Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ২০ ফাল্গুন ১৪২১ বৃহস্পতিবার ৫ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দেশ জুড়ে ৪৩ জায়গায় তল্লাশি, খোঁজ নেই গৌতমের --সোমনাথ মণ্ডল, কলকতা প্ত তাপস দেব, আগরতলা ।। কলকাতায় অরাজনৈতিক প্রার্থী দিচ্ছে না তৃণমূল--দীপঙ্কর নন্দী ।। লোক ঠকানো মুদ্রা! গ্রেপ্তার জি টি এ-র চেয়ারম্যান--অর্ঘ্য দে, শিলিগুড়ি ।। পুরভোটে আসন-সমঝোতা: এস ইউ সি-লিবারেশনের সঙ্গে কথা হবে বামফ্রন্টের ।। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকাম্ত?--অরুন্ধতী মুখার্জি ।। উন্নয়নের জন্য যাচ্ছি দিল্লি, রাজনীতির জন্য নয়, বললেন মমতা ।। বেঙ্কাইয়ার কাছে মুকুল ও স্বপন--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। রোজভ্যালিতে তল্লাশি, সি বি আইয়ের নজর পড়ল আই পি এলেও--সব্যসাচী সরকার ।। অশ্বিন শুরু করতে পারে--সুনীল গাভাসকার ।। গেইল সেঞ্চুরি পেলেও ভারত জিতবে: হোল্ডিং --দেবাশিস দত্ত ।। রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী দোলা ।। রেপো রেট কমল, সুদের হার কমল গৃহঋণেও
বাংলা

লোক ঠকানো মুদ্রা! গ্রেপ্তার জি টি এ-র চেয়ারম্যান

পুরভোটে আসন-সমঝোতা: এস ইউ সি-লিবারেশনের সঙ্গে কথা হবে বামফ্রন্টের

ফাগুনে শাওন মাতাল প্রকৃতি

সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকাম্ত?

চা-শিল্প: আলোচনা করা গেল না

স্বচ্ছতা মানে শুধু ঝাড়ু দেওয়া নয়: মমতা

প্রয়াত সি পি এম নেতা বীরেশ্বর লাহিড়ী

শঙ্খ ঘোষকে ডি লিট দিল শিবপুরের আই আই ই এস টি

অতিরিক্ত ফলন: কৃষকদের জন্য আলু কিনবে রাজ্য, করা যাবে রপ্তানিও

দোলে মদ খেয়ে অসভ্যতা করলে ছাড়াতে যাব না: সৌগত

মুকুল তোলাবাজ ছিলেন! অভিযোগ তৃণমূল নেতার

তৃণমূল-বি জে পি গট আপ গেম খেলছে: বিমান

উন্নয়নের জন্য যাচ্ছি দিল্লি, রাজনীতির জন্য নয়, বললেন মমতা

দোলে সাবধান!

জ্যোতিপ্রিয়র মামলা, সমন মঞ্জুলকৃষ্ণকে

বাম, তৃণমূল আঁতাত দেখছে রাজ্য বি জে পি

লাশ পাচার মামলায় ফের তপন, সুকুররা

দোলে পর্যটকের ঢল জঙ্গলমহলে

রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী দোলা

ðËùõþ õ±õþí, ÎáËùò ò± Îõþ#±ßÂ

¿ü/ÅËõþ õ±÷ ü÷i¤Ëûþõþ ¿÷¿åù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

òÏùõþîÂò ßÅÂGÂÅ: ¿ü/ÅËõþõþ ßÔÂøß ձËj±ùòËß ձõþÝ Îæ±õþð±õþ ßÂõþ±õþ Õ±ýW±ò 汿òËûþ ÛõÑ ßÔÂøËßÂõþ æ¿÷ ÎôÂõþîÂ Ý ক্ষ¿îÂÂóÓõþËíõþ ð±¿õËî ÷/ùõ±õþ ðÅÂóÅËõþ ¿ü/ÅËõþ ¿÷¿åù ßÂõþù ü±õþ± ö±õþî õ±÷ ü÷i¤ûþ¼ Îõù± Õ±ëÂÿ±ý×Ëé ò±á±ð ß±÷±õþßÅÂGÂÅ ö±õþîÂÏ üËãâõþ ÷±ê ÎïËß ¿÷¿åù q ýËûþ Îá±Âó±ùòáõþ, õ±ËæË÷¿ùûþ± ÛõÑ ÎõëÂÿ±Ëõ¿ëÂÿ Ûù±ß± Âó¿õþS÷±õþ Âóõþ ÎõëÂÿ±Ëõ¿ëÂÿ õ±æ±Ëõþ Îúø ýûþ¼ ÎüÃà±Ëò Ûß üö±ûþ ¿õ¿öÂi§ ð±¿õ ¿òËû õMõÉ ÎÂóú ßÂËõþò ¿ü ¿Âó Õ±ý× •Û÷ Ûù—¼ ¿ùõ±ËõþúËòõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß Âó±ïÇ Îâ±ø, Âó¿ùéÂõÅÉËõþ± üðüÉ ß±¿îÂÇß Âó±ù ÛõÑ ðùÏûþ Îòî± üæù Õ¿ñß±õþÏ, ¦¤Âóò &ý ›¶÷ÅÃ༠ۿðò üßÂËùõþ òæõþ ¿åù ¿ü ¿Âó ÛË÷õþ ßÔÂøß üÑáêÂËòõþ Îòî± ¿õñ±ûþß ձõðÅù Îõþ#±ß Î÷±{¡± ¿÷¿åËù ÛËüËåò ¿ß ò±, Îü¿ðËß¼ ðËùõþ ¿òËðÇú Î÷Ëò ¿î¿ò ¿÷¿åËù Õ±Ëüò¿ò¼ îÂËõ Õ±õþ Ýûþ±ý× Û, Û Õ±ý× Ûü Û, Âó¿}Â÷õ/ ¿ò÷DZí ßÂ÷ÇÏ Ý ßÂ÷Çä±õþÏ ü¿÷¿îÂ, ü±õþ± ö±õþî ›¶á¿îÂúÏù ÷¿ýù± ü¿÷¿îÂ, Âó¿}Â÷õ/ ÎÃàîÂ÷æ³õþ ü¿÷¿î ›¶öÔ¿î õ±÷ üÑáêÂËòõþ ßÂËûþß ý±æ±õþ ßÂ÷ÇÏ-ü÷ïÇßÂõþ± Û¿ðò ëÂ×Â󿦚î ¿åËùò ¿÷¿åËù¼ Û¿ðò ¿÷¿åù q ýÝûþ±õþ Õ±Ëá ß±÷±õþßÅÂGÂÅ ÎáËéÂõþ ß±Ëå ûÃàò ßÔÂøßÂËðõþ ð±¿õ ¿òËûþ ÷±ý×Ëß ›¶ä±õþ äÂù¿åù, îÂÃàò ¿ÂóKéÂÅ ü±ÒîÂõþ± ò±Ë÷ ¦š±òÏûþ Ûß îÔÂí÷Óù ßÂ÷ÇÏ ›¶äÂG ëÂ×Ml ýËûþ ÎîÂËëÂÿ û±ò ›¶ä±õþ ᱿ëÂÿõþ ¿ðËß¼ î±Òõþ õMõÉ, ßÔÂøËßÂõþ ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ü±î ù±Ãà é±ß± ¿ðËî ýËõ ÛõÑ ÷±Ëü ü±î ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ– Û üõ õù± äÂùËõ ò±¼ Ûý× ¿òËûþ ÂóÅ¿ùËüõþ ü±÷Ëòý× ëÂ×öÂûþ ÂóËক্ষÂõþ ÷ËñÉ õäÂü± ÎõËñ û±ûþ¼ îÂÃàò îÔÂí÷ÓËùõþ Õ±õþ Ûß ßÂ÷ÇÏ ÛËü Ýý× ëÂ×Ml ßÂ÷ÇÏËß Ûù±ß± ÎïËß ü¿õþËûþ ¿òËûþ û±ûþ¼ îÂËõ ¿÷¿åùËß ÎßÂf ßÂËõþ û±Ëî Îß±òÝ Õ›¶Ï¿îÂßÂõþ âéÂò± ò± âËéÂ, î±õþ æòÉ Îá±é± Ûù±ß± æ³ËëÂÿ Îæ±õþð±õþ ÂóÅ¿ù¿ü õÉõ¦š± ¿åù¼ ¿åËùò Õ¿î¿õþM ÂóÅ¿ùü üÅÂó±õþ îÂï±áî õüÅ, ¿ë Ûü ¿æ ¿ë Õɱ` ¿é ÎðõÀ ü±òɱù ÛõÑ ßÂËûþß¿é ï±ò±õþ Ý ¿ü-õþ±¼ üö±ûþ Âó±ïÇ Îâ±ø Ý ß±¿îÂÇß Âó±ù õËùò, ÛÃà±òß±õþ Õ¿òäåÃÅß ßÔÂøßÂËðõþ æ¿÷ Îû Îß±òÝ ÷ÓËùÉ ÎôÂõþî ¿ðËî ýËõ¼ ü±î õåõþ ñËõþ ßÔÂøßÂõþ± ক্ষ¿îÂ⶙¦¼ ¿æ¿òüÂóËSõþ ÷ÓùÉõÔ¿X äÂõþ÷ Õõ¦š±ûþ ÎÂóÌÒËåËå¼ î±ý× ü±î õåËõþõþ æòÉ ßÔÂøßÂËðõþ ü±î ù±Ãà é±ß± ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ¿ðËî ýËõ¼ î± å±ëÂÿ± ÷±Ëü î±Ëðõþ ü±î ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ ö±î± ¿ðËî ýËõ¼ ÛßÂý× üË/ ßÔÂøßÂËðõþ ÝÂóõþ ÎïËß ü÷™¦ ¿÷ËïÉ ÷±÷ù± ›¶îÂɱý±õþ ßÂõþËî ýËõ¼ æ¿÷ ßÂÏö±Ëõ ÎôÂõþî Âó±Ýûþ± û±Ëõ, î±õþ æòÉ ›¶Ëûþ±æËò Õ±ý×òËß üÑËú±ñò ßÂõþËî ýËõ¼ õáDZð±õþ, ÎÃàîÂ÷æ³õþ, Âó±A±ð±õþ üßÂùËßÂý× ü÷±òö±Ëõ ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ¿ðËî ýËõ¼ î±ÂóüÏ ÷±¿ùËßÂõþ ýîÂɱß±õþÏËðõþ ú±¿™¦õþÝ ð±¿õ æ±ò±ò õM±õþ±¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited