Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা: সেন কমিশনের ইতি ।। সারদা-তদম্তে প্রথম চার্জশিট দিল সি বি আই ।। সারদার সম্পত্তির খোঁজে এবার রাজ্যের কাছে নথি চায় ই ডি ।। ভোট কোথায় পেলেন? বি জে পি-কে সি পি এম ।। সূর্যকাম্ত: মেহনতি মানুষ জাগছে বলেই বিভাজনের রাজনীতি বি জে পি, তৃণমূলের ।। অধীর: সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের চেষ্টা ।। উপাচার্যের মতে, প্রায় স্বাভাবিক যাদবপুর ।। বর্ধমান-কাণ্ডে দুই মহিলার জেল, হাসেমের পুলিস হেফাজত ।। নেই পুলিসের কড়াকড়ি, নুঙ্গিতে দেদার বিক্রি হচ্ছে শব্দবাজি ।। জোটসঙ্গী হতে বি জে পি-র দরবারে শিবসেনা নেতারা ।। রাত বাড়তেই ফাটল শব্দবাজি ।। দেশের নিরাপত্তার সমান দায় কেন্দ্র, রাজ্যের: প্রভাস
খেলা

জিকোর প্রশংসা শুভাশিসের চাপ বাড়াল, গার্সিয়া দলে নেই

রবিবার থেকে চাকা ঘুরবে: জেমস

পেলে ৭৫!

এক রাতে ৪০ গোল!

নেইমারের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়া: মেসি

বাইচুংকে ‘হল অফ ফেম’ এ এফ সি-র

লক্ষ্মীর হাত ধরে পূর্বাঞ্চল ম্যাচে ফিরল

রুনিরাও আই এস এল খেলবে! বিশ্বাস পিরেসের

নির্বাসিত সরিতা দেবী , চিঠি পেলে পরবর্তী পদক্ষেপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আলোচনা চায়

ইউনিস খানের দুই নজির

মালিঙ্গা, হেরাথরা আসছেন না, অনিশ্চিত সাঙ্গাকারা

গুরব‘কে সংবর্ধনা

ùëÂÿ±ßÅ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±ûþ ÎöÂò±ü

Õ±õþÝ Ã¢¶É±` üv±Ë÷õþ Õ±ú±ûþ ÎüËõþò±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ù`Âò, 8 æ³ù±ý×– ðÅ’õåõþ Âóõþ Õ±õ±õþ â¶É±` üv±÷ æûþ¼ ÷±Ëç ú±õþÏ¿õþß ü÷üɱõþ æòÉ Îé¿òü æÏõòý× Õ¿ò¿}Âî ýËûþ ÂóËëÂÿ¿åù¼ ÕüyÂõ ÷Ëòõþ Îæ±õþ Ý ¿ä¿ßÂÈü±ûþ üŦš ýËûþËåò¼ î±ý× Âó=÷ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò ÎÃàî±õ Îæî±õþ Âóõþý× 30 õåËõþõþ ÎüËõþò± ëÂ×ý׿ùûþ±÷ü 汿òËûþ ¿ðËûþËåò ÛÃà±Ëòý× ¿î¿ò ÎïË÷ ï±ßÂËî ä±ò ò±, ‘õùËî Âó±Ëõþò ÛßÂé± Õñɱûþ q ýù¼ Ûõ±õþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ú±õþÏ¿õþßÂö±ËõÝ üŦš ¿åù±÷¼ Õ±ú± ßÂõþ¿å ö¿õøÉËîÂÝ Îõú ¿ßÂåŠâ¶É±` üv±÷ ¿æîÂõ¼’ ¿òËæÝ ö±Ëõò¿ò Îû Õ±õ±õþ Îé¿òü Îß±ËéÇ ¿ôÂõþËõò¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò æËûþõþ ¿ðËò õùËùò, ‘ý±üÂó±î±Ëùõþ ¿ðò&Ëù± ÛÃàòÝ öÅÂùõ ò±¼ ÛßÂé± ü÷ûþ ÎöÂËõ¿åù±÷ Îé¿òü æÏõòý× Îúø¼ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ßÂï± ö±õî±÷¼’ ¿ßÂc Ûõ±Ëõþõþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò üõ±ý×ËßÂý× äÂ÷Ëß ¿ðËùò ÎüËõþò±¼ ÛÃàòý× 14¿é â¶É±` üv±Ë÷õþ ÷±ù¿ßÂò ¿î¿ò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ üË/ ¿æËî ¿òËûþËåò ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ÷¿ýù±Ëðõþ ë±õùü ÎÃàî±õݼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ÂóÒ±äÂõ±õþ ÎÃàî±õ ¿æîÂËùò ÎüËõþò±¼ ô±ý×ò±ù ÎÃàù±õþ ßÂËûþß â°I×± Âóõþý× ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ë±õùËü ÎòË÷¿åËùò¼ ¿ßÂc ßv±¿™Lõþ ÎõþúéÅÂßÅÂÝ ¿åù ò±¼ ›¶¿îÂÂóক্ষÂËß 7-5, 6-4 ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËåò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ ÷ÅËÃàÝ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±, ‘Ý õõþ±õõþý× ùëÂÿ±ßż éÅÂòDZË÷ËKé ðÅæËòý× ö±ù ÎÃàËù¿å¼ ö¿õøÉËîÂÝ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî± õæ±ûþ õþ±Ãà±õþ Î䩆±ý× ßÂõþõ¼’ Õ±õþ ÎüËõþò±õþ ßÂï±ûþ, ‘¿ü/ùËüõþ Âóõþ ë±õùü ÎÃàî±õ Âó±Ýûþ±ûþ õ±ëÂÿ¿î ձòj ýËäåü’ ÛÃàòý× çÅ¿ùËî 14 â¶É±` üv±÷¼ Îß±ï±ûþ ï±÷Ëõò· ÎüËõþò± ÕõúÉ ÛõþßÂ÷ Îß±òÝ ùক্ষÂÉ ü±÷Ëò õþ±ÃàËî õþ±¿æ òò, ‘ûÃàò ÎÃàù± q ßÂËõþ¿åù±÷ îÂÃàòÝ ÛõþßÂ÷ ùক্ষÂÉ õþ±¿Ãà¿ò¼ Õ±éÂé± â¶É±` üv±÷ æËûþõþ Âóõþ ¿òËæõþ ÷Ëòý× õËù¿åù±÷, ßÂÏö±Ëõ Ûé± üyÂõ ýù· Õ±õþ ÛÃàò Îî± 14é± â¶É±` üv±÷ ÎÂóËûþ Îá¿å¼’ ÛÃàò üŦš ¦¤±ö±¿õß ï±ß±ý× ùক্ষÂÉ ÎüËõþò±õþ¼ ¿î¿ò æ±Ëòò úõþÏõþ ¿õË^±ý ò± ßÂõþËù ý×ëÂ× Ûü ÝËÂóò, Õ˦†˜¿ùûþ±ò ÝËÂóò, ÎôªÂ= ÝËÂóò Ý ëÂ×ý×¥¤ùëÂò Îæî±õþ ক্ষÂ÷î± õþ±ËÃàò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited