Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ মাঘ ১৪২১ শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আজ সি বি আই-তে যাচ্ছেন মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। ডিম থেকে মাছ যে-কোনও ছোট শিল্পই স্বাগত: মমতা ।। ডি জে চালিয়ে চটুল নাচ, প্রতিবাদ করে আক্রাম্ত আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ ।। কলম্বাসের পদসঞ্চার পাইনো উপজাতিকে উপড়ে ফেলেছিল ।। দিল্লিতে ত্রিপক্ষ বৈঠকে ৬ দফা দাবি মোর্চার ।। এগোচ্ছে আপ? মোদি-শাহ শেষ সপ্তাহে ঝড় তুলতে চান ।। ইভটিজিং: মার খেয়ে কোমায় গেলেন যুবক ।। গডসেকে নিয়ে মেতেছে কিছু পাগল: আর এস এস ।। উত্তরবঙ্গে ১০০ বিঘা জমির খোঁজ দিলেন সুদীপ্ত সেন--সোমনাথ মণ্ডল ।। ওয়াইফাই সিটি হচ্ছে কলকাতা: মেয়র ।। প্রয়াত সুভাষ ঘিসিং ।। যাদবপুরে জয় কলরবের
ভারত

এগোচ্ছে আপ? মোদি-শাহ শেষ সপ্তাহে ঝড় তুলতে চান

মোদির মুঠোয় সুষমার দপ্তর! দায়িত্বে জয়শঙ্কর

দিল্লিতে ত্রিপক্ষ বৈঠকে ৬ দফা দাবি মোর্চার

খুচরো খবর

Îüý× ëÂ×iœ±ðò± Õ±õþ ÎðÃàËî ÎÂóËùò ò± õþ±Ëæú

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

÷Å¥¤ý×, 19 æ³ù±ý× •üÑõ±ð üѦš±—– ‘ÂóɱßÂÕ±Âó’¼ ¿äÂõþîÂËõþ¼ ¿ßÂc î±õþ Õ±Ëáõþ ÷ÅýÓîÂÇ&¿ùÝ ýËûþ õþý×ù õíÇ÷ûþ¯ Îüý× ÂóÅõþËò± ëÂ×iœ±ðò±õþ ¿ðò&¿ù Îûò ¿ôÂËõþ Ûù¼ ßÂËûþßÂËú± ÷±òÅø ¿âËõþ ÎôÂËùËåò õþ±ËæËúõþ ᱿ëÂÿ¼ ձ߱º±, ÃÛßÂéÅ Îä±ËÃà ÎðÃà±õþ¼ Îúøõ±Ëõþõþ æòɼ ÷ÅU÷ÇÅU Îüv±á±ò – ‘õþ±Ëæú Ãà±i§± Õ÷õþ õþËý’¼ ÷±Ëç ÷±Ëç ¿äÂÈß±õþ ‘߱߱’, ‘߱߱’¼ òÏõþõ ß±õþÝ ý±Ëî ձõ±õþ ÎÂó±ˆÂ±õþ ‘¿ßÂÑ Õô Îõþ±÷±k’¼ Îß õùËõ Îû, áîÂß±ùý× ÷±òÅø¿é îÂÒ±õþ ‘¿æj¿á Ûß üôÂõþ’-Ûõþ ý׿òÑü Îúø ßÂËõþ ÎôÂËùËåò¯ Õ±õþ Îß±òÝ ¿ðòý× ÎðÃà± û±Ëõ ò± îÂÒ±Ëß ÖøÈ â±ëÂÿ õÒ±¿ßÂËûþ, ßÂòÅý× öÂÒ±æ ßÂËõþ, Îüý× ¿õÃàɱî ö¿/Ëî öÂMËðõþ Ûý× ëÂ×BåW±üËß ‘¿õþ¿üöÂ’ ßÂõþËî¯ î±õþ õðËù îÂÒ±õþ ßÂ÷Ëõ¿ú ü±ËëÂÿ ÂóÒ±ä ôÅÂËéÂõþ úõþÏõþ¿é ¿òïõþ Ûß ß±ËäÂõþ ß¿ôÂËò¼ û± Ûß ôÅÂËù-Î÷±ëÂÿ± ÎÃà±ù± C±Ëß õ±¿ýî ýËûþ ÛËüËå æ³Uõþ ÂóõòýÑü ¬ú±Ëò¼ â¿ëÂÿËî îÂÃàò 11é±¼

üß±ù 10é±ûþ ð¿ক্ষÂí õ±f±õþ ß±éDZõþ Îõþ±ËëÂõþ îÂÒ±õþ õ±ÑËù± ‘Õ±úÏõDZð’ ÎïËß q ýËûþ¿åù Ûý× ‘Õ±Ãà¿õþ üôÂõþ’¼ 10 ¿ß¿÷ ðÓËõþ Îúø ü÷±¿ñËক্ষÂS¼ î± Âó±õþ ýËî ù±áù Ûß â°I×±¼ á¿î õ±õþõ±õþ ñÏõþ ýËûþËå Îú±ß¿÷¿åËùõþ¼ Âó±Ëûþ Âó±Ëûþ ÎõËëÂÿËå Õ±ßÅÂù öÂMËðõþ üÑÃàɱ¼ ðÅ’Âó±Ëú ÕüÑÃàÉ ÷±òÅø¼ Îúø û±S±ûþ ü/Ï æ±÷±ý× Õক্ষÂûþ ßÅÂ÷±õþ, Îå±é Î÷Ëûþ ¿õþ¿‚ Ãà±i§±¼ ÛõÑ ÕõúÉý× ¿÷ùËò-¿õõþËý õþ±ËæËúõþ ‘Õ±ò ¿÷Ëù± üæò±’ ¿ëÂ¥óù ß±Âó±¿ëÂûþ±¼ îÂÒ±õþ± ¿åËùò C±ËßÂõþ ÝÂóõþ¼ öÂMËðõþ ëÂ×iœ±ðò± Õ±õþ Îú±ß ûÃàò îÅÂË/, îÂÃàò ¿îÂòæòËßÂý× ÎðÃà± Îáù C±ËßÂõþ ÝÂóõþ ðÒ±¿ëÂÿËûþ Û-ðÔËúÉõþ ü±ক্ষÂÏ ýËî¼

Îß¿õþûþ±Ëõþõþ Îüý× Îü±ò±¿ù ¿ðò&¿ùËî Îû÷ò ýîÂ, Îß±òÝ ÕòұËò ÎáËù öÂMËðõþ ¿öÂËëÂÿ ¿õÂóûÇ™¦ õþ±ËæúËß õÒ±ä±Ëî ۿáËûþ Õ±üËî ýî ÂóÅ¿ùüËßÂ, Û¿ðòÝ ÎîÂ÷ò ÂóÅ¿ùüËß ۿáËûþ Õ±üËî ýù ÷±òÅËøõþ ìÂù ü±÷ù±Ëî¼ ÛßÂéÅ ñ™¦±ñ¿™¦Ý äÂùù, îÂËõ î± ßÂÃàòý× Îú±ËßÂõþ ÷Óù üÅõþËß ক্ষÅÂKŸ ßÂËõþ¿ò¼ õ±¿ëÂÿõþ ÷±òÅøËðõþ, öÂMËðõþ, üý-Õ¿öÂËòî±-Õ¿öÂËòSÏËðõþ Îä±ËÃàõþ æù, î±õþ Õ±õý ¿ýËüËõý× Îûò Û¿ðò üß±ù ÎïËß æ³Uõþ ձ߱ú ÎöÂËã õÔ¿©†¼ îÂõÅ î±Ëß ëÂ×ËÂóক্ষ± ßÂËõþý× Îú±ß¿÷¿åù Û¿áËûþËå¼ ¿›¶ûþ ò±ûþËßÂõþ Ûý× Îúø û±S±õþ ú¿õþß ýÝûþ±õþ üÅËû±á ý±õþ±Ëî ä±ò¿ò ÎßÂëÂ×ý×¼ ᱿ëÂÿËî õþ±ËæËúõþ ß¿ôÂò ¿âËõþ îÂÃàò îÂÒ±õþ Õ¿öÂòûþ-÷ÅýÓËîÂÇõþ ò±ò± ü±ð±-ß±Ëù± ‘Îõv± Õ±Âó’¼

¬ú±Ëò îÂîÂক্ষÂËí ÎÂóÒÌËå ÎáËåò Õ¿öÂËøßÂ-üý Õ¿÷î±ö õBäÂò, ÷Ëò±æßÅÂ÷±õþ, üù÷ò Ãà±ò, Õ±¿÷õþ Ãà±ò, ßÂɱé¿õþò± ß±ý×ôÂ, õþ±òÏ ÷ÅÃ౿æÇ, ßÂõþí Îæ±ýõþ, õþ±æ õõWõþ, ß¿õõþ ÎõðÏ, õþ¿?î¼ ÛõÑ Î›¶÷ Îä±ÂóëÂÿ±¼ Õ±æ õþ±ËæËúõþ ¿äÂî± æ;Ëù Ýê±õþ Õ±Ëá ¿äÂß¿äÂß ßÂËõþ ëÂ×êÂËî ÎðÃà± Îáù îÂÒ±õþ Îä±Ã༠ßÂï± ¿åù ÎúøßÔÂîÂÉ q ýËõ üß±ù 11é±ûþ¼ ¿ßÂc öÂMËðõþ ä±ËÂó î± ¿Âó¿åËûþ Îáù Îõù± 12é±ûþ¼ Õক্ষÂûþ ßÅÂ÷±õþ ¿åËùò, ¿åËùò õþ±ËæËúõþ Îå±é æ±÷±ý× ü÷Ïõþ úõþíݼ Õ¿™L÷¿Sûþ± ßÂõþù Õক্ষÂûþ-éÅÂýׂÂËùõþ ÎåËù 10 õåËõþõþ ò±¿î ձõþö¼

Îúø û±S± ›¶÷±í ßÂõþù, îÂÒ±õþ ôÂɱËòõþ± ÎåËëÂÿ û±ò¿ò îÂÒ±Ëß¼

Û¿ðò ÕõúÉ ÛßÂé± ¿õøûþ òîÅÂò æ±ò± Îáù¼ õþ±ËæËúõþ â¿ò‡Â õgÅ ¿õæûþ æ±Ëö¿õþ üÑõ±ð üѦš±õþ ß±Ëå 汿òËûþËåò, ¿ùö±Ëõþ üÑS÷Ëíõþ ß±õþËíý× îÂÒ±õþ ÷ÔîÅÂÉ ýËûþËå¼ ¿õæûþ æ±ò±ò, Îúø ¿ßÂåÅ¿ðò õþ±Ëæú ›¶±ûþ Ãà±Ýûþ±ð±Ýûþ± õg ßÂËõþ ¿ðËûþ¿åËùò¼ ß±õþí, úM ¿ßÂåÅ ÎÃàËî Âó±õþ¿åËùò ò±¼ Îß±òÝõþßÂË÷ îÂõþù Ãà±õ±õþ Ãà±ý×Ëûþ õþ±Ãà± ýËûþ¿åù îÂÒ±Ëß¼ ›¶ü/îÂ, áîÂß±ù Û õɱÂó±Ëõþ Âó¿õþ©¨±õþ ßÂËõþ ¿ßÂåÅ îÂÒ±õþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ îÂõþËô õ± ë±M±õþËðõþ îÂõþËô æ±ò±Ëò± ýûþ¿ò¼ ÷ÔîÅÂÉõþ ðÅ’¿ðò Õ±Ëáý× îÂÒ±Ëß ÷Å¥¤ý×Ëûþõþ ùÏù±õîÂÏ ý±üÂó±î±ù ÎïËß ÎåËëÂÿ ÎðÝûþ± ýûþ¼ õþ±Ëæú ðÏâÇ¿ðò ñËõþý× ßÂɱk±Ëõþ öÅÂá¿åËùò¼

îÂËõ ¿õæûþ ÛéÂ±Ý æ±¿òËûþËåò, ÎÃàËî ò± Âó±õþËùÝ Ãà±Ýûþ±õþ ý×äåñ ÎåËëÂÿ û±ûþ¿ò îÂÒ±Ëß¼ Îõþ±æ Õ™Lî ¿îÂò¿é Âóð õþ±i§± Îý±ß îÂÒ±õþ æòÉ, Ûé±ý× ä±ý×ËîÂò ¿î¿ò¯ ÛßÂé± Âóð Õ±¿÷ø¯

Âó±ßÂöÓ¿÷Ëî ¦œõþí

õþ±ËæËúõþ ßÂ÷ÇöÓ¿÷ ö±õþî ýËùÝ æiœöÓ¿÷ Âó±¿ß™¦±ò¼ Âó±?±õ ›¶ËðËúõþ Îõý±¿õþ Îæù±õþ õÅËõþÝûþ±ù± úýËõþ îÂÒ±õþ æiœ¼ õþ±ËæËúõþ õ±õ± ù±ù± ýÏõþ±òj Ãà±i§± ¿åËùò ÎüÃà±òß±õþ Ûß ¦Å¨Ëùõþ ›¶ñ±ò ¿úক্ষÂß¼ ’47-Û Îðúö±Ëáõþ ¿êÂß ձËá üÂó¿õþõ±õþ ¿î¿ò ÛËðËú äÂËù Õ±Ëüò Õ÷ÔîÂüËõþ¼ õÅËõþÝûþ±ù±ûþ õþ±ËæËúõþ õ±¿ëÂÿé± ÛÃàòÝ Õ±Ëå¼ î±õþ ò±÷ õþ±ËæËúõþý× Õ±üù ò±Ë÷, ‘ûîÂÏò ¿òõ±ü’¼ ÎüÃà±Ëò ÛÃàò Ûß ÂóÅ¿ùü ÎäÂÌ¿ß¼ æ±ò± ÎáËå, õþ±ËæËúõþ õ±¿ëÂÿËî áËëÂÿ ëÂ×êÂËõ î±ÒËß ¿òËûþ Ûß ¿÷ëÂ׿æûþ±÷¼ ï±ßÂËõ õþ±ËæËúõþ õÉõý+î üõ¿ßÂåż

Îüý× õÅËõþÝûþ±ù± úýËõþõþ ò±á¿õþßÂõþ± Û¿ðò |X± æ±ò±Ëùò õþ±ËæËúõþ ¦œÔ¿îÂËî¼

¿õñ±òüö±ûþ õþ±Ëæú-áÏ¿îÂ

Îá±ûþ± ¿õñ±òüö±ûþ Û¿ðò õþ±ËæËúõþ ò±Ë÷ Îú±ß›¶™¦±õ â¶ýËíõþ ü÷ûþ ßÂËûþßÂæò ¿õñ±ûþß ÎáËûþ ëÂ×êÂËùò ‘ý×Ëûþ ü±÷ ÷™¦±¿ò’, ¿ßÂÑõ± ‘õþ+Âó ÎîÂõþ± ÷™¦±ò±’-õþ ÷Ëî± õþ±Ëæú-å¿õõþ ¿ýé á±ò¼ Îú±ß ›¶™¦±õ áÔýÏî ýù üõÇü¥œ¿îÂSË÷¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited