Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১৩ মাঘ ১৪২১ বুধবার ২৮ জানুয়ারি ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সারদা, সিঙ্গুর: শুনানি পিছোল সুপ্রিম কোর্টে--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। গান্ধী, বিবেকানন্দ থেকে শাহরুখে মাতিয়ে গেলেন--রাজীব চক্রবর্তী, দিল্লি ।। মুখ্যমন্ত্রী: গণতন্ত্রের অঙ্গন হল বইমেলা ।। প্রার্থী নিয়ে কং-কোন্দল ।। দলকে আরও কড়া বার্তা দিতে শনিবার কালীঘাটে দলের বৈঠক ।। বেসুর ছাত্রীকে যৌন হেনস্হায় ছুটিতে শিক্ষক ।। ব্যাগে ১৬ কোটি বিদেশি মুদ্রা নিয়ে রাইমা গ্রেপ্তার--সব্যসাচী সরকার ।। ফের পিছিয়ে গেল সিঙ্গুর মামলা, হতাশ সিঙ্গুরবাসী--নীলরতন কুণ্ডু ।। সিবাল সরিয়ে জোট সম্ভাবনা ওড়ালেন অধীর--অলক সরকার ।। তৃণমূল ও বি জে পি-র ফারাক নেই: সূর্যকাম্ত--সুখেন্দু আচার্য ।। রেড রোডে উৎসবের আমেজ ।। আনন্দধারার দায়িত্বে বেচারাম
খেলা

যত কেলেঙ্কারি ইডেনের বাইশ গজে

ডুডু, ডিকা, টুলুঙ্গা নেই

আজ বাইরে মোহনবাগানের লক্ষ্য ৩ পয়েন্ট

আবার ধাওয়ান ব্যর্থ, ধোনি চিম্তিত নন!

রোনাল্ডোর শাস্তি চান নেইমার

এবার নাদাল বিদায়

চোকার্স নয়, নতুন তকমা চান স্মিথ

পেলে হওয়াটা বড় দায়িত্ব: পেলে

বিশ্বকাপ: সরে গেলেন নারাইন

জাতীয় গেমসে নেই সুস্মিতা

ফাইনালে না-ও খেলতে পারেন ওয়াটসন

বর্ষসেরা! ত্রিমুকুট স্মিথের

জ্বলে উঠলেন শ্রীবৎস, অরিন্দমরা

রোহিতের নামার সম্ভাবনা কম

ক্রিকেট মাঠে মৃত্যু জিশানের

প্রথম জয় ডেম্পোর

দুর্ঘটনায় মৃত ২ ফুটবলার

সানফিস্ট জুনিয়র শুরু হল

öÅÂù Âóï, î±õþý× ôÂù¯

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Âó±õþáî ¿üÑ

àÅõ ðÅÐËàõþ ¿ðò¯ ð¿ক্ষÂí Îß±¿õþûþ±õþ ß±ËåÝ 1-4 Îá±Ëù ÎýËõþ Ûß ÷ɱä õ±¿ß ï±ßÂËîÂý× ö±õþî ¢¶nËÂóõþ ÛËßÂõ±Ëõþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù¼ ôÂËù ¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËäÂõþ ôÂù û±-ý× Îý±ßÂ, ö±õþîÂËß Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ æòÉ ÎàùËî ýËõ¼ ÷±Ëç ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ ÕËòß à±õþ±Âó ü÷ûþ ÎáËùÝ, Îõ¿æËã Îàù±õþ üÅËû±á ò± Âó±Ýûþ±é± õ±ð ¿ðËù, Õ¿ù¿¥óËß ÛîÂé± ¿òËä ßÂàòÝ ï±Ëß¿ò¼ õþ¿õõ±õþ ö±õþî ûàò ÎýËõþ ¢¶nËÂó üõ±õþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù, Õ±÷±õþ ÷ò äÂËù û±¿äåÃù 1986 Ý 2006-Ûõþ ¿õ«ß±ËÂó¼ ÛàòÝ ÂóûÇ™L Õ±™LæDZ¿îÂß ý¿ßÂËî ö±õþËîÂõþ üõËäÂËûþ à±õþ±Âó ôÂù 1986-õþ ¿õ«ß±ËÂó¼

12 ÎðËúõþ ÷ËñÉ Õ±÷õþ± ¿åù±÷ üõ±õþ ÎúËø¼ Ûõ±õþ Õ±õ±õþ Îüý× Õ±ú‚±õþ ÷ÅËà ðÒ±¿ëÂÿËûþ¼ Õ±õ±õþ ¿ß üõ±õþ ÎúËø· 2006 ü±Ëùõþ ¿õ«ß±ËÂó ÎÂóËûþ¿åù±÷ Ûß±ðú ¦š±ò¼ Ýõþ ÝÂóËõþ Îî± Õ±õþ ÎûËî Âó±õþ¿å ò±¯

¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËä ö±õþËîÂõþ ü±÷Ëò Îõù¿æûþ±÷¼ é±ò± ä±õþ¿é ÷ɱä ÎýËõþ û±Ýûþ±ûþ ÕË‚Âõþ ¿ýËüËõ Ýý× ÷ɱËäÂõþ ôÂù±ôÂËùõþ Õ±õþ Îß±òÝ &Q Îòý×, Ûé± ü¿îÂɼ ¿ßÂc Õ±¿÷ õùõ, Ûý× ÷ɱäÂé±õþ &Q ö±õþËîÂõþ ß±Ëå ÕÂó¿õþüÏ÷¼ Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ ò±÷±õþ Õ±Ëá Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä æûþé± àÅõý× æ¿õþ¼ ÂóõþÂóõþ ý±õþËî ý±õþËî öÂõþî Îå¿Sõþ ðËùõþ ÷Ëò±õù Ûàò îÂù±¿òËî¼ Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä ¿æîÂËî Âó±õþËù ¿ßÂåÅé± ¿ôÂËõþ Âó±Ýûþ± ÷Ëò±õù ¿òËûþ ÂóËõþõþ Ýý× ÷ɱäÂé± ÎàùËî ò±÷Ëî Âó±õþËõ¼ ä±õþ¿é ÷ɱä Îðà±õþ Âóõþ ö±õþËîÂõþ Îàù±ûþ Û÷ò ¿ßÂåÅý× ÎðàËî ÎÂóù±÷ ò± û± ¿ðËûþ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ¼ ß±õþÝ Ûß±õþ ßÔ¿îÂËQ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ ò±¼ ›¶Ëûþ±æò ýûþ ¿éÂ÷ ÛËô±éǼ ü¿îÂÉé± ýù, Ûý× ðùé±ûþ î±õþ ¿åËéÂËôÂÒ±éÂ±Ý Îòý×¼ ðÅ-ÛßÂæËòõþ õÉ¿Máî ¿¦¨ù Îä±Ëà ÂóËëÂÿËå¼ ¿ßÂc Õ±Ëáý× Îî± õËù¿å, ÛßÂ-ðÅæËòõþ Ýý× õÉ¿Máî ¿¦¨ù ¿ðËûþ Ûàò Õ±õþ ÷ɱä Îæî± û±ûþ ò±¼

ÛõþßÂ÷ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÒ±¿ëÂÿËûþ õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îûö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ý¿ß äÂùËå, î±õþ Õ±÷Óù Âó¿õþõîÂÇò ðõþß±õþ¼ ÕËòß ¿ðò ñËõþý× öÅÂù ÂóËï äÂùËå ö±õþËîÂõþ ý¿ß¼ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ò± ö±õËù Õ±õþÝ à±õþ±Âó Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ü±÷Ëò ðÒ±ëÂÿ±Ëî ýËõ¼ î± ò± ýËù Õ±õþÝ ðÅÐËàõþ ¿ðò Õ±üËõ.ÂÂó±ú±Âó±¿ú ÎàËù±ûþ±ëÂÿËðõþÝ ß¿êÂò Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýËõ¼

Ûõ±õþ Õ¿ù¿¥óß qõþ Õ±Ëá ÛîÂé± à±õþ±Âó ôÂù ÕõúÉý× Õ±ú± ß¿õþ¿ò¼ Ûàò õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îß±ï±Ý õÅçÂËî öÅÂù ýËûþ¿åù¼ ¿ßÂc Îàù± qõþ Âóõþ ßÂÏ Îðàù±÷· Û Îî± ÛßÂé± åi§å±ëÂÿ± ðù¯ ü±÷±òÉ Îõ±ç±ÂóëÂÿ± Îòý×¼ ü±÷±òÉ Õ±R¿õ«±ü Îòý×¼ ¿ëÂËôÂËkõþ ÂóÅËõþ±é±ý× Îî± áùð¼ ¿õÂóËক্ষÂõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ± û± àÅ¿ú î±ý× ßÂËõþ û±Ëäåü Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ±· ä±õþËé Îàù±ûþ ÷Ëò õþ±à±õþ ÷Ëî± ¿òàÅÒî Âó±ü ¿ðËî Îðàù±÷ ò±¼

ü¿îÂÉ, ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ àÅõ à±õþ±Âó ü÷ûþ¯

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited