Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ ফাল্গুন শনিবার ২৮ ফব্রুেয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আজ মমতার বাড়িতে বৈঠক-- থাকছেন না মুকুল ।। কর্মসংস্হান, কর কাঠামো সরল করে রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য বাজেট ।। ঋণ কিন্তু বেড়ে চলেছে: অসীম ।। সহজ কর ব্যবস্হা ছাড় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ।। রাজ্য বাজেটে শুধুই মিথ্যা চমক: বি জে পি ।। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বার্তা --জমি বিলে রফার সঙ্কেত দিলেন মোদি ।। ফরাসি দরিয়ায় প্রমোদতরণীতে ফূর্তি-সফর! গাডকারি গাড্ডায় ।। তেলে হাত দিয়ে আয়করে ছাড়? ।। সামিহীন ভারত, পিচকে চেনা বললেন শিখর ।। সানি: যা খুশি করতে পারে ডি’ভিলিয়ার্স --লারার দেখা সেরা ।। নাস্তিক ব্লগার অভিজিৎকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন! ।। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপর সংস্কারে মহা ঝটকার সময় এটাই: অর্থনৈতিক সমীক্ষা
ঘরোয়া

Îõþ±ò±Ë‹±õþ±ý× Õ±÷±Ëðõþ Õ±òj Îðò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±ù ý×ëÂ×Ëõþ± ß±Âó ô±ý×ò±ù¼ Ûî ¿ðò ñËõþ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂóõþ Îàù±&Ëù± ÷±¿îÂËûþËå Îá±é± ý×ëÂ×Ëõþ±ÂóËß Îî± õËéÂý×, ôÅÂéÂõùË›¶÷Ï ¿õ«ËßÂý×¼ ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ ¿ßÂËûþöÂ, ðËò‘, Ýûþ±õþü, ÎÂó±æò±ò, ð±ò¦¨, à±õþ¿ßÂö– Û üõ úýËõþõþ Έ¿ëÂûþ±Ë÷ ýËäåà ëÂ×ËMæò±õþ Îàù±¼ ôÅÂéÂõùË›¶÷Ïõþ± Έ¿ëÂûþ±÷÷Åàϼ ÎßÂëÂ× ¿òËûþ äÂËùËåò ÎðËúõþ Âóî±ß±, ß±õþÝ á±Ëûþ ¿›¶ûþ ÎðËúõþ-¿›¶ûþ ðËùõþ 汿üÇõþ õþã Õұ߱¼ ÎßÂëÂ× ýûþî îÂÒ±õþ ÷Åà ü±¿æËûþËåò 汿üÇõþ õþËã¼ ß±õþÝ õ± ý±Ëî Îùà± ¿›¶ûþ ôÅÂéÂõù±Ëõþõþ ò±÷– ýËî Âó±Ëõþò ¿î¿ò Îõþ±ò±Ë‹± õ± õÅËôÂÒ±¼ ôÅÂËùõþ ÷Ëî± Î÷Ëûþõþ±, ëÂ×äåÃù Î÷Ëûþõþ±Ý ÎüËæËå ¿›¶ûþ ðËùõþ 汿üÇõþ õþËã, ¿ßÂÑõ± Έ¿ëÂûþ±Ë÷ ÛËüËåò î±Ëðõþ 汿üÇ¿é ÂóËõþ¼ Îá±ù ýËù ëÂ×BåW±Ëü-Õ±òËj ÎôÂËé ÂóëÂÿËå î±õþ±¼ Õ±÷õþ± ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ Έ¿ëÂûþ±Ë÷ Έ¿ëÂûþ±Ë÷ ÎðËà¿å î±Ëðõþ ýøÇ-¿õø±ð, Õ±òj-Îõðò±¼ Õ±òËj ëÂ×ËZù ýËûþËå î±Ëðõþ ÷Å༠¿ßÂc ßÂàòÝ ¿ß ÎðàËî ÎÂóù±÷ ¦¤Šõ±ü Âó¿õþ¿ýî± ¿äÂûþ±õþá±ùÇËðõþ· ¿ßÂåÅ ¿ðò Õ±Ëá ÎðËúõþ üõ õëÂÿ õëÂÿ úýËõþ ýËûþ Îáù Õ±ý× ¿Âó Ûù 5¼ î±Ëî ßÂÏ Îðàù±÷ Õ±÷õþ±· ¿ð¿{¡ ÎëÂûþ±õþËë¿öÂùËüõþ Îúýõ±á Ýö±õþ õ±ëÂ×`±¿õþ ÷±õþËåò Îî± ÛßÂæò ¦¤Š ÎÂó±ú±ËßÂõþ Î÷Ëûþ ÎòËä ëÂ×êÂËå Έ¿ëÂûþ±Ë÷õþ Ûß ›¶±Ë™L¼ Ûõ±õþ ýûþî ëÂ×ˌ± ¿ðËß ¿Sü Îáý×ù åûþ ýұ߱ËäåÃò¼ îÂàò Õ±õþ-Ûß ðù úõþÏõþ-Îðà±Ëò± ÎÂó±ú±ß Âóõþ± Î÷Ëûþ õþûþɱù äÂɱËù?±ËüÇõþ ýËûþ úõþÏõþ Îð±ù±Ëäåü ý±Ëî î±Ëðõþ äÂßÂäÂËß Âó÷Âó÷¼ Îàù± q ýÝûþ±õþ Õ±Ëá Ý ðÅý× ý׿òÑËüõþ ÷±Ëç Ýý× Î÷ËûþËðõþ ðùËß ձ÷±Ëðõþ ÎðàËî ýËûþËå¼ ÎðàËî ýËûþËå î±Ëðõþ úõþÏõþ Îð±ù±Ëò±¼ Ûõþ± ¿äÂûþ±õþá±ùǼ Ûõþ± Õ±÷±Ëðõþ Õ±òj ¿ðËî ÎÂóËõþËå· Îûò ¿ßÂåÅý× ýûþ¿ò Û÷òö±Ëõ Ýö±õþ õ±ëÂ×`±¿õþõþ ÎõþßÂëÂÇ ßÂËõþËåò ¿Sü Îáý×ù¼ îÂÒ±õþ ÛßÂé± ÷±Ëõþõþ ñ±!±ûþ Îå±A Î÷Ëûþ ¿éÂûþ±Ëß ý±üÂó±î±Ëù ÎûËî ýËûþËå¼ ¿Sü Îáý×Ëùõþ ÷±Ëõþ Ûî Îæ±õþ ¿åù Îû ¿éÂûþ±õþ ò±ß ÎôÂËé ¿áËûþ¿åù¼ ¿Sü Îáý×ù ðÅÐà ÎÂóËûþ ¿éÂûþ±Ëß ý±üÂó±î±Ëù ÎðàËî û±ò, î±Ëß õËùò, ‘ü¿õþ’¼ Õ±÷õþ± ¿éÂûþ± Õ±ýî ýÝûþ±ûþ ðÅÐà ÎÂóËûþ¿åù±÷, ¿ßÂc ¿Sü Îáý×Ëùõþ ÕòõðÉ Î¦†˜±Ëß ›¶öÓÂî ձòj ÎÂóËûþ¿åù±÷¼ ö±ù ÎùËá¿åù ¿Sü Îáý×Ëùõþ Õ±äÂõþí¼ ¿äÂûþ±õþá±ùÇËðõþ ‘ÎðÝûþ±’ ‘Õ±òj’ Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëò Îð±ù± Îðûþ¿ò¼ ¿¦œËïõþ ÕòõðÉ ¿ô¿‹Ñ, տ悱 õþ±ý±Ëòõþ õɱ¿éÂÑ õ± ò±õþ±ý×Ëòõþ Îõ±¿ùÑ Õ±÷±Ëðõþ Õ±òËjõþ ëÂ×Âó±ð±ò Îæ±á±ûþ¼ Îß±òÝ õ±ý×Ëõþ ÎïËß ձ÷ð±¿ò ßÂõþ± ‘Õ±òËjõþ’ Õ±÷õþ± Îî±ûþ±!± ß¿õþ ò±¼

Õ±üËù ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑËûþõþ ñ±õþí± ÛËüËå Õ±÷¿õþß± ÎïËß¼ ÛËß ÛßÂé± Φó±éÇ õù± ýûþ¼ Ûý× Î¦ó±ËéÇÂõþ üË/ ûÒ±õþ± ûÅM îÂÒ±õþ± ¿õ¿öÂi§ ðùËß ëÂ×Èü±ý Îæ±á±ò¼ ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑ ›¶ï÷ üÑá¿êÂî ýûþ 1877 ü±Ëùþ¼ ¿›¶kéÂò ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑ ðù ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂõþ Îõüõù ¿éÂ÷Ëß ‘U Îõþ, U Îõþ, é±ý×á±õþ, õÅ÷’ Û üõ õËù û±õîÂÏûþ ëÂ×Èü±ý Îæ±á±ûþ¼ ðúÇßÂËðõþ ëÂ×VÏÂóò± õ±ëÂÿ±ûþ¼ 1882 ü±Ëù ¿›¶kéÂò â¶É±æ³Ëûþé éÂ÷±ü ¿Âóõù ¿÷ËòËü±é±ûþ û±ò, Ýà±Ëò ôÅÂéÂõù ¿éÂË÷õþ æòÉ ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑËûþõþ õËj±õ™¦ ßÂõþËõò õËù¼ ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑËûþ Îû Õ±Ýûþ±æ ÝËêÂ: õþ±¼..õþ±¼..¿¦¨...ëÂ×...÷±, U õþ± U õþ±¯ ö±õþ¿ü¿é¯ ö±õþ¿ü¿é¯ ¿÷ò-Û-Îü±-é±¼’ ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑËûþõþ æiœ ýù: à±î±ûþ-ßÂùË÷ æiœ¿ðò 1898-Ûõþ 2 òËöÂ¥¤õþ¼ 1900 úî±sÏõþ ›¶ï÷ ¿ðËß ձË÷¿õþß±õþ ßÂËùæ, ¿õ«¿õðɱùËûþ Î÷ËûþËðõþ æòÉ Îß±òÝ ›¶¿îÂZ¿eî±÷Óùß Îàù±ñÅËù± ¿åù ò±¼ î±õþ± Ûù ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑ ¿éÂË÷¼ ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑËûþõþ ÷Óù ëÂ×ËVúÉ ¿›¶ûþ ðùËß ëÂ×Èü±ý ÎðÝûþ±, ðúÇßÂËðõþ ä±/± ßÂõþ±¼ úõþÏõþ ›¶ðúÇò õ± ÎûÌòî±õþ üÅëÂÿüÅ¿ëÂÿ ÎðÝûþ± ¿äÂûþ±õþ¿ù¿ëÂÑËûþõþ ÕɱËæ`±ûþ ¿åù ò±, Õ±æÝ Îòý×¼ Õ±ý× ¿Âó Ûù 5-Û Õ±÷õþ± ÕõúÉ ¿äÂûþ±õþá±ùÇËðõþ úõþÏõþ Îðàù±÷¼ ¿ßÂc ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó Îð¿à¿ò ¿äÂûþ±õþá±ùÇËðõþ¼ Õ±Ëáõþ ¿õ«ß±Âó ôÅÂéÂõËù Έ¿ëÂûþ±÷ æ³ËëÂÿ ëÂ×êÂî Î÷¿‘ß±ò ÝËûþö¼ ðúÇßÂËðõþ ¦¤îÂЦ£ÅÂîÂÇ ü±ëÂÿ±: î±õþ±ý× ÝËûþö Æî¿õþ ßÂËõþ ÎôÂùî ÷ÅýÓËîÂÇ– Îá±ù ýÝûþ±õþ ÷ÅýÓËîÂÇ, Õ¿õ«±üÉ Îá±ù õÒ±ä±Ëò±õþ ÷ÅýÓËîÂǼ Ûý× ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ¿äÂûþ±õþá±ùÇ Îüý× ðúÇßÂõþ±, û±õþ± Έ¿ëÂûþ±Ë÷ å¿ëÂÿËûþËå õþã, Õ±òËjõþ ý±¿ü¼ Õ±÷±Ëðõþ Õ±òj ¿ðËûþËåò Îõþ±ò±Ë‹±, ¿ò, ù±÷, õÅËôÂÒ±õþ±¼ ôÅÂéÂõùÍúùÏ, î±Ëðõþ Âó±Ëûþõþ ß±ß±æ, Îá±ù õÒ±ä±Ëò±õþ ›¶ûþ±ü Õ±÷±Ëðõþ Õ±òj Îðûþ¼ Õ±÷±Ëðõþ õ±ý×Ëõþ ÎïËß ձò± Îß±òÝ Õ±òËjõþ ›¶Ëûþ±æò Îòý×¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited