Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৪ আশ্বিন ১৪২১ বুধবার ১ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আনন্দ প্রহর তুঙ্গে...--সব্যসাচী সরকার ।। ইস্টবেঙ্গলের পর এবার মোহনবাগানের অ্যাকাউন্ট সিল--অগ্নি পান্ডে ।। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও পুজো ভাসবে না বলছে আবহাওয়া দপ্তর--সুরজিৎ ঘোষ ।। মিরিটির বাড়ির পুজোয় অংশ নিয়েই দেশবাসীকে শারদ শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি--চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। আজ ফের শুনানি, জামিন পেলেন না জয়ললিতা ।। কেন্দ্রে শিবসেনা থাকবে কি না মোদি ফিরলে কথা: উদ্ধব ।। তাপস পালের অশালীন মম্তব্য: তদম্তে নামল সি আই ডি ।। কয়লা কেলেঙ্কারি, অফিসারদের ক্লিনচিট ।। ‘কেম ছো?’ হোয়াইট হাউসে মোদিকে ওবামার আপ্যায়ন ।। বঙ্গের শারদোৎসবে কলিঙ্গ, কম্বোডিয়া, নাগাল্যান্ডের কারুবাসনা ।। পেট্রল কমছে লিটারে ৬৮ পয়সা ।। কলকাতাশ্রী ঘোষণা করলেন মহানাগরিক
বাংলা

শেষ লেখায় আক্ষেপ বিনয় কোঙারের

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও পুজো ভাসবে না বলছে আবহাওয়া দপ্তর

মিরিটির বাড়ির পুজোয় অংশ নিয়েই দেশবাসীকে শারদ শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি

১৩৯ বছরের গুহ পরিবারের দুর্গোৎসব

ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল মণ্ডপ

নভেম্বরে চালু হচ্ছে টয় ট্রেন

তাপস পালের অশালীন মম্তব্য: তদম্তে নামল সি আই ডি

পুজো পুরস্কারের তালিকা ঘোষণা শুরু

এম পি এস কর্তার ১ মাস জেল হাজত

২২২ বছরে পড়ল মগরার ডিংসুই গ্রামের শিবতলা বারোয়ারির পুজো

üÑüð ¿òõDZäÂËòõþ Õ¿öÂi§ ¿õ¿ñ

¿õËõþ±¿ñî±ûþ Õ¿ñß±Ñú å±S üÑáêÂò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ßÂËùæ-¿õðɱùËûþ ðÅ’õåõþ Õ™Lõþ å±S üÑüð ¿òõDZäÂËòõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþù å±S üÑáêÂò&¿ù¼ îÔÂí÷Óù å±S Âó¿õþøð ÛÃàòý× Îß±òÝ ÷™LõÉ ßÂõþËî ò± ä±ý×ËùÝ ¿õøûþ¿éÂËî ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ü±ûþ Îòý× î±Ëðõþ¼ Ûý× ¿üX±™L ß±ûÇßÂõþ ýËù Õ±Ëj±ùËò ò±÷±õþ U÷¿ß ¿ðËûþËå Îõú ßÂËûþß¿é å±S üÑáêÂò¼ Õ¿õùË¥¤ üÅÂó±¿õþú õ±¿îÂËùõþ ßÂï± õËùËå î±õþ±¼ î±Ëðõþ õMõÉ, Ûý× õÉõ¦š± ä±ùÅ ýËù ÂóëÂÿÅûþ±õþ± Îö±é ÎðÝûþ± ÎïËß õ¿=î ýËõ¼ ßv±Ëü ëÂ×Â󿦚¿î õ± ÂóõþÏক্ষ±ûþ Âó±Ëüõþ õɱÂó±Ëõþ û± õù± ýËûþËå, î±Ëî ß±õþäÅ¿Âóõþ üy±õò± õþËûþËå¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ Ûü Ûô ձý×-Ûõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß ü±ûþòðÏÂó ¿÷S æ±ò±ò, õþ±æÉ üõþß±õþ ß±õþÝ üË/ ¿ßÂåÅ Õ±Ëù±äÂò± ò± ßÂËõþý× ¿üX±™L ¿òËäåÃ, ›¶Ëûþ±á ßÂõþËî ä±ý×Ëå¼ î± ßÂõþËî ¿áËûþ ÷ÅÃà ïÅõËëÂÿ ÂóëÂÿËå¼ Îß±òÝ ¿õøËûþ ¿üX±™L ÎòÝûþ±õþ Õ±Ëá üõ±õþ üË/ Õ±Ëù±äÂò± ߏò¼ 2 õåõþ Õ™Lõþ å±S üÑüð ¿òõDZäÂËò Îö±é ÎðÝûþ± ÎïËß õ¿=î ýËõ ÂóëÂÿÅûþ±õþ±¼ ›¶¿î õåËõþý× Îö±é Îý±ß¼ ßv±Ëü 75 úî±Ñú ëÂ×Â󿦚¿î õ± Âó±ü ßÂõþ±õþ õɱÂó±Ëõþ û± õù± ýËäåÃ, î± öÂûþ‚Âõþ¼ õùËå, å±Âó±Ëò± ›¶ä±õþ-ü±÷â¶Ï ¿õ¿ù ßÂõþ± û±Ëõ ò±¼ ÂóËõþ õùËõ ›¶ä±õþý× ßÂõþ± û±Ëõ ò±¯ îÂËõ ÛÃàòý× Ûü Ûô ձý× Õ±Ëj±ùËòõþ ßÂï± ö±õËå ò±¼ å±S Âó¿õþøËðõþ õþ±æÉ üö±Âó¿î õþ±Uù õþ±ûþ Û¿ðò æ±ò±ò, å±S üÑüð ¿òõDZäÂò ›¶¿î õåõþý× ýËî ýËõ¼ ÎðÃàËî ýËõ ú±üßÂõþ± û±Ëî Îß±òÝ üÅ¿õËñ ò± Âó±ûþ¼ î±Òõþ ð±¿õ, ßÂËùËæõþ áö¿òÇÑ õ¿ëÂËî õþ±æÍò¿îÂß õÉ¿MËðõþ ï±ß± äÂùËõ ò±¼ Ûõþ ›¶¿îÂõ±Ëð Õ±á±÷Ï ¿ðËò Õ±Ëj±ùËò ò±÷Ëî äÂËùËå å±S Âó¿õþøð¼ ¿ë Ûü Ý-õþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß ßÂ÷ù ü±Òý× õËùò, å±Âó±Ëò± ¿ùôÂËùéÂ, ÎÂó±ˆÂ±õþ ¿õ¿ùõþ ÝÂóõþ ¿òËøñ±:± 汿õþõþ ÕïÇ áíLaß տñß±õþ ý±õþ±Ëò±¼ ¿úক্ষ±õþ Îõüõþß±õþÏßÂõþí Ý õ±¿í¿æÉßÂÏßÂõþËíõþ Îû Î䩆± q ßÂËõþËå õþ±æÉ üõþß±õþ, î±õþ ¿õËX û±Ëî ›¶¿îÂõ±ðÏ å±S Õ±Ëj±ùò ò± áËëÂÿ ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ Îüý× æòÉý× Ûý× üÅÂó±¿õþú¼ Û¿ðËß îÔÂí÷Óù å±S Âó¿õþøËðõþ õþ±æÉ ü¥ó±ðß üÅ¿æî ü±÷ õËùò, õþ±æÉ üõþß±õþ ßÂÏ ¿üX±™L Îòûþ Îð¿Ã༠î±õþ Âóõþý× Õ±÷±Ëðõþ ÷î±÷î æ±ò±õ¼ 2 õåõþ Õ™Lõþ Îö±ËéÂõþ õɱÂó±Ëõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþËå Õ¿Ãàù ö±õþîÂÏûþ ¿õðɱïÇÏ Âó¿õþøðݼ


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited