Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
খেলা

জিকোর প্রশংসা শুভাশিসের চাপ বাড়াল, গার্সিয়া দলে নেই

রবিবার থেকে চাকা ঘুরবে: জেমস

পেলে ৭৫!

এক রাতে ৪০ গোল!

নেইমারের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া: মেসি

বাইচুংকে ‘হল অফ ফেম’ এ এফ সি-র

লক্ষ্মীর হাত ধরে পূর্বাঞ্চল ম্যাচে ফিরল

রুনিরাও আই এস এল খেলবে! বিশ্বাস পিরেসের

নির্বাসিত সরিতা দেবী , চিঠি পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আলোচনা চায়

ইউনিস খানের দুই নজির

মালিঙ্গা, হেরাথরা আসছেন না, অনিশ্চিত সাঙ্গাকারা

গুরব‘কে সংবর্ধনা

â±Ëüõþ Îß±ËéÇ õþæ±õþý× õþ±æ±

õûþËüõþ ¿ýËüõ ëÂ×ˌ ¿ðËûþ Îüõþ± ÎôÂËëÂõþ±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ¿òõDZí ÷æ³÷ð±õþ

òÏù-ü±ð± ôªÂß Âóõþ± û÷æ ðÅý× àÅËðËß â°I×± ä±Ëõþß Îðà±ý× û±ûþ¿ò¼ ÎüKé±õþ Îß±ËéÇ ÛËü î±Ëðõþ ÷±Ëûþõþ Îß±Ëù ÎäÂËÂó ÎðÃàù, õ±õ± ýê±Èý× ÷±¿éÂËî ùÅ¿éÂËûþ ÂóËëÂÿ ý±ÂóÅü òûþËò ßÒ±ðËå¼ õ±õ±õþ Îä±Ëà ÎßÂò æù, Îõ±ç±õþ ক্ষÂ÷î± î±Ëðõþ Îòý×¼ ¿ßÂc Îá±é± Îé¿òü¿õ« õÅçÂËî Âó±õþù, ÎüKé±õþ Îß±ËéÇÂõþ Õ±¿ñÂóîÂÉ ¿ßÂåÅ ¿ðËòõþ æòÉ ý±¿õþËûþ ßÂÏ ÕüýÉ ûLaí±ûþ öÅÂá¿åËùò õþæ±õþ ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ ¿õªËéÂËòõþ Õɱ¿` ÷±ËõþËß 3 â°I×± 24 ¿÷¿òËéÂõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 ÎáË÷ ý±¿õþËûþ ü±îÂõ±õþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò ¿æËî ¿Âóé ü±¥x±Ëüõþ ¿õ«ËõþßÂëÂÇ åÒÅËùò¼ qñÅ Õù ý×Ñùɱ` ßv±Ëõõþý× òûþ, ÛßÂý× üË/ æËß±¿öÂäÂ, ò±ð±ùËß éÂÂóËß ձõ±õþ Îé¿òü æáËîÂõþ ý±õþ±Ëò± ü±¥Ú±æÉÝ ÂóÅòX±õþ ßÂõþËùò¼ ú¿òõ±õþ ÎC¿ü Õ¿ˆÂò õËù¿åËùò, ä±Âó ¿ßÂc ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ ÝÂóõþ ï±ßÂËõ¼ ¿ßÂc Îá±é± Îâ¶é ¿õªËéÂò Îû ßÂËûþ Õ±Ëå ÷±Ëõþõþ ¿ðËß¼ ¿î¿ò ¿ß ä±ËÂó ï±ßÂËõò ò±· Õ±õþ Ûß ¿ßÂÑõð¿™L ¿õ¿ù ¿æò ¿ßÂÑËûþõþ æõ±õ ¿åù, ‘ä±ËÂó ï±ß± Îî± ¿õõþ±é õɱÂó±õþ, üõ±õþ ÝÂóõþ Îî± ›¶îÂɱú±õþ ä±Âó ï±Ëß ò±¼’ ÎÃàù±õþ qËî ðÅý× ¿ßÂÑõð¿™Lõþ ßÂï±ý× Õক্ষÂËõþ Õক্ষÂËõþ ¿÷Ëù û±¿äåù¼ Îàù± ÎðËà ¦ó©† Îõ±ç± û±¿äåù, ÎôÂËëÂõþ±õþ Îõú ä±ËÂó¼ ëÂ×ˌ±¿ðËß ÷±ËõþËß Îõú æ÷±é Îð౿äåù¼ Îüý× æ÷±¿é ÷±Ëõþý× ›¶ï÷ Îüé ¿æËî Îòò¼ ÷ɱËäÂõþ ›¶ï÷ ÎáË÷ý× Îõüù±ý×Ëòõþ ÝÂóõþ ¿ðËûþ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ ÷±õþ± Îô±õþýɱ` ö¿ù õ±ý×Ëõþ ÎûËîÂý× ÷±Ëõþ Îõªß ßÂËõþò¼ ¿ßÂc Ûõþ Âóõþ EÂó úé ձõþ üv±ý×Ëü ÷±ËõþËß ü±÷±òÉ òëÂÿõËëÂÿ Îðà±ûþ¼ Îüý× üÅËû±Ëá äÂîÅÂïÇ ÎáË÷ Îõªß ßÂËõþ ÷ɱËä ÎôÂËõþò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ îÂÃàò Îòé Λ¡-Îî ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ ÎüKé±õþ Îß±ËéÇÂõþ ÎäÂò± ÎôÂËëÂõþ±õþËß ÎðÃà± û±Ëäå¼ ÂóËõþõþ ÂóÒ±ä¿é ÎáË÷ ü÷±ò-ü÷±ò ùëÂÿ±ý× ýûþ¼ ÷±Ëõþõþ ›¶¿î¿é Îô±õþýɱ` ëÂ×ý×ò±Ëõþõþ æõ±Ëõ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ ß±Ëå îÂÃàò ¿åù üv±ý×ü ëÂ×ý×ò±õþ¼ òõ÷ ÎáË÷ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ Îô±õþýɱ` ÎòËé ÂóëÂÿËîÂý× ÷±Ëõþ Õ±õ±õþ Îõªß ßÂËõþò¼ Ûõþ Âóõþ â¶É±` üv±÷ ô±ý×ò±Ëùõþ ›¶ï÷ Îüé ¿æîÂËî ձõþ ÷±Ëõþõþ ÕüÅ¿õËñ ýûþ¿ò¼ ¿ZîÂÏûþ ÎüËéÂõþ ¿ZîÂÏûþ ÎáË÷ý× ÎôÂËëÂõþ±õþ Îõªß ÂóËûþKé Âó±ò¼ ¿ßÂc îÂÃàò ÷±Ëõþõþ ⶱëÂ×` Φ†˜±ËßÂõþ áöÂÏõþî± ÕòÉ ÷±S± ÎÂóËûþËå, û±õþ áëÂÿ á¿î ¿åù â°I×±ûþ 73 ÷±ý×ù¼ ëÂ×ˌ±¿ðËß qñÅ Îô±õþýɱË`Âý× îÂîÂক্ষÂËí 12¿é ձòËô±üÇë Ûõþõþ ßÂËõþ ÎôÂËùËåò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ ÷Ëò ýËäå ÎôÂËëÂõþ±õþ òò, ÎôÂëÂÛõþõþ¼ Îü¿÷ô±ý×ò±Ëùõþ ÎôÂËëÂõþ±õþ ýê±Èý× ëÂ×ñ±Ý¼ Âó=÷ ÎáË÷ é±ò± ä±õþËé ÂóËûþKé ¿òËûþ ÎôÂËëÂõþ±õþËß ðÅËé± Îõªß ÂóËûþKé õÒ±ä±Ëî ýûþ¼ üÅËû±á ÎÂóËùý× ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ õɱßÂýɱË` ձS÷í ßÂËõþò ÷±Ëõþ¼ îÂËõ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ üË/ ¿åù Îá±ù±õþ ÷Ëî± ü±¿öÂÇü¼ Õ±õþ Îá±é± ›¶¿îÂËû±¿áî±ûþ Ûõ±õþ ÎôÂËëÂõþ±õþËß Îûé± öÅ¿áËûþËå, Îüý× ö¿ù îÂÒ±Ëß ¿ZîÂÏûþ ÎüËé õÒ±ä±ûþ¼ Îû-û±õþ ü±¿öÂÇü ñËõþ ÎõþËÃà ¿ZîÂÏûþ Îüé ûÃàò 6-5, îÂÃàò Z±ðú ÎáË÷ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ Õü±ñ±õþí Ûß¿é EÂó ö¿ù îÂÒ±Ëß ¿ZîÂÏûþ Îüé ¿ðËûþ Îðûþ¼ Ûõþ Âóõþý× õÔ¿©† ò±Ë÷¼ ýê±Èý× æ¿÷ ÎÂóËûþ û±Ýûþ± ÎôÂËëÂõþ±õþ Û÷¿òËîÂý× öÂûþ‚Âõþ¼ î±õþ ÝÂóõþ ÎüKé±õþ Îß±ËéÇÂõþ â±Ëüõþ ÃàÒÅ¿éÂò±¿é îÂÒ±õþ òÃàðÂóÇËí¼ qñÅ î±ý× òûþ, ì±ß± Îß±ËéÇ ÎÃàù±¼ ÕïÇ±È ý×òËë±õþ ÷ɱä¼ ÎÃàù± ûÃàò õg ýûþ, îÂÃàò ÷±Ëõþõþ ÷ÅÃàé±ý× ÛßÂé± Âó¿õþüÑÃàɱò ÷Ëò ß¿õþËûþ ¿ð¿äåÃù¼ 2010-Ûõþ òËöÂ¥¤Ëõþ Îúø ý×òËë±õþ ÷ɱä ÎýËõþ¿åËùò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ ¿ßÂc îÂÃàòÝ Îõ±ç± û±ûþ¿ò, üõÅæ â±Ëüõþ ¿›¶ûþ ág ÎôÂËëÂõþ±õþ Ûî î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ ÎÂóËûþ û±Ëõò¼ Îõ±ç± Îáù îÔÂîÂÏûþ ÎüËéÂõþ äÂîÅÂïÇ ÎáË÷ Îõüù±ý×ò ÎïËß îÂÒ±õþ ý×òü±ý×ëÂ-Õ±ëÂ×é Îô±õþýɱ` EÂó úËé¼ Ûõþ Âóõþ 20 ¿÷¿òéÂ, 26 ÂóËûþËKéÂõþ ø‡Â ÎáË÷¼ 0-40 ÎïËß Õü±ñ±õþí Õ±S÷í±Rß Îé¿òËü ø‡Â Îõªß ÂóËûþKé ß±Ëæ ù±¿áËûþ ûÃàò 4-2 ÎáË÷ Û¿áËûþ ÎáËùò, ÷Ëò ý¿äåÃù ¿î¿ò 25, ÷±Ëõþ 31¼ ¿áûþ±õþ õðËù ò±÷± ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ Õ±&ò, åj, ü/Ïî– Îß±òÝ ¿ßÂåÅõþ üË/ý× Âó±{¡± ÎðÝûþ±õþ ক্ষÂ÷î± ¿åù ò± ÷±Ëõþõþ¼ îÂõÅ ¿î¿ò Îû ùëÂÿ±ý×é± Îðà±Ëùò, î± ßÒ±¿ðËûþ ¿ðËûþ Îáù 15 ý±æ±Ëõþõþ ÎüKé±õþ Îß±éÇÂËß¼ Ûàò õûþËüõþ ¿õä±Ëõþ Õ±Ëf ձ᱿üõþ Âóõþ ¿ZîÂÏûþ ¿ýËüËõ Õ±õ±õþ Ûß ò¥¤Ëõþ ÛËùò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ 30 ÎÂó¿õþËûþ qñÅ õþë Îùö±õþ Õ±õþ Õ±ïDZõþ Õɱú ÎüKé±õþ Îß±ËéÇ Îúø ý±¿ü ÎýËü¿åËùò¼ Ûõ±õþ Îä±Ëàõþ æËù ý±üËùò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ õÅ¿çÂËûþ ¿ðËùò ðÅËé± ¿æ¿òü, ÛßÂ, Ûàò ÷±Ëõþõþ Îß±ä ý×ö±ò Îù`ÂËùõþ ß±Ëå â±Ëüõþ Îß±éÇ ‘áõþ Ãà±ðÉ’ý× ÎïËß Îáù¼ ðÅý×, â±Ëüõþ Îß±ËéÇ ձõ±õþ ›¶÷±í ýù õþæ±õþý× õþ±æ±¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited