Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৯ ফাল্গুন ১৪২১ বুধবার ৪ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
বস্তাবন্দী টাকার গুঁড়ো, জাল টাকার সন্ধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে চিঠি পুলিসের ।। ১১৮-৫৭ক্ক গোহারা মোদি সরকার--পাশে তৃণমূল, ইয়েচুরিদের সংশোধনী পাস ।। মমতাকে আরাবুলের প্রণাম--বিক্ষুব্ধরা ফিরছেন মূল স্রোতে ।। মুকুলকে এড়াচ্ছেন সিদ্ধার্থনাথ--অরুন্ধতী মুখার্জি ।। টিম-ফ্রন্টের নেতা অশোক ।। কলকাতায় আমরাই: মুখ্যমন্ত্রী ।। ফলন বেড়েছে, আলুর দাম বেঁধে দেওয়ার দাবি ।। অমিত: মাত্র ৬০০০ কোটি ঋণ নিয়েছি ।। শচীন, লক্ষ্মণকে মাথায় রেখেই শাস্ত্রী বললেন, অস্ট্রেলিয়ায় কোহলি সেরা ।। গেইলের ওষুধ বলে দিলেন ভারতের প্রাক্তনরা--অগ্নি পান্ডে ।। মুফতির মম্তব্যকে খারিজ মোদির ।। আসছে এফ বি আই
খেলা

শচীন, লক্ষ্মণকে মাথায় রেখেই শাস্ত্রী বললেন, অস্ট্রেলিয়ায় কোহলি সেরা

ভারত হোলি উপভোগ করুক, আমরা জয়: স্যামি

গেইলের ওষুধ বলে দিলেন ভারতের প্রাক্তনরা

বিরাট, এটা গালাগাল দেওয়ার সময়?

মরিয়া ডেম্পোর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবেই: সঞ্জয়

লেম্যানের সঙ্গে সঙঘাতে জল ঢাললেন ক্লার্ক

কোঃ ফাইনাল! চোয়াল শক্ত মিসবার

ডু প্লেসিস, আমলার হামলায় নাস্তানাবুদ আইরিশরা

মেলবোর্নের অহঙ্কার

ব্যারেটোকে রাখছে না অ্যাটলেটিকো দি কলকাতা

ভারত তৈরি: শচীন

ডালমিয়া প্রত্যাশা মেটাতে পারবেন: সৌরভ

ডালমিয়াকে স্বাগত শাহরিয়ারের

রাজার গোলে জয়

লারা: পাকিস্তান শেষ চারে নয়

বিরক্ত বয়কট

ম্যান সিটি কোচিং ক্যাম্প শুরু

সালগাঁওকার জয়ী, বেঙ্গালরুর ড্র

ডেম্পোর দায়িত্ব নিচ্ছি: মর্গান

দিন্দাকে বিশ্রাম দেওয়া হল

এ এফ সি: ম্যাচ পিছোতে আবেদন ইস্টবেঙ্গলের

গুরুতর অসুস্হ প্রশাম্ত সিনহা

ùëÂÿ±ßÅ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±ûþ ÎöÂò±ü

Õ±õþÝ Ã¢¶É±` üv±Ë÷õþ Õ±ú±ûþ ÎüËõþò±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ù`Âò, 8 æ³ù±ý×– ðÅ’õåõþ Âóõþ Õ±õ±õþ â¶É±` üv±÷ æûþ¼ ÷±Ëç ú±õþÏ¿õþß ü÷üɱõþ æòÉ Îé¿òü æÏõòý× Õ¿ò¿}Âî ýËûþ ÂóËëÂÿ¿åù¼ ÕüyÂõ ÷Ëòõþ Îæ±õþ Ý ¿ä¿ßÂÈü±ûþ üŦš ýËûþËåò¼ î±ý× Âó=÷ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò ÎÃàî±õ Îæî±õþ Âóõþý× 30 õåËõþõþ ÎüËõþò± ëÂ×ý׿ùûþ±÷ü 汿òËûþ ¿ðËûþËåò ÛÃà±Ëòý× ¿î¿ò ÎïË÷ ï±ßÂËî ä±ò ò±, ‘õùËî Âó±Ëõþò ÛßÂé± Õñɱûþ q ýù¼ Ûõ±õþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ú±õþÏ¿õþßÂö±ËõÝ üŦš ¿åù±÷¼ Õ±ú± ßÂõþ¿å ö¿õøÉËîÂÝ Îõú ¿ßÂåŠâ¶É±` üv±÷ ¿æîÂõ¼’ ¿òËæÝ ö±Ëõò¿ò Îû Õ±õ±õþ Îé¿òü Îß±ËéÇ ¿ôÂõþËõò¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò æËûþõþ ¿ðËò õùËùò, ‘ý±üÂó±î±Ëùõþ ¿ðò&Ëù± ÛÃàòÝ öÅÂùõ ò±¼ ÛßÂé± ü÷ûþ ÎöÂËõ¿åù±÷ Îé¿òü æÏõòý× Îúø¼ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ßÂï± ö±õî±÷¼’ ¿ßÂc Ûõ±Ëõþõþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò üõ±ý×ËßÂý× äÂ÷Ëß ¿ðËùò ÎüËõþò±¼ ÛÃàòý× 14¿é â¶É±` üv±Ë÷õþ ÷±ù¿ßÂò ¿î¿ò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ üË/ ¿æËî ¿òËûþËåò ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ÷¿ýù±Ëðõþ ë±õùü ÎÃàî±õݼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ÂóÒ±äÂõ±õþ ÎÃàî±õ ¿æîÂËùò ÎüËõþò±¼ ô±ý×ò±ù ÎÃàù±õþ ßÂËûþß â°I×± Âóõþý× ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ë±õùËü ÎòË÷¿åËùò¼ ¿ßÂc ßv±¿™Lõþ ÎõþúéÅÂßÅÂÝ ¿åù ò±¼ ›¶¿îÂÂóক্ষÂËß 7-5, 6-4 ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËåò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ ÷ÅËÃàÝ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±, ‘Ý õõþ±õõþý× ùëÂÿ±ßż éÅÂòDZË÷ËKé ðÅæËòý× ö±ù ÎÃàËù¿å¼ ö¿õøÉËîÂÝ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî± õæ±ûþ õþ±Ãà±õþ Î䩆±ý× ßÂõþõ¼’ Õ±õþ ÎüËõþò±õþ ßÂï±ûþ, ‘¿ü/ùËüõþ Âóõþ ë±õùü ÎÃàî±õ Âó±Ýûþ±ûþ õ±ëÂÿ¿î ձòj ýËäåü’ ÛÃàòý× çÅ¿ùËî 14 â¶É±` üv±÷¼ Îß±ï±ûþ ï±÷Ëõò· ÎüËõþò± ÕõúÉ ÛõþßÂ÷ Îß±òÝ ùক্ষÂÉ ü±÷Ëò õþ±ÃàËî õþ±¿æ òò, ‘ûÃàò ÎÃàù± q ßÂËõþ¿åù±÷ îÂÃàòÝ ÛõþßÂ÷ ùক্ষÂÉ õþ±¿Ãà¿ò¼ Õ±éÂé± â¶É±` üv±÷ æËûþõþ Âóõþ ¿òËæõþ ÷Ëòý× õËù¿åù±÷, ßÂÏö±Ëõ Ûé± üyÂõ ýù· Õ±õþ ÛÃàò Îî± 14é± â¶É±` üv±÷ ÎÂóËûþ Îá¿å¼’ ÛÃàò üŦš ¦¤±ö±¿õß ï±ß±ý× ùক্ষÂÉ ÎüËõþò±õþ¼ ¿î¿ò æ±Ëòò úõþÏõþ ¿õË^±ý ò± ßÂõþËù ý×ëÂ× Ûü ÝËÂóò, Õ˦†˜¿ùûþ±ò ÝËÂóò, ÎôªÂ= ÝËÂóò Ý ëÂ×ý×¥¤ùëÂò Îæî±õþ ক্ষÂ÷î± õþ±ËÃàò¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited