Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
খেলা

জিকোর প্রশংসা শুভাশিসের চাপ বাড়াল, গার্সিয়া দলে নেই

রবিবার থেকে চাকা ঘুরবে: জেমস

পেলে ৭৫!

এক রাতে ৪০ গোল!

নেইমারের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া: মেসি

বাইচুংকে ‘হল অফ ফেম’ এ এফ সি-র

লক্ষ্মীর হাত ধরে পূর্বাঞ্চল ম্যাচে ফিরল

রুনিরাও আই এস এল খেলবে! বিশ্বাস পিরেসের

নির্বাসিত সরিতা দেবী , চিঠি পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আলোচনা চায়

ইউনিস খানের দুই নজির

মালিঙ্গা, হেরাথরা আসছেন না, অনিশ্চিত সাঙ্গাকারা

গুরব‘কে সংবর্ধনা

Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõò, æ±ò±Ëùò ¿ùËûþ`±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÷ÔîÅÂÉõþ ÷ÅÃà ÎïËß ¿ôÂËõþ ÛËüËåò¼ ¿ùËÃàËåò ùëÂÿ±ý×Ëûþõþ òîÅÂò õþ+ÂóßÂï±¼ ÎðËúõþ ýËûþ ÎÃàù± ÷±Ëòý× ¿î¿ò Îûò ÕòÉõþßÂ÷¼ Îüý× ¿ùËûþ`±õþ ÎÂóæËß ¿âËõþý× ßÂî ¿õîÂßÂǯ ßÂî տöÂËû±á¯ ò±, Ûî ¿ßÂåÅõþ ÂóõþÝ ð¿÷Ëûþ õþ±Ãà± Îáù ò±¼ 汿òËûþ ¿ðËùò, Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõò¼ ÎðËúõþ ¦¤±ËïÇý× üõ ÕÂó÷±ò, ëÂ×ËÂóক্ষ± öÅÂËù ¿áËûþ òîÅÂò ßÂËõþ Îß±ËéÇ ò±÷Ëõò¼ Îúø ßÂËûþß¿ðò ßÂî çÂëÂÿ õËûþ ÎáËå¼ ßÂî ëÂ×ËÂóক্ষ± ýæ÷ ßÂõþËî ýËûþËå¼ ÕòÉ ÎßÂëÂ× ýËù ýûþî üËõþý× ÎûËîÂò¼ ¿ßÂc ¿î¿ò Îû ÕòÉ ñ±îÅÂËî áëÂÿ±¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ë±õùËüõþ ¿ZîÂÏûþ õþ±ëÂ×Ë` ÎÂóÌÒåËò±õþ ¿ðËòý× ¿ðËùò ü¥œ¿î¼ ù`Âò ÎïËß ¿ùËûþ`±õþ 汿òËûþËåò, ‘ÎðËúõþ ýËûþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ æòÉ Æî¿õþ¼ Õù ý׿`Âûþ± Îé¿òü ÕɱËü±¿üËûþúò Îû ¿éÂ÷ ¿êÂß ßÂËõþËå, Îüý× ¿éÂ÷ ¿òËûþý× ÎÃàùõ¼’ Îúø ßÂËûþß¿ðò ßÂ÷ ß±ð± ÎåÒ±ëÂÿ±åÅÒ¿ëÂÿ ýûþ¿ò¼ âéÂò± ÷ò åÅÒËûþËå¼ ¿ùËûþ`±õþ 汿òËûþËåò, ‘Ûý× ¿õîÂËßÂÇ ÷ò ÎöÂËã ÎáËå¼ îÂõÅ ¿òËæõþ ð±¿ûþQ Âó±ùò ßÂõþõ¼ ÛÃà±Ëò ÎÃàùËî ÛËü¿å¼ õþ±æòÏ¿î ßÂõþËî òûþ¼ ÛÃà±Ëò Îî± ÎÃàù±õþ ÷ËñÉ ÎÃàù± äÂùËå¯ Û üõ ÎðËÃà-qËò Ãà±õþ±Âóý× ÎùËáËå¼ îÂËõ Û üËõõþ ÂóõþÝ, ÎðËúõþ ýËûþ ø‡Â Õ¿ù¿¥óß ÎÃàù±õþ æòÉ ÷Å¿ÃàËûþ Õ±¿å¼ áî 22 õåõþ ñËõþ Îî± ÎðËúõþ Âóî±ß±, ÎðËúõþ ÷±òÅËøõþ æòÉý× ÎÃàù¿å¼’ ü±¿òûþ±õþ ¿õ˦£Â±õþß ÷™LõÉ ¿òËûþ ›¶Ÿ ßÂõþËù, üõþ±ü¿õþ æõ±õ Îðò¿ò¼ qñÅ õËùËåò, ‘›¶¿î¿é տù¿¥óËßÂý× ÛõþßÂ÷ òòËük ¿ßÂåÅ ò± ¿ßÂåÅ ýûþ¼ Îû ß±æé± ß¿õþ, î±õþ æòÉ ßÂîÂé± Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýûþ, 汿ò¼ ýûþ Îù±Ëß Îüý× Âó¿õþ|÷Ëß ü¥œ±ò ßÂõþËõ¼ Õ±¿÷ 汿ò Îû ö±õþîÂõ±üÏ Îüé± ßÂËõþòݼ Õ±õ±õþ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Õü¥œ±òÝ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ ü÷üɱé± îÂÒ±Ëðõþ¼ Õ±÷±õþ òûþ¼’ ü/Ï ¿õøãÅ õñÇòËß üõõþßÂ÷ ü±ý±ûÉ ßÂõþËõò, 汿òËûþËåò ¿ùËûþ`±õþ¼ õËùò, ‘汿ò ò± â±Ëüõþ Îß±ËéÇ ÎÃàù±õþ ÷Ëî± æ³Ëî± Õ±ËðÌ ¿õøãÅõþ Õ±Ëå ¿ß ò±¼ Ý ÛÃà±Ëò Õ±Ëá ÎÃàËù¿ò¼ ß±æé± ß¿êÂò¼ ¿ßÂåÅ ü÷üɱ Îî± ýËõý×¼ îÂËõ û±ý× Îý±ßÂ, Îüé± ¿òËûþ äÂùËî ýËõ¼ Ý ö±ù Λ¡ûþ±õþ¼ Ýõþ üË/ 泿é ÎõÒËñ ÎÃàùËî ÎÂóËõþ ÃàÅ¿ú¼ ÛßÂæò Õ¿öÂ:, ÎÂóú±ð±Ëõþõþ ÷Ëî±ý× ¿òËæõþ ü/ÏËß ü±ý±ûÉ ßÂõþõ¼’ ›¶dî ¿õøãÅ õñÇòݼ õËùËåò, ‘䱿õþ¿ðËß ò±ò± ßÂï± Îú±ò± ÎáËùÝ ¿ò¿}Âî ¿åù±÷ ¿ùËûþ`±õþ Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõ¼ ÛÃàò ¿òËæõþ ›¶d¿îÂõþ ¿ðËßÂý× ÷ò ¿ð¿äåü’ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËòõþ Âóõþý× ù`ÂËò ¿áËûþ ¿ùËûþ`±Ëõþõþ üË/ ÕòÅúÏùò q ßÂõþËõò ¿õøãÅ õñÇò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited