Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ ফাল্গুন ১৪২১ রবিবার ১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর    পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--সি পি এম ‘শেষ’? ।। বড়লোকের পৌষমাস--দেবারুণ রায়, দিল্লি ।। ছিন্নমূল মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। পুরভোটের আগেই চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত মুকুলের?--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মানুষের খরচ বাড়ল: অসীম ।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত রাজ্যের শিল্পমহলের ।। বাংলাকে আর্থিক প্যাকেজ, পক্ষাম্তরে বুজরুকি: তৃণমূল ।। প্যাকেজ আসলে ‘ভেলকি’: অমিত ।। কমল না কর, চাকুরেদের মাথায় হাত! ।। হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট ।। ডিজেল, পেট্রলের দাম চড়ল ।। বুদ্ধদেব ৭১
খেলা

সপারিষদ পাওয়ার পৌঁছে গেলেন শ্রীনি-র ডেরায়

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, বোল্ট ম্যাকালাম ১ উইকেটে জেতালেন

হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট

গেইলের ভিডিও দেখবেন, ক্যারম বলের অপেক্ষায় অশ্বিন

আই লিগের ডার্বিতে খেলার ইচ্ছা বাইচুংয়ের

আমরা কমপ্লিট ইউনিট: ধোনি

পাক ক্রিকেট মৃত্যুমুখে: শোয়েব

কত বড় নেতা, দেখাল ম্যাকালাম

ডি’ভিলিয়ার্স দ্রুততম ২০০ করে ফেলতে পারত

ফেড কাপে ডেম্পোর কাছে হারের বদলা নিতে আজ মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

চনমনে নর্ডিরা, ডেম্পো ম্যাচেও লক্ষ্য ৩

ভারত চ্যাম্পিয়নের মত খেলছে বলছেন গাভাসকাররা

সতর্ক শ্রীলঙ্কা, ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ইংল্যান্ড

মিসবা টানছেন ইমরানের দৃষ্টাম্ত

কথা ‘বন্ধ’! মেসি-এনরিকে সঙঘাত চলছেই

ফাইনালে কর্ণাটক

বিশ্বকাপে যেতে পারছেন না শৌনক দাস

হগ: ফাইনালে উঠবে ভারত- নিউজিল্যান্ড

‘ভারতের সেরা অধিনায়ক ধোনি’

জিতল ম্যান ইউ বার্সিলোনা, রুনির জোড়া গোল

আজ ১৫৫ রান তুললেই ফাইনালে মহারাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু, পুনের জয়

üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷: õþËõò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ßv±õ ôÅÂéÂõËù ðùËß ü±ôÂùÉ ÛËò ¿ðËî õÉïÇ ýËûþ¿åËùò¼ ÕËòß ձú± ¿åù ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ÎðúËß ü±ôÂËùÉõþ ¿úàËõþ ÎÂóÒÌËå ÎðËõò¼ Îüà±ËòÝ õÉïÇî±¼ Õ±ËæÇò õþËõËòõþ ß±Ëå ÷õþq÷é± qñÅý× ýî±ú±õþ¼ Îß±òÝ ÂóËûþKé ÕæÇò ò± ßÂËõþý× ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËßÂý× ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ, ö±Ëõò¿ò Ûý× ë±ä î±õþß±¼ ýî±ú± Îá±Âóò ßÂõþËî Âó±Ëõþò¿ò õþËõò¼ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× îÒ±õþ ÷ÅËà Îú±ò± Îáù, ‘æÏõËòõþ üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷¼ õ±ûþ±òÇ ¿÷ëÂ׿òàý× õùÅò ¿ßÂÑõ± æ±îÂÏûþ ðù, Îß±òÝ Îক্ষÂËSý× ö±ù û±ûþ¿ò¼’ ÷õþqË÷õþ q ÎïËßÂý× ð±í ëÂ×ËM¿æî ¿åËùò ö±ù ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ õɱÂó±Ëõþ¼ î±ý× õÉïÇî±ûþ Õ±â±îÂé± Îûò ÛßÂéÅ Îõ¿ú¼ õþËõËòõþ ßÂï±ûþ, ‘äÂɱ¿¥óûþk ¿ùËáõþ ô±ý×ò±ùé± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ð±í Õ±â±î¼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ ôÂùé± Õ›¶îÂɱ¿úî¼ üõËïËß õëÂÿ Æòõþ±úÉõ±ðÏÝ Õ±ú± ßÂËõþ¿ò, ¿îÂò ÷ɱËä Îß±òÝ ÂóËûþKé å±ëÂÿ±ý× ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËß ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ¼’ ÃßÂï±é± öÅÂù õËùò¿ò ë±ä î±õþß±¼ 2010 ¿õ«ß±ËÂó õþ±ò±üǼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ Îû±áÉî± ¿òíDZûþß ÂóËõÇ 10 ÷ɱËä 9¿éÂËîÂý× æûþ¼ Û÷ò ðùËß ¿òËûþ ¦¤›Ÿ ÎðËÃà¿åËùò ÕËòËßÂý×¼ ý×ëÂ×Ëõþ± qõþ Õ±Ëá ÕËòËßÂõþ Îä±ËÃà ¿åù ÕòÉîÂ÷ ÎôÂõ±¿õþé¼ î± ýËù ¿ß տî¿õþM Õ±R¿õ«±üý× ýùɱ`ÂËß ëÅ¿õËûþËå· õþËõò ß±ûÇî ¦¤Ïß±õþý× ßÂËõþ ¿òËûþËåò, ‘üõ ð±ûþ Õ±÷±Ëðõþ¼ õùËî à±õþ±Âó ù±áËå, Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× Õ±÷õþ± ¿êÂßÂê±ß ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò¼ ›¶ï÷ ÷ɱËä ÎëÂò÷±ËßÂÇõþ ß±Ëå Âóõþ±æûþý× Õ±÷±Ëðõþ Îúø ßÂËõþ ¿ðù¼’

bangla || bharat || editorial || nepathya bhasan || khela || sunday || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited