Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৬ মাঘ ১৪২১ শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  সংস্কৃতি  ঘরোয়া  পর্দা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
ডাকলে ফে র যাবেন মুকুল--সব্যসাচী সরকার ও সোমনাথ মণ্ডল ।। চুপ, কোনও স্লোগান নয়: মুকুল--দীপঙ্কর নন্দী ।। নিন্দুকেরা নিন্দে করবেই, কিন্তু আমাদের কাজ বন্ধ হবে না: মুখ্যমন্ত্রী ।। আজ বন‍্ধ পাহাড়ে, সাশ্রু বিদায় ঘিসিংকে--সঞ্জয় বিশ্বাস ও অর্ঘ্য দে ।। ক্ষমতায় এসেই যা খুশি করলে মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে: মমতা ।। ৬ই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহামিছিলের ডাক বামফ্রন্টের ।। বি জে পি-তে ঝুঁকে, রাহুলকে দুষে কং ছাড়লেন জয়ম্তী ।। আন্না-কার্টুনে কিরণকেই বেকায়দায় ফেলল বি জে পি ।। আজ থেকে ‘স্মার্ট’ বইমেলা--সম্রাট মুখোপাধ্যায় ।। সঙঘ পরিবার হানাহানি রক্তগঙ্গার পথে নিয়ে যেতে চাইছে দেশকে ।। মুকুল সব বলে দেওয়ায়... ।। মদন ফের জেলেই
ভারত

বি জে পি-তে ঝুঁকে, রাহুলকে দুষে কং ছাড়লেন জয়ম্তী

আন্না-কার্টুনে কিরণকেই বেকায়দায় ফেলল বি জে পি

কী দরকার ছিল এসবের? ক্ষোভে ফুঁসছেন সুজাতা

রুশদির বই

খুচরো খবর

÷ý±õþ±Ë©†˜ ÎïËß ÛËü ÷±Ýõ±ðÏõþ± Õ±â±î ßÂõþù ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±ûþ¯

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

üõÉü±äÂÏ üõþß±õþ

Õ±õ±õþ ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±¯ Õ±õ±õþ ¿õ˦£Â±õþí¯ Õ±õ±õþ ÷ÔîÅÂɯ ‘Õ±õ±õþ’ úsé± Õ™Lî ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±õþ üË/ •áî 7 õåËõþ— Î÷±ËéÂý× ù±áüý× òûþ¼ ÎßÂòò±, Û÷ò Îß±òÝ ül±ý û±ûþ ò± Îû, å¿MúáËëÂÿ ÷±Ýõ±ðÏ Õ±S÷í ýûþ¿ò¼ äÂù¿î õåËõþý× æ³ù±ý× ÂóûÇ™L 77¿é ձS÷Ëíõþ âéÂò±¼ õåõþ Îúø ýËî ÛÃàòÝ õ±¿ß¼ Îü±÷õ±õþ ÷±Ýõ±ðÏõþ± Ûõ±õþ ëÂ׿ëÂÿËûþ ¿ðù ¿õ˦£Â±õþß ›¶¿îÂËõþ±ñß±õþÏ á±¿ëÂÿ¼ ÷±¿éÂËî õþ±Ãà± îÂÏõª ¿õ˦£Â±õþËí Îüý× á±¿ëÂÿ ¿åi§¿öÂi§¼ ÷ÔîÅÂÉ 1 æËòõþ¼ 6 æËòõþ Õõ¦š± Õ±ú‚±æòß¼ áî õþ¿õõ±õþ ÎßÂfÏûþ ¦¤õþ±©†˜ ü¿äÂõ Õ±õþ Îß ¿üÑ ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±ûþ ÛËü¿åËùò ¿ü Õ±õþ ¿Âó Ûô ßÂîÂDZËðõþ üË/ ÆõêÂß ßÂõþËî¼ î±õþ Âóõþý× Ûý× ¿õ˦£Â±õþí¼ ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ± Õ±õ±õþ ýûþî õëÂÿ ñõþËòõþ Õ±â±ËîÂõþ ÷ÅËÃà ÂóëÂÿËî äÂËùËå¼ ÂóÅ¿ùü üÓËSõþ Ãàõõþ, Îû Õ=Ëù ¿õ˦£Â±õþí âËéÂËå Îüý× Ã¢¶±÷¿éÂõþ ò±÷ ¿üË÷¿ù¼ üðõþ úýõþ õþ±ûþÂóÅõþ ÎïËß ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ± 600 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ¼ úýõþ Âó±õþ ýËùý× q ýûþ æ/Ëùõþ Âóï¼ ¿üË÷¿ù Õ±¿ðõ±üÏ ÕñÅÉ¿øî Õ=ù¼ ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±õþ Õ¿ñß±Ñú ⶱ÷ý× Õ±¿ðõ±üÏ ÕñÅÉ¿øî¼ 2010 ü±Ëù ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ‘áíüÑý±õþ’ ßÂ÷ÇüÓ¿äÂËî 75 æò æÝûþ±ò ÷±õþ± ¿áËûþ¿åËùò¼ î±õþ Âóõþ Îõþ±æý× äÂùËå ðÅ’ÂóËক্ষÂõþ Õ±S÷í¼ Û¿ðò Îû Õ±S÷í ýù, î± ÕõúÉ òîÅÂò¼ òîÅÂò ¿ä™Lùò±ëÂÿÅ æ/ù ¿ðËûþ Îû Âóï¿é áëÂÿ¿äÂËõþ±¿ù ýËûþ ÷ý±õþ±Ë©†˜ ¿áËûþËå, Õ±Âó±îÂî Îü¿éÂý× ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ‘Îüô Îæ±ò’¼ Ûý× ‘Îüô Îæ±ò’ ¿ðËûþý× Ûõ±õþ ÛËü Îüý× ð±Ë™LÝûþ±ëÂÿ±õþ ⶱË÷ý× ¿õ˦£Â±õþí â¿éÂËûþ Âó±ù±ù ÷±Ýõ±ðÏõþ±¼ ÕõÅçÂ÷±ËëÂÿ ÎûÌïõ±¿ýòÏõþ ›¶Ëõú, ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ðÅËáÇ õëÂÿ Õ±â±î¼ õþíËßÂÌúù Õ±}ÂûÇæòßÂö±Ëõ õðËù Ûõ±õþ ‘Îüô Îæ±ò’ ÎïËß ÛËü Âó±ŒÂ± Õ±S÷Ëíõþ Âóï ÎõËå ¿òù ÷±Ýõ±ðÏõþ±¼ Ûé± õþíËßÂÌúù, Ûé± î±Ëðõþ Õ¿™¦Q õþ±Ãà±õþ æòÉý× Û Âóï ÎõËå ÎòÝûþ±¼ ‘ü±Ëù±ûþ± æ³ëÂÿÅË÷õþ’ æòÉ Ã¢¶±Ë÷õþ ÷±òÅø, ÂóÅ¿ùü, ÎûÌïõ±¿ýòÏõþ ù±á±î±õþ Õ¿öÂû±Ëò å¿MúáËëÂÿõþ õU ÕÑËúý× ðù ÎõÒËñ, â±Ò¿é ÎáËëÂÿ ï±ß± ÷±Ýõ±ðÏõþ± õɱßÂôÅÂËé¼ Õ±ý× ¿æ •õ™¦±õþ Îõþ?— ¿é Îæ ùÑßÅÂË÷õþ âéÂò±õþ ÂóËõþý× Îß±õõþ± õ±¿ýòÏËß ¿òËðÇú ¿ðËûþËåò ¿ä¿í îÂ{¡±¿úõþ æòɼ î± ¿éÂò÷±¿ôÂß¼ ¿ßÂc, ÎÃà±ð ‘õþ±æñ±òÏ’ å¿MúáËëÂÿ ÛËü ý±ò±ð±¿õþ ä±ù±Ëò± ÎßÂò· ÂóÅ¿ùËüõþ Ûß¿é üÓËSõþ Ãàõõþ, ÷±Ýõ±ðÏËðõþ õ±¿ýòÏ Õ±õþ Õ±RËá±Âóò ßÂËõþ ï±ßÂËî Âó±õþËå ò± Îß±òÝ Õ±¿ðõ±üÏËðõþ ⶱË÷¼ Õ±Âó±îÂî î±õþ± û±û±õËõþõþ ÷Ëî±ý× âÅõþËå¼ üú¦a Õõ¦š±ûþ¼ Û¿ðËòõþ Õ±S÷Ëí ÷±õþ± ÎáËåò ¿ü Õ±õþ ¿Âó ÛËôÂõþ 111 õɱËé¿ùûþËòõþ æÝûþ±ò ¿ß‚Âõþ ßÂòßÂò±ï¼ Õ±ýî ýËûþËåò ¿ë ¿ö ß±÷Ëú, Û Û÷ ß±ûþÅ÷, ÎäÂîÂò ß±õþÂóËëÂ, öÂáÈ ¿ðùÏÂó Ý ð±™¦¿áõþ ÂóɱËéÂù¼ 80 æËòõþ Ûß¿é ðù ¿éÂò÷±¿ôÂß îÂ{¡±¿úËî Îõõþ ýËûþ¿åù¼ ß±õþ±÷±ù Ý Âó¿õþñ±Âó{¡Ï– Ûý× ðÅ¿é â¶±Ë÷ Õ±Âó±îÂî ÷±Ýõ±ðÏËðõþ â±Ò¿é õþËûþËå õËù ÂóÅ¿ùü æ±òËî ÎÂóËõþËå¼ Ã¢¶±÷&¿ùõþ Õõ¦š±ò Û÷òý× Îû, Õ±S÷í ÎýËò ÕõþËíÉõþ Âóï ñËõþý× î±õþ± Âó±¿ùËûþ û±ûþ¼ òîÅÂò ßÂËõþ ¿ß ÷±Ýõ±ðÏõþ± å¿MúáËëÂÿ î±Ëðõþ ý±õþ±Ëò± æ¿÷ ¿ôÂËõþ ÎÂóËî ä±ý×Ëå· Îß±¿é é±ß±õþ Û ›¶ËŸõþ ëÂ×MËõþ õù± û±ûþ, û¿ð ÎûÌïõ±¿ýòÏ Õ±õþ ⶱË÷õþ ÷±òÅø ›¶¿îÂËõþ±ñ ò± áËëÂÿ Îî±Ëù, î±ýËù õëÂÿ Õ±S÷í ü±÷Ëòý×¼ Îá±Ëûþj± üîÂßÂÇõ±îÂÇ±Ý î±-ý×¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || khela ||
sangskriti || ghoroa || tv/cinema || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited