Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৯ শ্রাবণ ১৪২১ শনিবার ২6 জুলাই ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
খবর না দেওয়ায় স্বাস্হ্য বিভাগের তিন কর্তাকে সাসপেন্ডের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর ।। রাসবিহারী থেকে গ্রেপ্তার পূজা--শাম্তনু সিংহরায় ।। দেবপ্রসাদ ও শঙ্কর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে?--দীপঙ্কর নন্দী ।। তিনে তিন কং! --মোদি হাওয়া মিলিয়ে গেল উত্তরাখণ্ডে ।। এনসেফেলাইটিসের কথা কেন্দ্র জেনে গেল, মুখ্যমন্ত্রী জানলেন না! সূর্যকাম্ত ।। তৃণমূলের নেতাদের জন্যই রাজ্য জুড়ে শিল্প-কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে: বিমান ।। ইংরেজির প্রতি পক্ষপাত? --সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ঘিরে তুমুল হইচই, আশ্বাস কেন্দ্রের ।। গাজায় মৃত্যু বেড়ে ৮৩২--রাষ্ট্রপু? ইদের আগে যুদ্ধ বিরতির ডাক দিলেও ইজরায়েল অনড় ।। মূল্যবৃদ্ধি রোধের প্রতিশ্রুতি ভাঙছে বি জে পি: রাহুল ।। কালো টাকা দেশে ফেরাতে সরকার দায়বদ্ধ: জেটলি ।। পুনে চলে যাওয়াতেই সাফল্য, মত পরিবারের ।। পুলিস মিউজিয়ামে বন্দুকের ইতিহাস
আজকাল-ত্রিপুরা

বললেন বিশেষজ্ঞরা: সচেতন থাকলে চিম্তা নেই

পঞ্চায়েতে অনিয়ম দেখলে পার্টিকে বন্ধ করতে হবে

ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে সাঁতার, টি টি-র আবাসিক শিবির শুরু ২ আগস্ট

জাতীয় সড়ক নিয়েও স্মারকপত্র

বিল্ডিং রুলস ফের সংশোধন করতে চলেছে পুর নিগম

শিক্ষকের মারে অজ্ঞান ছাত্রী হাসপাতালে

জানালেন হরপাল সিং

শিক্ষকরা আসেন না, মিড-ডে মিল নেই ৬ মাস

ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি কাঞ্চনপুরে

তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল

äÂÒ±ð±õþ ò±Ë÷ ›¶î±õþí±õþ äÂS

3 õ±Ñù±Ëð¿úõþ Âó±üËÂó±ËéÇÂõþ ð±¿õÝ üîÂÉ òûþ¯ ¿õþ÷±`Â

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÆßÂù±üýõþ, 29 æ³ò– ¿îÂò õ±Ñù±Ëð¿ú ûÅõßÂËß ¿îÂò ¿ðËòõþ ÂóÅ¿ùü Îýô±æËî õþ±Ãà±õþ ¿òËðÇú ¿ðù Õ±ð±ùî¼ qSõ±õþÝ î±õþ± Âó±üËÂó±éÇ ÂóÅ¿ùüËß ÎðÃà±Ëî Âó±Ëõþ¿ò¼ ü/ÏËðõþ ÃàÅÒæËå ÂóÅ¿ùü¼ Õ±áõþîÂù± Âó¿}Â÷ ï±ò±õþ ÂóÅ¿ùü ñÔîÂËðõþ ßÂï±÷Ëî± üg±ò 䱿ùËûþ Âó±üËÂó±ËéÇÂõþ üg±ò Âó±ûþ¿ò¼ qSõ±õþ ÆßÂù±üýõþ ï±ò±õþ ÂóÅ¿ùü ñÔî ¿îÂò õ±Ñù±Ëð¿ú ûÅõß Î÷Ëý¿ð ý±ü±ò, ðÅùÅ õɱÂó±õþÏ ÛõÑ ý×ü±ò Õ±ßÂòËß ÆßÂù±üýõþ ÷ÅÃàÉ ¿õä±õþ¿õö±áÏûþ Õ±ð±ùËî îÅÂËù ü±î ¿ðËòõþ ÂóÅ¿ùü Îýô±æËî õþ±Ãà±õþ Õ±Ëõðò æ±ò±ûþ¼ ö±õþ›¶±l ÷ÅÃàÉ ¿õä±õþ¿õö±áÏûþ ¿õä±õþß çÅÂ÷± ðM ÎäÂÌñÅ¿õþ ¿îÂò ¿ðËòõþ ÂóÅ¿ùü Îýô±æËî õþ±Ãà±õþ ¿òËðÇú Îðò¼ ÷ýßÅÂ÷± ÂóÅ¿ùü Õ±¿ñß±¿õþß ›¶Ëüò¿æÈ Îâ±ø æ±ò±ò, ñÔî ¿îÂò ûÅõß ձáõþîÂù± äÂfÂóÅõþ Ûù±ß±õþ Ûß¿é õ±¿ëÂÿõþ ò±÷ ßÂËõþ õËù¿åù, ÎüÃà±Ëò î±Ëðõþ Âó±üËÂó±éÇ ձËå¼ Âó¿}Â÷ ï±ò±õþ ÂóÅ¿ùü Îüý× õ±¿ëÂÿËî ¿áËûþ ÎÃà±Òæ ¿òËûþËå¼ ¿ßÂc Âó±üËÂó±éÇ Âó±ûþ¿ò¼ öÂáõ±òòáËõþõþ õ±¿üj±, ÎðÝõþ±åëÂÿ± ÷±^±ü±õþ ¿úক্ষÂß ÆîÂõÅõþ õþý÷±Ëòõþ Õ¿öÂËû±á÷ÓËù ÛõÑ ñÔîÂËðõþ æõ±òõjÏ ÕòÅü±Ëõþ ñ÷ÇòáËõþÝ üg±ò ä±ù±ûþ ÂóÅ¿ùü¼ î±Ëðõþ ßÂï±÷Ëî± ñ÷ÇòáËõþõþ ÂóÓõÇ õéÂõþ¿ú Ûù±ß±ûþ ÎÃà±Òæ ¿òËûþ ÂóÅ¿ùü Õ¿öÂËû±Ëáõþ üîÂÉî± Âó±ûþ¼ ÎüÃà±òß±õþ õ±¿üj±õþ± æ±ò±ò, Û ñõþËòõþ Ûß¿é ðù Õ±ü±Ë÷õþ ñÅõ¿ëÂÿ Îæù±õþ ÷±^±ü±õþ ò±÷ ßÂËõþ ä±Òð± îÅÂËùËå¼ îÂËõ ðÅ’¿ðò ñËõþ ëÂ×ñ±Ý¼ Û¿ðËß ñÔî ûÅõß Îû Õ±Ãà±ëÂ×ëÂÿ± ÎäÂßÂËÂó±ˆÂ ¿ðËûþ ¿SÂóÅõþ±ûþ ›¶Ëõú ßÂËõþËå õËù û± 汿òËûþËå, î±õþÝ ý¿ðú ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò ÂóÅ¿ùü¼ ñÔîÂËðõþ é±ß± ôÅ¿õþËûþ ÎáËå õËùý× Õ±ü±Ë÷õþ ÷±^±ü±õþ ò±÷ ßÂËõþ ä±Òð± îÅÂËùËå– Ûý× õMËõÉõþ ûÅ¿MÝ ¿÷ùËå ò±¼ û¿ð Âó±üËÂó±éÇ Âó±Ýûþ± Îûî î± ýËù ßÂ’¿ðËòõþ ¿öÂü± ÎÂóËûþËå î± æ±ò± Îûî¼ õɱÂóß ý±Ëõþ ä±Òð± üÑâ¶ý Îòý±îÂý× Ãàõþä ä±ù±Ëò± òûþ¼ Ûõþ ÎÂóåËò õëÂÿ äÂS õþËûþËå ¿ß ò±, üËjý ð±ò± õ±ÒñËå¼ ñÔî ûÅõßÂËðõþ ü/Ïõþ±ý× õ± Îáù Îß±ï±ûþ, î± ¿òËûþ üËjý ÛõÑ ðÅ¿}™L±Ý õþËûþËå¼ ¦š±òÏûþ õ±¿üj±Ëðõþ Õ¿öÂ÷îÂ, ü/ÏËðõþ üÑÃàɱ ðËúõþ Îõ¿ú ýËî Âó±Ëõþ¼ ¿SÂóÅõþ±ûþ ß±Ëðõþ üË/ ÛËðõþ Îû±á±Ëû±á õ± ß±Ëðõþ Âó¿õþäÂËûþ Âó¿õþ¿äÂî ýËûþ Û õþ±ËæÉ Õõ¦š±ò ¿òËûþËå, Îü ü¥óËßÂÇ ÂóÅ¿ùü ÷ÅÃà ÃàÅùËî ò±õþ±æ¼ õ±Ñù±Ëðú ÎïËß ÛËü ÎõÕ±ý׿òö±Ëõ ä±Òð± Îî±ù±õþ ÷Ëî± Õü±ñ±õþí ß±æ ßÂËõþËå¼ î±ý× ÛËðõþËß ձõþ û±ý× ÷Ëò ßÂõþ± Îý±ßÂ, ü±ñ±õþí õ±Ñù±Ëð¿ú ò±á¿õþß ö±õ±é± ÷Åú¿ßÂù¼ ÷±^±ü±õþ ò±Ë÷ ¿÷ËïÉ ßÂï± õËù ä±Òð± Îî±ù±é±ËßÂÝ ö±ù Îä±ËÃà ¿òËäåÃò ò± ü±ñ±õþí ñ÷Ç¿õ«±üÏ ÷±òÅø¼ áî 24 æ³ò ÆßÂù±üýõþ ï±ò±õþ öÂáõ±òòáõþ ⶱ÷ Âó=±ËûþËîÂõþ ÷±^±ü± ¿úক্ষÂß ÆîÂõÅõþ õþý÷±Ëòõþ ß±Ëå ä±Òð± îÅÂùËî ÛËüý× ñõþ± ÂóËëÂÿ Ûý× äÂS¿é¼ ÆîÂõÅõþ õþý÷±Ëòõþ ß±å ÎïËß ä±Òð±õþ üË/ 1 ùক্ষ ձëÂÿ±ý× ý±æ±õþ é±ß± ¿òËûþ ëÂ×ñ±Ý Îüý× ÷±çÂõûþüÏ ¿îÂò õ±Ñù±Ëð¿ú ò±á¿õþËßÂõþ üg±ò ÛÃàòÝ Âó±Ýûþ± û±ûþ¿ò¼ î±Ëðõþ üÓS ñËõþý× ¿îÂò ûÅõß ձéÂß¼ î± ýËù ßÂîÂæò ¿÷Ëù ßÂî é±ß± îÅÂËùËå· Ûõþ Îß±òÝ ¿ýËüõ ¿÷ùËå ò±¼ ÂóÅ¿ùü Îýô±æËî î±õþ ý¿ðú Î÷Ëù ¿ß ò±, Ûé±ý× ÛÃàò ÎðÃà±õþ¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || khela || sangskriti || ghoroa ||
tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited