Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৭ ফাল্গুন ১৪২১ সোমবার ২ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
জায়গা খুঁজছেন মুকুল--‘বি জে পি সাম্প্রদায়িক দল নয়’ ।। অভিজিৎ-হত্যার তদম্তে এফ বি আই?--জঙ্গি ফারাবি পশ্চিমবঙ্গে? ।। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই পাকিস্তান ও জঙ্গিদের ধন্যবাদ ।। দল সাজাতে নোট দিয়েই রাহুল ইউরোপে উপসনায়? ।। মুকুলপম্হীদের সরিয়ে নতুন কমিটি নদীয়ায় ।। যথাযথ পালন করব নতুন দায়িত্ব: বক্সি ।। জাল টাকা, মাদক পাচার রুখতে খাল কাটছে বি এস এফ--সব্যসাচী সরকার ।। মুকুলের পাপ ঘাড়ে নিতে চায় না কং: অধীর--বিজয়প্রকাশ দাস, স্নেহাশিস সৈয়দ ।। ডালমিয়াই প্রেসিডেন্ট--দেবাশিস দত্ত ।। বিশ্বকাপে ১০ দল?--ঠান্ডা ঘরে বসে ওঁরা সিদ্ধাম্তটা নিন: ধোনি ।। অভিজিৎ-হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার কলকাতা ।। আবার মুফতি
বাংলা

জায়গা খুঁজছেন মুকুল

অভিজিৎ-হত্যার তদম্তে এফ বি আই?

মুকুলপম্হীদের সরিয়ে নতুন কমিটি নদীয়ায়

পুকুর ভরাটে বাধা দেওয়ায়খুনের হুমকি তৃণমূলের বিধায়ককে

অপহরণের ৩ দিন পর বিষ্ণুপুরে মিলল ফলতার ব্যবসায়ীর দেহ

সাসপেনশনের চিঠি না পেলে মামলা করবেন স্বপনকাম্তি!

বাগুইহাটিতে মা-কে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুন করল ছেলে

যথাযথ পালন করব নতুন দায়িত্ব: বক্সি

দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে প্রতিম: অসুস্হ না থাকলে দেখে নিতাম

পাথরপ্রতিমার বধূর কাছে লড়াইয়ে হার মানল কুমির

কং কৌটো নেড়ে সদস্য জোগাড় করুক: ফিরহাদ

মুকুলের পাপ ঘাড়ে নিতে চায় না কং: অধীর

কাঁচরাপাড়া সন্ত্রাসমুক্ত হল!

মধ্যমগ্রামে দলের বৈঠকে হাজির শুভ্রাংশু

বিলাসে বন্দী

বন্ধ হয়ে গেল ভারত জুটমিল

সোয়াইন ফ্লুতে আক্রাম্ত ১৬

üÑüð ¿òõDZäÂËòõþ Õ¿öÂi§ ¿õ¿ñ

¿õËõþ±¿ñî±ûþ Õ¿ñß±Ñú å±S üÑáêÂò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ßÂËùæ-¿õðɱùËûþ ðÅ’õåõþ Õ™Lõþ å±S üÑüð ¿òõDZäÂËòõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþù å±S üÑáêÂò&¿ù¼ îÔÂí÷Óù å±S Âó¿õþøð ÛÃàòý× Îß±òÝ ÷™LõÉ ßÂõþËî ò± ä±ý×ËùÝ ¿õøûþ¿éÂËî ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ü±ûþ Îòý× î±Ëðõþ¼ Ûý× ¿üX±™L ß±ûÇßÂõþ ýËù Õ±Ëj±ùËò ò±÷±õþ U÷¿ß ¿ðËûþËå Îõú ßÂËûþß¿é å±S üÑáêÂò¼ Õ¿õùË¥¤ üÅÂó±¿õþú õ±¿îÂËùõþ ßÂï± õËùËå î±õþ±¼ î±Ëðõþ õMõÉ, Ûý× õÉõ¦š± ä±ùÅ ýËù ÂóëÂÿÅûþ±õþ± Îö±é ÎðÝûþ± ÎïËß õ¿=î ýËõ¼ ßv±Ëü ëÂ×Â󿦚¿î õ± ÂóõþÏক্ষ±ûþ Âó±Ëüõþ õɱÂó±Ëõþ û± õù± ýËûþËå, î±Ëî ß±õþäÅ¿Âóõþ üy±õò± õþËûþËå¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ Ûü Ûô ձý×-Ûõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß ü±ûþòðÏÂó ¿÷S æ±ò±ò, õþ±æÉ üõþß±õþ ß±õþÝ üË/ ¿ßÂåÅ Õ±Ëù±äÂò± ò± ßÂËõþý× ¿üX±™L ¿òËäåÃ, ›¶Ëûþ±á ßÂõþËî ä±ý×Ëå¼ î± ßÂõþËî ¿áËûþ ÷ÅÃà ïÅõËëÂÿ ÂóëÂÿËå¼ Îß±òÝ ¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ±õþ Õ±Ëá üõ±õþ üË/ Õ±Ëù±äÂò± ߏò¼ 2 õåõþ Õ™Lõþ å±S üÑüð ¿òõDZäÂËò Îö±é ÎðÝûþ± ÎïËß õ¿=î ýËõ ÂóëÂÿÅûþ±õþ±¼ ›¶¿î õåËõþý× Îö±é Îý±ß¼ ßv±Ëü 75 úî±Ñú ëÂ×Â󿦚¿î õ± Âó±ü ßÂõþ±õþ õɱÂó±Ëõþ û± õù± ýËäåÃ, î± öÂûþ‚Âõþ¼ õùËå, å±Âó±Ëò± ›¶ä±õþ-ü±÷â¶Ï ¿õ¿ù ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼ ÂóËõþ õùËõ ›¶ä±õþý× ßÂõþ± û±Ëõ ò±¯ îÂËõ ÛÃàòý× Ûü Ûô ձý× Õ±Ëj±ùËòõþ ßÂï± ö±õËå ò±¼ å±S Âó¿õþøËðõþ õþ±æÉ üö±Âó¿î õþ±Uù õþ±ûþ Û¿ðò æ±ò±ò, å±S üÑüð ¿òõDZäÂò ›¶¿î õåõþý× ýËî ýËõ¼ ÎðÃàËî ýËõ ú±üßÂõþ± û±Ëî Îß±òÝ üÅ¿õËñ ò± Âó±ûþ¼ î±Òõþ ð±¿õ, ßÂËùËæõþ áö¿òÇÑ õ¿ëÂËî õþ±æÍò¿îÂß õÉ¿MËðõþ ï±ß± äÂùËõ ò±¼ Ûõþ ›¶¿îÂõ±Ëð Õ±á±÷Ï ¿ðËò Õ±Ëj±ùËò ò±÷Ëî äÂËùËå å±S Âó¿õþøð¼ ¿ë Ûü Ý-õþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß ßÂ÷ù ü±Òý× õËùò, å±Âó±Ëò± ¿ùôÂËùéÂ, ÎÂó±ˆÂ±õþ ¿õ¿ùõþ ÝÂóõþ ¿òËøñ±:± 汿õþõþ ÕïÇ áíLaß տñß±õþ ý±õþ±Ëò±¼ ¿úক্ষ±õþ Îõüõþß±õþÏßÂõþí Ý õ±¿í¿æÉßÂÏßÂõþËíõþ Îû Î䩆± q ßÂËõþËå õþ±æÉ üõþß±õþ, î±õþ ¿õËX û±Ëî ›¶¿îÂõ±ðÏ å±S Õ±Ëj±ùò ò± áËëÂÿ ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ Îüý× æòÉý× Ûý× üÅÂó±¿õþú¼ Û¿ðËß îÔÂí÷Óù å±S Âó¿õþøËðõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß üÅ¿æî ü±÷ õËùò, õþ±æÉ üõþß±õþ ßÂÏ ¿üX±™L Îòûþ Îð¿Ã༠î±õþ Âóõþý× Õ±÷±Ëðõþ ÷î±÷î æ±ò±õ¼ 2 õåõþ Õ™Lõþ Îö±ËéÂõþ õɱÂó±Ëõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþËå Õ¿Ãàù ö±õþîÂÏûþ ¿õðɱïÇÏ Âó¿õþøðݼ

kolkata || bangla || bharat || khela || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited