Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কমিশনকে ফের তোপ মমতার ।। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন আজ ।। সি বি আইয়ে আপত্তি, সিটেই আস্হা রাজ্যের--সারদা: চূড়াম্ত রায় দু-এক দিনেই? ।। আজ কপ্টারে মোদি, কটাক্ষ কেজরিওয়ালের--বারাণসীতে মনোনয়ন পেশ ।। ভবানীপুর: মেয়ের বিয়ের আগেই শ্বাসরোধ করে খুন বৃদ্ধা মাকে! ।। বারাবনি-কাণ্ড: এস আইয়ের ওপর কড়া নজর কমিশনের ।। সৌগত রায়ের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা ।। মুকুল: আমার দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব ।। আজ ভোট ১১৭ আসনে, সংখ্যালঘুদের দিকে নজর ।। অসহ ৪১! মৃত ২ ।। প্রেসিডেন্সি: শীর্ষে এবার অনুরাধা ।। ঔরঙ্গজেবের যেমন দাক্ষিণাত্য, অনুব্রতবাবুর তেমনই নানুর
খেলা

মোরিনহোর হুঙ্কার, ব্যর্থতা মানলেন সিমিওনে

ইস্টবেঙ্গলের চোখ এ এফ সি-তে

মোরিনহোর কৌশল ফিরতি ম্যাচে খাটবে না

সৌরভের ছেলেদের গায়ে রোজি ব্ল্যাঙ্কো জার্সি

বাংলা থেকে টেস্ট খেলাবেন সৌরভ

আজ নাইটের বিরুদ্ধে গেইল?

যুবিকে একা ছেড়ে দিন: মা

ব্যাটে-বলে সফল জাদেজা

সারা জীবনের স্বীকৃতি পি কে আর চুনীকে

ফরেন্সিক তথ্য!

কোস্তাকে নিয়ে আক্ষেপ কার্লোসের

কোহলির সঙ্গে শচীন, দ্রাবিড়ের তুলনা করবেন না: শ্রীনাথ

ম্যান ইউর কোচ? ‘না’ গুয়ারদিওলা

শচীন ৪২

ইস্টবেঙ্গলের আবার ড্র

ÎéÂˈÂõþ æòÉ ¦¤›Ÿ ÎðÃàËåò ¿ðj±

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

òæù ý×üù±÷

õÅñõ±õþ õþ±Ëî Àù‚± ÎïËß úýËõþ ¿ôÂËõþËåò¼ Àù‚± üôÂËõþõþ ü±ôÂùÉ Âó±ËŒÂ ¿ðËûþËå ÕËú±ß ¿ðj±õþ Âó±¿õþÂ󱿝«Çß æáÈé±¼ õÔý¦ó¿îÂõ±õþ üß±ù ÎïËßÂý× Õ¿öÂòjËòõþ Îæ±ûþ±Ëõþ ÎöÂËü äÂËùËåò¼ Î÷±õ±ý×Ëùõþ ‘ý×òõ‘’ ö¿îÂǼ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ÛËü äÂËùËå Îô±ò¼ ‘¿õþ¿üöÂ’ ßÂõþËî ßÂõþËî ›¶±ûþ ßv±™L¼ îÂõÅ õ±™¦Ëõõþ ÷±¿éÂËî Âó± ‘ÆòåòÂóÅõþ Û‘Ë›¶ü’-Ûõþ¼ ÛÃàòÝ Îû õÔMé± ü¥óÓíÇ ýûþ¿ò¯ Õ¿öÂòjò æ±ò±ËîÂý× õËù ëÂ×êÂËùò, ‘ðÒ±ëÂÿ±ò, Õ±Ëá Î鈠ðËù üÅËû±áé± Âó±ý×¼ î± ýËùý× Îî± ü±ôÂùÉé± ¦¤ÏßÔ¿î Âó±Ëõ¼’ Ûß¿ðËòõþ ¿SËßÂéÂ Ý Îé±Ëûþ¿Ké 20-õþ Âóõþ ¿ðj±õþ Îä±Ãà ÛÃàò ÎéÂˈÂõþ ¿ðËß¼ Àù‚±ûþ îÂÒ±õþ Îõ±¿ùÑ ›¶úÑü± ßÅ¿ëÂÿËûþËå ßÂɱ˛I×Ëòõþ¼ ¿õËúø:Ëðõþ ÷ÅËÃàÝ ‘ú±õ±ú’¼ æ±îÂÏûþ ¿òõDZäÂßÂõþ±Ý ð±í ‘ý×÷Ë›¶üëÂ’¼ î± üËNÝ ¿ðj± ò±¿ß üc©† òò¯ Î÷±õ±ý×Ëùõþ ‘ý×òõ‘’ âÒ±éÂËî âÒ±éÂËî õù¿åËùò, ‘Õ±õþÝ Îõé±õþ Âó±õþôÂõþË÷k ßÂõþ± ëÂ׿äÂî ¿åù¼ Õ±üËù ¿òËæõþ ›¶ï÷ ΦóËùõþ ›¶ï÷ Ýö±õþ õù ßÂõþ±õþ ü÷ûþ ÛßÂéÅ ò±öÂDZü ýËûþ û±ý×¼ î±õþ Âóõþ ñÏËõþ ñÏËõþ åjé± ¿ôÂËõþ Õ±Ëü¼ Ûý× ¿ðßÂé±ËîÂý× òæõþ ¿ðËî ýËõ¼’ Àù‚± üôÂõþé± ¿ÃàËð Õ±õþÝ õ±¿ëÂÿËûþ ¿ðËûþËå¼ ÛËò ¿ðËûþËå õ±ëÂÿ¿î ձR¿õ«±ü¼ ¦¤›Ÿ ÎðÃà± q ßÂËõþ ¿ðËûþËåò Îé±Ëûþ¿Ké 20 ¿õ«ß±ËÂóõþ¼ ‘Îé±Ëûþ¿Ké 20 ¿õ«ß±ËÂó üÅËû±á ÎÂóËù ÕòÉ ¿ðj±Ëß ÎðÃàËõò¼’ ßÂï±&Ëù± õù±õþ ü÷ûþ úõþÏõþÏ ö±ø± Îûò Âó±ËŒÂ û±¿äåÃù ë±ß±õÅËß± ¿ðj±õþ¼ üÅËû±á Âó±Ýûþ±õþ õɱÂó±Ëõþ Õ±Âó¿ò ÛîÂé± Õ±R¿õ«±üÏ· ÷ÅËÃàõþ ßÂï± ÎßÂËëÂÿ ¿òËûþ ¿ðj± õËù ÎáËùò, ‘Õ±¿÷ ¦¤›Ÿ ÎðÃàËî ö±ùõ±¿ü¼ Õ±õþ Õ±ý× ¿Âó Ûù ÎïËß q ßÂËõþ Àù‚± üôÂËõþ ÎûõþßÂ÷ Âó±õþôÂõþË÷k ßÂËõþ¿å, Õ±ú± ßÂõþËîÂý× Âó±¿õþ¼ õ±¿ßÂé± ¿òõDZäÂßÂËðõþ õɱÂó±õþ¼ Õ±÷±Ëß û¿ð Îû±áÉ ÷Ëò ßÂËõþò, üÅËû±á ÎðËõò¼ îÂËõ ÛßÂé± ßÂï± õùËî Âó±¿õþ, Õ±÷±Ëß ÕõËýù± ßÂõþËî Âó±õþËõò ò±¼ Õ±ú± ßÂõþ¿å ðËù ï±ßÂõ¼’ öÅÂù õËùò¿ò ¿ðj±¼ â°I×±ûþ 145 ¿ß¿÷ á¿îÂõþ Îõ±¿ùÑËß ¿òõDZäÂßÂõþ± Õ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËõò ßÂÏö±Ëõ· Ûý× æ±ûþá±ûþ ÎÂóÒÌåËò±õþ æòÉ Îû÷ò ÎüÌõþö á±/Å¿ùõþ ß±Ëå ßÔÂîÂ:, ÎîÂ÷¿ò ßÔÂîÂ:î± æ±ò±Ëî öÅÂùËùò ò± Ýûþ±¿ü÷ Õ±S±÷, Õɱù±ò Îë±ò±‹, ëÂõvÅ ¿ö õþ±÷òËß¼ ¿ðj±õþ ßÂï±ûþ, ‘üßÂËùõþ ¿÷¿ùî ›¶ûþ±ü Õ±÷±Ëß Ûý× æ±ûþá±ûþ ÎÂóÒÌËå ¿ðËûþËå¼ Õ±õþ Õ±ý× ¿Âó Ûù ÎÃàËù ÛîÂé± Âó¿õþíî ýËûþ¿å¼’ Õ±Âó±îÂî Ûß ül±ý ¿õ|±÷¼ î±õþ Âóõþ Õ±õ±õþ ›¶d¿î q ßÂËõþ ÎðËõò¼ ÎéÂˈÂõþ ßÂï± ÎöÂËõ á¿îÂ Ý õ±ëÂ×Ëkõþ Âó±ú±Âó±¿ú üÅý×ÑËûþõþ ÝÂóõþ Õ±õþÝ Îæ±õþ ¿ðËî ä±ò ‘ÆòåòÂóÅõþ Û‘Ë›¶ü’¼ ÷Ëò±æ ðËù ï±ß±ûþ õ±ëÂÿ¿î üÅ¿õËñ ýËûþËå Î÷Ëò ¿òËùò, ‘Ý üõü÷ûþ Âó±Ëú ÎïËß ëÂ×Èü±ý ¿ðËûþ ÎáËå¼’ ÷Ëò±æ-¿ðj± ÛßÂüË/ Î鈠ðËù, Ûàò Îüý× ¦¤Ë›Ÿ ¿õËö±õþ õ±Ñù±õþ Ûý× ‘á¿îÂõþ õþ±æ±’¼ Õ±æý× Îî± Îüý× ¦¤›Ÿ ÂóÓõþËíõþ ¿ðò¼


kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited