Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
খেলা

জিকোর প্রশংসা শুভাশিসের চাপ বাড়াল, গার্সিয়া দলে নেই

রবিবার থেকে চাকা ঘুরবে: জেমস

পেলে ৭৫!

এক রাতে ৪০ গোল!

নেইমারের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া: মেসি

বাইচুংকে ‘হল অফ ফেম’ এ এফ সি-র

লক্ষ্মীর হাত ধরে পূর্বাঞ্চল ম্যাচে ফিরল

রুনিরাও আই এস এল খেলবে! বিশ্বাস পিরেসের

নির্বাসিত সরিতা দেবী , চিঠি পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আলোচনা চায়

ইউনিস খানের দুই নজির

মালিঙ্গা, হেরাথরা আসছেন না, অনিশ্চিত সাঙ্গাকারা

গুরব‘কে সংবর্ধনা

üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷: õþËõò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ßv±õ ôÅÂéÂõËù ðùËß ü±ôÂùÉ ÛËò ¿ðËî õÉïÇ ýËûþ¿åËùò¼ ÕËòß ձú± ¿åù ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ÎðúËß ü±ôÂËùÉõþ ¿úàËõþ ÎÂóÒÌËå ÎðËõò¼ Îüà±ËòÝ õÉïÇî±¼ Õ±ËæÇò õþËõËòõþ ß±Ëå ÷õþq÷é± qñÅý× ýî±ú±õþ¼ Îß±òÝ ÂóËûþKé ÕæÇò ò± ßÂËõþý× ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËßÂý× ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ, ö±Ëõò¿ò Ûý× ë±ä î±õþß±¼ ýî±ú± Îá±Âóò ßÂõþËî Âó±Ëõþò¿ò õþËõò¼ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× îÒ±õþ ÷ÅËà Îú±ò± Îáù, ‘æÏõËòõþ üõËïËß Ãà±õþ±Âó ÷õþq÷¼ õ±ûþ±òÇ ¿÷ëÂ׿òàý× õùÅò ¿ßÂÑõ± æ±îÂÏûþ ðù, Îß±òÝ Îক্ষÂËSý× ö±ù û±ûþ¿ò¼’ ÷õþqË÷õþ q ÎïËßÂý× ð±í ëÂ×ËM¿æî ¿åËùò ö±ù ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ õɱÂó±Ëõþ¼ î±ý× õÉïÇî±ûþ Õ±â±îÂé± Îûò ÛßÂéÅ Îõ¿ú¼ õþËõËòõþ ßÂï±ûþ, ‘äÂɱ¿¥óûþk ¿ùËáõþ ô±ý×ò±ùé± Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå ð±í Õ±â±î¼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ ôÂùé± Õ›¶îÂɱ¿úî¼ üõËïËß õëÂÿ Æòõþ±úÉõ±ðÏÝ Õ±ú± ßÂËõþ¿ò, ¿îÂò ÷ɱËä Îß±òÝ ÂóËûþKé å±ëÂÿ±ý× ¢¶nÂó ¿ùá ÎïËß ¿õð±ûþ ¿òËî ýËõ¼’ ÃßÂï±é± öÅÂù õËùò¿ò ë±ä î±õþß±¼ 2010 ¿õ«ß±ËÂó õþ±ò±üǼ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ Îû±áÉî± ¿òíDZûþß ÂóËõÇ 10 ÷ɱËä 9¿éÂËîÂý× æûþ¼ Û÷ò ðùËß ¿òËûþ ¦¤›Ÿ ÎðËÃà¿åËùò ÕËòËßÂý×¼ ý×ëÂ×Ëõþ± qõþ Õ±Ëá ÕËòËßÂõþ Îä±ËÃà ¿åù ÕòÉîÂ÷ ÎôÂõ±¿õþé¼ î± ýËù ¿ß տî¿õþM Õ±R¿õ«±üý× ýùɱ`ÂËß ëÅ¿õËûþËå· õþËõò ß±ûÇî ¦¤Ïß±õþý× ßÂËõþ ¿òËûþËåò, ‘üõ ð±ûþ Õ±÷±Ëðõþ¼ õùËî à±õþ±Âó ù±áËå, Îß±òÝ ¿ßÂåÅý× Õ±÷õþ± ¿êÂßÂê±ß ßÂõþËî Âó±¿õþ¿ò¼ ›¶ï÷ ÷ɱËä ÎëÂò÷±ËßÂÇõþ ß±Ëå Âóõþ±æûþý× Õ±÷±Ëðõþ Îúø ßÂËõþ ¿ðù¼’

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited