Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ বৈশাখ ১৪২১ শনিবার ১৯ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রাতভর হোটেলে জেগে কাটালেন মমতা ।। আমাকে মেরে ফেলার চক্রাম্ত করা হয়েছিল: মমতা ।। মুখ্যমন্ত্রীর সভার কাছেই জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হল! ।। বি জে পি-র অঙ্ক: পদ্ম ফুটবে বাংলা থেকে ।। সততার প্রতীক এখন সারদার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন: বুদ্ধদেব ।। টাকা লেনদেনের দুই চিঠি পেল ই ডি, নজরে বহু ব্যবসায়ী ।। মোদি ঢেউ নেই যে যোশিকে কে জেতাবে!--দেবারুণ রায়, কানপুর ।। ক্ষমতায় এলে দুর্নীতিরোধেই জোর--নিজেও তদম্তের ঊধের্ব নই: মোদি ।। গার্সিয়া মার্কেস: অত্যাশ্চর্য জীবনের ইতি ।। এবার ইট-পাটকেল ধেয়ে এল কেজরিওয়ালের দিকে! ।। সারদার ১২৮০ কোটি টাকার খোঁজে ই ডি ।। সি বি আই চাইলেন বিমান
খেলা

ডালমিয়াকে শশাঙ্ক: এতদিন কী করেছেন?

আজ মনোজরা গুরুত্ব পাচ্ছেন আক্রামের

ইস্টবেঙ্গল হারলে আজই আই লিগ সুনীলদের

সুভাষ-সুব্রতর দর্শনে অমিল মারিয়ানের সঙ্গে

২০৬ তাড়া করে জয়, নায়ক ম্যা‘ওয়েল

গগনকে হারিয়ে সোনা, শুটিং বিশ্বকাপে জয়দীপ

কোহলি: যুবির সমালোচনা করা ঠিক হয়নি

মেসির পাশে অ্যাথলেটিক কোচ

কোচ নেই, ওডাফা নেই অনুশীলনে

হায়দরাবাদকে হারাল রাজস্হান

আর্জেন্টিনার গুন্ডারা ঢুকবেন ব্রাজিলে

ফর্মে নেই, মানলেন রোনাল্ডিনহো

দেল পিয়েরো শেষ ম্যাচ খেললেন ?

প্রাঞ্জল, কণিকা বর্ষসেরা রেফারি

চ্যাম্পিয়ন বর্ধমান

রিয়েলের বিরুদ্ধেই ফিরবেন ন্যুয়ের?

নতুন রেকর্ডের হুঙ্কার বোল্টের

বিশ্বকাপের পর ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷: õþËõò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ßv±õ ôÅÂéÂõËù ðùËß ü±ôÂùÉ ÛËò ¿ðËî õÉïÇ ýËûþ¿åËùò¼ ÕËòß ձú± ¿åù ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ÎðúËß ü±ôÂËùÉõþ ¿úàËõþ ÎÂóÒÌËå ÎðËõò¼ Îüà±ËòÝ õÉïÇî±¼ Õ±ËæÇò õþËõËòõþ ß±Ëå ÷õþq÷é± qñÅý× ýî±ú±õþ¼ Îß±òÝ ÂóËûþKé ÕæÇò ò± ßÂËõþý× ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËßÂý× ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ, ö±Ëõò¿ò Ûý× ë±ä î±õþß±¼ ýî±ú± Îá±Âóò ßÂõþËî Âó±Ëõþò¿ò õþËõò¼ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× îÒ±õþ ÷ÅËà Îú±ò± Îáù, ‘æÏõËòõþ üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷¼ õ±ûþ±òÇ ¿÷ëÂ׿òàý× õùÅò ¿ßÂÑõ± æ±îÂÏûþ ðù, Îß±òÝ Îক্ষÂËSý× ö±ù û±ûþ¿ò¼’ ÷õþqË÷õþ q ÎïËßÂý× ð±í ëÂ×ËM¿æî ¿åËùò ö±ù ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ õɱÂó±Ëõþ¼ î±ý× õÉïÇî±ûþ Õ±â±îÂé± Îûò ÛßÂéÅ Îõ¿ú¼ õþËõËòõþ ßÂï±ûþ, ‘äÂɱ¿¥óûþk ¿ùËáõþ ô±ý×ò±ùé± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ð±í Õ±â±î¼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ ôÂùé± Õ›¶îÂɱ¿úî¼ üõËïËß õëÂÿ Æòõþ±úÉõ±ðÏÝ Õ±ú± ßÂËõþ¿ò, ¿îÂò ÷ɱËä Îß±òÝ ÂóËûþKé å±ëÂÿ±ý× ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËß ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ¼’ ÃßÂï±é± öÅÂù õËùò¿ò ë±ä î±õþß±¼ 2010 ¿õ«ß±ËÂó õþ±ò±üǼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ Îû±áÉî± ¿òíDZûþß ÂóËõÇ 10 ÷ɱËä 9¿éÂËîÂý× æûþ¼ Û÷ò ðùËß ¿òËûþ ¦¤›Ÿ ÎðËÃà¿åËùò ÕËòËßÂý×¼ ý×ëÂ×Ëõþ± qõþ Õ±Ëá ÕËòËßÂõþ Îä±ËÃà ¿åù ÕòÉîÂ÷ ÎôÂõ±¿õþé¼ î± ýËù ¿ß տî¿õþM Õ±R¿õ«±üý× ýùɱ`ÂËß ëÅ¿õËûþËå· õþËõò ß±ûÇî ¦¤Ïß±õþý× ßÂËõþ ¿òËûþËåò, ‘üõ ð±ûþ Õ±÷±Ëðõþ¼ õùËî à±õþ±Âó ù±áËå, Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× Õ±÷õþ± ¿êÂßÂê±ß ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò¼ ›¶ï÷ ÷ɱËä ÎëÂò÷±ËßÂÇõþ ß±Ëå Âóõþ±æûþý× Õ±÷±Ëðõþ Îúø ßÂËõþ ¿ðù¼’


bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited