Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ আশ্বিন ১৪২১ মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
আনন্দ শুরু, সন্ধে থেকেই বোধন ।। আড়াই হাজার কোটি পণ্যমাশুল ফাঁকি! ।। কুণালের জবানবন্দী নেওয়ার অনুমতি আদালতের--ই ডি দপ্তরে কথা বললেন সৃঞ্জয় ।। ভাঙন ঠেকাতে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকল কংগ্রেস ।। জামিনের আবেদন, আজ শুনানি--জেলে জয়া: আত্মহত্যা, হৃদরোগে মৃত ১৬ ।। বোলপুর: পুলিসকে নিগ্রহের ঘটনায় আগাম জামিন খারিজ তৃণমূল নেতার ।। মার্কিন শিল্পপতি থেকে ওবামার মন চাইলেন মোদি প্রাতরাশে, নৈশভোজে ।। মোদিভক্তদের রাজদীপ-নিগ্রহের খবর উল্টে দিতে চাইলেন স্বামী ।। পাড়ুই-কাণ্ড: সি বি আই তদম্তের ওপর স্হগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি ।। পুজোয় কলকাতা এক মিনি ভারত--শিখর কর্মকার ।। কুণাল তৃণমূলের সঙ্গে দরদাম করছেন: রাহুল ।। গরম দিয়ে শুরু হল পুজো, শেষের দিকে হালকা বৃষ্টি
আজকাল-ত্রিপুরা

আগরতলার পুজোয় কোথায় কী দেখবেন, এক নজরে

মহাপঞ্চমীতেই শহরে জনঢল

আজকালের খবরের জের

বৃষ্টি থামতেই পুরো দমে পুজো প্রস্তুতি শুরু তেলিয়ামুড়ায়

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেল সোম-সকালে, বাসও নেই

মহিলা সচেতনতা কর্মশালা টাকারজলা, নবিনগরে

রাবার সস্তা: বাজারে ধাক্কা

ও এন জি সি-র ‘বেলুড় মঠ’ লোক টানবে

বোধজং চৌমুহনিতে মহিলাদের গড়া টেরাকোটার মহিষাসুরমর্দিনী

আজ শহরে নামছে অতিরিক্ত বাহিনী

Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþ Ûß õþ±Ëî ¿îÂò Îð±ß±Ëò äÅ¿õþ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: Õ÷õþÂóÅõþ, 19 æ³ù±ý×– Õ÷õþÂóÅõþ ÷ýßÅÂ÷±õþ Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþ õÅñõ±õþ õþ±Ëî ÂóõþÂóõþ 3¿é Îð±ß±Ëò äÅ¿õþ ýËûþËå¼ îÂËõ Ûé± Îß±òÝ õëÂÿ Îä±õþ äÂËSõþ ß±æ òûþ õËù Õ¿¥ó ï±ò±õþ Õ¿öÂ÷î¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üß±Ëù Îð±ß±ò ÃàÅùËî ÛËü Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþõþ ¿÷¿©†õþ Îð±ß±Ëòõþ ÷±¿ùß ¿õq Îðõ ÎðËÃàò, Îð±ß±Ëòõþ ðõþæ±õþ î±ù± ö±㱼 ÷±¿éÂËî ù`ÂöÂ` Õõ¦š±ûþ ÂóËëÂÿ Õ±Ëå Îð±ß±Ëòõþ ü÷™¦ &QÂóÓíÇ ò¿ïÂóS¼ ßÂɱú õ±‘ ÎÃà±ù± Õõ¦š±ûþ õþËûþËå¼ ¿î¿ò ÷ÅýÓËîÂÇý× ÎðÌËëÂÿ Ûß ¿÷¿òËéÂõþ Âóï Âó±Ëûþ ÎýÒËé ¿áËûþ Õ¿¥ó ï±ò±ûþ Ãàõõþ Îðò¼ û¿ðÝ Îð±ß±ò-÷±¿ùËßÂõþ Õ¿öÂËû±á, ï±ò±õ±õÅõþ± Ûß â°I×± Âóõþ Õ±Ëüò îÂðË™L¼ ¿õqõ±õÅõþ ßÂɱËúõþ òáð 5 ý±æ±õþ é±ß± Îä±Ëõþõþ± ý±¿îÂËûþ ¿òËûþËå õËù æ±ò± ÎáËå¼ Û å±ëÂÿ± û±Ýûþ±õþ Õ±Ëá Îä±Ëõþõþ ðù Îð±ß±Ëò ÷æ³î õþ±Ãà± ¿÷¿©†, ê±`± Âó±òÏûþ ÎÃàËûþ ÎáËå¼ õ±æ±Ëõþ Õõ¿¦šî üÅ¿æî ð±Ëüõþ Î÷±õ±ý×ù Îð±ß±Ëò ý±ò± ¿ðËûþ 10-12¿é Î÷±õ±ý×ù Îüé Îä±Ëõþõþ± ¿òËûþ ÎáËå õËù æ±ò± ÎáËå¼ õ±æ±Ëõþõþ ü¿=î± Îý±ËéÂËù ìÅÂËß ¿ôªÂæ ÎïËß õþ±i§± ßÂõþ± ÷±Ñü Îõõþ ßÂËõþ õþ±ËîÂõþ Õ±ý±õþ ÎüËõþ Îä±õþäÂS¿é Îý±ËéÂËù ÷ù îÂɱá ßÂËõþ ÎõþËÃàËå õËù æ±ò± ÎáËå¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üß±Ëù Îý±ËéÂù-÷±¿ùßÂ Û Õõ¦š± ÎðËÃà Õ±ÒîÂËß ÝËêÂò¼ îÂËõ, Îä±Ëõþõþ± ¿ßÂåÅ ý±¿îÂËûþËå ¿ß ò±, æ±ò± û±ûþ¿ò¼ Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþõþ õÉõü±ûþÏ ¿ò÷Çù Îðõ 汿òËûþËåò, Õ¿¥ó õ±æ±Ëõþ õþ±Ëî Îß±òÝ Âó±ý±õþ±ð±õþ ï±Ëß ò±¼ Õ¿¥ó õ±æ±õþ¿é ï±ò±õþ ÃàÅõ ¿òßÂéÂõîÂÇÏ Ûù±ß±õþ ÷Ëñɼ î±õþ ÂóõþÝ Îä±õþ Ûî ü±ýü Âó±ûþ ßÂÏ ßÂËõþ· õ±æ±Ëõþõþ õÉõü±ûþÏËðõþ Õ±õþÝ Õ¿öÂËû±á, ÂóÅ¿ùü áî ül±Ëý Õ¿¥ó ë±ßÂõ±ÑËù±õþ 3 îÂù± ÎïËß 2 æò Õ›¶±lõûþ¦¨Ëß äÅ¿õþõþ Õ¿öÂËû±Ëá Õ±éÂß ßÂËõþ ÂóËõþ ÎåËëÂÿ ¿ðËûþËå¼ Û¿ðËß տ¥ó ï±ò±õþ Ý¿ü æûþ™L ßÂ÷Çß±õþ Û¿ðò 汿òËûþËåò, ï±ò±ûþ ÛÃàòÝ Îß±òÝ ¿ù¿Ãàî տöÂËû±á æ÷± ÂóËëÂÿ¿ò¼ Î÷Ì¿Ãàß ÃàõËõþõþ ¿ö¿MËîÂý× ¿î¿ò îÂð™L q ßÂËõþËåò¼


kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited