Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ চৈত্র ১৪২১ শনিবার ২৮ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রানাঘাট গণধর্ষণ: সি বি আই তদম্ত ভার না নেওয়ায় বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রী ।। গোপালই চক্রী, ডাকাতদের চিনিয়ে এনে ছিল--সব্যসাচী সরকার ।। চিটফান্ড সংস্হার দপ্তরে সি বি আই তল্লাশি ।। আলুর সঙ্কট: রাজ্যের লিখিত জবাব চাইল হাইকোর্ট ।। স্কুলে ঢুকে তাণ্ডব, ভাঙচুর ১২ বাস, তছনছ অফিসঘর ।। কড়াকড়ি কেন? স্কুলে আগুন পরীক্ষার্থীদের! ।। ফের জমি অর্ডিনান্স আনতে চলেছে সরকার ।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬৯০ ফি‘ড ডিপোজিট ।। টসে হারাই নাকি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ--দেবাশিস দত্ত, মেলবোর্ন ।। হোমওয়ার্ক করেনি ভারত--সম্বরণ ব্যানার্জি ।। বাজপেয়ীকে ভারতরত্ন সম্মান প্রদান ।। বেলগাছিয়ায় আজ মিছিলে বিমান বসু
খেলা

অনেক কিছু পেয়েওছি

টসে হারাই নাকি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ

আমি একা ফ্যা’র নই: রন্টি

সাউদিকে স্লেজিং, পাল্টা জবাবে উত্তাপ

হোমওয়ার্ক করেনি ভারত

বড় ম্যাচে অভিষেক লাল-হলুদের শুভাশিস, রফিকের

প্রত্যয়ী বাগান

নর্ডির স্পেশাল ডার্বি, হিরো হতে চান না বোয়া

সঞ্জয় কাঁদুনি গাইতে নারাজ, বাগানকে ফেবারিট বললেন এলকো

লারার কথায় উপকৃত ফিঞ্চ

বোর্ডকে ধোনি: সামিদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত নয়

অনভ্যস্ত পরিবেশে কিউইরা

জোরে বোলিংয়ে আস্হা রাখছেন ক্রো

অস্ট্রেলিয়াকে থামাতে হলে বিশেষ কিছু করতে হবে

সানিয়া: অনুষ্কা মেয়ে বলেই দোষ দিতে হবে?

আচরণ নিয়ে অভিযোগ ওয়াকারের

লারার একাদশে ভারতের ৩

পেলের ওষুধপত্র বদলানো দরকার: মারাদোনা

ব্রাজিলের জয়ে গোল নেইমারের

আবার হার

দুটো ভুলে হার

সাউথ ইস্টার্ন রেলের দাবা

ডেম্পো-ভারত এফ সি গোলশূন্য

ÎÃàù± ÎúËøý× ÷±Ëûþõþ Îß±Ëù, Îü±ò±õþ õÅé ä±ý× õ±Ëù±Ëî¿ùõþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±úÏò±ï öÂA±ä±ûÇ

Îé¿òËü Û÷ò ðÔúÉ Âó¿õþ¿äÂî¼ â¶É±` üv±÷ ¿æËî ÎðÌËëÂÿ, ù±¿ôÂËûþ ðúÇß±üËò û±ËäåÃò î±õþß±¼ æ¿ëÂÿËûþ ñõþËåò õ±gÂõÏËß¼ Âó±Ëú-ï±ß± Âó¿õþõ±Ëõþõþ Îù±ßÂæòËßÂݼ ¿é¿öÂ-ßÂɱË÷õþ±ûþ äÅÂÒý×Ëûþ-ÂóëÂÿ± Âó±¿õþõ±¿õþß üÅÃà¯

ý×ù-æ±÷DZ¿ò Îü¿÷ô±ý×ò±ù ÎúËø û± ÎðÃà± Îáù, ôÅÂéÂõù ÷±Ëê üäÂõþ±äÂõþ ÎðÃà± û±ûþ ò± Û÷ò¼ ôÅÂéÂõù±õþ ÎÂó¿õþËûþ ÛËùò ÷±ËêÂõþ ñ±Ëõþõþ üÏ÷±ò±¼ ðúÇß±üËò Sjòõþî± Ν«î±¿/òÏ ‘ûËú±ð±’ ¿üù¿öÂûþ±õþ Õ±¿ù/Ëò ñõþ± ¿ðËùò ßÔÂøã±/ õ±Ëù±Ëî¿ù¼ ôÅÂéÂõù ÷±ê ÎïËß õíÇÍõø÷É ðÓõþ ßÂõþ±õþ üõËäÂËûþ õëÂÿ ¿õ:±Âóò ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L ¿åù üMõþ ¿õ«ß±ËÂó ß±Ëù± ÷±¿òß ÎÂóËùõþ üË/ ‘ü±Ëýõ’ õ¿õ ÷ÅËõþõþ 汿üÇ-¿õ¿ò÷ûþ¼ ¿üù¿öÂûþ±-õ±Ëù±Ëî¿ù å¿õéÂ±Ý ÛÃàò ÛßÂý× ëÂ×ËVËúÉ õÉõý±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþ ëÂ×Ëûþô±-¿ôÂô±¼ Îß õËù, ÷ñÅõþ ÷ÅýÓîÂÇ æiœ±ûþ qñÅ ÷±ËêÂõþ üõÅæ â±Ëüý×·

‘ÎÃàù± ÎúËø Õ±õþ ï±ßÂËî Âó±¿õþ¿ò¼ åÅËé äÂËù ¿áËûþ¿åù±÷ ÷±Ëûþõþ Îß±Ëù¼ Ýé±ý× Îüõþ± ÷ÅýÓîÂǼ õU¿ðò ñËõþ ÕËÂóক্ষ±ûþ ¿åù±÷¼ ÝÒõþ æòÉý× üõ, ÝÒËß üÅ¿Ãà ÎðÃàËùý× Õ±¿÷ ÃàÅ¿ú¼ Îá±ù ðÅËéÂ±Ý ëÂ×ÈüáÇ ßÂËõþ¿å ÷±ËßÂý×¼ ô±ý×ò±ËùÝ Õ±üËõò, ÝÒõþ ü±÷Ëòý× äÂîÅÂïÇ Îá±ùéÂ±Ý ä±ý×, Î䩆± ßÂõþõ Îü±ò±õþ õÅé Îæî±õþ’, Õ±Ëõᛶõí õ±Ëù±Ëî¿ù õËù ÎôÂËù¿åËùò, Ûß ¿òН«±Ëü¼ îÂÒ±õþ æiœð±SÏ ÷± Îõþ±æ õõþëÂ×ûþ± Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ›¶¿îÂß²Âùî±ûþ õ±ñÉ ýËûþ¿åËùò ÎåËùËß ¿üù¿öÂûþ± ð¥ó¿îÂõþ ý±Ëî îÅÂËù ¿ðËî¼ ðÅ’õåõþ õûþü ÎïËß ñ±SÏ ÷± ¿üù¿öÂûþ±ý× ‘÷±òÅø’ ßÂËõþËåò õ±Ëù±Ëî¿ùËß¼ Îüý× õ±Ëù±Ëî¿ù, æiœ ûÒ±õþ â±ò±ûþ, Õ±æ ò±ûþß ý×ùõþ¯ Õ±õþ, â±ò±ûþ æiœ õËùý× ýûþîÂ, ÎÃàù± qõþ Õ±Ëá ¿õÂóËক্ষÂõþ õ±¿ß üõ±õþ üË/ ¿òûþ÷÷±¿ôÂß ßÂõþ÷ðÇËòõþ ü÷ûþ õ±Ëù±Ëî¿ùËßÂý× æ¿ëÂÿËûþ ñËõþ¿åËùò æ±÷DZ¿òõþ â±ò±-›¶¿î¿ò¿ñ ÎæËõþ±÷ Îõ±ûþ±ËîÂѯ

¿î¿ò ‘ä¿õþS’, ß±õþí, üõü÷ûþý× ÃàõËõþõþ ¿úËõþ±ò±Ë÷¼ åûþ-ü±îÂ-Õ±ËéÂõþ ðúËßÂõþ ¿åù ‘õþ߈±õþ’ ôÅÂéÂõù±õþ ›¶æiœ¼ Õ±Ëù±¿ßÂî ßÂËõþ ÎõþËÃà¿åËùò ôÅÂéÂõù æáȼ ÛÃàò Õ±Ëå ÎÂóú±ð±¿õþËQõþ ¿ò÷Ç÷î±¼ ‘ÎC¿òÑ ¿ú¿ëÂëÂ×ù’ Õ÷±òÉ ßÂõþ± ›¶±ûþ ‘¿S¿÷ò±ù ÕËôÂk’¯ ¿ßÂc, õ±Ëù±Ëî¿ùõþ± îÂõÅ Õ±Ëüò, ÎßÂëÂ× ›¶Ÿ îÅÂùËù õÅËßÂõþ æ±÷± îÅÂËù Îð¿ÃàËûþ Îðò ÎöÂîÂËõþõþ ÎùÃà±, ‘Îý±ûþ±ý× Õò¿ù ¿÷·’, ÎßÂò Õ±¿÷ý×· Ûß ÷ɱËä üÅËû±á ý±¿õþËûþ ý±¿õþËûþ ýûþõþ±ò ýËûþ û±ò Îî± ÂóËõþõþ ÷ɱËä ðÅËé± üÅËû±Ëá ðÅ’Îá±ù ßÂËõþ ý±¿ü ý±¿ü ÷ÅËÃà æ±ò±ò, ‘ï±ßÂõ ÷ɱË=ˆÂ±õþ ¿ü¿éÂËîÂý×¼ ý×Ñùɱ`ÂËß ý±¿õþËûþ õ±¿ëÂÿ Âó±¿êÂËûþ ¿ðËûþ¿å Îî± ßÂÏ· ý×Ñùɱ`Â, ¿ü¿éÂ-ðúÇß ձ÷±Ëß ö±ùõ±Ëüò, 汿ò¼’ Õ±R¿õ«±ü¯

Õ±R¿õ«±ü ÕõúÉ ¿åù Õ±õþÝ ÛßÂæËòõþ¼ Îá±é± ¿õ«Ëß ¿û¿ò æ±ò±Ëî Îö±Ëùò¿ò, æ±÷DZòõþ± îÂÒ±Ëðõþ öÂûþ Âó±ËäåÃò¯ Õ±Ëf ¿ÂóõþËù±, Õ±Âó±îÂî 2012-õþ õɱùò ¿ëÂ’Ýõþ Âó±Ýûþ±õþ üËõDZBä ð±¿õð±õþ¼ ¿õ«ß±ËÂóõþ Îü¿÷ô±ý×ò±ËùÝ æ±÷DZòËðõþ ý±õþ±Ëò±õþ ü÷ûþ ÷ɱËäÂõþ Îüõþ±, ý×ëÂ×Ëõþ±õþ Îü¿÷ô±ý×ò±Ëùݼ õëÂÿ Õ±üËõþ õëÂÿ ÷ɱËä ÕËòß î±õþß± &¿éÂËûþ û±ò, ¿ÂóõþËù±õþ± ëÂ×Ëê ձËüò, ¿åéÂËß ÎõËõþ±ûþ ðÅÉ¿î¼ ‘ðÅðDZ™L ðËùõþ ¿õËX Õü±ñ±õþí æûþ¯ ÎÃàùËî ձü±õþ ¿ðò ÎïËßÂý× ô±ý×ò±Ëù ÎÂóÌÒåËò±õþ ßÂï± ÎöÂËõ ÛËü¿åù±÷, ÛÃàò õ±™¦õ¼ ô±ý×ò±ùÝ Û÷òý× ýËõ, Õ±õþ Õ±÷õþ± ¿æîÂõ’, Õ±ú± ßÂ÷ ßÂï±õþ ÷±òÅø ¿ÂóõþËù±õþ¼ ý×ùõþ Ûý× ‘òõÉ’ õþ+ËÂóõþ Õ±üù ß±¿õþáõþ ¿û¿ò¼

Õ±õþ Îß±ä· ¿î¿ò å¿õé± Îð¿ÃàËûþ ¿åËùò, ›¶±í ›¶¿î‡±õþ ð±¿ûþQ ¿åù ¿ÂóõþËù±õþ ßÂÒ±Ëñ¼ ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L îÂÒ±õþ ›¶¿úক্ষÂËí Îß±òÝ ›¶¿îÂËû±¿áî±÷Óùß ÷ɱËä ý±Ëõþ¿ò ý×ù¼ ‘›¶ï÷ ¿÷¿òé ÎïËß Îæî±õþ ßÂï± ö±õ¿å Õ±÷õþ±, ò±-ý±õþ±õþ ßÂï± òûþ¼ Õ±÷±õþ Îß±òÝ ßÔ¿îÂQ Îòý×, üõý× ÝËðõþ, ôÅÂéÂõù±õþËðõþ¼ æ±÷DZ¿ò ö±ù ðù æ±òî±÷, ßÂÏ ßÂËõþ ÝËðõþ Õ±éÂß±Ëò± ÎûËî Âó±Ëõþ æ±òî±÷ î±-ݼ Ýõþ± ÷±Ëê ÎòË÷ ßÂËõþ Îð¿ÃàËûþËå¼ Ûý× ðËùõþ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ ëÂ×ÈßÂøÇ õ±ñÉ ßÂËõþ¿åù ÕòÉõþßÂ÷ ö±õËî¼ î±ý× q ÎïËßÂý× ôÅÂéÂõù ‘ÎÃàù±õþ’ Î䩆± ßÂËõþ ÛËüËå Ýõþ±, ›¶¿î ÷ɱËä¼ Õ±æ Îî± ÕòÉîÂ÷ Îüõþ± õþ±î ձ÷±õþ¼ ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ô±ý×ò±Ëù¯’

ÎûÃà±ò ÎïËß q ýËûþ¿åù ›¶±òËð¿ùõþ û±S±, ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ô±ý×ò±ù îÂÒ±õþ ß±Ëå ¦¤›Ÿü÷ ýÝûþ±ý× ëÂ׿äÂî¯ 2008 ý×ëÂ×Ëõþ± Ý 2010 ¿õ«ß±ËÂó æâòÉ Âó±õþôÂõþË÷k ý×ùõþ¼ î±õþ Âóõþ ð±¿ûþËQ Õ±Ëüò¼ ¿òËæ ý±¿õþËûþËåò ¦aÏ-ÎßÂ, ßÂɱk±Ëõþ¼ ¿ßÂc, ðËùõþ æòÉ üõ ক্ষÂî ü±¿õþËûþ îÅÂËùËåò¼ îÂõÅÝ ÛËü¿åù ‘ßÂɱù¿üÝ˦¨±Ë÷Ëü’, ÎßÂËù‚±¿õþõþ ÛßÂü±¼ ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ¿êÂß ձËá ý×ù ¿ú¿õËõþ ÂóÅ¿ùü ÛËü¿åù ¿æ:±ü±õ±ð ßÂõþËîÂ, ¿Sü¿ßÂËî±Ëß ձòËîÂý× Âó±Ëõþò¿ò Îû-æ±ûþá±ûþ ¿äÂËûþ¿ù¿òËß ÎÃàùËî ýù Îü¿÷ô±ý×ò±Ëù¼ ‘›¶Ëûþ±æËò ðÅ-¿îÂò õåõþ õg ï±ßÅÂß ôÅÂéÂõù’ õËù¿åËùò ¿û¿ò, îÂÒ±õþ ý±î ñËõþ ý×ùõþ ÛÃàò ¦¤Ë›Ÿõþ ÎðÌËëÂÿõþ ¿õ™¦Ô¿î 1 æ³ù±ý×, ¿ßÂËûþö ÂóûÇ™L¯

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited