Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ বৈশাখ ১৪২২ রবিবার ১৯ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--নির্বেদবাবু ।। ফাঁকা মাঠেই গোল? ।। মানুষের একাংশ ভোট দিতে পারেনি: কমিশন--কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। ইয়েচুরি না পিল্লাই?--দেবারুণ রায়, বিশাখাপত্তনম ।। ২০০০ বুথে পুনর্নির্বাচন না হলে ধর্মঘট: বামফ্রন্ট ।। পুরো নির্বাচনই বাতিল হোক: বি জে পি ।। আবার আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে বংশীবদন--দেবব্রত দে সরকার ।। থমথমে শালিমার, বন্ধ কাজকর্ম--সি আই ডি চায় নিহতের পরিবার ।। রাহুল বসলেন কৃষকদের সঙ্গে--আজ রামলীলায় মস্ত সমাবেশ ।। ২৫ এপ্রিল আরও প্রতিরোধ দেখবে শাসক দল: সূর্যকাম্ত --ভোলানাথ ঘড়ই ।। মমতা: কিছু ছোট ঘটনা ঘটেছে ভোটে ।। ২৫ এপ্রিল তাপ তুঙ্গে
খেলা

ওয়াহিংডো ধসে ধ্বংস বাগান

গম্ভীরের মুখে হাসি ফোটালেন ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে সফল রাসেল

ডাবল ২০০ হল না ইস্টবেঙ্গলের

আমার ডাইভে সতীর্থরা ভয় পেয়েছিল

মুম্বই নাকি কিছুই বুঝতে পারছে না!

খেতাবের আরও কাছে চেলসি

রিও অলিম্পিকের জলে ভেসে উঠল ৩৭ টন মরা মাছ

ঋদ্ধি: আগে আমি কিপার

জয় ডুমিনির ব্যাটে-বলে

বথামের রেকর্ড ভাঙলেন অ্যান্ডারসন, টেস্ট ড্র

কে কে আরে খেলা কাজে এসেছে: সাকিব

অনুষ্কাকে প্রীতি: বিরাট সেঞ্চুরি পেলেই মাঠে নামো

ডাক্তারের সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি: গুয়ার্দিওলা

১৯ সেকেন্ডের কমে ২০০ দৌড়নোই লক্ষ্য: বোল্ট

জিতে তিনে পুনে

Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõò, æ±ò±Ëùò ¿ùËûþ`±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÷ÔîÅÂÉõþ ÷ÅÃà ÎïËß ¿ôÂËõþ ÛËüËåò¼ ¿ùËÃàËåò ùëÂÿ±ý×Ëûþõþ òîÅÂò õþ+ÂóßÂï±¼ ÎðËúõþ ýËûþ ÎÃàù± ÷±Ëòý× ¿î¿ò Îûò ÕòÉõþßÂ÷¼ Îüý× ¿ùËûþ`±õþ ÎÂóæËß ¿âËõþý× ßÂî ¿õîÂßÂǯ ßÂî տöÂËû±á¯ ò±, Ûî ¿ßÂåÅõþ ÂóõþÝ ð¿÷Ëûþ õþ±Ãà± Îáù ò±¼ 汿òËûþ ¿ðËùò, Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõò¼ ÎðËúõþ ¦¤±ËïÇý× üõ ÕÂó÷±ò, ëÂ×ËÂóক্ষ± öÅÂËù ¿áËûþ òîÅÂò ßÂËõþ Îß±ËéÇ ò±÷Ëõò¼ Îúø ßÂËûþß¿ðò ßÂî çÂëÂÿ õËûþ ÎáËå¼ ßÂî ëÂ×ËÂóক্ষ± ýæ÷ ßÂõþËî ýËûþËå¼ ÕòÉ ÎßÂëÂ× ýËù ýûþî üËõþý× ÎûËîÂò¼ ¿ßÂc ¿î¿ò Îû ÕòÉ ñ±îÅÂËî áëÂÿ±¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ë±õùËüõþ ¿ZîÂÏûþ õþ±ëÂ×Ë` ÎÂóÌÒåËò±õþ ¿ðËòý× ¿ðËùò ü¥œ¿î¼ ù`Âò ÎïËß ¿ùËûþ`±õþ 汿òËûþËåò, ‘ÎðËúõþ ýËûþ ›¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþ±õþ æòÉ Æî¿õþ¼ Õù ý׿`Âûþ± Îé¿òü ÕɱËü±¿üËûþúò Îû ¿éÂ÷ ¿êÂß ßÂËõþËå, Îüý× ¿éÂ÷ ¿òËûþý× ÎÃàùõ¼’ Îúø ßÂËûþß¿ðò ßÂ÷ ß±ð± ÎåÒ±ëÂÿ±åÅÒ¿ëÂÿ ýûþ¿ò¼ âéÂò± ÷ò åÅÒËûþËå¼ ¿ùËûþ`±õþ 汿òËûþËåò, ‘Ûý× ¿õîÂËßÂÇ ÷ò ÎöÂËã ÎáËå¼ îÂõÅ ¿òËæõþ ð±¿ûþQ Âó±ùò ßÂõþõ¼ ÛÃà±Ëò ÎÃàùËî ÛËü¿å¼ õþ±æòÏ¿î ßÂõþËî òûþ¼ ÛÃà±Ëò Îî± ÎÃàù±õþ ÷ËñÉ ÎÃàù± äÂùËå¯ Û üõ ÎðËÃà-qËò Ãà±õþ±Âóý× ÎùËáËå¼ îÂËõ Û üËõõþ ÂóõþÝ, ÎðËúõþ ýËûþ ø‡Â Õ¿ù¿¥óß ÎÃàù±õþ æòÉ ÷Å¿ÃàËûþ Õ±¿å¼ áî 22 õåõþ ñËõþ Îî± ÎðËúõþ Âóî±ß±, ÎðËúõþ ÷±òÅËøõþ æòÉý× ÎÃàù¿å¼’ ü±¿òûþ±õþ ¿õ˦£Â±õþß ÷™LõÉ ¿òËûþ ›¶Ÿ ßÂõþËù, üõþ±ü¿õþ æõ±õ Îðò¿ò¼ qñÅ õËùËåò, ‘›¶¿î¿é տù¿¥óËßÂý× ÛõþßÂ÷ òòËük ¿ßÂåÅ ò± ¿ßÂåÅ ýûþ¼ Îû ß±æé± ß¿õþ, î±õþ æòÉ ßÂîÂé± Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýûþ, 汿ò¼ ýûþ Îù±Ëß Îüý× Âó¿õþ|÷Ëß ü¥œ±ò ßÂõþËõ¼ Õ±¿÷ 汿ò Îû ö±õþîÂõ±üÏ Îüé± ßÂËõþòݼ Õ±õ±õþ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× Õü¥œ±òÝ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ ü÷üɱé± îÂÒ±Ëðõþ¼ Õ±÷±õþ òûþ¼’ ü/Ï ¿õøãÅ õñÇòËß üõõþßÂ÷ ü±ý±ûÉ ßÂõþËõò, 汿òËûþËåò ¿ùËûþ`±õþ¼ õËùò, ‘汿ò ò± â±Ëüõþ Îß±ËéÇ ÎÃàù±õþ ÷Ëî± æ³Ëî± Õ±ËðÌ ¿õøãÅõþ Õ±Ëå ¿ß ò±¼ Ý ÛÃà±Ëò Õ±Ëá ÎÃàËù¿ò¼ ß±æé± ß¿êÂò¼ ¿ßÂåÅ ü÷üɱ Îî± ýËõý×¼ îÂËõ û±ý× Îý±ßÂ, Îüé± ¿òËûþ äÂùËî ýËõ¼ Ý ö±ù Λ¡ûþ±õþ¼ Ýõþ üË/ 泿é ÎõÒËñ ÎÃàùËî ÎÂóËõþ ÃàÅ¿ú¼ ÛßÂæò Õ¿öÂ:, ÎÂóú±ð±Ëõþõþ ÷Ëî±ý× ¿òËæõþ ü/ÏËß ü±ý±ûÉ ßÂõþõ¼’ ›¶dî ¿õøãÅ õñÇòݼ õËùËåò, ‘䱿õþ¿ðËß ò±ò± ßÂï± Îú±ò± ÎáËùÝ ¿ò¿}Âî ¿åù±÷ ¿ùËûþ`±õþ Õ¿ù¿¥óËß ÎÃàùËõ¼ ÛÃàò ¿òËæõþ ›¶d¿îÂõþ ¿ðËßÂý× ÷ò ¿ð¿äåü’ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËòõþ Âóõþý× ù`ÂËò ¿áËûþ ¿ùËûþ`±Ëõþõþ üË/ ÕòÅúÏùò q ßÂõþËõò ¿õøãÅ õñÇò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited