Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ চৈত্র ১৪২১ সোমবার ৩০ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
রূপকথার গল্প--দেবাশিস দত্ত, মেলবোর্ন ।। সিস্টেমের জয়--সুনীল গাভাসকার ।। সুন্দরবনের লজে ডাকাতি--গৌতম চক্রবর্তী ।। বিষ্ণুপুরে চোলাই মদের প্রতিবাদ--নৃশংস খুন যুবক, ভাঙচুর-আগুন ।। ফের ঋণের দায়ে আত্মঘাতী আলু চাষী, এবার গাজোলে ।। ভোটে নাকি হারানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন যোগেন্দ্ররা! ।। গুরুদাস সি পি আইয়ের উপসাধারণ সম্পাদক ।। হকার আর পার্কিংয়ে হোঁচট খেয়ে পথচলা ।। রবিবার কলকাতায় ভোট-প্রচার জমজমাট ।। আজ থেকে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ।। তৃণমূল বাঁচাও কমিটি গড়লেন বিক্ষুব্ধরা! ।। জমি বিল রুখতে জয়ারও দ্বারস্হ কং
খেলা

নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ পায়নি ভাবলেই মাথা যন্ত্রণা! ক্রো

কিউয়ি পাখিটা উড়তে পারল না ম্যাকালামদের ব্যর্থতায়!

ভারত চ্যাম্পিয়ন হবেই, এমন আশা বাড়াবাড়ি: কপিলদেব

দেবজিতের চাই চাকরি আর জাতীয় দলের জার্সি

রূপকথার গল্প

ট্রফি নিতে ভুলে গেলেন ফকনার!

সঞ্জয়ের ফোকাস সালগাঁওকার ম্যাচে

ক্লার্ককেই সাধুবাদ জানাচ্ছেন গাভাসকাররা

সিস্টেমের জয়

তবু দেশে ফিরব মাথা উঁচু করেই: ম্যাকালাম

সাইনা, শ্রীকাম্ত চ্যাম্পিয়ন

মহমেডানের সহজ জয়

মেসিদের বিশ্রামে রেখেও জিতল আর্জেন্টিনা

অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের স্কোর

সেরা দলই চ্যাম্পিয়ন

স্টার্ককে দেখে হাসতে পারেন ওয়ার্ন

১০ দলের কাপই চান শ্রীনি

এম সি জি-তে ঢুকতে গিয়ে শচীনের মনে পড়ল ২০১১

আল হুসেইনকে সমর্থন মারাদোনার

৪ গোলে হার

লাভ হল না

জয়ী ওয়াহিংডো

ড্র ইতালি, হল্যান্ডের

ùëÂÿ±ßÅ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±ûþ ÎöÂò±ü

Õ±õþÝ Ã¢¶É±` üv±Ë÷õþ Õ±ú±ûþ ÎüËõþò±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

ù`Âò, 8 æ³ù±ý×– ðÅ’õåõþ Âóõþ Õ±õ±õþ â¶É±` üv±÷ æûþ¼ ÷±Ëç ú±õþÏ¿õþß ü÷üɱõþ æòÉ Îé¿òü æÏõòý× Õ¿ò¿}Âî ýËûþ ÂóËëÂÿ¿åù¼ ÕüyÂõ ÷Ëòõþ Îæ±õþ Ý ¿ä¿ßÂÈü±ûþ üŦš ýËûþËåò¼ î±ý× Âó=÷ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò ÎÃàî±õ Îæî±õþ Âóõþý× 30 õåËõþõþ ÎüËõþò± ëÂ×ý׿ùûþ±÷ü 汿òËûþ ¿ðËûþËåò ÛÃà±Ëòý× ¿î¿ò ÎïË÷ ï±ßÂËî ä±ò ò±, ‘õùËî Âó±Ëõþò ÛßÂé± Õñɱûþ q ýù¼ Ûõ±õþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ú±õþÏ¿õþßÂö±ËõÝ üŦš ¿åù±÷¼ Õ±ú± ßÂõþ¿å ö¿õøÉËîÂÝ Îõú ¿ßÂåŠâ¶É±` üv±÷ ¿æîÂõ¼’ ¿òËæÝ ö±Ëõò¿ò Îû Õ±õ±õþ Îé¿òü Îß±ËéÇ ¿ôÂõþËõò¼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂò æËûþõþ ¿ðËò õùËùò, ‘ý±üÂó±î±Ëùõþ ¿ðò&Ëù± ÛÃàòÝ öÅÂùõ ò±¼ ÛßÂé± ü÷ûþ ÎöÂËõ¿åù±÷ Îé¿òü æÏõòý× Îúø¼ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ßÂï± ö±õî±÷¼’ ¿ßÂc Ûõ±Ëõþõþ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò üõ±ý×ËßÂý× äÂ÷Ëß ¿ðËùò ÎüËõþò±¼ ÛÃàòý× 14¿é â¶É±` üv±Ë÷õþ ÷±ù¿ßÂò ¿î¿ò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ üË/ ¿æËî ¿òËûþËåò ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ÷¿ýù±Ëðõþ ë±õùü ÎÃàî±õݼ ëÂ×ý×¥¤ùëÂËò ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ÂóÒ±äÂõ±õþ ÎÃàî±õ ¿æîÂËùò ÎüËõþò±¼ ô±ý×ò±ù ÎÃàù±õþ ßÂËûþß â°I×± Âóõþý× ¿ð¿ðËß ¿òËûþ ë±õùËü ÎòË÷¿åËùò¼ ¿ßÂc ßv±¿™Lõþ ÎõþúéÅÂßÅÂÝ ¿åù ò±¼ ›¶¿îÂÂóক্ষÂËß 7-5, 6-4 ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËåò¼ ¿ð¿ð ÎöÂò±Ëüõþ ÷ÅËÃàÝ Îõ±Ëòõþ ›¶úÑü±, ‘Ý õõþ±õõþý× ùëÂÿ±ßż éÅÂòDZË÷ËKé ðÅæËòý× ö±ù ÎÃàËù¿å¼ ö¿õøÉËîÂÝ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî± õæ±ûþ õþ±Ãà±õþ Î䩆±ý× ßÂõþõ¼’ Õ±õþ ÎüËõþò±õþ ßÂï±ûþ, ‘¿ü/ùËüõþ Âóõþ ë±õùü ÎÃàî±õ Âó±Ýûþ±ûþ õ±ëÂÿ¿î ձòj ýËäåü’ ÛÃàòý× çÅ¿ùËî 14 â¶É±` üv±÷¼ Îß±ï±ûþ ï±÷Ëõò· ÎüËõþò± ÕõúÉ ÛõþßÂ÷ Îß±òÝ ùক্ষÂÉ ü±÷Ëò õþ±ÃàËî õþ±¿æ òò, ‘ûÃàò ÎÃàù± q ßÂËõþ¿åù±÷ îÂÃàòÝ ÛõþßÂ÷ ùক্ষÂÉ õþ±¿Ãà¿ò¼ Õ±éÂé± â¶É±` üv±÷ æËûþõþ Âóõþ ¿òËæõþ ÷Ëòý× õËù¿åù±÷, ßÂÏö±Ëõ Ûé± üyÂõ ýù· Õ±õþ ÛÃàò Îî± 14é± â¶É±` üv±÷ ÎÂóËûþ Îá¿å¼’ ÛÃàò üŦš ¦¤±ö±¿õß ï±ß±ý× ùক্ষÂÉ ÎüËõþò±õþ¼ ¿î¿ò æ±Ëòò úõþÏõþ ¿õË^±ý ò± ßÂõþËù ý×ëÂ× Ûü ÝËÂóò, Õ˦†˜¿ùûþ±ò ÝËÂóò, ÎôªÂ= ÝËÂóò Ý ëÂ×ý×¥¤ùëÂò Îæî±õþ ক্ষÂ÷î± õþ±ËÃàò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited