Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ চৈত্র ১৪২১ শনিবার ২৮ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রানাঘাট গণধর্ষণ: সি বি আই তদম্ত ভার না নেওয়ায় বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রী ।। গোপালই চক্রী, ডাকাতদের চিনিয়ে এনে ছিল--সব্যসাচী সরকার ।। চিটফান্ড সংস্হার দপ্তরে সি বি আই তল্লাশি ।। আলুর সঙ্কট: রাজ্যের লিখিত জবাব চাইল হাইকোর্ট ।। স্কুলে ঢুকে তাণ্ডব, ভাঙচুর ১২ বাস, তছনছ অফিসঘর ।। কড়াকড়ি কেন? স্কুলে আগুন পরীক্ষার্থীদের! ।। ফের জমি অর্ডিনান্স আনতে চলেছে সরকার ।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৬৯০ ফি‘ড ডিপোজিট ।। টসে হারাই নাকি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ--দেবাশিস দত্ত, মেলবোর্ন ।। হোমওয়ার্ক করেনি ভারত--সম্বরণ ব্যানার্জি ।। বাজপেয়ীকে ভারতরত্ন সম্মান প্রদান ।। বেলগাছিয়ায় আজ মিছিলে বিমান বসু
খেলা

অনেক কিছু পেয়েওছি

টসে হারাই নাকি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ

আমি একা ফ্যা’র নই: রন্টি

সাউদিকে স্লেজিং, পাল্টা জবাবে উত্তাপ

হোমওয়ার্ক করেনি ভারত

বড় ম্যাচে অভিষেক লাল-হলুদের শুভাশিস, রফিকের

প্রত্যয়ী বাগান

নর্ডির স্পেশাল ডার্বি, হিরো হতে চান না বোয়া

সঞ্জয় কাঁদুনি গাইতে নারাজ, বাগানকে ফেবারিট বললেন এলকো

লারার কথায় উপকৃত ফিঞ্চ

বোর্ডকে ধোনি: সামিদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত নয়

অনভ্যস্ত পরিবেশে কিউইরা

জোরে বোলিংয়ে আস্হা রাখছেন ক্রো

অস্ট্রেলিয়াকে থামাতে হলে বিশেষ কিছু করতে হবে

সানিয়া: অনুষ্কা মেয়ে বলেই দোষ দিতে হবে?

আচরণ নিয়ে অভিযোগ ওয়াকারের

লারার একাদশে ভারতের ৩

পেলের ওষুধপত্র বদলানো দরকার: মারাদোনা

ব্রাজিলের জয়ে গোল নেইমারের

আবার হার

দুটো ভুলে হার

সাউথ ইস্টার্ন রেলের দাবা

ডেম্পো-ভারত এফ সি গোলশূন্য

â±Ëüõþ Îß±ËéÇ õþæ±õþý× õþ±æ±

õûþËüõþ ¿ýËüõ ëÂ×ˌ ¿ðËûþ Îüõþ± ÎôÂËëÂõþ±õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ¿òõDZí ÷æ³÷ð±õþ

òÏù-ü±ð± ôªÂß Âóõþ± û÷æ ðÅý× àÅËðËß â°I×± ä±Ëõþß Îðà±ý× û±ûþ¿ò¼ ÎüKé±õþ Îß±ËéÇ ÛËü î±Ëðõþ ÷±Ëûþõþ Îß±Ëù ÎäÂËÂó ÎðÃàù, õ±õ± ýê±Èý× ÷±¿éÂËî ùÅ¿éÂËûþ ÂóËëÂÿ ý±ÂóÅü òûþËò ßÒ±ðËå¼ õ±õ±õþ Îä±Ëà ÎßÂò æù, Îõ±ç±õþ ক্ষÂ÷î± î±Ëðõþ Îòý×¼ ¿ßÂc Îá±é± Îé¿òü¿õ« õÅçÂËî Âó±õþù, ÎüKé±õþ Îß±ËéÇÂõþ Õ±¿ñÂóîÂÉ ¿ßÂåÅ ¿ðËòõþ æòÉ ý±¿õþËûþ ßÂÏ ÕüýÉ ûLaí±ûþ öÅÂá¿åËùò õþæ±õþ ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ ¿õªËéÂËòõþ Õɱ¿` ÷±ËõþËß 3 â°I×± 24 ¿÷¿òËéÂõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 ÎáË÷ ý±¿õþËûþ ü±îÂõ±õþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò ¿æËî ¿Âóé ü±¥x±Ëüõþ ¿õ«ËõþßÂëÂÇ åÒÅËùò¼ qñÅ Õù ý×Ñùɱ` ßv±Ëõõþý× òûþ, ÛßÂý× üË/ æËß±¿öÂäÂ, ò±ð±ùËß éÂÂóËß ձõ±õþ Îé¿òü æáËîÂõþ ý±õþ±Ëò± ü±¥Ú±æÉÝ ÂóÅòX±õþ ßÂõþËùò¼ ú¿òõ±õþ ÎC¿ü Õ¿ˆÂò õËù¿åËùò, ä±Âó ¿ßÂc ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ ÝÂóõþ ï±ßÂËõ¼ ¿ßÂc Îá±é± Îâ¶é ¿õªËéÂò Îû ßÂËûþ Õ±Ëå ÷±Ëõþõþ ¿ðËß¼ ¿î¿ò ¿ß ä±ËÂó ï±ßÂËõò ò±· Õ±õþ Ûß ¿ßÂÑõð¿™L ¿õ¿ù ¿æò ¿ßÂÑËûþõþ æõ±õ ¿åù, ‘ä±ËÂó ï±ß± Îî± ¿õõþ±é õɱÂó±õþ, üõ±õþ ÝÂóõþ Îî± ›¶îÂɱú±õþ ä±Âó ï±Ëß ò±¼’ ÎÃàù±õþ qËî ðÅý× ¿ßÂÑõð¿™Lõþ ßÂï±ý× Õক্ষÂËõþ Õক্ষÂËõþ ¿÷Ëù û±¿äåù¼ Îàù± ÎðËà ¦ó©† Îõ±ç± û±¿äåù, ÎôÂËëÂõþ±õþ Îõú ä±ËÂó¼ ëÂ×ˌ±¿ðËß ÷±ËõþËß Îõú æ÷±é Îð౿äåù¼ Îüý× æ÷±¿é ÷±Ëõþý× ›¶ï÷ Îüé ¿æËî Îòò¼ ÷ɱËäÂõþ ›¶ï÷ ÎáË÷ý× Îõüù±ý×Ëòõþ ÝÂóõþ ¿ðËûþ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ ÷±õþ± Îô±õþýɱ` ö¿ù õ±ý×Ëõþ ÎûËîÂý× ÷±Ëõþ Îõªß ßÂËõþò¼ ¿ßÂc Ûõþ Âóõþ EÂó úé ձõþ üv±ý×Ëü ÷±ËõþËß ü±÷±òÉ òëÂÿõËëÂÿ Îðà±ûþ¼ Îüý× üÅËû±Ëá äÂîÅÂïÇ ÎáË÷ Îõªß ßÂËõþ ÷ɱËä ÎôÂËõþò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ îÂÃàò Îòé Λ¡-Îî ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ ÎüKé±õþ Îß±ËéÇÂõþ ÎäÂò± ÎôÂËëÂõþ±õþËß ÎðÃà± û±Ëäå¼ ÂóËõþõþ ÂóÒ±ä¿é ÎáË÷ ü÷±ò-ü÷±ò ùëÂÿ±ý× ýûþ¼ ÷±Ëõþõþ ›¶¿î¿é Îô±õþýɱ` ëÂ×ý×ò±Ëõþõþ æõ±Ëõ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ ß±Ëå îÂÃàò ¿åù üv±ý×ü ëÂ×ý×ò±õþ¼ òõ÷ ÎáË÷ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ Îô±õþýɱ` ÎòËé ÂóëÂÿËîÂý× ÷±Ëõþ Õ±õ±õþ Îõªß ßÂËõþò¼ Ûõþ Âóõþ â¶É±` üv±÷ ô±ý×ò±Ëùõþ ›¶ï÷ Îüé ¿æîÂËî ձõþ ÷±Ëõþõþ ÕüÅ¿õËñ ýûþ¿ò¼ ¿ZîÂÏûþ ÎüËéÂõþ ¿ZîÂÏûþ ÎáË÷ý× ÎôÂËëÂõþ±õþ Îõªß ÂóËûþKé Âó±ò¼ ¿ßÂc îÂÃàò ÷±Ëõþõþ ⶱëÂ×` Φ†˜±ËßÂõþ áöÂÏõþî± ÕòÉ ÷±S± ÎÂóËûþËå, û±õþ áëÂÿ á¿î ¿åù â°I×±ûþ 73 ÷±ý×ù¼ ëÂ×ˌ±¿ðËß qñÅ Îô±õþýɱË`Âý× îÂîÂক্ষÂËí 12¿é ձòËô±üÇë Ûõþõþ ßÂËõþ ÎôÂËùËåò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ ÷Ëò ýËäå ÎôÂËëÂõþ±õþ òò, ÎôÂëÂÛõþõþ¼ Îü¿÷ô±ý×ò±Ëùõþ ÎôÂËëÂõþ±õþ ýê±Èý× ëÂ×ñ±Ý¼ Âó=÷ ÎáË÷ é±ò± ä±õþËé ÂóËûþKé ¿òËûþ ÎôÂËëÂõþ±õþËß ðÅËé± Îõªß ÂóËûþKé õÒ±ä±Ëî ýûþ¼ üÅËû±á ÎÂóËùý× ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ õɱßÂýɱË` ձS÷í ßÂËõþò ÷±Ëõþ¼ îÂËõ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ üË/ ¿åù Îá±ù±õþ ÷Ëî± ü±¿öÂÇü¼ Õ±õþ Îá±é± ›¶¿îÂËû±¿áî±ûþ Ûõ±õþ ÎôÂËëÂõþ±õþËß Îûé± öÅ¿áËûþËå, Îüý× ö¿ù îÂÒ±Ëß ¿ZîÂÏûþ ÎüËé õÒ±ä±ûþ¼ Îû-û±õþ ü±¿öÂÇü ñËõþ ÎõþËÃà ¿ZîÂÏûþ Îüé ûÃàò 6-5, îÂÃàò Z±ðú ÎáË÷ ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ Õü±ñ±õþí Ûß¿é EÂó ö¿ù îÂÒ±Ëß ¿ZîÂÏûþ Îüé ¿ðËûþ Îðûþ¼ Ûõþ Âóõþý× õÔ¿©† ò±Ë÷¼ ýê±Èý× æ¿÷ ÎÂóËûþ û±Ýûþ± ÎôÂËëÂõþ±õþ Û÷¿òËîÂý× öÂûþ‚Âõþ¼ î±õþ ÝÂóõþ ÎüKé±õþ Îß±ËéÇÂõþ â±Ëüõþ ÃàÒÅ¿éÂò±¿é îÂÒ±õþ òÃàðÂóÇËí¼ qñÅ î±ý× òûþ, ì±ß± Îß±ËéÇ ÎÃàù±¼ ÕïÇ±È ý×òËë±õþ ÷ɱä¼ ÎÃàù± ûÃàò õg ýûþ, îÂÃàò ÷±Ëõþõþ ÷ÅÃàé±ý× ÛßÂé± Âó¿õþüÑÃàɱò ÷Ëò ß¿õþËûþ ¿ð¿äåÃù¼ 2010-Ûõþ òËöÂ¥¤Ëõþ Îúø ý×òËë±õþ ÷ɱä ÎýËõþ¿åËùò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ ¿ßÂc îÂÃàòÝ Îõ±ç± û±ûþ¿ò, üõÅæ â±Ëüõþ ¿›¶ûþ ág ÎôÂËëÂõþ±õþ Ûî î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ ÎÂóËûþ û±Ëõò¼ Îõ±ç± Îáù îÔÂîÂÏûþ ÎüËéÂõþ äÂîÅÂïÇ ÎáË÷ Îõüù±ý×ò ÎïËß îÂÒ±õþ ý×òü±ý×ëÂ-Õ±ëÂ×é Îô±õþýɱ` EÂó úËé¼ Ûõþ Âóõþ 20 ¿÷¿òéÂ, 26 ÂóËûþËKéÂõþ ø‡Â ÎáË÷¼ 0-40 ÎïËß Õü±ñ±õþí Õ±S÷í±Rß Îé¿òËü ø‡Â Îõªß ÂóËûþKé ß±Ëæ ù±¿áËûþ ûÃàò 4-2 ÎáË÷ Û¿áËûþ ÎáËùò, ÷Ëò ý¿äåÃù ¿î¿ò 25, ÷±Ëõþ 31¼ ¿áûþ±õþ õðËù ò±÷± ÎôÂËëÂõþ±Ëõþõþ Õ±&ò, åj, ü/Ïî– Îß±òÝ ¿ßÂåÅõþ üË/ý× Âó±{¡± ÎðÝûþ±õþ ক্ষÂ÷î± ¿åù ò± ÷±Ëõþõþ¼ îÂõÅ ¿î¿ò Îû ùëÂÿ±ý×é± Îðà±Ëùò, î± ßÒ±¿ðËûþ ¿ðËûþ Îáù 15 ý±æ±Ëõþõþ ÎüKé±õþ Îß±éÇÂËß¼ Ûàò õûþËüõþ ¿õä±Ëõþ Õ±Ëf ձ᱿üõþ Âóõþ ¿ZîÂÏûþ ¿ýËüËõ Õ±õ±õþ Ûß ò¥¤Ëõþ ÛËùò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ 30 ÎÂó¿õþËûþ qñÅ õþë Îùö±õþ Õ±õþ Õ±ïDZõþ Õɱú ÎüKé±õþ Îß±ËéÇ Îúø ý±¿ü ÎýËü¿åËùò¼ Ûõ±õþ Îä±Ëàõþ æËù ý±üËùò ÎôÂËëÂõþ±õþ¼ õÅ¿çÂËûþ ¿ðËùò ðÅËé± ¿æ¿òü, ÛßÂ, Ûàò ÷±Ëõþõþ Îß±ä ý×ö±ò Îù`ÂËùõþ ß±Ëå â±Ëüõþ Îß±éÇ ‘áõþ Ãà±ðÉ’ý× ÎïËß Îáù¼ ðÅý×, â±Ëüõþ Îß±ËéÇ ձõ±õþ ›¶÷±í ýù õþæ±õþý× õþ±æ±¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited