Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৪ শ্রাবণ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেননি রাহুলই ।। ফেসবুক বন্ধুর হাতে খুন কেষ্টপুরের গৃহবধূ ।। তাপস পাল-কাণ্ড: আজ সকালে ফের শুনানি ।। এনসেফেলাইটিসে কলকাতায় মৃত্যু আড়াই বছরের শিশুর ।। কলকাতার ‘বান্টি বাবলি’ কাছে কোটি টাকা মিলল পুরীর সৈকতে ।। ২৪ বছর পর নীতীশ-লালু এক মঞ্চে, ঘোষিত হল জোট ।। এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু আরও ৫ জনের ।। স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যে ফ্রন্টের সম্প্রীতি-বন্ধন ।। এবার স্কুলে শরণার্থী শিবিরেও ইজরায়েলি ট্যাঙ্কের গোলা, হত ২০ ।। রাজ্যে এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণে জনস্বার্থ মামলা ।। গাডকারির বাড়িতে আড়ি: রাজ্যসভায় তুমুল হইচই ।। ভক্তবালা: এফ আই আর করতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী
বাংলা

এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু আরও ৫ জনের

স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যে ফ্রন্টের সম্প্রীতি-বন্ধন

তাপস পাল-কাণ্ড: আজ সকালে ফের শুনানি

কলকাতার ‘বান্টি বাবলি’ কাছে কোটি টাকা মিলল পুরীর েসকতে

ফেসবুক বন্ধুর হাতে খুন কেষ্টপুরের গৃহবধূ

ভক্তবালা: এফ আই আর করতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

সারদার নিখোঁজ ৩ ম্যানেজার!

বৃদ্ধ পিতার ভরণপোষণ, হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ

গণসংগঠন ঢেলে সাজতে আজ বসছে সি পি এম রাজ্য কমিটি

প্রায়ই পেটাত বাউন্সাররা, চিটফান্ড এজেন্ট আত্মঘাতী

সি ই এস সি: ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ২টি ইউনিট

আগুন নেভাতে থানায় থাকবে পাম্প, হোসপাইপ: দমকল মন্ত্রী

আলো, পাখা, মশারির ঘরে শুয়োরের ‘পুনর্বাসন’

১১ রুটে ঝলমলে ‘যানবাস’

রাজ্যে এনসেফেলাইটিস নিয়ন্ত্রণে জনস্বার্থ মামলা

আজ মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া হয়ে যাবেন বাঁকুড়ায়

কিনিসন জুট বন্ধ হয়ে গেল

31 æ³ù±ý× õ±ü ñ÷ÇâéÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂõþ ð±¿õËî õþ±æÉ æ³ËëÂÿ õ±ü ñ÷ÇâËéÂõþ ë±ß ¿ðù æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂé¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üÑáêÂËòõþ Âóক্ষ ÎïËß ձá±÷Ï 31 æ³ù±ý× ÂÛß¿ðËòõþ ›¶îÂÏßÂÏ õ±ü ñ÷ÇâËéÂõþ ßÂï± Îâ±øí± ßÂõþ± ýûþ¼ Îæù±õþ Îõú ßÂËûþß¿é õ±ü üÑáêÂòÝ ñ÷ÇâËé ÕÑú ÎòËõ¼ Û¿ðò ñ÷ÇâËéÂõþ ôÂËù õþ±æÉ æ³ËëÂÿ ›¶±ûþ 27 ý±æ±õþ õ±ü ÂóËï ò±÷Ëõ ò±¼ Û Ãàõõþ 汿òËûþËåò æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂËéÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ü±ñò ü±ý±¼ ñ÷ÇâËéÂõþ ü÷±Ëù±äÂò± ßÂËõþ ÂóÅò¿õÇËõäÂò±õþ ÕòÅËõþ±ñ 汿òËûþËåò Âó¿õþõýí÷LaÏ ÷ðò ¿÷S¼ ¿î¿ò õËùò, ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±Ëùý× ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËõ ò±¼ ðÅ’¿÷¿òËéÂõþ ›¶îÂÏßÂÏ ñ÷Çâé ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ü±ñò ü±ý± õËùò, ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂ-üý Îõú ßÂËûþß¿é ð±¿õËî ñ÷ÇâËéÂõþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËûþËå¼ îÂÒ±õþÂÕ¿öÂËû±á, ó¿õþõýí÷LaÏõþ üË/ Û õɱÂó±Ëõþ õU Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå¼ Îß±òÝ ü÷±ñ±òüÓS Î÷Ëù¿ò¼ û±SÏËðõþ ÕüÅ¿õñ± ýËùÝ õ±ñÉ ýËûþý× Õ±÷±Ëðõþ ñ÷ÇâËéÂõþ ÂóËï ÎûËî ýËäåü Õ¿õùË¥¤ ö±ëÂÿ± õÔ¿X ò± ýËù Âó¿õþõýí ¿úŠËß õÒ±ä±Ëò± û±Ëõ ò±¼ îÂËõ Îõ/ù õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂé ÛÃàòý× ñ÷ÇâËéÂõþ ÂóËï û±Ëäåà ò±¼ üÑáêÂËòõþ üý-üö±Âó¿î ðÏÂóß üõþß±õþ æ±ò±ò, Õ±÷±Ëðõþ üË/ 23 æ³ù±ý× ÎôÂõþ Âó¿õþõýí÷LaÏõþ ÆõêÂß õþËûþËå¼ ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ Õ±÷õþ± ñ÷ÇâËé û±õ ¿ß ò±, Îü-¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËõ¼ ¿÷¿òõ±ü Îß±-Õ¿ëÂÇËòúò ß¿÷¿éÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ÕõËúø ðÒ± æ±ò±ò, ö±ëÂÿ± õÔ¿X ò± ßÂõþËù Õ±á±÷Ï ¿ðËò Õ±õþ ¿÷¿òõ±ü ä±ù±Ëò± üyÂõ ýËõ ò±¼ îÂËõ Õ±÷õþ± ÛÃàòý× ñ÷ÇâËé û±¿äåà ò±¼ Õ±÷õþ± ¿òËæËðõþ ÷ËñÉ Û õɱÂó±Ëõþ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþõ¼ Îæù±õþ õ±ü üÑáêÂò&¿ùõþ ß±å ÎïËß ÷î±÷î ÎòÝûþ± ýËõ¼ î±õþÂóõþ ñ÷ÇâËéÂõþ ¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËõ¼ æËûþKé ß±ëÂ׿kù Õô õ±ü ¿ü¿`ÂËßÂËéÂõþ ûÅ¢¬¬ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß îÂÂóò õɱò±¿æÇ æ±ò±ò, 2010 ü±Ëùõþ Âóõþ ÎïËßÂ Û ÂóûÇ™L 7 õ±õþ æ;±ù±¿òõþ ÷ÓùÉõÔ¿X ýËûþËå ›¶±ûþ14 é±ß±¼ ¿õ÷± ÃàõþäÂ-üý ÕòÅø¿/ß ÃàõþäÂ-ÃàõþäÂ±Ý ù±á÷å±ëÂÿ± õÔ¿X ýËûþËå¼ ¿ßÂc 2009 ü±Ëùõþ Âóõþ ÎïËß ö±ëÂÿ± õ±ËëÂÿ¿ò¼ Ûö±Ëõ Âó¿õþõýí¿úŠ äÂùËî Âó±Ëõþ ò±¼ ÃàÅäÂËõþ± é±ß± ¿òËûþÝ ü÷üɱ õþËûþËå¼ Âó¿õþõýí÷LaÏËß ö±ëÂÿ± õÔ¿XÂ-üý Õ±÷±Ëðõþ ü÷üɱ&¿ùõþ ßÂï± æ±¿òËûþ¿åù±÷¼ ß±æ ýûþ¿ò¼ ý׿îÂ÷ËñÉ ¿õ¿öÂi§ ü÷üɱõþ æòÉ õ±ü ä±ù±Ëò± õg ßÂËõþ ¿ðËûþËå ÷±¿ùËßÂõþ±¼ Õ¿õùË¥¤ ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±Ëò± ëÂ׿äÂî¼ Âó¿õþõýí÷LaÏ ÷ðò ¿÷ËSõþ Õ¿öÂËû±á, áî 34 õåõþ ñËõþ Âó¿õþõýËíõþ Îõý±ù Õõ¦š± ýËûþËå¼ î±õþ æòÉ Õ±Ëáõþ üõþß±õþ ð±ûþϼ ÷±¿ùßÂõþ± ¿ßÂåÅý× Âó±ò¿ò¼ Ûý× üõþß±õþ îÂÒ±Ëðõþ ð±¿õ ü¥óËßÂÇ Õõ¿ýî¼ Õ±á±÷Ï 31 õþÃà ñ÷ÇâËéÂõþ õɱÂó±Ëõþ ÂóÅò¿õÇËõäÂò± ßÂõþ±õþ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ¿å¼ 23 æ³ù±ý× ÷ý±ßÂõþËí õ±ü, ¿÷¿òõ±ü, ÕËé±, éÂɱ¿‘ Ý ÂóÅ¿ùËüõþ Õ±¿ñß±¿õþßÂËðõþ ¿òËûþ ÆõêÂËß õüËåò Âó¿õþõýí÷Laϼ ¿î¿ò õËùò, ñ÷Çâé ßÂõþËù ¿ß üõ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËûþ û±Ëõ· ö±ëÂÿ± õ±ëÂÿ±ËùÝ ü÷üɱ ¿÷éÂËõ· õþ±æ¦š±ò, ÎäÂi§±ý×Ëûþ üõþß±õþ Âó¿õþõýí ¿òûþLaí ßÂËõþ¼ ¿ßÂc õþ±ËæÉ 88 úî±Ñú Îõüõþß±¿õþ üѦš±, üÑáêÂò Z±õþ± Âó¿õþõýí ¿òûþ¿Laî ýûþ¼ Õ±õþ ÷±S 12 úî±Ñú üõþß±¿õþ Âó¿õþõýí ðlõþ ¿òûþLaí ßÂËõþ¼ 23 õþËÃà ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ ö±ëÂÿ±õÔ¿X ¿òËûþ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ýËõ õËù ÷Ëò ßÂõþËåò Âó¿õþõýí÷Laϼ


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited