Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১ রবিবার ২৩ নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  নেপথ্য ভাষন  খেলা  রবিবাসর   আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
নেপথ্য ভাষন -অশোক দাশগুপ্ত--ডাক্তার যদি না-ও হতেন ।। মোদিকে বার্তা মমতার, আমাকে আঘাত করেছেন, প্রত্যাঘাত পেতে হবে ।। সৃঞ্জয়কে ২৬ নভেম্বর পর্যম্ত সি বি আই হেফাজতের নির্দেশ--অগ্নি পান্ডে ।। অসীম: স্বাধীনতার পর এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি আর হয়নি--উদয় বসু ।। কাশ্মীরে দুই পরিবারকে হটানোর ডাক মোদির ।। সি বি আই জেরায় এবার খোদ নবীনের ডান হাত ।। বহরমপুর কলেজে কং, তৃণমূল ছাত্রদের ব্যাপক সঙঘর্ষ, জখম ৬ ।। সোমেন: সি বি আইয়ের আমাকে ডাকা ভাগ্যের পরিহাস ।। শ্রমিকদের হাতে খুন চা-বাগানের মালিক ।। সার্ক রেলপথে জুড়বে লাহোর-দিল্লি-কলকাতা-ঢাকা? ।। শ্বাসকষ্ট আছে মদনের ।। কলকাতা পুরভোটের প্রচার শুরু বামফ্রন্টের
খেলা

বিশ্বকাপ পর্যম্ত ধোনিকেই নেতা চাইলেন সৌরভ

নর্ডি-বোয়ার যুগলবন্দী সত্ত্বেও ডোবাল তীর্থঙ্করের লাল কার্ড

২৬৪, ২০৯-এর ভাঙা ব্যাটও গেল রোহিতের লাগেজে!

নজর রাখতে হবে হ্যাজেলউডের ওপর

এই দলের সঙ্গে নিজেদের লড়াইয়ের মিল খুঁজে পেলেন রাহুল

শেষ মুহূর্তে মাঠ বদল, সুস্হ থাকলে দলে ইরেশ

সৃঞ্জয়! প্রভাব পড়বে না: অঞ্জন

আয়কর! স্পেন ছাড়বেন মেসি?

বীরু: রেকর্ড ভাঙার চ্যালেঞ্জ রোহিতেরই

অস্ট্রেলিয়া বোল্ড!

অম্তর্বাসের ভেতর টিস্যু রেখে শচীনের ৯৭

ওঁরা ফুঁসছেন

জিতে গোয়া চারে

স্ট্রেট সেটে উড়ে গেলেন ফেডেরার

চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টার্ন রেল

দুরম্ত শিবশঙ্কর

শুরুতেই বিদায় মহমেডানের

জয় সিটি, চেলসির

কানাড়া ব্যাঙ্কের বড় জয়

ÎéÂˈÂõþ æòÉ ¦¤›Ÿ ÎðÃàËåò ¿ðj±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

òæù ý×üù±÷

õÅñõ±õþ õþ±Ëî Àù‚± ÎïËß úýËõþ ¿ôÂËõþËåò¼ Àù‚± üôÂËõþõþ ü±ôÂùÉ Âó±ËŒÂ ¿ðËûþËå ÕËú±ß ¿ðj±õþ Âó±¿õþÂ󱿝«Çß æáÈé±¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üß±ù ÎïËßÂý× Õ¿öÂòjËòõþ Îæ±ûþ±Ëõþ ÎöÂËü äÂËùËåò¼ Î÷±õ±ý×Ëùõþ ‘ý×òõ‘’ ö¿îÂǼ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ÛËü äÂËùËå Îô±ò¼ ‘¿õþ¿üöÂ’ ßÂõþËî ßÂõþËî ›¶±ûþ ßv±™L¼ îÂõÅ õ±™¦Ëõõþ ÷±¿éÂËî Âó± ‘ÆòåòÂóÅõþ Û‘Ë›¶ü’-Ûõþ¼ ÛÃàòÝ Îû õÔMé± ü¥óÓíÇ ýûþ¿ò¯ Õ¿öÂòjò æ±ò±ËîÂý× õËù ëÂ×êÂËùò, ‘ðÒ±ëÂÿ±ò, Õ±Ëá Î鈠ðËù üÅËû±áé± Âó±ý×¼ î± ýËùý× Îî± ü±ôÂùÉé± ¦¤ÏßÔ¿î Âó±Ëõ¼’ Ûß¿ðËòõþ ¿SËßÂéÂ Ý Îé±Ëûþ¿Ké 20-õþ Âóõþ ¿ðj±õþ Îä±Ãà ÛÃàò ÎéÂˈÂõþ ¿ðËß¼ Àù‚±ûþ îÂÒ±õþ Îõ±¿ùÑ ›¶úÑü± ßÅ¿ëÂÿËûþËå ßÂɱ˛I×Ëòõþ¼ ¿õËúø:Ëðõþ ÷ÅËÃàÝ ‘ú±õ±ú’¼ æ±îÂÏûþ ¿òõDZäÂßÂõþ±Ý ð±í ‘ý×÷Ë›¶üëÂ’¼ î± üËNÝ ¿ðj± ò±¿ß üc©† òò¯ Î÷±õ±ý×Ëùõþ ‘ý×òõ‘’ âÒ±éÂËî âÒ±éÂËî õù¿åËùò, ‘Õ±õþÝ Îõé±õþ Âó±õþôÂõþË÷k ßÂõþ± ëÂ׿äÂî ¿åù¼ Õ±üËù ¿òËæõþ ›¶ï÷ ΦóËùõþ ›¶ï÷ Ýö±õþ õù ßÂõþ±õþ ü÷ûþ ÛßÂéÅ ò±öÂDZü ýËûþ û±ý×¼ î±õþ Âóõþ ñÏËõþ ñÏËõþ åjé± ¿ôÂËõþ Õ±Ëü¼ Ûý× ¿ðßÂé±ËîÂý× òæõþ ¿ðËî ýËõ¼’ Àù‚± üôÂõþé± ¿ÃàËð Õ±õþÝ õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËå¼ ÛËò ¿ðËûþËå õ±ëÂÿ¿î ձR¿õ«±ü¼ ¦¤›Ÿ ÎðÃà± q ßÂËõþ ¿ðËûþËåò Îé±Ëûþ¿Ké 20 ¿õ«ß±ËÂóõþ¼ ‘Îé±Ëûþ¿Ké 20 ¿õ«ß±ËÂó üÅËû±á ÎÂóËù ÕòÉ ¿ðj±Ëß ÎðÃàËõò¼’ ßÂï±&Ëù± õù±õþ ü÷ûþ úõþÏõþÏ ö±ø± Îûò Âó±ËŒÂ û±¿äåÃù ë±ß±õÅËß± ¿ðj±õþ¼ üÅËû±á Âó±Ýûþ±õþ õɱÂó±Ëõþ Õ±Âó¿ò ÛîÂé± Õ±R¿õ«±üÏ· ÷ÅËÃàõþ ßÂï± ÎßÂËëÂÿ ¿òËûþ ¿ðj± õËù ÎáËùò, ‘Õ±¿÷ ¦¤›Ÿ ÎðÃàËî ö±ùõ±¿ü¼ Õ±õþ Õ±ý× ¿Âó Ûù ÎïËß q ßÂËõþ Àù‚± üôÂËõþ ÎûõþßÂ÷ Âó±õþôÂõþË÷k ßÂËõþ¿å, Õ±ú± ßÂõþËîÂý× Âó±¿õþ¼ õ±¿ßÂé± ¿òõDZäÂßÂËðõþ õɱÂó±õþ¼ Õ±÷±Ëß û¿ð Îû±áÉ ÷Ëò ßÂËõþò, üÅËû±á ÎðËõò¼ îÂËõ ÛßÂé± ßÂï± õùËî Âó±¿õþ, Õ±÷±Ëß ÕõËýù± ßÂõþËî Âó±õþËõò ò±¼ Õ±ú± ßÂõþ¿å ðËù ï±ßÂõ¼’ öÅÂù õËùò¿ò ¿ðj±¼ â°I×±ûþ 145 ¿ß¿÷ á¿îÂõþ Îõ±¿ùÑËß ¿òõDZäÂßÂõþ± Õ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËõò ßÂÏö±Ëõ· Ûý× æ±ûþá±ûþ ÎÂóÒÌåËò±õþ æòÉ Îû÷ò ÎüÌõþö á±/Å¿ùõþ ß±Ëå ßÔÂîÂ:, ÎîÂ÷¿ò ßÔÂîÂ:î± æ±ò±Ëî öÅÂùËùò ò± Ýûþ±¿ü÷ Õ±S±÷, Õɱù±ò Îë±ò±‹, ëÂõvÅ ¿ö õþ±÷òËß¼ ¿ðj±õþ ßÂï±ûþ, ‘üßÂËùõþ ¿÷¿ùî ›¶ûþ±ü Õ±÷±Ëß Ûý× æ±ûþá±ûþ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþËå¼ Õ±õþ Õ±ý× ¿Âó Ûù ÎÃàËù ÛîÂé± Âó¿õþíî ýËûþ¿å¼’ Õ±Âó±îÂî Ûß ül±ý ¿õ|±÷¼ î±õþ Âóõþ Õ±õ±õþ ›¶d¿î q ßÂËõþ ÎðËõò¼ ÎéÂˈÂõþ ßÂï± ÎöÂËõ á¿îÂ Ý õ±ëÂ×Ëkõþ Âó±ú±Âó±¿ú üÅý×ÑËûþõþ ÝÂóõþ Õ±õþÝ Îæ±õþ ¿ðËî ä±ò ‘ÆòåòÂóÅõþ Û‘Ë›¶ü’¼ ÷Ëò±æ ðËù ï±ß±ûþ õ±ëÂÿ¿î üÅ¿õËñ ýËûþËå Î÷Ëò ¿òËùò, ‘Ý üõü÷ûþ Âó±Ëú ÎïËß ëÂ×Èü±ý ¿ðËûþ ÎáËå¼’ ÷Ëò±æ-¿ðj± ÛßÂüË/ Î鈠ðËù, Ûàò Îüý× ¦¤Ë›Ÿ ¿õËö±õþ õ±Ñù±õþ Ûý× ‘á¿îÂõþ õþ±æ±’¼ Õ±æý× Îî± Îüý× ¦¤›Ÿ ÂóÓõþËíõþ ¿ðò¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || nepathya bhasan ||
khela || sunday || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited