Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৫ মাঘ ১৪২১ শুক্রবার ৩০ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আজ সি বি আই-তে যাচ্ছেন মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। ডিম থেকে মাছ যে-কোনও ছোট শিল্পই স্বাগত: মমতা ।। ডি জে চালিয়ে চটুল নাচ, প্রতিবাদ করে আক্রাম্ত আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ ।। কলম্বাসের পদসঞ্চার পাইনো উপজাতিকে উপড়ে ফেলেছিল ।। দিল্লিতে ত্রিপক্ষ বৈঠকে ৬ দফা দাবি মোর্চার ।। এগোচ্ছে আপ? মোদি-শাহ শেষ সপ্তাহে ঝড় তুলতে চান ।। ইভটিজিং: মার খেয়ে কোমায় গেলেন যুবক ।। গডসেকে নিয়ে মেতেছে কিছু পাগল: আর এস এস ।। উত্তরবঙ্গে ১০০ বিঘা জমির খোঁজ দিলেন সুদীপ্ত সেন--সোমনাথ মণ্ডল ।। ওয়াইফাই সিটি হচ্ছে কলকাতা: মেয়র ।। প্রয়াত সুভাষ ঘিসিং ।। যাদবপুরে জয় কলরবের
আজকাল-ত্রিপুরা

৪ শহরে গরিবদের জন্য ২০২৭টি ঘর: মানিক দে

রনজি: চোট-আঘাত, অশাম্তি রাজ্য দলের শিবিরে

সদর স্কুল ক্রিকেটের ক্রীড়াসূচি ঘোষিত

২৫তম শিল্প-বাণিজ্য মেলা শুরু

গোমতী জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতি তুঙ্গে: ব্যস্ত সি পি এম নেতা-কর্মীরা

৭ ফেব্রুয়ারি মানিকের সমাবেশ

কচ্ছপ ও মাছ প্রজনন বাড়াতে একগুচ্ছ ব্যবস্হা

এক সময় ছিলেন চিটফান্ড কর্মী ও কং নেতা

সি পি এমের ৫০ বছর

হস্ততাঁত বস্ত্র মেলা শুরু সোনামুড়ায়

রিমনের শতরানে জিতল ইউঃ ফ্রেন্ডস

সুদীপেরা দিল্লিমুখী: বি জে পি-তে যোগদানের জল্পনা অস্বীকার

দাপট বিনয়, বাচ্চুর সংহতি জয় মৌচাকের

কমলপুরে শুরু সবজি, ফুল প্রদর্শনী, মেলা

রাজ্য ভলিবল: জার্সি স্পনসর পেল

উদয়পুর পুলিস কোর্টের মালখানা থেকে অস্ত্র চুরি: ২ জনের কারাদণ্ড বহাল

Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþ Ûß õþ±Ëî ¿îÂò Îð±ß±Ëò äÅ¿õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: Õ÷õþÂóÅõþ, 19 æ³ù±ý×– Õ÷õþÂóÅõþ ÷ýßÅÂ÷±õþ Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþ õÅñõ±õþ õþ±Ëî ÂóõþÂóõþ 3¿é Îð±ß±Ëò äÅ¿õþ ýËûþËå¼ îÂËõ Ûé± Îß±òÝ õëÂÿ Îä±õþ äÂËSõþ ß±æ òûþ õËù Õ¿¥ó ï±ò±õþ Õ¿öÂ÷î¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üß±Ëù Îð±ß±ò ÃàÅùËî ÛËü Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþõþ ¿÷¿©†õþ Îð±ß±Ëòõþ ÷±¿ùß ¿õq Îðõ ÎðËÃàò, Îð±ß±Ëòõþ ðõþæ±õþ î±ù± ö±㱼 ÷±¿éÂËî ù`ÂöÂ` Õõ¦š±ûþ ÂóËëÂÿ Õ±Ëå Îð±ß±Ëòõþ ü÷™¦ &QÂóÓíÇ ò¿ïÂóS¼ ßÂɱú õ±‘ ÎÃà±ù± Õõ¦š±ûþ õþËûþËå¼ ¿î¿ò ÷ÅýÓËîÂÇý× ÎðÌËëÂÿ Ûß ¿÷¿òËéÂõþ Âóï Âó±Ëûþ ÎýÒËé ¿áËûþ Õ¿¥ó ï±ò±ûþ Ãàõõþ Îðò¼ û¿ðÝ Îð±ß±ò-÷±¿ùËßÂõþ Õ¿öÂËû±á, ï±ò±õ±õÅõþ± Ûß â°I×± Âóõþ Õ±Ëüò îÂðË™L¼ ¿õqõ±õÅõþ ßÂɱËúõþ òáð 5 ý±æ±õþ é±ß± Îä±Ëõþõþ± ý±¿îÂËûþ ¿òËûþËå õËù æ±ò± ÎáËå¼ Û å±ëÂÿ± û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Îä±Ëõþõþ ðù Îð±ß±Ëò ÷æ³î õþ±Ãà± ¿÷¿©†, ê±`± Âó±òÏûþ ÎÃàËûþ ÎáËå¼ õ±æ±Ëõþ Õõ¿¦šî üÅ¿æî ð±Ëüõþ Î÷±õ±ý×ù Îð±ß±Ëò ý±ò± ¿ðËûþ 10-12¿é Î÷±õ±ý×ù Îüé Îä±Ëõþõþ± ¿òËûþ ÎáËå õËù æ±ò± ÎáËå¼ õ±æ±Ëõþõþ ü¿=î± Îý±ËéÂËù ìÅÂËß ¿ôªÂæ ÎïËß õþ±i§± ßÂõþ± ÷±Ñü Îõõþ ßÂËõþ õþ±ËîÂõþ Õ±ý±õþ ÎüËõþ Îä±õþäÂS¿é Îý±ËéÂËù ÷ù îÂɱá ßÂËõþ ÎõþËÃàËå õËù æ±ò± ÎáËå¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üß±Ëù Îý±ËéÂù-÷±¿ùßÂ Û Õõ¦š± ÎðËÃà Õ±ÒîÂËß ÝËêÂò¼ îÂËõ, Îä±Ëõþõþ± ¿ßÂåÅ ý±¿îÂËûþËå ¿ß ò±, æ±ò± û±ûþ¿ò¼ Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþõþ õÉõü±ûþÏ ¿ò÷Çù Îðõ 汿òËûþËåò, Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþ õþ±Ëî Îß±òÝ Âó±ý±õþ±ð±õþ ï±Ëß ò±¼ Õ¿¥ó õ±æ±õþ¿é ï±ò±õþ ÃàÅõ ¿òßÂéÂõîÂÇÏ Ûù±ß±õþ ÷Ëñɼ î±õþ ÂóõþÝ Îä±õþ Ûî ü±ýü Âó±ûþ ßÂÏ ßÂËõþ· õ±æ±Ëõþõþ õÉõü±ûþÏËðõþ Õ±õþÝ Õ¿öÂËû±á, ÂóÅ¿ùü áî ül±Ëý Õ¿¥ó ë±ßÂõ±ÑËù±õþ 3 îÂù± ÎïËß 2 æò Õ›¶±lõûþ¦¨Ëß äÅ¿õþõþ Õ¿öÂËû±Ëá Õ±éÂß ßÂËõþ ÂóËõþ ÎåËëÂÿ ¿ðËûþËå¼ Û¿ðËß տ¥ó ï±ò±õþ Ý¿ü æûþ™L ßÂ÷Çß±õþ Û¿ðò 汿òËûþËåò, ï±ò±ûþ ÛÃàòÝ Îß±òÝ ¿ù¿Ãàî տöÂËû±á æ÷± ÂóËëÂÿ¿ò¼ Î÷Ì¿Ãàß ÃàõËõþõþ ¿ö¿MËîÂý× ¿î¿ò îÂð™L q ßÂËõþËåò¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited