Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৪ চৈত্র ১৪২১ রবিবার ২৯ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর   আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--গোঁফে তেল, ডাহা ফেল ।। দেবজিতের মাইলস্টোন--সুরজিৎ সেনগুপ্ত ।। ক্লার্কের শেষ ওয়ান ডে ।। ইতিহাস গড়ে ফাইনালে ।। হুমকি, হামলা, মারধর, ভয়, মনোনয়ন তুলল বিরোধীরা ।। প্রহসনের ভোট শুরু হয়ে গেল, অভিযোগ সমস্ত বিরোধীর ।। রোজভ্যালির কোর কমিটির সদস্যদের জেরা ।। ভোটের আগেই ৩ পুরসভা তৃণমূলের দখলে ।। যোগেন্দ্র, প্রশাম্তকে তাড়িয়ে ছাড়লেন কেজরিওয়াল ।। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ: উদ্বেগ জানালেন রাজ্যপাল, সিদ্ধার্থনাথ ।। খাগড়াগড়-কাণ্ডে ঢাকায় ধৃত ১ ।। আরেকটি উপগ্রহ
পর্দা

鱿ùáË?õþ ‘ý±ô ý×ûþ±¿ùÇ’

òîÅÂò ý±Ýûþ± õý×Ëåý×

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

õåËõþõþ ›¶ï÷ å’÷±Ëü ¿ýé ßÂË÷Ëå áîÂõ±Ëõþõþ ÎäÂËûþ¼ îÂõÅ òîÅÂò ‘æ¿÷’ Âó±Ëäåà 鱿ùá?¼

ü¥Ú±é ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ

1¼ ÛßÂý×õþßÂ÷ ü±ôÂËùÉ åÅéÂËåò ›¶Ëüò¿æȼ ÛßÂéÅ ï÷Ëß ÎáËåò Îðõ Õ±õþ ¿æȼ

2¼ 鱿ùáË? ¿òËæËðõþ æ±ûþá± úMËÂó±M ßÂËõþ ÷Å¥¤ý× û±S± Âó±Ý¿ù Õ±õþ îÂòÅÀõþ¼ ü±ôÂùÉ Õ±òËî Îß±ËûþËùõþ öÂõþü± Õ±õþ Î÷ý×ò¿¦†˜÷ òûþ¼ õõþÑ ÕòÉñ±õþ±õþ å¿õ¼

3¼ ÛõÑ Ûý× ÕòÉñ±õþ±õþ å¿õý× ÛÃàò 鱿ùáË? ÷Óùñ±õþ±¼ ›¶÷±í ‘öÓÂËîÂõþ ö¿õøÉÈ’¼ îÂËõ ð¿ক্ষÂíÏ ôÂ÷ÇÅù±Ý ¿ò÷ÇÓù ýûþ¿ò ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ¼ î±õþ ›¶÷±í ‘¿õS÷ ¿üÑý’-õþ ü±ôÂùɼ

4¼ îÂõÅ ÛéÂ±Ý ¿ßvÂß òîÅÂò ý±Ýûþ± õý×Ëåý× é±¿ùáË?¼ ÕËòßÂé±ý× öÂõþü±õþ¼

é¿ùëÂ×ë 2012-õþ ‘ý±ôÂé±ý×÷’-Û õËü Õ±Âó±îÂî Ûé±ý× ý±Ëî ձü± ‘Φ¨±õþ ¿úéÂ’¼ î±Ëî Î÷±é±÷Å¿é ò¥¤õþ ÎûõþßÂ÷, î± ÷ÅøËëÂÿ ÎðÝûþ±õþ ÷ËîÂ±Ý ò±¼ Õ±õ±õþ, ù±¿ôÂËûþ Ýê±õþ ÷ËîÂ±Ý òûþ¼ ö±õþîÂÏûþ ÕïÇòÏ¿îÂËî õU õåõþ ‘ëÂ×i§ûþòúÏù’ õËù Îû ús¿é ä±ùÅ ¿åù, Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ é±¿ùá? ü¥óËßÂÇÝ Îüý× ßÂï±é±ý× Ãà±Ëé¼

üÑÃàɱîÂN õùËå Û’õåËõþõþ 鱿ùá? ÛßÂéÅ ¿Âó¿åËûþ áî õåËõþõþ 鱿ùáË?õþ ÎïËß¼ Û’õåõþ æ±òÅûþ±¿õþ ‘éÅÂ’ æ³ò, Ûý× å’÷±Ëü Î÷±é ÷Å¿M›¶±l å¿õõþ üÑÃàɱ 46¼ 2011-ûþ Ûý× üÑÃàɱé± ¿åù 56¼ Õ±õþ 2010-Û 49¼ Ûý× 46é± å¿õõþ ÷ËñÉ üÅÂó±õþ¿ýé õùËî ÛßÂé±ý×– ÕòÏß ðËMõþ ‘öÓÂËîÂõþ ö¿õøÉÈ’¼ Õ±õþ ¿ýé õùËî ¿îÂòËé ‘¿õS÷ ¿üÑý’ •õþ±æÏõßÅÂ÷±õþ—, ‘Îá±ëÂÿ±ûþ á`ÂËá±ù’ •Õ¿òËßÂî äÂËA±Âó±ñɱûþ—, Õ±õþ ‘Îõë÷’ •Í÷ò±ß ÎöÂÌ¿÷ß—¼ Î÷±é ä±õþ¼ ÷±Ëò ÷Å¿M›¶±l å¿õõþ 10 úî±ÑúÝ òûþ¼ ¿ýËéÂõþ üÑÃàÉ±Ý ¿ßÂc áî õåËõþõþ ÎäÂËûþ ßÂË÷Ëå¼ áîÂõåõþ ›¶ï÷ å’÷±Ëü ¿ýËéÂõþ üÑÃàɱ ¿åù åûþ¼

¿ßÂc Ûý× üÑÃàɱîÂNý× ¿òÐüËjËý üõé± õùËå ò±¼ Ûõþ õ±ý×Ëõþ ä±Âó± ÂóËëÂÿ ï±ßÂËå Îû üîÂÉé± î± ýù, õ±Ñù± å¿õ Î÷æ±Ëæ-¿ò÷DZËí-¿äÂËî õðù±Ëäåü ‘¿õS÷ ¿üÑý’-Îß õÉ¿îÂS÷ ÎöÂËõ ü¿õþËûþ õþ±Ãà± ÎûËîÂý× Âó±Ëõþ¼ ß±õþí, ‘ð¿ক্ষÂíÏ ôÂ÷ÇÅù±’ ÎöÂËã Æî¿õþ ýÝûþ± ÕòÉ ÛßÂá±ð± å¿õ ¿ßÂc üôÂù ýûþ¿ò¼ ¿æÈ-Îðõ-Îß±Ëûþù-qöÂÀ ï±ß± üËNÝ ‘100úî±Ñú ù±öÂ’ õ± ‘ÎÃà±ß±õ±õÅ’ Õ±Ëáõþ ÷Ëî± ÎðÌëÂÿËî Âó±Ëõþ¿ò¼ ül±ý ä±ËõþËßÂõþ ÷ËñÉ &¿éÂËûþ ÎáËå¼ ‘Îù ý±ùÅûþ± Îù’ ¿ßÂÑõ± ‘æ±Ëò÷ò’-Ûõþ õ±æ±õþ Îî± Õ±õþÝ Ãà±õþ±Âó ÎáËå¼

Ûõþ Âó±Ëú û¿ð ‘öÓÂËîÂõþ ö¿õøÉÈ’, ‘Îá±ëÂÿ±ûþ á`ÂËá±ù’ Õ±õþ ‘Îõë÷’-Îß õþ±Ãà± û±ûþ î± ýËù ¿ßÂc 2012-õþ é¿ù-ðúÇßÂËðõþ Î÷æ±æ-÷¿æÇõþ ÛßÂé± ý¿ðú Âó±Ýûþ± û±Ëõ¼ î± ÛõþßÂ÷–

1¼ Ûõþ± üõ±ý× ‘Õ±õþõ±ò Õɱ뱌 ßÂË÷¿ëÂ’¼ ä¿õþËSõþ± úUËõþ¼ üÑù±ËÂó ÛõÑ ¿Sûþ±ßÂË÷ÇÝ Îõú ü±ýüϼ

2¼ üõßÂé± å¿õËîÂý× áŠ Îõú æ÷±¿é¼ Õ±õþ î±õþ ¿úõþðÒ±ëÂÿ±¿é ‘õvɱß ßÂË÷¿ëÂ’¼

3¼ üõß¿éÂý× ‘ÛòËü¥¤ù ß±ˆÂ’-Ûõþ¼ ÷±Ëò õU ä¿õþS Õ±õþ î±Ëî ò±÷ßÂõþ± üõ Õ¿öÂËòî±-Õ¿öÂËòSÏõþ ¿öÂëÂÿ¼

Õ±õ±õþ ÛéÂ±Ý ¿êÂßÂ, Ûý× ¿îÂòËé å¿õ ßÂ÷Ëõ¿ú ¿ýé õËùý× Ûõþ±ý× ÛßÂ÷±S ‘ÎC` Îüé±õþ’ îÂ±Ý òûþ¼ Ûý× ¿îÂò å¿õõþ õ±ý×Ëõþ Õ±õþÝ Õ™Lî ðÅ¿é å¿õõþ ßÂï± õù± û±ûþ, û±õþ± ÎßÂëÂ× õ±æ±Ëõþ üôÂù, ÎßÂëÂ× ýûþî õÉïǼ ¿ßÂc Û&Ëù± üõßÂé±ý× ö±ù å¿õ, ÕòÉ ñõþËòõþ å¿õ ÛõÑ üõËäÂËûþ õëÂÿ ßÂï± ö¿õøÉËî òîÅÂò ñõþËòõþ å¿õ æiœ ÎðÝûþ±õþ ÕòÅË›¶õþí± ÎðÝûþ± å¿õ¼ Ûý× å’é± å¿õ ýùT üÅËðøã± õþ±ûþ-Õ¿ö¿æÈ &ýõþ ‘¿îÂò ý×ûþ±¿õþ ßÂï±’, Õ¿òX õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþõþ ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’, Õ?ò ðMõþ ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’, üÅ÷ò Îâ±Ëøõþ ‘Îò±Ëõù Îä±õþ’, ÎßÂÌ¿úß á±/Å¿ùõþ ‘ùɱÂóéÂÂó’, üÔ¿æî ÷ÅËÃà±Âó±ñɱËûþõþ ‘Îý÷ùß Îü±ü±ý׿éÂ’¼ üÔ¿æËîÂõþ å¿õõþ õ‘ Õ¿ôÂü õÉõü± ¿òËûþ ßÂï± õù±õþ ü÷ûþ ÛÃàòÝ Õ±Ëü¿ò¼ Ûõþ õ±ý×ËõþÝ ÝÂóËõþõþ ùß±õþ ÎöÂîÂõþ ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’, ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’ ÎûõþßÂ÷ õÉõü± ßÂËõþËå, î± ýûþî ÕòÉ ¿îÂòËé å¿õ ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò, ¿ßÂc ÛßÂé± æ±ûþá±ûþ Ûõþ± üõ±ý× Ûß¼ î± ö±õò±õþ Õ¿öÂòõËQ ÛõÑ Î÷Ì¿ùßÂî±ûþ¼ ò±ò± ß±õþËí ÛËðõþ üõ±ý× ýûþî ü÷±ò õÉõü± ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò¼ ¿ßÂc ›¶úÑü± ÎÂóËûþËå üõÇS¼ ¿õËúøî õùõ, ‘¿îÂò ý×ûþ±¿õþ ßÂï±’-õþ ßÂï±¼ Îòé üÓËS Û å¿õ Õ±Ëáý× õU ðúÇß ÎðËÃà ò± ÎôÂùËù ýûþîÂ Û å¿õÝ ¿ýé ýî¼ Îüý× ‘Õ±õþõ±ò Õɱ뱌 ßÂË÷¿ëÂ’-õþ ¦¤±ð ÛËîÂÝ ¿åù¼ ÛÃàò Ûõþ± ö¿õøÉËîÂõþ å¿õËß ßÂîÂé± õðù±ûþ Îüé±ý× ÎðÃà±õþ¼

Õ±õþ ÛßÂé± îÂßÂÇÝ ÃàÅÒ¿äÂËûþ ëÂ×ËêÂËå Ûõ±õþ¼ ü±¿ýîÂÉ ÎïËß å¿õ ßÂõþËùý× î± ûË渚, ò±¿ß ¿üËò÷±õþ ¿äÂSò±éÂÉ Ûß ñõþËòõþ Î÷Ì¿ùß ü±¿ýîÂÉ ä±ûþ¼ ü±¿ýîÂÉ ÎïËß ›¶îÂÉক্ষ õ± ÂóËõþ±ক্ষÂö±Ëõ ¿òËûþ å¿õ ýËûþËå ý±ôÂëÂæò¼ ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’ •üÅòÏù áË/±Âó±ñɱûþ—, ‘䱏ùî± 2011’ •õþõÏfò±ï—, ‘Ûù±õþ ä±õþ Õñɱûþ’ •Ýý×—, ‘›¶ï÷ ö±ùõ±ü±’ •ü÷Ëõþú ÷æ³÷ð±õþ—, ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’ •úõþ¿ðjÅ õËjɱÂó±ñɱûþ—, ‘÷±ûþ±õ±æ±õþ’ •úõþ¿ðjÅ Ý Âóõþqõþ±÷—¼ Ûõþ ÷ËñÉ õÉõü± ö±ù ¿åù ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’, ‘䱏ùî± 2011’, ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’-Ûõþ¼ ‘䱏ùî±’-ûþ ¿äÂSò±ËéÂÉ ûËïäåà ¦¤±ñÏòî± ÎòÝûþ± ýËûþËå¼ Õ±õ±õþ ‘Ûù±õþ ä±õþ Õñɱûþ’-ÛÝ î± ÎòÝûþ± ýËùÝ, Îü å¿õ ¿ßÂc îÂîÂé± õÉõü± Âó±ûþ¿ò¼ ‘öÂ{¡Å üðDZõþ’ •úõþ¿ðjÅ— üËõ Îõ¿õþËûþËå¼ ôÂËù õÉõü± Îõ±ç± û±Ëäåà ò±¼

õåËõþõþ üõËäÂËûþ ‘ð±¿÷ å¿õ’ Îõþú¿÷ ¿÷ËSõþ ‘÷±Ëä± ÷™¦±ò±’-Ý õ±æ±õþ Âó±ûþ¿ò¼ Ûý× å¿õõþ õ±Ëæé ¿åù ò±¿ß ü±î Îß±¿é¯ îÂËõ ÂóËõþ ÕõúÉ æ±ò± ÎáËå ‘¿õS÷ ¿üÑý’-õþ ð±¿õ, î±õþ õ±Ëæé ձé Îß±¿é¼ î±ý× ù±ËöÂõþ ß¿ëÂÿ îÅÂùËî î±Ëß ùëÂÿËîÂÝ ýËäåà Îõ¿ú¼ Îü¿ðß ÎïËß 70 ù±Ãà é±ß±ûþ Æî¿õþ ‘Îõë÷’ õ± Ûß Îß±¿éÂõþ ß±å±ß±¿åËî Æî¿õþ ‘Îá±ëÂÿ±ûþ á`ÂËá±ù’ ÕËòß üýËæ ù±ËöÂõþ ß±Ëå ÎÂóÌÒËå û±Ëäåü Ûý× ‘ßÂ÷ õ±ËæéÂ’-Ûõþ å¿õÝ é±¿ùáË?õþ Ûß ü±¥x¿îÂß ‘Õɱ¿äÂöÂË÷KéÂ’¼

ÎðÃà± û±ßÂ, üõ ¿÷¿ùËûþ ‘ý×Ké±õþöÂɱù’-Ûõþ ÂóËõþ ä±ß± Îß±òÝö±Ëõ Îâ±Ëõþ ¿ß ò±¯

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela ||
sunday || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited