Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ কার্তিক ১৪২১ শুক্রবার ২৪ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
মোম, আতশের আলোয় মাতোয়ারা রাজ্যে থিমও এবার নায়ক--কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। আজ খাগড়াগড়ের ঘটনাস্হলে যাবেন এন আই এ-র ডি জি--চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।। পুলিস হাসপাতালের সামনেই দেদার ‘ক্যাডবেরি’!--সোমনাথ মণ্ডল ।। টাকার উৎস খুঁজতে জেলা পুলিসেরই সাহায্য নিচ্ছে এন আই এ, ই ডি ।। কলকাতার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক ডাকলেন মমতা--দীপঙ্কর নন্দী ।। তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে তথ্যপ্রযুক্তি কর্তাকে মারধর, অফিস ভাঙচুর দুর্গাপুরে ।। শিবসেনা: ১৯৯৫-এর সূত্র বি জে পি: কী করে হবে? ।। শরিফকে গদিচ্যুত করতে জনমত গড়বেন বিলাওল ।। কেশপুরে তৃণমূল নেত্রী খুনে সন্দেহের তীর স্বামীর দিকে ।। জনসংযোগ বাড়াতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এবার ফেসবুকে ।। সিয়াচেনের হিম-কঠোর উচ্চতায় মোদির দেওয়ালি ।। খুলেও খুলল না জেসপ, হতাশায় ৬৫০ শ্রমিক!
আজকাল-ত্রিপুরা

îÔÂîÂÏûþ ¿ë¿öÂúò ôÅÂéÂõËùõþ ÷ý±õþí Õ±æ

ÎÃàî±õ ¿òñDZõþíÏ ÷ɱËä ÎôÂõ±¿õþé õþ±÷ßÔÂøã

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: îÔÂîÂÏûþ ¿ë¿öÂúò ôÅÂéÂõËùõþ ÷ý±õþí Õ±æ¼ ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà ýËõ õþ±÷ßÔÂøã ßv±õ Ý Õ±òj öÂõò¼ ëÂ×÷±ß±™L ¿÷¿ò Έ¿ëÂûþ±Ë÷ Õ±æ ¿õËßÂù 4é± ÎïËß q ýËõ ÷ɱä¿é¼ ÎÃàî±õ ðÃàËùõþ ÎðÌËëÂÿ ý±ý× Îö±ˌÂæ Ûý× ÷ɱËä ÎôÂõ±¿õþËéÂõþ îÂßÂ÷± ¿òËûþ ÷±Ëê ò±÷Ëõ üÅËõ±ñ Îðõõ÷DZõþ ÎåËùõþ±¼ îÂËõ ¿õÂóক্ষ ðù Õ±òj öÂõËòõþÝ ÎÃàî±Ëõõþ ÎðÌËëÂÿ ¿éÂËß ï±ßÂËî ýËù æûþ å±ëÂÿ± ¿õߊ Îß±òÝ Âóï Îòý×¼ üÅÂó±õþ ¿ùËáõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ õþ±÷ßÔÂøã ßv±Ëõõþ 2 ÷ɱËä 4 ÂóËûþKé¼ ÕÂóõþ¿ðËß ü÷üÑÃàÉß ÷ɱä ÎÃàËù Õ±òj öÂõËòõþ ÂóËûþKé 2¼ ¦¤ö±õîÂý× ¿òËæËðõþ Îúø ÷ɱËä æûþ å±ëÂÿ± ¿õߊ Îß±òÝ Âóï Îòý× ðÅý× ðËùõþ ß±Ëåý×¼ üÅÂó±Ëõþõþ ÕÂóõþ ðÅ¿é ðù ¿õËõß±òËjõþ ÂóËûþKé 2 ÛõÑ ÎßÂúõ üËãâõþ 1¼ Õ±æ Õ±òj öÂõËòõþ ¿õËX õþ±÷ßÔÂøã æûþ ÎÂóËù äÂɱ¿¥óûþËòõþ ¿úËõþ±Âó± ðÃàù ßÂõþËõ¼ Âó±ú±Âó±¿ú ÷õþqË÷ Âó=÷ Âó±ùß¿é æ³ëÂÿËõ üÅËõ±ñ Îðõõ÷DZõþ ÷ÅßÅÂËé¼ Õ±õþ û¿ð ÷ɱä E ýûþ î± ýËù ¿õËõß±òj-ÎßÂúõ ÷ɱËäÂõþ ¿ðËߠßÂËûþ ï±ßÂËî ýËõ õþ±÷ßÔÂøã ßv±õËß¼ Ýý× ÷ɱËä ¿õËõß±òj æûþ ÎÂóËù õþ±÷ßÔÂËøãõþ üË/ Îá±ù Âó±ïÇËßÂÉ Îû ðù Û¿áËûþ ï±ßÂËõ, Îüý× ðùý× ¿úËõþ±Âó± ÕæÇò ßÂõþËõ¼ Û¿ðËß ձæ Õ±òj öÂõò æûþ ÎÂóËùÝ ¿õËõß±òj-ÎßÂúõ ÷ɱËäÂõþ ¿ðËߠßÂËûþ ï±ßÂËî ýËõ üÅ¿æî Îâ±øËß¼ Ýý× ÷ɱËä û¿ð ¿õËõß±òj æûþ Âó±ûþ î± ýËù Õ±òj öÂõËòõþ üË/ Îá±ù Âó±ïÇËßÂÉ ÎðÃà± ýËõ¼ Õ±õþ ÎßÂúõ üãâ æûþ ÎÂóËù Õ±òj öÂõò ÎÃàî±õ ðÃàù ßÂõþËõ¼ ôÂËù, Õ±æËßÂõþ ÷ɱËäÂõþ ¿ðËߠßÂËûþ ï±ßÂËõ üÅÂó±õþ ¿ùËáõþ üõ&¿ù ðùý×¼ áî ÷ɱËä ÎßÂúõ üËãâõþ ¿õËX æûþ ÎÂóËûþ ÎÃàî±Ëõõþ ÎðÌËëÂÿ ÕËòßÂé± Û¿áËûþ ¿áËûþ¿åù õþ±÷ßÔÂøã ßv±õ¼ ÕÂóõþ ¿ðËß ¿õËõß±òËjõþ ¿õËX áî ÷ɱËä E ßÂËõþ Îõß±ûþð±ûþ ÂóËëÂÿ û±ûþ Õ±òj öÂõò¼ ðÅý× ðËùõþ ÷ËñÉý× ›¶¿îÂö±õ±ò 泿òûþõþ ôÅÂéÂõù±õþ õþËûþËå¼ õþ±÷ßÔÂËøãõþ öÂõþü± Îû÷ò ¿ëÂËôÂËk õÏõþò±õþ±ûþí, ¦†˜±ý×ß±Ëõþ õþ¿ý÷ Ý üÅõªîÂõþ±¼ ÎîÂ÷¿ò Õ±òj öÂõËòõþ öÂõþü± ¿ëÂËôÂËk ¿ÂóßÂùÅ, ÷±çÂ÷±Ëê ¿ðËùò ÛõÑ ¦†˜±ý×ß±Ëõþ üÅõþ¿æÈ ¿õ«±ü Ý Âó¿õþ÷ùõþ±¼ ðÅ¿é ðùý× ö±ùö±Ëõ æ±Ëò Õ±æ ÂóËûþKé ò©† ßÂõþËù ÎÃàî±õ ý±îÂå±ëÂÿ± ýËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ¼ õëÂÿ ÷ɱËäÂõþ ùËক্ষÂÉ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ðÅ¿é ðùý× ¿òËæËðõþ äÓÂëÂÿ±™L ›¶d¿î ÎüËõþ Îòûþ¼ Û¿ðò üß±Ëù ÕòÅúÏùò ÎúËø õþ±÷ßÔÂøã ßv±Ëõõþ Îß±ä üÅËõ±ñ Îðõõ÷DZ õËùò, ‘äÂɱ¿¥óûþËòõþ Õ±ú± ÎõþËÃàý× Õ±÷õþ± ÷±Ëê ò±÷õ¼ ôÅÂéÂõù±õþËðõþ ÷ɱËäÂõþ &Q ü¥¤Ëg õÅ¿çÂËûþ ¿ðËûþ¿å¼ ÎåËùõþ± ßÂï± ¿ðËûþËå ¿òËæËðõþ Îüõþ±é± ¿òÑËëÂÿ ÎðËõ¼ ¿õÂóক্ষ ðù ûË渚 õɱù±këÂ. î±Ëðõþ ÎÃàù± ÛÃàòÝ Õ±¿÷ Îð¿Ãà¿ò¼ ›¶ï÷ ¿ðËß ¿ßÂåÅক্ষÂí ÎÃàù± ÎðËÃà î±õþ Âóõþ õþíòÏ¿î â¶ýí ßÂõþõ¼ õÏõþò±õþ±ûþí qËî õþক্ষÂíö±Ëáý× ÎÃàùËõ¼ ðËù Îß±òÝ Âó¿õþõîÂÇò ýËäåà ò±¼’ ÕÂóõþ ¿ðËß ձòj öÂõËòõþ Îß±ä üÅ¿æî Îâ±ø õËùò, ‘Õ±÷±Ëðõþ ü±÷Ëò ‘ëÅ Õõþ ë±ý×’ Âó¿õþ¿¦š¿î¼ æûþ å±ëÂÿ± ¿õߊ Îß±òÝ ß±æ Îòý×¼ ¿õÂóক্ষ ðù ÕËòßÂé± ú¿Mú±ùϼ ¿ÂóßÂùÅ Ý ¿ðËùò Îû±á ÎðÝûþ±Ëî ðù ÕËòßÂé± ÷æõÅî ýûþ¼ îÂËõ ÷±ê ü÷üɱ Õ±÷±Ëðõþ Îö±á±Ëõ¼ ßÂðÇ÷±ßÂÏíÇ Ûý× ÷±Ëê áî ÷ɱËäÂÝ Õ±÷õþ± ö±ù ÎÃàËù æûþ Âó±ý׿ò¼’

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited