Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৪ বৈশাখ ১৪২২ শনিবার ১৮ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কলকাতায় ভোটের বোধন--সব্যসাচী সরকার, তারিক হাসান ও কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। কংগ্রেসের সঙ্গে সুসম্পর্কের পথ খোলা রাখছে সি পি এম--দেবারুণ রায় ।। তৃণমূলের নেতারা খোশমেজাজে রয়েছেন--দীপঙ্কর নন্দী ।। পড়ে গিয়ে কপাল ফাটল বিমান বসুর--ভোলানাথ ঘড়ই ।। প্রতিবন্ধী স্কুলে ইট, জখম কাম্তি ।। কাশীপুরে তুলকালাম, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ।। গ্রেটার-মামলায় বেকসুর বংশীবদন-সহ ৪৩! ।। বোঝাপড়া, তাই কেন্দ্র বাহিনী পাঠায়নি: অধীর ।। পার্টিকে আকর্ষণীয় করার ডাক প্রভাত পটনায়েকের--গৌতম রায় ।। রাহুলকে সামনে রেখেই কৃষকদের লড়াইয়ে কং ।। শালিমার কাণ্ড ।। আজ গোপন ক্যামেরায় সি পি এমের নজরদারি
খেলা

ফাঁকা মাঠে ইস্টবেঙ্গলের মিশন ২০০

মাঠ সচিব পদে শাসক গোষ্ঠীর প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রীর ভাই

গম্ভীর সুস্হ সাকিবের পরিবর্ত পেতে হিমশিম!

খোশমেজাজে বাগান শিবির, নর্ডির কাছে সব ফাইনাল

গম্ভীর খেলতে না পারলে নাইটদের বড় ধাক্কা

পাক বধ সাকিবদের

শচীন-কাম্বলি দূরত্ব কমছে?

অনায়াসে জয়ী চেন্নাই

কোহলির নেতৃত্বে খেলা উপভোগ করছেন চাহাল

গুয়ারদিওলার তীর, দায়িত্ব ছাড়লেন বায়ার্নের ডাক্তার

কোচ বলেছিলেন, আমি স্পেশ্যাল শিশু: সাইনা

খো-খো উৎসব

মে-তে অবসর রোনাল্ডিনহোর?

বোল্ট হঠাৎ রিও-র বস্তিতে

লড়ছে ওঃ ইন্ডিজ

চুক্তি বাড়বে? সংশয়ে আনসেলোত্তি

অঙ্কিত হাসপাতালে

চণ্ডী গাঙ্গুলি স্মৃতি ট্রফি

ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂó ÎÃàù±õþ ¦¤›ŸÂóÓõþíý× ùক্ষÂÉ üÅõªîÂõþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ÎôÂõþ ¿õËðËú äÂùËùò üÅõªî Âó±ù¼ õåõþ Ãà±Ëòß ձËá ß±ò±ë±õþ öÂɱ‚ÂÅö±õþ Ûô ¿ü-Îî C±ûþ±ù ¿ðËî ¿áËûþ¿åËùò¼ ¿ßÂc ¿õËðËú ÎÃàù±õþ ¦¤›ŸÂóÓõþí ýûþ¿ò¼ ÎôÂõþ ¦¤Ë›Ÿõþ ÎÂóåËò åÅéÂËî ÎðËúõþ Ûß ò¥¤õþ Îá±ù¿ßÂÂó±õþ æ±÷DZ¿ò äÂùËùò Õ±æ¼ ‘Îõþë õÅù’ ò±Ë÷ Ûß¿é òõþ÷ Âó±òÏûþ üѦš±õþ üË/ Ûß õåËõþõþ æòÉ äÅ¿MõX ýËùò üÅõªî¼ î±õþ±ý× îÂÒ±Ëß ¿òËûþ û±Ëäåà ¿õËðËú C±ûþ±ù ¿ðËî¼ Îü±ðÂóÅËõþõþ îËíõþ ßÂï±ûþ, ‘ÝËðõþ üË/ ò±ò± ÎðËúõþ å’é± ßv±Ëõõþ üË/ äÅ¿M Õ±Ëå¼ î±Ëðõþ ßv±Ëõõþ ¦óé±õþõþ± Õ±üËõò¼ C±ûþ±Ëù Âóåj ýËù Îû-Îß±òÝ ßv±Ëõ ÎÃàùËîÂý× Âó±¿õþ¼’ æ±÷DZ¿òõþ äÂîÅÂïÇ ¿ë¿öÂúò ßv±õ Õ±õþ ¿õ ÎùÂó¿æßÂý× Õ±Ëûþ±æò ßÂËõþËå C±ûþ±Ëùõþ¼ Õ±æ æ±÷DZ¿ò ëÂ×ËëÂÿ û±ËäåÃò ¿÷©†Å¼ ¿ôÂõþËõò 5 Õ±áˆÂ¼ î±õþ Âóõþ Îû±á ÎðËõò æ±îÂÏûþ ¿ú¿õËõþ¼ üÅõªîÂõþ ¿õËðËú û±Ýûþ± û¿ð òîÅÂò ¿ðá™L ÃàÅËù Îðûþ, î± ýËù ¿õîÂßÂÇÝ îÅÂËù ¿ðËäåü ¦óé±õþËðõþ ÷Ëò ñõþËù ÷õþqË÷õþ Îû-Îß±òÝ ü÷ûþ ¿õËðËúõþ ßv±Ëõ ÎÃàù±õþ üÅËû±á ÎÂóËî Âó±Ëõþò ¿î¿ò¼ Õ±æ ÎïËß òîÅÂò ÷õþqË÷õþ æòÉ ›¶É±ß¿éÂËü ò±÷Ëå ›¶ûþ±á ý×ëÂ×ò±ý×ËéÂëÂ. Îü¿ðòý× üß±Ëù æ±÷DZ¿òõþ ¿õ÷±ò ñõþËåò ðËùõþ Ûß ò¥¤õþ Îá±ù¿ßÂÂó±õþ¼ ßv±õ ¿ß ձËðÌ å±ëÂÿËõ îÂÒ±Ëß· ÷ñÉ ßÂùß±î±õþ Ûß¿é ÂóÒ±äÂî±õþ± Îý±ËéÂËù ü±Ñõ±¿ðß üË¥œùËò üÅõªî õËù ÎáËùò, ‘›¶ûþ±Ëáõþ üË/ Õ±÷±õþ Îû äÅ¿M ýËûþËå, î±Ëî ¿õËðËú C±ûþ±ù Ý ÎÃàù±õþ õɱÂó±õþ ëÂ×Ë{¡Ãà Õ±Ëå¼ Õ±ú± ß¿õþ ü÷üɱ ýËõ ò±¼’ Õ±õþ ›¶ûþ±Ëáõþ ¿ëÂËõþ’õþ ¿üX±ïÇ öÂA±ä±ûÇ õùËùò, ‘üÅõªîÂõþ üË/ ßÂï± ýËûþËå¼ Ý C±ûþ±ù ¿ðËî ÎûËî ä±ý×Ëå¼ ðú¿ðò ßv±Ëõõþ îÂõþô ÎïËß åÅ¿é ÎðÝûþ± ýËûþËå¼ ÂóËõþ ßÂÏ ýËõ, îÂÃàò ÎðÃàõ¼’ qñÅ ßv±õ òûþ, ÎôÂë±Ëõþúò ü¿äÂõ ßÅÂúù ð±Ëüõþ ß±ËåÝ ÕòÅ÷¿î ¿òËûþËåò üÅõªî¼ 5 Õ±áˆÂ ÂóûÇ™L Îá±ù¿ßÂÂó±Ëõþõþ åÅ¿é ÷?Åõþ ßÂËõþËå ÎôÂë±Ëõþúòݼ ¿õîÂßÂÇéÅÂßÅ õ±ð ¿ðËù, ¿õËðËú ÎÃàù±õþ ¦¤›ŸÂóÓõþí ßÂõþËî ä±ý×Ëåò üÅõªî¼ Û¿úûþ± ß±ËÂóõþ ü÷ûþ ¿î¿ò Îß±¿õþûþ±õþ Ûß¿é ¿éÂ÷ ÎïËß Õô±õþ ÎÂóËûþ¿åËùò õõ ýéÂò ÷±õþôÂî¼ ¿ßÂc Îüõ±õþ û±Ýûþ± ýûþ¿ò¼ Ûõ±õþ ä±ý×Ëåò üÅõªî¼ â±ò±, õª±¿æù, Õ¿¦†˜ûþ±, Õ±Ë÷¿õþß±, æ±÷DZ¿òõþ å¿é ßv±Ëõõþ üË/ äÅ¿MõX Îõþë õÅù¼ ÎðËúõþ Ûß ò¥¤õþ Îá±ù¿ßÂÂó±õþ õùËùò, ‘ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ ¿éÂË÷ ÎÃàù±é±ý× ¦¤›Ÿ¼ Îû-Îß±òÝ ¿ë¿öÂúËò, Îû-Îß±òÝ ¿éÂË÷ ÎÃàùËî Âó±¿õþ¼’ æ±÷DZ¿òËî ß±Ëòõþ üË/ ÎðÃà± ýËù ÃàÅ¿ú ýËõò üÅõªî¼ ‘ÝËß ÎðËÃàý× õëÂÿ ýËûþ¿å¼ Ýõþ ¿éÂÂóü ¿òËî Âó±õþËù ö±ù ù±áËõ¼’ qñÅ üÅõªîÂËß ¿õËðËú C±ûþ±ù ¿ðËî ¿òËûþ û±Ýûþ±ý× òûþ, îÂÒ±õþ ¿õÂóíËòõþ ð±ûþö±õþÝ ¿òËäåà Îõþë õÅù¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || sangskriti ||
ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited