Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ আশ্বিন ১৪২১ মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আনন্দ শুরু, সন্ধে থেকেই বোধন ।। আড়াই হাজার কোটি পণ্যমাশুল ফাঁকি! ।। কুণালের জবানবন্দী নেওয়ার অনুমতি আদালতের--ই ডি দপ্তরে কথা বললেন সৃঞ্জয় ।। ভাঙন ঠেকাতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকল কংগ্রেস ।। জামিনের আবেদন, আজ শুনানি--জেলে জয়া: আত্মহত্যা, হৃদরোগে মৃত ১৬ ।। বোলপুর: পুলিসকে নিগ্রহের ঘটনায় আগাম জামিন খারিজ তৃণমূল নেতার ।। মার্কিন শিল্পপতি থেকে ওবামার মন চাইলেন মোদি প্রাতরাশে, নৈশভোজে ।। মোদিভক্তদের রাজদীপ-নিগ্রহের খবর উল্টে দিতে চাইলেন স্বামী ।। পাড়ুই-কাণ্ড: সি বি আই তদম্তের ওপর স্হগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি ।। পুজোয় কলকাতা এক মিনি ভারত--শিখর কর্মকার ।। কুণাল তৃণমূলের সঙ্গে দরদাম করছেন: রাহুল ।। গরম দিয়ে শুরু হল পুজো, শেষের দিকে হালকা বৃষ্টি
বাংলা

কুণালের জবানবন্দী নেওয়ার অনুমতি আদালতের

বিয়ে বাড়ি যাওয়া আর রাতে ডেলো-বৈঠক এক নয়: বিমান

ভাঙন ঠেকাতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকল কংগ্রেস

ওঁরা একা নন, পাশে দেব

বোলপুর: পুলিসকে নিগ্রহের ঘটনায় আগাম জামিন খারিজ তৃণমূল নেতার

বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনে ৪ দেশকে চায় রাজ্য

গরম দিয়ে শুরু হল পুজো, শেষের দিকে হালকা বৃষ্টি

কুণাল তৃণমূলের সঙ্গে দরদাম করছেন: রাহুল

বিশ্বভারতীর নিগৃহীত ছাত্রীর বাবাকে এক লাখ টাকা দিল রাজ্য

পাড়ুই-কাণ্ড: সি বি আই তদম্তের ওপর স্হগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি

এরিকের বোনকে চাকরি দিল রাজ্য

প্রতারণার অভিযোগে ধৃত কার্শিয়াঙের এ ডি এম

রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

ðËùõþ õ±õþí, ÎáËùò ò± Îõþ#±ßÂ

¿ü/ÅËõþ õ±÷ ü÷i¤Ëûþõþ ¿÷¿åù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

òÏùõþîÂò ßÅÂGÂÅ: ¿ü/ÅËõþõþ ßÔÂøß ձËj±ùòËß ձõþÝ Îæ±õþð±õþ ßÂõþ±õþ Õ±ýW±ò 汿òËûþ ÛõÑ ßÔÂøËßÂõþ æ¿÷ ÎôÂõþîÂ Ý ক্ষ¿îÂÂóÓõþËíõþ ð±¿õËî ÷/ùõ±õþ ðÅÂóÅËõþ ¿ü/ÅËõþ ¿÷¿åù ßÂõþù ü±õþ± ö±õþî õ±÷ ü÷i¤ûþ¼ Îõù± Õ±ëÂÿ±ý×Ëé ò±á±ð ß±÷±õþßÅÂGÂÅ ö±õþîÂÏ üËãâõþ ÷±ê ÎïËß ¿÷¿åù q ýËûþ Îá±Âó±ùòáõþ, õ±ËæË÷¿ùûþ± ÛõÑ ÎõëÂÿ±Ëõ¿ëÂÿ Ûù±ß± Âó¿õþS÷±õþ Âóõþ ÎõëÂÿ±Ëõ¿ëÂÿ õ±æ±Ëõþ Îúø ýûþ¼ ÎüÃà±Ëò Ûß üö±ûþ ¿õ¿öÂi§ ð±¿õ ¿òËû õMõÉ ÎÂóú ßÂËõþò ¿ü ¿Âó Õ±ý× •Û÷ Ûù—¼ ¿ùõ±ËõþúËòõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß Âó±ïÇ Îâ±ø, Âó¿ùéÂõÅÉËõþ± üðüÉ ß±¿îÂÇß Âó±ù ÛõÑ ðùÏûþ Îòî± üæù Õ¿ñß±õþÏ, ¦¤Âóò &ý ›¶÷ÅÃ༠ۿðò üßÂËùõþ òæõþ ¿åù ¿ü ¿Âó ÛË÷õþ ßÔÂøß üÑáêÂËòõþ Îòî± ¿õñ±ûþß ձõðÅù Îõþ#±ß Î÷±{¡± ¿÷¿åËù ÛËüËåò ¿ß ò±, Îü¿ðËß¼ ðËùõþ ¿òËðÇú Î÷Ëò ¿î¿ò ¿÷¿åËù Õ±Ëüò¿ò¼ îÂËõ Õ±õþ Ýûþ±ý× Û, Û Õ±ý× Ûü Û, Âó¿}Â÷õ/ ¿ò÷DZí ßÂ÷ÇÏ Ý ßÂ÷Çä±õþÏ ü¿÷¿îÂ, ü±õþ± ö±õþî ›¶á¿îÂúÏù ÷¿ýù± ü¿÷¿îÂ, Âó¿}Â÷õ/ ÎÃàîÂ÷æ³õþ ü¿÷¿î ›¶öÔ¿î õ±÷ üÑáêÂËòõþ ßÂËûþß ý±æ±õþ ßÂ÷ÇÏ-ü÷ïÇßÂõþ± Û¿ðò ëÂ×Â󿦚î ¿åËùò ¿÷¿åËù¼ Û¿ðò ¿÷¿åù q ýÝûþ±õþ Õ±Ëá ß±÷±õþßÅÂGÂÅ ÎáËéÂõþ ß±Ëå ûÃàò ßÔÂøßÂËðõþ ð±¿õ ¿òËûþ ÷±ý×Ëß ›¶ä±õþ äÂù¿åù, îÂÃàò ¿ÂóKéÂÅ ü±ÒîÂõþ± ò±Ë÷ ¦š±òÏûþ Ûß îÔÂí÷Óù ßÂ÷ÇÏ ›¶äÂG ëÂ×Ml ýËûþ ÎîÂËëÂÿ û±ò ›¶ä±õþ ᱿ëÂÿõþ ¿ðËß¼ î±Òõþ õMõÉ, ßÔÂøËßÂõþ ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ü±î ù±Ãà é±ß± ¿ðËî ýËõ ÛõÑ ÷±Ëü ü±î ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ ¿ðËî ýËõ– Û üõ õù± äÂùËõ ò±¼ Ûý× ¿òËûþ ÂóÅ¿ùËüõþ ü±÷Ëòý× ëÂ×öÂûþ ÂóËক্ষÂõþ ÷ËñÉ õäÂü± ÎõËñ û±ûþ¼ îÂÃàò îÔÂí÷ÓËùõþ Õ±õþ Ûß ßÂ÷ÇÏ ÛËü Ýý× ëÂ×Ml ßÂ÷ÇÏËß Ûù±ß± ÎïËß ü¿õþËûþ ¿òËûþ û±ûþ¼ îÂËõ ¿÷¿åùËß ÎßÂf ßÂËõþ û±Ëî Îß±òÝ Õ›¶Ï¿îÂßÂõþ âéÂò± ò± âËéÂ, î±õþ æòÉ Îá±é± Ûù±ß± æ³ËëÂÿ Îæ±õþð±õþ ÂóÅ¿ù¿ü õÉõ¦š± ¿åù¼ ¿åËùò Õ¿î¿õþM ÂóÅ¿ùü üÅÂó±õþ îÂï±áî õüÅ, ¿ë Ûü ¿æ ¿ë Õɱ` ¿é ÎðõÀ ü±òɱù ÛõÑ ßÂËûþß¿é ï±ò±õþ Ý ¿ü-õþ±¼ üö±ûþ Âó±ïÇ Îâ±ø Ý ß±¿îÂÇß Âó±ù õËùò, ÛÃà±òß±õþ Õ¿òäåÃÅß ßÔÂøßÂËðõþ æ¿÷ Îû Îß±òÝ ÷ÓËùÉ ÎôÂõþî ¿ðËî ýËõ¼ ü±î õåõþ ñËõþ ßÔÂøßÂõþ± ক্ষ¿îÂ⶙¦¼ ¿æ¿òüÂóËSõþ ÷ÓùÉõÔ¿X äÂõþ÷ Õõ¦š±ûþ ÎÂóÌÒËåËå¼ î±ý× ü±î õåËõþõþ æòÉ ßÔÂøßÂËðõþ ü±î ù±Ãà é±ß± ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ¿ðËî ýËõ¼ î± å±ëÂÿ± ÷±Ëü î±Ëðõþ ü±î ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ ö±î± ¿ðËî ýËõ¼ ÛßÂý× üË/ ßÔÂøßÂËðõþ ÝÂóõþ ÎïËß ü÷™¦ ¿÷ËïÉ ÷±÷ù± ›¶îÂɱý±õþ ßÂõþËî ýËõ¼ æ¿÷ ßÂÏö±Ëõ ÎôÂõþî Âó±Ýûþ± û±Ëõ, î±õþ æòÉ ›¶Ëûþ±æËò Õ±ý×òËß üÑËú±ñò ßÂõþËî ýËõ¼ õáDZð±õþ, ÎÃàîÂ÷æ³õþ, Âó±A±ð±õþ üßÂùËßÂý× ü÷±òö±Ëõ ক্ষ¿îÂÂóÓõþí ¿ðËî ýËõ¼ î±ÂóüÏ ÷±¿ùËßÂõþ ýîÂɱß±õþÏËðõþ ú±¿™¦õþÝ ð±¿õ æ±ò±ò õM±õþ±¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited