Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ পৌষ ১৪২১ শনিবার ২০ ডিসেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
অবশেষে রাষ্ট্রপতি ভবনে মোদি-মমতা মুখোমুখি ।। যাদবপুর: সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শংসাপত্র নেওয়া সম্মানের ।। মদনের ১৪ দিনের জেল হেফাজত--সোমনাথ মণ্ডল ।। না জানিয়ে গ্রেপ্তার: রাজ্যপালকে নালিশ তৃণমূলের--দীপঙ্কর নন্দী ।। ২ মেয়েকে খুন, বাবাকে ফাঁসি দিল আদালত ।। সাহিত্য আকাদেমি উৎপলকুমার বসুকে ।। লাকভিকে আটকে মুখ বাঁচাল পাকিস্তান ।। ২ রাজ্যে শেষ দফার ভোট আজ, ফল ২৩শে ।। আজ শচীনের বিশ্বকাপ-গল্প, তাতাবেন সৌরভও ।। ভেন্টিলেশন থেকে স্বাস্হ্যে ফিরছে অস্ট্রেলিয়া ।। ৪৮ ঘণ্টায় ৩ হাজার জঙ্গির ফাঁসি চান পাক সেনাপ্রধান ।। বড়দিনেই আবার টয়ট্রেনে পাহাড়ে
খেলা

ফিকরুর না থাকা শাপে বর হতে পারে

ভেন্টিলেশন থেকে স্বাস্হ্যে ফিরছে অস্ট্রেলিয়া

ফিকরু ফেরত, হাবাস আপস করলেন না

আজ শচীনের বিশ্বকাপ-গল্প, তাতাবেন সৌরভও

ফিকরু ছাড়াই জিতেছি: সৌরভ

‘বাইচুংয়ের পাশে উপকৃত হবে নতুন প্রজন্ম’

বাইরে ট্রেনিং দারুণ কাজ দিয়েছে: পি কে

শর্ট বল! জনসনকে দেখাতে গিয়েই বিপদ

জনসনের জবাব ছিল না: স্মিথে

লক্ষ্মী-মনোজকে অভয় দিলেন সৌরভ

অত্যধিক শর্ট বল, মানছেন উমেশ যাদব

চাপ! ডিগবাজি পাক হকি কোচের

ম্যাচ না পিছিয়ে বিতর্কে পি সি বি

১৫০ রান বেশি দিয়েছে ভারত: সৌরভ

ড্র! দুই কোচই অসন্তুষ্ট

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টের স্কোর

এক ম্যাচ নির্বাসিত বালোতেলি

রোনাল্ডো, মেসির পাশেই নেইমার

সিরিজ নিউজিল্যান্ডের

শেষ চারে সাইনা, শ্রীকাম্ত

সোনারপুরে অনূর্ধ্ব ১৯ আই লিগ

ফলো অন করছে ওঃ ইন্ডিজ

থাকবেন কোকে

ùëÂÿ±ßÅ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±ûþ ÎöÂò±ü

Õ±õþÝ Ã¢¶É±` üv±Ë÷õþ Õ±ú±ûþ ÎüËõþò±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ù`Âò, 8 æ³ù±ý×– ðÅ’õåõþ Âóõþ Õ±õ±õþ â¶É±` üv±÷ æûþ¼ ÷±Ëç ú±õþÏ¿õþß ü÷üɱõþ æòÉ Îé¿òü æÏõòý× Õ¿ò¿}Âî ýËûþ ÂóËëÂÿ¿åù¼ ÕüyÂõ ÷Ëòõþ Îæ±õþ Ý ¿ä¿ßÂÈü±ûþ üŦš ýËûþËåò¼ î±ý× Âó=÷ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò ÎÃàî±õ Îæî±õþ Âóõþý× 30 õåËõþõþ ÎüËõþò± ëÂ×ý׿ùûþ±÷ü 汿òËûþ ¿ðËûþËåò ÛÃà±Ëòý× ¿î¿ò ÎïË÷ ï±ßÂËî ä±ò ò±, ‘õùËî Âó±Ëõþò ÛßÂé± Õñɱûþ q ýù¼ Ûõ±õþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ú±õþÏ¿õþßÂö±ËõÝ üŦš ¿åù±÷¼ Õ±ú± ßÂõþ¿å ö¿õøÉËîÂÝ Îõú ¿ßÂåŠâ¶É±` üv±÷ ¿æîÂõ¼’ ¿òËæÝ ö±Ëõò¿ò Îû Õ±õ±õþ Îé¿òü Îß±ËéÇ ¿ôÂõþËõò¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò æËûþõþ ¿ðËò õùËùò, ‘ý±üÂó±î±Ëùõþ ¿ðò&Ëù± ÛÃàòÝ öÅÂùõ ò±¼ ÛßÂé± ü÷ûþ ÎöÂËõ¿åù±÷ Îé¿òü æÏõòý× Îúø¼ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ßÂï± ö±õî±÷¼’ ¿ßÂc Ûõ±Ëõþõþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò üõ±ý×ËßÂý× äÂ÷Ëß ¿ðËùò ÎüËõþò±¼ ÛÃàòý× 14¿é â¶É±` üv±Ë÷õþ ÷±ù¿ßÂò ¿î¿ò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ üË/ ¿æËî ¿òËûþËåò ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ÷¿ýù±Ëðõþ ë±õùü ÎÃàî±õݼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ÂóÒ±äÂõ±õþ ÎÃàî±õ ¿æîÂËùò ÎüËõþò±¼ ô±ý×ò±ù ÎÃàù±õþ ßÂËûþß â°I×± Âóõþý× ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ë±õùËü ÎòË÷¿åËùò¼ ¿ßÂc ßv±¿™Lõþ ÎõþúéÅÂßÅÂÝ ¿åù ò±¼ ›¶¿îÂÂóক্ষÂËß 7-5, 6-4 ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËåò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ ÷ÅËÃàÝ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±, ‘Ý õõþ±õõþý× ùëÂÿ±ßż éÅÂòDZË÷ËKé ðÅæËòý× ö±ù ÎÃàËù¿å¼ ö¿õøÉËîÂÝ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî± õæ±ûþ õþ±Ãà±õþ Î䩆±ý× ßÂõþõ¼’ Õ±õþ ÎüËõþò±õþ ßÂï±ûþ, ‘¿ü/ùËüõþ Âóõþ ë±õùü ÎÃàî±õ Âó±Ýûþ±ûþ õ±ëÂÿ¿î ձòj ýËäåü’ ÛÃàòý× çÅ¿ùËî 14 â¶É±` üv±÷¼ Îß±ï±ûþ ï±÷Ëõò· ÎüËõþò± ÕõúÉ ÛõþßÂ÷ Îß±òÝ ùক্ষÂÉ ü±÷Ëò õþ±ÃàËî õþ±¿æ òò, ‘ûÃàò ÎÃàù± q ßÂËõþ¿åù±÷ îÂÃàòÝ ÛõþßÂ÷ ùক্ষÂÉ õþ±¿Ãà¿ò¼ Õ±éÂé± â¶É±` üv±÷ æËûþõþ Âóõþ ¿òËæõþ ÷Ëòý× õËù¿åù±÷, ßÂÏö±Ëõ Ûé± üyÂõ ýù· Õ±õþ ÛÃàò Îî± 14é± â¶É±` üv±÷ ÎÂóËûþ Îá¿å¼’ ÛÃàò üŦš ¦¤±ö±¿õß ï±ß±ý× ùক্ষÂÉ ÎüËõþò±õþ¼ ¿î¿ò æ±Ëòò úõþÏõþ ¿õË^±ý ò± ßÂõþËù ý×ëÂ× Ûü ÝËÂóò, Õ˦†˜¿ùûþ±ò ÝËÂóò, ÎôªÂ= ÝËÂóò Ý ëÂ×ý×¥¤ùëÂò Îæî±õþ ক্ষÂ÷î± õþ±ËÃàò¼





kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
sangskriti || ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited