Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ ফাল্গুন ১৪২১ রবিবার ১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর    পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--সি পি এম ‘শেষ’? ।। বড়লোকের পৌষমাস--দেবারুণ রায়, দিল্লি ।। ছিন্নমূল মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। পুরভোটের আগেই চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত মুকুলের?--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মানুষের খরচ বাড়ল: অসীম ।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত রাজ্যের শিল্পমহলের ।। বাংলাকে আর্থিক প্যাকেজ, পক্ষাম্তরে বুজরুকি: তৃণমূল ।। প্যাকেজ আসলে ‘ভেলকি’: অমিত ।। কমল না কর, চাকুরেদের মাথায় হাত! ।। হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট ।। ডিজেল, পেট্রলের দাম চড়ল ।। বুদ্ধদেব ৭১
পর্দা

鱿ùáË?õþ ‘ý±ô ý×ûþ±¿ùÇ’

òîÅÂò ý±Ýûþ± õý×Ëåý×

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

õåËõþõþ ›¶ï÷ å’÷±Ëü ¿ýé ßÂË÷Ëå áîÂõ±Ëõþõþ ÎäÂËûþ¼ îÂõÅ òîÅÂò ‘æ¿÷’ Âó±Ëäåà 鱿ùá?¼

ü¥Ú±é ÷ÅËÃà±Âó±ñɱûþ

1¼ ÛßÂý×õþßÂ÷ ü±ôÂËùÉ åÅéÂËåò ›¶Ëüò¿æȼ ÛßÂéÅ ï÷Ëß ÎáËåò Îðõ Õ±õþ ¿æȼ

2¼ 鱿ùáË? ¿òËæËðõþ æ±ûþá± úMËÂó±M ßÂËõþ ÷Å¥¤ý× û±S± Âó±Ý¿ù Õ±õþ îÂòÅÀõþ¼ ü±ôÂùÉ Õ±òËî Îß±ËûþËùõþ öÂõþü± Õ±õþ Î÷ý×ò¿¦†˜÷ òûþ¼ õõþÑ ÕòÉñ±õþ±õþ å¿õ¼

3¼ ÛõÑ Ûý× ÕòÉñ±õþ±õþ å¿õý× ÛÃàò 鱿ùáË? ÷Óùñ±õþ±¼ ›¶÷±í ‘öÓÂËîÂõþ ö¿õøÉÈ’¼ îÂËõ ð¿ক্ষÂíÏ ôÂ÷ÇÅù±Ý ¿ò÷ÇÓù ýûþ¿ò ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ¼ î±õþ ›¶÷±í ‘¿õS÷ ¿üÑý’-õþ ü±ôÂùɼ

4¼ îÂõÅ ÛéÂ±Ý ¿ßvÂß òîÅÂò ý±Ýûþ± õý×Ëåý× é±¿ùáË?¼ ÕËòßÂé±ý× öÂõþü±õþ¼

é¿ùëÂ×ë 2012-õþ ‘ý±ôÂé±ý×÷’-Û õËü Õ±Âó±îÂî Ûé±ý× ý±Ëî ձü± ‘Φ¨±õþ ¿úéÂ’¼ î±Ëî Î÷±é±÷Å¿é ò¥¤õþ ÎûõþßÂ÷, î± ÷ÅøËëÂÿ ÎðÝûþ±õþ ÷ËîÂ±Ý ò±¼ Õ±õ±õþ, ù±¿ôÂËûþ Ýê±õþ ÷ËîÂ±Ý òûþ¼ ö±õþîÂÏûþ ÕïÇòÏ¿îÂËî õU õåõþ ‘ëÂ×i§ûþòúÏù’ õËù Îû ús¿é ä±ùÅ ¿åù, Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ é±¿ùá? ü¥óËßÂÇÝ Îüý× ßÂï±é±ý× Ãà±Ëé¼

üÑÃàɱîÂN õùËå Û’õåËõþõþ 鱿ùá? ÛßÂéÅ ¿Âó¿åËûþ áî õåËõþõþ 鱿ùáË?õþ ÎïËß¼ Û’õåõþ æ±òÅûþ±¿õþ ‘éÅÂ’ æ³ò, Ûý× å’÷±Ëü Î÷±é ÷Å¿M›¶±l å¿õõþ üÑÃàɱ 46¼ 2011-ûþ Ûý× üÑÃàɱé± ¿åù 56¼ Õ±õþ 2010-Û 49¼ Ûý× 46é± å¿õõþ ÷ËñÉ üÅÂó±õþ¿ýé õùËî ÛßÂé±ý×– ÕòÏß ðËMõþ ‘öÓÂËîÂõþ ö¿õøÉÈ’¼ Õ±õþ ¿ýé õùËî ¿îÂòËé ‘¿õS÷ ¿üÑý’ •õþ±æÏõßÅÂ÷±õþ—, ‘Îá±ëÂÿ±ûþ á`ÂËá±ù’ •Õ¿òËßÂî äÂËA±Âó±ñɱûþ—, Õ±õþ ‘Îõë÷’ •Í÷ò±ß ÎöÂÌ¿÷ß—¼ Î÷±é ä±õþ¼ ÷±Ëò ÷Å¿M›¶±l å¿õõþ 10 úî±ÑúÝ òûþ¼ ¿ýËéÂõþ üÑÃàÉ±Ý ¿ßÂc áî õåËõþõþ ÎäÂËûþ ßÂË÷Ëå¼ áîÂõåõþ ›¶ï÷ å’÷±Ëü ¿ýËéÂõþ üÑÃàɱ ¿åù åûþ¼

¿ßÂc Ûý× üÑÃàɱîÂNý× ¿òÐüËjËý üõé± õùËå ò±¼ Ûõþ õ±ý×Ëõþ ä±Âó± ÂóËëÂÿ ï±ßÂËå Îû üîÂÉé± î± ýù, õ±Ñù± å¿õ Î÷æ±Ëæ-¿ò÷DZËí-¿äÂËî õðù±Ëäåü ‘¿õS÷ ¿üÑý’-Îß õÉ¿îÂS÷ ÎöÂËõ ü¿õþËûþ õþ±Ãà± ÎûËîÂý× Âó±Ëõþ¼ ß±õþí, ‘ð¿ক্ষÂíÏ ôÂ÷ÇÅù±’ ÎöÂËã Æî¿õþ ýÝûþ± ÕòÉ ÛßÂá±ð± å¿õ ¿ßÂc üôÂù ýûþ¿ò¼ ¿æÈ-Îðõ-Îß±Ëûþù-qöÂÀ ï±ß± üËNÝ ‘100úî±Ñú ù±öÂ’ õ± ‘ÎÃà±ß±õ±õÅ’ Õ±Ëáõþ ÷Ëî± ÎðÌëÂÿËî Âó±Ëõþ¿ò¼ ül±ý ä±ËõþËßÂõþ ÷ËñÉ &¿éÂËûþ ÎáËå¼ ‘Îù ý±ùÅûþ± Îù’ ¿ßÂÑõ± ‘æ±Ëò÷ò’-Ûõþ õ±æ±õþ Îî± Õ±õþÝ Ãà±õþ±Âó ÎáËå¼

Ûõþ Âó±Ëú û¿ð ‘öÓÂËîÂõþ ö¿õøÉÈ’, ‘Îá±ëÂÿ±ûþ á`ÂËá±ù’ Õ±õþ ‘Îõë÷’-Îß õþ±Ãà± û±ûþ î± ýËù ¿ßÂc 2012-õþ é¿ù-ðúÇßÂËðõþ Î÷æ±æ-÷¿æÇõþ ÛßÂé± ý¿ðú Âó±Ýûþ± û±Ëõ¼ î± ÛõþßÂ÷–

1¼ Ûõþ± üõ±ý× ‘Õ±õþõ±ò Õɱ뱌 ßÂË÷¿ëÂ’¼ ä¿õþËSõþ± úUËõþ¼ üÑù±ËÂó ÛõÑ ¿Sûþ±ßÂË÷ÇÝ Îõú ü±ýüϼ

2¼ üõßÂé± å¿õËîÂý× áŠ Îõú æ÷±¿é¼ Õ±õþ î±õþ ¿úõþðÒ±ëÂÿ±¿é ‘õvɱß ßÂË÷¿ëÂ’¼

3¼ üõß¿éÂý× ‘ÛòËü¥¤ù ß±ˆÂ’-Ûõþ¼ ÷±Ëò õU ä¿õþS Õ±õþ î±Ëî ò±÷ßÂõþ± üõ Õ¿öÂËòî±-Õ¿öÂËòSÏõþ ¿öÂëÂÿ¼

Õ±õ±õþ ÛéÂ±Ý ¿êÂßÂ, Ûý× ¿îÂòËé å¿õ ßÂ÷Ëõ¿ú ¿ýé õËùý× Ûõþ±ý× ÛßÂ÷±S ‘ÎC` Îüé±õþ’ îÂ±Ý òûþ¼ Ûý× ¿îÂò å¿õõþ õ±ý×Ëõþ Õ±õþÝ Õ™Lî ðÅ¿é å¿õõþ ßÂï± õù± û±ûþ, û±õþ± ÎßÂëÂ× õ±æ±Ëõþ üôÂù, ÎßÂëÂ× ýûþî õÉïǼ ¿ßÂc Û&Ëù± üõßÂé±ý× ö±ù å¿õ, ÕòÉ ñõþËòõþ å¿õ ÛõÑ üõËäÂËûþ õëÂÿ ßÂï± ö¿õøÉËî òîÅÂò ñõþËòõþ å¿õ æiœ ÎðÝûþ±õþ ÕòÅË›¶õþí± ÎðÝûþ± å¿õ¼ Ûý× å’é± å¿õ ýùT üÅËðøã± õþ±ûþ-Õ¿ö¿æÈ &ýõþ ‘¿îÂò ý×ûþ±¿õþ ßÂï±’, Õ¿òX õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþõþ ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’, Õ?ò ðMõþ ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’, üÅ÷ò Îâ±Ëøõþ ‘Îò±Ëõù Îä±õþ’, ÎßÂÌ¿úß á±/Å¿ùõþ ‘ùɱÂóéÂÂó’, üÔ¿æî ÷ÅËÃà±Âó±ñɱËûþõþ ‘Îý÷ùß Îü±ü±ý׿éÂ’¼ üÔ¿æËîÂõþ å¿õõþ õ‘ Õ¿ôÂü õÉõü± ¿òËûþ ßÂï± õù±õþ ü÷ûþ ÛÃàòÝ Õ±Ëü¿ò¼ Ûõþ õ±ý×ËõþÝ ÝÂóËõþõþ ùß±õþ ÎöÂîÂõþ ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’, ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’ ÎûõþßÂ÷ õÉõü± ßÂËõþËå, î± ýûþî ÕòÉ ¿îÂòËé å¿õ ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò, ¿ßÂc ÛßÂé± æ±ûþá±ûþ Ûõþ± üõ±ý× Ûß¼ î± ö±õò±õþ Õ¿öÂòõËQ ÛõÑ Î÷Ì¿ùßÂî±ûþ¼ ò±ò± ß±õþËí ÛËðõþ üõ±ý× ýûþî ü÷±ò õÉõü± ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò¼ ¿ßÂc ›¶úÑü± ÎÂóËûþËå üõÇS¼ ¿õËúøî õùõ, ‘¿îÂò ý×ûþ±¿õþ ßÂï±’-õþ ßÂï±¼ Îòé üÓËS Û å¿õ Õ±Ëáý× õU ðúÇß ÎðËÃà ò± ÎôÂùËù ýûþîÂ Û å¿õÝ ¿ýé ýî¼ Îüý× ‘Õ±õþõ±ò Õɱ뱌 ßÂË÷¿ëÂ’-õþ ¦¤±ð ÛËîÂÝ ¿åù¼ ÛÃàò Ûõþ± ö¿õøÉËîÂõþ å¿õËß ßÂîÂé± õðù±ûþ Îüé±ý× ÎðÃà±õþ¼

Õ±õþ ÛßÂé± îÂßÂÇÝ ÃàÅÒ¿äÂËûþ ëÂ×ËêÂËå Ûõ±õþ¼ ü±¿ýîÂÉ ÎïËß å¿õ ßÂõþËùý× î± ûË渚, ò±¿ß ¿üËò÷±õþ ¿äÂSò±éÂÉ Ûß ñõþËòõþ Î÷Ì¿ùß ü±¿ýîÂÉ ä±ûþ¼ ü±¿ýîÂÉ ÎïËß ›¶îÂÉক্ষ õ± ÂóËõþ±ক্ষÂö±Ëõ ¿òËûþ å¿õ ýËûþËå ý±ôÂëÂæò¼ ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’ •üÅòÏù áË/±Âó±ñɱûþ—, ‘䱏ùî± 2011’ •õþõÏfò±ï—, ‘Ûù±õþ ä±õþ Õñɱûþ’ •Ýý×—, ‘›¶ï÷ ö±ùõ±ü±’ •ü÷Ëõþú ÷æ³÷ð±õþ—, ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’ •úõþ¿ðjÅ õËjɱÂó±ñɱûþ—, ‘÷±ûþ±õ±æ±õþ’ •úõþ¿ðjÅ Ý Âóõþqõþ±÷—¼ Ûõþ ÷ËñÉ õÉõü± ö±ù ¿åù ‘ÕÂóõþ±¿æî± îÅ¿÷’, ‘䱏ùî± 2011’, ‘Õ±õ±õþ Îõɱ÷ËßÂú’-Ûõþ¼ ‘䱏ùî±’-ûþ ¿äÂSò±ËéÂÉ ûËïäåà ¦¤±ñÏòî± ÎòÝûþ± ýËûþËå¼ Õ±õ±õþ ‘Ûù±õþ ä±õþ Õñɱûþ’-ÛÝ î± ÎòÝûþ± ýËùÝ, Îü å¿õ ¿ßÂc îÂîÂé± õÉõü± Âó±ûþ¿ò¼ ‘öÂ{¡Å üðDZõþ’ •úõþ¿ðjÅ— üËõ Îõ¿õþËûþËå¼ ôÂËù õÉõü± Îõ±ç± û±Ëäåà ò±¼

õåËõþõþ üõËäÂËûþ ‘ð±¿÷ å¿õ’ Îõþú¿÷ ¿÷ËSõþ ‘÷±Ëä± ÷™¦±ò±’-Ý õ±æ±õþ Âó±ûþ¿ò¼ Ûý× å¿õõþ õ±Ëæé ¿åù ò±¿ß ü±î Îß±¿é¯ îÂËõ ÂóËõþ ÕõúÉ æ±ò± ÎáËå ‘¿õS÷ ¿üÑý’-õþ ð±¿õ, î±õþ õ±Ëæé ձé Îß±¿é¼ î±ý× ù±ËöÂõþ ß¿ëÂÿ îÅÂùËî î±Ëß ùëÂÿËîÂÝ ýËäåà Îõ¿ú¼ Îü¿ðß ÎïËß 70 ù±Ãà é±ß±ûþ Æî¿õþ ‘Îõë÷’ õ± Ûß Îß±¿éÂõþ ß±å±ß±¿åËî Æî¿õþ ‘Îá±ëÂÿ±ûþ á`ÂËá±ù’ ÕËòß üýËæ ù±ËöÂõþ ß±Ëå ÎÂóÌÒËå û±Ëäåü Ûý× ‘ßÂ÷ õ±ËæéÂ’-Ûõþ å¿õÝ é±¿ùáË?õþ Ûß ü±¥x¿îÂß ‘Õɱ¿äÂöÂË÷KéÂ’¼

ÎðÃà± û±ßÂ, üõ ¿÷¿ùËûþ ‘ý×Ké±õþöÂɱù’-Ûõþ ÂóËõþ ä±ß± Îß±òÝö±Ëõ Îâ±Ëõþ ¿ß ò±¯

bangla || bharat || editorial || nepathya bhasan || khela || sunday || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited