Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
বাংলা

সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের

সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই

কেশপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলি, খুন তৃণমূল নেত্রী

সারদা: সেন কমিশনের ইতি

সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি

দাম মগডালে! গৃহস্হের হাত পুড়েছে চেনা ফলমূলে

রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি

জেলাস্তরে সব হাসপাতালে চিকিৎসা নিখরচায়

বলিনি, সব মাদ্রাসায় জঙ্গি কাজ হয়: রাহুল

নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি

বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত

ভাতারে ইউসুফ বোরহানের কেনা জমির মালিককে ডাকল এন আই এ

অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা

মেলা, খেলা, দানধ্যান চিটফান্ডের টাকাতেই: মাওবাদীদের প্রচারপত্র

দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস

ঘিসিংয়ের নামে তোলাবাজি

হরিপ্রসাদ খুন: মূল অভিযুক্তের জেল

শুক্রবার এন আই এ-র ডি জি রাজ্যে আসছেন

÷¿ýù± ßÂËùËæ Ûõ±õþ Âóŏø ÕñɱÂóßÂÝ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: õþ±ËæÉõþ üõþß±¿õþ ßÂËùËæõþ ¿úক্ষÂßÂ, â¶Lš±á±¿õþßÂ, ¿ô¿æßÂɱù ý×ò¦†˜±’õþËðõþ ¿òËûþ±á, õð¿ù ¿òËûþ òîÅÂò ¿òËðÇ¿úß± 汿õþ ßÂõþù õþ±æÉ üõþß±õþ¼ òîÅÂò ¿òËðÇ¿úß±ûþ Îõú ßÂËûþß¿é Îক্ষÂËS Õðùõðù ßÂõþ± ýËûþËå¼ ÷¿ýù±Ëðõþ æòÉ ¿ò¿ðÇ©† ßÂËùËæ Ûõ±õþ ÎïËß Âóŏø ÕñɱÂóßÂÝ ÂóëÂÿ±Ëî Âó±õþËõò¼ üõþß±¿õþ ßÂËùæ&¿ùËß Ûõ±õþ ä±õþ¿é ‘Îæ±Ëò’ ö±á ßÂõþ± ýËäåü ‘Û’ Îæ±ò ¿ýËüËõ ¿ä¿ýî ýËõ ßÂùß±î± ÂóÅõþüö± Ûù±ß±õþ ÷ËñÉ ÛõÑ ý±ÝëÂÿ±¼¿úûþ±ùð±õþ 25 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ ðÓõþËQõþ ÷Ëñɼ ‘¿õ’ Îæ±ò ¿ýËüËõ ñõþ± ýËõ 25 ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ Îõ¿ú ¿ßÂc 75 ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ ÷Ëñɼ ‘¿ü’ Îæ±ò 75 ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ Îõ¿ú ¿ßÂc 200 ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ ÷Ëñɼ ÕòÉ ¿ðËß ‘¿ëÂ’ Îæ±ò 200 ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþõþ Îõ¿ú ðÓõþËQ¼ ¿ë¿â¶ ßÂËùæ, ÎC¿òÑ ßÂËùæ ÛõÑ ÕòɱòÉ ßÂËùæ Ý ÎéÂß¿òßÂɱù ßÂËùæ, ý׿?¿òûþ±¿õþÑ ßÂËùæ ÛõÑ ÕòɱòÉ ›¶ú±ü¿òß ÂóËðõþ Îক্ষÂËS ›¶Ëû±æÉ ýËõ¼ ÎÂ󱿈ÂÑ, õð¿ùõþ Îক্ষÂËS ¿ò¥§¿ù¿Ãàî ¿òûþ÷&¿ù ›¶Ëû±æÉ ýËõ¼ •ß— 22 õåõþ ä±ß¿õþõþ ü÷ûþüÏ÷±õþ ÷ËñÉ ›¶ËîÂÉßÂËßÂý× Ûý× ä±õþ¿é Îæ±Ëò ÂóûDZûþSË÷ ß±æ ßÂõþËî ýËõ¼ •Ãà— ‘Û’, ‘¿õ’, ‘¿ü’ Îæ±Ëò û±Òõþ± ß±Ëæ Îû±á ÎðËõò, î±ÒËðõþ Ûß¿é é±Ë÷Ç 6 õåõþ ï±ßÂËî ýËõ¼ ‘¿ëÂ’ Îæ±Ëò û±Òõþ± û±Ëõò, î±ÒËðõþ Îক্ষÂËS 4 õåõþ¼ •á— ¦¤±Ë¦šÉõþ ß±õþËí, ›¶ú±ü¿òß ›¶Ëûþ±æËò õ± ëÂ×BäÂîÂõþ ÕñÉûþËòõþ Îক্ষÂËS ÕõúÉ Ûý× ¿òËðÇËúõþ Õðùõðù ýËî Âó±Ëõþ¼

» ¿úক্ষÂßÂËðõþ Îক্ষÂËS ‘¿ëÂ’ Îæ±Ëò õð¿ù üäÂõþ±äÂõþ ýûþ ò±¼ ¿ßÂc û¿ð ÎßÂëÂ× ÎûËî ä±ò •¿ZîÂÏûþ ðô±õþ õð¿ùõþ Îক্ষÂËS— î± ýËù î±Òõþ Õ±Ëõðò ¿õËõäÂò± ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼

» û¿ð Îß±òÝ ¿úক্ষÂß ‘Û’ Õïõ± ‘¿õ’ Îæ±Ëò ÎûËî ò± ä±ò, ÎüËক্ষÂËS üÑ¿Â¡©† ¿úক্ষÂß¼¿ú¿ক্ষÂß±Ëß ‘¿ü’ õ± ‘¿ëÂ’ Îæ±Ëò ÎûËî ýËõ¼ îÂËõ î± 10 õåËõþõþ Îõ¿ú ßÂÃàòý× òûþ¼

» Î÷æõþ ¿õþü±äÂÇ Î›¶±Ëæ’, ëÂ’ËõþËéÂõþ Îক্ষÂËS Îß±òÝ ¿úক্ষÂß¼¿ú¿ক্ষÂß± û¿ð üÑ¿Â¡©† Îæ±Ëò ï±ßÂËî ä±ò, ¿ò¿ðÇ©† ›¶÷±í±¿ðõþ ¿ö¿MËî ü÷ûþüÏ÷± õ±ëÂÿ±Ëò± ýËî Âó±Ëõþ¼ îÂËõ î± 4 õåËõþõþ Îõ¿ú òûþ¼

» ÕñÉক্ষÂËðõþ Îক্ষÂËS ¿úক্ষ±áî¼›¶ú±ü¿òß ß±õþËí Õ¿î¿õþM 1 õåõþ üÑ¿Â¡©† Îæ±Ëò ï±ß±õþ ÕòÅ÷¿î ÎðÝûþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼

» ÕõüËõþõþ 3 õåõþ Õ±Ëá Îß±òÝ ›¶±ïÇÏËß î±Òõþ Âóåjüý× Îæ±Ëò ï±ß±õþ ÕòÅ÷¿î ÎðÝûþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼

» ¿ò¿ðÇ©† ü÷ûþüÏ÷±õþ ÷ËñÉ ¿û¿ò ßÂ÷Çõþî õþËûþËåò, Ûß¿é Îæ±Ëò, ýêÂ±È ßÂËõþ î±Òõþ õð¿ù ûï±üyÂõ ßÂõþ± ýËõ ò±¼ ¿ßÂc ¿õËúø Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî õ± î±Òõþ ðক্ষÂî±õþ æòÉ, ›¶Ëûþ±æËò õåËõþõþ Îû-Îß±òÝ ü÷Ëûþý× õð¿ù ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼

» ‘¿ëÂ’ Îæ±Ëò 3 õåõþ ß±ûÇß±ù Îúø ýÝûþ±õþ Âóõþ ÛõÑ ‘Û’, ‘¿õ’, ‘¿ü’ Îæ±Ëò 4 õåõþ ß±ûÇß±Ëùõþ Î÷ûþ±ð Îúø ýÝûþ±õþ Âóõþ, Îüý× ›¶±ïÇÏ ¿ù¿Ãàî ձß±Ëõþ õð¿ùõþ Õ±ËõðËò î±Òõþ ÂóåËjõþ æ±ûþá± æ±ò±Ëî Âó±Ëõþò¼

» ü÷™¦ Îæ±Ëò Îõú ¿ßÂåÅ ¿õøûþ ÂóëÂÿ±Ëò± ýûþ ò±, Ûý× ü÷™¦ Îক্ষÂËS ¿úক্ষÂßÂËðõþ ß±å±ß±¿å Îß±òÝ æ±ûþá±ûþ õþ±Ãà± ýËõ¼

» õ¿õþ‡Â ÕñɱÂóßÂËðõþ Îক্ষÂËS ¿ò¿ðÇ©† ßÂËùËæ ¿î¿ò ßÂî¿ðò õþËûþËåò î±õþ ÝÂóõþ ¿òöÂÇõþ ßÂõþËõ, î±Òõþ õð¿ù õ± ÎüÃà±Ëòý× ¿î¿ò ï±ßÂËî ä±ý×Ëåò ¿ß ò±¼ û¿ðÝ ü÷™¦ ¿õøûþý× Âó¿õþ¿¦š¿î ÕòÅû±ûþϼ

» ëÂ×Bä¿úক্ষ± ðlËõþõþ ÕòÅ÷¿îÂSË÷ ›¶ú±ü¿òß ÂóËðõþ æòÉ ¿úক্ষÂßÂËðõþ õ±å±ý× ßÂõþ± ýËõ¼

» ëÂ×Bä¿úক্ষ± ðlõþý× Îß±òÝ ›¶±ïÇÏõþ ›¶ï÷ ÎÂ󱿈ÂÑ-Ûõþ ¿õøûþ¿é ¿¦šõþ ßÂõþËõ ¿ë ¿Âó Õ±ý×Ëûþõþ üË/ ÂóûDZËù±äÂò±õþ Âóõþ¼

» Âóŏø ¿úক্ষÂßÂËðõþÝ ›¶Ëûþ±æËò ÷¿ýù±Ëðõþ æòÉ ¿ò¿ðÇ©† ßÂËùËæ õð¿ù ßÂõþ± ýËî Âó±Ëõþ¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited