Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ পৌষ ১৪২১ সোমবার ২২ ডিসেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দাদাকে ঘিরেই যাবতীয় উন্মাদনা--অগ্নি পান্ডে ।। দলের সব সাংসদকে দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ মমতার--দীপঙ্কর নন্দী ।। সুদীপ্তকে অলাভজনক কারখানা বেচতে কত টাকায় চুক্তি? শাম্তনুকে জেরা সি বি আইয়ের ।। রাজ্যকে ‘রাহুমুক্ত’ করার ডাক দিলেন সোমনাথ--চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। কং কাহিল, আপ-এ নারাজ, দিল্লি আনবে বি জে পি-কেই ।। আবার ধর্মাম্তর! এবার গুজরাটে ।। পলিটব্যুরোর নিন্দা ।। যাদবপুরের সমাবর্তনে সকলকে সামিল হতে আবেদন পার্থর ।। বিয়ের চাপ, প্রেমিকাকে ডেকে গণধর্ষণ করায় পাষণ্ড পিন্টু! ।। আরও ৪ সন্ত্রাসীকে ফাঁসি দিল পাকিস্তান ।। মদনের মেডিক্যাল বোর্ড আজ ।। সোমেন বিধঁলেন মমতাকে
খেলা

নেপথ্যে থেকেও নায়ক সৌরভ আর ফিকরু

দাদাকে ঘিরেই যাবতীয় উন্মাদনা

অলক্ষ্যে, অবহেলায় ফিরলেন ফাইনালের নায়ক

হাবাসের স্ট্র্যাটেজিকে কুর্নিশ

বিদেশে ব্যাটিংয়ের উন্নতি হয়েছে

বড় ছবিটাই ঢাকা পড়ে গেল

একার নয়, গোটা দলের কৃতিত্ব: বেটে

ফিরলেন ডুডু

ধোনির জুনিয়ররা গালিগালাজ করছে দেখে খারাপ লাগে

বাইচুংয়ের পছন্দ, কোচের দৌড়ে স্টিফেন এগিয়ে

চ্যাম্পিয়ন এরিয়ান

মার খেলেন সাংবাদিকরা

ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ রিয়েল মাদ্রিদের

ধোনিদের ছিঁড়ে খেল প্রচারমাধ্যম

বেঙ্গসরকারের পরামর্শ

ব্যর্থ গম্ভীর

বি টি টি এ-র রাজ্য প্রতিযোগিতা

সোনা জিতলেন দীপ্তায়নরা

ফাইনালে কল্যাণী আদিবাসী

ফের হাসপাতালে আলি

öÅÂù Âóï, î±õþý× ôÂù¯

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Âó±õþáî ¿üÑ

àÅõ ðÅÐËàõþ ¿ðò¯ ð¿ক্ষÂí Îß±¿õþûþ±õþ ß±ËåÝ 1-4 Îá±Ëù ÎýËõþ Ûß ÷ɱä õ±¿ß ï±ßÂËîÂý× ö±õþî ¢¶nËÂóõþ ÛËßÂõ±Ëõþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù¼ ôÂËù ¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËäÂõþ ôÂù û±-ý× Îý±ßÂ, ö±õþîÂËß Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ æòÉ ÎàùËî ýËõ¼ ÷±Ëç ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ ÕËòß à±õþ±Âó ü÷ûþ ÎáËùÝ, Îõ¿æËã Îàù±õþ üÅËû±á ò± Âó±Ýûþ±é± õ±ð ¿ðËù, Õ¿ù¿¥óËß ÛîÂé± ¿òËä ßÂàòÝ ï±Ëß¿ò¼ õþ¿õõ±õþ ö±õþî ûàò ÎýËõþ ¢¶nËÂó üõ±õþ ¿òËä ï±ß± ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÎôÂùù, Õ±÷±õþ ÷ò äÂËù û±¿äåÃù 1986 Ý 2006-Ûõþ ¿õ«ß±ËÂó¼ ÛàòÝ ÂóûÇ™L Õ±™LæDZ¿îÂß ý¿ßÂËî ö±õþËîÂõþ üõËäÂËûþ à±õþ±Âó ôÂù 1986-õþ ¿õ«ß±ËÂó¼

12 ÎðËúõþ ÷ËñÉ Õ±÷õþ± ¿åù±÷ üõ±õþ ÎúËø¼ Ûõ±õþ Õ±õ±õþ Îüý× Õ±ú‚±õþ ÷ÅËà ðÒ±¿ëÂÿËûþ¼ Õ±õ±õþ ¿ß üõ±õþ ÎúËø· 2006 ü±Ëùõþ ¿õ«ß±ËÂó ÎÂóËûþ¿åù±÷ Ûß±ðú ¦š±ò¼ Ýõþ ÝÂóËõþ Îî± Õ±õþ ÎûËî Âó±õþ¿å ò±¯

¢¶nËÂóõþ Îúø ÷ɱËä ö±õþËîÂõþ ü±÷Ëò Îõù¿æûþ±÷¼ é±ò± ä±õþ¿é ÷ɱä ÎýËõþ û±Ýûþ±ûþ ÕË‚Âõþ ¿ýËüËõ Ýý× ÷ɱËäÂõþ ôÂù±ôÂËùõþ Õ±õþ Îß±òÝ &Q Îòý×, Ûé± ü¿îÂɼ ¿ßÂc Õ±¿÷ õùõ, Ûý× ÷ɱäÂé±õþ &Q ö±õþËîÂõþ ß±Ëå ÕÂó¿õþüÏ÷¼ Ûß±ðú-Z±ðú ¦š±Ëòõþ ùëÂÿ±ý×Ëûþ ò±÷±õþ Õ±Ëá Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä æûþé± àÅõý× æ¿õþ¼ ÂóõþÂóõþ ý±õþËî ý±õþËî öÂõþî Îå¿Sõþ ðËùõþ ÷Ëò±õù Ûàò îÂù±¿òËî¼ Îõù¿æûþ±÷ ÷ɱËä ¿æîÂËî Âó±õþËù ¿ßÂåÅé± ¿ôÂËõþ Âó±Ýûþ± ÷Ëò±õù ¿òËûþ ÂóËõþõþ Ýý× ÷ɱäÂé± ÎàùËî ò±÷Ëî Âó±õþËõ¼ ä±õþ¿é ÷ɱä Îðà±õþ Âóõþ ö±õþËîÂõþ Îàù±ûþ Û÷ò ¿ßÂåÅý× ÎðàËî ÎÂóù±÷ ò± û± ¿ðËûþ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ¼ ß±õþÝ Ûß±õþ ßÔ¿îÂËQ ÛßÂé± ðù ¿æîÂËî Âó±Ëõþ ò±¼ ›¶Ëûþ±æò ýûþ ¿éÂ÷ ÛËô±éǼ ü¿îÂÉé± ýù, Ûý× ðùé±ûþ î±õþ ¿åËéÂËôÂÒ±éÂ±Ý Îòý×¼ ðÅ-ÛßÂæËòõþ õÉ¿Máî ¿¦¨ù Îä±Ëà ÂóËëÂÿËå¼ ¿ßÂc Õ±Ëáý× Îî± õËù¿å, ÛßÂ-ðÅæËòõþ Ýý× õÉ¿Máî ¿¦¨ù ¿ðËûþ Ûàò Õ±õþ ÷ɱä Îæî± û±ûþ ò±¼

ÛõþßÂ÷ Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ðÒ±¿ëÂÿËûþ õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îûö±Ëõ ö±õþËîÂõþ ý¿ß äÂùËå, î±õþ Õ±÷Óù Âó¿õþõîÂÇò ðõþß±õþ¼ ÕËòß ¿ðò ñËõþý× öÅÂù ÂóËï äÂùËå ö±õþËîÂõþ ý¿ß¼ òîÅÂò ¿ßÂåÅ ò± ö±õËù Õ±õþÝ à±õþ±Âó Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ü±÷Ëò ðÒ±ëÂÿ±Ëî ýËõ¼ î± ò± ýËù Õ±õþÝ ðÅÐËàõþ ¿ðò Õ±üËõ.ÂÂó±ú±Âó±¿ú ÎàËù±ûþ±ëÂÿËðõþÝ ß¿êÂò Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî ýËõ¼

Ûõ±õþ Õ¿ù¿¥óß qõþ Õ±Ëá ÛîÂé± à±õþ±Âó ôÂù ÕõúÉý× Õ±ú± ß¿õþ¿ò¼ Ûàò õùËî õ±ñÉ ý¿äåÃ, Îß±ï±Ý õÅçÂËî öÅÂù ýËûþ¿åù¼ ¿ßÂc Îàù± qõþ Âóõþ ßÂÏ Îðàù±÷· Û Îî± ÛßÂé± åi§å±ëÂÿ± ðù¯ ü±÷±òÉ Îõ±ç±ÂóëÂÿ± Îòý×¼ ü±÷±òÉ Õ±R¿õ«±ü Îòý×¼ ¿ëÂËôÂËkõþ ÂóÅËõþ±é±ý× Îî± áùð¼ ¿õÂóËক্ষÂõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ± û± àÅ¿ú î±ý× ßÂËõþ û±Ëäåü Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇõþ±· ä±õþËé Îàù±ûþ ÷Ëò õþ±à±õþ ÷Ëî± ¿òàÅÒî Âó±ü ¿ðËî Îðàù±÷ ò±¼

ü¿îÂÉ, ö±õþîÂÏûþ ý¿ßÂõþ àÅõ à±õþ±Âó ü÷ûþ¯

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited