Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৮ চৈত্র ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
ঠিক যেন ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী!--সোমনাথ মণ্ডল ।। টাকা কেটে না নিলে ১০ লক্ষবেকারকে চাকরি দিতাম: মমতা--অম্লানজ্যোতি ঘোষ ।। রাজ্যকে এড়াব না, নরম রাজনাথ ।। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গেল এম পি এস ।। ভাগবতের অনুষ্ঠানে স্বপনকাম্তি!--অভিজিৎ বসাক ।। কলকাতার প্রচারে বি জে পি-র বিরুদ্ধে আরও আক্রমণের নির্দেশ মমতার ।। সুদীপ্ত শহিদ দিবসে স্মরণসভা, আইনঅমান্য ৪ ছাত্রসংগঠনের ।। যাদবপুর: তদম্ত কমিটি গঠনের প্রতিবাদে আজ মিছিল ক্যাম্পাসে ।। কাশ্মীরে আবার বৃষ্টি, ফের বন্যার আশঙ্কা ।। সরকারি অনুষ্ঠানে যতবার দরকার ততবার যাব: রাহুল ।। তোগাড়িয়া ঢুকলেই গ্রেপ্তার ।। রোজভ্যালির ডিবেঞ্চারে নামও ভুয়ো
খেলা

আগের রাতে দাদার সঙ্গে কথা বলি নি: সৌরভ

মোহনবাগানের নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হল

সভা উত্তপ্ত, ফুটবলারদের খারাপ পারফরমেন্সের ইস্টবেঙ্গল সচিব দুষলেন আই এস এল-কে

শ্রীনিকে ‘পচা মাল’ বলে দায়িত্ব ছাড়লেন কামাল

তৈরি থাকছেন মুরলি বিজয়

ভেট্টরি আমার মতো: বেদি

আবার হল্যান্ড হারাল স্পেনকে

রায়নার বিয়েতে মেতে কোহলি-অনুষ্কা

কপাল ফাটল বলবম্তের

নতুন দায়িত্বে মেন্টর জাহির

অর্ধেক-ক্ষমা চাইলেন হ্যাডিন!

সাহিলে মুগ্ধ বেঙ্গসরকার

অবসর মিলসের

টিকিট বিক্রি শুরু হল

আজ ফের নামছে মহমেডান, ইউনাইটেড

আজ নারাইনের অ্যাকশন পরীক্ষা

äÂɱ¿¥óûþò õõþí¯ ÷±¿^Ëð æòËæ±ûþ±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

÷±¿^ð, 3 æ³ù±ý×– ÎðËú ¿ôÂËõþý× Õ¿öÂòjËòõþ õòɱûþ ÎöÂËü ÎáËùò ßÂɱ¿üûþ±ü, ý׿òËûþ™¦±, 汿öÂ, Îë¿öÂë ¿üùö±õþ±¼ ÷±¿^ð ¿õ÷±òõjËõþý× î±õþß±Ëðõþ ÕöÂÉïÇò± æ±ò±Ëò±õþ æòÉ ý±¿æõþ ¿åËùò ý±æ±õþ ý±æ±õþ ü÷ïÇß¼ âËõþ ÎôÂõþ±õþ Âóõþý× ßÂɱ¿üûþ±üõþ± û±ò ΦóËòõþ õþ±æ± æ³ûþ±ò ß±ËùDZËüõþ üË/ ÎðÃà± ßÂõþËî¼ ÷±¿^Ëðõþ æ±õþæ³Ëûþù± ÂóɱËùËü ôÅÂéÂõù±õþËðõþ Õ¿öÂòjò æ±ò±ò õþ±æ± Ý îÂÒ±õþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ üðüÉõþ±¼ õþ±æ± å±ëÂÿ±Ý ¿åËùò ûÅõõþ±æ ¿ô¿ùÂó, îÂÒ±õþ ¦aÏ, õþ±òÏ Îù¿é¿æûþ± Ý õþ±æ±õþ ðÅý× Î÷Ëûþ¼ Õ¿ñò±ûþß ßÂɱ¿üûþ±ü ôÅÂéÂõù±õþËðõþ üý× ßÂõþ± ðËùõþ Ûß ò¥¤õþ 汿üÇ õþ±æ±õþ ý±Ëî îÅÂËù Îðò¼ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ ßÔ¿îÂËQ Õ±›Â¡Åî õþ±æ± æ³ûþ±ò ß±ËùDZü õËùò, ‘Φóò ôÅÂéÂõËùõþ Û÷ò ü±ôÂËùÉ Õ±÷õþ± á¿õÇî¼ ›¶ËîÂÉß ôÅÂéÂõù±õþý× ð±í ÎÃàËùËå¼ ðùéÂ±Ý ð±í¼’ ÛõþÂóõþý× UëÂËÃà±ù± õ±Ëü 5 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ õþ±™¦± Îâ±Ëõþò ßÂɱ¿üûþ±üõþ±¼ õþ±™¦±õþ ðÅ’ñ±Ëõþ ¿åù ù±ËÃà± ÷±òÅËøõþ ìÂù¼ ëÂ×êÂù ‘äÂɱ¿¥óûþò’, ‘äÂɱ¿¥óûþò’ Îüv±á±ò¼ ¿›¶ûþ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ å¿õ Îî±ù±õþ æòÉ ÂóËëÂÿ Îáù UËëÂÿ±U¿ëÂÿ¼ éÅÂý×é±Ëõþ ßÂɱ¿üûþ±üËðõþ æòÉ Õ¿öÂòjòõ±îÂDZ ÛËüý× äÂËùËå¼ Ûß ü÷Ïক্ষ±ûþ æ±ò± ÎáËå ›¶¿î ÎüËßÂË` 15358 éÅÂý×é ÛËüËå ý׿òËûþ™¦±Ëðõþ Õ¿öÂòjò 汿òËûþ¼ ÎðËú ¿ôÂËõþ ý×ëÂ×Ëõþ± ô±ý×ò±Ëùõþ Îå±A Ûß¿é አq¿òËûþËåò ßÂɱ¿üûþ±ü¼ ¿ïûþ±Ëá± Î÷±î± Îä±é ÎÂóËûþ Îõ¿õþËûþ û±Ýûþ±õþ Âóõþ ý×ùËß Îúø 30 ¿÷¿òé ðúæËò ÎÃàùËî ýûþ¼ Φóò ûÃàò ä±õþ Îá±Ëù Û¿áËûþ ÛõÑ Õ¿î¿õþM ü÷Ëûþõþ ÎÃàù± äÂùËå, îÂÃàò ý×ùËß |X± 汿òËûþý× ßÂɱ¿üûþ±ü Îõþô±¿õþ ÎÂóËE± ›¶Ëûþ‚±Ëß ÕòÅËõþ±ñ ßÂËõþò, ÎÃàù± Îúø ßÂËõþ ÎðÝûþ±õþ æòɼ õËù¿åËùò, ‘Õ±÷õþ± ä±õþ Îá±Ëù Û¿áËûþ¼ ¿õÂóক্ষ ðúæËò ÎÃàùËå¼ ýûþî ձõþÝ Îá±ù ÎÃàËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ý×ùËß |X± 汿òËûþý× õù¿å ÎÃàù± ÎúËøõþ õÒ±¿ú õ±æ±ò¼ î±õþ ¿ßÂåÅক্ষÂí Âóõþý× Îõþô±¿õþ ÎÃàù± ÎúËøõþ õÒ±¿ú õ±æ±ò¼’ ΦóËòõþ ùক্ষÂÉ Ûõ±õþ 2014 ¿õ«ß±Âó¼ îÂËõ ÛéÂ±Ý âéÂò± îÂÃàò Õ¿ñß±Ñú ôÅÂéÂõù±Ëõþõþ õûþü õ±ëÂÿËõ¼ â±õëÂÿ±ËäåÃò ò± ßÂɱ¿üûþ±ü¼ õËùËåò, ‘ÂóõþõîÂÇÏ ›¶æiœ Õ±÷±Ëðõþ ÎïËßÂÝ ú¿Mú±ùϼ ßÂËûþß õåËõþõþ ÷ËñÉý× ðËù òîÅÂò ôÅÂéÂõù±õþõþ± Õ±üËõ¼ ÕòÓñWÇ 21 ôÅÂéÂõù±õþõþ± Îõú ö±ù¼ î±õþ±ý× ðùËß ۿáËûþ ¿òËûþ û±Ëõ¼’ ßÂɱ¿üûþ±Ëüõþ üË/ ÛßÂ÷î ô±Ëõªá±üݼ õËùËåò, ‘Õ±ùõ±õþ õûþü ÷±S 23¼ ðÅõþ™L ÎÃàËùËå¼ Ûå±ëÂÿ± õÅüËßÂîÂü, ¿ÂóËß å±ëÂÿ±Ý Õ±¿÷ õþËûþ¿å¼ òîÅÂòõþ± Õ±üËõ¼ ö¿õøÉËîÂÝ Ûý× ðù ü±ôÂùÉ Âó±Ëõ¼’ ›¶Ÿ ëÂ×ËêÂËå 汿öÂõþ Õõüõþ ¿òËûþݼ Ûý× Ãàõõþ ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËûþ ô±Ëõªá±ü õËùËåò, ‘ðÅõþ™L ÎÃàùËå¼ ÷Ëò ýûþ ò± ÛÃàòý× Õõüõþ ÎòËõ¼ Õ±õþÝ ßÂËûþß õåõþ ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý× ÎðËúõþ ýËûþ ÎÃàùËõ¼’

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited