Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
বাংলা

সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের

সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই

কেশপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলি, খুন তৃণমূল নেত্রী

সারদা: সেন কমিশনের ইতি

সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি

দাম মগডালে! গৃহস্হের হাত পুড়েছে চেনা ফলমূলে

রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি

জেলাস্তরে সব হাসপাতালে চিকিৎসা নিখরচায়

বলিনি, সব মাদ্রাসায় জঙ্গি কাজ হয়: রাহুল

নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি

বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত

ভাতারে ইউসুফ বোরহানের কেনা জমির মালিককে ডাকল এন আই এ

অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা

মেলা, খেলা, দানধ্যান চিটফান্ডের টাকাতেই: মাওবাদীদের প্রচারপত্র

দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস

ঘিসিংয়ের নামে তোলাবাজি

হরিপ্রসাদ খুন: মূল অভিযুক্তের জেল

শুক্রবার এন আই এ-র ডি জি রাজ্যে আসছেন

÷±Ýõ±ðÏËðõþ ë±ß± ú¿ýð ül±Ëý å¿MúáËëÂÿ üãâøÇ, ýî 20 ÷±Ýõ±ðÏ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ¿õËX տöÂû±Ëò õëÂÿüëÂÿ ü±ôÂùÉ ÎÂóù ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ õþ±î ÎïËß ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ± Îæù±õþ âò æ/Ëù îÅÂ÷Åù üãâøÇ äÂËù ÷±Ýõ±ðÏËðõþ üË/¼ qSõ±õþ ÃàõËõþ æ±ò± ÎáËå, Ûý× üãâËøÇ 20 òßÂú±ù ¿òýî ýËûþËå¼ ¿òýîÂËðõþ ÷ËñÉ ÛßÂæò ÷¿ýù±Ý Õ±Ëå¼ ÕòÉ ¿ðËß 6 ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô æÝûþ±ò Õ±ýî ýËûþËåò¼ ÛÒËðõþ ÷ËñÉ 2 æËòõþ Õõ¦š± Õ±ú‚±æòß¼ ÂóÅ¿ùü üÓËS æ±ò± ÎáËå, ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±õþ ¿üùËáõþ æ/Ëù üãâøÇ äÂËù¼ ¿üùËáõþ Õ=ù¿é Îû ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ÎëÂõþ±, î± î±¿ùß± õ¿ýöÂÇÓî ¿åù¼ Ûõþ Õõ¦š±ò æ±áõþ&`± ÛõÑ õ±ü±&ëÂÿ±õþ ÷ñÉõîÂÇÏ Ûù±ß±ûþ¼ æ±áõþ&`± Ý õ±ü±&ëÂÿ± ðÅ¿é Ûù±ß±ý× òßÂú±ùËðõþ â±Ò¿é ¿ýËüËõ Âó¿õþ¿äÂî¼ õ™¦±õþ Õ=Ëùõþ ¿õæ±ÂóÅõþ Îæù±ûþ Ûý× ðÅý× Ûù±ß±õþ ÎöÂÌË᱿ùß Õõ¦š±ò¼ áîÂß±ù ÷ñÉ õþ±Ëî 300 ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô ÛõÑ õþ±æÉ ÂóÅ¿ùËüõþ æÝûþ±òõþ± ¿÷Ëù ¿îÂò¿ðß ÎïËß ¿âËõþ ¿SöÅÂæ ÎûÌï Õ¿öÂû±Ëò ü±¿÷ù ýò¼ âéÂò±¦šù ÎïËß 17 æò ëÂ×â¶ÂóLšÏõþ Îðý ëÂ×X±õþ ßÂõþ± ýËûþËå õËù 汿òËûþËåò å¿MúáËëÂÿõþ Û ¿ë ¿æ •òßÂú±ù ð÷ò— õþ±÷¿òõ±ü¼ ¿î¿ò õËùËåò, qSõ±õþ üËg ÂóûÇ™L ÎüÃà±Ëò üãâøÇ Ý ¿ä¿ò îÂ{¡±¿ú äÂùËå¼ Õ±õþÝ ÷ÔîÂËðý ëÂ×X±õþ ýËõ ÛõÑ ýî±ýËîÂõþ üÑÃàÉ±Ý õ±ëÂÿËî Âó±Ëõþ¼ 17 ÷±Ýõ±ðÏõþ ÷ÔîÂËðý ëÂ×X±õþ ýËùÝ, Õ±õþÝ 3 ÷±Ýõ±ðÏ ÷±õþ± ÎáËå õËù ÂóÅ¿ùü ¿ò¿}Âî¼

äÂù¿î õåËõþõþ qõþ ¿ðËß ÕõÅçÂ÷±ËëÂÿõþ æ/Ëù ÷±Ýõ±ðÏ-¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô üãâøÇ q ýûþ¼ ÎüÃà±ËòÝ ü±ôÂùÉ Õ±Ëü¼ ÂóõþõîÂÇÏß±Ëù ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô õþíËßÂÌúù õðËù Îòûþ¼ ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô üÓËS æ±ò± ÎáËå, 2010-Ûõþ âéÂò±õþ Âóõþ ⶱË÷õþ ÷±òÅøËðõþ üË/ ûË渚 üÑËû±á ¦š±Âóò ßÂõþ± ÎáËå¼ Îüý× üÓËSý× Îß±ï±ûþ Îß±ï±ûþ ÷±Ýõ±ðÏõþ± òîÅÂò ßÂËõþ âÒ±¿é õ±¿òËûþËå, î±õþ üg±ò Õ±Ëü¼ Û å±ëÂÿ± ÂóÅ¿ùËüõþ ð±¿õ, S÷±áî ¿õ¿õñ Õ±S÷Ëíõþ ôÂËù Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ ÷±Ýõ±ðÏõþ± ÕËòßÂé±ý× õɱßÂôÅÂËé¼ Ûý× ÷ÅýÓËîÂÇ î±õþ± ö±õþî õòÄñÝ Âó±ùò ßÂõþËõ¼ Û¿ðËòõþ ÕÂó±ËõþúËò õU Õ¦a ëÂ×X±õþ ßÂËõþËå¼ õ¿ýõþ±áî ÷±Ýõ±ðÏËðõþ Îõú ßÂËûþß¿é ðù Õ±Ëá ÎïËßÂý× ö±õþî õòÄñ üôÂù ßÂõþ±õþ æòÉ æ÷±Ëûþî ßÂËõþ¿åù õËù Ãàõõþ Õ±Ëü¼ î±õþ ÂóËõþý× ¿ë ձý× ¿æ-õþ ÎòîÔÂËQ q ýûþ Õ¿öÂû±ò¼

¿ü Õ±õþ ¿Âó ÛËôÂõþ Ûß ëÂ×BäÂÂó𦚠ձ¿ñß±¿õþß 汿òËûþËåò, üãâËøÇ Õ±ýî 2 ÷±Ýõ±ðÏËß Îâ¶l±õþ ßÂõþ± ýËûþËå¼ ÛËðõþ Îý¿ùß›I×±Ëõþ å¿MúáËëÂÿõþ õþ±æñ±òÏ õþ±ûþÂóÅËõþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ æòÉ Âó±ê±Ëò± ýËûþËå¼ äÂù¿î õåËõþ òßÂú±ù ð÷ò Õ¿öÂû±Ëò å¿MúáËëÂÿ Û¿éÂý× ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L õëÂÿ ü±ôÂùɼ Âó¿}Â÷õ/, Ý¿ëÂÿú±, ç±ëÂÿÃàGÂ, ¿õý±õþ, Õgª ¿÷¿ùËûþ îÅÂùò±ûþ òßÂú±ùËðõþ õëÂÿ â±Ò¿é õþËûþËå å¿MúáËëÂÿý×¼ Ûý× üãâËøÇ ¿òýî ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ÷ËñÉ 2 æò ÎòîÔ¦š±òÏûþÝ Õ±Ëåò¼ ÛÒõþ± ¿õæ±ÂóÅõþ-ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ± Ûù±ß±ûþ üÑáêÂËòõþ ß±Ëæ ¿ùl ¿åËùò¼ Îû 6 æò æÝûþ±ò Õ±ýî ýËûþËåò, î±ÒËðõþ ÷ËñÉ ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô å±ëÂÿ±Ý 2 æò Îß±õõþ± ßÂ÷±Ë`± Õ±Ëåò¼ ÛÒËðõþ ›¶ËîÂÉßÂËßÂý× ¿ä¿ßÂÈü±õþ æòÉ Õ±ß±úÂóËï õþ±ûþÂóÅËõþ ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿òËûþ Õ±ü± ýËûþËå¼ 2010-Ûõþ Û¿›¶Ëù Ûõþ ß±å±ß±¿å ¿ä™Lùò±Ëõþõþ æ/Ëù òßÂú±ùËðõþ Õ±äÂ÷ß± ý±ò±ûþ 75 ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô æÝûþ±ò Ý õþ±æÉ ÂóÅ¿ùËüõþ 1 ßÂ÷ÇÏ ¿òýî ýËûþ¿åËùò¼ áîÂß±ù áöÂÏõþ õþ±Ëî տöÂû±ò ä±ù±Ëò±õþ Âó¿õþߊò± ßÂõþ± ýËûþ¿åù ¿òÂóÅíö±Ëõ¼ ÎûÃà±Ëò Õ¿öÂû±ò ýËõ Îüý× Ûù±ß± ÛõÑ î±õþ Õ±úÂó±Ëúõþ Õ=Ëù òßÂú±ùËðõþ üÅðÔìÂÿ üÑáêÂËòõþ ßÂï± ÷±ï±ûþ ÎõþËÃà 1 æò ¿ë ձý× ¿æ •ÎëÂÂóÅ¿é ý×ò˦ó’õþ Îæò±Ëõþù— ÛõÑ ßÂ÷±`±Ké Âóð÷ûDZð±õþ 2 æò Õ±¿ñß±¿õþßÂËß ¿òËûþ±á ßÂËõþ ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô¼ Û å±ëÂÿ±Ý õþ±æÉ ÂóÅ¿ùËüõþ 1 æò Û Ûü ¿Âó (Õ¿î¿õþM ÂóÅ¿ùü üÅÂó±õþ— ¿õËúø üý±ûþî±õþ æòÉ ¿åËùò¼ ÛÒõþ± ›¶ËîÂÉËßÂý× ü±÷Ëò ÎïËß Ûý× ¿õËúø Õ¿öÂû±Ëò ÎòîÔÂQ Îðò¼ ¿ü Õ±õþ ¿Âó ÛËôÂõþ ¿òûþ¿÷î õ±¿ýòÏ å±ëÂÿ±Ý 3 ý×ëÂ׿òé ßÂ÷±Ë`±Ëß ձò± ýËûþ¿åù Ûý× ÕÂó±ËõþúËòõþ æòɼ ¿åù ðÅ¿é Îý¿ùß›I×±õþݼ æ±áõþ&`±, õ±ü±&ëÂÿ± Ý ¿ä™Lùò±Ëõþõþ ¿ðß ÎïËß ÛßÂËû±Ëá Õ¿öÂû±ò ä±ù±Ëò± ýûþ¼ ¿îÂò ¿ðß ÎïËß ü±ÒëÂÿ±¿ú Õ±S÷Ëíõþ ôÂËùý× ü±ôÂùÉ ¿÷ËùËå õËù ÂóÅ¿ùËüõþ Õ¿öÂ÷î¼ Õ¿öÂû±ò qõþ ¿ßÂåÅ Âóõþ ÎïËßÂý× qSõ±õþ Îö±õþ ÂóûÇ™L ›¶õù Îá±ù±&¿ù ¿õ¿ò÷Ëûþõþ Õ±Ýûþ±æ Âó±Ýûþ± û±ûþ¼ ÷±üÃà±Ëòß ձËá ÷±Ýõ±ðÏõþ± õ™¦±õþ Õ=Ëù üÅßÂ÷±õþ Îæù± ü÷±ýîÂDZ ÕɱËù‘ Âóù Î÷òòËß ÕÂóýõþí ßÂËõþ¿åù¼ ÂóËõþ î±ÒËß ÎåËëÂÿÝ Îðûþ î±õþ±¼ õþ±ËæÉ ÷±Ýõ±ðÏ ð÷ò Õ¿öÂû±ò ä±ù±Ëî ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô 20 õɱËé¿ùûþò æÝûþ±ò Î÷±î±Ëûþò ßÂËõþËå¼ Ûß õɱËé¿ùûþËò ï±Ëß 1 ý±æ±õþ æÝûþ±ò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited