Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ মাঘ ১৪২১ বুধবার ২৮ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা, সিঙ্গুর: শুনানি পিছোল সুপ্রিম কোর্টে--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। গান্ধী, বিবেকানন্দ থেকে শাহরুখে মাতিয়ে গেলেন--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মুখ্যমন্ত্রী: গণতন্ত্রের অঙ্গন হল বইমেলা ।। প্রার্থী নিয়ে কং-কোন্দল ।। দলকে আরও কড়া বার্তা দিতে শনিবার কালীঘাটে দলের বৈঠক ।। বেসুর ছাত্রীকে যৌন হেনস্হায় ছুটিতে শিক্ষক ।। ব্যাগে ১৬ কোটি বিদেশি মুদ্রা নিয়ে রাইমা গ্রেপ্তার--সব্যসাচী সরকার ।। ফের পিছিয়ে গেল সিঙ্গুর মামলা, হতাশ সিঙ্গুরবাসী--নীলরতন কুণ্ডু ।। সিবাল সরিয়ে জোট সম্ভাবনা ওড়ালেন অধীর--অলক সরকার ।। তৃণমূল ও বি জে পি-র ফারাক নেই: সূর্যকাম্ত--সুখেন্দু আচার্য ।। রেড রোডে উৎসবের আমেজ ।। আনন্দধারার দায়িত্বে বেচারাম
খেলা

যত কেলেঙ্কারি ইডেনের বাইশ গজে

ডুডু, ডিকা, টুলুঙ্গা নেই

আজ বাইরে মোহনবাগানের লক্ষ্য ৩ পয়েন্ট

আবার ধাওয়ান ব্যর্থ, ধোনি চিম্তিত নন!

রোনাল্ডোর শাস্তি চান নেইমার

এবার নাদাল বিদায়

চোকার্স নয়, নতুন তকমা চান স্মিথ

পেলে হওয়াটা বড় দায়িত্ব: পেলে

বিশ্বকাপ: সরে গেলেন নারাইন

জাতীয় গেমসে নেই সুস্মিতা

ফাইনালে না-ও খেলতে পারেন ওয়াটসন

বর্ষসেরা! ত্রিমুকুট স্মিথের

জ্বলে উঠলেন শ্রীবৎস, অরিন্দমরা

রোহিতের নামার সম্ভাবনা কম

ক্রিকেট মাঠে মৃত্যু জিশানের

প্রথম জয় ডেম্পোর

দুর্ঘটনায় মৃত ২ ফুটবলার

সানফিস্ট জুনিয়র শুরু হল

äÂɱ¿¥óûþò õõþí¯ ÷±¿^Ëð æòËæ±ûþ±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

÷±¿^ð, 3 æ³ù±ý×– ÎðËú ¿ôÂËõþý× Õ¿öÂòjËòõþ õòɱûþ ÎöÂËü ÎáËùò ßÂɱ¿üûþ±ü, ý׿òËûþ™¦±, 汿öÂ, Îë¿öÂë ¿üùö±õþ±¼ ÷±¿^ð ¿õ÷±òõjËõþý× î±õþß±Ëðõþ ÕöÂÉïÇò± æ±ò±Ëò±õþ æòÉ ý±¿æõþ ¿åËùò ý±æ±õþ ý±æ±õþ ü÷ïÇß¼ âËõþ ÎôÂõþ±õþ Âóõþý× ßÂɱ¿üûþ±üõþ± û±ò ΦóËòõþ õþ±æ± æ³ûþ±ò ß±ËùDZËüõþ üË/ ÎðÃà± ßÂõþËî¼ ÷±¿^Ëðõþ æ±õþæ³Ëûþù± ÂóɱËùËü ôÅÂéÂõù±õþËðõþ Õ¿öÂòjò æ±ò±ò õþ±æ± Ý îÂÒ±õþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ üðüÉõþ±¼ õþ±æ± å±ëÂÿ±Ý ¿åËùò ûÅõõþ±æ ¿ô¿ùÂó, îÂÒ±õþ ¦aÏ, õþ±òÏ Îù¿é¿æûþ± Ý õþ±æ±õþ ðÅý× Î÷Ëûþ¼ Õ¿ñò±ûþß ßÂɱ¿üûþ±ü ôÅÂéÂõù±õþËðõþ üý× ßÂõþ± ðËùõþ Ûß ò¥¤õþ 汿üÇ õþ±æ±õþ ý±Ëî îÅÂËù Îðò¼ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ ßÔ¿îÂËQ Õ±›Â¡Åî õþ±æ± æ³ûþ±ò ß±ËùDZü õËùò, ‘Φóò ôÅÂéÂõËùõþ Û÷ò ü±ôÂËùÉ Õ±÷õþ± á¿õÇî¼ ›¶ËîÂÉß ôÅÂéÂõù±õþý× ð±í ÎÃàËùËå¼ ðùéÂ±Ý ð±í¼’ ÛõþÂóõþý× UëÂËÃà±ù± õ±Ëü 5 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ õþ±™¦± Îâ±Ëõþò ßÂɱ¿üûþ±üõþ±¼ õþ±™¦±õþ ðÅ’ñ±Ëõþ ¿åù ù±ËÃà± ÷±òÅËøõþ ìÂù¼ ëÂ×êÂù ‘äÂɱ¿¥óûþò’, ‘äÂɱ¿¥óûþò’ Îüv±á±ò¼ ¿›¶ûþ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ å¿õ Îî±ù±õþ æòÉ ÂóËëÂÿ Îáù UËëÂÿ±U¿ëÂÿ¼ éÅÂý×é±Ëõþ ßÂɱ¿üûþ±üËðõþ æòÉ Õ¿öÂòjòõ±îÂDZ ÛËüý× äÂËùËå¼ Ûß ü÷Ïক্ষ±ûþ æ±ò± ÎáËå ›¶¿î ÎüËßÂË` 15358 éÅÂý×é ÛËüËå ý׿òËûþ™¦±Ëðõþ Õ¿öÂòjò 汿òËûþ¼ ÎðËú ¿ôÂËõþ ý×ëÂ×Ëõþ± ô±ý×ò±Ëùõþ Îå±A Ûß¿é አq¿òËûþËåò ßÂɱ¿üûþ±ü¼ ¿ïûþ±Ëá± Î÷±î± Îä±é ÎÂóËûþ Îõ¿õþËûþ û±Ýûþ±õþ Âóõþ ý×ùËß Îúø 30 ¿÷¿òé ðúæËò ÎÃàùËî ýûþ¼ Φóò ûÃàò ä±õþ Îá±Ëù Û¿áËûþ ÛõÑ Õ¿î¿õþM ü÷Ëûþõþ ÎÃàù± äÂùËå, îÂÃàò ý×ùËß |X± 汿òËûþý× ßÂɱ¿üûþ±ü Îõþô±¿õþ ÎÂóËE± ›¶Ëûþ‚±Ëß ÕòÅËõþ±ñ ßÂËõþò, ÎÃàù± Îúø ßÂËõþ ÎðÝûþ±õþ æòɼ õËù¿åËùò, ‘Õ±÷õþ± ä±õþ Îá±Ëù Û¿áËûþ¼ ¿õÂóক্ষ ðúæËò ÎÃàùËå¼ ýûþî ձõþÝ Îá±ù ÎÃàËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ý×ùËß |X± 汿òËûþý× õù¿å ÎÃàù± ÎúËøõþ õÒ±¿ú õ±æ±ò¼ î±õþ ¿ßÂåÅক্ষÂí Âóõþý× Îõþô±¿õþ ÎÃàù± ÎúËøõþ õÒ±¿ú õ±æ±ò¼’ ΦóËòõþ ùক্ষÂÉ Ûõ±õþ 2014 ¿õ«ß±Âó¼ îÂËõ ÛéÂ±Ý âéÂò± îÂÃàò Õ¿ñß±Ñú ôÅÂéÂõù±Ëõþõþ õûþü õ±ëÂÿËõ¼ â±õëÂÿ±ËäåÃò ò± ßÂɱ¿üûþ±ü¼ õËùËåò, ‘ÂóõþõîÂÇÏ ›¶æiœ Õ±÷±Ëðõþ ÎïËßÂÝ ú¿Mú±ùϼ ßÂËûþß õåËõþõþ ÷ËñÉý× ðËù òîÅÂò ôÅÂéÂõù±õþõþ± Õ±üËõ¼ ÕòÓñWÇ 21 ôÅÂéÂõù±õþõþ± Îõú ö±ù¼ î±õþ±ý× ðùËß ۿáËûþ ¿òËûþ û±Ëõ¼’ ßÂɱ¿üûþ±Ëüõþ üË/ ÛßÂ÷î ô±Ëõªá±üݼ õËùËåò, ‘Õ±ùõ±õþ õûþü ÷±S 23¼ ðÅõþ™L ÎÃàËùËå¼ Ûå±ëÂÿ± õÅüËßÂîÂü, ¿ÂóËß å±ëÂÿ±Ý Õ±¿÷ õþËûþ¿å¼ òîÅÂòõþ± Õ±üËõ¼ ö¿õøÉËîÂÝ Ûý× ðù ü±ôÂùÉ Âó±Ëõ¼’ ›¶Ÿ ëÂ×ËêÂËå 汿öÂõþ Õõüõþ ¿òËûþݼ Ûý× Ãàõõþ ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËûþ ô±Ëõªá±ü õËùËåò, ‘ðÅõþ™L ÎÃàùËå¼ ÷Ëò ýûþ ò± ÛÃàòý× Õõüõþ ÎòËõ¼ Õ±õþÝ ßÂËûþß õåõþ ¿ò¿}ÂîÂö±Ëõý× ÎðËúõþ ýËûþ ÎÃàùËõ¼’

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited