Aajkaal: the leading bengali daily newspaper from Kolkata
কলকাতা ২ কার্তিক ১৪২১ সোমবার ২০ অক্টোবার ২০১৪
 প্রথম পাতা   কলকাতা  বাংলা  ভারত  সম্পাদকীয়  খেলা  আজকাল-ত্রিপুরা   পুরনো সংস্করন  বইঘর 
সুদিন মোদিরই ।। ফল দেখেই স্লোগান আকবর রোডে: ‘প্রিয়াঙ্কা লাও’ ।। বর্ধমানে মেয়েদের বহু অনুমোদনহীন মাদ্রাসার হদিশ ।। বহু বেআইনি মাদ্রাসায় তল্লাশি ।। কর্মীদের জয়া: আগুনের সমুদ্রে সাঁতার কাটছি সারা জীবন ।। ৩ রাজ্যে উপনির্বাচনে জয়ী বি জে পি, কং, বি জে ডি ।। কর্মীদের চাঙ্গা করতে ৫ নভেম্বর থেকে জেলা সফর শুরু মমতার ।। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক, অ্যাসিডের চরিত্র কী জানা নেই এখনও ।। কলকাতা ছেয়ে গেছে স্নাইপার, পিস্তলে!--সোমনাথ মণ্ডল ।। থিমের রমরমা কালীপুজোতেও--শিখর কর্মকার ।। বাধা ঠেলে জাঠা দাপাল জেলা ।। মুকুলের কলঙ্ক মমতা গায়ে মাখতে রাজি নন: অধীর
আজকাল-ত্রিপুরা

ট্রাফিক ব্যবস্হা বিপর্যস্ত সোনামুড়ায়

দীপ উৎসব: প্রস্তুতি শেষ জনজোয়ারে ভাসবে মাতাবাড়ি

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন আমবাসায়

খোলনলচে পাল্টে গেল টি সি এ-র, প্রত্যাশিতভাবেই সচিব সৌরভ দাশগুপ্ত

দীপার সংবর্ধনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

শ্রম আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে ৫ ডিসেম্বর দেশব্যাপী প্রতিবাদ, কমলপুরে কনভেনশন

সদস্যদের প্রতি সি পি এমের নির্দেশ

সামাজিক কাজে আগ্রহী করে তুলতে হবে ছোট বয়স থেকে: সহিদ

লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান শিবির

সচিবের দায়িত্ব পেয়েই সৌরভ দাশগুপ্তর ঘোষণা

99 ö±Ëáõþ Âó±Ëú ï±ßÅÂò: îÂÂóò Îüò, üÅËß±÷ù Îüò

ùëÂÿ±ßÅ ձËõËáõþ ü÷±Ëõú ¿ðËûþ q õþ±ËæÉõþ õÔýM÷ ßÂ÷Çä±õþÏ üË¥œùò

Google plus share Facebook share Twitter share LinkedIn share

Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: õëÂÿ ÷±ËÂóõþ æ÷±é æ÷±ËûþËîÂõþ ÷ñÉ ¿ðËûþý× Ûß±ðú õþ±æÉ üË¥œùò q ßÂõþù ¿SÂóÅõþ± ßÂ÷Çä±õþÏ ü÷i¤ûþ ß¿÷¿é •Ûý×ä ¿õ Îõþ±ë—¼ ü÷±ËõËúõþ ձ߱õþ ÛõÑ ùëÂÿ±ßÅ ձËõá Îûò ¿òËæ ÎïËßÂý× ¿äÂÈß±õþ ßÂËõþ õù¿åù– ßÂ÷Çä±õþÏ õ=ò±, ÎßÂfÏûþ ÎõîÂòS÷, õËßÂûþ± ¿ëÂ Û ¿òËûþ ¿õËõþ±ñÏËðõþ ›¶ä±õþ ß±Ëò Îòò¿ò õþ±ËæÉõþ ¿úক্ষÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏõþ±¼ Õ±æËßÂõþ ¿õËúø Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ձá±÷Ï ¿ðËòõþ äÂɱËù? ÎòÝûþ±õþ æòÉ Ûý× ü÷±ËõËúõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ õ±÷ ¿úক্ষÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏõþ± Îû ßÅÂäÂß±Ýûþ±æ ÎüËõþ ¿òËùò, ÎüéÂ±Ý Âó¿õþ©¨±õþ¼ õÅñõ±Ëõþõþ Îü¿÷ò±Ëõþõþ Âóõþ õÔý¦ó¿îÂõ±Ëõþõþ ¿õú±ù ü÷±Ëõú Îûò õËù¿åù, äÂɱËù? ¿òËî Æî¿õþ ¿é ý× ¿ü ¿ü •Ûý×ä ¿õ Îõþ±ë—¼ ä±õþ ¿ðò õɱÂóÏ õþ±æÉ üË¥œùËòõþ üÓäÂò± ¿âËõþ Õ±áõþîÂù±õþ õþ±æÂóï õþÏ¿îÂ÷Ëî± ß±ÒÂó±Ëùò ù±ùÂóî±ß± ý±Ëî ßÂËûþß ý±æ±õþ ßÂ÷Çä±õþϼ ¿õËßÂù 5é±õþ Âóõþ õþõÏföÂõËòõþ ü±÷Ëò ÎïËß ñËõþ Îá±é± úýËõþõþ ðÃàù Îòò úî úî ¿úক্ষÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþϼ üÑⶱ÷Ï úÂóËïõþ Ûý× ëÂ×M±ù æòüö±ûþ ›¶ñ±ò õM± ¿åËùò ¿üéÅÂõþ üõÇö±õþîÂÏûþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß îÂÂóò Îüò¼ ÎßÂfÏûþ æò¿õËõþ±ñÏ òÏ¿îÂõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂËõþ Φڱî ÎêÂËù ëÂ×ˌ± ¿ðËß äÂù± õ±÷ôªÂKé üõþß±õþËß ÕéÅÂé õþ±ÃàËî ¿úক্ষÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ úÂóï ¿òËî õùËùò ¿î¿ò¼ ¿õ¿ú©† üõÇö±õþîÂÏûþ ßÂ÷Çä±õþÏ Îòî± üÅËß±÷ù Îüò, Û Õ±ý× Ûü ¿æ ý× ÛËôÂõþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß ձõþ ÷ÅïÅüÅjõþ÷ õMõÉ ÎÂóú ßÂËõþò¼ æòüö±õþ ›¶ñ±ò õM± ü±Ñüð îÂÂóò Îüò õËùò, ÎðËúõþ 99 úî±Ñú ÷±òÅø ëÂ×ÈÂó±ðò ßÂõþËå, Õ±õþ Ûß úî±Ñú ÷±òÅø üõþß±¿õþ õÉõ¦š±Âóò±ûþ üõ üÅ¿õñ± ùÅËéÂÂóÅËé ¿òËäåü ü±õþ± ÎðËú ÷±òÅø Îüv±á±ò îÅÂùËî q ßÂËõþËå, Ûé± äÂùËî Âó±Ëõþ ò±¼ Ûß ö±Ëáõþ ùÅéÂ, Õ±S÷í 99 úî±Ñú ÷±òÅøËß ÕüýÉ ßÂËõþ îÅÂËùËå¼ Ûý× ÷±òÅËøõþ Îüv±á±òËß ý׿îÂõ±äÂß ñ±õþí± ¿ðËûþ ùëÂÿ±ý×Ëß ÷æõÅî ßÂõþËî ýËõ¼ ¿SÂóÅõþ± õþ±ËæÉõþ ›¶¿î¿é ձò±ËäÂ-ß±ò±Ëä ï±ß± ¿SÂóÅõþ± ßÂ÷Çä±õþÏ ü÷i¤ûþ ß¿÷¿é •Ûý×ä ¿õ Îõþ±ËëÂõþ—-Ûõþ ›¶¿î¿é üðüÉËß üÑá¿êÂî ú¿M ¿ýËüËõ Ûý× ð±¿ûþQ ¿òËî Âóõþ±÷úÇ Îðò îÂÂóò Îüò¼ qñÅ ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ ¿òËæËðõþ Îðò±Âó±Ýò± ¿òËûþ Õ±Ëj±ùò ßÂËõþ Îû îÂÏõª Ûý× Õ±S÷í ÎïËß õ±Òä± û±Ëõ ò±, Îüé± Âó¿õþ©¨±õþö±Ëõý× æ±ò±ò üõÇö±õþîÂÏûþ Ûý× |¿÷ß Îòî±¼ ¿õÂó#òß ÎÂóòúò ¿õù ÛÃàòÝ Õ±éÂËß õþ±Ãà±, õɱ‚ ¿õ÷±Ëß ÛÃàòÝ ÂóûÇ™L õ±Ò¿äÂËûþ õþ±Ãà±, ÃàÅäÂËõþ± õÉõü±ûþ ¿õËð¿ú ÂóÅÒ¿æ ìÅÂßÂËî õ±ñ± ¿ðËûþ õþ±Ãà± ÎûÌï Õ±Ëj±ùËòõþ üÅôÂù õËù ð±¿õ ßÂËõþò ¿î¿ò¼ Û ¿Âó Ûù-¿õ ¿Âó Ûù ò©†±¿÷õþ ¿õËXÂ, ¦¤±¦šÉ ÎïËß ¿úক্ষ± üõþß±¿õþ Õ¿ôÂËü ¿êÂß±ð±¿õþßÂõþËíõþ ¿õËXÂ, üõ±õþ æòÉ ÎÂóòúËòõþ ð±¿õËî Îõß±õþËðõþ ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ ð±¿õËî ¿úক্ষÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ Õ±õþÝ õëÂÿ ùëÂÿ±ý×Ëûþõþ æòÉ ›¶dî ï±ßÂËî õËùò îÂÂóò Îüò¼ ü÷±ò ß±Ëæ ü÷±ò ÷泿õþõþ ùëÂÿ±ý×ËßÂÝ ûÅM ßÂõþËî õËùò ¿î¿ò¼ õMõÉ ÎÂóú ßÂõþËî ¿áËûþ ÎéÂËò Õ±Ëòò ¿SÂóÅõþ± ›¶ü/¼ ’88 ü±ù ÎïËß ’93 ü±ù ÂóûÇ™L Îæ±é üõþß±Ëõþõþ ü÷Ëûþõþ öÂûþ‚Âõþ Õ±S÷Ëíõþ å¿õé± ÎôÂõþ ÷Ëò ßÂõþËî õËùò ¿üéÅÂõþ üõÇö±õþîÂÏûþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß¼ ’77 ü±Ëù Âó¿}Â÷õË/ õ±÷ôªÂKé üõþß±õþ ক্ষÂ÷î±ûþ õËü ¿úক্ষÂßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ Îû üõ Õ¿ñß±õþ ¿ðËûþ¿åù, Îüé± Âó¿õþõîÂÇËòõþ ò±Ë÷ ÷÷î± õɱò±¿æÇõþ üõþß±õþ ßÂÏö±Ëõ ÎßÂËëÂÿ ¿òËäåà Îü¿ðËß òæõþ ¿ðËûþ ÎðÃàËî õËùò ¿î¿ò¼ ¿SÂóÅõþ± ›¶üË/ îÂÂóò Îüò õËùò, ‘ÂóÅÒ¿æõ±Ëðõþ ð±Âóé¼ ÎßÂËfõþ ßÂÑËâ¶ü ÎòîÔÂQ±ñÏò ¿ZîÂÏûþ ý×ëÂ× ¿Âó Û üõþß±Ëõþõþ ÎäÂËÂó ñõþ±õþ ÎßÂÌúù¼ SËûþ±ðú ÕïÇ ß¿÷úËòõþ õ=ò±õþ ÂóõþÝ õ±÷ôªÂKé üõþß±õþ ÛÃà±Ëò ùëÂÿ±ý× ßÂËõþ û±Ëäåü õ±÷ôªÂKé üõþß±Ëõþõþ Õⶱ¿ñß±Ëõþõþ ùß±ûþ |¿÷ßÂ, ßÔÂøßÂ, ¿ðò÷æ³õþ, ßÂ÷Çä±õþϼ ÎßÂËfõþ ôÂõþ÷±Ëòõþ ¿õËX ¿áËûþ áî 4-5 õåËõþ 24 ý±æ±õþ ä±ß¿õþ ÎðÝûþ±, 37 ù±Ãà ÷±òÅËøõþ õþ±ËæÉ 1 ù±Ãà 37 ý±æ±õþ ÷±òÅøËß ü±÷±¿æß üÅõþক্ষ± ö±î± ÎðÝûþ±, ü±ýüÏ ¿üX±™L ¿òËûþ 3 ù±Ãà á¿õþõ ÷±òÅøËß 2 é±ß± Îß¿æ ßÂËõþ 35 Îß¿æ ä±ù ÎðÝûþ±– Ûý× üõ ¿üX±™L 99 úî±Ñú ÷±òÅËøõþ æòɼ û¿ðÝ ¿ëÂ Û ¿ðËî ßÂËûþß ¿ðò Îð¿õþ ýËäå, ¿ßÂc Õ±Âóò±õþ ÎïËß Îõ¿ú ›¶Ëûþ±æò ÛßÂæò ¿õþßÂú± |¿÷ËßÂõþ¼ 60 õåõþ ýËù îÂÒ±õþ ý±Ëî 300 é±ß± ö±î± ¿ðËäåà ձÂóò±õþ üõþß±õþ¼ û±õþ± âËõþ âËõþ ä±ß¿õþ ÎðÝûþ±õþ ßÂï± õËù, î±õþ±ý× ¿ð¿{¡Ëî ¿ä¿ê ¿ðËûþ 5 ý±æ±õþ Îõß±Ëõþõþ ¿úক্ষÂß ýÝûþ± Õ±éÂËß Îðûþ¼ õþ±ËæÉõþ ›¶¿î¿é ÷±òÅøËß Îüé± õùËî ýËõ¼ üÅËß±÷ù Îüò ÎïËß ÷ÅïÅüÅjõþ÷– üõ±ý× üõÇö±õþîÂÏûþ Âó¿õþ¿¦š¿î îÅÂËù ñËõþ |÷æÏõÏ ÷±òÅËøõþ ÜËßÂÉõþ ÝÂóõþ Îæ±õþ Îðò¼ õMõÉ ÎÂóú ßÂËõþò ü÷i¤ûþ ß¿÷¿éÂõþ ÎäÂûþ±õþ÷ɱò ¿õøÅ㛶ü±ð öÂA±ä±ûÇ, ü±ñ±õþí ü¥ó±ðß Õ÷ù äÂɱ鱿æǼ ÷Ë= ¿åËùò ÕËúø Îðõõþ±ûþ, üËîÂÉò äÂSõîÂÇÏ-üý õ±÷ ßÂ÷Çä±õþÏ ÎòîÔÂQ¼ ü÷±Ëõú ÎúËø é±ëÂ×ò ýËù üË¥œùò q ýûþ¼ ëÂ×ËZ±ñòÏ õMõÉ ÎÂóú ßÂËõþò ¿ü ¿Âó Û÷ ÎßÂfÏûþ ß¿÷¿éÂõþ üðüÉ ÕËâ±õþ Îðõõ÷DZ¼

kolkata || bangla || bharat || editorial || khela || Tripura || Error Report || archive || first page

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata - 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited

Designed, developed & maintained by   Remote Programmer Private Limited