Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ আশ্বিন ১৪২১ মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আনন্দ শুরু, সন্ধে থেকেই বোধন ।। আড়াই হাজার কোটি পণ্যমাশুল ফাঁকি! ।। কুণালের জবানবন্দী নেওয়ার অনুমতি আদালতের--ই ডি দপ্তরে কথা বললেন সৃঞ্জয় ।। ভাঙন ঠেকাতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকল কংগ্রেস ।। জামিনের আবেদন, আজ শুনানি--জেলে জয়া: আত্মহত্যা, হৃদরোগে মৃত ১৬ ।। বোলপুর: পুলিসকে নিগ্রহের ঘটনায় আগাম জামিন খারিজ তৃণমূল নেতার ।। মার্কিন শিল্পপতি থেকে ওবামার মন চাইলেন মোদি প্রাতরাশে, নৈশভোজে ।। মোদিভক্তদের রাজদীপ-নিগ্রহের খবর উল্টে দিতে চাইলেন স্বামী ।। পাড়ুই-কাণ্ড: সি বি আই তদম্তের ওপর স্হগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি ।। পুজোয় কলকাতা এক মিনি ভারত--শিখর কর্মকার ।। কুণাল তৃণমূলের সঙ্গে দরদাম করছেন: রাহুল ।। গরম দিয়ে শুরু হল পুজো, শেষের দিকে হালকা বৃষ্টি
আজকাল-ত্রিপুরা

আগরতলার পুজোয় কোথায় কী দেখবেন, এক নজরে

মহাপঞ্চমীতেই শহরে জনঢল

আজকালের খবরের জের

বৃষ্টি থামতেই পুরো দমে পুজো প্রস্তুতি শুরু তেলিয়ামুড়ায়

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেল সোম-সকালে, বাসও নেই

মহিলা সচেতনতা কর্মশালা টাকারজলা, নবিনগরে

রাবার সস্তা: বাজারে ধাক্কা

ও এন জি সি-র ‘বেলুড় মঠ’ লোক টানবে

বোধজং চৌমুহনিতে মহিলাদের গড়া টেরাকোটার মহিষাসুরমর্দিনী

আজ শহরে নামছে অতিরিক্ত বাহিনী

Ûß¿é üôÂõþ ÛõÑ 11¼7

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

¿ä™L± úÏù

¢¶±Ë÷ ¢¶±Ë÷ Îüý× õ±îÂDZ õþ¿é Îáù SË÷¼ ‘11 æ³ù±ý×’ Âó±ùò ß¿õþõ ýé±ý×Ëî õ±Ë÷....

‘õþ±–Îæ±Íò¿îÂß ß¿õî±’à±ò± üËõ ÷ßÂËú± ß¿õþËî¿å, ¿á¿i§ ÎêÂÒ±é ëÂ׌±ý×ûþ± ß¿ýËùò– éÅÂß¿ù¯

àÅõ õþ±á ýý×ù¼ õþõÏfò±ï ò± ýûþ ›¶ï÷ ù±ý×òà±ò± ÕËòß ձËá ¿ù¿Ãàûþ± ¿áûþ±Ëåò¼ î±ý× õ¿ùûþ± Õ±õþ ÎßÂý ¿ù¿àËî Âó±¿õþËõ ò±· õ/ö±ø±ûþ ß¿õî± äÂäÂDZõþ Ûý× ýý×ù ÷Åú¿ßÂù¯ &ß¿õõþ å±ûþ± üõÇS¼ ¿ßÂc ¿SÂóÅõþ±ûþ ßÂÑËâ¶ü Îû ÕñÅò± ‘Îðõî±õþ ¢¶±ü’-îÅÂùÉ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËîÂý× Âó¿ëÂÿûþ±Ëå¯ ¿ä™L±äÂõþí ßÂÏ ß¿õþËõ¯ ò¿ýËù ›¶íõ ÷Å౿æÇõþ ü¿ýî Îðà± ß¿õþËîÂÝ ¿ßÂò± õ±÷ôªÂËKéÂõþ Îòî±Ëðõþ ¿ÂóåËò ù±ý×ò ñ¿õþËî ýûþ¯ õ±÷ôªÂKé Ûý× õþ±ËæÉõþ üõþß±Ëõþ Õ±Ëå, Û÷ Ûù Û Îõ¿ú õ¿ùûþ± î±ý±Ëðõþ ÂóËõþ ßÂÑËâ¶Ëüõþ ¦š±ò ¿ðËùò ›¶íõ· õþ±©†˜Âó¿î Âó𛶱ïÇÏ Îî± ßÂÏ ýý×ù¯ ÛîÂß±Ëùõþ üõÇö±õþîÂÏûþ ßÂÑËâ¶ü Îòî±, ßÂÑË⶿ü ÎßÂfÏûþ ÷¿Laüö±ûþ ÛîÂß±Ëùõþ ðÅý× ò¥¤õþ ÷LaÏ, Îüý× ›¶íõ ÷ÅÃ౿æÇý× Îî± Ûý× ›¶íõ ÷ÅÃ౿æǯ ¿î¿ò õþ±ËæÉ Õ±¿üûþ± ¿ßÂò± õ±÷ôªÂËKéÂõþ ÷ÅÃàÉ÷LaÏ, ÷LaÏ, Û÷ Ûù Û, Û÷ ¿Âó-Îðõþ ß±Ëå Õ±Ëá Îö±é ä±¿ýËùò· õ±÷ôªÂKé Îòî±Ëðõþ îÅÂùò±ûþ Õ±Âó±îÂ-ùâÅ &ËQõþ ¦š±Ëò ßÂÑËâ¶ü ÎòîÔÂõáÇËß Îê¿ùûþ± ÎðÝûþ± ýý×ù· õ±÷ôªÂKé Îòî±Ëðõþ Âó±Ëúý× õ¿üËùò Õ±ý× Ûò ¿Âó ¿é ¿õñ±ûþËßÂõþ±¯ Ûý× áíîÂLa äÂäÂDZ Îû ‘11 æ³ù±ý×’-Ûõþ ¿ï÷-Ûõþ Îâ±õþ Âó¿õþÂóLšÏ¯¿á¿i§ ëÂ×Èü±Ëý ß¿ýËùò, Îð¿àËîÂå· ÷±S Ûß õåËõþ ßÂî Âó¿õþõîÂÇò· 2011-õþ 11 æ³ù±ý× Õ±õþ 2012-õþ 11 æ³ù±ýׯ Ûß õåõþ Õ±Ëáõþ Îüý× ¿ðò Õ±áõþîÂù± úýËõþ ¿ýÑü±õþ î±GÂõ, ï±ò± Õ±S÷í, ý×éÂÂó±ïõþ õÔ¿©†, õþ±™¦±ûþ õþ±™¦±ûþ ᱿ëÂÿËî տ¢ŸüÑËû±á, úÓËòÉ &¿ù ÂóÅ¿ùËüõþ, õþýüÉæòßÂö±Ëõ &¿ù¿õX ýý×ûþ± Ûß ûÅõß Âó±Âó±ý× ü±ý±õþ ÷ÔîÅÂɼ Îæ±é±÷¿ù •Îæ±é ձ÷¿ù— ßÂÑË⶿üËðõþ ÷Ëò ýý×Ëî¿åù– ¿ü ¿Âó Û÷Ëß ¿äÂõ±ý×ûþ± à±ýׯ Õ±õþ ÛÃàò, õþ±©†˜Âó¿î ¿òõDZäÂËòõþ Õ±üËõþ ‘ßÂÑËâ¶ü-¿ü ¿Âó Û÷ ö±ý×-ö±ý×· õù± ýý×ËîÂËå– ›¶íõ ÷ÅÃ౿æÇ ‘qËöÂäå±’ Õ±õþ ‘ñòÉõ±ð’ æ±ò±ý×ûþ± ‘æûþ’ ß¿õþûþ± ÎáËùò¼ ›¶íõõ±õÅ ¿æ¿îÂËùò¼ ý±¿õþù Îß·ý±¿õþûþ±Ëå ‘11 æ³ù±ý×’¯ ÛßÂéÅ ýý×ËùÝ ñ±!± à±ý×ù ¿ýÑü±õþ õþ±æòÏ¿î¼ ú±¿™Lõþ ¿SÂóÅõþ±ûþ õþ±î±õþ±¿î ¿ýÑü± åëÂÿ±ý×ûþ± æò¿›¶ûþ üõþß±õþËß ëÂ׌±ý×ûþ± ¿ðõ±õþ Õòɱûþ ‘¿÷úò’-Ûõþ ÕÑú ¿åù ‘11 æ³ù±ý×’¼ ÎòîÔÂËQ ¿åËùò üÅðÏÂó õþ±ûþõ÷Çò, õþîÂòù±ù ò±ï¼ îÂàò ›¶Ëðú ßÂÑËâ¶ü üö±Âó¿î ýò ò±ý× üÅðÏÂó¼ îÂàòß±õþ üö±Âó¿î üÅõþ¿æÈ ðM Îüý× ‘Õõþ±æßÂî±’õþ ü÷±Ëù±äÂò± ß¿õþûþ±¿åËùò¼ ýûþî îÒ±ý±õþ ÷Ëò ýý×ûþ±¿åù, Ûý× ‘Õ±Ëj±ùò’ ûîÂé± ò± ¿ü ¿Âó ÛË÷õþ ¿õËXÂ, î±ý±õþÝ Îõ¿ú îÒ±ý±Ëß ýé±ý×õ±õþ æòɼ üÅðÏÂó-õþîÂòù±ù üôÂù¼ ‘11 æ³ù±ý×’ ßÂÑËâ¶ü ¿õñ±ûþßÂõþ± õ±÷ôªÂKé Îòî±Ëðõþ ÂóËõþ ÛßÂý× æ±ûþá±ûþ ›¶íõõ±õÅõþ ü¿ýî Îðà± ß¿õþËî ý×äåÃÅß ¿åËùò ò±¼ ÕòÉS Îðà± ß¿õþËî ä±¿ýûþ±¿åËùò¼ ›¶íõõ±õÅ õþ±¿æ ýò ò±ý×¼ îÒ±ý±õþ Ûý× ÎüÌæòÉ-üôÂËõþ áíLaß ÷ÓùÉËõ±Ëñõþ û¿ð æûþ ýý×ûþ± ï±ËßÂ, î±ý± ýý×Ëù Âóõþ±æûþ ýý×ûþ±Ëå Ûý× õþ±ËæÉõþ Ýý× õ±UõùÏ ÷±õþ÷ÅàÏ ßÂÑË⶿ü üѦԨ¿îÂõþ¼ û¿ðÝ, ý×ý±õþ ÂóËõþÝ Ûý× üѦԨ¿î õðù ýý×Ëõ õ¿ùûþ± ÷Ëò ýûþ ò±¼ ÎßÂò ò±– ›¶íõõ±õÅõþ üôÂõþ ùý×ûþ± õþ±ËæÉõþ ßÂÑËâ¶ü Îòî±õþ± Õ±Ëáö±Ëáý× Õ±ú¿‚Âî ¿åËùò¼ qò± û±ý×ËîÂËå, áî 3 æ³ù±ý× üÅðÏÂóõ±õÅõþ± ßÂÑËâ¶ü ý±ý×ßÂ÷±`ÂËß Îá±ÂóËò 揿õþ õ±îÂDZ Âó±ê±ý×ûþ± ›¶íõõ±õÅËß ¿SÂóÅõþ±ûþ ò± Âó±ê±ý×Ëî ÕòÅËõþ±ñ ß¿õþûþ±¿åËùò¼ ý±ý×ßÂ÷±` Âó±M± Îðò ò±ý× ò± ¿ß ›¶íõõ±õÅ ßÂíÇÂó±î ßÂËõþò ò±ý×– ¦ó©† òËý¼ îÂËõ Ýý× Îá±Âóò ÕòÅËõþ±ñ ÷±Ëê ÷±õþ± ¿áûþ±Ëå¼ ß±÷ ýûþ ò±ýׯÕõúÉ ÕËòËßÂý× õ¿ùËõò– üÅðÏÂó-õþîÂòù±ùËðõþ Õ±ú‚± Õ÷Óùß òËý¼ Îö±ËéÂõþ ¿ðò Îî± ñ±ý×ûþ± Õ±¿üËîÂËå¼ òùåËëÂÿõþ Îü¿÷ô±ý×ò±Ëù ¿÷úò ¿õñW™¦¼ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ¿SÂóÅõþ±Ëß Î|‡ÂËQõþ ÂóÅõþ¦¨±õþ ¿ðËîÂËå ÎßÂf¯ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ÎßÂfÏûþ ÷LaÏ ¿SÂóÅõþ±ûþ Õ±¿üûþ± õ±÷ üõþß±Ëõþõþ ß±Ëæõþ ›¶úÑü±ûþ Âó=÷ÅÃà ýý×ËîÂËåò¼ ›¶Ëðú Îòî±õþ± ¿ð¿{¡ ¿áûþ±Ý Ûý× ÂóÅõþ¦¨±õþ Õ±õþ ›¶úÑü±õþ ΦڱËî±ñ±õþ±ûþ EÂóËáé õü±ý×Ëî ý±ý×ßÂ÷±Ë`Âõþ ý±ËîÂ-Âó±Ëûþ ñ¿õþûþ± Õ±¿üûþ±Ëåò¼ ›¶íõ ÷ÅÃ౿æÇ Ûî¿ðò ÎßÂfÏûþ ÕïÇ÷LaÏ ¿åËùò¼ îÒ±ý±õþ Õ±÷Ëùý× SËûþ±ðú ÕïÇ ß¿÷úËòõþ ‘ÎáÌõþËõ±#;ù’ öÓ¿÷ß±ûþ ÷±¿òßÂ-õ±ðùõþ± æõWõþ à±Ëð Âó¿ëÂÿûþ±¿åËùò¼ ÛàòÝ ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ëÂ׿êÂËî Âó±Ëõþò ò±ý×¼ õþ±©†˜Âó¿î Âó𛶱ïÇÏ ‘¿òõþËÂóক্ষÂ’ ›¶íõ ÷Å౿æÇÝ û¿ð Ûàò ¿SÂóÅõþ±ûþ Õ±¿üûþ± õ±÷ üõþß±Ëõþõþ ì±ù±Ý ›¶úÑü± q ß¿õþûþ± Îðò– î±ý± ýý×Ëù ›¶Ëðú ßÂÑËâ¶Ëüõþ Õ¿ôÂËü Ûý×õ±Ëõþõþ î±ù± ýý×Ëõ Âó±÷DZËòKé¯û±ý± ýëÂ×ßÂ, ÕËŠ õþক্ষ±¯ ›¶íõõ±õÅ õþ±æÉ ßÂÑËâ¶üËß áíLaß ÎüÌæòÉ Õ±õþ ÷ÓùÉËõ±Ëñõþ Âó±ê ¿ðËî ä±¿ýËùÝ õ±Ë÷Ëðõþ ›¶úÑü± ßÂËõþò ò±ý×¼ ¿òj±Ý ßÂËõþò ò±ý×¼ ÎßÂõù, ñ±!± Ãà±ý×ûþ±Ëå ‘11 æ³ù±ý×’¯ ý×ý±õþ ß±Ëù± õþã Õ±õþÝ ÛßÂéÅ ß±Ëù± ýý×ûþ±Ëå¼ Âó±ùò ÛõÑ ù±ùò ßÂÑËâ¶Ëüõþ ý×äå±¼ Õ±Ë÷¿õþß±õþ 9¼11, ÷Å¥¤ý×Ëûþõþ 26¼11-õþ ÷Ëî±ý× Õ±áõþîÂù±ûþ 11¼7 Îûò ßÂàòÝ Õ±õþ ¿ô¿õþûþ± ò± Õ±Ëü– ý×ý±ý× ¿ßÂc ¿õÂóÅù á¿õþ‡Â æò÷±òÅËøõþ ý×äå±¼ ÕîÂÐÂóõþ, ß¿õî±õþ ù±ý×ò ðÅ¿é ¿åÒ¿ëÂÿûþ± Îô¿ùûþ± ¿ðù±÷¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited