÅÂù Âó±ê±ûþ¼ õëÂ× õÅçÂËî Âó±Ëõþ ò±¼’

Ûý× õþ¿üßÂî± ö±ù ù±áù ò± ¿äÂõþ¼ ÷ÅÃà q¿ÃßÂËûþ Îáù¼ õùù, ‘Ûõ±õþ ÷±õþ Ã౿õ æûþîÂϼ’

æûþîÂÏ ý±üËî ý±üËî õùù, ‘Õ±÷±õþ ÷±õþÝ ক্ষ¿î Îòý×, ¿ßÂc ¿òËæ ÷±õþ ÎÃàËûþ ÎûÝ ò± ¿ä¿ð¼ ÛÃàò ÎïËßÂý× õõþËß ú±üò ßÂõþ¼ üõþ±ü¿õþ æ±òËî ä±ݼ’

ßÂï± Îúø ßÂËõ Õ±õ±õþ ÃàÅõ Ûß Îä±é ý±üù æûþîÂϼ ¿é¿ôÂò ÎõªËß ¿ä ձ¿ðîÂÉËß Îô±ò ßÂõþù ß¿õþëÂËõþ ¿áËûþ¼ î±Ëß òõþÝËûþ ôÂ÷ÇÅù±õþ ßÂï±é± ß±ûþð± ßÂËõþ ¿æË:ü ßÂõþËî ýËõ¼

‘ßÂÏ ýËûþËå·’ Õ±¿ðîÂÉõþ áù± ï÷ïË÷¼

¿ä ä±Âó± áù±ûþ õùù, ‘ÛßÂé± ßÂï± ¿åù¼’

‘ßÂÏ ¿õøûþ· ä±ù-ë±ù· ò±¿ß Îî±÷±õþ ¿ÂóüîÅÂËî± Îõ±Ëòõþ ¿õËûþõþ ëÂ×Âóý±õþ·’

¿ä ÛßÂéÅ ÎïË÷ õùù, ‘õþ±á ßÂõþå ÎßÂò·’

ÝÂó±Ëú Õ±¿ðîÂÉ ÷ÅýÓîÂÇÃà±Ëòß äÅÂÂó ßÂËõþ õùù, ‘õþ±á ßÂõþ¿å ò±¼ ßÂÏ ýËûþËå õù¼’

¿ä ß±ÒËð± ß±ÒËð± áù±ûþ õùù, ‘ôÅÂËùõþ õɱÂó±õþé± Õ±÷±õþ ö±ù ù±áËå ò±¼ ÷± õùù, î±õþÂóõþ æûþîÂÏÝ õùù....’

‘ßÂÏ õùù·’ Õ±¿ðîÂÉ áyÂÏõþ áù±ûþ õËù¼

¿äÂõþ ß±i§± ÎÂóËûþ Îáù¼ Õ±¿ðîÂÉËß ¿õõþ¿M ÎðÃà±Ëäåà ÎßÂò· ü¿îÂÉ ¿ß ôÅÂËù Îß±òÝ Îá±ù÷±ù Õ±Ëå· ¿òËæËß ü±÷Ëù õùù, ‘ï±ßÂ, ÛÃàò qòËî ýËõ ò±¼ õ±¿ëÂÿ ¿ôÂËõþ õùõ¼’

Õ±¿ðîÂÉ ÕòÉ÷ò¦¨ áù±ûþ õùù, ‘¿ä ձ÷±õþÝ ÃàéÂß± ù±áËå¼ âéÂò± qËò Îðõ¿›¶ûþ ÛßÂé± ëÂ×¾é ßÂï± õùù¼ qòËù ý±¿ü Âó±Ëõ¼ Õïä ÷Ëò ÎöÂîÂõþ ÃàäÂÃàä ßÂõþËå¼’

¿ä ÛßÂéÅ äÂ÷Ëß õùù, ‘Îðõ¿›¶ûþð±· Îî±÷±õþ ß¿ùá? ßÂÏ õùù·’

Õ±¿ðîÂÉ ÛßÂéÅ ö±õù¼ î±õþÂóõþ Õ±õþÝ Ã౿òßÂé± áù± ò±¿÷Ëûþ õùù, ‘¿ßÂåÅ òûþ¼ õ±¿ëÂÿ ¿ôÂËõþ õùõ¼’

¿äÂõþ öÂûþ ýËäåü Õ±õ±õþ Ãà±õþ±ÂóÝ ù±áËå¼ æûþîÂÏõþ ßÂï± qËò Îü Õ±¿ðîÂÉËß üËjý ßÂËõþ õËü¿åù¼ Õ±¿ðîÂÉõþ ßÂï± qËòý× Îõ±ç± û±Ëäåà Ýüõ ÛßÂð÷ õ±Ëæ üËjý¼

‘Îðõ¿›¶ûþð± ßÂÏ õËùËåò·’

Õ±¿ðîÂÉ ¿ä¿™Lî áù±ûþ õùù, ‘õù¿å Îî± ¿ßÂåÅ ò±¼ ÂóËõþ õùõ¼ ÛÃàò å±ëÂÿ¼ ê±`± ÷±ï±ûþ Õ±÷±Ëß ÛßÂéÅ ö±õËî ð±Ý¼’

¿ä ñõþ± áù±ûþ õùù, ‘Õ±¿ðîÂÉ îÅ¿÷ ¿êÂß ձå Îî±·’

‘÷±Ëò¯’

¿ä Îì±ß ¿áËù õùù, ‘ý±Ëî Âó±Ëûþ Îß±ï±Ý ù±Ëá¿ò Îî±·’

Õ±¿ðîÂÉ Õõ±ß ýËûþ õùù, ‘Îî±÷±õþ ¿ß ÷±ï±éÂ±ï± ÛËßÂõ±Ëõþ ÎáËå ¿ä· ý±ËîÂ-Âó±Ëûþ Ãà±Ë÷±ß± ù±áËî û±Ëõ ÎßÂò· îÅ¿÷ Îô±òé± å±ëÂÿ Îî±¼ ¿ßÂäåÃÅ ýûþ¿ò¼’

ÕõúÉý× ¿ßÂåÅ ýËûþËå¼ Îðõ¿›¶ûþ û± õËùËå Îüé±Ëß ›¶ïË÷ ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËùÝ ûî ü÷ûþ û±ËäåÃ, Õ±¿ðîÂÉõþ ÷±ï±õþ ÷ËñÉ ßÂï±é± âÅõþÂó±ß Ãà±Ëäåü Õ¦¤¿™¦ ÛõÑ ¿ä™L± ðÅËé±ý× ýËäåü ê±`± ÷±ï±ûþ ö±õËùý× Îõ±ç± û±Ëõ, Ûý× ¿ä™L± ÛËßÂõ±Ëõþ ÕïÇýÏò¼ qñÅ ÕïÇýÏò òûþ, ÎåËù÷±òÅ¿ø Õ±õþ Õ±æ&¿õ¼ ÛßÂé± çÂù÷Ëù ôÅÂËùõþ õÅËß ¿òËûþ Ûý×üõ ¿ä™L±õþ Îß±òÝ ÷±Ëòý× ýûþ ò±¼ ÷±ï± ê±`± ßÂõþËî ýËõ¼ Õ±¿ðîÂÉ ÷±ï± ê±`± ßÂËõþËå¼ î±Ëî զ¤¿™¦ ÛõÑ ¿ä™L± ðÅËé±ý× ÎõËëÂÿËå¼ Îðõ¿›¶ûþõþ ßÂï±é± Îú±ò±õþ Âóõþ ý±üËùÝ î±õþÂóõþ ÎïËß ß±Ëæ ÷ò ¿ðËî Âó±õþËå ò±¼

üß±Ëùõþ âéÂò± qËò Îðõ¿›¶ûþ áyÂÏõþ ÷ÅËÃà õËùËå, ‘Õ±÷±õþ ¿êÂß üÅ¿õËñõþ ù±áËå ò± Õ±¿ðîÂɼ Îß±òÝ õþßÂ÷ õvɱßÂË÷ù éÂɱßÂË÷Ëùõþ õɱÂó±õþ Îòý× Îî±·’

‘õvɱßÂË÷ù¯’ ÷±ï±ûþ õ±æ ÎöÂËã ÂóëÂÿù Õ±¿ðîÂÉõþ¼ ôÅÂËùõþ üË/ õvɱßÂË÷Ëùõþ ßÂÏ ü¥óßÂǯ

‘ÎßÂëÂ× ôÅÂù Âó±¿êÂËûþ ýûþî ¿ýKé ¿ðËäåü ÛõþÂóõþ ձ˙¦ ձ˙¦ ÕɱßÂúò ò±÷Ëõ¼ ß±õþÝ üË/ Îî±÷±õþ ÂóÅõþËò± çÂáëÂÿ±éÂáëÂÿ± Õ±Ëå· Ý‹ Û¿ò¿÷· Îß æ±Ëò ýûþî Ûî¿ðò îÂË! îÂË! ¿åù Ûõ±õþ ¿õþËö· ¿òËî ä±ûþ¼ î±õþ Õ±Ëá Îî±÷±õþ üË/ ÛßÂéÅ ›¶É±ß¿éÂß±ù Îæ±ßÂü ßÂËõþ ¿òù¼ Õ±¿÷ ¿üËò÷±ûþ ÎðËÃà¿åù±÷, ÷±ëÂDZõþ±õþ õ±¿ëÂÿËî á±Ëåõþ Âó±î± Âó±ê±î¼ ÷Ëò ýî ëÂ×ËëÂÿ ÛËü ðõþæ±õþ Âó±Ëú ÂóËëÂÿ Õ±Ëå¼ ÎßÂëÂ× õÅçÂËî Âó±Ëõþ¿ò¼ ûÃàò Âó±õþù....’

Õ±¿ðîÂÉ ‘Îý± Îý±’ Õ±Ýûþ±Ëæ ÎýËü ÝËê¼ õùù, ‘îÅ¿÷ Îî± S±ý×÷ ¿ïèù±õþ õùå Îðõ¿›¶ûþ¼ ÛËßÂõ±Ëõþ áËŠõþ õý×, ¿üËò÷±¼’

Îðõ¿›¶ûþ ¿ü¿õþûþ±ü ÷ÅËÃà õùù, ‘ü¿îÂÉß±Ëõþõþ S±ý×÷ áËŠõþ õý×Ëûþõþ ÎïËßÂÝ öÂûþ‚Âõþ ýûþ¼ æiœ¿ðò òûþ Õïä æiœ¿ðËòõþ qËöÂäåñ 汿òËûþ ôÅÂù¯ ßÂÏ Õ¾Åî¯ Îû ÎëÂé öÅÂù ßÂõþËõ, Îü ò±÷ ¿ùÃàËîÂÝ öÅÂù ßÂõþËõ·’

Õ±¿ðîÂÉ ÎýËü õùù, ‘öÅÂù Îî± òûþ, ÷æ± ßÂËõþËå¼ ü±õþ›¶±ý×æ¼’

Îðõ¿›¶ûþ ÎäÂûþ±õþ ÎåËëÂÿ ëÂ×êÂËî ëÂ×êÂËî õùù, ‘÷æ± ßÂõþËùý× ö±ù¼ ¿ˆÂù îÅ¿÷ Õɱù±éÇ ýÝ Õ±¿ðîÂɼ ß¿ðò ÛßÂéÅ ü±õñ±Ëò Îïß¼’

¿ßÂåÅক্ষÂí Âóõþ ÎïËß Ûý× ‘ü±õñ±ò ÎïßÂ’ ßÂï±é±ý× Õ±¿ðîÂÉËß ¿ä™L±ûþ ÎôÂËùËå¼ ü¿îÂÉ ¿ß ß±õþÝ üË/ î±õþ ÂóÅõþËò± úSnî± õþËûþËå· Îü ¿ß ›¶¿îÂËú±ñ ¿òËî ä±ûþ· Îß±òÝ Îá±Âóò ßÂï± æ±Ëò· ôÅÂËùõþ Âóõþ Ûõ±õþ é±ß± ä±ý×Ëõ· ðÅõþ, Ûüõ ý±üÉßÂõþ ö±õò±¼ õÅ¿XÂéÅ¿X üõ Îù±Âó ÎÂóËûþ Îáù ò±¿ß¯ Îðõ¿›¶ûþ Îõé± ß±ҿëÂÿ ß±ҿëÂÿ ¿ïèù±õþ ÂóËëÂÿ Õ±õþ õþ±î ÎæËá ¿üËò÷± ÎðË༠ÝËß õù±é±ý× öÅÂù ýËûþËå¼ ¿äÂËß ձõþ ¿ßÂåÅ õù±õþ ðõþß±õþ Îòý×¼ Îõ䱿õþ Û÷¿òËîÂý× ò±öÂDZü ýËûþ Õ±Ëå, Ûüõ qËò Õ±õþÝ ò±öÂDZü ýËûþ û±Ëõ¼ ò±, üõ öÅÂù ÎûËî ýËõ¼ ß±Ëæ ÷ò ¿ðËî ýËõ¼

Õ±¿ðîÂÉ ß±Ëæ ÷ò ¿ðù ÛõÑ õÉïÇ ýù¼ ô±ý×ù ÃàÅùËîÂý× Îä±ËÃàõþ ü±÷Ëò ÎöÂËü ëÂ×êÂù çÂù÷Ëù ôÅÂËùõþ Îî±ëÂÿ±¼ ëÂ×ôÂį æiœ¿ðËòõþ qËöÂäåñ ÛõþßÂ÷ ç±Ë÷ù±ûþ ÎôÂùËî Âó±Ëõþ· Îù±ßÂé±Ëß ý±ËîÂõþ ß±Ëå ÎÂóËù.... Õ±¿ðîÂÉ ¿êÂß ßÂõþù ß±ù Õ¿ôÂËü Îì±ß±õþ Õ±Ëá ÛßÂõ±õþ ¿òëÂ×÷±ËßÂÇé âÅËõþ Õ±üËõ¼ ôÅÂËùõþ Îð±ß±Ëò ¿áËûþ ÎÃà±Òæ ¿òËî Î䩆± ßÂõþËõ ÷±òÅøé± Îß· î±Ëß ÎðÃàËî ÎßÂ÷ò·

ÎôÂõþ±õþ ü÷ûþ ᱿ëÂÿ âÅ¿õþËûþ ¿äÂËß տôÂü ÎïËß îÅÂËù ¿òù Õ±¿ðîÂɼ Îá±é± Âóï ðÅæËò äÅÂÂó¼ õ±¿ëÂÿõþ ß±Ëå ÛËü Õ±¿ðîÂÉ õùù, ‘ôÅÂùé± ÎôÂËù ¿ðݼ’

¿ä ï÷ïË÷ áù±ûþ õùù, ‘ýÒɱ, ÎôÂËù Îðõ¼’

õ±¿ëÂÿõþ ü±÷Ëò ᱿ëÂÿ ï±÷Ëî äÂ÷Ëß ëÂ×êÂù Õ±¿ðîÂɼ Õ±Ëõþ¯ ÎáËéÂõþ Âó±Ëú á±Ëù ý±î ¿ðËûþ Îß õËü Õ±Ëå· ÎäÂò± ÎäÂò± ù±áËå ò±· ÎäÂò±ý× Î ôÅÂù-Îå±ßÂõþ±¯ Ûý× ÎåËùý× Îî± ü±îÂüß±Ëù ôÅÂù ÛËòËå¼ ÛËò ¿õõþ±é Îá±ù÷±ù Âó±¿ßÂËûþËå¼ Õ±¿ðîÂÉ á±¿ëÂÿõþ ðõþæ± ÎÃà±ù±õþ Õ±Ëáý× îÂÏËõþõþ ÷Ëî± ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± åÅËé Ûù¼ î±õþÂóõþ ýëÂÿõëÂÿ ßÂËõþ õùËî q ßÂõþù ÛßÂéÅÂÝ ò± ÎïË÷¼

‘üɱõþ, ÷™¦ õëÂÿ öÅÂù ýËûþ ÎáËå¼ ÎëÂËéÂõþ ÛßÂ÷±ü Õ±Ëá ôÅÂù Îë¿ùö±¿õþ ßÂËõþ ÎôÂËù¿å¼ ¿÷üËéÂß üɱõþ ñõþ± ÂóëÂÿù ðÅÂóÅËõþ¼ Îð±ß±Ëò õËü Ãà±î± Î÷ù±Ëò±õþ ü÷ûþ¼ ÷±¿ùß üɱõþ ÎÃàËÂó Õ±&ò üɱõþ¼ õùËå, Îûö±Ëõ Âó±¿õþü ÷±ù ÎôÂõþî ¿òËûþ Õ±ûþ¼ òý×Ëù Îî±õþ ä±ß¿õþ òé¼ ß±ˆÂ÷±õþ æ±òËî Âó±õþËù üõÇò±ú ýËûþ û±Ëõ¼ Îð±ß±Ëòõþ ò±÷ ëÅÂõËõ¼ Âó±¿éÇÂõþ ý±ËîÂ-Âó±Ëûþ ñËõþ ক্ষÂ÷± ä±ý׿õ¼ õù¿õ Îü Îûò âéÂò± ß±ëÂ×Ëß ò± õËù¼ Õ±¿÷ üɱõþ õÅçÂËî Âó±¿õþ¿ò üɱõþ, Õ±¿÷ üɱõþ ক্ষÂ÷± ä±ý׿å, üɱõþ, ¿õ«±ü ߏò üɱõþ, ÕëÂDZËõþõþ ÎëÂé ò± ÎðËÃà ÷±ù îÅÂËù ÛËò¿å üɱõþ¼ Îö±Ëõþ î±ëÂÿ±UËëÂÿ± ¿åù üɱõþ, üß±ù ßÂËõþ Ýê±õþ Îð±ø üɱõþ¼ ÷±ï± î±ùËá±ù Âó±¿ßÂËûþ ï±Ëß¼ Îüý× ¿õËßÂù ÎïËß ձÂóò±Ëðõþ æòÉ õËü Õ±¿å üɱõþ.... ðûþ± ßÂËõþ ôÅÂù ÎôÂõþî ¿ðò¼ Õ±÷±Ëß õÒ±ä±ò üɱõþ¼ qñŠõþËÃà öÅÂù òûþ, Õ±õþÝ ¿÷üËéÂß ձËå¼ ôÅÂù Õ±õþ ß±ËëÂÇõþ üË/ ÛßÂé± ¿ä¿ê ÎðÝûþ±õþÝ ßÂï± ¿åù¼ Îû ôÅÂù Âó±¿êÂËûþËå î±õþ ¿ä¿ê¼ ÷±¿ùß îÅÂËù ÎõþËÃà ¿ðËûþ¿åù¼ ö±¿áÉü Îüé± ¿ðËûþ Îô¿ù¿ò, î±ýËù ÛîÂক্ষÂËí Õ±Âóò±õþ± ¿ò}Âûþ Îô±ò ßÂËõþ õüËîÂò¼.. ßÂÏ Îû ýî ձ÷±õþ¯’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± ð÷ ¿òËî ï±÷ù¼ ýîÂöÂ¥¤ ¿ä õùù, ‘¿ä¿êÂ’¯

Õ±¿ðîÂÉ ß¿êÂò áù±ûþ õùù, ‘¿ä¿êÂé± ÛËòËå·’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± õùù, ‘ÛËò¿å üɱõþ¼’

Õ±¿ðîÂÉ ý±î õ±¿ëÂÿËûþ õùù, ‘ð±Ý¼’

ôÅÂù-Îå±ßÂõþ± ÎýËü ¿æö ÎßÂËéÂ, ß±Ëò ý±î ¿ðËûþ õùù, ‘Ýé± Âó±õþõ ò± üɱõþ¼ é±ý×Ë÷õþ ¿æ¿òü é±ý×Ë÷ üɱõþ¼ òý×Ëù Îõý×÷±¿ò ýËûþ û±Ëõ¼

ÛßÂ÷±ü ÂóËõþ ûÃàò Õ±õ±õþ ôÅÂù Îë¿ùö±¿õþ ýËõ îÂÃàò Âó±Ëõò¼’

õý×Ëûþõþ î±ß ÎïËß ôÅÂËùõþ õÅËß ò±÷±Ë¿äÂõþ ß©† ý¿äåÃù¼ âËõþõþ çÂù÷Ëù õþãé± ÎßÂ÷ò äÂËù Îáù¯ îÂõÅ ò±÷±Ëî ýù¼ Îå±ßÂõþ± ôÅÂù ÛõÑ õÃß¿úú ¿òËûþ ¿õð±ûþ ¿òËûþËå û±Ýûþ±õþ ü÷ûþ áù± ò±¿÷Ëûþ õËù ÎáËå, ‘¿ä™L± ßÂõþËõò ò± üɱõþ, ¿ä¿ê ձ¿÷ ÎðËÃà ¿òËûþ¿å¼ ò±÷-¿êÂß±ò± üõ Õ±Ëå¼ Îò± ÎéÂòúò¼’

õþ±Ëî ձËù± Îòö±Ëò±õþ Âóõþ ¿ä ձ¿ðîÂÉõþ â¿ò‡Â ýù¼ ß±Ëòõþ ß±Ëå ÷ÅÃà ¿òËûþ ¿ôÂü¿ôÂü ßÂËõþ õùù, ‘ýɱ¿Âó õ±ïÇ ÎëÂ.’ Õ±¿ðîÂÉ î±õþ ¿ðËß ¿ôÂõþËî ¿ôÂõþËî ÎýËü õùù, ‘ðÒ±ëÂÿ±Ý ÎðÃ౿äåà ÷æ±¼’

Ûý× áŠ ÛÃà±Ëò Îúø ýËùý× ö±ù ýî¼ ü÷üɱ ýËäåÃ, አö±ù ÷j ¿õä±õþ ßÂËõþ ò±¼ Îü äÂËù î±õþ ÷Ëî±¼ Ûý× áŠÝ Õ±õþ ÛßÂéÅ äÂËùËå¼

Âóõþ¿ðò üß±ù¼ Õ±éÂé± ÛÃàòÝ õ±Ëæ¿ò¼ ¿÷¿òé ü±î õ±¿ß ձËå¼ ¿ä ÎõëË÷ ÛËü âÅ÷™L Õ±¿ðîÂÉõþ ¿ÂóËê ý±î ÎõþËÃà ä±Âó± áù±ûþ ë±ßÂù, ‘Ûý× qòå· Ûý× Îú±ò¼’ ¿äÂõþ ä±Âó± áù±ûþ ëÂ×ËMæò±¼ ÛßÂéÅ Îûò ß±ÒÂóËåݼ ¿ä ¿ß Îß±òÝ ß±õþËí öÂûþ ÎÂóËûþËå· Õ±¿ðîÂÉ âÅ÷ æëÂÿ±Ëò± áù±ûþ õùù, ‘ßÂÏ ýËûþËå·’

¿ä õùù, ‘ÛßÂé± ÎåËù ÛËüËå¼ ý±Ëî á±ð±Ãà±Ëòß ôÅÂù¼’


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited