Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ চৈত্র ১৪২১ মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দুই চিটফান্ডের জোড়া ধাক্কা হাইকোর্টে ।। দিন যাচ্ছে, তৃণমূলের লক্ষ্য এখন ১৩০ ।। সরকার ও পুরসভা একদলের হাতে থাকলে উন্নয়ন ভাল হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।। ‘মালদার’ টুরিস্ট এসেছে!--খবর দিয়েছিল স্হানীয় যুবক ।। ছিল বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ছক! ।। দেড় দিনের বৃষ্টিতে বন্যা কাশ্মীরে ।। কলকাতার সব ওয়ার্ডে নারী বাহিনী বামেদের ।। ক্যাম্পাসে এ কী কাণ্ড! তদম্ত কমিটি যাদবপুরে ।। রাহুল ফিরছেন! ১৯ এপ্রিল দেখা যাবে কিসান সমাবেশে ।। বসিরহাট পুরসভা: লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে সি পি এমের ।। কেজরিওয়াল: সব ঠিক আছে ।। অকেজো মন্ত্রী ছাঁটবেন মোদি
বাংলা

দুই চিটফান্ডের জোড়া ধাক্কা হাইকোর্টে

ছিল বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ছক!

তমলুকের পুরপ্রধানকে হারাতে একজোট ওঁরা

সরকার ও পুরসভা একদলের হাতে থাকলে উন্নয়ন ভাল হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী

বসিরহাট পুরসভা: লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে সি পি এমের

‘মালদার’ টুরিস্ট এসেছে!

কুলপিতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি

প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ে বাজ পড়ে মৃত ৫ জন

হুগলি জেলা পরিষদের ৩ ফাইল উধাও?

কাশ্মীরে আটকে-পড়া পর্যটকদের পাশে রাজ্য

হুমকিতে ঘরছাড়া সি পি এম প্রার্থীর বাড়িতে লুটপাট

ভল্ট কেটে ব্যাঙ্ক থেকে লুট ২৪ লাখ

ঘাটাল কলেজের অধ্যক্ষ এবার তৃণমূল প্রার্থী!

ভোট পড়বে বেলা ৩টে পর্যম্তই

31 æ³ù±ý× õ±ü ñ÷ÇâéÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂõþ ð±¿õËî õþ±æÉ æ³ËëÂÿ õ±ü ñ÷ÇâËéÂõþ ë±ß ¿ðù æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂé¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üÑáêÂËòõþ Âóক্ষ ÎïËß ձá±÷Ï 31 æ³ù±ý× ÂÛß¿ðËòõþ ›¶îÂÏßÂÏ õ±ü ñ÷ÇâËéÂõþ ßÂï± Îâ±øí± ßÂõþ± ýûþ¼ Îæù±õþ Îõú ßÂËûþß¿é õ±ü üÑáêÂòÝ ñ÷ÇâËé ÕÑú ÎòËõ¼ Û¿ðò ñ÷ÇâËéÂõþ ôÂËù õþ±æÉ æ³ËëÂÿ ›¶±ûþ 27 ý±æ±õþ õ±ü ÂóËï ò±÷Ëõ ò±¼ Û Ãàõõþ 汿òËûþËåò æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂËéÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ü±ñò ü±ý±¼ ñ÷ÇâËéÂõþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂËõþ ÂóÅò¿õÇËõäÂò±õþ ÕòÅËõþ±ñ 汿òËûþËåò Âó¿õþõýí÷LaÏ ÷ðò ¿÷S¼ ¿î¿ò õËùò, ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±Ëùý× ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËõ ò±¼ ðÅ’¿÷¿òËéÂõþ ›¶îÂÏßÂÏ ñ÷Çâé ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ü±ñò ü±ý± õËùò, ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂ-üý Îõú ßÂËûþß¿é ð±¿õËî ñ÷ÇâËéÂõþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËûþËå¼ îÂÒ±õþÂÕ¿öÂËû±á, ó¿õþõýí÷LaÏõþ üË/ Û õɱÂó±Ëõþ õU Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå¼ Îß±òÝ ü÷±ñ±òüÓS Î÷Ëù¿ò¼ û±SÏËðõþ ÕüÅ¿õñ± ýËùÝ õ±ñÉ ýËûþý× Õ±÷±Ëðõþ ñ÷ÇâËéÂõþ ÂóËï ÎûËî ýËäåü Õ¿õùË¥¤ ö±ëÂÿ± õÔ¿X ò± ýËù Âó¿õþõýí ¿úŠËß õÒ±ä±Ëò± û±Ëõ ò±¼ îÂËõ Îõ/ù õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂé ÛÃàòý× ñ÷ÇâËéÂõþ ÂóËï û±Ëäåà ò±¼ üÑáêÂËòõþ üý-üö±Âó¿î ðÏÂóß üõþß±õþ æ±ò±ò, Õ±÷±Ëðõþ üË/ 23 æ³ù±ý× ÎôÂõþ Âó¿õþõýí÷LaÏõþ ÆõêÂß õþËûþËå¼ ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ Õ±÷õþ± ñ÷ÇâËé û±õ ¿ß ò±, Îü-¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËõ¼ ¿÷¿òõ±ü Îß±-Õ¿ëÂÇËòúò ß¿÷¿éÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ÕõËúø ðÒ± æ±ò±ò, ö±ëÂÿ± õÔ¿X ò± ßÂõþËù Õ±á±÷Ï ¿ðËò Õ±õþ ¿÷¿òõ±ü ä±ù±Ëò± üyÂõ ýËõ ò±¼ îÂËõ Õ±÷õþ± ÛÃàòý× ñ÷ÇâËé û±¿äåà ò±¼ Õ±÷õþ± ¿òËæËðõþ ÷ËñÉ Û õɱÂó±Ëõþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþõ¼ Îæù±õþ õ±ü üÑáêÂò&¿ùõþ ß±å ÎïËß ÷î±÷î ÎòÝûþ± ýËõ¼ î±õþÂóõþ ñ÷ÇâËéÂõþ ¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËõ¼ æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂËéÂõþ ûÅ¢¬¬ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß îÂÂóò õɱò±¿æÇ æ±ò±ò, 2010 ü±Ëùõþ Âóõþ ÎïËßÂ Û ÂóûÇ™L 7 õ±õþ æ;±ù±¿òõþ ÷ÓùÉõÔ¿X ýËûþËå ›¶±ûþ14 é±ß±¼ ¿õ÷± ÃàõþäÂ-üý ÕòÅø¿/ß ÃàõþäÂ-ÃàõþäÂ±Ý ù±á÷å±ëÂÿ± õÔ¿X ýËûþËå¼ ¿ßÂc 2009 ü±Ëùõþ Âóõþ ÎïËß ö±ëÂÿ± õ±ËëÂÿ¿ò¼ Ûö±Ëõ Âó¿õþõýí¿úŠ äÂùËî Âó±Ëõþ ò±¼ ÃàÅäÂËõþ± é±ß± ¿òËûþÝ ü÷üɱ õþËûþËå¼ Âó¿õþõýí÷LaÏËß ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂ-üý Õ±÷±Ëðõþ ü÷üɱ&¿ùõþ ßÂï± æ±¿òËûþ¿åù±÷¼ ß±æ ýûþ¿ò¼ ý׿îÂ÷ËñÉ ¿õ¿öÂi§ ü÷üɱõþ æòÉ õ±ü ä±ù±Ëò± õg ßÂËõþ ¿ðËûþËå ÷±¿ùËßÂõþ±¼ Õ¿õùË¥¤ ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±Ëò± ëÂ׿äÂî¼ Âó¿õþõýí÷LaÏ ÷ðò ¿÷ËSõþ Õ¿öÂËû±á, áî 34 õåõþ ñËõþ Âó¿õþõýËíõþ Îõý±ù Õõ¦š± ýËûþËå¼ î±õþ æòÉ Õ±Ëáõþ üõþß±õþ ð±ûþϼ ÷±¿ùßÂõþ± ¿ßÂåÅý× Âó±ò¿ò¼ Ûý× üõþß±õþ îÂÒ±Ëðõþ ð±¿õ ü¥óËßÂÇ Õõ¿ýî¼ Õ±á±÷Ï 31 õþÃà ñ÷ÇâËéÂõþ õɱÂó±Ëõþ ÂóÅò¿õÇËõäÂò± ßÂõþ±õþ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ¿å¼ 23 æ³ù±ý× ÷ý±ßÂõþËí õ±ü, ¿÷¿òõ±ü, ÕËé±, éÂɱ¿‘ Ý ÂóÅ¿ùËüõþ Õ±¿ñß±¿õþßÂËðõþ ¿òËûþ ÆõêÂËß õüËåò Âó¿õþõýí÷Laϼ ¿î¿ò õËùò, ñ÷Çâé ßÂõþËù ¿ß üõ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËûþ û±Ëõ· ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±ËùÝ ü÷üɱ ¿÷éÂËõ· õþ±æ¦š±ò, ÎäÂi§±ý×Ëûþ üõþß±õþ Âó¿õþõýí ¿òûþLaí ßÂËõþ¼ ¿ßÂc õþ±ËæÉ 88 úî±Ñú Îõüõþß±¿õþ üѦš±, üÑáêÂò Z±õþ± Âó¿õþõýí ¿òûþ¿Laî ýûþ¼ Õ±õþ ÷±S 12 úî±Ñú üõþß±¿õþ Âó¿õþõýí ðlõþ ¿òûþLaí ßÂËõþ¼ 23 õþËÃà ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ ö±ëÂÿ±õÔ¿X ¿òËûþ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËõ õËù ÷Ëò ßÂõþËåò Âó¿õþõýí÷Laϼ

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited