Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ১২ কার্তিক ১৪২১ বৃহস্পতিবার ৩০ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  বিদেশ  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
দলের বৃহত্তর স্বার্থে আরাবুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্হা--দীপঙ্কর নন্দী ।। আড়ালে আরাবুল ফোনও ধরছে না--সব্যসাচী সরকার ।। পলিটব্যুরোকে নতুন করে খসড়া তৈরি করতে বলল কেন্দ্রীয় কমিটি ।। বর্ধমানে বাড়ির কাজের লোক, ভাড়াটের তথ্য নেবে প্রশাসন ।। সুইস ব্যাঙ্কে টাকা: মুখবন্ধ খামে ৬২৭ জনের তালিকা ।। দিল্লিতে সরকার: সব দলের সঙ্গে বসছেন উপ-রাজ্যপাল ।। ইংরেজবাজারে জমির দখল নিয়ে সঙঘর্ষে মৃত ৪ ।। সি বি আই চাই মাখড়ায়, হাইকোর্টে একাধিক মামলা ।। আজ মহাসপ্তমী, ষষ্ঠীতেই জনজোয়ার চন্দননগরে--নীলরতন কুণ্ডু ।। স্হায়ী পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্পপতিদের নিয়ে সাগরে আজ মমতা ।। গুপ্তঘাতক জামাত প্রধান নিজামির ফাঁসির হুকুম ।। নির্দেশিকা নরম হল যাদবপুরে
খেলা

সূর্য়র ব্যাটে নতুন সূর্যোদয়, হারাল ডেথ বোলিং, আম্পায়ারিং

ধোনি খেলছেন না বলে আত্মতুষ্ট নন ম্যাথুজ

ব্র্যাডম্যান সম্মান দেওয়া হল শচীন, স্টিভকে

ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন নিতে নিষেধ করেছিলেন এনরিকে

যুবির মনে হচ্ছে, দেশের হয়ে খেলা শেষ

দিল্লির মাঠে দেল পিয়েরোদের পয়েন্ট কাড়ল নর্থ ইস্ট

লড়ে হারল ইউনাইটেড

পুরোদমে অনুশীলনে সুস্হ গার্সিয়া

আজই কটকে যাচ্ছেন সুস্হ ঋদ্ধিমান

আজ নামছে মহমেডান

ফের ঝামেলায় বালোতেলি

মধ্যাঞ্চল ২৩৭৷‌৭

ý׈ÂËõ/ù ÷±ê ¿òËûþ ÕÃàÅ¿ú ÷áDZò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ¿òËæËðõþ ÷±Ëê ›¶d¿î ÷ɱËä ü¥¤ùÂóÅõþ ձ߱Ëð¿÷Ëß 1-0 Îá±Ëù ý±õþ±ù ý׈ÂËõ/ù¼ Îá±ùð±î± Îùò¼ Û¿ðò ›¶ï÷ ðËùõþ ÕËòßÂËßÂý× ÎÃàù±ò¿ò Îß±ä ÷áDZò¼ ÎÂóò, ÝÂó±õþ±Ëß ÂóÅËõþ± ¿õ|±÷ Îðò¼ ¿ä¿DÂò±÷ËùÝ æ;Ëõþõþ æòÉ ðÅõÇù ù±á±ûþ î±ëÂÿ±î±¿ëÂÿ ëÂ×Ëê ÂóËëÂÿò ÷±ê ÎïËß¼ ý׈ÂËõ/Ëùõþ ÕËá±å±ù ôÅÂéÂõù Û¿ðò ÃàÅ¿ú ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò üðüÉ-ü÷ïÇßÂËðõþ¼ îÂËõ ðËùõþ ÎÃàù± ¿òËûþ ëÂ׿Z¢Ÿ òò ý׈ÂËõ/ù Îß±ä¼ õËùò, ‘Û&Ëù± Îß±òÝ ›¶¿îÂËû±¿áî±÷Óùß ÎÃàù± òûþ¼ ÛÃàò ÂóõþÏক্ষ±-¿òõþÏক্ষ±õþ Âó±ù± äÂùËå¼ üõ±ý×Ëß âÅ¿õþËûþ ¿ô¿õþËûþ ÎðËÃà ¿òËî ä±ý×¿å¼ üõ±ý×Ëß ÎÃàù±õþ üÅËû±á ¿ð¿äåÃ, û±Ëî ÂóËõþ ÎßÂëÂ× õùËî ò± Âó±Ëõþ ûË渚 ÷ɱä ›¶É±ß¿éÂü Âó±ý׿ò¼ ú¿òõ±õþ Õ±õþÝ ÛßÂé± ›¶É±ß¿éÂü ÷ɱä ÎÃàùËõ ðù¼ Îü¿ðò ÎÂóò, ÝÂó±õþ±-üý ÕòÉõþ± ÂóÅËõþ± ü÷ûþ ÎÃàùËõ¼ Îüõþ± Ûß±ðú ÎõËå ÎòÝûþ±õþ Ûé±ý× Îüõþ± ÂóX¿î¼’ ý׈ÂËõ/ù Îß±ä ÃàÅ¿ú òò ßv±Ëõõþ ÷±ËêÂõþ Õõ¦š±ûþ¼ Û¿ðò ÷ɱËäÂõþ Âóõþ ÷áDZò õËùòÝ, ‘÷±ê ö±ù ò± ýËù ÕÂóËòKé üÅ¿õñ± Âó±ûþ¼ Îû÷ò ÎÂóù Û¿ðò ü¥¤ùÂóÅËõþõþ ðËùõþ ôÅÂéÂõù±õþõþ±¼ ý׈ÂËõ/ù ÷±Ëê ¿ùá ÷ɱä ÎÃàùËî ýËù ü÷üɱ ýËõ¼ ßÂîÂDZËðõþ õùõ ÕòÉS ÎÃàù±õþ õÉõ¦š± ßÂõþËî¼’ ý׈ÂËõ/ù ßÂîÂDZ Îðõõªî üõþß±õþ ÕõúÉ õËùò, ‘÷áDZò î±ÒËðõþ ¿ßÂåÅ æ±ò±ò¿ò¼ îÂËõ üðüÉ-ü÷ïÇßÂËðõþ ßÂï± ÷±ï±ûþ ÎõþËÃà ý׈ÂËõ/ù ÷±ê ÎåËëÂÿ ÕòÉ Îß±ï±Ý ÎÃàù±õþ ›¶Ÿ ÝËê ò±¼ ›¶Ëûþ±æËò ¿ùá qõþ Õ±Ëá ÷±ËêÂõþ Õõ¦š± ö±ù ßÂËõþ ÎôÂùËî ýËõ¼’ ÕòÉ ¿ðËß Î÷±ýòõ±á±ò Îß±ä üË™L±ø ß±úÉÂó Îæ±õþ ¿ðËûþËåò õþক্ষÂí üÑáêÂËòõþ ÝÂóõþ¼ î±ÒõþÝ ÷Ëò ýËäåÃ, qñÅ ¦†˜Ñ ôÂËõþ±ûþ±ëÂÇ ù±ý×ò ï±ßÂËùý× ýËõ ò±, õþক্ষÂí æ÷±é ò± ï±ßÂËù öÅÂáËî ýËõ¼ Õ±æ ûÅõö±õþîÂÏËî ü±ð±òÇ ü¿÷¿îÂõþ üË/ ›¶d¿î ÷ɱËä õÅËç ÎòËõò õþক্ষÂËí ô±ÒßÂËô±ßÂõþ Õ±Ëå ¿ßÂò±¼

kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || khela || Tripura ||
Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited