Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বুধবার ২6 নভেম্বর ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
তৃণমূল সংসদ তাতাল কালো ছাতা বিক্ষোভে ।। ট্রেন থেকে ধাক্কা! মৃত ৩ শিশু-সহ ৫ ।। সারদা: আজ ই ডি-র জেরার মুখে শুভাপ্রসন্ন ।। বন্দুক নিয়ে ছাত্র স্কুলে, কাটোয়ায় ক্ষোভ অভিভাবকদের ।। রোজভ্যালির সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকবে, জানাল হাইকোর্ট ।। সরকারি জমি কাজে না লাগলে বাসিন্দাদেরই পাট্টা: মুখ্যমন্ত্রী ।। প্রবল শীতেও কাশ্মীরে ৭০শতাংশ--২ রাজ্যেই পরিবর্তনের ঝোঁক? ।। ইন্দিরা-আমল: প্রণবের কলমে--দেবারুণ রায় ।। নওয়াজের সঙ্গে কথা? মোদি কাঠমান্ডুতে ।। নজর রাখতে কুণালের সেলে দিন-রাত আলো, সি সি টিভি ।। বাউন্সার মাথায়! কোমায় হিউজ ।। ৫ বছরের রেকর্ড: ১৫C নভেম্বরেই!
খেলা

বাউন্সার মাথায়! কোমায় হিউজ

স্লেজিং ক্যান্সার, মাঠেই ব্যবস্হা চাই

‘কোচ জানত, ফুটবলাররা কথা বলছে’! বাকি তিন অ্যাওয়ে ম্যাচে থাকবেন সৌরভ

লাল কার্ড রাৎসিমার ২ জনকে, সুভাষকেও!

দাবি, পুরো রিপোর্ট, ক্রিকেটারদের নাম জানানো হোক

খেলা অসম্ভব ক্লার্কের, মত ডাক্তারদের

সুভাষকে সুযোগ দেওয়া উচিত, বলছেন আর্মান্দো

বালোতেলি-বিতর্ক সঙ্গী

৬ শিকার, ৫৬ রান, দুরম্ত ঋদ্ধিমান

ব্রাজিল-কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে

কানেরিয়ার আবেদন নাকচ

আমিও গর্বিত মেসির রেকর্ডে: রোনাল্ডিনহো

জোড়া শতরান

কর্ণাটক চ্যাম্পিয়ন

পেলে আবার হাসপাতালে

আমাকে, সুভাষকে আটকাতে এ সব ফন্দি: সুব্রত

6-0, 5-1

ýÉÒ±, Îõ±ŒÂý×

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn shareù`Âò, 9 Õ±áˆÂ– ÷±òõ òûþ, Îûò ü±ক্ষÂ±È öÂûþ‚Âõþ¯ ü=±¿ùî ÎÂó¿úËî åùËß ÂóëÂÿËå ‘ÕýÑ’¼ ^ ß±ûþ±-õþ üË¥œ±ýò å¿ëÂÿËûþ ÂóëÂÿËå CɱËß¼ ¿áùËå ›¶¿îÂÂóক্ষÂËðõþ¼ áɱù±¿õþËßÂݯ

÷±òËõõþ üË/ ùëÂÿ±ý× äÂËù¼ Õ¿îÂ÷±òËõõþ üË/· ÎüÃà±Ëò Îûò ÷±ï± òÅý×Ëûþý× üÅÃ༠îÔ¿l¼ ÛßÂËú±ûþ ý׿îÂý±ü¼ ðÅËú±ûþÝ Îû ÛßÂËú±õþý× ÕɱßÂúò ¿õþ˛¡¼ ëÂ×ü±ý×ò ‘^nîÂîÂ÷’ Îõ±ŒÂ æõ±Ëõõþ á¿îÂ, CɱËßÂõþÝ ö¢Ÿ±Ñú¯ 100-õþ Âóõþ 200 ¿÷é±ËõþÝ Îü±ò± ¿æîÂËùò ëÂ×ü±ý×ò Îõ±ŒÂ¼ ü÷ûþ ¿òËùò 19.32 ÎüËßÂ`¼ îÂËõ ÎõþßÂëÂÇ áëÂÿËî Âó±õþËùò ò±¼ ä±õþ õåõþ Õ±Ëá Îõ¿æÑËûþ 200 ¿÷é±Ëõþ Îü±ò± ¿æËî¿åËùò 19.30 ÎüËßÂ` ßÂËõþ¼ 2009-Û õ±¿ùÇËò ¿åù 200 ¿÷é±Ëõþ î±Òõþ Îüõþ± ü÷ûþ¼ 19.19 ÎüËßÂ`¼ û± 200 ¿÷é±Ëõþõþ ¿õ«ËõþßÂëÂǼ 200 ¿÷é±Ëõþ ËÂó± ¿æîÂËùò ý×Ëûþ±ý±ò Îõvß¼ ü÷ûþ 19.44 ÎüËßÂ`¼ 100 ¿÷é±ËõþÝ ËÂó± ÎÂóËûþ¿åËùò Îõvß¼ Îûò ÕɱßÂúò ¿õþ˛¡¼ îÔÂîÂÏûþ æ±÷±ý×ß±õþý× Ýûþ±Ëõþò Ýûþ±õþ¼ ü÷ûþ 19.84 ÎüËßÂ`¼ Îõ¿æÑËûþõþ Âóõþ ù`Âò¼ ÂóõþÂóõþ ðÅËé± Õ¿ù¿¥óËß 100 Ý 200 ¿÷é±Ëõþ Îü±ò± ¿æËî ÕòòÉ ÎõþßÂëÂÇ áëÂÿËùò Îõ±ŒÂ¼ Ûý× ßÔ¿îÂQ ÕùÄ¿¥óËß ձõþ Îß±òÝ Õɱï¿ùËéÂõþ Îòý×¼ 7 ò¥¤õþ ÎùËò ¿åËùò ¿î¿ò¼ CɱËßÂõþ ÷±çÂÃà±ò ÎïËßÂý× üõ±ý×Ëß ¿ÂóåËò ÎôÂËù Îðò Îõ±ŒÂ¼ ÎðÌëÂÿ ÎúËøõþ ¿êÂß ձËá ÎðÃà± Îáù õ±Ò¿ðËß ÎõvßÂ Ý õ±¿ß ›¶¿îÂËû±áÏËðõþ ¿ðËߠßÂËûþ ¿òËæõþ õÒ± ý±î ÷ÅËÃà ¿ðËûþ üõ±ý×Ëß äÅÂÂó ßÂõþËî õùËùò¼ Îûò Îõ±ç±Ëî ä±ý×Ëùò Îá±é± ¿õ«ËßÂ, ‘Õ±¿÷ý× Îüõþ±¼ õ±¿ßÂõþ± ï±ßÂËõ Õ±÷õþ± ÎÂóåËòý×¼’ ËÂó± ÎÂóËùÝ Îß±òÝ ðÅÐÃà Îòý× ÎõvËßÂõþ¼ ëÂ×ð±ýõþí õþ±ÃàËùò ÎðúË›¶Ë÷õþ¼ ÛÃà±ËòÝ Îüý× 100 ¿÷é±Ëõþõþ ÕɱßÂúò ¿õþ˛¡¼ ÎðÌËëÂÿõþ ÎúËø Îõ±ËŒÂõþ üË/ ÎõvßÂÝ Î÷Ëî ëÂ×êÂËùò ¿õæËûþ±ÈüËõ¼ 100 ¿÷é±õþ ô±ý×ò±Ëùõþ ÎúËøÝ Ûý× ðÔúÉý× ÎðÃà± ¿áËûþ¿åù¼ Ûé± âéÂò±, äÂù¿î ÷õþqË÷ Îå±éÂÃà±Ëé± Îä±é öÅ¿áËûþËå Îõ±ŒÂËß¼ î±õþ ÝÂóõþ æ±÷±ý×ß±õþ C±ûþ±Ëù 200 ¿÷é±Ëõþ Îõ±ŒÂËß ý±¿õþËûþ¿åËùò Îõvß¼ î±õþ Âóõþ ÎïËßÂý× ëÂ×Ëê¿åù ›¶Ÿ¼ Ûõ±õþ ¿ß ü±¥Ú±æÉ ý±õþ±Ëõò æ±÷±ý×ß±ò ¿¦xKé±õþ¼ 100 ¿÷é±Ëõþ Îü±ò± ¿æËî ü÷±Ëù±äÂßÂËðõþ ÷ÅÃà õg ßÂËõþ¿åËùò¼ îÂõÅÝ 200 ¿÷é±õþ ô±ý×ò±Ëùõþ Õ±Ëá Îõ±ŒÂ ¿ß ¿åËùò üÑúËûþõþ Îä±õþ±õ±¿ùËî· áù±õþ ¿úõþ± ôÅ¿ùËûþ, õ¿ù‡Â ßÂÒ±ñ çÂÒ±¿ßÂËûþ æõ±õ ¿ðËûþ¿åËùò, ‘äÂɱ¿¥óûþò Îß ýËõ· üÑúûþ ï±Ëß üõ±õþý×¼ ¿ßÂc ßÂÏ ßÂõþËî ýËõ, 汿ò¼ î±ý× ¿òËæËß ¿òËûþ ¿õjÅ÷±S üÑúûþ Îòý×¼ Ûé± Õ±÷±õþ ¿›¶ûþ ý×ËöÂKé¼ é±ËáÇé ÕõúÉý× 200 ¿÷é±Ëõþ Îü±ò±¼’ ýÉÒ±, ¿êÂßÂý× õËù¿åËùò Îõ±ŒÂ¼ Û ßÂï± î±Òõþ ÷ÅËÃàý× ÷±ò±ûþ¼ õÔý¦ó¿îÂ-õþ±ËîÂõþ ô±ý×ò±Ëù î± ›¶÷±í ßÂËõþý× ÎðÃà±Ëùò¼ õÅ¿çÂËûþ ÎáËùò, ûî¿ðò ¿î¿ò CɱËß ï±ßÂËõò, õþ±æQ ßÂËõþ û±Ëõò¼ ÷±Ëç ÷±Ëç ýûþî ›¶Ÿ îÅÂùËõò ü÷±Ëù±äÂßÂõþ±¼ ¿ßÂc ¿î¿ò ëÂ×ü±ý×ò Îõ±ŒÂ¼ Îü-üõ ÷™LõÉËß ձ÷ù ò± ¿ðËûþ CɱËß á¿îÂõþ çÂëÂÿ îÅÂùËõò¼ Õ±õ±õþÝ üõ±ý×Ëß äÅÂÂó ßÂõþ±Ëõò¼ õËù û±Ëõò, Îõ±ŒÂËß ý±õþ±Ëî Âó±Ëõþ ÛßÂ÷±S Îõ±ŒÂý×¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited