Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ চৈত্র ১৪২১ মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দুই চিটফান্ডের জোড়া ধাক্কা হাইকোর্টে ।। দিন যাচ্ছে, তৃণমূলের লক্ষ্য এখন ১৩০ ।। সরকার ও পুরসভা একদলের হাতে থাকলে উন্নয়ন ভাল হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী ।। ‘মালদার’ টুরিস্ট এসেছে!--খবর দিয়েছিল স্হানীয় যুবক ।। ছিল বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের ছক! ।। দেড় দিনের বৃষ্টিতে বন্যা কাশ্মীরে ।। কলকাতার সব ওয়ার্ডে নারী বাহিনী বামেদের ।। ক্যাম্পাসে এ কী কাণ্ড! তদম্ত কমিটি যাদবপুরে ।। রাহুল ফিরছেন! ১৯ এপ্রিল দেখা যাবে কিসান সমাবেশে ।। বসিরহাট পুরসভা: লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে সি পি এমের ।। কেজরিওয়াল: সব ঠিক আছে ।। অকেজো মন্ত্রী ছাঁটবেন মোদি
ভারত

দেড় দিনের বৃষ্টিতে বন্যা কাশ্মীরে

অকেজো মন্ত্রী ছাঁটবেন মোদি

রাহুল ফিরছেন! ১৯ এপ্রিল দেখা যাবে কিসান সমাবেশে

কেজরিওয়াল: সব ঠিক আছে

নাসিরকে আক্রমণ শিবসেনার

অন-লাইন আবেদন কংগ্রেসেও

খুচরো খবর

Õ±üËåò õþ±Uù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ¿ð¿{¡, 19 æ³ù±ý×– ðÏâÇ ›¶îÂÏক্ষ±õþ Õõü±ò ýù¼ ÕõËúËø ÷Åà àÅùËùò õþ±Uù á±gÂϼ õùËùò, ðËù Ý üõþß±Ëõþ Õ±õþÝ Îõ¿ú ü¿Sûþ öÓ¿÷ß± ¿òËî ¿î¿ò Æî¿õþ¼ Û õɱÂó±Ëõþ ¿üX±™L ÎòÝûþ± ýËûþËå¼ Ûàò ü÷ûþé± ¿êÂß ßÂõþËõò ðÅý× Îòî±¼ ßÂÑËâ¶ü üö±ËòSÏ Îü±¿òûþ± á±gÂÏ Ý ›¶ñ±ò÷LaÏ ëÂ. ÷òË÷±ýò ¿üѼ õþ±Uù Õ±æ õþ±©†˜Âó¿î ¿òõDZäÂËò Îö±éÂð±Ëòõþ Âóõþý× ü±Ñõ±¿ðßÂËðõþ Û ßÂï± õËùò¼ Ûõþ Âóõþ ÎïËßÂý× õþ±UËùõþ ßÂï± ¿òËûþ ßÂÑËâ¶ü ÷ýËù æŠò± q ýËûþ û±ûþ¼ Ûý× ›¶ï÷ üõþß±Ëõþ Îû±á ÎðÝûþ±õþ õɱÂó±Ëõþ Îß±òÝ üË‚Âî Âó±Ýûþ± Îáù õþ±UËùõþ ß±å ÎïËß¼ ÕîÂÏËî õUõ±õþý× Û ¿òËûþ ßÂï± ëÂ×ËêÂËå¼ ›¶ñ±ò÷LaÏÝ îÂÒ±Ëß îÂÒ±õþ ¿éÂË÷ ü±¿÷ù ßÂõþËî ÎäÂËûþËåò¼ ¿ßÂc õþ±Uù ßÂàòÝý× Û ¿õøËûþ Ûõþ Õ±Ëá Îß±òÝ üðïÇß ÷™LõÉ ßÂËõþò¿ò¼ ëÂ×Ë{¡àÉ, áîÂß±ùý× ðËù Ý üõþß±Ëõþ õþ±UËùõþ õëÂÿ öÓ¿÷ß± ÎòÝûþ± ¿òËûþ ›¶ËŸõþ ëÂ×Mõþ Îðò Îü±¿òûþ± á±gÂϼ ¿î¿ò õËùò, Û õɱÂó±Ëõþ õþ±Uù ¿òËæý× ¿üX±™L ÎòËõ¼ õþ±UËùõþ ýËûþ ÕòÉ ÎßÂëÂ× Û ¿üX±™L ¿òËî Âó±Ëõþ ò±¼ ëÂ×Ë{¡àÉ, ¿ð¿¢«æûþ ¿üÑý× òîÅÂò ßÂËõþ Û ›¶üË/õþ Õõî±õþí± ßÂËõþò¼ î±õþ Âóõþ ÎßÂfÏûþ Õ±ý×ò÷LaÏ üù÷ò àÅõþ¿úðÝ ÛßÂý× ñõþËòõþ ÷™LõÉ ßÂËõþò¼ Õ±æ õþ±UËùõþ ßÂï± Îú±ò±õþ Âóõþ ¿ð¿¢«æûþ ¿üÑ üË™L±ø ›¶ß±ú ßÂËõþËåò¼ ÕòÉ ¿ðËßÂ Û Õ±ý× ¿ü ¿ü-õþ Âóক্ষ ÎïËß æò±ðÇò ¿ZËõðÏ õËùËåò, õþ±Uù á±gÂÏ û¿ð õ±ëÂÿ¿î ð±¿ûþQ Îòò î± ýËù Õ±÷õþ± àÅõý× àÅ¿ú ýõ¼ Ûé± ýËõ ¦¤±áî æ±ò±Ëò±õþ ÷Ëî± ÂóðËক্ষÂÂó¼ ð±¿ûþQ û±-ý× Îý±ßÂ, î± üõþß±Ëõþ Îý±ß Õïõ± ðËù, ÛõÑ î±õþ ü÷ûþ– üõ ¿ßÂåÅý× ¿òöÂÇõþ ßÂõþËå ðùÏûþ ÎòîÔÂQ Ý õþ±Uù¿æõþ ÝÂóõþ¼ Û¿ðËß õþ±Uù á±gÂÏõþ õ±ëÂÿ¿î ð±¿ûþQ õùËî Îû ÕõúÉý× üõþß±Ëõþõþ ßÂï± õù± ýËäåÃ, ðËùõþ ßÂï± òûþ, î± ðùÏûþ üÓS ÎïËß õù± ýûþ¼ üÓËSõþ ÷ËîÂ, õþ±Uù Û Õ±ý× ¿ü ¿ü-õþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß¼ üÑáêÂËò Ûõþ ÎäÂËûþ õëÂÿ ð±¿ûþQ îÂÒ±Ëß ÎðÝûþ±õþ ›¶Ÿ Îòý×¼ üõþß±Ëõþ ÕõúÉý× öÓ¿÷ß± ÎòÝûþ±õþ ßÂï± ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ¼ ¿õËúø ßÂËõþ üÑüË𠛶íõ ÷Å౿æÇõþ ÕòÅÂ󿦚¿îÂËî Îù±ßÂüö±õþ Îòî±õþ Âóð¿é úÓòÉ ýËî äÂËùËå¼ ¿ßÂc Ûý× ÂóËð Õ±üËî ýËù ÕõúÉý× ßÂɱ¿õËòé ÷LaÏ ýËî ýËõ¼ Ûý× ûÅ¿M ÕòÅû±ûþÏ õþ±Uù á±gÂÏËß Îù±ßÂüö±õþ Îòî±õþ ð±¿ûþQ ÎðÝûþ± ÕüyÂõ òûþ¼ ¿ßÂc ÷LaÏ ¿ýËüËõ Îß±ò ð±¿ûþQ ¿î¿ò Âó±ùò ßÂõþËî Âó±Ëõþò î± ¿òËûþÝ æŠò±õþ Õ™L Îòý×¼ Õ±á±Ëá±ëÂÿ±ý× Îú±ò± û±¿äåÃù, õþ±UùËß ÷±òõ ü¥óð ëÂ×i§ûþò, ⶱË÷±i§ûþò õ± Âó=±ËûþËîÂõþ ÷Ëî± ðlËõþ Õ±ò± ýËî Âó±Ëõþ¼ Ûý× ðlõþ&¿ùËî ¿î¿ò ÷LaÏ ýËù Õ±÷Õ±ð¿÷-ÎâÒø± ßÂ÷ÇüÓ¿ä ¿òËî Âó±õþËõò î±Ëî üËjý Îòý×¼ ¿ßÂc ¿õËúø ¿ßÂåÅ Îক্ষÂËS ü÷üɱ Îðà± ¿ðËî Âó±Ëõþ¼ Ûý× ðlõþ&¿ùõþ Îß±òÝ Ûß¿éÂõþ ð±¿ûþQ îÂÒ±Ëß ÎðÝûþ± ýËù üõþß±Ëõþõþ ØñWÇîÂò òÏ¿î ¿òñDZõþß ß¿÷¿éÂ&¿ùËî ÎòÝûþ±ûþ õ±ñ± Õ±üËî Âó±Ëõþ¼ Îû÷ò ÷¿Laüö±õþ ¿òõþ±ÂóM± ¿õøûþß ß¿÷¿éÂ, õþ±æòÏ¿î ¿õøûþß ß¿÷¿é ý×îÂɱ¿ð ü÷™¦ ÷¿Laüö± ß¿÷¿éÂ&¿ùËî õþ±Uù üðüÉ ýËî Âó±õþËõò ¿ßÂò± üËjý¼ Îü æòÉý× ¦¤õþ±©†˜, ÕïÇ, ›¶¿îÂõþক্ষ±õþ ÷Ëî± ›¶ï÷ ü±¿õþõþ ÷LaßÂ&¿ùõþ Ûß¿éÂõþ ð±¿ûþQ õþ±UùËß ÎðÝûþ±õþ ßÂï± ¿õËõäÂò± ßÂõþ± ýËäåü Îú±ò± û±ËäåÃ, ›¶¿îÂõþক্ষ±ËîÂý× ÎûËî Âó±Ëõþò õþ±Uù á±gÂϼ Îü Îক্ষÂËS Û Îß ÕɱKé¿òËß ¦¤õþ±Ë©†˜ ÛËò ÕËïÇ ¿ô¿õþËûþ Õ±ò± ýËî Âó±Ëõþ ¿Âó ¿äÂð¥¤õþ÷Ëß¼ üÅîÂõþ±Ñ üÑüËðõþ õ±ðù Õ¿ñËõúò qõþ Õ±Ëáý× ÎßÂfÏûþ ÷¿Laüö±ûþ õëÂÿüëÂÿ õþðõðù ýËî Âó±Ëõþ¼ Û¿ðËß Û÷ õÏõþ±m± ÷ý׿ù, ¿ö ¿ßÂËú±õþäÂf ÎðÝ Õ±æ õþ±UËùõþ Îâ±øí±Ëß ¦¤±áî 汿òËûþËåò¼ ÷ý׿ù õËùò, ßÂÑËâ¶ü üö±Âó¿î ձËáý× õËùËåò ëÂ×ÂóûÅM ÂóðËক্ষÂÂó ÎòÝûþ±õþ ßÂï± õþ±Uùý× ¿êÂß ßÂõþËõò¼ îÂÒ±õþ ßÂï±ûþ, õþ±UËùõþ õ±ëÂÿ¿î öÓ¿÷ß± ¿òËî ձõþ Îð¿õþ ßÂõþ± ëÂ׿äÂî òûþ¼ îÂÒ±õþ ক্ষÂ÷î± Õ±Ëå¼ ¿î¿ò ÎðËúõþ ûÅõËðõþ ß±Ëå ý׿îÂ÷ËñÉý× ÎÂóÒÌËåËåò¼ ûÅõ ßÂÑËâ¶Ëü ¿î¿ò Îõú ¿ßÂåÅ Îæ±õþ±Ëù± ÂóðËক্ষÂÂó ¿òËûþËåò¼ ¿ö ¿ßÂËú±õþäÂf ÎðÝ õËùò, õþ±UËùõþ õÔýMõþ öÓ¿÷ß± üÑáêÂòËß ÕõúÉý× ü±ý±ûÉ ßÂõþËõ¼ ô±ß ձõðÅ{¡± õËùò, õþ±UËùõþ ÕõúÉý× õ±ëÂÿ¿î öÓ¿÷ß± ÎòÝûþ± ëÂ׿äÂî¼ Îðú ûÅõËðõþ Îüõ± ä±ûþ¼ Ý¿ðËß ú±õþð Âó±Ýûþ±õþËß ÷¿Laüö±õþ ¿ZîÂÏûþ õÉ¿M ò± ßÂõþ±ûþ Õüc©† Ûò ¿ü ¿Âó¼ ›¶íõõ±õÅ üõþß±õþ å±ëÂÿ±õþ Âóõþ Ýý× ð±¿ûþQ ÎÂóËûþËåò ›¶¿îÂõþক্ষ±÷LaÏ Û Îß ÕɱKé¿ò¼ Õ±æ ›¶ñ±ò÷LaÏõþ õ±¿ëÂÿËî ÎßÂfÏûþ ÷¿Laüö±õþ ÆõêÂËß ¿åËùò ò± ú±õþð Âó±Ýûþ±õþ Ý ›¶ôÅÂù ÂóɱËéÂù¼ õù± ýËäåà Âó±Ýûþ±õþËß ëÂ×ÂóûÅM ÷ûDZð± ò± ÎðÝûþ±õþ Îক্ষ±ËöÂý× î±Òõþ± ÕòÅÂ󿦚î ¿åËùò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited