Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৫ বৈশাখ ১৪২২ রবিবার ১৯ এপ্রিল ২০১৫
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--নির্বেদবাবু ।। ফাঁকা মাঠেই গোল? ।। মানুষের একাংশ ভোট দিতে পারেনি: কমিশন--কাকলি মুখোপাধ্যায় ।। ইয়েচুরি না পিল্লাই?--দেবারুণ রায়, বিশাখাপত্তনম ।। ২০০০ বুথে পুনর্নির্বাচন না হলে ধর্মঘট: বামফ্রন্ট ।। পুরো নির্বাচনই বাতিল হোক: বি জে পি ।। আবার আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে বংশীবদন--দেবব্রত দে সরকার ।। থমথমে শালিমার, বন্ধ কাজকর্ম--সি আই ডি চায় নিহতের পরিবার ।। রাহুল বসলেন কৃষকদের সঙ্গে--আজ রামলীলায় মস্ত সমাবেশ ।। ২৫ এপ্রিল আরও প্রতিরোধ দেখবে শাসক দল: সূর্যকাম্ত --ভোলানাথ ঘড়ই ।। মমতা: কিছু ছোট ঘটনা ঘটেছে ভোটে ।। ২৫ এপ্রিল তাপ তুঙ্গে
খেলা

ওয়াহিংডো ধসে ধ্বংস বাগান

গম্ভীরের মুখে হাসি ফোটালেন ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে সফল রাসেল

ডাবল ২০০ হল না ইস্টবেঙ্গলের

আমার ডাইভে সতীর্থরা ভয় পেয়েছিল

মুম্বই নাকি কিছুই বুঝতে পারছে না!

খেতাবের আরও কাছে চেলসি

রিও অলিম্পিকের জলে ভেসে উঠল ৩৭ টন মরা মাছ

ঋদ্ধি: আগে আমি কিপার

জয় ডুমিনির ব্যাটে-বলে

বথামের রেকর্ড ভাঙলেন অ্যান্ডারসন, টেস্ট ড্র

কে কে আরে খেলা কাজে এসেছে: সাকিব

অনুষ্কাকে প্রীতি: বিরাট সেঞ্চুরি পেলেই মাঠে নামো

ডাক্তারের সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি: গুয়ার্দিওলা

১৯ সেকেন্ডের কমে ২০০ দৌড়নোই লক্ষ্য: বোল্ট

জিতে তিনে পুনে

öÅÂù Âóï, î±õþý× ôÂù¯

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Âó±õþáî ¿üÑ

àÅõ ðÅÐËàõþ ¿ðò¯ ð¿ক্ষÂí Îß±¿õþûþ±õþ ß±ËåÝ 1-4 Îá±Ëù ÎýËõþ Ûß ÷ɱä õ±¿ß ï±ßÂËîÂý× ö±õþî ¢¶nËÂóõþ ÛËßÂõ±Ëõþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù¼ ôÂËù ¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËäÂõþ ôÂù û±-ý× Îý±ßÂ, ö±õþîÂËß Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ æòÉ ÎàùËî ýËõ¼ ÷±Ëç ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ ÕËòß à±õþ±Âó ü÷ûþ ÎáËùÝ, Îõ¿æËã Îàù±õþ üÅËû±á ò± Âó±Ýûþ±é± õ±ð ¿ðËù, Õ¿ù¿¥óËß ÛîÂé± ¿òËä ßÂàòÝ ï±Ëß¿ò¼ õþ¿õõ±õþ ö±õþî ûàò ÎýËõþ ¢¶nËÂó üõ±õþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù, Õ±÷±õþ ÷ò äÂËù û±¿äåÃù 1986 Ý 2006-Ûõþ ¿õ«ß±ËÂó¼ ÛàòÝ ÂóûÇ™L Õ±™LæDZ¿îÂß ý¿ßÂËî ö±õþËîÂõþ üõËäÂËûþ à±õþ±Âó ôÂù 1986-õþ ¿õ«ß±ËÂó¼

12 ÎðËúõþ ÷ËñÉ Õ±÷õþ± ¿åù±÷ üõ±õþ ÎúËø¼ Ûõ±õþ Õ±õ±õþ Îüý× Õ±ú‚±õþ ÷ÅËà ðÒ±¿ëÂÿËûþ¼ Õ±õ±õþ ¿ß üõ±õþ ÎúËø· 2006 ü±Ëùõþ ¿õ«ß±ËÂó ÎÂóËûþ¿åù±÷ Ûß±ðú ¦š±ò¼ Ýõþ ÝÂóËõþ Îî± Õ±õþ ÎûËî Âó±õþ¿å ò±¯

¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËä ö±õþËîÂõþ ü±÷Ëò Îõù¿æûþ±÷¼ é±ò± ä±õþ¿é ÷ɱä ÎýËõþ û±Ýûþ±ûþ ÕË‚Âõþ ¿ýËüËõ Ýý× ÷ɱËäÂõþ ôÂù±ôÂËùõþ Õ±õþ Îß±òÝ &Q Îòý×, Ûé± ü¿îÂɼ ¿ßÂc Õ±¿÷ õùõ, Ûý× ÷ɱäÂé±õþ &Q ö±õþËîÂõþ ß±Ëå ÕÂó¿õþüÏ÷¼ Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ ò±÷±õþ Õ±Ëá Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä æûþé± àÅõý× æ¿õþ¼ ÂóõþÂóõþ ý±õþËî ý±õþËî öÂõþî Îå¿Sõþ ðËùõþ ÷Ëò±õù Ûàò îÂù±¿òËî¼ Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä ¿æîÂËî Âó±õþËù ¿ßÂåÅé± ¿ôÂËõþ Âó±Ýûþ± ÷Ëò±õù ¿òËûþ ÂóËõþõþ Ýý× ÷ɱäÂé± ÎàùËî ò±÷Ëî Âó±õþËõ¼ ä±õþ¿é ÷ɱä Îðà±õþ Âóõþ ö±õþËîÂõþ Îàù±ûþ Û÷ò ¿ßÂåÅý× ÎðàËî ÎÂóù±÷ ò± û± ¿ðËûþ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ¼ ß±õþÝ Ûß±õþ ßÔ¿îÂËQ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ ò±¼ ›¶Ëûþ±æò ýûþ ¿éÂ÷ ÛËô±éǼ ü¿îÂÉé± ýù, Ûý× ðùé±ûþ î±õþ ¿åËéÂËôÂÒ±éÂ±Ý Îòý×¼ ðÅ-ÛßÂæËòõþ õÉ¿Máî ¿¦¨ù Îä±Ëà ÂóËëÂÿËå¼ ¿ßÂc Õ±Ëáý× Îî± õËù¿å, ÛßÂ-ðÅæËòõþ Ýý× õÉ¿Máî ¿¦¨ù ¿ðËûþ Ûàò Õ±õþ ÷ɱä Îæî± û±ûþ ò±¼

ÛõþßÂ÷ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÒ±¿ëÂÿËûþ õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îûö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ý¿ß äÂùËå, î±õþ Õ±÷Óù Âó¿õþõîÂÇò ðõþß±õþ¼ ÕËòß ¿ðò ñËõþý× öÅÂù ÂóËï äÂùËå ö±õþËîÂõþ ý¿ß¼ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ò± ö±õËù Õ±õþÝ à±õþ±Âó Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ü±÷Ëò ðÒ±ëÂÿ±Ëî ýËõ¼ î± ò± ýËù Õ±õþÝ ðÅÐËàõþ ¿ðò Õ±üËõ.ÂÂó±ú±Âó±¿ú ÎàËù±ûþ±ëÂÿËðõþÝ ß¿êÂò Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýËõ¼

Ûõ±õþ Õ¿ù¿¥óß qõþ Õ±Ëá ÛîÂé± à±õþ±Âó ôÂù ÕõúÉý× Õ±ú± ß¿õþ¿ò¼ Ûàò õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îß±ï±Ý õÅçÂËî öÅÂù ýËûþ¿åù¼ ¿ßÂc Îàù± qõþ Âóõþ ßÂÏ Îðàù±÷· Û Îî± ÛßÂé± åi§å±ëÂÿ± ðù¯ ü±÷±òÉ Îõ±ç±ÂóëÂÿ± Îòý×¼ ü±÷±òÉ Õ±R¿õ«±ü Îòý×¼ ¿ëÂËôÂËkõþ ÂóÅËõþ±é±ý× Îî± áùð¼ ¿õÂóËক্ষÂõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ± û± àÅ¿ú î±ý× ßÂËõþ û±Ëäåü Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ±· ä±õþËé Îàù±ûþ ÷Ëò õþ±à±õþ ÷Ëî± ¿òàÅÒî Âó±ü ¿ðËî Îðàù±÷ ò±¼

ü¿îÂÉ, ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ àÅõ à±õþ±Âó ü÷ûþ¯

kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela ||
Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited