Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৭ চৈত্র ১৪২১ বুধবার ১ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বাবরি: আদবানিদের নোটিস সুপ্রিম কোর্টের--রাজীব চক্রবর্তী ।। সেবি-র নিষেধ উড়িয়ে টাকা তুলেছে রোজভ্যালি--সোমনাথ মণ্ডল ।। রাজনাথের রাজনৈতিক সফর! প্রতিবাদ মমতার ।। আলুচাষের বিপর্যয়, আর্থিক সঙ্কটে তল্লাটের কৃষি সমবায় ।। ওরা স্বস্তিতে নেই বলেই শক্তি প্রয়োগ করছে: সূর্য ।। খাগড়াগড় নিয়ে মমতাকে সিদ্ধার্থনাথের ১০ প্রশ্ন ।। সন্ত্রাস দমনের নামে আনা মোদির রাক্ষুসে বিল ফের পাস গুজরাটে ।। নতুন দল? যোগেন্দ্র-প্রশাম্ত বৈঠক ডেকেছেন ১৪ তারিখ ।। চীনে ঝাড়ুতে কলকাতা সাফ!--তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ।। পুরভোটে তৃণমূলকে সমর্থন সিদ্দিকুল্লার--দীপঙ্কর নন্দী ।। ওপারেও পুরভোট ।। ইয়েমেনে আটকে আছে ৪০ বাঙালি
খেলা

বোলাররা হাঁসফাঁস করছে, নিয়ম নিয়ে ভাবতে হবে

অ্যাশেজে বাদ ম্যা‘ওয়েল, ফকনার

অবসর ভেট্টরির, শেষলগ্নেও পুঁজি হয়ে রইল বিনয়!

সেরা ম্যাচ বেঙ্গালুরু ও লাজং: বলবম্ত

এলকো ভুলটা বুঝতে পারছেন

কোহলিদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাতে হবে

শুধু ভারতকেই ভয় পায় অস্ট্রেলিয়া: শাস্ত্রী

অনেক বদল এসেছে: অশ্বিন

ব্যাট ট্যাম্পারিং নয় কেন?

দেবজিৎকেই খেলানো উচিত: শিলটন

আই সি সি-র ভেতরে কী চলছে, ফাঁস করে দেব

আই পি এলই ‘ফেরার মঞ্চ’ যুবি, জাহিরের

খেলতে চাননি ডি’ভিলিয়ার্স?

কোহলি ৪, ধাওয়ান ৬

সম্বরণরা পাবেন ১ লাখ, ব্লেজার

সেমিফাইনালে বিদায় হারিকার

বন্ধ ৪০ মিনিট!

তিনে উঠে এল বেঙ্গালুরু

জয়ী নৈহাটি

Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõò, æ±ò±Ëùò ¿ùËûþ`±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÷ÔîÅÂÉõþ ÷ÅÃà ÎïËß ¿ôÂËõþ ÛËüËåò¼ ¿ùËÃàËåò ùëÂÿ±ý×Ëûþõþ òîÅÂò õþ+ÂóßÂï±¼ ÎðËúõþ ýËûþ ÎÃàù± ÷±Ëòý× ¿î¿ò Îûò ÕòÉõþßÂ÷¼ Îüý× ¿ùËûþ`±õþ ÎÂóæËß ¿âËõþý× ßÂî ¿õîÂßÂǯ ßÂî տöÂËû±á¯ ò±, Ûî ¿ßÂåÅõþ ÂóõþÝ ð¿÷Ëûþ õþ±Ãà± Îáù ò±¼ 汿òËûþ ¿ðËùò, Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõò¼ ÎðËúõþ ¦¤±ËïÇý× üõ ÕÂó÷±ò, ëÂ×ËÂóক্ষ± öÅÂËù ¿áËûþ òîÅÂò ßÂËõþ Îß±ËéÇ ò±÷Ëõò¼ Îúø ßÂËûþß¿ðò ßÂî çÂëÂÿ õËûþ ÎáËå¼ ßÂî ëÂ×ËÂóক্ষ± ýæ÷ ßÂõþËî ýËûþËå¼ ÕòÉ ÎßÂëÂ× ýËù ýûþî üËõþý× ÎûËîÂò¼ ¿ßÂc ¿î¿ò Îû ÕòÉ ñ±îÅÂËî áëÂÿ±¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ë±õùËüõþ ¿ZîÂÏûþ õþ±ëÂ×Ë` ÎÂóÌÒåËò±õþ ¿ðËòý× ¿ðËùò ü¥œ¿î¼ ù`Âò ÎïËß ¿ùËûþ`±õþ 汿òËûþËåò, ‘ÎðËúõþ ýËûþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ æòÉ Æî¿õþ¼ Õù ý׿`Âûþ± Îé¿òü ÕɱËü±¿üËûþúò Îû ¿éÂ÷ ¿êÂß ßÂËõþËå, Îüý× ¿éÂ÷ ¿òËûþý× ÎÃàùõ¼’ Îúø ßÂËûþß¿ðò ßÂ÷ ß±ð± ÎåÒ±ëÂÿ±åÅÒ¿ëÂÿ ýûþ¿ò¼ âéÂò± ÷ò åÅÒËûþËå¼ ¿ùËûþ`±õþ 汿òËûþËåò, ‘Ûý× ¿õîÂËßÂÇ ÷ò ÎöÂËã ÎáËå¼ îÂõÅ ¿òËæõþ ð±¿ûþQ Âó±ùò ßÂõþõ¼ ÛÃà±Ëò ÎÃàùËî ÛËü¿å¼ õþ±æòÏ¿î ßÂõþËî òûþ¼ ÛÃà±Ëò Îî± ÎÃàù±õþ ÷ËñÉ ÎÃàù± äÂùËå¯ Û üõ ÎðËÃà-qËò Ãà±õþ±Âóý× ÎùËáËå¼ îÂËõ Û üËõõþ ÂóõþÝ, ÎðËúõþ ýËûþ ø‡Â Õ¿ù¿¥óß ÎÃàù±õþ æòÉ ÷Å¿ÃàËûþ Õ±¿å¼ áî 22 õåõþ ñËõþ Îî± ÎðËúõþ Âóî±ß±, ÎðËúõþ ÷±òÅËøõþ æòÉý× ÎÃàù¿å¼’ ü±¿òûþ±õþ ¿õ˦£Â±õþß ÷™LõÉ ¿òËûþ ›¶Ÿ ßÂõþËù, üõþ±ü¿õþ æõ±õ Îðò¿ò¼ qñÅ õËùËåò, ‘›¶¿î¿é տù¿¥óËßÂý× ÛõþßÂ÷ òòËük ¿ßÂåÅ ò± ¿ßÂåÅ ýûþ¼ Îû ß±æé± ß¿õþ, î±õþ æòÉ ßÂîÂé± Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýûþ, 汿ò¼ ýûþ Îù±Ëß Îüý× Âó¿õþ|÷Ëß ü¥œ±ò ßÂõþËõ¼ Õ±¿÷ 汿ò Îû ö±õþîÂõ±üÏ Îüé± ßÂËõþòݼ Õ±õ±õþ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Õü¥œ±òÝ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ ü÷üɱé± îÂÒ±Ëðõþ¼ Õ±÷±õþ òûþ¼’ ü/Ï ¿õøãÅ õñÇòËß üõõþßÂ÷ ü±ý±ûÉ ßÂõþËõò, 汿òËûþËåò ¿ùËûþ`±õþ¼ õËùò, ‘汿ò ò± â±Ëüõþ Îß±ËéÇ ÎÃàù±õþ ÷Ëî± æ³Ëî± Õ±ËðÌ ¿õøãÅõþ Õ±Ëå ¿ß ò±¼ Ý ÛÃà±Ëò Õ±Ëá ÎÃàËù¿ò¼ ß±æé± ß¿êÂò¼ ¿ßÂåÅ ü÷üɱ Îî± ýËõý×¼ îÂËõ û±ý× Îý±ßÂ, Îüé± ¿òËûþ äÂùËî ýËõ¼ Ý ö±ù Λ¡ûþ±õþ¼ Ýõþ üË/ 泿é ÎõÒËñ ÎÃàùËî ÎÂóËõþ ÃàÅ¿ú¼ ÛßÂæò Õ¿öÂ:, ÎÂóú±ð±Ëõþõþ ÷Ëî±ý× ¿òËæõþ ü/ÏËß ü±ý±ûÉ ßÂõþõ¼’ ›¶dî ¿õøãÅ õñÇòݼ õËùËåò, ‘䱿õþ¿ðËß ò±ò± ßÂï± Îú±ò± ÎáËùÝ ¿ò¿}Âî ¿åù±÷ ¿ùËûþ`±õþ Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõ¼ ÛÃàò ¿òËæõþ ›¶d¿îÂõþ ¿ðËßÂý× ÷ò ¿ð¿äåü’ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËòõþ Âóõþý× ù`ÂËò ¿áËûþ ¿ùËûþ`±Ëõþõþ üË/ ÕòÅúÏùò q ßÂõþËõò ¿õøãÅ õñÇò¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited