Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ ফাল্গুন ১৪২১ রবিবার ১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর    পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--সি পি এম ‘শেষ’? ।। বড়লোকের পৌষমাস--দেবারুণ রায়, দিল্লি ।। ছিন্নমূল মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। পুরভোটের আগেই চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত মুকুলের?--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মানুষের খরচ বাড়ল: অসীম ।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত রাজ্যের শিল্পমহলের ।। বাংলাকে আর্থিক প্যাকেজ, পক্ষাম্তরে বুজরুকি: তৃণমূল ।। প্যাকেজ আসলে ‘ভেলকি’: অমিত ।। কমল না কর, চাকুরেদের মাথায় হাত! ।। হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট ।। ডিজেল, পেট্রলের দাম চড়ল ।। বুদ্ধদেব ৭১
খেলা

সপারিষদ পাওয়ার পৌঁছে গেলেন শ্রীনি-র ডেরায়

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, বোল্ট ম্যাকালাম ১ উইকেটে জেতালেন

হাসতে হাসতে আরও ২ পয়েন্ট

গেইলের ভিডিও দেখবেন, ক্যারম বলের অপেক্ষায় অশ্বিন

আই লিগের ডার্বিতে খেলার ইচ্ছা বাইচুংয়ের

আমরা কমপ্লিট ইউনিট: ধোনি

পাক ক্রিকেট মৃত্যুমুখে: শোয়েব

কত বড় নেতা, দেখাল ম্যাকালাম

ডি’ভিলিয়ার্স দ্রুততম ২০০ করে ফেলতে পারত

ফেড কাপে ডেম্পোর কাছে হারের বদলা নিতে আজ মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

চনমনে নর্ডিরা, ডেম্পো ম্যাচেও লক্ষ্য ৩

ভারত চ্যাম্পিয়নের মত খেলছে বলছেন গাভাসকাররা

সতর্ক শ্রীলঙ্কা, ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ইংল্যান্ড

মিসবা টানছেন ইমরানের দৃষ্টাম্ত

কথা ‘বন্ধ’! মেসি-এনরিকে সঙঘাত চলছেই

ফাইনালে কর্ণাটক

বিশ্বকাপে যেতে পারছেন না শৌনক দাস

হগ: ফাইনালে উঠবে ভারত- নিউজিল্যান্ড

‘ভারতের সেরা অধিনায়ক ধোনি’

জিতল ম্যান ইউ বার্সিলোনা, রুনির জোড়া গোল

আজ ১৫৫ রান তুললেই ফাইনালে মহারাষ্ট্র

বেঙ্গালুরু, পুনের জয়

ÎÃàù± ÎúËøý× ÷±Ëûþõþ Îß±Ëù, Îü±ò±õþ õÅé ä±ý× õ±Ëù±Ëî¿ùõþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ß±úÏò±ï öÂA±ä±ûÇ

Îé¿òËü Û÷ò ðÔúÉ Âó¿õþ¿äÂî¼ â¶É±` üv±÷ ¿æËî ÎðÌËëÂÿ, ù±¿ôÂËûþ ðúÇß±üËò û±ËäåÃò î±õþß±¼ æ¿ëÂÿËûþ ñõþËåò õ±gÂõÏËß¼ Âó±Ëú-ï±ß± Âó¿õþõ±Ëõþõþ Îù±ßÂæòËßÂݼ ¿é¿öÂ-ßÂɱË÷õþ±ûþ äÅÂÒý×Ëûþ-ÂóëÂÿ± Âó±¿õþõ±¿õþß üÅÃà¯

ý×ù-æ±÷DZ¿ò Îü¿÷ô±ý×ò±ù ÎúËø û± ÎðÃà± Îáù, ôÅÂéÂõù ÷±Ëê üäÂõþ±äÂõþ ÎðÃà± û±ûþ ò± Û÷ò¼ ôÅÂéÂõù±õþ ÎÂó¿õþËûþ ÛËùò ÷±ËêÂõþ ñ±Ëõþõþ üÏ÷±ò±¼ ðúÇß±üËò Sjòõþî± Ν«î±¿/òÏ ‘ûËú±ð±’ ¿üù¿öÂûþ±õþ Õ±¿ù/Ëò ñõþ± ¿ðËùò ßÔÂøã±/ õ±Ëù±Ëî¿ù¼ ôÅÂéÂõù ÷±ê ÎïËß õíÇÍõø÷É ðÓõþ ßÂõþ±õþ üõËäÂËûþ õëÂÿ ¿õ:±Âóò ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L ¿åù üMõþ ¿õ«ß±ËÂó ß±Ëù± ÷±¿òß ÎÂóËùõþ üË/ ‘ü±Ëýõ’ õ¿õ ÷ÅËõþõþ 汿üÇ-¿õ¿ò÷ûþ¼ ¿üù¿öÂûþ±-õ±Ëù±Ëî¿ù å¿õéÂ±Ý ÛÃàò ÛßÂý× ëÂ×ËVËúÉ õÉõý±õþ ßÂõþËî Âó±Ëõþ ëÂ×Ëûþô±-¿ôÂô±¼ Îß õËù, ÷ñÅõþ ÷ÅýÓîÂÇ æiœ±ûþ qñÅ ÷±ËêÂõþ üõÅæ â±Ëüý×·

‘ÎÃàù± ÎúËø Õ±õþ ï±ßÂËî Âó±¿õþ¿ò¼ åÅËé äÂËù ¿áËûþ¿åù±÷ ÷±Ëûþõþ Îß±Ëù¼ Ýé±ý× Îüõþ± ÷ÅýÓîÂǼ õU¿ðò ñËõþ ÕËÂóক্ষ±ûþ ¿åù±÷¼ ÝÒõþ æòÉý× üõ, ÝÒËß üÅ¿Ãà ÎðÃàËùý× Õ±¿÷ ÃàÅ¿ú¼ Îá±ù ðÅËéÂ±Ý ëÂ×ÈüáÇ ßÂËõþ¿å ÷±ËßÂý×¼ ô±ý×ò±ËùÝ Õ±üËõò, ÝÒõþ ü±÷Ëòý× äÂîÅÂïÇ Îá±ùéÂ±Ý ä±ý×, Î䩆± ßÂõþõ Îü±ò±õþ õÅé Îæî±õþ’, Õ±Ëõᛶõí õ±Ëù±Ëî¿ù õËù ÎôÂËù¿åËùò, Ûß ¿òН«±Ëü¼ îÂÒ±õþ æiœð±SÏ ÷± Îõþ±æ õõþëÂ×ûþ± Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ›¶¿îÂß²Âùî±ûþ õ±ñÉ ýËûþ¿åËùò ÎåËùËß ¿üù¿öÂûþ± ð¥ó¿îÂõþ ý±Ëî îÅÂËù ¿ðËî¼ ðÅ’õåõþ õûþü ÎïËß ñ±SÏ ÷± ¿üù¿öÂûþ±ý× ‘÷±òÅø’ ßÂËõþËåò õ±Ëù±Ëî¿ùËß¼ Îüý× õ±Ëù±Ëî¿ù, æiœ ûÒ±õþ â±ò±ûþ, Õ±æ ò±ûþß ý×ùõþ¯ Õ±õþ, â±ò±ûþ æiœ õËùý× ýûþîÂ, ÎÃàù± qõþ Õ±Ëá ¿õÂóËক্ষÂõþ õ±¿ß üõ±õþ üË/ ¿òûþ÷÷±¿ôÂß ßÂõþ÷ðÇËòõþ ü÷ûþ õ±Ëù±Ëî¿ùËßÂý× æ¿ëÂÿËûþ ñËõþ¿åËùò æ±÷DZ¿òõþ â±ò±-›¶¿î¿ò¿ñ ÎæËõþ±÷ Îõ±ûþ±ËîÂѯ

¿î¿ò ‘ä¿õþS’, ß±õþí, üõü÷ûþý× ÃàõËõþõþ ¿úËõþ±ò±Ë÷¼ åûþ-ü±îÂ-Õ±ËéÂõþ ðúËßÂõþ ¿åù ‘õþ߈±õþ’ ôÅÂéÂõù±õþ ›¶æiœ¼ Õ±Ëù±¿ßÂî ßÂËõþ ÎõþËÃà¿åËùò ôÅÂéÂõù æáȼ ÛÃàò Õ±Ëå ÎÂóú±ð±¿õþËQõþ ¿ò÷Ç÷î±¼ ‘ÎC¿òÑ ¿ú¿ëÂëÂ×ù’ Õ÷±òÉ ßÂõþ± ›¶±ûþ ‘¿S¿÷ò±ù ÕËôÂk’¯ ¿ßÂc, õ±Ëù±Ëî¿ùõþ± îÂõÅ Õ±Ëüò, ÎßÂëÂ× ›¶Ÿ îÅÂùËù õÅËßÂõþ æ±÷± îÅÂËù Îð¿ÃàËûþ Îðò ÎöÂîÂËõþõþ ÎùÃà±, ‘Îý±ûþ±ý× Õò¿ù ¿÷·’, ÎßÂò Õ±¿÷ý×· Ûß ÷ɱËä üÅËû±á ý±¿õþËûþ ý±¿õþËûþ ýûþõþ±ò ýËûþ û±ò Îî± ÂóËõþõþ ÷ɱËä ðÅËé± üÅËû±Ëá ðÅ’Îá±ù ßÂËõþ ý±¿ü ý±¿ü ÷ÅËÃà æ±ò±ò, ‘ï±ßÂõ ÷ɱË=ˆÂ±õþ ¿ü¿éÂËîÂý×¼ ý×Ñùɱ`ÂËß ý±¿õþËûþ õ±¿ëÂÿ Âó±¿êÂËûþ ¿ðËûþ¿å Îî± ßÂÏ· ý×Ñùɱ`Â, ¿ü¿éÂ-ðúÇß ձ÷±Ëß ö±ùõ±Ëüò, 汿ò¼’ Õ±R¿õ«±ü¯

Õ±R¿õ«±ü ÕõúÉ ¿åù Õ±õþÝ ÛßÂæËòõþ¼ Îá±é± ¿õ«Ëß ¿û¿ò æ±ò±Ëî Îö±Ëùò¿ò, æ±÷DZòõþ± îÂÒ±Ëðõþ öÂûþ Âó±ËäåÃò¯ Õ±Ëf ¿ÂóõþËù±, Õ±Âó±îÂî 2012-õþ õɱùò ¿ëÂ’Ýõþ Âó±Ýûþ±õþ üËõDZBä ð±¿õð±õþ¼ ¿õ«ß±ËÂóõþ Îü¿÷ô±ý×ò±ËùÝ æ±÷DZòËðõþ ý±õþ±Ëò±õþ ü÷ûþ ÷ɱËäÂõþ Îüõþ±, ý×ëÂ×Ëõþ±õþ Îü¿÷ô±ý×ò±Ëùݼ õëÂÿ Õ±üËõþ õëÂÿ ÷ɱËä ÕËòß î±õþß± &¿éÂËûþ û±ò, ¿ÂóõþËù±õþ± ëÂ×Ëê ձËüò, ¿åéÂËß ÎõËõþ±ûþ ðÅÉ¿î¼ ‘ðÅðDZ™L ðËùõþ ¿õËX Õü±ñ±õþí æûþ¯ ÎÃàùËî ձü±õþ ¿ðò ÎïËßÂý× ô±ý×ò±Ëù ÎÂóÌÒåËò±õþ ßÂï± ÎöÂËõ ÛËü¿åù±÷, ÛÃàò õ±™¦õ¼ ô±ý×ò±ùÝ Û÷òý× ýËõ, Õ±õþ Õ±÷õþ± ¿æîÂõ’, Õ±ú± ßÂ÷ ßÂï±õþ ÷±òÅø ¿ÂóõþËù±õþ¼ ý×ùõþ Ûý× ‘òõÉ’ õþ+ËÂóõþ Õ±üù ß±¿õþáõþ ¿û¿ò¼

Õ±õþ Îß±ä· ¿î¿ò å¿õé± Îð¿ÃàËûþ ¿åËùò, ›¶±í ›¶¿î‡±õþ ð±¿ûþQ ¿åù ¿ÂóõþËù±õþ ßÂÒ±Ëñ¼ ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L îÂÒ±õþ ›¶¿úক্ষÂËí Îß±òÝ ›¶¿îÂËû±¿áî±÷Óùß ÷ɱËä ý±Ëõþ¿ò ý×ù¼ ‘›¶ï÷ ¿÷¿òé ÎïËß Îæî±õþ ßÂï± ö±õ¿å Õ±÷õþ±, ò±-ý±õþ±õþ ßÂï± òûþ¼ Õ±÷±õþ Îß±òÝ ßÔ¿îÂQ Îòý×, üõý× ÝËðõþ, ôÅÂéÂõù±õþËðõþ¼ æ±÷DZ¿ò ö±ù ðù æ±òî±÷, ßÂÏ ßÂËõþ ÝËðõþ Õ±éÂß±Ëò± ÎûËî Âó±Ëõþ æ±òî±÷ î±-ݼ Ýõþ± ÷±Ëê ÎòË÷ ßÂËõþ Îð¿ÃàËûþËå¼ Ûý× ðËùõþ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ ëÂ×ÈßÂøÇ õ±ñÉ ßÂËõþ¿åù ÕòÉõþßÂ÷ ö±õËî¼ î±ý× q ÎïËßÂý× ôÅÂéÂõù ‘ÎÃàù±õþ’ Î䩆± ßÂËõþ ÛËüËå Ýõþ±, ›¶¿î ÷ɱËä¼ Õ±æ Îî± ÕòÉîÂ÷ Îüõþ± õþ±î ձ÷±õþ¼ ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ô±ý×ò±Ëù¯’

ÎûÃà±ò ÎïËß q ýËûþ¿åù ›¶±òËð¿ùõþ û±S±, ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ô±ý×ò±ù îÂÒ±õþ ß±Ëå ¦¤›Ÿü÷ ýÝûþ±ý× ëÂ׿äÂî¯ 2008 ý×ëÂ×Ëõþ± Ý 2010 ¿õ«ß±ËÂó æâòÉ Âó±õþôÂõþË÷k ý×ùõþ¼ î±õþ Âóõþ ð±¿ûþËQ Õ±Ëüò¼ ¿òËæ ý±¿õþËûþËåò ¦aÏ-ÎßÂ, ßÂɱk±Ëõþ¼ ¿ßÂc, ðËùõþ æòÉ üõ ক্ষÂî ü±¿õþËûþ îÅÂËùËåò¼ îÂõÅÝ ÛËü¿åù ‘ßÂɱù¿üÝ˦¨±Ë÷Ëü’, ÎßÂËù‚±¿õþõþ ÛßÂü±¼ ý×ëÂ×Ëõþ±õþ ¿êÂß ձËá ý×ù ¿ú¿õËõþ ÂóÅ¿ùü ÛËü¿åù ¿æ:±ü±õ±ð ßÂõþËîÂ, ¿Sü¿ßÂËî±Ëß ձòËîÂý× Âó±Ëõþò¿ò Îû-æ±ûþá±ûþ ¿äÂËûþ¿ù¿òËß ÎÃàùËî ýù Îü¿÷ô±ý×ò±Ëù¼ ‘›¶Ëûþ±æËò ðÅ-¿îÂò õåõþ õg ï±ßÅÂß ôÅÂéÂõù’ õËù¿åËùò ¿û¿ò, îÂÒ±õþ ý±î ñËõþ ý×ùõþ ÛÃàò ¦¤Ë›Ÿõþ ÎðÌËëÂÿõþ ¿õ™¦Ô¿î 1 æ³ù±ý×, ¿ßÂËûþö ÂóûÇ™L¯

bangla || bharat || editorial || nepathya bhasan || khela || sunday || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited