Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৪ চৈত্র ১৪২১ রবিবার ২৯ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর   আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--গোঁফে তেল, ডাহা ফেল ।। দেবজিতের মাইলস্টোন--সুরজিৎ সেনগুপ্ত ।। ক্লার্কের শেষ ওয়ান ডে ।। ইতিহাস গড়ে ফাইনালে ।। হুমকি, হামলা, মারধর, ভয়, মনোনয়ন তুলল বিরোধীরা ।। প্রহসনের ভোট শুরু হয়ে গেল, অভিযোগ সমস্ত বিরোধীর ।। রোজভ্যালির কোর কমিটির সদস্যদের জেরা ।। ভোটের আগেই ৩ পুরসভা তৃণমূলের দখলে ।। যোগেন্দ্র, প্রশাম্তকে তাড়িয়ে ছাড়লেন কেজরিওয়াল ।। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ: উদ্বেগ জানালেন রাজ্যপাল, সিদ্ধার্থনাথ ।। খাগড়াগড়-কাণ্ডে ঢাকায় ধৃত ১ ।। আরেকটি উপগ্রহ
ভারত

যোগেন্দ্র, প্রশাম্তকে তাড়িয়ে ছাড়লেন কেজরিওয়াল

সরলা বিড়লার জীবনাবসান

রাজ্যসভা স্হগিত, আসছে আবার জমি অর্ডিন্যান্স

আরেকটি উপগ্রহ

খুচরো খবর

Îüý× ëÂ×iœ±ðò± Õ±õþ ÎðÃàËî ÎÂóËùò ò± õþ±Ëæú

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

÷Å¥¤ý×, 19 æ³ù±ý× •üÑõ±ð üѦš±—– ‘ÂóɱßÂÕ±Âó’¼ ¿äÂõþîÂËõþ¼ ¿ßÂc î±õþ Õ±Ëáõþ ÷ÅýÓîÂÇ&¿ùÝ ýËûþ õþý×ù õíÇ÷ûþ¯ Îüý× ÂóÅõþËò± ëÂ×iœ±ðò±õþ ¿ðò&¿ù Îûò ¿ôÂËõþ Ûù¼ ßÂËûþßÂËú± ÷±òÅø ¿âËõþ ÎôÂËùËåò õþ±ËæËúõþ ᱿ëÂÿ¼ ձ߱º±, ÃÛßÂéÅ Îä±ËÃà ÎðÃà±õþ¼ Îúøõ±Ëõþõþ æòɼ ÷ÅU÷ÇÅU Îüv±á±ò – ‘õþ±Ëæú Ãà±i§± Õ÷õþ õþËý’¼ ÷±Ëç ÷±Ëç ¿äÂÈß±õþ ‘߱߱’, ‘߱߱’¼ òÏõþõ ß±õþÝ ý±Ëî ձõ±õþ ÎÂó±ˆÂ±õþ ‘¿ßÂÑ Õô Îõþ±÷±k’¼ Îß õùËõ Îû, áîÂß±ùý× ÷±òÅø¿é îÂÒ±õþ ‘¿æj¿á Ûß üôÂõþ’-Ûõþ ý׿òÑü Îúø ßÂËõþ ÎôÂËùËåò¯ Õ±õþ Îß±òÝ ¿ðòý× ÎðÃà± û±Ëõ ò± îÂÒ±Ëß ÖøÈ â±ëÂÿ õÒ±¿ßÂËûþ, ßÂòÅý× öÂÒ±æ ßÂËõþ, Îüý× ¿õÃàɱî ö¿/Ëî öÂMËðõþ Ûý× ëÂ×BåW±üËß ‘¿õþ¿üöÂ’ ßÂõþËî¯ î±õþ õðËù îÂÒ±õþ ßÂ÷Ëõ¿ú ü±ËëÂÿ ÂóÒ±ä ôÅÂËéÂõþ úõþÏõþ¿é ¿òïõþ Ûß ß±ËäÂõþ ß¿ôÂËò¼ û± Ûß ôÅÂËù-Î÷±ëÂÿ± ÎÃà±ù± C±Ëß õ±¿ýî ýËûþ ÛËüËå æ³Uõþ ÂóõòýÑü ¬ú±Ëò¼ â¿ëÂÿËî îÂÃàò 11é±¼

üß±ù 10é±ûþ ð¿ক্ষÂí õ±f±õþ ß±éDZõþ Îõþ±ËëÂõþ îÂÒ±õþ õ±ÑËù± ‘Õ±úÏõDZð’ ÎïËß q ýËûþ¿åù Ûý× ‘Õ±Ãà¿õþ üôÂõþ’¼ 10 ¿ß¿÷ ðÓËõþ Îúø ü÷±¿ñËক্ষÂS¼ î± Âó±õþ ýËî ù±áù Ûß â°I×±¼ á¿î õ±õþõ±õþ ñÏõþ ýËûþËå Îú±ß¿÷¿åËùõþ¼ Âó±Ëûþ Âó±Ëûþ ÎõËëÂÿËå Õ±ßÅÂù öÂMËðõþ üÑÃàɱ¼ ðÅ’Âó±Ëú ÕüÑÃàÉ ÷±òÅø¼ Îúø û±S±ûþ ü/Ï æ±÷±ý× Õক্ষÂûþ ßÅÂ÷±õþ, Îå±é Î÷Ëûþ ¿õþ¿‚ Ãà±i§±¼ ÛõÑ ÕõúÉý× ¿÷ùËò-¿õõþËý õþ±ËæËúõþ ‘Õ±ò ¿÷Ëù± üæò±’ ¿ëÂ¥óù ß±Âó±¿ëÂûþ±¼ îÂÒ±õþ± ¿åËùò C±ËßÂõþ ÝÂóõþ¼ öÂMËðõþ ëÂ×iœ±ðò± Õ±õþ Îú±ß ûÃàò îÅÂË/, îÂÃàò ¿îÂòæòËßÂý× ÎðÃà± Îáù C±ËßÂõþ ÝÂóõþ ðÒ±¿ëÂÿËûþ Û-ðÔËúÉõþ ü±ক্ষÂÏ ýËî¼

Îß¿õþûþ±Ëõþõþ Îüý× Îü±ò±¿ù ¿ðò&¿ùËî Îû÷ò ýîÂ, Îß±òÝ ÕòұËò ÎáËù öÂMËðõþ ¿öÂËëÂÿ ¿õÂóûÇ™¦ õþ±ËæúËß õÒ±ä±Ëî ۿáËûþ Õ±üËî ýî ÂóÅ¿ùüËßÂ, Û¿ðòÝ ÎîÂ÷ò ÂóÅ¿ùüËß ۿáËûþ Õ±üËî ýù ÷±òÅËøõþ ìÂù ü±÷ù±Ëî¼ ÛßÂéÅ ñ™¦±ñ¿™¦Ý äÂùù, îÂËõ î± ßÂÃàòý× Îú±ËßÂõþ ÷Óù üÅõþËß ক্ষÅÂKŸ ßÂËõþ¿ò¼ õ±¿ëÂÿõþ ÷±òÅøËðõþ, öÂMËðõþ, üý-Õ¿öÂËòî±-Õ¿öÂËòSÏËðõþ Îä±ËÃàõþ æù, î±õþ Õ±õý ¿ýËüËõý× Îûò Û¿ðò üß±ù ÎïËß æ³Uõþ ձ߱ú ÎöÂËã õÔ¿©†¼ îÂõÅ î±Ëß ëÂ×ËÂóক্ষ± ßÂËõþý× Îú±ß¿÷¿åù Û¿áËûþËå¼ ¿›¶ûþ ò±ûþËßÂõþ Ûý× Îúø û±S±õþ ú¿õþß ýÝûþ±õþ üÅËû±á ý±õþ±Ëî ä±ò¿ò ÎßÂëÂ×ý×¼ ᱿ëÂÿËî õþ±ËæËúõþ ß¿ôÂò ¿âËõþ îÂÃàò îÂÒ±õþ Õ¿öÂòûþ-÷ÅýÓËîÂÇõþ ò±ò± ü±ð±-ß±Ëù± ‘Îõv± Õ±Âó’¼

¬ú±Ëò îÂîÂক্ষÂËí ÎÂóÒÌËå ÎáËåò Õ¿öÂËøßÂ-üý Õ¿÷î±ö õBäÂò, ÷Ëò±æßÅÂ÷±õþ, üù÷ò Ãà±ò, Õ±¿÷õþ Ãà±ò, ßÂɱé¿õþò± ß±ý×ôÂ, õþ±òÏ ÷ÅÃ౿æÇ, ßÂõþí Îæ±ýõþ, õþ±æ õõWõþ, ß¿õõþ ÎõðÏ, õþ¿?î¼ ÛõÑ Î›¶÷ Îä±ÂóëÂÿ±¼ Õ±æ õþ±ËæËúõþ ¿äÂî± æ;Ëù Ýê±õþ Õ±Ëá ¿äÂß¿äÂß ßÂËõþ ëÂ×êÂËî ÎðÃà± Îáù îÂÒ±õþ Îä±Ã༠ßÂï± ¿åù ÎúøßÔÂîÂÉ q ýËõ üß±ù 11é±ûþ¼ ¿ßÂc öÂMËðõþ ä±ËÂó î± ¿Âó¿åËûþ Îáù Îõù± 12é±ûþ¼ Õক্ষÂûþ ßÅÂ÷±õþ ¿åËùò, ¿åËùò õþ±ËæËúõþ Îå±é æ±÷±ý× ü÷Ïõþ úõþíݼ Õ¿™L÷¿Sûþ± ßÂõþù Õক্ষÂûþ-éÅÂýׂÂËùõþ ÎåËù 10 õåËõþõþ ò±¿î ձõþö¼

Îúø û±S± ›¶÷±í ßÂõþù, îÂÒ±õþ ôÂɱËòõþ± ÎåËëÂÿ û±ò¿ò îÂÒ±Ëß¼

Û¿ðò ÕõúÉ ÛßÂé± ¿õøûþ òîÅÂò æ±ò± Îáù¼ õþ±ËæËúõþ â¿ò‡Â õgÅ ¿õæûþ æ±Ëö¿õþ üÑõ±ð üѦš±õþ ß±Ëå 汿òËûþËåò, ¿ùö±Ëõþ üÑS÷Ëíõþ ß±õþËíý× îÂÒ±õþ ÷ÔîÅÂÉ ýËûþËå¼ ¿õæûþ æ±ò±ò, Îúø ¿ßÂåÅ¿ðò õþ±Ëæú ›¶±ûþ Ãà±Ýûþ±ð±Ýûþ± õg ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åËùò¼ ß±õþí, úM ¿ßÂåÅ ÎÃàËî Âó±õþ¿åËùò ò±¼ Îß±òÝõþßÂË÷ îÂõþù Ãà±õ±õþ Ãà±ý×Ëûþ õþ±Ãà± ýËûþ¿åù îÂÒ±Ëß¼ ›¶ü/îÂ, áîÂß±ù Û õɱÂó±Ëõþ Âó¿õþ©¨±õþ ßÂËõþ ¿ßÂåÅ îÂÒ±õþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ îÂõþËô õ± ë±M±õþËðõþ îÂõþËô æ±ò±Ëò± ýûþ¿ò¼ ÷ÔîÅÂÉõþ ðÅ’¿ðò Õ±Ëáý× îÂÒ±Ëß ÷Å¥¤ý×Ëûþõþ ùÏù±õîÂÏ ý±üÂó±î±ù ÎïËß ÎåËëÂÿ ÎðÝûþ± ýûþ¼ õþ±Ëæú ðÏâÇ¿ðò ñËõþý× ßÂɱk±Ëõþ öÅÂá¿åËùò¼

îÂËõ ¿õæûþ ÛéÂ±Ý æ±¿òËûþËåò, ÎÃàËî ò± Âó±õþËùÝ Ãà±Ýûþ±õþ ý×äåñ ÎåËëÂÿ û±ûþ¿ò îÂÒ±Ëß¼ Îõþ±æ Õ™Lî ¿îÂò¿é Âóð õþ±i§± Îý±ß îÂÒ±õþ æòÉ, Ûé±ý× ä±ý×ËîÂò ¿î¿ò¯ ÛßÂé± Âóð Õ±¿÷ø¯

Âó±ßÂöÓ¿÷Ëî ¦œõþí

õþ±ËæËúõþ ßÂ÷ÇöÓ¿÷ ö±õþî ýËùÝ æiœöÓ¿÷ Âó±¿ß™¦±ò¼ Âó±?±õ ›¶ËðËúõþ Îõý±¿õþ Îæù±õþ õÅËõþÝûþ±ù± úýËõþ îÂÒ±õþ æiœ¼ õþ±ËæËúõþ õ±õ± ù±ù± ýÏõþ±òj Ãà±i§± ¿åËùò ÎüÃà±òß±õþ Ûß ¦Å¨Ëùõþ ›¶ñ±ò ¿úক্ষÂß¼ ’47-Û Îðúö±Ëáõþ ¿êÂß ձËá üÂó¿õþõ±õþ ¿î¿ò ÛËðËú äÂËù Õ±Ëüò Õ÷ÔîÂüËõþ¼ õÅËõþÝûþ±ù±ûþ õþ±ËæËúõþ õ±¿ëÂÿé± ÛÃàòÝ Õ±Ëå¼ î±õþ ò±÷ õþ±ËæËúõþý× Õ±üù ò±Ë÷, ‘ûîÂÏò ¿òõ±ü’¼ ÎüÃà±Ëò ÛÃàò Ûß ÂóÅ¿ùü ÎäÂÌ¿ß¼ æ±ò± ÎáËå, õþ±ËæËúõþ õ±¿ëÂÿËî áËëÂÿ ëÂ×êÂËõ î±ÒËß ¿òËûþ Ûß ¿÷ëÂ׿æûþ±÷¼ ï±ßÂËõ õþ±ËæËúõþ õÉõý+î üõ¿ßÂåż

Îüý× õÅËõþÝûþ±ù± úýËõþõþ ò±á¿õþßÂõþ± Û¿ðò |X± æ±ò±Ëùò õþ±ËæËúõþ ¦œÔ¿îÂËî¼

¿õñ±òüö±ûþ õþ±Ëæú-áÏ¿îÂ

Îá±ûþ± ¿õñ±òüö±ûþ Û¿ðò õþ±ËæËúõþ ò±Ë÷ Îú±ß›¶™¦±õ â¶ýËíõþ ü÷ûþ ßÂËûþßÂæò ¿õñ±ûþß ÎáËûþ ëÂ×êÂËùò ‘ý×Ëûþ ü±÷ ÷™¦±¿ò’, ¿ßÂÑõ± ‘õþ+Âó ÎîÂõþ± ÷™¦±ò±’-õþ ÷Ëî± õþ±Ëæú-å¿õõþ ¿ýé á±ò¼ Îú±ß ›¶™¦±õ áÔýÏî ýù üõÇü¥œ¿îÂSË÷¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela ||
sunday || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited