Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১ আশ্বিন ১৪২১ বৃহস্পতিবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
তুলকালাম কাণ্ড ঘটল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ।। আজ থেকে লাগাতার ‌ট্যাক্সি ধর্মঘট, কাল পরিবহণ ।। আত্মঘাতী আসামের প্রাক্তন ডি জি শঙ্কর--সব্যসাচী সরকার ।। মোহনবাগানের কর্তারা গেলেন ই ডি দপ্তরে--সদানন্দের ফের হেফাজত, রতিকাম্ত বসু সি বি আই দপ্তরে ।। বসিরহাট দক্ষিণ: ২১শে পর্যালোচনায় গৌতম ।। জঙ্গলমহলে গুলির লড়াই, মৃত ১ কোবরা জওয়ান ।। অভিযোগ নথিভুক্ত না হলেও ‘লাভ জেহাদ’ আছে: মানেকা ।। বাঙালি বিধবাদের বৃন্দাবন ছাড়তে বললেন হেমা মালিনী! ।। যাদবপুর-কাণ্ড: প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল অধ্যাপকদের ।। সাঈদির ফাঁসি রদ, শাহবাগ ফের উত্তাল ।। আজ ছাত্র ধর্মঘট ।। রাজ্যপালের কাছে পার্থ
খেলা

চে গুয়েভারা, মারাদোনার ভক্ত অবিনাশ পিস্টোরিয়াসের ভিডিও দেখেন

বলার কেউ নেই, তাই আই এস এলে ডাকছে না: রন্টি

সারা রাত খেলা, সিনেমা দেখে গোয়া গেলেন আর্মান্দো

রিয়েলের ৫ গোল, অ্যাটলেটিকো, আর্সেনালের হার

বাগানের সারদা চুক্তি জানতে চেয়ে চিঠি সুব্রতর

রাসেলের রসুইয়ে চেন্নাই চিকেন

চাকা ঘোরাতে চান জয়দীপ

এই তরুণরা বাংলার ফুটবলের কাছে প্রেরণা

বিশ্বকাপ বয়কটে সমর্থন নেই

ব্রাজিল দলে নতুন মুখ ২

ভারতের মেয়েরা খেলেন ১০ গোল!

মামলা জিতে অর্জুন মনোজ

মার্টিন ক্রো-র ক্যান্সার ফিরল

আনেলকা প্রথম ৫ ম্যাচ নেই?

২৯৬ রানে জয়

öÅÂù ›¶ä±õþ: ß±ù÷±¿ð

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

¿ð¿{¡, 14 æ³ù±ý×– Ûß±¿ñß ðÅòÇÏ¿îÂõþ Õ¿öÂËû±á õþËûþËå îÂÒ±õþ ¿õËX¼ ¿ü ¿õ Õ±ý× ä±æÇ¿úé ¿ðËûþËå¼ ¿ßÂc î±ËîÂÝ ¿õjÅ÷±S ù#± Îòý× üÅËõþú ß±ù÷±¿ðõþ¼ õþÏ¿îÂ÷Ëî± ü±Ñõ±¿ðß üË¥œùò ßÂËõþ õɱÃàɱ ¿ðËùò ÎßÂò îÂÒ±õþ Õ¿ù¿¥óß ÎðÃàËî û±Ýûþ±õþ ÷ËñÉ Îß±òÝ Õòɱûþ Îòý×¼ Õ±ð±ùËîÂõþ ÕòÅ÷¿î ¿òËûþ ¿òËûþ û±ËäåÃò Õ¿ù¿¥óß ÎðÃàËî¼ õËùò, ‘ÛÃàòÝ Õ±÷±õþ ¿õËX Ýê± Õ¿öÂËû±á ›¶÷±¿íî ýûþ¿ò¼ î± ýËù üõ±ý× ÎßÂò Õ±÷±õþ Õ¿ù¿¥óß û±Ýûþ± Õ±éÂß±Ëî ëÂ×Ëê ÂóËëÂÿ ÎùËáËå· SÏëÂÿ±÷Laß ձ÷±õþ ¿õËX öÅÂù îÂïÉ ¿ðËûþ ›¶ä±õþ ßÂõþËå¼’ ÛõþÂóõþ ì±ß ¿Âó¿éÂËûþ õËùËåò, ‘SÏëÂÿ±÷LaÏ ýûþî öÅÂËù ÎáËåò Õ±¿÷ ûÃàò Õ±ý× Ý Û üö±Âó¿î ¿åù±÷, îÂÃàò ßÂ÷òÝËûþùï Îá÷ü Ý Û¿úûþ±ò Îá÷Ëü ö±õþî üõËïËß Îõ¿ú Âóðß ¿æËî¿åù¼ ßÂ÷òÝËûþùï Îá÷ü ÎôÂë±Ëõþúò î±õþ ¿õþËÂó±ËéÇ õËùËå, ¿ð¿{¡ Îá÷üý× üõÇß±Ëùõþ Îüõþ±¼’ Ûõþ ÷ËñÉ ý׿`Âûþ±ò Õ¿ù¿¥óß ÕɱËü±¿üËûþúËòõþ ü¿äÂõ õþíñÏõþ ¿üÑËß ÎùÃà± ¿ä¿êÂËî SÏëÂÿ± ÷LaËßÂõþ ûÅ¢¬¬ü¿äÂõ ݂±õþ Îß¿ëÂûþ± õËùËåò, ‘ß±ù÷±¿ðõþ ¿õËX Ûß±¿ñß &QÂóÓíÇ Õ¿öÂËû±á¼ ÛÃàòÝ ¿î¿ò Õ±ð±ùËî ¿õä±õþ±ñÏò¼ Ûý× Õõ¦š±ûþ Õ±ý× Ý Û-õþ ß±Ëå ÷LaËßÂõþ îÂõþËô ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ± ýËäåà Îß±òÝ ö±Ëõý× ß±ù÷±¿ðõþ ù`Âò û±S±ûþ Îûò ü±ý±ûÉ ßÂõþ± ò± ýûþ¼ ¿õ÷±ò ö±ëÂÿ±, ï±ß±, Ãà±Ýûþ±õþ ÃàõþäÂ, Õ¿ù¿¥óß ÎðÃà±õþ ¿é¿ßÂé Îûò Õ±ý× Ý Û-õþ Âóক্ষ ÎïËß ò± ÎðÝûþ± ýûþ¼’ ÂóÅËõþ± õɱÂó±õþé± ¿òËûþ ý×Ké±õþòɱúò±ù Õ¿ù¿¥óß ß¿÷¿éÂ Ý ý×Ké±õþòɱúò±ù ÕɱËü±¿üËûþúò Õô ÕɱïËù¿é‘ ÎôÂë±ËõþúËòõþ üË/ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ±õþ æòÉÝ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ± ýËûþËå¼ Õ±ý× Ý Û æ±¿òËûþ ¿ðËûþËå, ß±ù÷±¿ð Õ¿ù¿¥óËß î±Ëðõþ ðËùõþ üðüÉ ¿ýËüËõ û±ËäåÃò ò±¼ îÂËõ Õõ±ß ßÂËõþ ¿ðËûþ ö±õþîÂÏûþ ÕɱïËù¿é‘ ðËùõþ Îß±ä õ±ý±ðÅõþ ¿üÑ ù`ÂËò ß±ù÷±¿ðõþ û±Ýûþ±Ëß ü÷ïÇò ßÂËõþ õËùËåò, ÛËî ÎÃàËù±ûþ±ëÂÿõþ± ò±¿ß ëÂ×Èü±¿ýî ýËõò¼ ß±ù÷±¿ðËß ü÷ïÇò ßÂËõþËåò ›¶±Mò Õɱï¿ùé ü±ý׿ò ëÂ×ý×ùüòݼ


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited