Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ পৌষ ১৪২১ রবিবার ২১ ডিসেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর   আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--আছি, এটা বোঝানোই প্রথম ধাপ ।। ভারতীয়দের ‘মুখ’ রফিক--সুরজিৎ সেনগুপ্ত ।। দলকে মমতা: কলকাতা পুরভোটে বি জে পি-কে নিশ্চিহ্ন করতে হবে ।। কলকাতায় নয়, এবার ধর্না জেলায় ।। যাদবপুরের সমাবর্তন: বয়কট-স্ট্যাম্প মেরে দেওয়ার মম্তব্য প্রস্তাব ।। তৃণমূল, বি জে পি মিলে যাবে, সি পি এমও েতরি: গৌতম দেব ।। বুথ-ফেরত সমীক্ষায় ঝাড়খণ্ড বি জে পি-র, কাশ্মীর ত্রিশঙ্কু ।। সাগর দ্বীপের উন্নয়নে উচ্ছেদের আতঙ্কে আন্দোলনে মৎস্যজীবীরা ।। মিচেল জনসনের সুনামিতে ভারত ভেসে গেল--দেবাশিস দত্ত ।। সারদা সম্পত্তির তথ্য পেতে জেলে গিয়ে সুদীপ্তকে জেরা করবে ই ডি ।। মদন উডবার্ন ওয়ার্ডে ।। শপথ নিলেন মার্কিন দূত রিচার্ড রাহুল
ভারত

ধর্মাম্তর রুখতে আইনের দাবি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

ডেরেক: হতাশ মন্ত্রী জেটলি সংসদে অসত্য বলেছেন

বুথ-ফেরত সমীক্ষায় ঝাড়খণ্ড বি জে পি-র, কাশ্মীর ত্রিশঙ্কু

দায়িত্ব থেকে সরানো হল দেবযানী খোবরাগাড়েকে

চিটফান্ড: ওড়িশায় গ্রেপ্তার পুলিস-কর্তা

খুচরো খবর

Õ±æ Õ±òü±¿õþËß Îö±é ¿ðËäåà îÔÂí÷Óù

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: Õ±æ ëÂ×Âóõþ±©†˜Âó¿î ¿òõDZäÂò¼ ý×ëÂ× ¿Âó Û ›¶±ïÇÏ ýËûþËåò ý±¿÷ð Õ±òü±¿õþ¼ îÔÂí÷Óù ý±¿÷ð Õ±òü±¿õþËßÂý× Îö±é ÎðËõ¼ Îü±÷õ±õþ õþ±Ëî ¿ð¿{¡Ëî îÔÂí÷ÓËùõþ üÑüðÏûþ ðËùõþ ÆõêÂËßÂõþ Âóõþ ðËùõþ Ûý× ¿üX±˙Lõþ ßÂï± æ±¿òËûþ Îðò Îõþù÷LaÏ ÷ÅßÅÂù õþ±ûþ¼ Ûò ¿ëÂ Û ›¶±ïÇÏ ýËûþËåò ûúõ™L ¿üѼ ý±¿÷ð Õ±òü±¿õþËß ¿ü ¿Âó Û÷-Ý ü÷ïÇò 汿òËûþËå¼ ÷ÅßÅÂù õËùò, ü±÷Ëòý× õ±ðù Õ¿ñËõúò¼ õ±ðù Õ¿ñËõúËò îÔÂí÷ÓËùõþ ßÂÏ ÎßÂÌúù ýËõ, î± Û¿ðËòõþ ÆõêÂËß ձËù±äÂò± ýËûþËå¼ ¿î¿ò õËùò, 15 ÷±ü ýËûþ Îáù õþ±ËæÉ òîÅÂò üõþß±õþ ýËûþËå¼ ÛÃàòÝ Îß±òÝ ÎßÂf ÎïËß ձ¿ïÇß ü±ý±ûÉ Âó±Ýûþ± û±ûþ¿ò¼ Õ±¿ïÇß ü±ý±ËûÉõþ æòÉ îÔÂí÷ÓËùõþ Âóক্ষ ÎïËß ðõþõ±õþ ßÂõþ± ýËõ¼ õU ›¶ßŠ ÕËïÇõþ Õö±Ëõ õg ýËûþ Õ±Ëå¼ üÑ¿Â¡©† ðlËõþõþ ÷LaÏËðõþ ß±ËåÝ Õ±÷õþ± ÕËïÇõþ æòÉ ð±¿õ æ±ò±õ¼ ÕòÉ¿ðËßÂ, ý±¿÷ð Õ±òü±¿õþõþ ¿æîÂËî ýËù 500 Îö±ËéÂõþ ›¶Ëûþ±æò¼ Îù±ßÂüö± Ý õþ±æÉüö± ¿÷¿ùËûþ õþËûþËåò 788 æò¼ îÔÂí÷ÓËùõþ Îù±ßÂüö±ûþ 19 Ý õþ±æÉüö±ûþ 9 æò üðüÉ õþËûþËåò¼ ý×ëÂ× ¿Âó Û-õþ Ûß ÷ÅÃàÂó±S æ±ò±Ëùò, îÔÂí÷Óù ü÷ïÇò ßÂõþ±ûþ Õ±÷õþ± ÃàÅ¿ú¼ ý±¿÷ð Õ±òü±¿õþõþ æûþ ¿ò¿}Âî¼ Ûò ¿ë Û-õþ Âóক্ষ ÎïËßÂÝ æ±ò±Ëò± ýËûþËå, ý±¿÷ð Õ±òü±¿õþ æûþ Ûî üýËæ ýËõ ò±¼ õþ±æÍò¿îÂß ÷ýù ÷Ëò ßÂõþËå, ëÂ×Âóõþ±©†˜Âó¿î ¿òõDZäÂËò Sü Îö±¿éÂÑ ýÝûþ±õþ üy±õò± õþËûþËå¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || nepathya bhasan ||
khela || sunday || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited