Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কমিশনকে ফের তোপ মমতার ।। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন আজ ।। সি বি আইয়ে আপত্তি, সিটেই আস্হা রাজ্যের--সারদা: চূড়াম্ত রায় দু-এক দিনেই? ।। আজ কপ্টারে মোদি, কটাক্ষ কেজরিওয়ালের--বারাণসীতে মনোনয়ন পেশ ।। ভবানীপুর: মেয়ের বিয়ের আগেই শ্বাসরোধ করে খুন বৃদ্ধা মাকে! ।। বারাবনি-কাণ্ড: এস আইয়ের ওপর কড়া নজর কমিশনের ।। সৌগত রায়ের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা ।। মুকুল: আমার দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব ।। আজ ভোট ১১৭ আসনে, সংখ্যালঘুদের দিকে নজর ।। অসহ ৪১! মৃত ২ ।। প্রেসিডেন্সি: শীর্ষে এবার অনুরাধা ।। ঔরঙ্গজেবের যেমন দাক্ষিণাত্য, অনুব্রতবাবুর তেমনই নানুর
খেলা

মোরিনহোর হুঙ্কার, ব্যর্থতা মানলেন সিমিওনে

ইস্টবেঙ্গলের চোখ এ এফ সি-তে

মোরিনহোর কৌশল ফিরতি ম্যাচে খাটবে না

সৌরভের ছেলেদের গায়ে রোজি ব্ল্যাঙ্কো জার্সি

বাংলা থেকে টেস্ট খেলাবেন সৌরভ

আজ নাইটের বিরুদ্ধে গেইল?

যুবিকে একা ছেড়ে দিন: মা

ব্যাটে-বলে সফল জাদেজা

সারা জীবনের স্বীকৃতি পি কে আর চুনীকে

ফরেন্সিক তথ্য!

কোস্তাকে নিয়ে আক্ষেপ কার্লোসের

কোহলির সঙ্গে শচীন, দ্রাবিড়ের তুলনা করবেন না: শ্রীনাথ

ম্যান ইউর কোচ? ‘না’ গুয়ারদিওলা

শচীন ৪২

ইস্টবেঙ্গলের আবার ড্র

öÅÂù Âóï, î±õþý× ôÂù¯

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Âó±õþáî ¿üÑ

àÅõ ðÅÐËàõþ ¿ðò¯ ð¿ক্ষÂí Îß±¿õþûþ±õþ ß±ËåÝ 1-4 Îá±Ëù ÎýËõþ Ûß ÷ɱä õ±¿ß ï±ßÂËîÂý× ö±õþî ¢¶nËÂóõþ ÛËßÂõ±Ëõþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù¼ ôÂËù ¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËäÂõþ ôÂù û±-ý× Îý±ßÂ, ö±õþîÂËß Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ æòÉ ÎàùËî ýËõ¼ ÷±Ëç ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ ÕËòß à±õþ±Âó ü÷ûþ ÎáËùÝ, Îõ¿æËã Îàù±õþ üÅËû±á ò± Âó±Ýûþ±é± õ±ð ¿ðËù, Õ¿ù¿¥óËß ÛîÂé± ¿òËä ßÂàòÝ ï±Ëß¿ò¼ õþ¿õõ±õþ ö±õþî ûàò ÎýËõþ ¢¶nËÂó üõ±õþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù, Õ±÷±õþ ÷ò äÂËù û±¿äåÃù 1986 Ý 2006-Ûõþ ¿õ«ß±ËÂó¼ ÛàòÝ ÂóûÇ™L Õ±™LæDZ¿îÂß ý¿ßÂËî ö±õþËîÂõþ üõËäÂËûþ à±õþ±Âó ôÂù 1986-õþ ¿õ«ß±ËÂó¼

12 ÎðËúõþ ÷ËñÉ Õ±÷õþ± ¿åù±÷ üõ±õþ ÎúËø¼ Ûõ±õþ Õ±õ±õþ Îüý× Õ±ú‚±õþ ÷ÅËà ðÒ±¿ëÂÿËûþ¼ Õ±õ±õþ ¿ß üõ±õþ ÎúËø· 2006 ü±Ëùõþ ¿õ«ß±ËÂó ÎÂóËûþ¿åù±÷ Ûß±ðú ¦š±ò¼ Ýõþ ÝÂóËõþ Îî± Õ±õþ ÎûËî Âó±õþ¿å ò±¯

¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËä ö±õþËîÂõþ ü±÷Ëò Îõù¿æûþ±÷¼ é±ò± ä±õþ¿é ÷ɱä ÎýËõþ û±Ýûþ±ûþ ÕË‚Âõþ ¿ýËüËõ Ýý× ÷ɱËäÂõþ ôÂù±ôÂËùõþ Õ±õþ Îß±òÝ &Q Îòý×, Ûé± ü¿îÂɼ ¿ßÂc Õ±¿÷ õùõ, Ûý× ÷ɱäÂé±õþ &Q ö±õþËîÂõþ ß±Ëå ÕÂó¿õþüÏ÷¼ Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ ò±÷±õþ Õ±Ëá Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä æûþé± àÅõý× æ¿õþ¼ ÂóõþÂóõþ ý±õþËî ý±õþËî öÂõþî Îå¿Sõþ ðËùõþ ÷Ëò±õù Ûàò îÂù±¿òËî¼ Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä ¿æîÂËî Âó±õþËù ¿ßÂåÅé± ¿ôÂËõþ Âó±Ýûþ± ÷Ëò±õù ¿òËûþ ÂóËõþõþ Ýý× ÷ɱäÂé± ÎàùËî ò±÷Ëî Âó±õþËõ¼ ä±õþ¿é ÷ɱä Îðà±õþ Âóõþ ö±õþËîÂõþ Îàù±ûþ Û÷ò ¿ßÂåÅý× ÎðàËî ÎÂóù±÷ ò± û± ¿ðËûþ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ¼ ß±õþÝ Ûß±õþ ßÔ¿îÂËQ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ ò±¼ ›¶Ëûþ±æò ýûþ ¿éÂ÷ ÛËô±éǼ ü¿îÂÉé± ýù, Ûý× ðùé±ûþ î±õþ ¿åËéÂËôÂÒ±éÂ±Ý Îòý×¼ ðÅ-ÛßÂæËòõþ õÉ¿Máî ¿¦¨ù Îä±Ëà ÂóËëÂÿËå¼ ¿ßÂc Õ±Ëáý× Îî± õËù¿å, ÛßÂ-ðÅæËòõþ Ýý× õÉ¿Máî ¿¦¨ù ¿ðËûþ Ûàò Õ±õþ ÷ɱä Îæî± û±ûþ ò±¼

ÛõþßÂ÷ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÒ±¿ëÂÿËûþ õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îûö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ý¿ß äÂùËå, î±õþ Õ±÷Óù Âó¿õþõîÂÇò ðõþß±õþ¼ ÕËòß ¿ðò ñËõþý× öÅÂù ÂóËï äÂùËå ö±õþËîÂõþ ý¿ß¼ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ò± ö±õËù Õ±õþÝ à±õþ±Âó Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ü±÷Ëò ðÒ±ëÂÿ±Ëî ýËõ¼ î± ò± ýËù Õ±õþÝ ðÅÐËàõþ ¿ðò Õ±üËõ.ÂÂó±ú±Âó±¿ú ÎàËù±ûþ±ëÂÿËðõþÝ ß¿êÂò Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýËõ¼

Ûõ±õþ Õ¿ù¿¥óß qõþ Õ±Ëá ÛîÂé± à±õþ±Âó ôÂù ÕõúÉý× Õ±ú± ß¿õþ¿ò¼ Ûàò õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îß±ï±Ý õÅçÂËî öÅÂù ýËûþ¿åù¼ ¿ßÂc Îàù± qõþ Âóõþ ßÂÏ Îðàù±÷· Û Îî± ÛßÂé± åi§å±ëÂÿ± ðù¯ ü±÷±òÉ Îõ±ç±ÂóëÂÿ± Îòý×¼ ü±÷±òÉ Õ±R¿õ«±ü Îòý×¼ ¿ëÂËôÂËkõþ ÂóÅËõþ±é±ý× Îî± áùð¼ ¿õÂóËক্ষÂõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ± û± àÅ¿ú î±ý× ßÂËõþ û±Ëäåü Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ±· ä±õþËé Îàù±ûþ ÷Ëò õþ±à±õþ ÷Ëî± ¿òàÅÒî Âó±ü ¿ðËî Îðàù±÷ ò±¼

ü¿îÂÉ, ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ àÅõ à±õþ±Âó ü÷ûþ¯


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited