Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কমিশনকে ফের তোপ মমতার ।। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন আজ ।। সি বি আইয়ে আপত্তি, সিটেই আস্হা রাজ্যের--সারদা: চূড়াম্ত রায় দু-এক দিনেই? ।। আজ কপ্টারে মোদি, কটাক্ষ কেজরিওয়ালের--বারাণসীতে মনোনয়ন পেশ ।। ভবানীপুর: মেয়ের বিয়ের আগেই শ্বাসরোধ করে খুন বৃদ্ধা মাকে! ।। বারাবনি-কাণ্ড: এস আইয়ের ওপর কড়া নজর কমিশনের ।। সৌগত রায়ের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা ।। মুকুল: আমার দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব ।। আজ ভোট ১১৭ আসনে, সংখ্যালঘুদের দিকে নজর ।। অসহ ৪১! মৃত ২ ।। প্রেসিডেন্সি: শীর্ষে এবার অনুরাধা ।। ঔরঙ্গজেবের যেমন দাক্ষিণাত্য, অনুব্রতবাবুর তেমনই নানুর
খেলা

মোরিনহোর হুঙ্কার, ব্যর্থতা মানলেন সিমিওনে

ইস্টবেঙ্গলের চোখ এ এফ সি-তে

মোরিনহোর কৌশল ফিরতি ম্যাচে খাটবে না

সৌরভের ছেলেদের গায়ে রোজি ব্ল্যাঙ্কো জার্সি

বাংলা থেকে টেস্ট খেলাবেন সৌরভ

আজ নাইটের বিরুদ্ধে গেইল?

যুবিকে একা ছেড়ে দিন: মা

ব্যাটে-বলে সফল জাদেজা

সারা জীবনের স্বীকৃতি পি কে আর চুনীকে

ফরেন্সিক তথ্য!

কোস্তাকে নিয়ে আক্ষেপ কার্লোসের

কোহলির সঙ্গে শচীন, দ্রাবিড়ের তুলনা করবেন না: শ্রীনাথ

ম্যান ইউর কোচ? ‘না’ গুয়ারদিওলা

শচীন ৪২

ইস্টবেঙ্গলের আবার ড্র

ΦóËòõþ ü±ôÂùÉ Îõ¿ú¿ðò äÂùËõ ò±: &¿ùéÂ

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

÷Åò±ù äÂËA±Âó±ñɱûþ
Ûõþ Õ±Ëá ßÂùß±î± åÅÒËûþý× ¿ü¿ßÂ÷ äÂËù ¿áËûþ¿åËùò ð &¿ùé¼ áɱÑéÂËß õ±ý×äÅÂÑËûþõþ ëÂ×ËðɱËá Ûô ¿Âó Û Ý ý×ëÂ×ò±ý×ËéÂë ¿ü¿ßÂ÷ Õ±Ëûþ±¿æî Ûß¿é ›¶ðúÇòÏ ÷ɱËä ÕÑú ¿òËî¼ Ûõ±õþ ¿îÂò¿ðËòõþ üôÂËõþ ú¿òõ±õþ ßÂùß±î±ûþ Âó± õþ±ÃàËùò ýùɱË`Âõþ ¿õ«ß±Âó±õþ¼ ÎÂóú±ð±¿õþ ôÅÂéÂõùËß ¿õð±ûþ 汿òËûþËåò ÕËòß¿ðò, Îüý× üË/ î±Òõþ ü±Ëñõþ ¿õòÅ¿ò äÅÂËùõþ ˆÂ±ý×ùݼ ÛÃàò Îå±é Îå±é äÅÂËù &¿ùËéÂõþ ÷ÅËÃàõþ Õ±ðùé±ý× ÕËòß õðËù ÎáËå¼ îÂËõ õþËûþ ÎáËå Õ±Ëáõþ Îüý× é±ò é±ò ÎäÂý±õþ±¼ Û¿ðò õ±gÂõÏËß ¿òËûþ ßÂùß±î± ¿õ÷±òõjËõþ ò±÷Ëî î±ÒËß ¦¤±áî æ±ò±ò Îü¿ù¿õª¿é ÷ɱËòæË÷Ké ¢¶nÂó Ý Îõþ¿ëÂÝ ¿÷õþ¿äÂõþ ›¶¿î¿ò¿ñõþ±¼ ðÏâÇ ¿õ÷±òû±S±õþ ÂóõþÝ Îõú ÎÃà±úË÷æ±Ëæý× ¿åËùò ýùɱË`Âõþ î±õþß± ôÅÂéÂõù±õþ¼ ¿äÂS ü±Ñõ±¿ðßÂ Ý ÆõðÅÉ¿îÂò ÷±ñÉË÷õþ ÕòÅËõþ±Ëñ ßÂËûþß ÎüËßÂË`Âõþ æòÉ ð±Ò¿ëÂÿËûþÝ ÂóËëÂÿò ¿õ÷±òõjõþ äÂQËõþ¼ î±õþ Âóõþ ßÂëÂÿ± ¿òõþ±ÂóM±õþ ÎõëÂÿ±æ±Ëù ^nî Îõ¿õþËûþ û±ò Îý±ËéÂËù ¿õ|±÷ ¿òËî¼ ¿õËßÂËù Îõþ¿ëÂÝ ¿÷õþ¿äÂõþ Õ¿ôÂËü ß±é±ò ÕËòßÂé± ü÷ûþ¼ ÎüÃà±Ëò î±Òõþ ý±Ëî îÅÂËù ÎðÝûþ± ýûþ ñÅ¿îÂ-Âó±?±¿õ Ý ¿÷¿©†õþ ý±Ò¿ëÂÿ¼ Âó¿õþËûþ ÎðÝûþ± ýûþ ëÂ×MõþÏûþ¼ õþ¿õõ±õþ ü±õþ±¿ðò ß±éÂËõ õÉ™¦î±ûþ¼ üß±Ëù ›¶ä±õþ÷±ñÉË÷õþ ÷ÅËÃà±÷Å¿Ãà ýËõò¼ ðÅÂóÅËõþ û±Ëõò áÏî±?¿ù Έ¿ëÂûþ±Ë÷¼ ÎüÃà±Ëò ¿÷õþ¿ä Âó±ëÂÿ± ôÅÂéÂõËùõþ ô±ý×ò±Ëù ý±¿æõþ ï±ßÂËõò¼ üË/ ï±ßÂËõò õɱËõþËé±, Õ±ù¿öÂËé±õþ±¼ Âó±ëÂÿ± ôÅÂéÂõù ô±ý×ò±ù ÎúËø Îü±æ± äÂËù û±Ëõò Îòæ ý×òËë±õþ Έ¿ëÂûþ±Ë÷ Î÷±ýòõ±á±ò ¿ðõËüõþ ÕòұËò¼ Û¿ðò ¿÷õþ¿äÂ Ý õ±å±ý× ßÂõþ± ›¶ä±õþ÷±ñÉ÷Ëß ÎðÝûþ± ü±ক্ষ±Èß±Ëõþ &¿ùé 汿òËûþËåò, ö±õþîÂÏûþ ôÅÂéÂõù ¿òËûþ î±Òõþ ¿õËúø Îß±òÝ ñ±õþí± Îòý×¼ áɱÑéÂËß ÛßÂé± ÷ɱä ÎðËÃà¿åËùò¼ ßÂùß±î±ûþ ÎðÃàËõò Îå±éÂËðõþ¼ î±ý× Ûî Պ ÎðËÃà Îß±òÝ ¿üX±˙L ÎÂóÌÒå±Ëò± üyÂõ òûþ¼ îÂËõ ö±õþî ¿õõþ±é Îðú¼ ›¶¿îÂö±õþ Õö±õ Õ±Ëå õËù ÷Ëò ßÂËõþò ò±¼ ðõþß±õþ ü¿êÂß Âó¿õþߊò± Ý ûËPõþ¼ ö±õþîÂÏûþ ôÅÂéÂõù ðËùõþ Îß±ä Îß±Ëûþö±õþ÷ɱòü î±Òõþ õgż ÎðËúõþ ýËûþ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±Âó æûþÏ ðËù ÛßÂüË/ ¿åËùò¼ ¿é ¿ë õþõ õ±ËòõþÝ Õ¿öÂ:î± ÕËòß¼ ÛÒËðõþ ý±î ñËõþ ö±õþîÂÏûþ ôÅÂéÂõù ÛËá±Ëõ Ûý× Õ±ú± õþ±ËÃàò¼ &¿ùé ¿õùক্ষÂí æ±Ëòò, ö±õþËî ¿SËßÂé æò¿›¶ûþî±ûþ ÎÂóåËò ÎôÂËùËå ôÅÂéÂõùËß¼ î±ý× ö±õþËîÂõþ SÏëÂÿ±Ë›¶÷ÏËðõþ Õ±ËõðËòõþ üÅËõþ õËùËåò, ‘¿SËßÂé ¿òËûþ ö±õþËî ¿õõþ±é ýý×äÂý× ýûþ¼ ä±ý× ôÅÂéÂõËùÝ Îûò ÎîÂ÷ò ýûþ¼ æò¿›¶ûþî±õþ ô±õþ±ßÂé± Îûò ßÂË÷ Õ±Ëü¼ üõ±ý× ôÅÂéÂõù ÎðÃàËîÂ, ëÂ×Èü±ý ¿ðËî ÷±Ëê ձüÅò¼ ö±õþËîÂõþ ôÅÂéÂõËùõþ ›¶ä±õþ Ý ›¶ü±Ëõþ û¿ð Õ±¿÷ Îß±òÝö±Ëõ ù±áËî Âó±õþËù ÃàÅ¿úý× ýõ¼’ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ýùɱ` Ûõ±õþ ÷ÅÃà ïÅõËëÂÿ ÂóËëÂÿËå¼ õ±õþõ±õþ Û÷ò ÎßÂò ýûþ¼ Õ±Âóò±õþ ü÷ûþ å±ëÂÿ± ÎßÂò Õ±õþ ýùɱ` õëÂÿ ¿ßÂåÅ ¿æîÂËå ò±¼ Îúø ñ±ËÂó ÎÂóÌÒËåÝ ß±Âó ¿æîÂËî õÉïÇ ýËäåü ÎßÂò· Îß±ËäÂõþ öÅÂù ðù ¿òõDZäÂò ¿ß ð±ûþÏ· &¿ùËéÂõþ õɱÃàɱ, Ûõ±õþ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±ËÂó ýùɱË`Âõþ ý±Ëõþõþ æòÉ Îß±òÝ ÛßÂæò õ± ðÅæòËß ð±ûþÏ ßÂõþËî ä±ý× ò±¼ Ûé± ü¿¥œ¿ùî õÉïÇî±¼ Îõ±ç±ÂóëÂÿ±õþ Õö±õ Îä±ËÃà ÂóËëÂÿËå¼ Õ±õþ õ±õþõ±õþ ÎßÂò õÉïÇ ýûþ, Ûõþ ß±õþí Õ±÷±õþÝ Õæ±ò±¼ ßÂÃàòÝ ðËùõþ ÷ËñÉ ÕüË™L±ø, ßÂÃàòÝ Îä±é ü÷üɱ õëÂÿ ßÂËõþ ÎðÃà± ¿ðËûþËå¼’ ÕòÉËðõþ ÷Ëî± Î÷¿üËßÂý× üßÂËùõþ ÎïËß ۿáËûþ õþ±ÃàËåò ¿î¿ò¼ Φóò Ûõ±õþ ý×ëÂ×Ëõþ± ß±Âó ¿æËîÂËå¼ üõ±ý× Î¦óËòõþ ÎÃàù±õþ ˆÂ±ý×Ëùõþ ›¶úÑü±ûþ Âó=÷ÅÃ༠îÂÃàò Îß±òÝõþßÂ÷ õþ±Ãàì±ß ò± ßÂËõþý× &¿ùé õËùò, ‘ΦóËòõþ Ûý× ü±ôÂËùÉõþ Φóù Îõ¿ú¿ðò äÂùËõ ò±¼ ß±õþí ÝËðõþ ðËùõþ ÛßÂç±Òß ôÅÂéÂõù±õþ ÛßÂüË/ Îõ¿õþËûþ û±Ëõ ¿ßÂåÅ¿ðËòõþ ÷Ëñɼ îÂÃàò Ûý× åj, Îõ±ç±ÂóëÂÿ±, á¿î õæ±ûþ ï±ßÂËõ ò±¼’ ¿òËæ ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ Îüõþ± ôÅÂéÂõù±õþ ¿òõDZ¿äÂî ýËûþ¿åËùò ÛßÂõ±õþ¼ Îüý× ÂóÅõþ¦¨±õþ &¿ùé ëÂ×ÈüáÇ ßÂËõþ¿åËùò Îòùüò ÷ɱË`Âù±Ëß¼ õíÇÍõøÉË÷õþ ¿õËX ÷ɱË`Âù±õþ ùëÂÿ±ý× î±ÒËß åÅËûþ ¿áËûþ¿åù¼ ð¿ক্ষÂí Õ±¿ôªÂß±ûþ ¿áËûþ ÷ɱË`Âù±õþ üË/ ÎðÃà± ßÂõþËù ¿î¿ò &¿ùéÂËß Ûß¿é Î÷ËëÂù ëÂ×Âóý±õþ Îðò¼ Îü¿é ûP ßÂËõþ ÎõþËÃàËåò &¿ùé¼ õËùò, ‘Ûé± Õ±÷±õþ æÏõËòõþ Îüõþ± ›¶±¿l, ý×ëÂ×Ëõþ± ß±Âó æûþÏ Î÷ËëÂËùõþ ÎäÂËûþÝ ð±¿÷¼’


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited