Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১০ বৈশাখ ১৪২১ বৃহস্পতিবার ২৪ এপ্রিল ২০১৪
Aajkaal 33
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  উত্তর সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
কমিশনকে ফের তোপ মমতার ।। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন আজ ।। সি বি আইয়ে আপত্তি, সিটেই আস্হা রাজ্যের--সারদা: চূড়াম্ত রায় দু-এক দিনেই? ।। আজ কপ্টারে মোদি, কটাক্ষ কেজরিওয়ালের--বারাণসীতে মনোনয়ন পেশ ।। ভবানীপুর: মেয়ের বিয়ের আগেই শ্বাসরোধ করে খুন বৃদ্ধা মাকে! ।। বারাবনি-কাণ্ড: এস আইয়ের ওপর কড়া নজর কমিশনের ।। সৌগত রায়ের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা ।। মুকুল: আমার দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব ।। আজ ভোট ১১৭ আসনে, সংখ্যালঘুদের দিকে নজর ।। অসহ ৪১! মৃত ২ ।। প্রেসিডেন্সি: শীর্ষে এবার অনুরাধা ।। ঔরঙ্গজেবের যেমন দাক্ষিণাত্য, অনুব্রতবাবুর তেমনই নানুর
খেলা

মোরিনহোর হুঙ্কার, ব্যর্থতা মানলেন সিমিওনে

ইস্টবেঙ্গলের চোখ এ এফ সি-তে

মোরিনহোর কৌশল ফিরতি ম্যাচে খাটবে না

সৌরভের ছেলেদের গায়ে রোজি ব্ল্যাঙ্কো জার্সি

বাংলা থেকে টেস্ট খেলাবেন সৌরভ

আজ নাইটের বিরুদ্ধে গেইল?

যুবিকে একা ছেড়ে দিন: মা

ব্যাটে-বলে সফল জাদেজা

সারা জীবনের স্বীকৃতি পি কে আর চুনীকে

ফরেন্সিক তথ্য!

কোস্তাকে নিয়ে আক্ষেপ কার্লোসের

কোহলির সঙ্গে শচীন, দ্রাবিড়ের তুলনা করবেন না: শ্রীনাথ

ম্যান ইউর কোচ? ‘না’ গুয়ারদিওলা

শচীন ৪২

ইস্টবেঙ্গলের আবার ড্র

ý׈ÂËõ/ù ÷±ê ¿òËûþ ÕÃàÅ¿ú ÷áDZò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ›¶d¿î ÷ɱËä ü¥¤ùÂóÅõþ ձ߱Ëð¿÷Ëß 1-0 Îá±Ëù ý±õþ±ù ý׈ÂËõ/ù¼ Îá±ùð±î± Îùò¼ Û¿ðò ›¶ï÷ ðËùõþ ÕËòßÂËßÂý× ÎÃàù±ò¿ò Îß±ä ÷áDZò¼ ÎÂóò, ÝÂó±õþ±Ëß ÂóÅËõþ± ¿õ|±÷ Îðò¼ ¿ä¿DÂò±÷ËùÝ æ;Ëõþõþ æòÉ ðÅõÇù ù±á±ûþ î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ ëÂ×Ëê ÂóËëÂÿò ÷±ê ÎïËß¼ ý׈ÂËõ/Ëùõþ ÕËá±å±ù ôÅÂéÂõù Û¿ðò ÃàÅ¿ú ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò üðüÉ-ü÷ïÇßÂËðõþ¼ îÂËõ ðËùõþ ÎÃàù± ¿òËûþ ëÂ׿Z¢Ÿ òò ý׈ÂËõ/ù Îß±ä¼ õËùò, ‘Û&Ëù± Îß±òÝ ›¶¿îÂËû±¿áî±÷Óùß ÎÃàù± òûþ¼ ÛÃàò ÂóõþÏক্ষ±-¿òõþÏক্ষ±õþ Âó±ù± äÂùËå¼ üõ±ý×Ëß âÅ¿õþËûþ ¿ô¿õþËûþ ÎðËÃà ¿òËî ä±ý×¿å¼ üõ±ý×Ëß ÎÃàù±õþ üÅËû±á ¿ð¿äåÃ, û±Ëî ÂóËõþ ÎßÂëÂ× õùËî ò± Âó±Ëõþ ûË渚 ÷ɱä ›¶É±ß¿éÂü Âó±ý׿ò¼ ú¿òõ±õþ Õ±õþÝ ÛßÂé± ›¶É±ß¿éÂü ÷ɱä ÎÃàùËõ ðù¼ Îü¿ðò ÎÂóò, ÝÂó±õþ±-üý ÕòÉõþ± ÂóÅËõþ± ü÷ûþ ÎÃàùËõ¼ Îüõþ± Ûß±ðú ÎõËå ÎòÝûþ±õþ Ûé±ý× Îüõþ± ÂóX¿î¼’ ý׈ÂËõ/ù Îß±ä ÃàÅ¿ú òò ßv±Ëõõþ ÷±ËêÂõþ Õõ¦š±ûþ¼ Û¿ðò ÷ɱËäÂõþ Âóõþ ÷áDZò õËùòÝ, ‘÷±ê ö±ù ò± ýËù ÕÂóËòKé üÅ¿õñ± Âó±ûþ¼ Îû÷ò ÎÂóù Û¿ðò ü¥¤ùÂóÅËõþõþ ðËùõþ ôÅÂéÂõù±õþõþ±¼ ý׈ÂËõ/ù ÷±Ëê ¿ùá ÷ɱä ÎÃàùËî ýËù ü÷üɱ ýËõ¼ ßÂîÂDZËðõþ õùõ ÕòÉS ÎÃàù±õþ õÉõ¦š± ßÂõþËî¼’ ý׈ÂËõ/ù ßÂîÂDZ Îðõõªî üõþß±õþ ÕõúÉ õËùò, ‘÷áDZò î±ÒËðõþ ¿ßÂåÅ æ±ò±ò¿ò¼ îÂËõ üðüÉ-ü÷ïÇßÂËðõþ ßÂï± ÷±ï±ûþ ÎõþËÃà ý׈ÂËõ/ù ÷±ê ÎåËëÂÿ ÕòÉ Îß±ï±Ý ÎÃàù±õþ ›¶Ÿ ÝËê ò±¼ ›¶Ëûþ±æËò ¿ùá qõþ Õ±Ëá ÷±ËêÂõþ Õõ¦š± ö±ù ßÂËõþ ÎôÂùËî ýËõ¼’ ÕòÉ ¿ðËß Î÷±ýòõ±á±ò Îß±ä üË™L±ø ß±úÉÂó Îæ±õþ ¿ðËûþËåò õþক্ষÂí üÑáêÂËòõþ ÝÂóõþ¼ î±ÒõþÝ ÷Ëò ýËäåÃ, qñÅ ¦†˜Ñ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇ ù±ý×ò ï±ßÂËùý× ýËõ ò±, õþক্ষÂí æ÷±é ò± ï±ßÂËù öÅÂáËî ýËõ¼ Õ±æ ûÅõö±õþîÂÏËî ü±ð±òÇ ü¿÷¿îÂõþ üË/ ›¶d¿î ÷ɱËä õÅËç ÎòËõò õþক্ষÂËí ô±ÒßÂËô±ßÂõþ Õ±Ëå ¿ßÂò±¼






kolkata || bangla || bharat || editorial || post editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited